Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Pazarlama yönetimi final ve bütünleme deneme sınavı 2

1-) 1900'lü yılların başında Henry Ford'un otomobil satışlarını arttırmak için; üretimi verimli kılmak ve seri üretim yaparak, maliyetleri düşürme çabaları hangi pazarlama anlayışının sonucudur?
A) Mamule yönelik anlayış
B) Üretime yönelik anlayış
C) Satış anlayışı dönemi
D) Pazarlama anlayışı dönemi
E) Toplumsal pazarlama anlayışı

--------------------------------------------------------------------------------
2-) Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karması elemanlarından biri değildir?
A) Ürün
B) Fiyat
C) Tutundurma
D) Dağıtım
E) Planlama

--------------------------------------------------------------------------------
3-) Aşağıdakilerden hangisi tutundurma ile ilgili bir özellik değildir?
A) Reklam
B) Kişisel satış
C) Satış tutundurma
D) Halkla ilişkiler
E) Kalite

--------------------------------------------------------------------------------
4-) Aşağıdakilerden hangisi işletmeleri, tüm pazarı inceledikten sonra belirlediği kendi ürettiği mamul veya hizmetleri satın almaya arzulu tüketici grubudur?
A) Pazarlama karması
B) Hedef pazar
C) Bölümlenmiş pazar
D) Yoğunlaşmış pazar
E) Bütün pazar

--------------------------------------------------------------------------------
5-) Aşağıdakilerden hangisi pazarlama planında düzeltici önlemlerin alınabilmesi için uygulamadaki sonuçlar ile önceden belirlenmiş standartların karşılaştırılmasını sağlayan sistematik bir çabadır?
A) Koordinasyon
B) Örgütleme
C) Planlama
D) Yürütme
E) Denetim

--------------------------------------------------------------------------------
6-) Aşağıdakilerden hangisi pazarlama araştırma sürecinin son aşamasıdır?
A) Problemin teşhis ve tanımlanması
B) Veri kaynaklarının belirlenmesi
C) Örnekleme
D) Yöntemlerin seçimi
E) Araştırma raporunun hazırlanması

--------------------------------------------------------------------------------
7-) Aşağıdakilerden hangisi reklam araştırmasının aşamalarından biri değildir?
A) Mesaj araştırması
B) Medya araştırması
C) Reklam bütçesinin belirlenmesi
D) Reklam etkinliğinin ölçümü
E) Satış araştırması

--------------------------------------------------------------------------------
8-) Aşağıdakilerden hangisi lezzetli gıdaların sağlayacağı haz ile beraberinde getirebileceği kilo probleminin oluşturduğu çelişkidir?
A) Yaklaşma - uzaklaşma
B) Yaklaşma - yaklaşma
C) Uzaklaşma - uzaklaşma
D) Yaklaşma
E) Kaçınma

--------------------------------------------------------------------------------
9-) Aşağıdakilerden hangisi Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramında yer alan prestij, statü ve başarı faktörlerinin yer aldığı basamaktır?
A) Fizyolojik
B) Güvenlik
C) Saygınlık
D) Aidiyet
E) Kendini gerçekleştirme

--------------------------------------------------------------------------------
10-) Aşağıdakilerden hangisi psikografik bölümlemenin kullanım alanlarından biri değildir?
A) Hedef pazarı tanımlama
B) Ürün konumlandırma
C) Ürün özelliklerini daha iyi iletebilme
D) Kişilik yapılarının analizi
E) Genel strateji oluşturma

--------------------------------------------------------------------------------
11-) Aşağıdaki tüketici tutumlarına ilişkin kuramların hangisinde kişiler kendi bildikleri ya da hissettikleri üzerine yeni bilgileri pekiştirerek ürünler hakkında tutum geliştirir?
A) Öz algılama kuramı
B) Sosyal karar kuramı
C) Denge kuramı
D) Bilişsel uyumsuzluk kuramı
E) Bilişsel tutarlılık kuramı

--------------------------------------------------------------------------------
12-) Aşağıdakilerden hangisi kulanım ya da başka yönlerden ürün dizilerinin hangi ölçüde birbirine yakın olduğunu gösterir?
A) Eni
B) Boyu
C) Derinliği
D) Tutarlılığı
E) Özelliği

--------------------------------------------------------------------------------
13-) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin fiyatlandırma kararlarında gözönünde bulundurduğu etkenlerden biri değildir?
A) Devlet
B) Pazardaki rekabet
C) Maliyet giderleri
D) Talep
E) Kişisel tercihler

--------------------------------------------------------------------------------
14-) Aşağıdakilerden hangisi kısa dönemde, belirli bir kapasite düzeyinde aynı kalan ve çıktı düzeyine göre dalgalanma göstermeyen maliyettir?
A) Değişken maliyet
B) Değişmez maliyet
C) Toplam maliyet
D) Ortalama maliyet
E) Marjinal maliyet

--------------------------------------------------------------------------------
15-) Aşağıdakilerden hangisi belli bir dönemde işletmenin yapacağı yatırımlardan belirli bir kâr elde etme amacını gerçekleştirecek fiyatları uygulama temeline dayanan fiyatlama sistemidir?
A) Başabaş analiziyle fiyatlama
B) Belli bir kâr hedefine dayanan fiyatlama
C) Maliyet artı sistemi
D) Marjinal maliyete dayanan fiyatlama
E) Değişken maliyete dayanan fiyatlama

--------------------------------------------------------------------------------
16-) Aşağıdakilerden hangisi pazarlama dağıtım sisteminde aracıların kullanılmasının nedenlerinden biri değildir?
A) Verimliliği arttırırlar.
B) Ürünleri küçük parçalara bölüp ürün demeti oluştururlar.
C) Fiyatın düşmesini sağlarlar.
D) Tüketicinin araştırma sürecini kolaylaştırır.
E) Değişim işlemini rutin hale getirirler.

