Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


HZ. MEHDİ'NİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ(Adem Yakup)

HZ. MEHDİ'NİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİPeygamberimiz (sav), Hz. Mehdi (as)'nin ahlakı ve ilmi mücadelesinin yanı sıra, fiziksel özelliklerini de çok detaylı olarak tarif etmiştir. Peygamberimiz (sav)'in Hz. Mehdi (as) hakkındaki tasvirleri o kadar detaylı ve açıktır ki, Hz. Mehdi (as) ortaya çıktığında kendisini görenler bu tasvirlerden hemen kendisini tanıyacaklardır.

Bir ayette, Kitap Ehli'nin Peygamber Efendimiz (sav)'i "çocuklarını tanır gibi" tanıyacakları bildirilmektedir:

Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu (peygamberi), çocuklarını tanır gibi tanırlar. Buna rağmen içlerinden bir bölümü, bildikleri halde gerçeği gizlerler. (Bakara Suresi, 146)

Bu ayet işari manada, Hz. Mehdi (as)'nin tanınmasına da işaret etmektedir. Hz. Mehdi (as) de ortaya çıktığında, Peygamberimiz (sav)'in tasvirleri ışığında, insanlar onu çocuklarını tanır gibi tanıyacaklardır. Ancak buna rağmen bazı insanlar, bu mübarek şahsı tanımamazlıktan gelecekler ve kendisini inkar edeceklerdir.

HZ. MEHDİ (AS) GÜZEL VE NURLUDUR

O (Hz. Mehdi (as)) güzel bir delikanlıdır, güzel yüzlüdür. YÜZÜNÜN NURU başına ve saçlarının siyahına kadar yükselir. (Mehdilik ve İmamiye, s. 153; İkdüd Dürer'den)

Yüzü parlayan YILDIZ GİBİ NURLUDUR. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 33/Kitab-ül Burhan Fi Alamatil-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 22)

Peygamberimiz (sav) “Benim neslimden olan 40 yaşındaki Mehdi’dir. Yüzü gökyüzünde PARLAYAN YILDIZ GİBİDİR.” şeklinde buyurmuştur. ?(Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi “Risaletül Meşreb Elverdi fi Mezhebil Mehdi”)

Hz. Mehdi (as) benim çocuklarımdandır. Onun yüzü, parlak yıldız gibidir. (Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”)

GÜZEL YÜZLÜDÜR. YÜZÜNÜN NURLARI ONA AZAMET VERIR. (Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)

O (Hz. Mehdi (as)), orta boylu ve GÜZEL YÜZLÜ bir gençtir... YÜZÜNÜN NURU, saçının, sakalının ve başının siyahlığı üzerine GÜN GIBI PARLAR ve ona yücelik verir. (Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”)

Humran bin A’yân der ki, İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam’a: "… Senin sahibin Hz. Mehdi (as) geniş karınlıdır, alnında iz vardır, YÜZÜ GÜZELLERİN EVLADIDIR. (YANİ YÜZÜ GÜZELDİR)" (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 253)

HZ. MEHDİ (AS)'NİN TENİ ARABİ, YANİ ESMERLE KARIŞIK BEYAZDIR

Arap ırkının ten rengi, Peygamber Efendimiz (sav)'in olduğu gibi kırmızıyla (esmerle) karışık beyazdır. Rivayetlerde, Hz. Mehdi (as)'nin ten renginin de bu şekilde olduğu bildirilmektedir.

Hz. Mehdi (as)’nin rengi Arabi… (İbn Hacer El Mekki; “El-Kavlü’l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar”, s. 15-75)

Hz. Mehdi (as)'nin rengi Arabidir. (Kıyamet Alametleri, 163)

NOT: Arap ırkının ten rengi, kırmızıyla karışık beyazdır.

