Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


iş hukuku final deneme sınavı

1-) Aşağıdakilerden hangisi toplu iş hukukunun konuları arasında yer almaz?
A) Sendikaya üye olmak
B) Çalışma yaşamının denetlenmesi
C) Toplu iş uyuşmazlıkları
D) Grev ve lokavt
E) Sendika üyeliğinden doğan hak ve yükümlülükler

--------------------------------------------------------------------------------
2-) Aşağıdakilerden hangisi iş kanunu kapsamı içinde yer alır?
A) Deniz taşıma işleri
B) Hava taşıma işleri
C) Aile ekonomisi içinde kalan tarımla ilgili yapı işleri
D) Tarım sanatları
E) 507 sayılı yasanın 2.md.’ne göre en çok 3 kişi ile yapılan işler

--------------------------------------------------------------------------------
3-) Çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İlk kez 4857 sayılı iş kanunu ile düzenlenmiştir.
B) İşçinin, kendisine ihtiyaç duyulması halinde işgörme edimini yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı sözleşmedir.
C) Ne kadar süreyle çalıştırılacağını taraflar belirlememişse haftalık 20 saat kararlaştırılmış sayılır.
D) Hafta, ay, yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar çalışacağı taraflarca belirlenir.
E) Çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmesi, tam süreli iş sözleşmesidir.

--------------------------------------------------------------------------------
4-) Çoğul gebelik halinde kadın işçiye doğumdan önce en az kaç hafta izin verilir?
A) 2 hafta
B) 6 hafta
C) 8 hafta
D) 10 hafta
E) 16 hafta

--------------------------------------------------------------------------------
5-) Hesap pusulalarına yüzde olarak belirlenen bir miktarın eklendiği ve bu miktarın müşteriler tarafından ödendiği ücret sistemine ne ad verilmektedir?
A) Zamana göre ücret
B) Akort ücret
C) Götürü ücret
D) Komisyon ücret
E) Yüzde usulü ücret

--------------------------------------------------------------------------------
6-) İşyerinde meydana gelen su baskını nedeniyle işyerinde dört haftadır çalışamayan işçiye işveren ne kadar süreyle, ne kadar ücret ödemek zorundadır?
A) Dört hafta süreyle tam gündelik ücret
B) Dört hafta süreyle yarım gündelik ücret
C) İki hafta süreyle yarım gündelik ücret
D) Bir hafta süreyle tam gündelik ücret
E) Bir hafta süreyle yarım günlük ücret

--------------------------------------------------------------------------------
7-) İşçi aleyhine değiştirilemeyen fakat işçinin lehine olacak biçimde her zaman değiştirilebilmesi mümkün olan kanun hükümlerine ne ad verilmektedir?
A) Mutlak Emredici Norm
B) Pozitif Norm
C) Nisbi Emredici Norm
D) Sosyal Emredici Norm
E) Negatif Norm

--------------------------------------------------------------------------------
8-) Telafi çalışma günde kaç saatten fazla yaptırılamaz?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 7.5
E) 11

--------------------------------------------------------------------------------
9-) Yıllık ücretli iznin kullanılması sırasında verilen ücretsiz yol izni en çok kaç gündür?
A) 2 gün
B) 3 gün
C) 4 gün
D) 7 gün
E) 10 gün

--------------------------------------------------------------------------------
10-) İş kanununun uygulama alanı dışında kalan yerlerde en az çalıştırma yaşı kaçtır?
A) 9 yaş
B) 10 yaş
C) 11 yaş
D) 12 yaş
E) 14 yaş

--------------------------------------------------------------------------------
11-) Aşağıdaki işlerin hangisinde kadın işçilerin çalışmaları yasak değildir?
A) Maden ocakları
B) Kablo döşemesi
C) Kanalizasyon inşaatı
D) Tünel inşaatı
E) İlaçlama ve gübreleme işleri

--------------------------------------------------------------------------------
12-) Derhal fesih hakkı öğrenildiği günden başlayarak kaç işgünü geçtikten sonra kullanılamaz?
A) 5 işgünü
B) 6 işgünü
C) 7 işgünü
D) 8 işgünü
E) 10 işgünü

--------------------------------------------------------------------------------
13-) İşçi işyerinde kaç günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemişse işveren iş sözleşmesini bildirimsiz olarak feshedebilir?
A) 5 gün
B) 7 gün
C) 15 gün
D) 20 gün
E) 30 gün

