Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Finansal Yönetim Çıkmış Ve çıkması Muhtemel Sorular ..

ÜNİTE 4 BAŞABAŞ VE KALDIRAÇLAR

1.aşağıdakilerden hangisi değişken giderler arasında yer almaz ?
a)hammadde
b)işletme malzemesi
c)amortismanlar *
d)direkt işcilik giderleri
e)haberleşme giderleri

2. sabit gider 50 000
birim satış fiyatı 100000
birim değişken gider 80 000
ise işletmenin başa baş satış miktarı nedir ?
sabit gider
başa baş miktar = --------------
birim satış- birim değişken

a)50000
b)20000
c)8000
d)5000
e)2500*

3. yukarıdaki bilgilere göre E işletmesi 15000 liralık kar elde etmesi için üretim düzeyi kaç birim olmalıdır ?

sabit gider +kar
başa baş miktar = --------------
birim satış- birim değişken

a) 3250*
b)3300
c)3450
d)3500
e)3600
4. bir işletmenin sabit giderleri 50000 ,toplam değişken giderleri 200 000,
toplam satış hasılatı 250 000 lira ise bu işletme kaç bin liralık satış hacminde başa baş noktasına ulaşır?

Sabit gider
Başa baş satış =----------------------
Toplam değişken
1 - -------------
toplam satışa)250*
b)150
c)100
d)85
e)50

5.aşağıdakilerden hangisi doğrusal başa baş analizinin varsayımlarından biri değildir
a)fiyatların üretim miktarına bağlı olarak değişmediği
b)giderlerin değişken ve sabit gider olarak ikiye ayrılır
c)üretim düzeyi ne olursa olsun sabit giderler değişmez
d)üretilen ürünlerin tamamının satıldığı
e)birim değişken giderlerin üretim düzeyine bağlı olarak değiştiği*

6. giderlerin hangi oranda değişken gider hangi oranda sabit gider olduğu aşağıdakilerden hangisinin kapsamında belirlenir?
a)faaliyet kaldıracı *
b)finansal kaldıraç
c)başa baş noktası
d)birleşik kaldıraç

7. aşağıdakilerden hangisi sermaye yapısının hisse başına kara etkisini ölçme de kullanılır?
a)faaliyet kaldıracı
b)finansal kaldıraç*
c) başa baş noktası
d)kar zarar tablosu
e)nakit bütçesi

8.bir işletmenin faaliyet karında % 1 lik artış olduğunda hisse başına karında % 2 lik artış oluyorsa bu işletmenin finansal kaldıracı nedir ?
Hisse başına kardaki %değişim
Finansal kaldıraç derecesi =----------------------------
FVÖKdeki % değişim

a)1
b) 2*
c)3
d)4
e)5

9. . işletmenin satışları 150 000 değişir maliyetleri 70 000 faiz ve vergiden önceki kar 20 000 ise çalışma kaldıracı nedir ?
Satışlar – değişken giderler
Çalışma kaldıraç derecesi =----------------------------
FVÖK


a)1
b) 2
c)3
d)4*
e)5*10.bir işletmenin çalışma kaldıracı 3 finansal kaldıraç 2 ise birleşik kaldıraç nedir ?

birleşik kaldıraç = çalışma *finansal


a)1
b) 2
c)3
d)6*
e)5

*11. başa baş üretim miktarı 3000 toplam değişken gideri 600 toplam satış 1000 ise toplam sabit gideri kaç liradır ?

a)1000
b)1100
c)1200*
d)1300
e)1500
sabit gider
3000=-----------------
1000-600
*12.hisse başına kardaki yüzdelik değişimin satışlardaki yüzdelik değişimine oranlanmasıyla aşağıdakilerden hangisi bulunur ?

a) finansal kaldıraç *
b)birleşik kaldıraç
c)çalışma kaldıraç derecesi
d)faaliyet kaldıraç derecesi
e)stok devir hızı
* 13. birim değişken gideri 1.5
sabit gider 30 000
başa baş üretim hacmi 20 000 ise birim satış fiyatı kaç liradır ?
a) 1
b)2
c) 3*
d) 3.5
e)5
30 000
20 000=--------------------
satış – birim değişken
*14. satış fiyatı 3000
sabit gider 50 000 000
başa baş üretim hacmi 200 000 ise değişken gideri kaç liradır ?
a)3000
b)3500
c) 2750*
d)1800
e)2900


50 000 000
200 000=--------------------
3000 – birim değişken


*15. sabit giderler ile değişir giderler arasında ilişki kurarak sabit giderlerin ereye kadar kabul edileceğini araştıran analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
a) karşılaştırmalı analiz
b) çalışma kaldıracı analizi *
c) dikey analiz
d)trend analizi
e)başa baş analiz*16.hangisi sabit giderler arasında yer almaz?
a) hammadde*
b)kira
c)amortisman
d)vergi
e)sigorta


*17 işletmenin belirli bir dönemde borçlandığı varsayımıyla borçların karlılığı ne ölçüde etkilediğini ortaya koymak için yapılan analize ne ad verilir?
a) çalışma kaldıracı
b)faaliyet kaldıracı
c)başa baş analiz
d) kar analizi
e)finansal kaldıraç *

