Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


iş ve sosyal hukuk geçmiş yılda çıkmış bütünleme soruları

1- dünyada iş hukuku alanında atılan ilk adım aşağıda işçi gruplarından hangisi ile ilgilidir?
çocuk işçiler

2- iş kanununa göre bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye ne ad verilir?
işçi

3- ülkemizde ilk medeni kanun olan mecelle hangi yıl yürürlüğe girmiştir?
1877

4- bireysel ve toplu iş ilişkilerinde devletin katlımı uygulamada hangisini kapsamaz?
grev ve lokavtı yönetme

5- günümüzde türk iş kanununda yasal çerçevesi içinde yürürlükte olan yasalar arasında yer almaz?
274 sayılı sendikalar kanunu

6- türkiye”de kadın, genç ve çocuk işçilerin çalışma yaşı çalışma süreleri işin nitelik ve koşulları yönünden korumak amacıyla çıkarılan ilk kanun hangisidir?
umumi hıfzıssıhha kanunu

7- iş kanuna göre bir işyerinde kaç işveren vekili bulunabilir?
gerektiği kadar

8- iş ve sosyal güvenlik hukuku ile ilgili hükümlerin yer aldığı genel nitelikteki kanunlardan biri değildir?
deniz iş kanunu

9- iş kanunu bakımından işveren vekili ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
iş veren vekili vekalet sözleşmesi ile çalıştırılmak zorundadır

10- iş hukukuna egemen olan ilkelerden biri değildir?
işveren lehine yorum

11- iş hukuku alanında ilk adım hangi ülkede atılmıştır?
ingiltere

12- işçi yararına yorum ilkesinin uygulamasına bir örnektir?
aksarı ücretin nakden ödenmesi

13- iş hukukunun kendine özgü kaynakları arasında yer alır?
iş yeri iç yönetmelikleri-toplu iş sözleşmeleri

14- iş ve sosyal güvenlik hukukunun kendine özgü kaynakları arasından yer almaz?
belediye kanunu

15- iş yeri iç yönetmelikleri iş hukuku kaynaklarından hangisine bir örnektir?
kendine özgü

16- iş kanunu kapsamına girecek nitelikte bir iş yeri kuran iş veren bu durumu ne kadar süre içinde çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır?
1 ay
17- iş sözleşmelerinden hangisinin yazılı yapılması zorunludur?
belirli süresi 2 yıl olan iş sözleşmeleri

18- bir kimse akit serbestesi gereği iradesi dışında akıt yapmaya zorlanamaz. ancak işverenler bakımından bu serbesti bir takım sosyal amaçlar gereği iş sözleşmesi yapmak zorunluluğu şeklinde sınırlandırılmıştır. hangisi iş veren akıt yapma zorunda olduğu kimseden biri değildir?
kadın işçi

19- iş sözleşmesinin unsurları tam ve doğru olarak verilmiştir?
iş-ücret-bağımlılık

20- iş kanununda belirtilen iş sözleşmesi türlerinden biri değildir?
belirsiz iş sözleşmesi

21- iş sözleşmesinin tarafları anlaşarak toplu iş sözleşmesiyle deneme süresini en çok kaç aya kadar uzatabilirler?
3 ay

22- işçi ücretlerinden yapılacak ceza kesintileri bir ayda kaç gündelikten fazla olamaz?
2

23- ilköğretimini tamamlamış çocukların bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerini engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilmeleri için en az kaç yaşını tamamlamış olmaları gerekir?
14

24- işçiyi iş yerine bağlamak işçinin verimini artırmak ve işçiye aidiyet duygusu hissettirmek için uygulanan ücret sistemi hangisidir?
kardan pay alma

25- işçinin hak ettiği ücret ödeme gününden itibaren kaç gün içinde mucbir bir sebep dışında ödenmezse işçi iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir?
20

26- işçinin yaptığı işin miktarına bağlı maktu veya yüzde olarak ödenen ücret sistemine ne ad verilir?
komisyon ücret

27- askari ücret tespit komisyonunun göreve başlayabilmesi için hangisinin çağrıda bulunması gerekir?
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

28- iş sözleşmesinin yapılmasında tarafların ehliyeti kanunlardan hangisinin genel hükümleri çerçevesinde ele alınmaktadır?
medeni kanun