--------------------------------------------------------------------------------
14-) Sendikalarda tüzel kişiliğin kazanılması hangi andan itibaren söz konusu olur?
A) Tüzük valilikçe onaylanınca
B) Tüzüğün sendika merkezinin bulunacağı il valiliğine dilekçe ile verilmesiyle
C) Ticaret siciline tescil edilmesiyle
D) İlk Genel Kurul toplantısının yapılmasıyla
E) Yönetim Kurulunun bu yönde alacağı karar ile

--------------------------------------------------------------------------------
15-) Bireyin sendikalara girmeme yahut girmiş olduğu sendikalardan ayrılma hakkına ne ad verilir?
A) Olumlu sendika özgürlüğü
B) Kollektif sendika özgürlüğü
C) Olumsuz sendika özgürlüğü
D) Pozitif sendikacılık özgürlüğü
E) Bireysel sendikacılık özgürlüğü

--------------------------------------------------------------------------------
16-) Aşağıdakilerden hangisi sendika ve konfederasyonların gelirleri arasında yer almaz?
A) Dayanışma aidatı
B) Eğlence, konser gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler
C) Bağışlar
D) Mal varlığı gelirleri
E) Dernek ve vakıflardan yapılan bağışlar

--------------------------------------------------------------------------------
17-) Bir işyerinde faaliyetin tamamen durmasına sebep olacak tarzda işveren veya vekili tarafından kendi teşebbüsü ile veya bir işveren kuruluşunun verdiği karara uyarak işçilerin topluca işten uzaklaştırılmalarına ne ad verilir?
A) Grev
B) Toplu Direniş
C) Genel Grev
D) Lokavt
E) Toplu Uzaklaştırma

--------------------------------------------------------------------------------
18-) Fesih Kararı alınabilmesi amacıyla tüzük gereği genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin 2/3’ünün toplantıda bulunması durumunda karar yeter sayısı kaçtır?
A) 1/4
B) 1/2 + 1
C) 1/3
D) 1/2
E) 1/5

--------------------------------------------------------------------------------
19-) Aynı iş kolunda birden fazla işyerini kapsayan toplu iş sözleşmesine ne ad verilir?
A) İşletme toplu iş sözleşmesi
B) İşyeri toplu iş sözleşmesi
C) İşkolu toplu iş sözleşmesi
D) İşveren toplu iş sözleşmesi
E) Grup toplu iş sözleşmesi

--------------------------------------------------------------------------------
20-) Toplu İş Sözleşmesinden doğan hakların ifa edilmemesi sebebiyle açılan davaya ne ad verilir?
A) Eda davası
B) Yorum davası
C) Tespit davası
D) Alacak davası
E) Tazminat davası

--------------------------------------------------------------------------------
21-) Geçici grev yasaklarında, taraflardan biri, geçici grev yasağının kaç ayı doldurmasından itibaren kaç iş günü içinde Yüksek Hakem Kuruluna başvurabilir?
A) 3 ay, 6 işgünü
B) 3 ay, 3 işgünü
C) 6 ay, Derhal
D) 6 ay, 6 işgünü
E) 6 ay, 3 işgünü

--------------------------------------------------------------------------------
22-) Aşağıdakilerden hangisi grevin sürekli olarak yasaklandığı işlerden değildir?
A) Can ve mal kurtarma işleri
B) Cenaze ve tekfin işleri
C) Banka ve noterlik hizmetleri
D) Aşı ve serum imal eden işyerlerinde yapılan işler
E) İlaç imal edilen işyerlerinde yapılan işler.

--------------------------------------------------------------------------------
23-) Ülkemizde ilk sosyal sigorta uygulaması kaç yılında başlamıştır?
A) 1930
B) 1937
C) 1945
D) 1967
E) 1971

--------------------------------------------------------------------------------
24-) Aşağıdakilerden hangisi genel sağlık sigortasından yararlananlardan değildir?
A) Hizmet akdi ile çalışanlar
B) Bağımsız çalışanlar
C) Oturma izni almış yabancılar
D) İsteğe bağlı sigortalılar
E) Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklular

--------------------------------------------------------------------------------
25-) Aşağıdakilerden hangisinde genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişiler tam ve doğru olarak verilmiştir?
A) Eş - anne
B) Eş - çocuk - anne - baba
C) Eş - çocuk
D) Eş - baba
E) Eş - anne - baba