*18. bir işletmenin birim satış fiyatı 3 sabit gider 5000 başabaş üretim hacmi 20000 adet ise işletmenin BBN birim değişken gideri kaç liradır ?
a)2
b)2.25
c) 2.5
d)2.75*
e)3


19. aşağıdakilerden hangisi değişir gider kalemlerindendir?
a)faiz giderleri
b)hammadde giderleri*
c)bina vergileri
d)sigorta primleri
e)yöneticilerin maaşları

20.sabit giderlerdeki azalışın başa baş analizine etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) birim karın düşmesi
b)toplam maliyetlerin düşmesi
c)değişir maliyetlerin artması
d)işletmelerin rekabet gücünün azalması
e)başa baş noktası düşük üretim düzeylerinde gerçekleşmesi*

21. aşağıdaki işlemlerden hangisi talep arttığında üretimini ve karını talebe bağlı olarak artırabilir?
a)sabit tesislere az yatırım yapmış sabit giderleri düşük işletme
b) sabit tesislere çok yatırım yapmış değişir giderleri yüksek işletme
c)sabit tesisleri olmayan değişir giderleri çok yüksek işletme
d)sabit giderleri ile değişir giderleri birbirine eşit işletme
e) sabit tesislere çok yatırım yapmış sabit giderleri yüksek işletme*

22. aşağıdaki çalışma kaldıracı derecelerinden hangisine sahip olan işletme talep azaldığında enaz zarar görür?
a)1*
b)2.5
c)4
d)5
e) 6
23.Alacak devir hızı yüksek olan işletmeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Alacak politikası iyi işlemektedir.
B) Tahsilat kayıpları düşüktür.
C) Daha az işletme sermayesi alacaklara bağlanmıştır.
D) Daha yüksek cari oranla çalışmalıdır.
E) Aynı iş hacmi için daha az finansmana ihtiyaç duyar.

24. Aşağıdaki durumların hangisinde işletmelerin daha düşük likidite oranlarıyla çalışmaları sakıncalı olur?

A) Kaliteli varlıklara sahip olması
B) Dönen varlıklar içinde para ve alacakların payının göreceli olarak fazla olması
C) Alacakların devir hızının yüksek olması
D) Satışların kredili ve alışların ise peşin yapılması
E) Borçların konsolide edilebilmesi


25. Birden fazla yıla ait bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin yıllar itibariyle değişimlerini görmek amacıyla, her kalemin bir önceki yıla göre mutlak farklarının alınarak artış ve azalışların tespit edildiği analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oran analizi
B) Temel analiz
C) Trend analizi
D) Karşılaştırmalı tablo analizi
E) Dikey analiz

26 Aşağıdakilerden hangisi yatırım analizi yapılmasının amacıdır?

A) Alınacak kararlara dayanak olmak
B) Gelecekteki kazanma gücünü saptamak
C) İşletmenin likidite gücünü ortaya koymak
D) İşletme faaliyetlerinin başarısını ölçmek
E) Kısa vadeli borç ödeme yeteneğini saptamak
27. Aşağıdakilerden hangisi “doğrusal başabaş analizi”nin varsayımlarından biri değildir?

A) İşletme giderleri; sabit, değişken ve yarı değişken giderler şeklindedir.
B) Sabit varlıklar çeşitli üretim düzeylerinde aynı kalır.
C) Birim satış fiyatları değişmez.
D) Genel fiyat düzeyi istikrarlıdır.
E) Değişken giderler, üretim miktarları ile aynı oranda değişir.

28. Aşağıdakilerden hangisi bir dönem içinde iş hacmine bağlı olarak değişiklik gösteren giderlerden biridir?

A) Yönetici maaşları
B) Amortisman giderleri
C) Yardımcı madde giderleri
D) Faiz giderleri
E) Sigorta giderleri

29. Bir işletmenin toplam sabit giderleri 5.000 TL, birim satış fiyatı 30 TL ve birim değişken giderleri 25 TL ise bu işletme kaç TL’lik üretim düzeyinde başabaş noktasına ulaşır?

A) 1.000
B) 30.000
C) 5.000
D) 100.000
E) 15.000

30. Toplam yabancı kaynakların özkaynaklar veya toplam kaynaklar üzerindeki etkisini açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Faaliyet kaldıracı
B) Birleşik kaldıraç
C) Finansal kaldıraç
D) Başabaş noktası
E) Çalışma kaldıracı

31 Satışları 800 TL, değişken giderleri 600 TL, FVÖK 50 TL olan işlemenin finansal kaldıraç derecesi 1.5 ise birleşik kaldıraç derecesi kaçtır?

A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
E) 1032. Satışlarla ilgili finansal tablo kalemleri arasındaki ilişkinin ortaya konabilmesi için 5-7 yıl gibi uzun süreli finansal tablo bilgilerinden yararlanılarak proforma tabloların hazırlandığı planlama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Satışların yüzdesi yöntemi
B) Regresyon yöntemi
C) Korelasyon yöntemi
D) Simulasyon yöntemi
E) Günlük satış yöntemi

33 Satışların 100 TL olacağını tahmin eden işletmenin içinde bulunduğu endüstrideki ortalama oranlar aşağıdaki gibidir:
Cari Oran = 2,5
Toplam Borç / Özsermaye = 2
Kısa Vadeli Borç = 22,5 TL
Özsermaye Devir Hızı = 4
Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin öz sermayesi kaç TL’dir?

