Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


TÜRK VERGİ SİSTEMİ final soru örnekleri

TÜRK VERGİ SİSTEMİ
1-) Adi komandit şirketin komandite ortağı hangi şirketin ortağına benzer?
A) Kollektif şirket ortağına
2-) Aşağıdakilerden hangisi tam mükellef sayılır?
E) Türkiye’de yerleşmiş sayılanlar
3-) Dar mükellef Türkiye’de deniz ulaştırma işi ile uğraşarak 2006 yılı içinde 200.000 hasılat elde etmiştir. Mükellefin safi ticari kazancı kaç liradır?
C) 30.000
4-) Aşağıdaki gelir türlerinden hangisine esnaf muaflığı uygulanır?
D) Ticari kazanç
5-) Zirai faaliyetle uğraşan çiftçi ürünlerini satmak amacıyla mağaza veya dükkan açarsa, bu faaliyeti dolayısıyla hangi kazancı elde eder?
B) Ticari kazanç
6-) Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek faaliyetinin özelliklerinden biri değildir?
B) Arızi yapılan faaliyetlerdir
7-) Aşağıdaki ödemelerden hangisi ücret sayılmaz?
A) Tahkim işleri nedeniyle hakemlere yapılan ödemeler
8-) Gayrimenkulünü işyeri olarak kiraya vererek 10.000 TL gelir elde eden ve götürü gider usulünü seçen mükellefin gider olarak yazacağı tutar kaç TL’dir?
E) 2.500
9-) Aşağıdaki gayrimenkullerden hangisine götürü gider usulü uygulanmaz?
B) Haklar
10-) Aşağıdaki gelirlerden hangisi sadece sermaye faktörüne bağlı olarak elde edilen bir gelirdir?
C) Faiz geliri
11-) Faaliyetine devam eden bir işletme kısmen veya tamamen satılırsa, bu işlemlerden elde edilen gelir aşağıdaki gelir unsurlarından hangisinin kapsamına girer?
A) Ticari kazanç
12-) Telif haklarının sahipleri veya kanuni mirasçıları tarafından kiraya verilmesinde stopaj oranı yüzde kaçtır?
E) 17
14-) Aşağıdaki mükelleflerden hangisi, gelirini beyan etmek zorundadır?
C) İstisna tutarları üzerinde gelir elde edenler
15-) Aşağıdakilerden hangisi vergi kaçakçılığını önlemek amacıyla getirilen önlemlerden biri değildir?
D) Asgari zirai vergi
16-) Kurum kazancı, Gelir Vergisi Kanunu’ndaki hangi kazanç hükümlerine göre tespit edilir?
E) Ticari kazancın bilanço usulü hükümleri
17-) Geçici (Peşin) Kurumlar Vergisi oranı yüzde kaçtır?
B) 20
18-) Aşağıdaki istisnalardan hangisinden Kurumlar Vergisi mükellefleri yararlanamaz?
B) Teşvik primi istisnası
19-) Aşağıdakilerden hangisi kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilemez?
C) Örtülü kazançlar
20-) Kurum kazancı 400.000 olan X Anonim Şirketi’nin 50.000 iştirak kazancı vardır. İndirilecek giderler toplamı 40.000 olduğuna göre şirketin vergiye tabi kazancı kaç TL'dir?
C) 310.000
21-) Kurumlarda tasfiye iflasla meydana gelmişse aşağıdakilerden hangisi tasfiyenin başlangıcı olarak kabul edilir?
D) Ticaret mahkemesinin iflas kararı aldığı tarih
22-) Emlak Vergisinde geçici muafiyetten yararlanma süresi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
D) Fuar, panayırlarda muafiyet süresi 10 yıldır.
23-) Aşağıdakilerden hangisi motorlu araçların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerlerden biri değildir?
C) İl özel idare sicili
24-) Aşağıdakilerden hangisi servet ve servet transferi üzerinden alınan vergilerden biridir?
B) Veraset ve İntikal Vergisi
25-) Bir işletmenin Nisan ayında ödediği KDV 100.000 TL'dir; tahsil ettiği KDV ise 70.000 TL'dir. Bu mükellefin Nisan ayında ödeyeceği KDV kaç TL'dir?
E) Nisan ayında KDV ödemez.
26-) Aşağıdakilerden hangisi tasfiye durumundaki bir kurumda vergi matrahını oluşturur?
A) Tasfiye karı
27-) Aşağıdakilerden hangisi KDV’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte uygulamadan kalkan vergilerden biri değildir?
E) Banka ve sigorta muameleleri vergisi
28-) Ölen kişinin terekesi henüz mirasçılara geçmeden terekenin tamamı üzerinden genellikle artan oranlı olarak alınan servet vergisine ne ad verilir?
B) Tereke Vergisi
29-) Aşağıdaki motorlu araçlardan hangisi motorlu taşıtlar vergisinin konusuna girmez?
D) Traktör
30-)2000 yılında inşaatı tamamlanarak emlak vergisi beyannamesi ilgili vergi dairesine verilen konutun emlak vergisi geçici muafiyeti hangi yılın sonunda biter?
D) 2005

**
1-) Aşağıda belirtilen gelir unsurlarından hangisinde gelirin elde edilmesi tahsil esasına bağlı değildir?
C) Ticari kazanç
2-) Aşağıdakilerden hangisi basit usule tabi olmanın şartlarından biri değildir?
E) Kanunen belirtilen vergi oranını aşmaması
3-) Yatırım indirimi hangi yıl itibarıyla kaldırılmıştır ?
B) 2006
5-) Aşağıdakilerden hangisi zirai faaliyetin konusu içinde yer almaz?