29- dört saat ve daha kısa süreli işlerde ara dinlenme süresi kaç dakikadır?
15

30- bir işveren işyerinde üretilen mallara yönelik talebin olağan üstü boyutlarda artması üzerine işçilerine fazla çalışma yaptırması hangi çalışma türüne girer?
genel sebeplerle fazla çalışması

31- iş süresinden sayılmaz?
evlenmelerde üç güne kadar verilen izin süreleri

32- yıllık ücretli izin uygulaması ile ilgili hangisi doğrudur?
18 yaşından küçüklere kıdemlerine bakılmaksızın en az 20 gün yıllık izin verilir

33- işveren işçinin yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ne zaman vermek zorundadır?
işçinin izne başlamasından önce

34- pazar günü çalışarak kanuni hafta tatil iznini çarşamba günü kullanan işçiye ne kadar hafta tatili ücreti ödenir?
bir gündelik ücret

35- sanayiye ait işlerde kaç yaşını doldurmamış işçilerin gece çalıştırılması yasaktır?
18

36- iş kanununda gece dönemi nasıl belirlenmiştir?
gece en geç 20:00’de başlayıp en erken 06:00’da biten gün dönemidir

37- işçi aleyhine değiştirilemeyen fakat işçinin lehine olacak şekilde her zaman değiştirilmesi mümkün olan kanun hükümlerine e denir?
nispi emredici norm

38- umumi hıfzıssıhha kanununa göre iş kanununun uygulama alanı dışında kalan işlerde çocuk iş gücü için çalıştırma yaşı en az kaçtır?
12

39- çocuk işçilerin çalıştırabilecekleri hafif işlerden biri değildir?
para taşıma ve tahsilat işleri

40- kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde kaç dakika izin verilir?
90

41- genç işçilerin çalıştırılabilecekleri işlerden biri değildir?
ilaçlama ve gübreleme işleri

42- iş kanunu uygulama alanına giren kamu işlerinde elli ve daha fazla işçi çalıştıran işverenler en az yüzde kaç oranında eski hükümlü çalıştırmak zorundadır?
2

43- çocuk işçilerin korunmasına yönelik en kapsamlı düzenlemeler kanunlardan hangisine yer almaktadır?
iş kanunu

44- işi altı aydan az sürmüş olan işçinin işine bildirimli fesih ile son verilmesi durumunda kaç haftalık bildirim süresi uygulanır?
2

45- işçinin iş yerinde başka bir işçiye cinsel tacizde bulunduğunu öğrenen iş veren bu işçinin iş sözleşmesini en geç kaç işgünü içinde feshedebilir?
6

46- belirli süreli iş sözleşmelerinin art arda susma ile yenilenmesi ile çıkan iş sözleşmesine ne ad verilir?
zincirleme iş sözleşmesi

47- sendikaların zorunlu organlarından biri değildir?
haysiyet kurulu

48- bir işyerinde en çok kaç sendika temsilcisi bulunabilir?
8

49- işçilerin ve işverenlerin çalışma ilişkilerinde ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için meydana getirdikleri tüzel kişiliğe sahip kuruluşlara ne ad verilir?
sendika

50- sendikalar kanununa göre bir konfederasyon kurulabilmesi için en az kaç sendikanın bir araya gelmesi ihtiyacı vardır?
5

51- sendikalar kanununa göre bir işyerinde sendika temsilcisi atama yetkisi hangisine aittir?
ilgili iş yerinde toplu iş sözleşmesi yapmak üzere yetkisi kesinleşen sendikaya

52- konfederasyon, sendika ve sendika şubelerinin başkanları ve yöneticileri göreve seçilmelerinden itibaren en geç kaç ay içinde kendilerinin eşlerinin ve velayet altındaki çocuklarının mal varlığını notere bildirmek zorundadır?
3 ay

53- işveren sendikasına üye olabilmek için kaç nusha üye kayıt fişi doldurmak gerekir?
3

54- askerliği meslek edinmemiş askeri şahısların sendika kanununa göre sahip oldukları hak ve borçların durumları silah altında bulundukları süre içinde bu durum nasıl etkilenir?
askıda kalır

55- sendikalar kanununa göre aynı işletmede çalışan kişilerden hangisi işveren vekili sayılır?
genel müdür