Hz. Peygamber (sav)’in ten rengi de kırmızıya çalan beyaz renkti. Fakat, teninin görünen kısımları güneş, rüzgar gibi etkenlerle esmere çalıyordu. Rivayetlerden Hz. Mehdi (as)’nin ten renginin de Peygamber Efendimiz (sav)’le aynı renkte olacağı anlaşılmaktadır. Bir rivayette Resulullah (sav)’in ten rengi şöyle tarif edilmektedir:

Enes b. Malik, Hz. Peygamber (sav)’in rengi hakkında şöyle dedi: Beyaz idi. Fakat beyazı esmere çalıyordu. (İbni Kesir, Şemail’ür- Resul, s. 28)

Kırmızı ile karışık nurani beyaz idi. (İbni Kesir, Şemail’ür- Resul, s. 28)

HZ. MEHDİ (AS)'NİN OMUZUNDA NÜBÜVVET MÜHRÜ VARDIR

Hadis-i şeriflerden anlaşılacağı üzere Hz. Mehdi (as)'ın iki omuzu arasında Hz. Muhammed (sav)'de olduğu gibi açık bir alamet olan "nübüvvet mührü" olacaktır.

Hz. Mehdi (as)'ın omuzunda Peygamber Efendimiz (sav)'deki nübüvvet mührü bulunacaktır. (El-Kavlu'l Muhtasarr Fi Alamatil Mehdiyy- il Muntazar, s. 41)

Omuzunda Peygamber (sav)'in alameti vardır. (Kıyamet Alametleri, Berzenci, s. 165/Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 23)

Omuzunda Peygamber (sav)'in nişanı vardır. (Kıyamet Alametleri, Berzenci, s. 163)

RESULLAH (SAV)'IN NÜBÜVVET MÜHRÜ

Cabir b. Semüre (ra) anlatıyor:

Ben Resulullah Efendimiz (sav)'in kürek kemikleri arasında bulunan nübüvvet mührünü gördüm. (Et-Tirmizi İmam Ebu İ'sa Muhammed, Şemail-i Şerife, 1. cilt, Hilal Yayınları, Ankara,1976, s. 36)

Ebu Saib b. Yezid'den rivayet edilmiştir: Gözüm Peygamberimiz (sav)'in iki omuzu arasındaki mühüre ilişti. (Sünen-i Tirmizi, 6/126)

Hz. Ali'nin torunlarından İbrahim b. Muhammed (ra) naklediyor:

Dedem Hz. Ali, Peygamber Efendimiz (sav)'in vasıflarını anlatırken, Resulullah'ın Hilyesi (güzel sıfatlar, süs, zinet, cevher, güzel yüz, suret, görünüş) hakkındaki hadisi bütün uzunluğu ile zikreder ve:

"Kürek kemikleri arasında nübüvvet mührü vardı. Ve O, peygamberlerin sonuncusudur" derdi. (Et-Tirmizi İmam Ebu İ'sa Muhammed, Şemail-i Şerife, 1. cilt, Hilal Yayınları, Ankara,1976, s. 38)

HZ. MEHDİ (AS)'NİN SIRTINDA YAPRAK ŞEKLİNDE BİR BEN VARDIR

Ebu Basir der ki: İmam Muhammed Bakır veya Cafer-i Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: "... (Hz. Mehdi (as)'nin) iki kürek kemiğinin arasında bir ben vardır. SOL KÜREK KEMİĞİNİN SOL ALT TARAFINDAN BİR YAPRAK VARDIR, tıpkı mersin yaprağı gibi." (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 253)

HZ. MEHDİ (AS)'NİN ENDAMI BEN-İ İSRAİL GİBİDİR

Hz. Mehdi (as)'nin boyu, posu sanki Ben-i İsrail ricalindedir. ?(El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 36 29)

(Hz. Mehdi (as)'nin) Cismi, İsrail cismidir. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 24)

Hz. Mehdi (as) sanki Ben-i İsrail'den bir adamdır. (Tavrı onlara benzer yani heybetli ve acar.) Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 23 30

HZ. MEHDİ (AS)'NİN YÜRÜYÜŞÜ DIŞA DOĞRUDUR

Bir özelliği de yürürken uyluklarının açık ve birbirinden uzak olmasıdır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 32)