--------------------------------------------------------------------------------
26-) Aşağıdakilerden hangisi genel sağlık sigortasından yararlanmaları için herhangi bir koşul aranmayanlardan değildir?
A) 18 yaşını doldurmamış kişi
B) Acil haller
C) Hastalık halleri
D) Afet, savaş hali
E) Grev lokavt hali

--------------------------------------------------------------------------------
27-) SGK’nun organlarından olan Genel Kurul ne kadar sürede toplanır?
A) Yılda bir
B) Altı ayda bir
C) 2 yılda bir
D) 5 yılda bir
E) 3 yılda bir

--------------------------------------------------------------------------------
28-) Özgür sendikacılık ilkelerine aykırı olarak işverenlerin gözetim ve denetimlerinde kurulan sendikaya ne ad verilir?
A) Mali sendika
B) Sözde sendika
C) Sarı sendika
D) Yasak sendika
E) Tali sendika

--------------------------------------------------------------------------------
29-) “Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu” kararlarını kimin görüşünü almak suretiyle, salt çoğunlukla alır?
A) Sağlık Bakanlığı
B) Maliye Bakanlığı
C) Sosyal Güvenlik Kurumu
D) Hazine Müsteşarlığı
E) Devlet İstatistik Enstitüsü

--------------------------------------------------------------------------------
30-) İşsizlik ödeneğinden yararlanabilmek için Türkiye İş Kurumu’na sigortalı hizmet akdinin sona ermesinden itibaren ne kadar süre içinde başvurmalıdır?
A) 10 gün içinde
B) 15 gün içinde
C) 30 gün içinde
D) 45 gün içinde
E) 60 gün içinde


cevaplar


1-) B
2-) D
3-) E
4-) D
5-) E
6-) E
7-) C
8-) B
9-) C
10-) D
11-) E
12-) B
13-) B
14-) B
15-) C
16-) E
17-) D
18-) B
19-) E
20-) A
21-) D
22-) E
23-) C
24-) E
25-) B
26-) C
27-) E
28-) C
29-) B
30-) C


alıntıdır

1-) İş Hukuku’nun kendine özgü bir hukuk dalı olarak kabul edilmesi hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?
A) Özel Hukukun dalı olması
B) Kamu Hukukunun dalı olması
C) Karma yapıda bulunması
D) İdare Hukuku içinde incelenmesi
E) Ticaret Hukuku kapsamında yer alması

--------------------------------------------------------------------------------
2-) Kazai içtihatlar iş hukukunun hangi tür kaynaklarındandır?
A) Yazılı
B) Yazısız
C) Yardımcı
D) Kendine özgü
E) Uluslararası

--------------------------------------------------------------------------------
3-) İ.K. hükümlerine göre, bir işyeri kuran, devralan veya faaliyetine son veren işveren ne kadar süre içinde, nereye bildirimde bulunmak zorundadır?
A) 1 ay - Zabıtaya
B) 15 gün - Belediyeye
C) 1 ay - Sendikaya
D) 1 ay - Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne
E) Derhal - Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne

--------------------------------------------------------------------------------
4-) Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun uluslararası kaynaklarından biridir?
A) İlmi içtihatlar
B) İçtihadı birleştirme kararları
C) Genel hukuk ilkeleri
D) Toplu iş sözleşmesi
E) İş sözleşmesi

--------------------------------------------------------------------------------
5-) Sürekli ve süreksiz iş sözleşmelerini ayıran unsur aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşin niteliği itibari ile süresi
B) Haftalık çalışma süresi
C) İş sözleşmesinin şekli
D) Sürenin belirli olması
E) Yazılı yapılması

--------------------------------------------------------------------------------
6-) İşçinin hastalanması sebebiyle, kendi yerine kardeşini göndermesi hangi borcuna aykırıdır?
A) Özenle iş görme
B) Bizzat iş görme
C) Sadakat
D) Disiplin
E) Bağımlı çalışma

--------------------------------------------------------------------------------
7-) İşçinin yaptığı işin miktarına bağlı maktu veya yüzde olarak ödenen ücret sistemi hangisidir?
A) Zaman
B) Götürü
C) Akort
D) Komisyon
E) Primli

--------------------------------------------------------------------------------
8-) Asgari ücretle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Asgari ücret tespit komisyonu 15 kişiden oluşur.
B) Asgari ücret tespit komisyonu en az 10 üyeyle toplanır.
C) Asgari ücret en geç yılda bir belirlenir.
D) Asgari ücret tespit komisyonunun kararları Resmi Gazetede yayımlanır.
E) Asgari ücret tespit komisyonunun kararları kesindir.