D) Başka çiftçilerin ürünlerini kendi işletmesinde değerlendirmesi
6-) Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek kazançlarında telif kazancı istisnasının konusuna girmez?
C) Tercüme
7-) Aşağıdakilerden hangisinin ücreti, diğer ücretler kapsamında asgari ücrete bağlı olarak tespit edilemez?
E) Birinci sınıfların yanında çalışanların ücreti
8-) Aşağıdakilerden hangisi GVK’ya göre gayrimenkul olarak kabul edilmez?
D) Hisse senedi
9-) Adi komandit şirketin komanditer ortağının şirketten elde ettiği kar payı hangi kazanç türüne göre gelir sayılır?
D) Menkul sermaye iradı
10-) 2006 yılında 24.000 TL kar payı elde eden mükellef A’ nın vergiye tabi menkul sermaye iradı kaç TL’dir?
A) 12.000
11-)2006 yılında değer artış kazançlarına uygulanan istisna tutarı kaç TL'dir?
E) 6.000
12-) Aşağıdakilerden hangisi 2005 yılı ve sonrasında vergilendirilecek diğer kazanç ve irattır?
A) İvazlı gerçekleşen intikaller
13-) Aşağıdakilerden hangisi gelirlerin toplamından yapılacak mahsup veya indirimlerden biri değildir?
D) Geçici vergi
14-) Aşağıdakilerden hangisi kaynakta vergi kesintisine tabi bir gelirdir?
B) İşyeri kirası
15-) Mahsup edilecek vergi kesintisi, yıllık beyannamede hesaplanan vergiden fazla ise mükellefe tebliğinden itibaren ne kadar sürede iade edilir?
C) 1 yıl
16-) Mükellefler vergi beyannamelerini kanuni süresi geçtiği halde vermemişse vergi nasıl tarh edilir?
D) Re’sen
17-) Aşağıdakilerden hangisi hesaplanan gelir vergisinden yapılacak mahsup veya indirimlerden biri değildir?
A) Bağış ve yardımlar
18-) Aşağıdakilerden hangisi vergi denetim önlemlerinden biri değildir?
C) Vergilerin ödenmesi
19-) Kurumların, tam mükellef diğer kurumlara yatırdıkları sermaye karşılığında elde edilen gelirin vergi dışı bırakılması hangi istisnanın sonucudur?
C) İştirak kazançları istisnası
20-) Dar mükellef kurumların hangi kazançları üzerinden kurumlar vergisi kesintisi yapılmaz?
A) Ticari kazanç
21-) Dar mükellef kurumların kurum kazançlarının tespitinde, aşağıdaki kazanç türlerinden hangisi için ticari kazancın tespitine ilişkin hükümler uygulanır?
A) Zirai kazanç
22-)Kurumlarda, aşağıdakilerden hangisi söz konusu olduğunda tasfiye hükümlerinin uygulanması zorunludur?
B) Birleşme
23-) Yeni inşa edilen ve mesken olarak kullanılan binanın vergi değeri 40.000 TL olduğuna göre binanın 5 yıl süre ile her yıl yararlanacağı geçici muafiyet tutarı kaç TL’dir?
C) 10.000
24-) Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıtlar vergisine tabi değildir?
E) Bisiklet
25-) Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ve mirasçıları yurtdışında bulunuyorsa veraset ve intikal vergisi beyannamesi en fazla kaç ay içerinde verilmelidir?
D) 6
26-) KDV oranı % 18 olarak kabul edildiğinde mükellefin Ekim ayı içinde mal alışları tutarı 20.000 TL, mal satışları tutarı 30.000 TL olduğuna göre bu ay için ödenecek KDV tutarı kaç TL’dir?
E) 1.800
27-) Aşağıdakilerden hangisi Katma Değer Vergisinde vergilendirme dönemidir?
D) Bir ay
28-) Karşılıksız olarak bir kişinin malvarlığından diğer bir kişinin malvarlığına intikal eden gayrimenkul ve menkul mallar hangi verginin konusuna girer?
B) Veraset ve intikal vergisi
29-) Motorlu taşıtlar vergisi hangi aylarda ödenir?
B) Ocak - Temmuz
30-) Aşağıdaki durumlardan hangisi için, emlak vergisi ara beyanında bulunulmaz?
D) Kira bedelinin artması

**
1-) Sürekli olarak yapılan faaliyetler sonucu elde edilen gelirler hangi teoriye göre gelir sayılır?
B) Kaynak teorisi
2-) İkametgâhı Türkiye’de olmayan veya bir takvim yılında Türkiye’de altı aydan az kalan yabancı uyrukluların Gelir Vergisi Kanunu açısından niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
C) Dar mükellef
3-) Vergi alacağının doğması için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
D) Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi
4-) Aşağıdakilerden hangisinin geliri ticari kazanç sayılmaz?
E) Gümrük komisyoncuları
5-) Zirai faaliyetle uğraşan kollektif şirketin ortaklarının geliri aşağıdakilerden hangisine göre kazanç sayılır?
B) Ticari kazanç
6-) Aşağıdakilerden hangisi zirai kazanç sayılmaz?
B) Yarıcılık
7-) Gayrimenkul sermaye iradında hangi tür kira gelirlerine götürü gider esası uygulanmaz?
D) Hakların kira gelirine
8-) Yönetim ve denetim kurulu başkan ve üyelerine ödenen huzur hakkı aşağıdakilerden hangisine göre gelir sayılır?
C) Ücret
9-) Muhtasar beyanname ne zaman verilir?
A) Ertesi ayın 20’si akşamına kadar.
10-) Verginin, kanunda gösterilen matrah ve oranları üzerinden miktarının hesaplanması için yapılan idari işleme ne denir?