HZ. MEHDİ (AS) KONUŞMALARINDA VURGU YAPMAK İÇİN ELİNİ KULLANACAKTIR

Hadiste "Hz. Mehdi (as)'nin konuşurken elini de kullanacağı; konuşurken konuşmalarına vurgu yapmak istediğinde elini hareket ettireceği ve insanların da onun bu hareketlerini görecekleri" haber verilmiştir:

Hz. Mehdi (as) ... yavaş ve ağır konuştuğu zaman SAĞ ELİNİ SOL DİZİNE VURUR. (İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, s.174)

HZ. MEHDİ (AS) ORTA BOYLU OLACAKTIR

Hz. Mehdi (as), orta boylu olacaktır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 41)

Ebu Abdullah Nuaym b. Hammad'ın, Ebu Cafer b. Muhammed b. Ali El-Bakır'dan rivayetine göre, Hz. Ali'ye Hz. Mehdi (as)'nin vasıflarından soruldu, o da şu cevabı verdi: "O (Hz. Mehdi (as)), orta boylu ve güzel yüzlü bir gençtir…" (Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal")

Peygamber Efendimiz (sav) de, hadislerde Hz. Mehdi (as) için bildirildiği gibi, orta boyludur. Rivayetlerde şu şekilde bildirilmektedir:

Enes B. Malik rivayetlerde buyurdu ki: "Resulullah (sav) orta boylu idi." (Tirmizi, Şemail-i Şerif, s. 15)

HZ. MEHDİ (AS) HEYBETLİ BİR ŞAHIS OLACAKTIR

O (Hz. Mehdi (as))… heybetli bir şahıstır. (İkdüd dürer)

Hz. Mehdi (as) sanki Ben-i İsrail'den bir adamdır. (Tavrı onlara benzer yani heybetli ve acar.)

(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 23-30)

HZ. MEHDİ (AS)'NİN SAKALI BOL VE SIK OLACAKTIR

(Hz. Mehdi (as)'nin) Sakalı bol ve sık olacaktır. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)

(Hz. Mehdi (as)'nin) Sakalı sıktır. (Kıyamet Alametleri, Berzenci, s. 163)

... (Hz. Mehdi (as)'nin) Siyah saçlıdır. Siyah sakallıdır. (Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)

... (Hz. Mehdi (as)'nin) Yüzünün nuru, saçının, sakalının ve başının siyahlığı üzerine gün gibi parlar ve ona yücelik verir. (Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”)

Hz. Mehdi (as), gür sakallı... (Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)

HZ. MEHDİ (AS) ÇEKİK GÖZLÜDÜR

Humrân bin A'yân der ki: İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam'a şöyle arzettim: ... "Hz. Mehdi (as)'nin GÖZLERİ ÇEKİKTİR..." (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 252)

HZ. MEHDİ (AS)'NİN DİŞLERİ GÜZEL VE PARLAK OLACAKTIR

Hz. Ali (ra)'dan nakledilmiştir:

"Hz. Mehdi (as)… ön dişleri parlak…"

O (Hz. Mehdi (as)), dişleri parlak… (İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, s.1699, sf.174)

HZ. MEHDİ (AS) GENİŞ VÜCUDLUDUR

Hadislerdeki genel tariften Hz. Mehdi (as)'nin geniş vücudlu olacağı anlaşılmaktadır:

(Hz. Mehdi (as)) İri gövdeli... (Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”)

(Hz. Mehdi (as)) Karnı büyük, iki uyluk arası açık… (Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar, sf. 13)

(Hz. Mehdi (as)) İki uyluk arası açık... (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)

(Hz. Mehdi (as)'nin) Alnı geniştir. (Hadis, Hz. Mehdi (as)’nin başının da büyük olacağına işaret etmektedir.) (Ali Bin Hüsamettin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, sf. 22)

KARNININ GENİŞ OLMASI

...Karnı büyük, iki uyluk arası açık...

(Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar, s. 13)

UYLUKLARI GENİŞDİR

Hz. Mehdi (as)'ın karnı geniş olacağı için uylukları da doğal olarak geniş olacaktır.