--------------------------------------------------------------------------------
9-) İşyerinde geçici olarak en az dört hafta işin durması veya kısa çalışma hallerinde işçilere çalıştırılmadıkları süre için verilen kısa çalışma ödeneğinin azami süresi ne kadardır?
A) 1 ay
B) 2 ay
C) 6 ay
D) 4 ay
E) 3 ay

--------------------------------------------------------------------------------
10-) Genel Sebeplerle yapılan fazla çalışmalarda yıllık sınır kaç saattir?
A) 100
B) 150
C) 250
D) 270
E) 300

--------------------------------------------------------------------------------
11-) Bir sendikanın kurulabilmesi için en az 7 kurucunun bulunması zorunluluğu hangi kanun ile düzenlenmiştir?
A) Sendikalar Kanunu
B) Medeni Kanun
C) Dernekler Kanunu
D) Borçlar Kanunu
E) İş Kanunu

--------------------------------------------------------------------------------
12-) Aşağıdaki genel kurul türlerinden hangisi yasada düzenlenmemiştir?
A) İşçi Sendikası
B) İşveren Sendikası
C) İşçi Sendikası Şubesi
D) İşveren Sendikası Şubesi
E) İşçi-İşveren Konfederasyonu

--------------------------------------------------------------------------------
13-) Üye sayısı 900 olan bir sendikanın olağanüstü genel kurul toplantısı için en az kaç üyenin yazılı isteği aranır?
A) 450
B) 451
C) 300
D) 180
E) 90

--------------------------------------------------------------------------------
14-) Bir sendikanın üye sayısı 960’tır. Kanunun öngördüğü yeter sayının sağlanılmaması sebebiyle ilk genel kurul yapılamamıştır. İkinci genel kurulun yapılabilmesi için toplantıda en az kaç üyenin bulunması gerekir?
A) 320
B) 640
C) 96
D) 481
E) 192

--------------------------------------------------------------------------------
15-) Aşağıdakilerden hangisi Sendika Genel kurullarının başlıca görev ve yetkilerinden biri değildir?
A) Organların seçimi
B) Tüzük değişikliği
C) Feshetme
D) Yönetim ve denetleme kurulunun ibrası
E) İdari ve mali denetimde bulunmak

--------------------------------------------------------------------------------
16-) Sendikalarca kurulmasına yardımcı olunan kooperatif türleri özellikle aşağıdakilerden hangisi ya da hangileridir?
A) Üretim ve tüketim
B) Üretim ve yapı
C) Tüketim ve konut
D) Kredi
E) Kredi ve konut

--------------------------------------------------------------------------------
17-) Tüzük ve belgelerin eksikliği nedeniyle, iş mahkemesi başvurudan itibaren kaç işgünü içinde sendika veya konfederasyonların faaliyetlerinin durdurulmasına karar verebilir?
A) 3 işgünü
B) 4 işgünü
C) 5 işgünü
D) 6 işgünü
E) 7 işgünü

--------------------------------------------------------------------------------
18-) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Sendikalar borçlarını ödeyemeyecek derecede yoksullaşırsa kendiliğinden sona ererler.
B) Sendikalar nakit mevcudunun %5’ini kooperatiflere kredi verebilir.
C) Sendikalar gelirlerinin %10’unu üyelerinin eğitimi ile mesleki bilgilerini arttırmak için kullanabilir.
D) Sendikalar nakit mevcudunun en çok %30’unu sınai ve iktisadi teşebbüslere yatırım yapmak amacıyla kullanabilir.
E) Sendika veya konfederasyonların faaliyetlerinin durdurulmasına mahkeme karar verir.

--------------------------------------------------------------------------------
19-) Sendikanın zorunlu organlarının birinde yasaklanmış kişiye görev verildiğinin tespiti halinde bildirime rağmen görevlendirilen kişinin görevine son verilmezse, iş mahkemesi sendikanın faaliyetini ne kadar süreyle durdurur?
A) 1 aydan 3 aya kadar
B) 2 aydan 4 aya kadar
C) 3 aydan 6 aya kadar
D) 6 aydan 1 yıla kadar
E) 1 yıldan 2 yıla kadar

--------------------------------------------------------------------------------
20-) Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi, lokavt için geçerli değildir?
A) İşçiler topluca işten uzaklaştırılır.
B) İşyerinde sürdürülen faaliyet tamamen durur.
C) İşveren veya vekili ya da işveren kuruluşu kararı ile lokavta karar verilir.
D) İşveren çalışmak isteyen işçileri çalıştırıp çalıştırmamakta serbesttir.
E) Grev kararı olmadıkça lokavta karar verilemez.

