Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Pazarlama yönetimi final ve bütünleme deneme sınavı 1

1-) Aşağıdakilerden hangisi kişilerin ve örgütlerin amaçlarına uygun bir şekilde değişimi sağlamak üzere malların hizmetlerin ve düşüncelerin yaratılmasını fiyatlandırılmasını dağıtımını ve satış çabalarını planlama ve uygulama sürecidir?
A) Planlama
B) Pazarlama
C) Satış
D) Doğrudan satış
E) Planlı satış

--------------------------------------------------------------------------------
2-) Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın gelişim süreci içinde yer alan dönemler arasında yer almaz?
A) Üretime yönelik anlayış
B) Mamule yönelik anlayış
C) Satışa yönelik anlayış
D) Pazara yönelik anlayış
E) Kurumsal pazarlama anlayışı

--------------------------------------------------------------------------------
3-) Aşağıdakilerden hangisi dağıtıma ilişkin özelliklerden biri değildir?
A) Yer
B) Pazar kapsamı
C) Dağıtım kanaları
D) İskontolar
E) Lojistik-Fiziksel dağıtım yönetimi

--------------------------------------------------------------------------------
4-) Aşağıdakilerden hangisi pazarlama planlama süreci aşamalarından biri değildir?
A) Durum analizi
B) Pazarlama araçlarının belirlenmesi
C) Fiyatların belirlenmesi
D) Uygun strateji seçimi
E) Pazarlama karmasının programlanması

--------------------------------------------------------------------------------
5-) Aşağıdakilerden hangisi yıllık plan denetiminin aşamalarından biri değildir?
A) Hedefin konması
B) Taktiğin belirlenmesi
C) Performansın ölçülmesi
D) Performansın değerlendirilmesi
E) Düzeltici eylemlerin yapılması

--------------------------------------------------------------------------------
6-) Aşağıdakilerden hangisi işletme yöneticisine yardımcı olmak amacıyla pazarla ilgili bilgiyi sürekli toplayan depolayan analiz eden ve ihtiyaç duyulduğunda sunan yöntemler bütünüdür?
A) Pazar belirleme
B) Pazarlama araştırması
C) Pazarlama bilgi sistemi
D) Pazar farklılaştırma
E) Pazar analizi

--------------------------------------------------------------------------------
7-) Aşağıdakilerden hangisi pazarlama araştırmasının özel türleri arasında yer almaz?
A) Tüketici araştırması
B) Mamul araştırması
C) Dağıtım kanalı ve dağıtım giderleri araştırması
D) Reklam araştırması
E) Demografik araştırma

--------------------------------------------------------------------------------
8-) Aşağıdakilerden hangisi ürünleri, hizmetleri ve fikirleri kişisel ya da aile tüketimi amacıyla satın alan kişi ya da gruplardır?
A) Tüketici pazarları
B) Üretim malları pazarı
C) Ana malları pazarı
D) Endüstriyel pazar
E) Tüm pazar

--------------------------------------------------------------------------------
9-) Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramında en alt düzeyde yer alan ihtiyaçlar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fizyolojik ihtiyaçlar
B) Güvenlik ihtiyacı
C) Aidiyet ihtiyaçları
D) Saygınlık ihtiyacı
E) Kendini gerçekleştirme

--------------------------------------------------------------------------------
10-) Aşağıdaki araştırmalardan hangisi tüketicilerin yaşam tarzı, tüketim etkinlikleri ve ürün kullanma biçimlerini gözönünde bulundurarak onları farklı gruplar altında toplar?
A) Pazar araştırması
B) Psikografik araştırma
C) Piyasa araştırması
D) Demografik araştırma
E) Fiyat araştırması

--------------------------------------------------------------------------------
11-) Aşağıdakilerden hangisi işletmenin toplam pazar potansiyeli ve pazar paylarının belirlendiği yöntemlerden biri değildir?
A) Satın alma eğilimi araştırmaları
B) İlişkilendirilen mallar etüdü
C) Pazar geliştirme yöntemi
D) Deney yöntemi
E) Zincirleme oran yöntemi

--------------------------------------------------------------------------------
12-) Aşağıdaki tüm pazar potansiyelini belirleme yöntemlerinden hangisinde pazarda mevcut olan mallar benzer özellikler taşıyan yeni mallarla bağlantı kurularak belirlenir?
A) Pazar geliştirme yöntemi
B) İstatistiksel ayıklama tekniği
C) İlişkilendirilen mallar etüdü
D) Satın alma eğilimi araştırmaları
E) Zincirleme oran yöntemi

--------------------------------------------------------------------------------
13-) Aşağıdakilerden hangisi belirli bir yerde ve belirli bir zamanda ya da değişik yerlerde ve değişik zamanlarda pazarda uygulanan fiyattır?
A) Kurumsal fiyat
B) Esnek fiyat
C) Gerçek fiyat
D) İndirilmiş fiyat
E) Psikolojik fiyat

--------------------------------------------------------------------------------
14-) Aşağıdakilerden hangisi kısa dönemde, belirli bir kapasite düzeyinde aynı kalan ve çıktı düzeyine göre değişmeyen maliyete örnek olamaz?
A) Fabrika binası amortismanı
B) Büro kiraları
C) Tahvillere yapılan faiz ödemeleri
D) Hammadde harcamaları
E) Makina ve donanım amortismanı

--------------------------------------------------------------------------------
15-) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin rekabete girişme yollarından biri değildir?
A) Aynı malı daha ucuz fiyatla pazara sunmak.
B) Benzerlerine göre farklı olan mallar sürmek
C) Pazara yeni mallar sunmak.
D) Başarılı bir satış kampanyası uygulamak
E) Eski malı aynı fiyattan pazara sunmak

