Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Finansal Yönetim Çıkmış Ve çıkması Muhtemel Sorular ....

ÜNİTE 7 NAKİT VE NAKİT BENZERİ YÖNETİMİ

1. İşletmelerde nakit yönetiminin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Finansal yükümlülükleri karşılayacak kadar nakit bulundurmak
B) Yatırım fırsatlarından yararlanacak kadar nakit bulundurmak
C) Likidite ile işletmenin uzun vadeli kârlılığı arasında denge kurmak*
D) Alacaklarda fazla fon birikmesini önlemek
E) Müşteri taleplerini zamanında karşılayacak, yeterli düzeyde stok bulundurmak

2. Aşağıdaki durumlardan hangisinde işletmeler yüksek oranda nakit düzeyiyle çalışmak zorunda kalır?

A) Yakın gelecekte borç anapara ve faiz ödemelerinin olmaması
B) İşletmenin borçlarının çoğunluğunun kısa vadeli olması*
C) İşletmenin kredibilitesinin yüksek olması
D) Alışların vadeli satışların peşin olması
E) Üretim girdilerinin çeşitliliğinin az olması

3) Portföyünde % 25’den az hisse senedi bulunan yatırım fonlarına ne denir?

A) A tipi fon
B) B tipi fon*
C) C tipi fon
D) Likit fon
E) Değişken getirili fon

4. Devletin 1 yıl anonim şirketlerin en az 2 yıl ve daha uzun vadeyle, ödünç para bulmak amacıyla itibari kıymetleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları borç senetlerine ne denir?

A) Hazine bonosu
B) Banka bonosu
C) Finansman bonosu
D) Tahvil*
E) Hisse senedi
5. Sabit getirili bir menkul kıymetin belli bir süre sonunda önceden tespit edilmiş şartlarla geri alma taahhüdünde bulunarak satımına ne denir?

A) Repo*
B) Ters repo
C) Underwriting
D) Doğrudan satış
E) Reverse repo

6. Aşağıdakilerden hangisi nakit çıkışlarını kontrol etmek amacıyla alınabilecek önlemlerden biri değildir?

A) Ödemeler belirli günlerde toplanmalıdır.
B) Personel eğitimi ihmal edilmemelidir.
C) Alacaklar çek ve senede bağlanmalıdır.*
D) Ödeme yetkisi belli kişilere verilmelidir.
E) Nakit bütçeleri yardımıyla nakit hareketleri kontrol edilmelidir.
7. Hazine bonolarının üzerinde yazılı olan değer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vade değeri *
B) İskontolu değeri
C) Satış değeri
D) Gerçek değeri
E) Efektif değeri

8. Faiz oranlarındaki değişimlerden, menkul kıymetlerin fiyat artışlarından yararlanmak amacıyla elde bulundurulan nakit aşağıdakilerden hangisidir?

A) İşlem amaçlı
B) İhtiyat amaçlı
C) Tedbir amaçlı
D) Spekülasyon amaçlı*
E) Değişim amaçlı

9. Aşağıdakilerden hangisi nakit bulundurma gereksinimini arttırır?

A) Satışların istikrarlı olması
B) Stok devir hızının yüksek olması
C) Yeni bir yatırım yapılması*
D) Borçlanma koşullarının iyileşmesi
E) Alacak devir hızının yüksek olması

10. Ekonominin ve işletmelerin tümünü etkisi altına alan risklere ne denir?

A) Enflasyon riski
B) Sistematik risk*
C) Sistematik olmayan risk
D) İşletme riski
E) Ulusal risk
11. Devletin kısa vadeli fon sağlamak için ihraç ettiği menkul kıymet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Devlet tahvili
B) Hazine bonosu*
C) Hisse senedi
D) Finansman bonosu
E) Yatırım fonu

12. Aşağıdakilerden hangisi, dönen varlıkların bir unsuru olan menkul kıymetler arasında yer almaz?
A) Hisse senetleri
B) Repo
C) Hazine bonoları
D) Vadesi gelmiş tahvil kuponları*
E) Mevduat sertifikaları
13.Aşağıdakilerden hangisi, gereği kadar nakit bulundurmamanın sakıncalarından biri değildir?
A) Finansal piyasalardan uzaklaşma*
B) Kredi sağlama imkanının zorlaşması
C) Hizmet üretiminin aksaması
D) Kredi riskinin artması
E) İşletmenin tasfiyesi ihtimali

14. kurumların normal faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürebilmek veya ticari işlemlerini yürütebilmek için nakit bulundurulmasına ne ad verilir?
a)işlem amaçlı nakit bulundurma *
b)ihtiyat amaçlı nakit bulundurma
c)spekülasyon amaçlı nakit bulundurma
d)gereklilik amaçlı nakit bulundurma
e)karşılık amaçlı nakit bulundurma

15.işletmeler aşağıdakilerden hangisinde daha fazla nakit bulundurmak isterler ?
a)nakit çıkışlarının fazla olduğu dönemlerde*
b)kredili satın alma imkanlarının genişlediği dönemlerde
c)alacak tahsil süresinin kısaldığı dönemlerde
d)stok devir hızının yükseldiği dönemlerde
e)borçlar vadelerinin uzatıldığı dönemlerde

16. işletmeler aşağıdakilerden hangisinde daha düşük nakit bulundurmak isterler?
a) stok devir hızının düşük olması
b)uzun vadeli kredi koşulları ile satın alma imkanının olmaması
c)alacakların tahsil süresinin kısa olması*
d)çok kısa vadeli borcun olmaması
e)yakın gelecekte büyük ödeme yapma ihtimalinin olmaması