--------------------------------------------------------------------------------
21-) Toplu iş sözleşmesinde tarafların hak ve borçları, sözleşmenin uygulanması ve denetimi ile uyuşmazlıkların çözümünü içeren hükümlerin tabi olduğu hukuk dalı hangisidir?
A) Normatif hüküm - İş Hukuku
B) Kesin hüküm - İş Hukuk
C) Borç doğuran hüküm - Borçlar Hukuku
D) Zorunlu hüküm - Borçlar Hukuku
E) Borç doğuran hüküm - Medeni Hukuk

--------------------------------------------------------------------------------
22-) 10.000 işçinin bulunduğu bir işkolunda A işyerinde 750, B işyerinde 2400 işçinin çalışması halinde bu işkolunda toplu iş sözleşmesini yapmaya yetkili işçi sendikasının aşağıdaki koşullardan hangisini taşıması gerekir?
A) İş kolunda 5000, A işyerinde 375 B işyerinde 1200
B) İş kolunda 1000, A işyerinde 376, B işyerinde 1201
C) İş kolunda 5001, A işyerinde 75, B işyerinde 240
D) İş kolunda 1000, A işyerinde 75, B işyerinde 240
E) İş kolunda 5000, A işyerinde 376, B işyerinde 1201

--------------------------------------------------------------------------------
23-) Toplu İş Sözleşmesinin normatif hükümleri için hangisi söylenemez?
A) Tarafların aralarında anlaşmaları suretiyle düzenlenir.
B) Emredici hukuk kuralı niteliğindedir.
C) Objektif hukuk kuralı niteliğindedir.
D) Maddi anlamda yasa hükmü niteliğindedir.
E) Tali kaynak niteliğindedir.

--------------------------------------------------------------------------------
24-) Aşağıdaki durumların hangisinde eda davasına başvurulamaz?
A) Prim uygulamasını toplu iş sözleşmesine uygun biçimde gerçekleştirmeyen işverene karşı
B) Toplu iş sözleşmesinde yer alan giyecek yardımını eksik yerine getiren işverene karşı
C) Ücretlere zam yapılmaması halinde
D) Toplu iş sözleşmesiyle belirlenen ücretleri zamanında ödemeyen işverene karşı
E) Kredi faizlerinin yüksekliğini gerekçe gösteren işverenin daha önceden kararlaştırılan ikramiyeyi ödememesi

--------------------------------------------------------------------------------
25-) Aşağıdakilerden hangisi, grevi erteleme kararı verebilir?
A) Çalışma Bakanı
B) İş Mahkemesi
C) Danıştay
D) Bakanlar Kurulu
E) Yargıtay

--------------------------------------------------------------------------------
26-) Aşağıdakilerden hangisi 5510 sayılı SSGSSK’ya göre kısmi istisnalardan değildir?
A) Tutuklu ve hükümlüler
B) Çıraklar
C) Sosyal Güvenlik Destek Primine tabi olanlar
D) Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme geliştirme eğitimine katılanlar.
E) Niteliği itibariyle bir kişinin bir gün içinde yapabileceği işlerde, yevmiyeli olarak çalışanlar

--------------------------------------------------------------------------------
27-) Aşağıdakilerden hangisi Genel Sağlık Sigortasında sağlanan hizmetlerin kapsamı dışında kalır?
A) Koruyucu sağlık hizmetleri
B) Analık sebebiyle sağlanan sağlık hizmetleri
C) Yardımcı üreme yöntemi tedavisi
D) Ağız ve diş tedavileri
E) Estetik amaçlı sağlık hizmetleri

--------------------------------------------------------------------------------
28-) 2004 yılı itibari ile Türkiye’deki sosyal güvenlik kurumlarının açıkları GSMH’nın % kaçıdır?
A) % 10.2
B) % 8.6
C) % 4.5
D) % 12
E) % 5.5