C) Tarh
11-) Aşağıdakilerden hangisinin geliri kurumlar vergisine tabi değildir?
C) Adi komandit şirket
12-) Kurum kazancının tespitinde GVK’da belirtilen hangi kazanca ilişkin hükümler uygulanır?
A) Ticari kazanç
13-) Limited şirketler en az ve en çok kaç ortak tarafından kurulur?
D) 2 – 50
14-) Risturn istisnasından aşağıdakilerden hangisi yararlanır?
A) Kooperatifler
15-) Aşağıdakilerden hangisi, kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilir?
D) Sözleşme gereğince ödenen tazminatlar
16-) Aşağıdakilerden hangisi ilk tesis ve örgütlenme gideri olarak kurum kazancından indirilir?
E) Piyasa araştırma gideri
17-) Tasfiye durumunda aşağıdakilerden hangisi servet değeri kavramına dönüşür?
C) Öz sermaye
18-) İflasta tasfiyenin başlangıç tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
E) Ticaret mahkemesinin iflas kararı aldığı tarih
19-) Dar mükellef kurumların hangi gelirlerinde kaynakta vergi kesintisi yapılmaz?
A) Ticari kazanç
20-) Hesap dönemi takvim yılı olan kurumlar beyannamelerini ne zaman verirler?
C) Ertesi yılın Nisan ayında
21-) Aşağıdakilerden hangisi harcamalar üzerinden alınan vergilerden biri değildir?
E) Servet vergisi
22-) Aşağıdakilerden hangisi KDV matrahına dahil edilmez?
D) İskonto
23-) Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ve mirasçıları yurt dışında ise veraset ve intikal vergisi beyannamesi kaç ay içinde verilmelidir?
B) 6
24-) Ölüm dolayısı ile mirasçılara intikal eden miras paylarının vergilendirildiği subjektif nitelikteki servet vergisine ne ad verilir?
C) Miras Payı Vergisi
25-) Veraset ve intikal vergisinde, veraset yoluyla intikallerde vergi hangi vergi dairesince tarh olunur?
B) Ölen kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki vergi dairesi
26-) Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin mükellefleri, satın aldıkları taşıtları nereye kayıt ve tescil ettiremezler?
E) İl özel idare siciline
27-) Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin iki eşit taksitte ödendiği aylar hangisidir?
B) Ocak – Temmuz
28-) Devlet ormanları dışında kendi arazisini orman haline getiren kişiler kaç yıl süre ile geçici muafiyetten yararlanırlar?
E) 50
29-) Büyükşehir belediye sınırları içinde bulunan arsanın emlak vergi oranı binde kaçtır?
C) 6
30-) Bir araziye paylı mülkiyet halinde sahip olanlar arazi vergisinden ne şekilde sorumludurlar?
A) Hisseleri oranında

**
1) Gelirin üretim faktörlerinden biri veya kaçının etkisi sonucu ortaya çıkmasını açıklayan teoriye ne ad verilir?
B) Kaynak teorisi
2) Ziraî faaliyetle uğraşan kollektif şirket ortaklarının kazançları aşağıdaki gelir türlerinden hangisine göre vergilendirilir?
B) Ticarî kazanç
3) Aşağıdaki gelirlerden hangisinde tahakkuk esası geçerlidir?
A) Menkul sermaye iradı
4) Aşağıdakilerden hangisi vergi bilançosu hazırlanırken dikkate alınacak öğelerden biri değildir?
A) Sermaye
5) Aşağıdakilerden hangisi menkul sermaye iradıdır?
C) Menkul kıymetlerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen gelir
7) Telif kazançları istisnasından yararlananların vergi karşısındaki durumları aşağıdakilerden hangisidir?
C) Vergileri kaynakta kesilir
8) Bay A 9.6.2004 tarihinde 9 milyar TL’ye iktisap ettiği hisse senetlerini 15.11.2004 tarihinde 26 milyar TL’ye elden çıkarmıştır. A’nın vergiye tabi değer artışı kazancı kaç milyar liradır?
E) Vergiye tabi kazanç yoktur
9) Vergi alacağının, kanunlarda gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi idaresi tarafından hesaplanması işlemine ne ad verilir?
E) Tarh
10) Aşağıdakilerden hangisi ticarî kazançta beyan edilen gelirden indirilemez?
D) Sermaye
11) Kanunda öngörülen kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların tutarı 26 milyar TL., beyan edilen kurum kazancı 200 milyar TL ise indirilecek bağış ve yardım tutarı kaç milyar TL’dir?
B) 10 milyar
12) Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisinde uygulanan tarh usullerinden biri değildir?
C) Kesinti yoluyla
13) Aşağıdakilerden hangisi iş ortaklıklarının özelliklerinden biri değildir?
A) Ortaklarının kurumlar vergisi mükellefi olması gerekir
14) Bir kurumun hem kanunî merkezinin hem de iş merkezinin yurt dışında olmasının doğurduğu sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
E) Dar mükellef sayılır
15) Bir tüketim kooperatifinin kazancı 10 milyar liradır. Ortaklarla iş hacmi 20 milyar lira, genel iş hacmi 80 milyar lira olan kooperatifin risturn istisnası kaç milyar liradır?
E) 2,5
16) Bağış nakden yapılmadığı takdirde bağışın konusunu teşkil eden mal ya da hakların hangi değeri esas alınır?
C) Maliyet bedeli
17) İnfisah, iflastan başka nedenlerden ileri gelmişse tasfiyenin başlangıç tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
B) İnfisahın Ticaret Sicili’ne tescil ettirildiği tarih
18) Aşağıdaki işlemlerden hangisinde tasfiye zorunludur?