*17. aşağıdakilerden hangisi nakit bulundurma gereksinimini artırmaz?
a)sektörde rekabetin fazla olması
b)tahsilatlar konusunda sıkıntı yaşanması
c)üretim girdilerinin çeşidinin fazla olması
d)para ve sermaye piyasasından fon teminin güçleşmesi
e) stok devir hızının yükselmesi*

18. aşağıdakilerden hangisi gereği kadar nakit bulundurmamanın sakıncalarından biri değildir ?
a)finansal piyasalardan uzaklaşma*
b)kredi sağlama imkanının zorlaşması
c)kredi riskinin artması
d)hizmet üretiminin aksaması
e)işletmenin tasfiye ihtimali
19.aşağıdaki risklerden hangisi sistematik risk değildir ?
a)enflasyon riski
b)faiz oranı riski
c)Pazar riski
d)finansal risk *
e)satın alma gücü değişim riski

20. aşağıdakilerden hangisi gereğinden fazla nakit bulundurmanın getirdiği maliyetlerden biri değildir?
a)karlı yatırım araçlarından yararlanamama
b)kısa vadeli borç ödeme imkanından yararlanamama
c)finansal piyasalardan uzaklaşma
d)faiz yükünün artması
e)kredi riskinin artması*

21. aşağıdakilerden hangisi pazarlanabilir menkul kıymetlere yatırım yapmayı cazip hale getiren nedenlerden biri değildir?
a)anaparanın geri alınması konusunda riskin düşük olması
b)menkul kıymetin getirisinin alternatif getiri araçlarından yüksek olması
c)ikincil piyasanın canlı olması
d)elde edilen getiri üzerinden verginin peşin tahsil edilmesi*
e)sistematik olmayan riskin düşmesi

*22. aşağıdaki hangi durumlarda işletmenin nakit bulundurma gereksinim artmaz ?
a)sektördeki rekabetin fazla olması
b)alacak devir hızının yüksek olması*
c)tahsilatlar konusunda sıkıntı yaşanması
d)üretim giderlerinin çeşidinin fazla olması
e)fon temininin güçleşmesi


*23. işletmede nakit fazlası varsa aşağıdakilerden hangisine yol açmaz?
a)karlılık artar*
b)risk düşer
c)karlılık azalır
d)yatırım azalır
e)nakit kaynakları optimalden düşük kullanılır

*24. aşağıdakilerden hangisi nakit bulundurma gereksinimini artırmaz?
a)sektörde rekabetin fazla olması
b)tahsilatlar konusunda sıkıntı yaşanması
c)üretim girdilerinin çeşidinin fazla olması
d)para ve sermaye piyasasından fon teminin güçleşmesi
e) alacak devir hızının yükselmesi*

*25. işletmenin elinde fazla nakit bulunması durumunda nelere yatırım yapar?
a) bina
b) menkul kıymet*
c)demirbaş
d)duran varlık
e)arazi arsa

*26. nakit yönetimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)çok fazla nakit bulundurmak işletmenin riskini düşürür
b) düşük riskle çalışmak karlılığı olumlu etkiler *
c)işletmede likit fazlası oluşur
d)gereğinden fazla dönen varlık vardır
e)kısa vadeli borçlarını rahatlıkla ödeyebilir

*27. aşağıdakilerden hangisi hazır değerler kapsamındadır ?
a)vadeli mevduat
b)banka bonoları
c)yatırım fonları
d)bankalar hesabı*
e)banka garantili bonolar

*28. aşağıdakilerden hangisi bir işletmede gereğinden fazla nakit bulundurulmasının sonuçlarından biri değildir?
a)borçlanma ihtiyacının azalması
b)riskin düşmesi
c)üretimin aksamadan sürdürülmesi
d)karlılığın artması*
e)günlük harcamaların rahatlıkla yapılabilmesi

ÜNİTE 8 ALACAKLAR VE STOK YÖNETİMİ
1. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kısa vadeli finansman kaynakları arasında sayılmaz?
A) Ticari krediler
B) Finansman bonosu
C) Factoring*
D) Banka kredileri
E) Tahviller

2. kredi politikasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir
A) Alacakları minimum düzeyde tutmak
B) Alacakları etkin bir şekilde takip etmek
C) Kredili satış yapılacak müşterileri seçmek
D) Satışları en yüksek düzeye çıkarmak
E) Alacak yönetiminin karlarla yaratacağı katkıyı maksimum yapmak*
3.Aşagıdakilerden hangisi alacaklar ile ilgili bilgi elde etmek için yararlanılan dolaysız kaynaklardan biri değilidir?
A) Müşteri katalogları
B) Alıcılarla yapılan görüşme kayıtları
C) Meslek örgütleri kayıtları*
D) Alıcılar hakkında yapılan incelemeler
E) İşletmenin arşiv kayıtları

4.Alıcının, finansal yükümlülüklerini yerine getirmedeki yeteneği aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A) Karakter
B) Kapasite*
C) Kapital
D) Karşılık
E) Koşul