--------------------------------------------------------------------------------
29-) Bir Anonim Şirket bünyesinde yer alan fabrikanın eklentisinde iş alan ve bu iş için yanında sigortalı işçi çalıştıran kişiye ne ad verilir?
A) Alt işveren
B) İşveren
C) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren
D) İşveren vekili
E) Müdür

--------------------------------------------------------------------------------
30-) Malullük sigortasından yararlanma şartları aşağıdakilerden hangisidir?
A) 10 yıldan beri sigortalı olup, 1800 gün prim bildirilmiş olması
B) 5 yıldan beri sigortalı olup, 1800 gün prim bildirilmiş olması
C) 3 yıldan beri sigortalı olup, 600 gün prim bildirilmiş olması
D) 10 yıldan beri sigortalı olup, 3600 gün prim bildirilmiş olması
E) 10 yıldan beri sigortalı olup, 900 gün prim bildirilmiş olmasıcevaplar
1-) C
2-) C
3-) D
4-) C
5-) A
6-) B
7-) D
8-) C
9-) E
10-) D
11-) C
12-) D
13-) D
14-) A
15-) E
16-) C
17-) A
18-) D
19-) D
20-) D
21-) C
22-) B
23-) E
24-) C
25-) D
26-) E
27-) E
28-) C
29-) A
30-) A


alıntıdır

1-) 1930’lu yıllara gelindiğinde Türkiye’de özel kesim önderliğindeki ulusal sanayinin yeterince gelişmediği ortaya çıktı. Bu durum üzerine 1929 Ekonomik bunalımdan sonra çeşitli ülkelerde de uygulanan hangi sistem benimsenmiştir?
A) Liberal ekonomi
B) Karma ekonomi
C) Sosyalist ekonomi
D) Kapitalist ekonomi
E) Sosyal ekonomi

--------------------------------------------------------------------------------
2-) Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun yazılı kaynakları içinde sayılmaz?
A) Yönetmelik
B) Genelge
C) Bakanlar Kurulu Kararları
D) Resmi tebliğ
E) İş sözleşmesi

--------------------------------------------------------------------------------
3-) Günde 2 saat çalışılan bir işyerinde ara dinlenme süresi ne kadardır?
A) 15 dakika
B) 20 dakika
C) 30 dakika
D) 45 dakika
E) 60 dakika

--------------------------------------------------------------------------------
4-) İşverenin işçiyi iş arama izni sırasında çalıştırırsa işçinin alacağı ücrete ek olarak işçiye yüzde kaç oranında zamlı ücret öder?
A) %10
B) %25
C) %50
D) %75
E) %100

--------------------------------------------------------------------------------
5-) İ.K.’da okula devam eden çocukların eğitim döneminde çalışma süreleri günde en çok ve haftada kaç saat olacağı hükme bağlanmıştır?
A) Günde en çok 3 saat haftada 15 saat
B) Günde en çok 2 saat haftada 10 saat
C) Günde en çok 4 saat haftada 20 saat
D) Günde en çok 5 saat haftada 25 saat
E) Günde en çok 7 saat haftada 35 saat

--------------------------------------------------------------------------------
6-) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Ücretin en geç 1 ay en erken 1 hafta içinde ödenmesi gerekir.
B) İşçi ücretinden yapılacak kesintiler 1 ayda 2 gündelikten fazla olamaz.
C) Ücret Garanti Fonu, İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında oluşturulmuştur.
D) Seferberlik nedeniyle silah altına alınan gazetecinin 5 ay boyunca ücreti ödenir.
E) Çalışma süresinin indirilmesi sebebiyle işçi ücretleri indirilemez.

--------------------------------------------------------------------------------
7-) Çalışma gücünün %80’inden fazlasını kaybetmiş bir özürlünün çalıştırılması durumunda bu işçinin sigorta priminin yüzde kaçını Hazine öder?
A) %25
B) %30
C) %35
D) %45
E) %50

--------------------------------------------------------------------------------
8-) 10 aylık kıdemi olan bir işçinin iş sözleşmesi işveren tarafından kötüniyetli olarak feshedilmiştir. Bu durumda işveren tarafından işçiye ödenecek kötüniyet tazminatının tutarı ne kadar olmalıdır?
A) İşçinin 12 haftalık ücreti kadar
B) İşçinin 18 haftalık ücreti kadar
C) İşçinin 24 haftalık ücreti kadar
D) İşçinin 10 haftalık ücreti kadar
E) İşçinin 6 haftalık ücreti kadar

--------------------------------------------------------------------------------
9-) Aylık ücreti 2.000 TL olan bir işçinin kredi borcu nedeni ile ücretinin en çok ne kadarı haczedilebilir?
A) 1.000
B) 500
C) 750
D) 400
E) İşçi ücreti haczedilemez.