O (Hz. Mehdi (as)), alnı açık... karnı büyük, iki uyluk arası açık... (Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar, s. 13)

(Hz. Mehdi (as)) İki uyluk arası açık... (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")

HZ. MEHDİ (AS) AÇIK VE GENİŞ ALINLI OLACAKTIR

Hz. Mehdi'nin alnının açık ve geniş olmasına orantılı olarak başının da büyük olacağı hadislerden anlaşılmaktadır.

Mehdi bendendir... Açık alınlıdır. (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 21)

Allahu Teala, benim neslimden, alnı açık, yeryüzünü adaletle doldurarak malı ve eşyayı insanlara bol bol ikram eden bir evladımı (Hz. Mehdi (as)'yi) gönderecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)

Muhakkak ki Allah, benim neslim içinde alnı açık (olan) bir şahıs (Hz. Mehdi (as)) gönderecektir. (Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar, s. 11)

O (Hz. Mehdi (as)), açık alınlı… (İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, s.1699, sf.174)

Hz. Mehdi (as)'nin, alnı açıktır. (Bu hadisi Ebu Davud Sünen'inde, Hakim de Müstedrek kitabında rivayet etmiştir.)

HZ. MEHDİ (AS)'NİN BURNU KÜÇÜK VE İNCEDİR

Onun alnı geniş, burnu ise ince olacaktır. (Tırmizi; Büyük Hadis Külliyatı, Rudani 5.Cilt, Sayfa 365)

… (Hz. Mehdi (as)) küçük burunlu… (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, “Kıyamet Alametleri” Pamuk Yayınları, Trc. Naim Erdoğan, s. 163)

HZ. MEHDİ (AS)'NİN KAŞLARI KAVİSLİ OLACAKTIR

(Hz. Mehdi (as)'nin) Kaşı kavislidir. (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, "Kıyamet Alametleri" Pamuk Yayınları, Trc. Naim Erdoğan, sf. 163)

HZ. MEHDİ (AS) SİYAH SAÇLIDIR

Ebu Abdullah Nuaym b. Hammad'ın, Ebu Cafer b. Muhammed b. Ali El-Bakır'dan rivayetine göre, Hz. Ali'ye Hz. Mehdi (as)'nin vasıflarından soruldu, o da şu cevabı verdi:

"… Saçları, omuzlarının üzerine sarkar. Yüzünün nuru, saçının, sakalının ve başının siyahlığı üzerine gün gibi parlar ve ona yücelik verir."

(Hz. Mehdi (as)'nin) Yüzünün nuru başına ve saçlarının siyahına kadar yükselir. (Mehdilik ve İmamiye, sf. 153/İkdüd Dürer'den)

(Hz. Mehdi (as)) Siyah saçlıdır. Siyah sakallıdır. (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si ?Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar?)

(Hz. Mehdi (as)'nin) Yüzünün nuru, saçının, sakalının ve başının siyahlığı üzerine gün gibi parlar ve ona yücelik verir. (Ukayli ?En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal?)

HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN SAÇLARI GÜZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKECEKTİR

Hadiste Hz. Mehdi (as)'nin “güzel yüzlü ve güzel saçlı” olacağı bildirilmiştir. Ayrıca “geniş yüzlü” ifadesiyle de, diğer hadislerde “geniş alınlı” olduğu bildirilen Hz. Mehdi (as)'nin başının da, Peygamber Efendimiz (sav)’in mübarek başı gibi büyükçe olduğu anlaşılmaktadır.

Ahmed b. Sinan Kirmani Dimeşki (1019), Ehl-i Sünnet’in meşhur alimlerinden olup “Ahbar-ud Duvel” adlı kitapta şöyle yazar: “

“…O (Hz. Mehdi (as)) , ORTA BOYLU, GÜZEL YÜZLÜ, GÜZEL SAÇLIDIR...” (Ahbar-ud Duvel, s. 117 -Hicri 1382 basımı)