5. Aşağıdakilerden hangisi kredi limiti belirlenirken uygulanabilecek yöntemlerden biri değildir?
A) Puanlamaya dayalı bir limit açılması
B) İşletmenin alacaklarının belirli bir oranında kredi limiti tahsis edilmesi
C) Alıcının öz sermayesinin belirli bir oranında limit tahsis edilmesi
D) Alıcının net işletme sermayesinin belirli bir oranında limit tahsis edilmesi
E) Alıcının başka işletmelere olan borçlarını aşmayacak kadar limit tahsisi edilmesi*6.Aşağıdakilerden hangisi alacakların düzeyini etkileyen faktörlerden biri değilidir?
A) İşletmenin uzun vadeli borçlarının düzeyi*
B) Genel ekonomik yapı
C) İşletmeler arasındaki rekabet
D) İşletmenin büyüklüğü
E) İşletmenin üretim hacminin yoğunluğu

7. Stok yönetiminin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplam stok maliyetlerinin en az olacagı ve işletmenin karlılığının düşmeyeceği stok seviyesini belirlemek*
B) Minimum düzeydeki stok seviyesini belirleme
C) Her stok türü için yeterli stok seviyesini belirleme
D) Stok siparişlerini en aza indirme
E) Stok sipariş sıklığını en aza indirme

8. Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarında stok bulundurmayı etkileyen faktörlerden biri değildir?
A) Sağlık hizmeti üretiminin mevsimsel özelliklerine göre artış veya azalışlar göstermesi
B) Sağlık hizmeti üretiminin aksamaması için düşünülen emniyet stoku miktarı
C) Rakip sağlık kurumlarının stok düzeyleri*
D) Stok yatırımlarını karşılayacak finansman imkanları ve sağlanan kaynağa ilişkin sermaye
maliyeti
E) Sağlık kurumunun stoklara ilişkin depolarının kapasitesi

9.Aşağıdakilerden hangisi stok bulundurma maliyetlerinden biri değildir?
A) Hizmet üretiminde gecikme*
B) Stoklara ait hizmet maliyeti
C) Sermaye maliyeti
D) Tedarik maliyeti
E) Stokların işgal ettiği yer ile ilgili giderler


10.Üretime sevk edilen stokların en son satın alma partisinden yapıldığını varsayan stok değerleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlk giren ilk çıkar yöntemi
B) Son giren ilk çıkar yöntemi*
C) Standart maliyeti yöntemi
D) Tartılı ortalama maliyet yöntemi
E) Hareketli ortalama maliyet yöntemi


11.Enflasyonist dönemlerde aşağıdaki stok değerleme yöntemlerinden hangisi tercih edilir?
A) İlk giren ilk çıkar yöntemi
B) Son giren ilk çıkar yöntemi*
C) Standart maliyet yöntemi
D) Tartılı ortalama maliyet yöntemi
E) Hareketli ortalama maliyet yöntemi

*12. 3/10 net 45 anlamı nedir?
a)45 günvadeli alacak 10 gün içinde ödenmezse % 3 faiz maliyeti oluşur
b)10 gün vadeli alacak 3 gün ödenirse % 45 iskonto yapılacak
c)45 gün vadeli alacak ilk 10 gün içinde ödenirse % 3 iskonto yapılacak *
d)3 gün vadeli alacak 45 gün içerisinde ödenirse % 10 faiz işler
e)45 gün vadeli alacak 3 gün içinde ödenirse % 10 faiz işler


*13. borcun zamanında geri ödenmemesi durumunda alacakların değersiz hale gelmemesi için müşteriden güvence alınmasına ne ad verilir?
a)kapasite
b)karakter
c)teminat*
d)alacak yönetimi
e)kredi planlaması

* 14. 5/10 net 60 anlamı nedir?
a) 60 gün vadeli alacak 10 gün içinde ödenmezse %5 faiz maliyeti oluşur
b)10 gün vadeli alacak 5 gün ödenirse % 60 iskonto yapılacak
c) 60 gün vadeli alacak ilk 10 gün içinde ödenirse % 5 iskonto yapılacak *
d)5 gün vadeli alacak 60 gün içerisinde ödenirse % 10 faiz işler
e) 60 gün vadeli alacak 5 gün içinde ödenirse % 10 faiz işler
*15. aşağıdakilerden hangisi hammadde stoklara örnek değildir?
a)petrol
b)kereste
c)şeker*
d)kablo
e)çelik
*16.işletme net 45 koşulu ile günlük 60 liralık alım yaparsa kendiliğinden yaratılan fon tutarı nedir?
45*60
a)2000
b)2500
c)2700*
d)3000
e)3600

*17. Yarı mamul stoku tutulmasının temel amacı nedir?
a ) üretim sürecindeki bir faaliyetteki aksamanın başka bir faaliyeti etkilemesini önlemek *
b)üretimin aksamasını önlemek
c)üretim ile satışlar arasındaki eşgüdümü sağlamak
d)dağıtım kanallarını seçmek
e)geleceğe ilişkin üretim planlaması yapmak

*18.aşağıdakilerden hangisi alacakların kontrol altında olup olmadığını ölçen oranlardan biri değildir?
a)alacak devir hızı
b)ortalama tahsil süresi
c)alacaklar /net kar*
d)alacaklar /toplam varlıklar
e)şüpheli alacaklar /satışlar

*19 aşağıdakilerden hangisi daha fazla yarı mamul bulundurmayı gerektirmez?
a)imalat sürecinin uzun olması
b)üretimin süreklilik göstermesi
c)üretim miktarının artması
d)yarı mamullerin başka işletmeye yaptırılması
e)imalat sürecinin karmaşık olması*