--------------------------------------------------------------------------------
10-) Fazla sürelerle çalışmada her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarın yüzde kaç yükseltilmesiyle ödenir?
A) % 100
B) % 75
C) % 50
D) % 30
E) % 25

--------------------------------------------------------------------------------
11-) Askerliği meslek edinmemiş şahısların, Sendikalar Kanunu’na göre, silah altında bulundukları süre için üyelikleri hakkında ne söylenebilir?
A) Üyelik devam eder.
B) Üyelik iptal edilir.
C) Haklar devam eder, borçlar sona erer.
D) Haklar sona erer, borçlar devam eder.
E) Haklar ve borçlar askıdadır.

--------------------------------------------------------------------------------
12-) Toplu iş sözleşmesinin imza tarihinde taraf sendikaya üye olanlar, imzalanan sözleşmeden hangi tarihten itibaren yararlanır?
A) Üyeliğinin işverene bildirildiği tarihten
B) Sendika üyelik aidatını ödemesinden
C) Sözleşmenin imzalanmasından
D) Sendikaya üye oldukları tarihten
E) Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten

--------------------------------------------------------------------------------
13-) Grev ve Lokavta katılmayacak işçilerin isimlerini aşağıdakilerden hangisi belirler?
A) İşveren
B) Bölge Çalışma Müdürlüğü
C) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
D) Danıştay
E) İş Mahkemesi

--------------------------------------------------------------------------------
14-) Grevin ilan edilmesinden itibaren işyerinde çalışan tüm işçilerin 1/4’ü hangi makamdan grev oylaması isteyebilir?
A) Mahallin en büyük mülki amiri
B) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
C) Danıştay
D) İşveren
E) İş Mahkemesi

--------------------------------------------------------------------------------
15-) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Bir işyerinin hangi işkoluna girdiğini Türkiye İş Kurumu tespit eder.
B) Konfederasyonlar en az 3, en fazla 9 üyeden oluşur.
C) Genel Kurul sendika ve konfederasyonların en üst zorunlu organıdır.
D) İşçi sendikasının üye sayısı 100’ü aşarsa genel kurul delegeler ile toplanır.
E) Mali Hesap Defteri sendikalarca tutulması gerekli defterlerdendir.

--------------------------------------------------------------------------------
16-) Aşağıdakilerden hangisi, sendikaların kapatılmasına karar verebilir?
A) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
B) Konfederasyonlar
C) Bölge Çalışma Müdürlüğü
D) İş Mahkemeleri
E) Sendikaların denetleme kurulları

--------------------------------------------------------------------------------
17-) Aşağıdakilreden hangisi yanlıştır?
A) Bir işçi sendikasına üye olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir.
B) Üyelik başvurusu, sendika tarafından 30 işgünü içinde reddedilmezse, üyelik istemi kabul edilmiş sayılır.
C) İşçinin işçi sendikasına ödeyeceği aylık üyelik aidatının üst sınırı işçinin 1 günlük çıplak ücreti kadardır.
D) Askeri şahıslar işçi ve işveren sendikalarına üye olamazlar.
E) Sendikacılık tazminatının alt sınırı işçinin ücretinin 1 yıllık tutarı kadardır.

--------------------------------------------------------------------------------
18-) Aşağıdakilerden hangisi genel olarak grevin unsurlarından biri değildir?
A) Grevi yapacak işçilerin işi bırakması
B) Grevin işçiler tarafından yapılması
C) Greve, işyerinde faaliyeti durdurmak veya aksatmak amacıyla başvurulması
D) İşçilerin aralarında anlaşarak işi bırakmaları
E) Grevin bir hak uyuşmazlığından kaynaklanması

--------------------------------------------------------------------------------
19-) Bir iş kazası sonucu tedavi gören ve günlük geliri 90 TL olan sigortalıya verilecek günlük geçici iş göremezlik ödeneğinin miktarı kaç TL’dir?
A) 90 TL
B) 60 TL
C) 45 TL
D) 30 TL
E) 10 TL