A) 15
B) 20
C) 25
D) 40
E) 45

34. Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin dönen varlıkları kaç TL’dir?

A) 22.5
B) 45.75
C) 52.5
D) 56.25
E) 62.25

ÜNİTE 5 FİNANSAL PLANLAMA VE KONTROL
1. Aşağıdakilerden hangisi bütçelemenin başarısını sınırlayan, sakıncalı yönlerinden biri değildir?

A) Yöneticiler hayallerini bütçe olarak ifade edebilir.
B) Bütçe verimsiz harcamaların gizlendiği bir araç olabilir.
C) Bütçe başarıya ulaşmada araç olmaktan çıkıp amaç haline gelebilir.
D) Ayrıntılara aşırı derecede girilmesi asıl amacın gözden kaçmasına neden olabilir.
E) Finansal kurumlardan kredi alınmasını kolaylaştırır. *2. “Bütçelerin işletmenin ihtiyaçlarına göre periyodik olarak düzenlenmesi” aşağıdaki bütçeleme ilkelerinden hangisini ifade eder?

A) Birlik ilkesi
B) Bütünlük ilkesi
C) Dönemsellik ilkesi *
D) Kesinlik ilkesi
E) İktisadilik ilkesi

3. Aşağıdakilerden hangisi nakit bütçelerinin işletmelere sağlayacağı faydalardan biri değildir?

A) İşletmenin en az ne kadar nakit bulundurması gerektiğinin saptanması
B) Ne zaman borçlanmaya gidileceğinin planlanması
C) Ortaklara ne zaman kâr payı dağıtılacağının planlanması
D) Sağlanacak nakit miktarının etkili şekilde kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi
E) Ödenmesi gereken ancak günü belli olmayan nakit hareketlerinin takip edilmesi*

*4. Planlanan faaliyetler ve gelecekteki nakit giriş ve çıkışlarının gerçekçi varsayımlara dayandırılmasını ifade eden planlama ve bütçeleme ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bütünlük
B) Şeffaflık
C) Kesinlik *
D) Uzmanlaşma
E) Dönemsellik

5. Aşağıdaki finansal planlama yöntemlerinin hangisinde geçmiş satışlarla gelir tablosu kalemleri arasındaki ilişkinin gelecekte de benzeri şekilde devam edeceği varsayılmaktadır?

A) Satışların yüzdesi*
B) Regresyon
C) Korelasyon
D) Oranlar
E) Günlük satış tutarı*6. Aşağıdakilerden hangisi üretim fonksiyonu ile ilgili bütçelerden biridir?

A) Satış bütçesi
B) Satın alma bütçesi
C) Pazarlama giderleri bütçesi
D) Genel imalat giderleri bütçesi*
E) Genel yönetim giderleri bütçesi
7. Aşağıdakilerden hangisi bütçelemenin işletmeye sağlayacağı yararlardan biri değildir?

A) İşletmede standartların konulması sağlanır.
B) Üretim faktörlerinin en verimli şekilde kullanılması sağlanır.
C) Bölümler arasında daha iyi bir koordinasyon sağlanır.
D) Faaliyetlerin etkin şekilde denetimine olanak sağlanır.
E) İzlenecek işletme politikasını önceden belirlemeye gerek kalmaz.*
8. Belirli bir tahmin süresi sonunda işletmelerin finansal tablolarının nasıl oluşacağının ve gelecekteki muhtemel fon açık ya da fazlalarının öngörüsüne ne denir?

A) Yatırım kararları
B) Finansman kararları
C) Proforma tablo*
D) Bilanço
E) Gelir tablosu

9. Özellikle yeni kurulmuş işletmelerde proforma bilançoların hazırlanmasında kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Satışların yüzdesi yöntemi
B) Regresyon yöntemi
C) Oranlar yöntemi*
D) Trend yöntemi
E) Ağırlıklı ortalama yöntemi

10 Bütçelerin hazırlanmasında tahminlerin gerçekçi varsayımlara dayandırılması gerektiğini savunan bütçeleme ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kesinlik*
B) Uzmanlaşma
C) Şeffaflık
D) Bütünlük
E) İktisadilik11. Nakit bütçesi düzenlenirken hammadde alımları borçların ödenmesi, maaş ve ücret ödemelerine ilişkin bilgilerin elde edilmesinde yararlanılan bütçe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üretim bütçesi
B) Direkt işçilik bütçesi*
C) Satış bütçesi
D) Yatırımlar bütçesi
E) Genel yönetim giderleri bütçesi
12. aşağıdakilerden hangisi planlama ve bütçeleme ilkelerinde yeralmaz ?
a)şeffaflık
b)uzmanlaşma
c)kesinlik
d) iktisadilik
e)ayrılık *

13. finansal tablolarda yer alan çeşitli kalemler arasında yüzdesel bir ilişkini olduğunu varsayan finansal planlama tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
a)basit trend yöntemi
b)oranlar yöntemi
c)matris yöntemi
d)satışların yüzdesi yöntemi*
e)hareketli ortalama

*14. işletmelerin bütün fonksiyonlarını kapsayan bütçelere ne ad verilir?
a)pazarlama bütçesi
b)nakit bütçesi
c)ana bütçe*
d)üretim bütçesi
e)yatırım bütçesi
15.aşağıdakilerden hangisi üretim fonksiyonu ile ilgili bütçeler arasında yer almaz?
a)hammadde bütçesi
b)malzeme bütçesi
c)işgücü bütçesi
d)satın alma bütçesi*
e) genel imalat giderleri bütçesi