*20. hangi alacaklar düzeyini artırmaz?
a)satışın artması
b)ekonomik durgunluk
c)karın artması
d)ekonomideki hareketlilik *
e)alacak devir hızının yüksek olması

*21. en çok kullanılan ölçüt bir yıl içinde imalatta kullanılan değerlerin toplam değer içindeki nisbi önemi aşağıdakilerden hangisidir ?
a)gözle kontrol
b)malzeme ihtiyaç planlaması
c)ABC *
d)barkod yöntemi
e)stoksuz malzeme
* 22. bir ürünün hangi ülkede hangi işletmede üretildiğini ya da ambalajlandığını gösteren malın cinsini ve özelliklerini tanımlayan uluslar arası kurallara göre belirlenmiş ince v e kalın birbirine paralel düşey çizgi ve boşluklardan oluşan tanımlama sistemine ne ad verilir?

a)gözle kontrol
b)malzeme ihtiyaç planlaması
c)ABC
d)barkod yöntemi*
e)stoksuz malzeme

23.müşterinin borcunu geri ödeme niyeti aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
a)karakter*
b) kapasite
c) satış koşulu
d)karşılık
e) likidite

24. altman ın çoklu diskriminant analizi sonuçlarına göre z değeri verilen işletmelerden hangisinin iflas olasılığı diğerlerine göre daha düşüktür ?
a)1
b)1.5
c)2.5
d)2.7
e) 3.1*

25. tüm stok türleri bazında dönemle itibari ile brüt ve net stok ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla kullanılan stok kontrol yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a)stoksuz malzeme yöntemi
b)ilk giren ilk çıkar yöntemi
c)malzeme ihtiyaç planlaması*
d)ortalama maliyet yöntemi
e)barkod sistemi

26. aşağıdakilerden hangisi stok bulundurma maliyetlerinden biri değildir?
a)kalite kontrol analizi*
b)kira giderleri
c)personel giderleri
d)sigorta giderleri
e)fire giderleri


27. aşağıdakilerden hangisi mamül stoku bulundurmayı etkileyen faktörlerden birisi değildir?
a)üretim sırasında oluşan katma değer*
b)stok bulundurma maliyeti
c)stok bulundurmama maliyeti
d)dağıtım kanallarının yapısı ve çeşitliliği
e)piyasadaki rekabet şartları

28. işletmede kredili satış yapacaklarda aranan kaliteyi belirleme işlemi kredili satış politikasının hangi karar değişkeninin kapsamına girer?
a)satış koşulları
b)müşteri tipi *
c)karakter
d)kapasite
e)teminatlar

29. bireysel ve kurumsal müşterilerin kredi riskinin belirlemesinde kullanılan ve her müşteri için sayısal değerleme esasına dayanan yöntem aşağıdakilerden hangisidir
a) kredi puanlaması *
b)çoklu diskriminat analizi
c)net şimdiki değer
d)fayda masraf oranı
e)iç karlılık oranı

30 . . alıcının finansal yükümlülüklerini yerine getirmedeki yeteneği aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
a) karakter
b)kapasite *
c) kapital
d)karşılık
e) koşul

31. kredili satış yapılacak müşterinin borç ödeme kabiliyetine ne denir?

a) karakter
b)kapasite *
c) kapital
d)karşılık
e) koşul


32. aşağıdakilerden hangisi erken ödeme iskontosunu ,iskonto süresini ve toplam kredi süresini içerir?
a) satış çabaları
b)satış koşulları*
c)karakter
d)satış politikası
e)tahsilat çabaları33. işletmenin planladığı dönem içerisinde 2000 birim stoğa ihtiyaç olduğunu ,sipari maliyetlerinin 800 000 tl ve bulundurma maliyetlerinin 80 000 tl olduğunda ekonomik sipariş miktarı ne olur ?
a)100
b)150
c)300
d)250
34.alacakların düzeyini belirleyen faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi finans yöneticisinin kontrolündedir?
a)üretim hacmi
b)satış hacmi
c)kredili satışların toplam satışa oranı
d) kredi ve tahsilat politikası *
e) risk düzeyi
35. 2/10 net 30 kredi şartında müşterinin yıllık getiriden vazgeçme maliyeti nedir ?
a) 36.7*
b) 40
c) 32
d) 35
e) 38.2
iskonto oranı 360
-------------------- X-----------------------
1- isk oranı toplam süre – isk süresi


0.2 360
----------------X----------------
1-0.2 30-10


not:(*)işareti olan doğru cvp


ÜNİTE 8 ALACAKLAR VE STOK YÖNETİMİ
1. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kısa vadeli finansman kaynakları arasında sayılmaz?
A) Ticari krediler
B) Finansman bonosu
C) Factoring*
D) Banka kredileri
E) Tahviller

2. kredi politikasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir
A) Alacakları minimum düzeyde tutmak
B) Alacakları etkin bir şekilde takip etmek
C) Kredili satış yapılacak müşterileri seçmek
D) Satışları en yüksek düzeye çıkarmak
E) Alacak yönetiminin karlarla yaratacağı katkıyı maksimum yapmak*
3.Aşagıdakilerden hangisi alacaklar ile ilgili bilgi elde etmek için yararlanılan dolaysız kaynaklardan biri değilidir?
A) Müşteri katalogları
B) Alıcılarla yapılan görüşme kayıtları
C) Meslek örgütleri kayıtları*
D) Alıcılar hakkında yapılan incelemeler
E) İşletmenin arşiv kayıtları

