Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Maliyet Muhasebesi Final Soru örnekleri

1-) Maliyetlerin tümünün temel alınıp alınmamasına göre yapılan maliyet sistemleri ayrımında, tüm Genel Üretim Giderlerini dönem gideri sayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Değişken maliyet sistemi
B) Tam maliyet sistemi
C) Safha maliyet sistemi
D) Direkt maliyet sistemi
E) Standart maliyet sistemi

--------------------------------------------------------------------------------
2-) X üretim işletmesinde birim fiyatı 400 TL olan malzemenin yıllık gereksinimi 1250 birimdir. İşletmenin birim stok bulundurma maliyeti % 25, optimal sipariş miktarı 500 olduğuna göre, sipariş verme maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A) 10.000
B) 24.000
C) 36.000
D) 18.000
E) 30.000

--------------------------------------------------------------------------------
3-) Üretimde gereksinim duyulan malzemelerin ambardan çekilmesi amacıyla atölye şefi veya ustabaşı tarafından düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teslim alma raporu
B) Stok kartı
C) İlk madde ve malzeme istek fişi
D) Sipariş fişi
E) İlk madde ve malzeme satınalma istek fişi

--------------------------------------------------------------------------------
4-) Montaj departmanında çalışan A, B, C işçileri sırasıyla günde 6, 8 ve 10 saat çalışmaktadır ve saat ücreti olarak 1.500.000 TL, 1.750.000 TL, 2.000.000 TL almaktadır. İşletmede grup akord ücreti 344.000.000 TL olduğuna göre, C işçisinin akord ücretinden alacağı pay aşağıdakilerden hangisidir?
A) 160.000.000
B) 180.000.000
C) 185.000.000
D) 192.000.000
E) 216.000.000

--------------------------------------------------------------------------------
5-) Aşağıdakilerden hangisi endirekt işçiliğe örnek olarak verilemez?
A) Üretken işçinin hafta tatili ücreti
B) Üretim departmanında çalışan ustabaşının ücreti
C) Üretim departmanında makina başında çalışan işçinin ücreti
D) Üretim departmanında taşıma işinde çalışan işçinin ücreti
E) Üretim departmanında tamir-bakım işinde çalışan işçinin ücreti

--------------------------------------------------------------------------------
6-) Aylar DİS Bakım-onarım maliyeti
Ocak 2.000 120.000.000
Şubat 2.500 130.000.000
Mart 3.000 140.000.000
Nisan 6.000 200.000.000
En düşük-en yüksek noktalar yöntemine göre 8.000 DİS'lik faaliyet hacminde bütçelenecek bakım-onarım maliyeti aşağıdakilerden hangisidiri?
A) 220.000.000
B) 240.000.000
C) 310.000.000
D) 340.000.000
E) 400.000.000

--------------------------------------------------------------------------------
7-) Gider Yeri Ampul sayısı Musluk sayısı
Kesim 20 8
Dikim 15 6
Yemekhane 8 4
Tamirbakım 7 2
Aydınlatma gideri 600.000.000 TL, su gideri 240.000.000 olduğuna göre Dikim bölümüne dağıtılan gider toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 186.000.000
B) 252.000.000
C) 326.000.000
D) 412.000.000
E) 525.000.000

--------------------------------------------------------------------------------
8-) Aşağıdakilerden hangisi faaliyete dayalı maliyetleme yönteminin uygulanma nedenleri arasında yer almaz?
A) Müşteri bilincinin artması
B) Mamul çeşidinin artması
C) Rekabet koşullarının artması
D) Direkt işçilik maliyetlerinin artması
E) Hizmet sektörünün üretim içindeki payının artması

--------------------------------------------------------------------------------
9-) Sipariş maliyet kartına direkt işçilik maliyetlerinin işlenebilmesi için kullanılan belge aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşçi saat kartı
B) İşçi çalışma kartı
C) İşçi çalışma kartı özeti
D) Bordro
E) Devam çizelgesi

--------------------------------------------------------------------------------
10-) İşletmede 5.000 MS çalışılacağı ve 400.000.000 TL Genel Üretim Gideri gerçekleşeceği planlanmıştır. 10 nolu sipariş için 200 MS çalışıldığına göre, 10 nolu siparişe yüklenecek Genel Üretim Gideri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 48.000.000
B) 36.000.000
C) 24.000.000
D) 18.000.000
E) 16.000.000

--------------------------------------------------------------------------------
11-) Tek safhada üretimin gerçekleştirildiği bir işletmenin Mayıs ayı üretim ve maliyet verileri şu şekildedir:

Yukarıdaki verilere dayalı olarak, FIFO varsayımı altında şekillendirme eşdeğer birim maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A) 23.500 TL/EB
B) 29.500TL/EB
C) 32.500 TL/EB
D) 37.500TL/EB
E) 36.500TL/EB