16. bütçeleme sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir ?
a)temel amaçların belirlenmesi*
b)uzunvadeli planlama
c)kısa vadeli satış tahmini
d)uzun vadeli satış işlemleri
e)mal karmasının belirlenmesi
17.aşağıdakilerden hangisi nakit bütçesi hazırlama amaçlarından biri değildir ?
a) kar payı dağıtımının planlanmasına yardımcı olmak
b)işletmenin elindeki nakiti etkin kullanıp kullanmadığının belirlenmesinde yardımcı olmak
c)işletmenin nakit ihtiyacının hangi tarihte olduğunun belirlenmesinde yardımcı olmak
d)işletmelerin satın almalarında peşin ıskontosundan yararlanmasına yardımcı olmak
e)yatırım projelerinin karlılığının belirlenmesine yardımcı olmak *

*18. işletmedeki tüm sorumluluk ve kar merkezleri için birer bütçe hazırlanması gereğini açıklayan
planlama ve bütçeleme ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) şeffaflık
b)uzmanlaşma ilkesi
c)iktisadilik ilkesi
d) birlik ilkesi*
e) bütünlük ilkesi

*19. planların rakamlarla ifade edilmesine ne ad verilir ?
a)bilanço
b) gelir tablosu
c) bütçe*
d)kar zarar tablosu
e)finansal analiz

20.aşağıdakilerden hangisi bütçelemenin yararlarından biri değildir?
a) işletme bölümleri arasında koordinasyonu sağlamak
b)üretim faktörlerinin en verimli şekilde kullanılması
c)yöneticilerin hayallerini bütçelendirebilmesi*
d) denetim giderlerinden tasarruf sağlanması
e)etkin bir denetimin sağlanması

21. aşağıdakilerden hangisi bütçelemenin sakıncalarından biri değildir ?
a) bilimsel olmayan yöntemlerle bütçelerin hazırlanması
b)giderlerin denetim altına alınmasının öncelikli amaç haline gelmesi ve büyümesinin ikinci plana itilmesi
c)bütçe hedeflerinin gerçekleştirilmesine aşırı önem verilerek işletme amaçlarının unutulması
d) yöneticilerin planlamaya zaman ayırmayarak rutin işler yapmaya başlaması *
e)bütçelemenin araç olduğunun unutulup amaç haline gelmesi*22. proforma bilanço ve gelir tablosundan yaralanılarak aşağıdakilerden hangisi düzenlenir?
a) nakit bütçesi
b)satışların yüzdesi*
c)nakit akım tablosu
d)fon akım tablosu
e)bütçe

*23. aşağıdakilerden hangisi nakit bütçesinin yararlarından biri değildir ?
a)nakit fazlası olacağı günleri daha önceden belirler
b)nakit ihtiyaçlarını zamanında belirler
c)ortaklara ne zaman kar payı verileceğini planlar
d)işletmenin elde edeceği karı gösterir*
e) naktin etkili kullanılıp kullanılmadığını belirler

*24. aşağıdakilerden hangisi üretim fonksiyonu ile ilgili bütçedir ?
a)işgücü bütçesi*
b) pazarlama gideri bütçesi
c) nakit bütçesi
d) satış gideri bütçesi
e) satın alma bütçesi

25. aşağıdakilerden hangisi bütçelerin ilgilenenlerin kolayca alabilecekleri nitelikte hazırlanmasını ifade eden bütçeleme ilkesidir?
a)şeffaflık*
b)bütünlük
c)uzmanlaşma
d)kesinlik
e)iktisadilik

26.bir işletmede ödeme ve tahsilatlara yol açan tüm olayların bütçe hazırlanırken dikkate alınması aşağıdaki bütçeleme ilkelerinden hangisini ifade eder?

a)şeffaflık
b)bütünlük*
c)birlik
d) dönemsellik
e)iktisadilik

ÜNİTE 6 ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ
*1. Bir tesisin faaliyete başlayabilmesi ve işletme faaliyetlerini sürdürebilmesi için kullanılan kısa sürede paraya dönüşme özelliğine sahip varlıklar ve bu amaçla yapılan harcamalara ne denir?

A) Çalışma sermayesi*
B) Devamlı sermaye
C) Öz sermaye
D) Net işletme sermayesi
E) Kayıtlı sermaye
*2. İşletme faaliyetlerinin en üst düzeyde bulunması halinde faaliyetlerin aksamadan yürütülmesine olanak sağlayan minimum dönen varlıklar toplamına ne denir?

A) Çalışma sermayesi
B) Sürekli çalışma sermayesi*
C) Değişken çalışma sermayesi
D) Geçici çalışma sermayesi
E) Olağanüstü çalışma sermayesi

3. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin normal seviyeden fazla işletme sermayesine sahip olduklarının göstergelerinden biri değildir?