4.Alıcının, finansal yükümlülüklerini yerine getirmedeki yeteneği aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A) Karakter
B) Kapasite*
C) Kapital
D) Karşılık
E) Koşul

5. Aşağıdakilerden hangisi kredi limiti belirlenirken uygulanabilecek yöntemlerden biri değildir?
A) Puanlamaya dayalı bir limit açılması
B) İşletmenin alacaklarının belirli bir oranında kredi limiti tahsis edilmesi
C) Alıcının öz sermayesinin belirli bir oranında limit tahsis edilmesi
D) Alıcının net işletme sermayesinin belirli bir oranında limit tahsis edilmesi
E) Alıcının başka işletmelere olan borçlarını aşmayacak kadar limit tahsisi edilmesi*6.Aşağıdakilerden hangisi alacakların düzeyini etkileyen faktörlerden biri değilidir?
A) İşletmenin uzun vadeli borçlarının düzeyi*
B) Genel ekonomik yapı
C) İşletmeler arasındaki rekabet
D) İşletmenin büyüklüğü
E) İşletmenin üretim hacminin yoğunluğu

7. Stok yönetiminin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplam stok maliyetlerinin en az olacagı ve işletmenin karlılığının düşmeyeceği stok seviyesini belirlemek*
B) Minimum düzeydeki stok seviyesini belirleme
C) Her stok türü için yeterli stok seviyesini belirleme
D) Stok siparişlerini en aza indirme
E) Stok sipariş sıklığını en aza indirme

8. Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarında stok bulundurmayı etkileyen faktörlerden biri değildir?
A) Sağlık hizmeti üretiminin mevsimsel özelliklerine göre artış veya azalışlar göstermesi
B) Sağlık hizmeti üretiminin aksamaması için düşünülen emniyet stoku miktarı
C) Rakip sağlık kurumlarının stok düzeyleri*
D) Stok yatırımlarını karşılayacak finansman imkanları ve sağlanan kaynağa ilişkin sermaye
maliyeti
E) Sağlık kurumunun stoklara ilişkin depolarının kapasitesi

9.Aşağıdakilerden hangisi stok bulundurma maliyetlerinden biri değildir?
A) Hizmet üretiminde gecikme*
B) Stoklara ait hizmet maliyeti
C) Sermaye maliyeti
D) Tedarik maliyeti
E) Stokların işgal ettiği yer ile ilgili giderler


10.Üretime sevk edilen stokların en son satın alma partisinden yapıldığını varsayan stok değerleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlk giren ilk çıkar yöntemi
B) Son giren ilk çıkar yöntemi*
C) Standart maliyeti yöntemi
D) Tartılı ortalama maliyet yöntemi
E) Hareketli ortalama maliyet yöntemi


11.Enflasyonist dönemlerde aşağıdaki stok değerleme yöntemlerinden hangisi tercih edilir?
A) İlk giren ilk çıkar yöntemi
B) Son giren ilk çıkar yöntemi*
C) Standart maliyet yöntemi
D) Tartılı ortalama maliyet yöntemi
E) Hareketli ortalama maliyet yöntemi

*12. 3/10 net 45 anlamı nedir?
a)45 günvadeli alacak 10 gün içinde ödenmezse % 3 faiz maliyeti oluşur
b)10 gün vadeli alacak 3 gün ödenirse % 45 iskonto yapılacak
c)45 gün vadeli alacak ilk 10 gün içinde ödenirse % 3 iskonto yapılacak *
d)3 gün vadeli alacak 45 gün içerisinde ödenirse % 10 faiz işler
e)45 gün vadeli alacak 3 gün içinde ödenirse % 10 faiz işler


*13. borcun zamanında geri ödenmemesi durumunda alacakların değersiz hale gelmemesi için müşteriden güvence alınmasına ne ad verilir?
a)kapasite
b)karakter
c)teminat*
d)alacak yönetimi
e)kredi planlaması

* 14. 5/10 net 60 anlamı nedir?
a) 60 gün vadeli alacak 10 gün içinde ödenmezse %5 faiz maliyeti oluşur
b)10 gün vadeli alacak 5 gün ödenirse % 60 iskonto yapılacak
c) 60 gün vadeli alacak ilk 10 gün içinde ödenirse % 5 iskonto yapılacak *
d)5 gün vadeli alacak 60 gün içerisinde ödenirse % 10 faiz işler
e) 60 gün vadeli alacak 5 gün içinde ödenirse % 10 faiz işler
*15. aşağıdakilerden hangisi hammadde stoklara örnek değildir?
a)petrol
b)kereste
c)şeker*
d)kablo
e)çelik
*16.işletme net 45 koşulu ile günlük 60 liralık alım yaparsa kendiliğinden yaratılan fon tutarı nedir?
45*60
a)2000
b)2500
c)2700*
d)3000
e)3600

*17. Yarı mamul stoku tutulmasının temel amacı nedir?
a ) üretim sürecindeki bir faaliyetteki aksamanın başka bir faaliyeti etkilemesini önlemek *
b)üretimin aksamasını önlemek
c)üretim ile satışlar arasındaki eşgüdümü sağlamak
d)dağıtım kanallarını seçmek
e)geleceğe ilişkin üretim planlaması yapmak

*18.aşağıdakilerden hangisi alacakların kontrol altında olup olmadığını ölçen oranlardan biri değildir?
a)alacak devir hızı
b)ortalama tahsil süresi
c)alacaklar /net kar*
d)alacaklar /toplam varlıklar
e)şüpheli alacaklar /satışlar