E) Birleşme
19) Özel hesap dönemi 1 Ağustos 2004 - 31 Temmuz 2005 olarak belirlenen bir kurum, kurumlar vergisi beyannamesini ne zaman verir?
D) 15 Kasım 2005
20) Tertip kâr payı aşağıdakilerden hangisi üzerinden ayrılır?
C) Ödenmiş sermaye
21) Mükellef Temmuz ayı içinde mal alışları sebebiyle 12 milyar TL KDV ödemiş; mal satışları sebebiyle 29 milyar TL KDV tahsil etmiştir. Haziran ayından 7 milyar TL KDV alacağı bulunan mükellefin Temmuz ayına ilişkin olarak ödemesi gereken KDV kaç milyar TL’dir?
A) 10
22) Aşağıdakilerden hangisi KDV matrahına dahil edilmez?
E) Iskontolar
23) Ülkemizde uygulanan veraset ve intikâl vergisi aşağıdakilerden hangisidir?
C) Miras payı vergisi
24) 15 Mart 2005 tarihinde Türkiye’de gerçekleşen ölüm dolayısıyla Türkiye’de ikamet eden mirasçıların veraset ve intikal vergisi beyannamesini en geç hangi tarihe kadar vermeleri gerekir.
E) 15.7.2005
25) Sağ kalan eş miras bırakanın ana ve baba zümresi ile birlikte mirasçı olursa mirastan ne oranda pay alır?
C) 1/2
26) (III) Sayılı tarifede yer alan deniz taşıtlarının motorlu taşıtlar vergisine tabi olabilmesi için motor beygir gücünün ne kadar olması gerekir?
A) 10
27) Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıtlar vergisi tarifelerinde yer alan vergilendirme ölçütlerinden biri değildir?
E) Taşıtın değeri
28) Bay A sahibi olduğu aracını 5 Eylül 2004 tarihinde Bayan B’ye satmıştır. A’nın motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti hangi tarihte başlayacaktır?
C) 1.7.2005
29) Emlâk vergisinde beyan yöntemi kaç yılından bu yana kaldırılmıştır? E) 2002
30) Bay (A) sahibi olduğu arsanın üzerine 13.5.2005 tarihinde müstakil bir bina inşa etmiştir.
Mükellefin geçici mesken muaflığı ne zaman sona erecektir?
B) 31.12.2010
***
1. Gelir vergisinde sosyal adaleti sağlamak için aşağıdaki ilkelerden hangisine göre vergileme anlayışı benimsenmiştir?
E) Ödeme gücü ilkesi
2. Ticari faaliyetle uğraşan Anonim Şirket ortağının geliri aşağıdakilerden hangisidir?
C) Menkul sermaye iradı
3. Aşağıdakilerden hangisi ticari bilançodan vergi bilançosuna geçilirken göz önüne alınan hususlardan biri değildir?
B) Zararlar
4. Aşağıdakilerden hangisi zirai kazanç sayılmaz?
C) Zirai faaliyetle uğraşan kolektif şirket ortağının kar payı
5. Telif hakkının müellifleri tarafından satışı halinde elde edilen gelir aşağıdakilerden hangisidir?
C) Serbest Meslek Kazancı
6. Maden arama ve işletme hakkının kiraya verilmesi suretiyle elde edilen kazanç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gayri menkul sermaye iradı
7. 2005 yılında birinden 20.000 YTL, diğerinden 14.000 YTL mesken kira geliri elde eden ve ücretli İsmail Bayar’ götürü gider yöntemini seçmiştir. Beyan edeceği GMSİ ne kadardır? (GMSİ istisnası:2.000 YTL’dir)
E) 24.000
8. Hakemlere ödenen paralar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
D) Ücret sayılır vergiden istisnadır
9. Menkul kıymetlerin iktisap tarihinden itibaren minimum ne kadar süre içinde elden çıkarılması halinde vergiye tabi değildir?
A) 2 yıl
10. Yıllık gelir vergisi beyannamesi ne zaman verilir, vergi hangi aylarda ödenir?
A) Mart 15 – Mart / Temmuz
11. Aşağıdakilerden hangisi mutlaka toplamaya katılan bir gelirdir?
B) Avukatın müşteri ve müvekkillerinden sağladığı gelir
12. Kaynakta kesilen vergilerde tarhiyatın muhatabı aşağıdakilerden hangisidir?
B) Vergi sorumlusu
13. Aşağıdakilerden hangisi re’sen tarhiyatı gerektiren durumlardan biri değildir?
E) İnceleme sırasında eksik beyan edilmiş bir matrah ya da matrah farkının tespit edilmesi
14. Vergilerin açıklanması ve ilanı hükmü hangi tarihte Vergi Usul Kanununa dahil edilmiştir?
B) 1964
15. Kooperatiflerin kurumlar vergisi muafiyetinden faydalanması için aşağıdakilerden hangisi gerekli bir koşul değildir?
D) Yalnız yapı kooperatiflerine tanınır
16. İştirak kazançları istisnasının düzenlenmiş olmasının temel gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çifte vergilendirmeyi önlemek
17. (Q) A.Ş, 2005 yılında ilk tesis ve örgütlenme gideri olarak 5.000 YTL’ yi aktifleştirmiştir. 2005 yılı kurum hasılatından indirilecek olan gider tutarı kaç milyon TL’dir?