Abdulmelik İsami (1111), Mekke’de ikamet eden tanınmış tarihçilerdendir. “Sımt-ul Nucum-il Avali” diye bilinen dört ciltlik tarih kitabında şöyle yazıyor: “... O (Hz. Mehdi (as)) MU’TEDİL (itidalli), GÜZEL YÜZLÜ VE GÜZEL SAÇLI, İNCE BURUNLU VE GENİŞ YÜZLÜ BİR GENÇTİR.” (Sımt-ul Nucum-il Avali, c. 4, s. 138; Hz. Mehdi Aleyhisselam, Abdullah Turan, Al-i Taha, s. 157)

HZ. MEHDİ (AS)'NİN SAĞ BACAĞINDA SİYAH BİR İZ VARDIR

(Hz. Mehdi (as)'ın) sağ bacağında SİYAH BİR İZ VARDIR. (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 251)

HZ. MEHDİ (AS)'IN ALNINDA BİR BEN VARDIR

Ebu Basir der ki: İmam Muhammed Bakır veya Cafer-i Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: "Ey Ebu Muhammed! Kaim'in (Hz. Mehdi (as)'nin iki alameti (veya alametleri) vardır. BAŞINDA BİR BEN ve bir iz vardır ve iki kürek kemiğinin arasında bir ben vardır. (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 253)

HZ. MEHDİ (AS)'NİN ALNINDA BİR İZ (YARA İZİ) VARDIR

Humrân bin A'yân der ki, İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam'a şöyle arzettim: "... (Hz. Mehdi (as)'nin) ALNINDA İZ VARDIR, yüzünde ise ben." (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 252)

Humran bin A'yân der ki, İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam'a: "... (Hz. Mehdi (as)'nin) ALNINDA İZ VARDIR, yüzü güzellerin evladıdır. (Yani yüzü güzeldir)..." (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 252-253)

Ebu Basir der ki: İmam Muhammed Bakır veya Cafer-i Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: "Ey Ebu Muhammed! Kaim'in (Hz. Mehdi (as)) iki alameti (veya alametleri) vardır. BAŞINDA bir ben ve BİR İZ VARDIR... (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 253)

HZ. MEHDİ (AS)'NİN YANAĞINDA BEN VARDIR

Rivayetlerden Hz. Mehdi (as)'ın yanağında inciyi andıran, yıldız gibi parlak yani açık renkli bir ben olacağı anlaşılmaktadır:

(Hz. Mehdi (as)'nin) Yanağında, inciyi andıran, bir yıldız gibi yüzünü aydınlatan bir işaret vardır. (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, "Kıyamet Alametleri" Pamuk Yayınları, Trc: Naim Erdoğan)

Hz. Mehdi (as) gür sakallı, ön dişleri parlak, yüzü benli, açık alınlıdır. (Mer'iy b. Yusuf b. Ebu Bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")

(Hz. Mehdi (as)'nin) Yüzünde bir ben bulunacaktır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 41)

(Hz. Mehdi (as)'nin) Yüzünde bir ben vardır. (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki)

HZ. MEHDİ (AS)'NİN YANAĞINDAKİ BEN, HZ. MUSA (AS)'NIN YANAĞINDAKİ BEN GİBİDİR

Hadiste Hz. Mehdi (as)’nin yanağındaki açık renkli benin benzerinin, Hz. Musa (as)’nın yanağında da olduğuna dikkat çekilmiştir. Hz. Mehdi (as), Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’in soyundan gelecektir ve tüm peygamberler aynı soydandır. Allah kan bağını da vesile ederek Hz. Mehdi (as) ile diğer peygamberler arasında benzerlikler yaratmıştır.

Hz. Mehdi (as)’nin düz burnunun başlangıcında, iki kaş arasında küçük bir çukur vardır. Yanağındaki beni Hz. Musa (as)’da olduğu gibi dışa çıkık ve yıldız gibi parlaktır. Cildi çok parlaktır. (Bihar-ül Envar, Cilt:13, Sayfa: 243 (Farsça tercüme))

HZ. MEHDİ (AS)'NİN YAŞI

Hadislerde belirtilen, Hz. Mehdi (as)’nin gönderildiği yaşlardan kasıt, onun görevine başlayacağı, insanların kendisini tanıyacakları ve faaliyetini görüp izleyecekleri yaşlardır.