--------------------------------------------------------------------------------
16-) Aşağıdaki pazarlama faydalarından hangisi ürünün toptancı-perakendeci gibi bir kanal üyesi arasında ya da kanal üyesi ile tüketici arasındaki el değişimiyle oluşur?
A) Şekil faydası
B) Zaman faydası
C) Yer faydası
D) Sahiplik faydası
E) Üretim faydası

--------------------------------------------------------------------------------
17-) Aşağıdakilerden hangisi pazarlamada gerçekleşen akışlar arasında yer almaz?
A) Fiziksel akış
B) Sahipliğin akışı
C) Paranın akışı
D) Bilgi akışı
E) Değer akışı

--------------------------------------------------------------------------------
18-) Aşağıdakilerden hangisi tüketim mallarındaki doğrudan dağıtım kanalıdır?
A) Üretici - Tüketici
B) Üretici - Perakendeci - Tüketici
C) Üretici - Örgütsel Alıcı
D) Üretici - Acente - Örgütsel Alıcı
E) Üretici - Toptancı - Perakendeci - Tüketici

--------------------------------------------------------------------------------
19-) Aşağıdakilerden hangisi tüketim malları dağıtım kanalı değildir?
A) Üretici - Perakendeci - Tüketici
B) Üretici - Tüketici
C) Üretici - Örgütsel Alıcı
D) Üretici - Toptancı - Perakendeci - Tüketici
E) Üretici - Acente - Toptancı - Perakendeci - Tüketici

--------------------------------------------------------------------------------
20-) Aşağıdakilerden hangisinde üretici ürünlerini tüketicilerin satın almaya hazır olduğu tüm mağazalar aracılığıyla satar?
A) Yoğun dağıtım
B) Sınırlı dağıtım
C) Seçimli dağıtım
D) Karma dağıtım
E) Doğrudan dağıtım

--------------------------------------------------------------------------------
21-) Aşağıdakilerden hangisi kanal üyelerinin seçiminde kullanılan kriterlerden biri değildir?
A) İtibar
B) Satış performansı
C) Yönetimin sürekliliği
D) Yönetim becerisi
E) Üretim kapasitesi

--------------------------------------------------------------------------------
22-) Aşağıdakilerden hangisi fiziksel dağıtım işlevlerinden biri değildir?
A) Taşıma
B) Stok yönetimi
C) Depolama
D) Ambalajlama
E) Garanti

--------------------------------------------------------------------------------
23-) Aşağıdakilerden hangisi belli bir firmanın ürünlerinin ya da hizmetinin satışı için yapılan bir anlaşmaya dayanır?
A) Zincir mağazalar
B) Franchise Sistemler
C) Genel Mağazalar
D) Bölümlü mağazalar
E) Özel mağazalar

--------------------------------------------------------------------------------
24-) Aşağıdakilerden hangisi tüketicilere geniş ve derin ürün dizileri ve yoğun tüketici hizmetleri sunan büyük ölçekli perakende mağaza türüdür?
A) Bölümlü mağazalar
B) Franchise sistemler
C) Zincir mağazalar
D) İndirimli mağazalar
E) Özel mağazalar

--------------------------------------------------------------------------------
25-) Aşağıdakilerden hangisi tutundurma karması elemanlardan biri değildir?
A) Reklam
B) Ürün
C) Kişisel satış
D) Halkla ilişkiler
E) Satış tutundurma

--------------------------------------------------------------------------------
26-) Aşağıdakilerden hangisi genellikle tüm tutundurma araçlarının yoğun olarak kullanıldığı ürün yaşam eğrisi aşamasıdır?
A) Tanıtım
B) Büyüme
C) Olgunluk
D) Ayrılma
E) Düşüş

--------------------------------------------------------------------------------
27-) Aşağıdaki tutundurma karması elemanlarından hangisi çift yönlü iletişime ve etkileşime dayalı olarak gerçekleşen etkileme gücüdür?
A) Reklam
B) Halkla ilişkiler
C) Duyurum
D) Kişisel satış
E) Satış tutundurma

--------------------------------------------------------------------------------
28-) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin reklam kampanyası düzenleyeceği zaman alacağı kararlardan biri değildir?
A) Reklam amaçlarının oluşturulması
B) Reklam bütçesinin belirlenmesi
C) Reklam çalışanlarının performansının değerlendirilmesi
D) Reklam stratejisinin geliştirilmesi
E) Reklam kampanyalarının etkinliğinin değerlendirilmesi

--------------------------------------------------------------------------------
29-) Aşağıdakilerden hangisi reklam faaliyetleriyle ulaşılmak istenen amaçlardan biridir?
A) Satış yapmak
B) Dağıtım yapmak
C) Seçim yaptırmak
D) İkna etmek
E) Piyasa koşullarını düzenlemek

--------------------------------------------------------------------------------
30-) Aşağıdakilerden hangisi veri tabanlı pazarlamanın yöneticilere tanıdığı olanaklardan biri değildir?
A) Rakipler hakkında daha iyi bilgi
B) Pazarın daha kapsamlı anlaşılması
C) Müşterilerle daha iyi iletişim
D) Pazarlama kampanyaları geliştirme
E) Ürün farklılaştırma faaliyetleri yapma


1-) B
2-) E
3-) D
4-) C
5-) B
6-) C
7-) E
8-) A
9-) A
10-) B
11-) D
12-) C
13-) C
14-) D
15-) E
16-) D
17-) E
18-) A
19-) C
20-) A
21-) E
22-) E
23-) B
24-) A
25-) B
26-) A
27-) D
28-) C
29-) D
30-) E

alıntıdır


3. Sınıf

MollaCami.Com