A) Menkul kıymet yatırımının düşük olması*
B) Kısa vadeli borçların düşük olması
C) Stokların ihtiyaçtan fazla olması
D) Müşterilere tanınan kredilerin artması
E) Kredili satışlarda vadenin uzatılması

4. Dönen varlıklar ile kısa vadeli borçlar arasındaki fark aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) Brüt çalışma sermayesi
B) Net çalışma sermayesi*
C) Sürekli çalışma sermayesi
D) Değişken çalışma sermayesi
E) Olağanüstü çalışma sermayesi
5. Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesi yönetimininin önemini arttıran faktörlerden biri değildir?

A) Finans yöneticilerinin zamanının büyük kısmını alması
B) Yükümlülüklerin karşılanamaması riskini azaltması
C) Küçük firmaların sermaye piyasasına girmelerinin daha kolay olması*
D) Aktif toplamı içinde önemli bir yer tutması
E) Faaliyetlerin verimli ve kârlı şekilde yürütülmesine olanak sağlaması
6. İşletmelerin üretim faaliyetlerini sürdürebilmeleri için, hammadde, stok, alacak ve nakit değerlere yapılan kısa süreli yatırımlara ne denir?

A) Devamlı sermaye
B) Çalışma sermayesi*
C) Net işletme sermayesi
D) Sürekli çalışma sermayesi
E) Olağanüstü çalışma sermayesi

7. Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesi yetersizliğinin göstergelerinden biri değildir?

A) Net işletme sermayesinin negatif olması
B) Borçların zamanında ödenememesi
C) Müşterilere uygun vadelerin tanınamaması
D) Dönen varlıkların kısa vadeli yabancı kaynaklardan fazla olması*
E) Talebin artmasına karşılık iş hacmini geliştirici araçların sağlanamaması
8.Duran varlıklarla çalışma sermayesinin süreklilik gösteren kısmının uzun vadeli kaynaklarla çalışma sermayesinin dalgalanma gösteren kısmının ise kısa vadeli kaynaklara finanse edildiği finanslama stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İhtiyatlı finanslama stratejisi
B) Dengeli finanslama stratejisi*
C) Atılgan finanslama stratejisi
D) Riskli finanslama stratejisi
E) Ilımlı finanslama stratejisi
9. Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli borçlanmanın uzun vadeli borçlanmaya göre üstünlüklerinden biri değildir?

A) Daha kolay ve hızlı bir şekilde sağlanabilmesi
B) Maliyetinin daha düşük olması
C) İşletmeyi kısıtlayıcı daha az şartların öne sürülmesi*
D) Sermaye piyasaları gelişmemiş ülkelerde daha uygun kaynak olması
E) Değişken faizli olması


10. Net çalışma sermayesinin hesaplanmasında aşağıdaki verilerden hangisine gereksinim yoktur?

A) Hazır değerler
B) Menkul kıymetler
C) Alacaklar
D) Kısa vadeli borçlar
E) Uzun vadeli borçlar*

11. Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesinin önemini belirleyen faktörlerden biri değildir?

A) Finansal yöneticilerin zamanının büyük kısmını alması
B) Dönen varlık yatırımının riskli olması*
C) Aktif içinde göreli öneminin fazla olması
D) Küçük işletmelerin kolayca sermaye piyasalarına girememeleri
E) İşletmenin tam kapasitede çalışmasına olanak sağlaması


12. İşletmelerin yangın, savaş gibi durumlarda karşılaştıkları güçlükleri kısmen gidermek için bulundurdukları çalışma sermayesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sürekli çalışma sermayesi
B) Sabit çalışma sermayesi
C) Geçici çalışma sermayesi
D) Değişken çalışma sermayesi
E) Olağanüstü çalışma sermayesi*
13. Çalışma sermayesinin finansmanında dengeli finansman stratejisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Sabit varlıkların tümü, kısa vadeli kaynaklarla finanse edilir.
B) Çalışma sermayesinin süreklilik gösteren kısmı, kısa vadeli kaynaklarla finanse edilir.
C) Çalışma sermayesinin süreklilik gösteren kısmı ve sabit varlıkların tümü kısa vadeli kaynaklarla finanse edilir.
D) Çalışma sermayesinin dalgalanma gösteren kısmı, kısa vadeli kaynaklarla finanse edilir.*
E) Çalışma sermayesinin dalgalanma gösteren kısmı, uzun vadeli kaynaklarla finanse edilir.

*14.grev yangın sel deprem sonucu işletmenin ihtiyaç duyduğu çalışma sermayesi aşağıdakilerden hangisidir?
a)olağanüstü çalışma sermayesi*
b)sürekli çalışma sermayesi
c)olağan çalışma sermayesi
d)değişken çalışma sermayesi
e)geçici çalışma sermayesi

*15.çalışma sermayesi ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)işletmenin satışları ile çalışma sermayesi arasında ters yönlü ilişki vardır*
b)kısa vadelidir
c)likittir
d)riski azaltıcı yöndedir
e)satış arttıkça çalışma sermayesi artar

*16.tesislerin faaliyete başlayabilmesi için kısa sürede para bulması hangisiyle yakından ilişkilidir
a)sabit varlık yatırımları
b)çalışma sermayesi*
c)proforma bilanço
d)duran varlık yatırımı
e)finansman kaynağı