C) 1.000 YTL
18. Tasfiye memurları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
D) Mahkeme tasfiye memurlarını doğrudan atayabilir
19. Birleşme yoluyla varlığı sona eren kurumun malvarlığı aşağıdakilerden hangisine göre değerlenir?
C) Emsal bedel
20. Aşağıdaki durumlardan hangisinde, doğan kazanç kurumlar vergisinden istisna edilmiştir?
A) Devir
21. Kurumlar vergisinde tarhiyatın muhatabı aşağıdakilerden hangisidir?
E) Kurum tüzel kişiliği
22. Hesap dönemi (1 Temmuz 2004 – 30 Haziran 2005) olan kurum kurumlar vergisi beyannamesini hangi tarihte verecektir?
B) 15 Ekim 2005
23. Aşağıdakilerden hangisi harcamalar üzerinden vergi alma yöntemlerinden biri değildir?
A) İstihsal vergisi
24. Mal / hizmetlerin vergilendirilmesi için aşağıdakilerden hangisinin kabulü ihracatta katma değer vergisi istisnasının uygulanmasına sebep olmuştur?
C) Varış ülkesi prensibi
25. Veraset ve intikal vergisi Türkiye’de ilk defa hangi yılda uygulamaya girmiştir ve günümüzde hangi yönteme göre vergilendirme yapmaktadır? E) 1926miras payı
26. Veraset ve intikal vergisinde miras kalan gayri menkullerin değerinin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi esas alınır?
B) Vergi değeri
27. Panelvanlara ait vergileme ölçü ve hadleri hangi sayılı listede yer almaktadır?
C) II. sayılı liste
28. Motorlu taşıtlar vergisi tarifelerinde yazılı olan tutarlar aşağıdakilerden hangisine göre her yıl arttırılır?
B) Yeniden değerleme oranına göre
29. Doğal afetler sebebiyle yıkılan binalara ilişkin muafiyet süresi ne kadardır? A) 10 yıl
30. 20.Nisan.2006 yılında yeni inşaatı biten binaya ilişkin bildirim hangi tarihe kadar yapılmalıdır?
E) 31 12 2006

türk gelir vergisinde üniter gelir vergileri uygulanır
-devlet için vergi alacağının doğması için vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi gerekir
-gelir vergisinin mükellefleri tam ve dar mükellef gerçek kişilerdir
-dar mükellefin vergilendirilmesinde mülkilik ilkesi geçerlidir
-elde edilen tüm kazançtan indirim bağış ve yardım en az geçim indirimi düşüldükten sonra bulunan verdiye üniter gelir vergisi denir
-gelir vergisi kanununa göre gelir gerçek usule göre hesaplanır
-üniter gelir vergisi subjektif sedüler gelir vergisi objektif karakterlidir
-gelirin kesinleşmesi gelir tahakkuku demektir
-gelir vergisinin az yada çok muhasebe düzeni gerektirmesi gerçek olması ile alakalıdır
-gayrisafi gelirden giderler düşüldükten sonra kalan pozitif değer gelirin safi olması ile alakalıdır
-sadece sermaye iradı ile elde edilen sermaye türleri menkul ve gayri menkul sermaye iratlarıdır
-sermaye + teşebbüsten kazanılan gelir ticari kazançtır
-mal ve hizmetlerin olduğu gibi yada şekli değiştirilerek satılması ticari kazançtır
-yatırım indirimi 2006 da yürürlükten kalkmıştır
-bilanço esasına göre defter tutan ticari bir işletmenin ticari karı yıl sonu öz sermayeden yıl başı öz sermaye çıkartılarak hesaplanır
-dar mükelleflere elde ettikleri kazançlardan ihracat istisnası uygulanır
-adi şirketlerin tüzel kişiliği yoktur
-kollektif şirketler şirketi meydana getiren ortaklardan ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olmaları nedeniyle hiçbir vergi mükellefiyeti yoktur
-dar mükelleflerin ulaştırma işlerinde yarı götürü usul uygulanır
-kara ulaştırmalarında %12 deniz ulaştırmalarında %15 deniz ulaştırmalarında %5 yarı götürü usul tespiti uygulanır
-yatırım indiriminden en son 2008 yılına kadar yararlanılacaktır
-adi komandit şirketlerde komanditer ortağın payı menkul sermaye iradı geliri sayılır
-satın alınan bir arsa en geç 5 yıl içinde parsellenip satılırsa gelir ticari kazanç olur
-zirai ürünlerin mağazada satılması zirai kazanç sayılamaz
-herhangi bir faaliyette bulunmadan sadece zirai üründen pay alan arazi sahibinin geliri gayrimenkul sermaye iradı dır
-bilanço usulünü seçen zirai kazanç sahipleri bu usulden vazgeçmeleri için en az 2 yıl geçmesi gerekir
-gerçek usule tabi olma ölçülerini yıl içinde aşanlar müteakip vergilendirme dönemi başından itibaren gerçek usule geçerler
-zirai kazancın gerçek usule tabi olma ölçülerini 5 katına kadar artırmaya bakanlar kurulu yetkilidir
-gerçek usule tabi olmayan çiftçilerin vergileri kesinti yapmak yani stopaj olarak vergilendirilir
-yarıcılık yani zirai üründen pay alma zirai faaliyet sayılmaz
-avcılık zirai faaliyet sayılır
-işletme büyüklüğü ölçüsünü tarım orman ve maliye bakanlığı tespit etmeye yetkilidir
-kanunda belirtilen zirai işletmenin büyüklüğünü bakanlar kuruluna zirai kazançlar merkez komisyonu önerir
-emlak komisyoncular serbest meslek erbabı değildir
-bir muhasebecinin bürosunda defter tutması serbest meslek kazancı sayılır,