--------------------------------------------------------------------------------
17-) Aşağıdakilerden hangisi pazarlama kanalındaki son bağlantıdır?
A) Acente
B) Broker
C) Toptancı
D) Perakendeci
E) Distribütör

--------------------------------------------------------------------------------
18-) Aşağıdakilerden hangisi ürünlerin üreticiden, taşımacıya, toptancıya, perakendecinin deposuna, mağazasına ve nihai tüketiciye akışıdır?
A) Bilgi akışı
B) Sahipliğin akışı
C) Fiziksel akış
D) Değer akışı
E) Paranın akışı

--------------------------------------------------------------------------------
19-) Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel ürünlerin dağıtım kanallarından biri değildir?
A) Üretici - Örgütsel Alıcı
B) Üretici - Endüstriyel Distribütör - Örgütsel Alıcı
C) Üretici - Perakendeci - Tüketici
D) Üretici - Acente - Örgütsel Alıcı
E) Üretici - Acente - Distribütör - Örgütsel Alıcı

--------------------------------------------------------------------------------
20-) Aşağıdaki dağıtım kanalı türünün hangisinde genellikle bir şehirde ya da bölgede tek bir toptancıya distribütörlük vermek gerçekleşir?
A) Yoğun dağıtım
B) Sınırlı dağıtım
C) Seçimli dağıtım
D) Klasik dağıtım
E) Karma dağıtım

--------------------------------------------------------------------------------
21-) Aşağıdakilerden hangisi dağıtım kanalı seçimini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A) Pazarın türü
B) Pazarın büyüklüğü
C) Pazarın yoğunluğu
D) Ürünün teknik yapısı
E) Tüketici istekleri

--------------------------------------------------------------------------------
22-) Aşağıdakilerden hangisi fiziksel dağıtım işlevlerinden biri değildir?
A) Malzeme aktarımı
B) Müşteri hizmetleri ve sipariş verme
C) Depolama
D) Stok yönetimi
E) Fiyat düzeyi

--------------------------------------------------------------------------------
23-) Aşağıdakilerden hangisi yalnızca tüketicinin kendi ihtiyaçlarını ya da ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla satın alma eylemini gerçekleştiren son tüketicilere mal satma eyleminde bulunur?
A) Üretici
B) Toptancı
C) Komisyoncu
D) Perakendeci
E) Simsar

--------------------------------------------------------------------------------
24-) Aşağıdakilerden hangisi kuruyemişçiler ve kasaplar gibi birbirleriyle ilgili birkaç tür ürünün birçok çeşidini satan mağazalardır?
A) Kolaylık mağazaları
B) Özel mağazalar
C) İndirimli mağazalar
D) Süpermarketler
E) Sınırlı türde ürün satan mağazalar

--------------------------------------------------------------------------------
25-) Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecindeki unsurlardan biri değildir?
A) Gönderici
B) Mesaj
C) Kanal
D) Alıcı
E) Operatör

--------------------------------------------------------------------------------
26-) Aşağıdakilerden hangisi ürün yaşam eğrisi aşamalarından biri değildir?
A) Tanıtım
B) Büyüme
C) Ayrılma
D) Olgunluk
E) Düşüş

--------------------------------------------------------------------------------
27-) Aşağıdakilerden hangisi kişisel satışın özelliklerinden biri değildir?
A) Etki fazladır
B) Bilgi verme kolaydır
C) Uzlaşma sağlanabilir
D) Etkileşim yüzyüzedir
E) Bilgi aktarımı azdır

--------------------------------------------------------------------------------
28-) Aşağıdakilerden hangisi satış gücü yönetiminin aşamalarından biri değildir?
A) Satış gücü büyüklüğünün belirlenmesi
B) Satışçıların seçimi
C) Satışçıların eğitimi
D) Satışçıların performansının değerlenmesi
E) Satıcıların ücretlerinin ertelenmesi

--------------------------------------------------------------------------------
29-) Aşağıdakilerden hangisi tüketicilere yönelik satış tutundurma araçları arasında yer almaz?
A) Armağan dağıtımı
B) Para iadeleri
C) Yarışma ve çekilişler
D) Kupon dağıtımı
E) Ürün hakkında bilgi verme

--------------------------------------------------------------------------------
30-) Aşağıdakilerden hangisi veri tabanlı pazarlamanın işleyiş aşamalarından biri değildir?
A) Analiz
B) Planlama
C) Koordinasyon
D) Uygulama
E) Denetim

1-) B
2-) E
3-) E
4-) B
5-) E
6-) E
7-) E
8-) A
9-) C
10-) D
11-) B
12-) D
13-) E
14-) B
15-) B
16-) C
17-) D
18-) C
19-) C
20-) B
21-) E
22-) E
23-) D
24-) E
25-) E
26-) C
27-) E
28-) E
29-) E
30-) C

alıntıdır


3. Sınıf

MollaCami.Com