*17. aşağıdakilerden hangisi işletme faaliyetlerinin en üst düzeyde bulunması halinde faaliyetlerin aksamadan yürütülmesine olanak tanıyan minimum dönen varlıklar toplamına ne ad verilir?
a)değişken çalışma sermayesi
b)olağanüstü çalışma sermayesi
c)sürekli çalışma sermayesi*
d) net çalışma sermayesi
e)brüt çalışma sermayesi
*18. dönen varlıkların kısa vadeli kaynakların çıkarılmasıyla oluşan farka ne ad verilir?
a)brüt çalışma sermayesi
b)çalışma sermayesi
c)net çalışma sermayesi açığı
d)net çalışma sermayesi *
e)işletme sermayesi

19.aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesinin unsurlarından değildir ?
a)hazır değerler
b)menkul kıymetler
c)alacaklar
d)stoklar
e)demirbaşlar *
20. aşağıdakilerden hangisi net çalışma sermayesini ifade etmektedir?
a)dönen varlıklar – duran varlıklar
b)duran varlıklar – kısa vadeli yabancı kaynaklar
c)dönen varlıklar - kısa vadeli yabancı kaynaklar *
d) duran varlıklar – uzun vadeli yabancı kaynaklar
e) dönen varlıklar – uzun vadeli yabancı kaynaklar

21. net çalışma sermayesinin pozitif olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
a)dönen varlıkların duran varlıklardan büyük olması
b) duran varlıkların dönen varlıklardan büyük olması
c)dönen varlıkların kısa vadeli yabancı kaynaklardan büyük olması *
d) duran varlıkların kısa vadeli yabancı kaynaklardan büyük olması
e) kısa vadeli yabancı kaynakların dönen varlıklardan büyük olması


22. aşağıdaki stratejilerden hangisi çalışma sermayesi yönetiminin önemini artıran faktörlerden biri değildir?
a)çalışma sermayesi yönetimine ayrılan sürenin uzun olması
b)sanayi işletmelerinde duran varlıkların dönen varlıklara göre daha büyük olması*
c)iş hacminin büyümesiyle çalışma sermayesi gereksiniminin artması
d)çalışma sermayesi yönetimi ile karlılık arasında doğrusal bir ilişkinin olması
e)özellikle küçük işletmelerin kısa vadeli borçlanmak zorunda kalmaları

23. aşağıdaki stratejilerden hangisinde karlılığın diğerlerine göre daha yüksek olması beklenir?
a)ihtiyatlı
b)dengeli
c)yarı ihtiyatlı
d)atılgan*
e)yarı atılgan24.dönen varlıklar 120 000
duranvarlıklar 200 000
KVYK 90 000
UVYK 50000
Özsermaye 21000
İse işletmenin çalışma sermayesi nedir?
Çalışma sermayesi işletmenin dönen varlıklar toplamıdır
a)30000
b)80000
c)90000
d)120000*
e)160000

25. yukarıdaki bilgilere göre işletmenin net çalışma sermayesi nedir ?
a)30000*
b)80000
c)90000
d)120000
e)160000
çözüm dönen- kvyk

27.dönen varlıklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?
a)dönen varlıkların finansmanında daha çok uzun süreli kaynaklar kullanıldıkça risk düşer
b) dönen varlıkların finansmanında daha çok uzun süreli kaynaklar kullanıldıkça kar artar *
c) dönen varlıkların finansmanında daha çok uzun süreli kaynaklar kullanıldıkça işletmenin net çalışma sermayesi daha yükselir
d) dönen varlıkların finansmanında daha çok kısa süreli kaynaklar kullanıldıkça net çalışma sermayesi küçülür
e) dönen varlıkların finansmanında daha çok kısa süreli kaynaklar kullanıldıkça işletmenin riski artar
28. aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesinin miktarına ve unsurlarının dağılımına etki eden faktörlerden biri değildir?
a)faaliyet konusu
b)işletmenin büyüklüğü
c)üretim tekniği
d)müşterilere tanınan kredi süresi
e)sabit varlıklara uygulanan amortisman yöntemi*

29. çalışma sermayesinin finansmanıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)satışların daha büyük oranda peşin yapılması finansman giderlerini düşürür
b)alışlarda daha çok vadeli alışlar yapmak finansman giderlerini düşürür
c)çalışma sermayesinin finansmanında daha çok kısa vadeli kaynaklara yönelmek finansman giderlerini düşürür
d) çalışma sermayesinin finansmanında daha çok kısa vadeli kaynaklara yönelmek işletmeninriskini düşürür*
e) )çalışma sermayesinin finansmanında daha çok uzun vadeli kaynaklara yönelmek finansman giderlerini artırır

30. Çalışma sermayesinin sabitlik gösteren kısmının uzun vadeli kaynaklarla çalışma sermayesinin dalgalanma gösteren kısmının ise kısa vadeli kaynaklarla finanse edildiği finanslama stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İhtiyatlı
B) Dengeli *
C) Atılgan
D) Riskli
E) Spekülatif

*31. üretime yanlızca bir defa katılıp üretim sırasında tükenerek veya şekli değiştirerek mamul madde durumuna gelen ve mamullerin satılmasıyla işletmeye para olarak geri dönen varlıklara ne ad verilir?
a)net çalışma sermayesi
b)çalışma sermayesi *
c)duran varlık
d)uzun vadeli varlık
e)maddi duran varlık


not:(*) işareti olan doğru cvp


ÜNİTE 4 BAŞABAŞ VE KALDIRAÇLAR

1.aşağıdakilerden hangisi değişken giderler arasında yer almaz ?
a)hammadde
b)işletme malzemesi
c)amortismanlar *
d)direkt işcilik giderleri
e)haberleşme giderleri