-doktorların serbest meslek kazancını tespit etmek için protokol defteri kullanılır
-serbest meslek erbabı kiraladığı iş yerini aynı zamanda ikametgah olarak ta kullanıyorsa iş yeri ile ilgili kira giderinin tamamını indirebilir
-mansup yani kanuni olmayan mirasçılar telif kazançlarından yararlanamazlar
-noterlik ten elde edilen gelir serbest meslek kazancına girer
-adi şirketlerin zirai faaliyetlerden elde ettiği kazanç zirai kazançtır
-ltd anonim kolektif ve komandit şirketlerin zirai kazançları ticari kazançtır
-bir eseri sahibinden kiralayan bir yabancının eseri tekrar kiraya vermesinden doğan kazanç gayri menkul sermaye iradı dır
-kiraya verilen mal ve hakların ticari bir işletmenin bilançosuna dahil olması ticari kazançtır
-gayri menkul sermaye iradın da götürü usulünün seçimi isteğe bağlıdır
-hisse senetlerinin vadesi gelmemiş kuponlarının satış gelirleri menkul sermaye iradı sayılır
-tahvil ve bonoya yatırılan paralara ödenen faizler mevduat faizi sayılmaz
-tahvil faizi menkul sermaye iradıdır ama tahvil satışı menkul sermaye iradı değildir
-menkul sermaye iratlarında verginin kaynakta kesilmesi ve vergi idaresine bildirilmesi vergi sorumlusunun görevidir
-tam mükellef kurumlardan elde edilen kar payının yarısını beyan eder
-hisse senetlerinin kar payı payın tahsil edilebilir hale geldiği tarihte elde edilmiş olur
-gayri menkul sermaye iradı kiralama sonucu ortaya çıkan bir gelir türüdür
-doktorlara hastaların muayenehanelerdeki yaptığı ödemeler ücret değil serbest meslek kazancıdır
-ortaklara yapılan ödemeler ücret değil kar payı dağıtımıdır
-noterlerin elde ettiği kazanç serbest meslek geliridir
-diğer ücretlilerin yıllık safi ücretleri yıllık asgari ücretin brüt tutarına göre belirlenir
-telif hakkı ücret değil serbest meslek kazancıdır
-diğer kazanç ve irat unsuruna giren mal ve hakların satış bedellerinden maliyet bedeli çıkarılarak safi kazanç bulunur
-değer artış kazançlarına uygulanan istisna tutar 6000 tl dir
-bilir kişilere yapılan ödemeler ücret kazan ve irat türüne girer
-ücretliler sakatlık indiriminden yararlanabilir
-geliri gayrimenkul sermaye iradından oluşan mükellef yıllık beyannamesini ertesi yılın mart ayında verir
-bir mükellef ödlümü mirasçılar en geç dört ay içinde yıllık beyannameyi vermek zorundadır
-mesken kira gelirlerinde beyanname vermek zorunludur
-bağış ve yardımlar safi kazancın %5 ni aşamaz
-bir yıla ait zarar en son beş yıl sonraya kadar gelirden indirim konusu yapılabilir
-tüccarlar faaliyetlerinden hiçbir gelir elde etmemiş olsalar bile yıllık beyanname vermek zorundadır
-gerçek usule tabi tüccar ve çiftçiler sakatlık indiriminden yararlanamaz
-kaynakta vergi kesintisi yapma zorunluluğu gelir vergisi kanununda yapılmıştır
-işyeri kiraları kaynakta vergi kesintisine tabi tutulan bir gelirdir
-muhtasar beyanname ertesi ayın 20 sine kadar verilmesi gerekir
-on kişiden az işçi çalıştıran mükellefler 3 ayda bir muhtasar beyanname verirler
-münferit beyannameyi dar mükellefler kullanır
-dar mükellefler beyannameleri oturdukları yerdeki tam mükellefler ise ikametgahın olduğu vergi dairesine verirler
-muhtasar beyanname ile bildirilen vergiler her yıl mart ayına kadar vergi dairesine ödenir
-dar mükellefler münferit beyanname ile bildirdikleri kazanç ve iratların vergileri beyanname verme süresi içinde ödenir
-geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazanç sahipleri yıllık beyanname ile bildirdikleri vergileri şubat haziran ayında öder
-türk gelir vergisi tarifesinde 2006 dan itibaren gelirlere uygulanan son matrah %35 dir
-ticari kazanç ve serbest meslek sahipleri geçici vergi mükellefidir
-gelir vergisi mükelleflerine uygulanan geçici vergiye ilişkin vergilendirme dönemi 3 aydır
-gerçek usulde ticari zirai ve serbest meslek kazancını tespit eden vatandaşlar beyannameyi ertesi yılın mart ayında verir
-verginin kanunda gösterilen matrah ve oranları üzerinden miktarın hesaplanmasına tarh denir
-geliri sadece gayrimenkul sermaye iradı olan mükellefler vergilerini mart temmuz ayında verir
-geliri bazit usulde tabi olan mükellefler gelir vergilerini şubat haziranda verir
-tüzel kişiler gelir vergisinin muhatabı olamaz
-serbest meslek erbabı vergi levhasını mayıs ayının sonuna kadar tasdik ettirmek zorundadır
-kesinti yolu ile vergilendirilen ücretlerde vergilendirme dönemi maksimum 50 gündür
-kurumlar vergisi anonim kazanç üzerinden alınır
-adi şirketler ve kolektif şirketler kurumlar vergisi mükellefi değildir
-menkul kıymet yatırım fonları bankalar tarafından kurulabilmektedir
-portföyünün en az%25 i Türkiye de kurulmuş ortakların hisse senetlerinden oluşan fonlar A tipi yatırım fonudur
-menkul kıymet yatırım fonlarının statüsü kurumlar vergisi kanununa göre sermaye şirketi kapsamında düzenlenmiştir