--------------------------------------------------------------------------------
12-) Yukarıdaki bilgilere ve ortalama maliyet yöntemine göre tamamlanan 7.500 birim mamulün toplam maliyeti kaç TL dir?
A) 435.870.000
B) 536.750.000
C) 618.750.000
D) 898.250.000
E) 848.125.000

--------------------------------------------------------------------------------
13-)

Yukarıdaki bilgilere ve FİFO yöntemine göre direkt ilk madde ve malzeme açısından ikinci safhanın eşdeğer birim maliyeti kaç TL’dir?
A) 13.000
B) 15.000
C) 20.000
D) 21.000
E) 25.000

--------------------------------------------------------------------------------
14-) Birinci safhada tamamlanıp işlem görmek üzere 2. safhaya aktarılacak mamullerle ilgili olarak borçlanacak hesap aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yarı mamul üretim
B) Direkt ilk madde malzeme
C) Mamuller
D) Ticari mallar
E) Yansıtma

--------------------------------------------------------------------------------
15-) X Üretim İşletmesi Mart ayı içinde toplam 100 adet (A) mamulü üretmiştir. Yapılan kalite kontrollerinde 10 adet (A) mamulünün bozuk olduğu ve herhangi bir ek işlem ile de düzeltilemeyeceği tespit edilmiştir. X Üretim İşletmesinin Mart ayına ilişkin birim maliyetleri ise şöyledir:
Direkt İlk Madde ve Malzeme Maliyeti 80.000 TL
Direkt İşçilik Maliyeti 40.000 TL
Genel Üretim Maliyeti 30.000 TL
Toplam birim maliyet 150.000 TL
Sağlam (A) mamulü birim satış fiyatı 175.000 TL
Bozuk (A) mamulü birim satış fiyatı 6.000 TL
Bu bilgilere göre bozuk mamullerden elde edilecek satış hasılatının toplam üretim için katlanılan maliyetlerden düşürülmesini esas alarak hesaplanacak olan birim maliyeti kaç TL’dir?
A) 188.000 TL/Br.
B) 170.000 TL/Br.
C) 80.000 TL/Br.
D) 190.000 TL/Br.
E) 166.000 TL/Br.

--------------------------------------------------------------------------------
16-) (X) Üretim İşletmesi 1.100 adet (A) mamulü üretmiştir. Ancak yapılan kalite kontrollerinde 100 adet (A) mamulünün kusurlu olduğu anlaşılmıştır ve ek işlemlerden geçirilerek sağlam mamul haline dönüştürülmüştür. Gerçekleşen birim maliyetler şöyledir:
Direkt İlk Madde ve Malzeme Maliyeti 100.000-TL, Direkt İşçilik Maliyeti 60.000-TL, Genel Üretim Maliyeti 50.000-TL ‘dır. Ek işlem aşamasında gerçekleşen birim maliyetler ise; Direkt İşçilik Maliyeti 15.000- TL, Genel Üretim Maliyeti 20.000- TL’dır.
Ek işlemlerden geçen kusurlu mamullerin birim maliyeti ne kadardır?
A) 300.000-TL/Ad.
B) 250.000-TL/Ad.
C) 245.000-TL/Ad.
D) 200.000-TL/Ad.
E) 150.000-TL/Ad.

--------------------------------------------------------------------------------
17-) Üretim sürecine giren ilk madde ve malzemenin; çekme, buharlaşma, eksilme gibi nedenlerle ağırlık ve hacimlerinde meydana gelen kayıp ve azalmalara ne ad verilir?
A) Artık
B) Fire
C) Bozuk mamul
D) Kusurlu mamul
E) Yan mamul

--------------------------------------------------------------------------------
18-) (X) işletmesinde (A) cinsi ürünün birim satış fiyatı 2 milyon TL’dir. İşletme bu mamulden 500 adet üretip satmayı planlamaktadır. Bu mamulü üretmek için birim başına 750.000.- TL değişken maliyete katlanılacağı ve toplam sabit maliyetlerin de 250 milyon TL olacağı tahmin edilmektedir.
Bu bilgilere göre başabaş noktası satış miktarı kaç birimdir?
A) 500
B) 400
C) 300
D) 200
E) 100

--------------------------------------------------------------------------------
19-) İşletmede toplam kapasite 1000 birimdir. İşletmede 200 birimlik boş kapasite bulunmaktadır.
İşletmenin 200 birimlik yeni bir sipariş alması ve maliyet, fiyat değişikliği olmaması durumunda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Birim başına sabit maliyet artar.
B) Birim başına değişken maliyet azalır.
C) Toplam değişken maliyetler azalır.
D) Toplam sabit maliyetler değişmez.
E) İşletmenin toplam kârı azalır.

