Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Bir Ayet Bir Hadis

..Ecellerini dolduruncaya kadar onlara dünya nimetlerinden yazılmış olan nasipleri erişir. Nihayet kendilerine meleklerimiz gelip canlarını alırlarken, “Allah’ı bırakıp da taptıklarınız nerede?” diye sorarlar. Onlar da “Bizi bırakıp kayboldular” der ve kendilerinin kâfir olduklarına dair kendi aleyhlerinde şahitlik ederler.

A′raf Sûresi: 37 / Âyet-i Kerime MeâliBiriniz bir yerde konakladığında, "Yarattığı şeylerin şerrinden Allah′ın eksiksiz sıfatlarına sığınırım” diye duâ ederse, oradan ayrılıncaya kadar hiçbir şey ona zarar vermez.

Câmiü’s-Sağîr, No: 492 / Hadis-i Şerif Meâli

İman edip güzel işler yapanlara gelince, Biz hiç kimseyi gücünden fazlasıyla mes’ul tutmayız. Onlar Cennet ehlidir; orada ebedî olarak kalacaklardır.

A′raf Sûresi: 42 / Âyet-i Kerime MeâliAllah′ı an. Çünkü bu yapmak istediğin işte senin için yardımcıdır.

Câmiü’s-Sağîr, No: 509 / Hadis-i Şerif Meâli

Onların (cennet ehlinin) gönüllerinden, kin ve düşmanlık kabilinden ne varsa çıkarırız. Onların altlarından ırmaklar akar. “Bizi bu saadete eriştiren Allah’a hamdolsun” derler.

A′raf Sûresi: 43 / Âyet-i Kerime MeâliHiçbir günde yapılan salih amel, Allah’a, Zilhiccenin ilk on gününde yapılan amelden daha sevimli değildir. O günlerde tutulan bir oruç bir yılın orucuna, o gecelerden herhangi birini ibadetle geçirmek Kadir Gecesini ibadetle geçirmeye denktir.

Tirmizî, Savm, 52 (758); İbn Mâce, Sıyâm, 39 / Hadis-i Şerif Meâli


Cennet ehli şöyle der: “..Allah hidayet etmeseydi biz kendiliğimizden buna erişemezdik. Gerçekten Rabbimizin peygamberleri bize hakkı getirdiler.

Â′râf Sûresi: 43 / Âyet-i Kerime MeâliDört şey vardır ki, onlar sende olduktan sonra dünyadan elde etmediğin şeyler sebebiyle gam yeme. Bunlar: Doğru söz, emâneti korumak, güzel ahlâk ve helâl yemektir.

Câmiü’s-Sağîr, No: 497 / Hadis-i Şerif Meâli

A′raf ehli, yüzlerinden tanıdıkları Cehennemliklere seslenirler ve derler ki: “Ne dünyadaki taraftarlarınızın çokluğu, ne servetiniz, ne de büyüklük taslamanız size bir fayda vermedi.”

A′raf Sûresi: 48 / Âyet-i Kerime MeâliBüyük bir güçlüğün içine düştüğünüzde, “Hasbünallahi ve ni’mel-vekil” (Allah bize kâfidir. O ne güzel vekildir) deyin.

Câmiü’s-Sağîr, No: 507 / Hadis-i Şerif Meâli

“...Siz de ey mü’minler! Girin Cennete. Size ne bir korku vardır, ne de mahzun olursunuz.”

A′raf Sûresi: 49 / Âyet-i Kerime MeâliArefe günü oruç tutmak biri geçmişte, biri gelecekte olmak üzere iki senenin günahlarını affettirir.

Câmiü’s-Sağîr, No: 2499 / Hadis-i Şerif Meâli

Cehennem ehli, Cennet ehline, “Suyunuzdan veya Allah′ın sizi rızıklandırdığı şeylerden biraz da bize verin” diye seslenirler. Onlar da “Allah bunları kâfirlere haram etmiştir” diye cevap verirler.

A′raf Sûresi: 50 / Âyet-i Kerime MeâliKim ki, Arefe Günü dilini, kulağını ve gözünü haramdan korursa, iki Arefe arasındaki küçük günahları bağışlanır.