2. sabit gider 50 000
birim satış fiyatı 100000
birim değişken gider 80 000
ise işletmenin başa baş satış miktarı nedir ?
sabit gider
başa baş miktar = --------------
birim satış- birim değişken

a)50000
b)20000
c)8000
d)5000
e)2500*

3. yukarıdaki bilgilere göre E işletmesi 15000 liralık kar elde etmesi için üretim düzeyi kaç birim olmalıdır ?

sabit gider +kar
başa baş miktar = --------------
birim satış- birim değişken

a) 3250*
b)3300
c)3450
d)3500
e)3600
4. bir işletmenin sabit giderleri 50000 ,toplam değişken giderleri 200 000,
toplam satış hasılatı 250 000 lira ise bu işletme kaç bin liralık satış hacminde başa baş noktasına ulaşır?

Sabit gider
Başa baş satış =----------------------
Toplam değişken
1 - -------------
toplam satışa)250*
b)150
c)100
d)85
e)50

5.aşağıdakilerden hangisi doğrusal başa baş analizinin varsayımlarından biri değildir
a)fiyatların üretim miktarına bağlı olarak değişmediği
b)giderlerin değişken ve sabit gider olarak ikiye ayrılır
c)üretim düzeyi ne olursa olsun sabit giderler değişmez
d)üretilen ürünlerin tamamının satıldığı
e)birim değişken giderlerin üretim düzeyine bağlı olarak değiştiği*

6. giderlerin hangi oranda değişken gider hangi oranda sabit gider olduğu aşağıdakilerden hangisinin kapsamında belirlenir?
a)faaliyet kaldıracı *
b)finansal kaldıraç
c)başa baş noktası
d)birleşik kaldıraç

7. aşağıdakilerden hangisi sermaye yapısının hisse başına kara etkisini ölçme de kullanılır?
a)faaliyet kaldıracı
b)finansal kaldıraç*
c) başa baş noktası
d)kar zarar tablosu
e)nakit bütçesi

8.bir işletmenin faaliyet karında % 1 lik artış olduğunda hisse başına karında % 2 lik artış oluyorsa bu işletmenin finansal kaldıracı nedir ?
Hisse başına kardaki %değişim
Finansal kaldıraç derecesi =----------------------------
FVÖKdeki % değişim

a)1
b) 2*
c)3
d)4
e)5

9. . işletmenin satışları 150 000 değişir maliyetleri 70 000 faiz ve vergiden önceki kar 20 000 ise çalışma kaldıracı nedir ?
Satışlar – değişken giderler
Çalışma kaldıraç derecesi =----------------------------
FVÖK


a)1
b) 2
c)3
d)4*
e)5*10.bir işletmenin çalışma kaldıracı 3 finansal kaldıraç 2 ise birleşik kaldıraç nedir ?

birleşik kaldıraç = çalışma *finansal


a)1
b) 2
c)3
d)6*
e)5

*11. başa baş üretim miktarı 3000 toplam değişken gideri 600 toplam satış 1000 ise toplam sabit gideri kaç liradır ?

a)1000
b)1100
c)1200*
d)1300
e)1500
sabit gider
3000=-----------------
1000-600
*12.hisse başına kardaki yüzdelik değişimin satışlardaki yüzdelik değişimine oranlanmasıyla aşağıdakilerden hangisi bulunur ?

a) finansal kaldıraç *
b)birleşik kaldıraç
c)çalışma kaldıraç derecesi
d)faaliyet kaldıraç derecesi
e)stok devir hızı
* 13. birim değişken gideri 1.5
sabit gider 30 000
başa baş üretim hacmi 20 000 ise birim satış fiyatı kaç liradır ?
a) 1
b)2
c) 3*
d) 3.5
e)5
30 000
20 000=--------------------
satış – birim değişken
*14. satış fiyatı 3000
sabit gider 50 000 000
başa baş üretim hacmi 200 000 ise değişken gideri kaç liradır ?
a)3000
b)3500
c) 2750*
d)1800
e)2900


50 000 000
200 000=--------------------
3000 – birim değişken


*15. sabit giderler ile değişir giderler arasında ilişki kurarak sabit giderlerin ereye kadar kabul edileceğini araştıran analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
a) karşılaştırmalı analiz
b) çalışma kaldıracı analizi *
c) dikey analiz
d)trend analizi
e)başa baş analiz*16.hangisi sabit giderler arasında yer almaz?
a) hammadde*
b)kira
c)amortisman
d)vergi
e)sigorta


*17 işletmenin belirli bir dönemde borçlandığı varsayımıyla borçların karlılığı ne ölçüde etkilediğini ortaya koymak için yapılan analize ne ad verilir?
a) çalışma kaldıracı
b)faaliyet kaldıracı
c)başa baş analiz
d) kar analizi
e)finansal kaldıraç *

*18. bir işletmenin birim satış fiyatı 3 sabit gider 5000 başabaş üretim hacmi 20000 adet ise işletmenin BBN birim değişken gideri kaç liradır ?
a)2
b)2.25
c) 2.5
d)2.75*
e)3