(Hz. Mehdi (as)'nin) Yaşı 30 ile 40 arasında olduğu halde gönderilecektir... Hz. Mehdi (as) benim evlatlarımdandır. 40 yaşlarındadır. ?(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 41)

Hz. Mehdi (as) benim neslimdendir. O 40 yaşındadır. Sanki yüzü parlak bir yıldızdır. (Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdisi “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)

O (Hz. Mehdi (as)) genç bir adamdır. (Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)

HAZRETİ MEHDİ (AS)'NİN ALNINDA HAFİF BİR İÇBÜKEYLİK VARDIR

(Hz. Mehdi (as)’nin) Saçı sıktır, alnı geniştir ve alnında hafif içbükeylik vardır. Burnu küçüktür ve tam köprü bölümünde çok küçük bir çıkıntısı vardır. Yanağında dışa çıkık bir beni vardır. (Bihar-ül Envar, 13. Cilt)

Hadiste Hz. Mehdi (as)’nin geniş alnındaki hafif içbükeyliğe dikkat çekilmiştir. Hz. Mehdi (as)’nin küçük ve düzgün burnunun orta bölümünde belli-belirsiz bir çıkıntı olacaktır. Hadiste ayrıca Hz. Mehdi (as)’nin yanağındaki benin dışa çıkık bir yapısı olduğu da haber verilmektedir.

HZ. MEHDİ (AS)'NİN CİLDİ PARLAKTIR

Hz. Mehdi (as)’nin yüzü altın-bronz bir metal gibi parlar. Öyle parlak ki neredeyse cildinin asıl rengi görünmeyecek. (Bihar-ül Envar, Cilt 13, Sayfa: 263)

Hadiste Hz. Mehdi (as)’nin cildinin güzelliğine dikkat çekilmiştir. Birçok hadiste, daha ileri yaşlarında dahi 40 yaş civarında göstereceği müjdelenen Hz. Mehdi (as)’nin cildi, çok dikkat çekici derecede parlak ve sağlıklı olacaktır.

HZ. MEHDİ (AS)'NİN İKİ KAŞI ARASINDA KÜÇÜK BİR ÇUKUR VARDIR

Hz. Mehdi (as)’nin… İKİ KAŞ ARASINDA KÜÇÜK BİR ÇUKUR VARDIR… (Bihar-ül Envar, Cilt:13, Sayfa: 243, Farsça tercüme)

Peygamberimiz (sav)’den rivayet edilen hadiste Hz. Mehdi (as)’nin iki kaşı arasında (TEK ÇİZGİ HALİNDE) DOĞAL BİR KAŞ ÇATMA ÇUKURU olduğu bildirilmiştir.

HZ. MEHDİ (AS) İLERİ YAŞLARINDA DA GENÇ GÖRÜNECEKTİR

Hz. Mehdi (as)’nin yaşı geçen zaman ile herkes gibi ilerler. Fakat görüntüsündeki gençlik sürekli kalır. Hz. Mehdi (as) sürekli yaklaşık 40 yaş civarında bir erkek görüntüsünde olacaktır. Hadiste Hz. Mehdi (as)’nin ayırd edici özelliklerinden biri olarak genç görünüşüne dikkat çekilmesinin sebebi, ahir zamanda insanların erken yaşlanmalarıdır. Nitekim ahir zamanı yaşadığımız günlerde birçok insanın genç yaşlarında hızla fiziksel çöküşü dikkati çekmektedir. Çoğu genç insanın ciltleri erkenden buruşmakta, gözlerinin etrafında çizgiler süratle artmakta ve yaşlılık alametleri hızla belirmektedir. Hz. Mehdi (as)’nin görüntüsündeki gençliği Allah koruyacak, ileri yaşlarında da 40 yaş civarında görünecektir.

Ve onun (Hz. Mehdi (as)'nin) İŞARETLERİNDEN BİRİ DE GÜNLERİN VE GECELERİN GEÇMESİ İLE YAŞLANMAMASIDIR. (Muntekab-ül Esar, Lütfullah Gülpaygani, S:285)


Hadis ve Sünnet

MollaCami.Com