*19 aşağıdakilerden hangisi daha fazla yarı mamul bulundurmayı gerektirmez?
a)imalat sürecinin uzun olması
b)üretimin süreklilik göstermesi
c)üretim miktarının artması
d)yarı mamullerin başka işletmeye yaptırılması
e)imalat sürecinin karmaşık olması*

*20. hangi alacaklar düzeyini artırmaz?
a)satışın artması
b)ekonomik durgunluk
c)karın artması
d)ekonomideki hareketlilik *
e)alacak devir hızının yüksek olması

*21. en çok kullanılan ölçüt bir yıl içinde imalatta kullanılan değerlerin toplam değer içindeki nisbi önemi aşağıdakilerden hangisidir ?
a)gözle kontrol
b)malzeme ihtiyaç planlaması
c)ABC *
d)barkod yöntemi
e)stoksuz malzeme
* 22. bir ürünün hangi ülkede hangi işletmede üretildiğini ya da ambalajlandığını gösteren malın cinsini ve özelliklerini tanımlayan uluslar arası kurallara göre belirlenmiş ince v e kalın birbirine paralel düşey çizgi ve boşluklardan oluşan tanımlama sistemine ne ad verilir?

a)gözle kontrol
b)malzeme ihtiyaç planlaması
c)ABC
d)barkod yöntemi*
e)stoksuz malzeme

23.müşterinin borcunu geri ödeme niyeti aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
a)karakter*
b) kapasite
c) satış koşulu
d)karşılık
e) likidite

24. altman ın çoklu diskriminant analizi sonuçlarına göre z değeri verilen işletmelerden hangisinin iflas olasılığı diğerlerine göre daha düşüktür ?
a)1
b)1.5
c)2.5
d)2.7
e) 3.1*

25. tüm stok türleri bazında dönemle itibari ile brüt ve net stok ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla kullanılan stok kontrol yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a)stoksuz malzeme yöntemi
b)ilk giren ilk çıkar yöntemi
c)malzeme ihtiyaç planlaması*
d)ortalama maliyet yöntemi
e)barkod sistemi

26. aşağıdakilerden hangisi stok bulundurma maliyetlerinden biri değildir?
a)kalite kontrol analizi*
b)kira giderleri
c)personel giderleri
d)sigorta giderleri
e)fire giderleri


27. aşağıdakilerden hangisi mamül stoku bulundurmayı etkileyen faktörlerden birisi değildir?
a)üretim sırasında oluşan katma değer*
b)stok bulundurma maliyeti
c)stok bulundurmama maliyeti
d)dağıtım kanallarının yapısı ve çeşitliliği
e)piyasadaki rekabet şartları

28. işletmede kredili satış yapacaklarda aranan kaliteyi belirleme işlemi kredili satış politikasının hangi karar değişkeninin kapsamına girer?
a)satış koşulları
b)müşteri tipi *
c)karakter
d)kapasite
e)teminatlar

29. bireysel ve kurumsal müşterilerin kredi riskinin belirlemesinde kullanılan ve her müşteri için sayısal değerleme esasına dayanan yöntem aşağıdakilerden hangisidir
a) kredi puanlaması *
b)çoklu diskriminat analizi
c)net şimdiki değer
d)fayda masraf oranı
e)iç karlılık oranı

30 . . alıcının finansal yükümlülüklerini yerine getirmedeki yeteneği aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
a) karakter
b)kapasite *
c) kapital
d)karşılık
e) koşul

31. kredili satış yapılacak müşterinin borç ödeme kabiliyetine ne denir?

a) karakter
b)kapasite *
c) kapital
d)karşılık
e) koşul


32. aşağıdakilerden hangisi erken ödeme iskontosunu ,iskonto süresini ve toplam kredi süresini içerir?
a) satış çabaları
b)satış koşulları*
c)karakter
d)satış politikası
e)tahsilat çabaları33. işletmenin planladığı dönem içerisinde 2000 birim stoğa ihtiyaç olduğunu ,sipari maliyetlerinin 800 000 tl ve bulundurma maliyetlerinin 80 000 tl olduğunda ekonomik sipariş miktarı ne olur ?
a)100
b)150
c)300
d)250
34.alacakların düzeyini belirleyen faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi finans yöneticisinin kontrolündedir?
a)üretim hacmi
b)satış hacmi
c)kredili satışların toplam satışa oranı
d) kredi ve tahsilat politikası *
e) risk düzeyi
35. 2/10 net 30 kredi şartında müşterinin yıllık getiriden vazgeçme maliyeti nedir ?
a) 36.7*
b) 40
c) 32
d) 35
e) 38.2
iskonto oranı 360
-------------------- X-----------------------
1- isk oranı toplam süre – isk süresi


0.2 360
----------------X----------------
1-0.2 30-10


not:(*)işareti olan doğru cvp


ÜNİTE 8 ALACAKLAR VE STOK YÖNETİMİ
1. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kısa vadeli finansman kaynakları arasında sayılmaz?
A) Ticari krediler
B) Finansman bonosu
C) Factoring*
D) Banka kredileri
E) Tahviller