-kooperatiflerin kurulma amacı ortakların ihtiyaçlarını gidermektir
-iş ortakları tüzel kişiliği olmadığı halde kurumlar vergisi mükellefi sayılır
-ticaret şirketleri kooperatiflerin kuruluşunda yer alamazlar
-arazi ve bina dışında kalan mal ve haklara uygulanan emsal kira bedeli %10 dur ,
-komandite ortağın kar payı ticari kazanç sayılır
-müellif tercüman ressam vb serbest meslek erbaplarına yapılan telif kazancı ödemelerinde %17 vergi indirimi uygulanır
-dar mükellefler ticari kazancı için yıllık beyanname verme zorundadır
-vergilendirme dönemi içinde yurdu terk edenler terk etmeden 15 gün içinde beyannamelerini vermek zorundadır
-zirai kazanç paraya çevrilmesi koşuluyla net artış teorisi kapsamına girer
-zirai kazanç gelir tahakkuk ettiğinde elde edilmiş sayılır
-birinci sınıf tüccarların gerçek aktifleri tespit edilirken yatırım indirim tutarı aktif toplamından düşülmez
-nakdi sermayeye bağlı olarak elde edilen gelir menkul sermaye iradıdır
-münferit beyannameyi dar mükellefler kullanır
-öz sermayenin hesaplanmasında yedek akçeler borç kalemi olarak kabul edilmez
-bilanço esasına göre kazancın tespitinde öz sermaye hesaplanırken gerçek aktife ulaşırken alacaklar düşülmez
-basit usule tabi olanlar asla defter tutmazlar
-kollektif ortağın şirket kazancından aldığı pay ticari kazanç sayılır
-serbest meslek özelliklerinden biri de bağımsız olarak yapılmasıdır
-gelir vergisi uygulaması bakımından tahvil faizi kuponların üzerinde yazılı tarihte elde dilmiş sayılır
-ticari işletme hesabına göre defter tutan mükellef dönem başı mal mevcudunu gider olarak gösterebilir
-adi komandit şirketler işten elde ettiği gelir kazancını serbest meslek olarak vergilendirir
-huzur hakları menkul sermaye iradı değildir
-kollektif şirketin sermaye şirketine dönüşmesinden doğan kazanç vergilendirilmez
-çiftçiler kazanç elde etmemiş iseler bile beyanname vermek zorundadır
-geçmiş yıl zararları hesaplanan vergiden mahsup edilemez
-Aktifleştirilen ilk kuruluş ve örgütlenme giderleri 5 yılda 5 eşit taksitte gider olarak yazılır
-sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde kurumlar vergisi komanditer ortakların kazançları üzerinden hesaplanır
-dönem içinde yapılan bağışlar beyan edilecek kazancın %5 kalkınmaya öncelikli yörelerde %10 dur
-Türk ticaret kanununa göre ayrılan yedek akçeler için kurumlar vergisinde kurum kazancından gider olarak indirilmez
-transfer fiyatlandırılması yoluyla örtülü kazanç dağıtılması safi kurum kazancının tespitinde indirilecek bir gider değildir
-kurum kazancının tespiti sırasında vergi cezası indirim konusu yapılmaz
-vergiye tabi kurum kazancının tespitinde yedek akçeler kazançtan indirilmez
-örtülü sermaye üzerinden ödenen faizler kur farkı ve benzeri giderler kurum kazancını tespitinde indirilecek giderlerden değildir
-safi kazancın % 5 ini aşmayan bağışlar gider yazılabilir
-karşılaştırılabilir fiyat yöntemi örtülü kazanç dağıtımında emsallere uygun fiyat bulma yöntemlerinden değildir
-öz sermayeye ödenen faizler vergiye tabi kurum kazancının tespitinde kazançtan indirilebilir
-örtülü kazanç dağıtımında emsallere uygun fiyatı hesaplamakta kullanılan ilgili mal ve hizmet fiyatının maliyetlerinin menkul bir brüt kar oranı kadar arttırılması suretiyle hesaplanan yöntem maliyet artı yöntemidir
-sermaye şirketlerinde ve kooperatiflerde olağan genel kurul toplantılarının hesap dönemini takip eden ilk üç ay içerisinde yapılması zorunludur
-bir limitet şirketin kanunda öngörülen bazı koşullar çerçevesinde anonim şirkete dönüşmesi kurumlar vergisi uygulaması yönünden devir hükmünde sayılmıştır
-tasfiyenin kabul edilme tarihi genel kurul onayıdır
-tasfiyenin bitişinden itibaren 30 gün içinde beyanname verilebilir
-tasfiye durumunda öz sermaye servet değeri kavramına dönüşür
-bir kurumun tasfiyesinde verilmiş tasfiye beyannamelerine göre tahsil edilmiş vergiler tasfiye zararla kapanırsa tasfiye memuruna iade edilir
-tam mükellef sermaye şirketinin diğer bir sermaye şirketinin yönetim ve hisse çoğunluğunu elde edecek şekilde hisselerini devralmasına hisse değişimi denir
-bir sermaye şirketinin bilançosunda yer alan taşınmazlar iştirak hisselerinin üretim ve hizmet işletmelerinin bir kısmının diğer bir sermaye şirketine devretmesine kısmi bölünme denir
-ana sözleşmede tefsiye memuru belirtilmemiş genel kurul tarafından memur atanmamış ise tasfiye işlemlerini yönetim kurulu yapar
-tasfiye haline giren kurumların vergilendirilmesinde tasfiye dönemi geçerli olur
-kurumların tasfiye döneminde her tasfiye dönemi için tasfiye beyannamesi bir sonraki dönemin nisan ayında verilir