--------------------------------------------------------------------------------
20-) Üretim işletmesinde (Y) mamulüne ait birim maliyetler şöyledir:
Direkt İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri: 20.000 TL
Direkt İşçilik Giderleri: 15.000 TL
Değişken Genel Üretim Maliyetleri: 9.000 TL
Sabit Genel Üretim Giderleri: 6.000 TL
Birim satış fiyatı 57.500 TL olan (Y) mamulünün Tam maliyet yöntemine göre kâr marjı yüzde kaçtır?
A) % 25
B) % 10
C) % 15
D) % 12,5
E) % 20

--------------------------------------------------------------------------------
21-) İşetmenin üçer aylık dönemlere ilişkin satış miktarları sırasıyla 2.000 birim, 2.400 birim, 2.500 birim ve 1.800 birimdir. İşletmede dönem sonu ürün miktarının izleyen dönemin satış miktarının % 20 ‘si kadar olacağı varsayılmıştır.
Bu bilgilere göre, ikinci üç aylık dönemdeki üretim miktarı kaç birimdir?
A) 2.360
B) 2.420
C) 2.380
D) 2.480
E) 2.240

--------------------------------------------------------------------------------
22-) İşletmenin faaliyet gösterebileceği faaliyet hacmi aralığını kapsayan farklı faaliyet hacimleri için hazırlanan bütçelere ne ad verilir?
A) Esnek bütçe
B) Statik bütçe
C) Uygulanabilir bütçe
D) Sapma analizi
E) Faaliyet bütçesi

--------------------------------------------------------------------------------
23-) Standart direkt işçilik süresi 3 saat/birim
Standart ücret 1.000 TL/saat
Fiili işçilik süresi 1.900 saat
Fiili ücret 800 TL/saat
Fiili üretim 600 birim
Bu bilgilere göre direkt işçilik maliyetlerinin zaman (verim) sapması nedir?
A) 20.000 olumsuz
B) 120.000 olumlu
C) 100.000 olumlu
D) 120.000 olumsuz
E) 100.000 olumsuz

--------------------------------------------------------------------------------
24-) X A.Ş. (K) mamulü üretmektedir. İşletmenin üretim kapasitesi aylık 1.000 birimdir. İşletmenin gelecek ay 500 birim (K) mamulü satması hedeflenmektedir. Tahmini birim maliyet bilgileri ise şöyledir:
Değişken Maliyetler 22.000.000 TL
Sabit Maliyetler 10.000.000 TL
Değişken Pazarlama Satış ve
Dağıtım Maliyetleri 4.000.000 TL
Sabit Genel Yönetim Maliyetleri 5.000.000 TL
(K) mamulü birim satış fiyatı 50.000.000 TL’dir. Bir müşteri tanesi 40.000.000 TL’dan 200 adet (K) mamulü siparişi vermek istemektedir.
Siparişin kabul edilmesinin işletmeye sağlayacağı katkı (ek kâr) kaç TL olacaktır?
A) 6.000.000.000 TL
B) 4.600.000.000 TL
C) 4.500.000.000 TL
D) 5.000.000.000 TL
E) 3.600.000.000 TL

--------------------------------------------------------------------------------
25-) Aşağıdakilerden hangisi, yönetsel kontrolün temel özelliklerinden biri değildir?
A) Yönetsel kontrol süreci, örgütsel faaliyetlerin sadece bir kısmını içerir.
B) Yönetsel kontrol hem programlara hem de sorumluluk merkezlerine yöneliktir.
C) Yönetsel kontrol sisteminin kullandığı ve yararlandığı bilgiler, büyük oranda finansal bilgilerden oluşmaktadır.
D) Yönetsel kontrol süreci, örgütsel faaliyetlerin tamamını, yani bütün programları ve sorumluluk merkezlerini içermektedir.
E) Yönetsel kontrol sürecinin yönetim muhasebesi desteğine gereksinim duyulan evreleri; bütçeleme, uygulama ve sonuçları kaydetme, raporlama ve analizdir.

--------------------------------------------------------------------------------
26-) Aşağıdakilerden hangisi, sorumluluk muhasebesinin görevlerinden biri değildir?
A) Sorumluluk merkezleri ya da sorumluluk alanları ile ilgili görev, yetki ve sorumlulukları belirlemek
B) Oluşan maliyetleri sorumluluk merkezlerine dağıtmak
C) Sorumluluk merkezlerine dağıtılmış bulunan maliyetleri, her yönetim kademesi için düzenlenmiş bulunan bütçelerle veya saptanmış bulunan standartlarla karşılaştırmak
D) İşletmenin günlük işlemlerine ait muhasebe kayıtlarını yapmak
E) Her yönetim düzeyi için bütçeleri düzenlemek veya standartları saptamak

cevaplar
1-)
D


2-)
A


3-)
C


4-)
A


5-)
C


6-)
B


7-)
B


8-)
D


9-)
B


10-)
E


11-)
C


12-)
C


13-)
B


14-)
A


15-)
E


16-)
C


17-)
B


18-)
D


19-)
D


20-)
C


21-)
B


22-)
A


23-)
E


24-)
E


25-)
A


26-)
D

alıntıdır


3. Sınıf

MollaCami.Com