2. kredi politikasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir
A) Alacakları minimum düzeyde tutmak
B) Alacakları etkin bir şekilde takip etmek
C) Kredili satış yapılacak müşterileri seçmek
D) Satışları en yüksek düzeye çıkarmak
E) Alacak yönetiminin karlarla yaratacağı katkıyı maksimum yapmak*
3.Aşagıdakilerden hangisi alacaklar ile ilgili bilgi elde etmek için yararlanılan dolaysız kaynaklardan biri değilidir?
A) Müşteri katalogları
B) Alıcılarla yapılan görüşme kayıtları
C) Meslek örgütleri kayıtları*
D) Alıcılar hakkında yapılan incelemeler
E) İşletmenin arşiv kayıtları

4.Alıcının, finansal yükümlülüklerini yerine getirmedeki yeteneği aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A) Karakter
B) Kapasite*
C) Kapital
D) Karşılık
E) Koşul

5. Aşağıdakilerden hangisi kredi limiti belirlenirken uygulanabilecek yöntemlerden biri değildir?
A) Puanlamaya dayalı bir limit açılması
B) İşletmenin alacaklarının belirli bir oranında kredi limiti tahsis edilmesi
C) Alıcının öz sermayesinin belirli bir oranında limit tahsis edilmesi
D) Alıcının net işletme sermayesinin belirli bir oranında limit tahsis edilmesi
E) Alıcının başka işletmelere olan borçlarını aşmayacak kadar limit tahsisi edilmesi*6.Aşağıdakilerden hangisi alacakların düzeyini etkileyen faktörlerden biri değilidir?
A) İşletmenin uzun vadeli borçlarının düzeyi*
B) Genel ekonomik yapı
C) İşletmeler arasındaki rekabet
D) İşletmenin büyüklüğü
E) İşletmenin üretim hacminin yoğunluğu

7. Stok yönetiminin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplam stok maliyetlerinin en az olacagı ve işletmenin karlılığının düşmeyeceği stok seviyesini belirlemek*
B) Minimum düzeydeki stok seviyesini belirleme
C) Her stok türü için yeterli stok seviyesini belirleme
D) Stok siparişlerini en aza indirme
E) Stok sipariş sıklığını en aza indirme

8. Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarında stok bulundurmayı etkileyen faktörlerden biri değildir?
A) Sağlık hizmeti üretiminin mevsimsel özelliklerine göre artış veya azalışlar göstermesi
B) Sağlık hizmeti üretiminin aksamaması için düşünülen emniyet stoku miktarı
C) Rakip sağlık kurumlarının stok düzeyleri*
D) Stok yatırımlarını karşılayacak finansman imkanları ve sağlanan kaynağa ilişkin sermaye
maliyeti
E) Sağlık kurumunun stoklara ilişkin depolarının kapasitesi

9.Aşağıdakilerden hangisi stok bulundurma maliyetlerinden biri değildir?
A) Hizmet üretiminde gecikme*
B) Stoklara ait hizmet maliyeti
C) Sermaye maliyeti
D) Tedarik maliyeti
E) Stokların işgal ettiği yer ile ilgili giderler


10.Üretime sevk edilen stokların en son satın alma partisinden yapıldığını varsayan stok değerleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlk giren ilk çıkar yöntemi
B) Son giren ilk çıkar yöntemi*
C) Standart maliyeti yöntemi
D) Tartılı ortalama maliyet yöntemi
E) Hareketli ortalama maliyet yöntemi


11.Enflasyonist dönemlerde aşağıdaki stok değerleme yöntemlerinden hangisi tercih edilir?
A) İlk giren ilk çıkar yöntemi
B) Son giren ilk çıkar yöntemi*
C) Standart maliyet yöntemi
D) Tartılı ortalama maliyet yöntemi
E) Hareketli ortalama maliyet yöntemi

*12. 3/10 net 45 anlamı nedir?
a)45 günvadeli alacak 10 gün içinde ödenmezse % 3 faiz maliyeti oluşur
b)10 gün vadeli alacak 3 gün ödenirse % 45 iskonto yapılacak
c)45 gün vadeli alacak ilk 10 gün içinde ödenirse % 3 iskonto yapılacak *
d)3 gün vadeli alacak 45 gün içerisinde ödenirse % 10 faiz işler
e)45 gün vadeli alacak 3 gün içinde ödenirse % 10 faiz işler


*13. borcun zamanında geri ödenmemesi durumunda alacakların değersiz hale gelmemesi için müşteriden güvence alınmasına ne ad verilir?
a)kapasite
b)karakter
c)teminat*
d)alacak yönetimi
e)kredi planlaması

* 14. 5/10 net 60 anlamı nedir?
a) 60 gün vadeli alacak 10 gün içinde ödenmezse %5 faiz maliyeti oluşur
b)10 gün vadeli alacak 5 gün ödenirse % 60 iskonto yapılacak
c) 60 gün vadeli alacak ilk 10 gün içinde ödenirse % 5 iskonto yapılacak *
d)5 gün vadeli alacak 60 gün içerisinde ödenirse % 10 faiz işler
e) 60 gün vadeli alacak 5 gün içinde ödenirse % 10 faiz işler
*15. aşağıdakilerden hangisi hammadde stoklara örnek değildir?
a)petrol
b)kereste
c)şeker*
d)kablo
e)çelik
*16.işletme net 45 koşulu ile günlük 60 liralık alım yaparsa kendiliğinden yaratılan fon tutarı nedir?
45*60
a)2000
b)2500
c)2700*
d)3000
e)3600