Câmiü’s-Sağîr, No: 3631 / Hadis-i Şerif Meâli

..O akıbetin geldiği gün ise, dünyada iken buna aldırış etmeyenler derler ki: “Gerçekten Rabbimizin peygamberleri bize hakkı getirmiş. Şefaatçilerden bize şefaat edecek kimse yok mu? Veya dünyaya geri gönderilsek de, evvelce işlediklerimizin yerine güzel işler yapsak!”...

A’raf Sûresi: 53 / Âyet-i Kerime MeâliFaizden daha çirkin ve daha büyük bir günah başkalarının ırz ve namuslarına dil uzatmaktır. Dil uzatmanın da en çirkini hicvetmektir. Bu tür dil uzatmaları başkalarına aktaran kişi de dil uzatan gibidir.

Câmiü’s-Sağîr, No: 514 / Hadis-i Şerif Meâli

Kendilerine rızık olarak verdiğimiz hayvanları keserken
Allah’ın adını ansınlar diye, Biz her ümmet için bir kurban
ibadeti belirledik. Hepinizin ilâhı tek bir İlâhtır; yalnız
O′na teslim olun. Müjdele o saygılı ve alçakgönüllü kulları!

Hac Sûresi: 34 / Âyet-i Kerime MeâliHicret ederek Medine’ye geldiğimde Medinelilerin
Cahiliyye döneminde eğlendikleri iki günleri vardı.
Allahu Teâlâ o iki günü sizin için daha hayırlı olan şu iki gün ile değiştirdi: Ramazan ve Kurban Bayramı günleri.

Câmiü’s-Sağîr, No: 2918 / Hadis-i Şerif Meâli

hadisi şerifte buyruluyorki; Ahirzamanda dışarı çıkan bir kişiye en azyüz tane günah oku isabet ediyor...

..Onlar (inkâr edenler) kendilerini hüsrana atmışlardır ve uydurdukları ilâhlar da onları bırakıp gitmiştir.

A’raf Sûresi: 53 / Âyet-i Kerime MeâliŞu dört şey peygamberlerin sünnetidir: Haya, güzel koku sürünmek, evlenmek ve misvak kullanmak.

Câmiü’s-Sağîr, No: 522 / Hadis-i Şerif Meâli

..Allah, gündüzü, peşi sıra kovalayan gece ile örter. O güneşi, ayı ve yıldızları da emrine boyun eğmiş olarak yarattı.

A’raf Sûresi: 54 / Âyet-i Kerime MeâliDört şey vardır ki, bedbahtlık alâmetidir. Gözün yaş dökmemesi, kalp katılığı, aç gözlülük ve [dünyada] ebedî yaşama hayâli.

Câmiü’s-Sağîr, No: 524 / Hadis-i Şerif Meâli

İyi bilin ki, yaratmak Allah’a aittir, yaratıklarının tedbir ve idaresi de. Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın şanı ne yücedir.

A’raf Sûresi: 54 / Âyet-i Kerime Meâli


Dört şeyden yapılan dört ameli Allah kabul etmez. Bunlar: Hıyanetten, hırsızlıktan, zimmete geçirilen umuma âit maldan ve yetim malından elde edilen para ile yapılan hac, umre, cihad ve sadaka.

Câmiü’s-Sağîr, No: 526 / Hadis-i Şerif Meâli

And olsun ki, Nûh’u Biz kavmine peygamber olarak gönderdik. O, “Ey kavmim, Allah’a kulluk edin,” dedi. “Ondan başka hiçbir ilâhınız yoktur. Doğrusu ben üzerinize büyük bir günün azabının gelmesinden korkuyorum.”

A’raf Sûresi: 59 / Âyet-i Kerime MeâliDört kimse vardır ki, Kıyamet günü Allah onlara rahmet nazarıyla bakmaz. Anne ve babasına isyan edene, yaptığı iyiliği başa kakana, içki içmeye devam edene ve kaderi yalanlayana.

Câmiü’s-Sağîr, No: 531 / Hadis-i Şerif Meâli

Rabbinize yalvararak ve
gizlice duâ edin. Şüphesiz ki
O haddini aşanları sevmez.

A’raf Sûresi: 55 / Âyet-i Kerime Meâli


Dört şey Arşın altındaki hazineden indirilmiştir: Fatiha, Âyete′l-Kürsî, Bakara Sûresinin son iki âyeti [Âmene′r-rasûlü] ve Kevser Sûresi.

Câmiü’s-Sağîr, No: 527 / Hadis-i Şerif Meâli


Hadis ve Sünnet

MollaCami.Com