56- ayırt etme gücüne sahip onattı yaşını doldurmamış işçiler kimin yazılı izni ile sendika üyesi olabilir?
kanuni temsilcinin

57- işçi sendikası üyeliği hangi organın kabulü ile kesinleşir?
sendika tüzüğünde belirlenen organ

58- sendikaların çalışma yaşamına ilişkin faaliyetlerinden biri değildir?
takım sözleşmesi yapmak

59- sendikaların tüzük ve belgelerinin kanuna aykırı veya eksik bulunması durumunda verilecek faaliyetlerin durdurulması kararına kadar geçen süreçte hangisinin etkisi yoktur?
bağlı bulunduğu konfederasyon

60- sendikalar kanununa göre sendikaların sinai ve iktisadi teşebbüslere yatırım yapması ne tür bir faaliyettir?
sosyal faaliyet

61- sendika ve konfederasyonların gelirleri arasında yer almaz?
devlet yardımı

62- sendikaların kapatılmasına hangisi karar verir?
iş mahkemesi

63- sendikanın tüzük ve belgelerinin kanuna aykırılığı durumunda kanuna aykırılığının giderilmesi için sendikaya mahkeme kaç gün izin verir?
60 gün

64- uygulanmakta olan bir toplu iş sözleşmesinin uygulama alanını aynı iş kolunda faaliyette bulunan ancak yürürlükteki toplu iş sözleşmesinin tarafı olmayan işçi ve iş verenleri de kapsayacak şekilde bakanlar kurulu kararı ile genişletilmesine ne ad verilir?
teşmil

65- toplu iş sözleşmesi yapmak isteyen işçi sendikası nereye baş vurarak yetkili olduğunu tespit edilmesini ve yetki belgesinin verilmesini ister?
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına

66- toplu iş sözleşmesini imza tarihinde taraf sendikaya üye olanlar imzalanan sözleşmeden hangi tarihten itibaren yararlanır?
sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren

67- toplu iş sözleşmesi anlaşma metninin iki nushası çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına gönderilir. bakanlık kendisine gönderilen iki nüshadan birini nereye iletir?
devlet istatistik enstitüsüne

68- işletme toplu iş sözleşmesinde işletme toplu iş sözleşmesi yapılacak iş yerlerinin aranılan niteliğe sahip olup olmadıklarını ilişkin davalara mahkeme tarafından en geç kaç gün içinde karara bağlanır?
15 gün

69- toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesine ilişkin hükümlerine ne ad verilir?
normatif hükümler

69- toplu hak uyuşmazlığında açılacak yorum davasında davayı gören mahkeme kaç ay içinde kararını vermelidir?
2 ay

70- toplu iş uyuşmazlıklarının hakem yoluyla çözümlenmesine ne ad verilir?
tahkim

71- grev ve lokavt yasağı ile zorunlu hakem uygulamasının bulunduğu ülkelerde hakem kurullarının kararları tarafları nasıl etkiler?
hekim kurullarının kararları kesindir ve tarafları bağlar

72- yangın, su baskını gibi genel hayatı felç e uğratan felaket hallerinde grev ve lokavtın yasaklanmasına ilişkin karar vermeye hangisi yetkilidir?
bakanlar kurulu

73- 1982 anayasasına göre hangisi yüksek hakem kuruluna üye belirleyebilecekler arasında yer almaz?
içişleri bakanlığı

74- kanuni bir grev ve lokavt genel sağlığı veya milli güvenliği bozucu nitelik taşırsa kaç gün süre ile ertelenebilir?
60 gün

75- toplu iş sözleşmesi grev ve lokavt kanununa göre grevin amacı nedir?
iş yerinde faaliyeti durdurmak yada önemli ölçüde aksatmak

75- işçilerin işverene isteklerini kabul ettirmek için kendi aralarında verdikleri bir karara dayanarak topluca iş bırakmalarına ne denir?
grev

76- lokavt kararın karşı tarafa tebliğ edilmesinden itibaren kaç gün içinde uygulamaya konabilir?
60 gün

77- uygulanmakta olan bir grevin kanun dışı olup olmadığını hangisi tespit eder?
iş mahkemesi

77- kanuni bir grev veya lokavtta katılmayacak işçileri hangisi belirler?
işveren