*17. Yarı mamul stoku tutulmasının temel amacı nedir?
a ) üretim sürecindeki bir faaliyetteki aksamanın başka bir faaliyeti etkilemesini önlemek *
b)üretimin aksamasını önlemek
c)üretim ile satışlar arasındaki eşgüdümü sağlamak
d)dağıtım kanallarını seçmek
e)geleceğe ilişkin üretim planlaması yapmak

*18.aşağıdakilerden hangisi alacakların kontrol altında olup olmadığını ölçen oranlardan biri değildir?
a)alacak devir hızı
b)ortalama tahsil süresi
c)alacaklar /net kar*
d)alacaklar /toplam varlıklar
e)şüpheli alacaklar /satışlar

*19 aşağıdakilerden hangisi daha fazla yarı mamul bulundurmayı gerektirmez?
a)imalat sürecinin uzun olması
b)üretimin süreklilik göstermesi
c)üretim miktarının artması
d)yarı mamullerin başka işletmeye yaptırılması
e)imalat sürecinin karmaşık olması*

*20. hangi alacaklar düzeyini artırmaz?
a)satışın artması
b)ekonomik durgunluk
c)karın artması
d)ekonomideki hareketlilik *
e)alacak devir hızının yüksek olması

*21. en çok kullanılan ölçüt bir yıl içinde imalatta kullanılan değerlerin toplam değer içindeki nisbi önemi aşağıdakilerden hangisidir ?
a)gözle kontrol
b)malzeme ihtiyaç planlaması
c)ABC *
d)barkod yöntemi
e)stoksuz malzeme
* 22. bir ürünün hangi ülkede hangi işletmede üretildiğini ya da ambalajlandığını gösteren malın cinsini ve özelliklerini tanımlayan uluslar arası kurallara göre belirlenmiş ince v e kalın birbirine paralel düşey çizgi ve boşluklardan oluşan tanımlama sistemine ne ad verilir?

a)gözle kontrol
b)malzeme ihtiyaç planlaması
c)ABC
d)barkod yöntemi*
e)stoksuz malzeme

23.müşterinin borcunu geri ödeme niyeti aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
a)karakter*
b) kapasite
c) satış koşulu
d)karşılık
e) likidite

24. altman ın çoklu diskriminant analizi sonuçlarına göre z değeri verilen işletmelerden hangisinin iflas olasılığı diğerlerine göre daha düşüktür ?
a)1
b)1.5
c)2.5
d)2.7
e) 3.1*

25. tüm stok türleri bazında dönemle itibari ile brüt ve net stok ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla kullanılan stok kontrol yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a)stoksuz malzeme yöntemi
b)ilk giren ilk çıkar yöntemi
c)malzeme ihtiyaç planlaması*
d)ortalama maliyet yöntemi
e)barkod sistemi

26. aşağıdakilerden hangisi stok bulundurma maliyetlerinden biri değildir?
a)kalite kontrol analizi*
b)kira giderleri
c)personel giderleri
d)sigorta giderleri
e)fire giderleri


27. aşağıdakilerden hangisi mamül stoku bulundurmayı etkileyen faktörlerden birisi değildir?
a)üretim sırasında oluşan katma değer*
b)stok bulundurma maliyeti
c)stok bulundurmama maliyeti
d)dağıtım kanallarının yapısı ve çeşitliliği
e)piyasadaki rekabet şartları

28. işletmede kredili satış yapacaklarda aranan kaliteyi belirleme işlemi kredili satış politikasının hangi karar değişkeninin kapsamına girer?
a)satış koşulları
b)müşteri tipi *
c)karakter
d)kapasite
e)teminatlar

29. bireysel ve kurumsal müşterilerin kredi riskinin belirlemesinde kullanılan ve her müşteri için sayısal değerleme esasına dayanan yöntem aşağıdakilerden hangisidir
a) kredi puanlaması *
b)çoklu diskriminat analizi
c)net şimdiki değer
d)fayda masraf oranı
e)iç karlılık oranı

30 . . alıcının finansal yükümlülüklerini yerine getirmedeki yeteneği aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
a) karakter
b)kapasite *
c) kapital
d)karşılık
e) koşul

31. kredili satış yapılacak müşterinin borç ödeme kabiliyetine ne denir?

a) karakter
b)kapasite *
c) kapital
d)karşılık
e) koşul


32. aşağıdakilerden hangisi erken ödeme iskontosunu ,iskonto süresini ve toplam kredi süresini içerir?
a) satış çabaları
b)satış koşulları*
c)karakter
d)satış politikası
e)tahsilat çabaları33. işletmenin planladığı dönem içerisinde 2000 birim stoğa ihtiyaç olduğunu ,sipari maliyetlerinin 800 000 tl ve bulundurma maliyetlerinin 80 000 tl olduğunda ekonomik sipariş miktarı ne olur ?
a)100
b)150
c)300
d)250
34.alacakların düzeyini belirleyen faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi finans yöneticisinin kontrolündedir?
a)üretim hacmi
b)satış hacmi
c)kredili satışların toplam satışa oranı
d) kredi ve tahsilat politikası *
e) risk düzeyi
35. 2/10 net 30 kredi şartında müşterinin yıllık getiriden vazgeçme maliyeti nedir ?
a) 36.7*
b) 40
c) 32
d) 35
e) 38.2
iskonto oranı 360
-------------------- X-----------------------
1- isk oranı toplam süre – isk süresi


0.2 360
----------------X----------------
1-0.2 30-10


not:(*)işareti olan doğru cvp


3. Sınıf

MollaCami.Com