19. aşağıdakilerden hangisi değişir gider kalemlerindendir?
a)faiz giderleri
b)hammadde giderleri*
c)bina vergileri
d)sigorta primleri
e)yöneticilerin maaşları

20.sabit giderlerdeki azalışın başa baş analizine etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) birim karın düşmesi
b)toplam maliyetlerin düşmesi
c)değişir maliyetlerin artması
d)işletmelerin rekabet gücünün azalması
e)başa baş noktası düşük üretim düzeylerinde gerçekleşmesi*

21. aşağıdaki işlemlerden hangisi talep arttığında üretimini ve karını talebe bağlı olarak artırabilir?
a)sabit tesislere az yatırım yapmış sabit giderleri düşük işletme
b) sabit tesislere çok yatırım yapmış değişir giderleri yüksek işletme
c)sabit tesisleri olmayan değişir giderleri çok yüksek işletme
d)sabit giderleri ile değişir giderleri birbirine eşit işletme
e) sabit tesislere çok yatırım yapmış sabit giderleri yüksek işletme*

22. aşağıdaki çalışma kaldıracı derecelerinden hangisine sahip olan işletme talep azaldığında enaz zarar görür?
a)1*
b)2.5
c)4
d)5
e) 6
23.Alacak devir hızı yüksek olan işletmeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Alacak politikası iyi işlemektedir.
B) Tahsilat kayıpları düşüktür.
C) Daha az işletme sermayesi alacaklara bağlanmıştır.
D) Daha yüksek cari oranla çalışmalıdır.
E) Aynı iş hacmi için daha az finansmana ihtiyaç duyar.

24. Aşağıdaki durumların hangisinde işletmelerin daha düşük likidite oranlarıyla çalışmaları sakıncalı olur?

A) Kaliteli varlıklara sahip olması
B) Dönen varlıklar içinde para ve alacakların payının göreceli olarak fazla olması
C) Alacakların devir hızının yüksek olması
D) Satışların kredili ve alışların ise peşin yapılması
E) Borçların konsolide edilebilmesi


25. Birden fazla yıla ait bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin yıllar itibariyle değişimlerini görmek amacıyla, her kalemin bir önceki yıla göre mutlak farklarının alınarak artış ve azalışların tespit edildiği analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oran analizi
B) Temel analiz
C) Trend analizi
D) Karşılaştırmalı tablo analizi
E) Dikey analiz

26 Aşağıdakilerden hangisi yatırım analizi yapılmasının amacıdır?

A) Alınacak kararlara dayanak olmak
B) Gelecekteki kazanma gücünü saptamak
C) İşletmenin likidite gücünü ortaya koymak
D) İşletme faaliyetlerinin başarısını ölçmek
E) Kısa vadeli borç ödeme yeteneğini saptamak
27. Aşağıdakilerden hangisi “doğrusal başabaş analizi”nin varsayımlarından biri değildir?

A) İşletme giderleri; sabit, değişken ve yarı değişken giderler şeklindedir.
B) Sabit varlıklar çeşitli üretim düzeylerinde aynı kalır.
C) Birim satış fiyatları değişmez.
D) Genel fiyat düzeyi istikrarlıdır.
E) Değişken giderler, üretim miktarları ile aynı oranda değişir.

28. Aşağıdakilerden hangisi bir dönem içinde iş hacmine bağlı olarak değişiklik gösteren giderlerden biridir?

A) Yönetici maaşları
B) Amortisman giderleri
C) Yardımcı madde giderleri
D) Faiz giderleri
E) Sigorta giderleri

29. Bir işletmenin toplam sabit giderleri 5.000 TL, birim satış fiyatı 30 TL ve birim değişken giderleri 25 TL ise bu işletme kaç TL’lik üretim düzeyinde başabaş noktasına ulaşır?

A) 1.000
B) 30.000
C) 5.000
D) 100.000
E) 15.000

30. Toplam yabancı kaynakların özkaynaklar veya toplam kaynaklar üzerindeki etkisini açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Faaliyet kaldıracı
B) Birleşik kaldıraç
C) Finansal kaldıraç
D) Başabaş noktası
E) Çalışma kaldıracı

31 Satışları 800 TL, değişken giderleri 600 TL, FVÖK 50 TL olan işlemenin finansal kaldıraç derecesi 1.5 ise birleşik kaldıraç derecesi kaçtır?

A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
E) 1032. Satışlarla ilgili finansal tablo kalemleri arasındaki ilişkinin ortaya konabilmesi için 5-7 yıl gibi uzun süreli finansal tablo bilgilerinden yararlanılarak proforma tabloların hazırlandığı planlama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Satışların yüzdesi yöntemi
B) Regresyon yöntemi
C) Korelasyon yöntemi
D) Simulasyon yöntemi
E) Günlük satış yöntemi

33 Satışların 100 TL olacağını tahmin eden işletmenin içinde bulunduğu endüstrideki ortalama oranlar aşağıdaki gibidir:
Cari Oran = 2,5
Toplam Borç / Özsermaye = 2
Kısa Vadeli Borç = 22,5 TL
Özsermaye Devir Hızı = 4
Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin öz sermayesi kaç TL’dir?

A) 15
B) 20
C) 25
D) 40
E) 45

34. Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin dönen varlıkları kaç TL’dir?

A) 22.5
B) 45.75
C) 52.5
D) 56.25
E) 62.25
3. Sınıf

MollaCami.Com