78- grev oylaması talebi hangisine yapılır?
mahallin en büyük mülki amirine

79- grev gözcülerinin görevi nedir?
grev yapan sendikanın üyelerinin greve uyup uymadıklarını denetlemek

80- sosyal yardımlarla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
sosyal yardımlarda katılım payı ile karşılık arasında bir ilişki vardır

81- sigortalıları çalıştıran gerçek veya tüzel kişilere ne ad verilir?
işveren

82- çıraklar sosyal sigortalar kurumu ile ilişkileri bakımından hangi kategoride yer alır?
kısmi istisna

83- sosyal sigortalar kanununun zorunlu sigorta uygulaması bakımından kısmen sigorta dışında tutulanlar arasında yer almaktadır?
yaşlılık aylığı almaktayken çalışmaya başlayanlar

84- sosyal sigortalar kuruluşları arasında yer almaz?
sosyal yardımlaşma ve dayanışma teşvik fonu

85- sosyal sigortalarda uygulanan ve primlerin ortak bir fonda toplanması ve sigortalıya yapılan yardımların bu fonda karşılanması esasına dayanan finansman yöntemine ne ad verilir?
toplu kapitalizasyon yöntemi

86- sosyal sigortalar kanununa göre tam istisnalar arasında yer alan kimseler hizmet iş sözleşmesiyle çalışsalar dahi hiçbir şekilde bireysel zorunlu sigortalı niteliğini kazanamazlar. kanunun düzenlediği istisnalardan biri değildir?
türkiye’de görevli dışarıda sigortasız olduğunu beyan eden yabancılar

87- işyerinde meydana gelen bir iş kazasını öğrenen işveren bu kazayı en geç ne kadar süre içinde sosyal sigortalar kurumuna bildirmekle yükümlüdür?
kazadan sonraki iki gün içinde

88- meydana gelen kazanın iş kazası olduğu söylenemez?
sigortalının endi imkanıyla işyerine giderken yolda olduğu sırada

89- sigortalı kadının analık sigortasında sağlık yardımlarından yararlanabilmesi için doğumdan önceki bir yıl içinde en az kaç gün analık sigortası piriminin ödenmiş olması gerekir?
90

90- iş kazasına uğrayan sigortalının sosyal sigortalar kurumundan alacağı sağlık yardımlarının kapsamına girmez?
sürekli iş göremezlik geliri verme

91- sigortalıya verilen geçici iş göremezlik ödenekleri hangi borç sebebiyle haczedilebilir?
nafaka borcu

92- iş kazası ve mesleki hastalığı sebebiyle geçici bir süre çalışamayacağı hakim raporu ile saptanan sigortalıya çalışmadığı her gün için kurum tarafından yapılan yardıma ne ad verilir?
geçici iş göremezlik ödeneği

93- sosyal sigortalar kanununa göre malul sayılabilmek için çalışma gücünün hangi oranda yitirilmiş olması gerekir?
2/3

94- çalışabilir durumda olmadığı saptanan sigortalıya bu durum devam ettiği sürece uzun süreli yardımlar sağlayan sigorta koludur?
malullük

95- sosyal sigortalar kurumuna tabi erkek sigortalı kaç yaşında ve kaç gün pirim ödeme koşulu ile yaşlılık aylığı almaya hak kazanır?
60 yaşında ve 7000 gün pirim ödeyerek

96- yaşlılık sigortasından toptan ödeme yapılabilmesi için sigortalı kadının en az kaç yaşında olması gerekir?
58

96- ssk”ya bağlı sigortalının ölümü ile aylık alacak durumda çocuğu bulunmayan dul eşin payı dağıtıma esas tutarı yüzde kaçıdır?
75

97- sigortalının ölümü tarihinde hayatta bulunan anne ve babaya aylık bağlanabilmesinin iki koşulu bulunmaktadır. bunlardan ilki anne veya babanın sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmaması veya bunlardan her ne ad atında olursa olsun gelir veya aylık almıyor olmamasıdır. diğer koşul hangisidir?
diğer hak sahiplerinden artan bir payın bulunması

98- emekli sandığı gelirleri içinde yer alan keseneklerden biri değildir?
yardım giderleri karşılığı

99- emekli sandığı kanununa göre zorunlu iştirakçilik niteliği kazanan sigortalılardan değildir?
belediye başkanlığına seçilenler