--------------------------------------------------------------------------------
20-) Aşağıdakilerden hangisi Toplu İş Sözleşmesinden yararlanamaz?
A) Toplu iş sözleşmesinin teşmil edildiği işyerinde çalışan işçiler
B) Taraf sendikanın izin vereceği kişiler
C) Taraf işçi sendikasına üye olan işçiler
D) Taraf işçi sendikasına üye olmayıp dayanışma aidatı ödeyenler
E) Taraf işçi sendikasına üye olmayıp dayanışma aidatı ödemeyenler

--------------------------------------------------------------------------------
21-) Sendikalar Kanununa göre, toplu görüşme aşaması kaç günle sınırlandırılmıştır?
A) 30
B) 50
C) 60
D) 90
E) 100

--------------------------------------------------------------------------------
22-) İşçi sayısı 2500 olan bir işyerinde Toplu İş Sözleşmesinin tarafı olan bir sendika, en çok kaç işyeri sendika temsilcisi bulundurabilir?
A) 1
B) 2
C) 4
D) 6
E) 8

--------------------------------------------------------------------------------
23-) Sendikaların iç örgütlerini diledikleri biçimde düzenleyebilme özgürlüğüne ne denir?
A) Kollektif Sendika özgürlüğü
B) İhtiyari Sendika özgürlüğü
C) Olumsuz Sendika özgürlüğü
D) Olumlu Sendika özgürlüğü
E) Bireysel Sendika özgürlüğü

--------------------------------------------------------------------------------
24-) Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malül olan sigortalının, malüllük sigortasından yararlanabilmek için en az kaç yıldan beri sigortalı olup toplam kaç gün ya da daha fazla primin bildirilmiş olması gerekir?
A) 10 yıl - 1800 gün
B) 15 yıl - 1800 gün
C) 5 yıl - 900 gün
D) 20 yıl - 7000 gün
E) 25 yıl - 9000 gün

--------------------------------------------------------------------------------
25-) Bir işyerinde 1200 işçi çalışmakta ve bu işçilerden 350 tanesinin talebi ile grev oylamasına gidilmektedir. Oylamaya 900 işçi katılmıştır. Bu işyerinde grev uygulanmaması için en az kaç işçinin “Greve Hayır” yönünde oy kullanması gerekir?
A) 601
B) 451
C) 301
D) 251
E) 200

--------------------------------------------------------------------------------
26-) Toplu iş sözleşmesi taraflarından birinin toplu görüşme için kararlaştırılan yere, kararlaştırılan zamanda gelmediğini haber alan görevli makam hangi süre içinde arabulucu tayinine gider?
A) Derhal
B) 6 iş günü içinde
C) 30 iş günü içinde
D) 60 iş günü içinde
E) 90 iş günü içinde

--------------------------------------------------------------------------------
27-) 2006 yılında gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformu ile mevcut kurumlar aşağıdakilerden hangisinde tek çatı altında birleştirilmiştir?
A) İş-Kur
B) Emekli Sandığı
C) SSK
D) Sosyal Güvenlik Kurumu
E) Bağ-Kur

--------------------------------------------------------------------------------
28-) Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için ne kadar katılma payı aranır?
A) 2 YTL
B) 3 YTL
C) 4 YTL
D) 5 YTL
E) 6 YTL

--------------------------------------------------------------------------------
29-) Aşağıdakilerden hangisi kurumca sağlanamayacak sağlık hizmetlerinden değildir?
A) Estetik amaçlı sağlık hizmeti
B) Estetik amaçlı ortodontik diş tedavisi
C) Yardımcı üreme yöntemi tedavisi
D) Sağlık Bakanlığınca izin veya ruhsat verilmeyen sağlık hizmetleri
E) Sağlık Bakanlığınca tıbben sağlık hizmeti olduğu kabul edilmeyen sağlık hizmetleri

--------------------------------------------------------------------------------
30-) Genel sağlık sigortasında devletin hissesi yüzde kaçtır?
A) % 12.5
B) % 7.5
C) % 12
D) % 5
E) % 3

cevaplar
Soru No. Doğru Cevap
1-) B
2-) E
3-) A
4-) E
5-) B
6-) D
7-) E
8-) A
9-) B
10-) E
11-) E
12-) E
13-) B
14-) A
15-) C
16-) D
17-) A
18-) E
19-) B
20-) E
21-) C
22-) E
23-) A
24-) C
25-) A
26-) B
27-) D
28-) A
29-) C
30-) E


alıntıdır


3. Sınıf

MollaCami.Com