100- emekli sandığından aylık almakta iken ölen babasından aylık alamaz?
liseye devam eden 22 yaşındaki erkek çocuğu

101- emekli sandığı kanununda düzenlenen malullük halleri tam ve doğru olarak verilmiştir?
vazife malullüğü-adi malullük-harp malullüğü

102- 5434 sayılı tc emekli sandığı kanununa göre, fiili ve itibari hizmet süresi toplamı 25 yıl olan iştirakçinin aylık bağlama oranı yüzde kaçtır?
75

103- 5434 sayılı tc emekli sandığı kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi yardım giderleri karşılıklarından biri değildir?
emeklilik keseneği karşılığı

104- tarımda kendi ad ve hesabına çalışanlar sosyal sigortalar kanunu'na göre isteğe bağlı sigortalılık hangi tarihten itibaren kazanılır?
kuruma yapılan başvuruyu izleyen aybaşından itibaren

105- bağ-kur sigortalısı olamaz?
memur

106- bağ–kur sigortalılarının ödeyeceği primlerden değildir?
geçici iş göremezlik keseneği

107- bağ-kur sigortalısının yükseköğretimde okuyan erkek çocuğu varsa sigortalının ölümü halinde kaç yaşına kadar hak sahibi olabilir?
25

108- en az 15 tam yıl sigorta primi ödemiş bunların bağ–kur sigortalısı erkeklere kısmi yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için bunların kaç yaşını doldurmuş olmaları gerekir?
62

109- tarımda kendi ad ve hesabına çalışanlar sosyal sigortalar kanunu'na göre isteğe bağlı sigortalılık hangi tarihten itibaren kazanılır?
kuruma yapılan başvuruyu izleyen aybaşından itibarenalıntıdır

cennet ırmağı emeğine sağlık sorular için çok tekkürler
aşağıdaki sorularda takıldım ban ayrdımcı olabilirmisin ???

21- iş sözleşmesinin tarafları anlaşarak toplu iş sözleşmesiyle deneme süresini en çok kaç aya kadar uzatabilirler?
3 ay
(normalde 2 ay toplu iş sözleşmelerinde 4 ay) ???

26- işçinin yaptığı işin miktarına bağlı maktu veya yüzde olarak ödenen ücret sistemine ne ad verilir?
komisyon ücret
(yüzde üzretle komisyon ücreti hep karıştırıyorum bir örnek verirmisin) ???

38- umumi hıfzıssıhha kanununa göre iş kanununun uygulama alanı dışında kalan işlerde çocuk iş gücü için çalıştırma yaşı en az kaçtır?
12
(14 yaşını tamamlamamış işçiye çocuk işçi deniyordu ama yanlışmı biliyorum) ???

43- çocuk işçilerin korunmasına yönelik en kapsamlı düzenlemeler kanunlardan hangisine yer almaktadır?
iş kanunu
(umumihıfsıye kanunu) ???

91- sigortalıya verilen geçici iş göremezlik ödenekleri hangi borç sebebiyle haczedilebilir?
nafaka borcu
(maaşın tamamı yoksa 1/4 haczedilebilir) ???

102- 5434 sayılı tc emekli sandığı kanununa göre, fiili ve itibari hizmet süresi toplamı 25 yıl olan iştirakçinin aylık bağlama oranı yüzde kaçtır?
75
(bunu nasıl yorumlayıp cevaplıyoruz) ???

106- bağ–kur sigortalılarının ödeyeceği primlerden değildir?
geçici iş göremezlik keseneği
(bağkur sigortalıları genel sağlık sigortası bide malulük yaşlılık ölüm primi ödüyorlardı başka varmıydı) ???

108- en az 15 tam yıl sigorta primi ödemiş bunların bağ–kur sigortalısı erkeklere kısmi yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için bunların kaç yaşını doldurmuş olmaları gerekir?
62
(kadın 58-erkek 60 burda özel bir durum mu var) ???

bana yardımcı olurmusun 20 haziranda sınavım var lütfen smmm b grubu ara değerlendirmesine giricem kendmi ölçmek için bütün iş hukuku sorularını çalışıyorum lütfen biliyorsan bana yardımcı ol teşekkürler.


3. Sınıf

MollaCami.Com