-iflasta tasfiyenin başlangıç tarihi ticaret mahkemesinin iflas kararı aldığı tarihtir
-tasfiye karı tasfiye durumundaki bir kurumda vergi matrahı oluşturur
-birleşme olduğu zaman tasfiye zorunludur
-yabancı ulaştırma kurumunun Türkiye deki temsilci şubesi hasılat defteri tutmak zorundadır
-tasfiyenin bittiği tarih tasfiye sonu bilançosunun genel kurulda onaylandığı tarihtir
-yabancı ulaştırma kurumları için tespit edilmiş ortalama emsal oranları Türkiye de elde edilen hasılata uygulanarak kurum kazancına ulaştırılır
-tam mükellef bir kurumun tasfiyesiz infisah (dağılma ) etmek suretiyle mal varlıklarını alacak ve borçlarını yeni kurulacak bir sermaye şirketine aktarılmasına tam bölünme denir
-devri olan kurum devir aldığı kurumun aktif ve pasifini aynen bilançosuna geçirmezse birleşme devir sayılamaz
-tasfiye memuru tasfiyeye başlamadan önce ilk önce tasfiyeye başlama bilançosunu ve envanterini çıkartır
-hesap dönemi takvim yılı olan bir şirket 2006 yılının kurumlar vergisi beyannamesini 2007 nisan da öder
-kurumlar vergisi oranı %20 dir
-kurumlar vergisi tek taksitte ödenir
-özel hesap dönemi maliye bakanlığınca kabul edilen bir kurumun beyanname verme zamanı hesap dönemini izleyen 4. aydır
-dar mükellef kurumların ticari ve zirai kazançlarında diğer kazanç ve iratlarından kurumlar vergisi kesintisi yapılmaz
-ödenen para cezaları ve ödene tazminatlar kurum kazancından indirilmez
-kurumlar vergisi geçici vergi oranı % de 20 dir
-dernek ve vakıflar beyannamelerini sözleşmede belirtilen merkezin bulunduğu yerlere vermek zorundadır
-dar mükelleflerin sergi ve panayırlarına %15 stopaj uygulanır
-özel beyannameyi dar mükellef kurumlar kullanır
-kurumlar vergisi ve gelir vergisi kesintisinin vergi dairesine bildirilmesinde kullanılan beyanname muhtasar beyannamedir
-1.tertip yedek akçeler safi kar üzerinden ayrılır
-kurumlar vergi beyannamesi posta ile gönderilmesi halinde vergiler 3 gün içerisinde vergi dairesi tarafından tarh edilir
-arızi olarak yapılan satışlar katma değer vergisinin konusuna girmez
-net aktif vergisi harcamalar üzerinden alınan bir vergi değildir
-yedek akçeler katma değer vergisinin matrahına dahil olamaz
-yurt dışına mal satışları kdv ye dahil değildir
-spor toto bayi katma değer vergisi mükellefi değildir
-bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce alıcıya veya adına hareket edenlere verilmesine teslim denir
-katma değer vergisinde vergilendirme dönemi aylıktır,
-kdv beyannamesi ertesi ayın 20 si akşamına kadar verilir
-vergiye tabi olan mal ve hizmetler için ödene kdv tahsil edilen kdv den indirilir
-iskonto kdv matrahına dahil edilmez
-kdv istisnasından vazgeçenler 3 yıl geçmedikçe istisna talebinde bulunamazlar
-askeri ihtiyaçlar için mal alımları kdv den muaf tutulmuştur
-kdv de vergilendirme dönemi genelde gerçek usulde vergilendirilen mükellefler için bir aydır
-ücret gelirleri katma değer vergisinin konusunu oluşturmazlar
-basit usulde vergilendirilen mükellefler için katma değer vergisinde vergilendirme dönemi 1 yıldır
-kiraya verme kontratının yapılması katma değer vergisini doğuran olay değildir
-banka ve sigorta muamelesi vergisi katma değer vergisinin kanununun kabul edilmesiyle uygulamadan kalkmamıştır
-gayrimenkul mal ve haklarda veraset ve intikal vergisi vergi tahakkukundan sonra 3 yıl içinde ödenir
-veraset ve intikal vergisinde hibe yoluyla veya herhangi bir biçimde karşılıksız iktisap vergiyi doğuran olayı oluşturur
-gaiplik durumunda gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu tarihten itibaren 1 ay içinde veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilmesi gerekir
-veraset ve intikal vergisinde menkul mallar ve gemiler rayiç bedel ölçüsüyle değerlenir
-türkiye de meydana gelen bir ölüm için Türkiye de bulunan veraset ve intikal vergisi mükellefleri vergi beyannamesini ölümü izleyen 4 ay içinde vermelidir
-yabancı bir ülkede meydana gelen bir ölüm için Türkiye de bulunan veraset ve intikal vergisi mükellefleri vergi beyannamesini ölümü izleyen 6 ay içinde vermelidir
-murisin bedelsiz borçları veraset ve intikal vergisinin matrahından indirilebilecek borç ve masraflardan değildir
-veraset ve intikal vergisinin ödendiği aylar mayıs ve kasımdır
-veraset ve intikal vergisi 3 yıl 6 taksit de ödenir
-sınai mülkiyet hakları veraset ve intikal vergisinde ilk tarhiyatta dikkate alınmaz
-veraset yoluyla meydana gelen intikallerde değerleme günü mirasın açıldığı gündür
-veraset ve intikal vergisinde veraset yoluyla intikallerde vergi defterdarlığın belirleyeceği vergi dairesine tarh olur
-veraset ve intikal vergisinde intikal yoluyla sahip olunan değerler için beyanname intikale sahip olanın ikametgahının bulunduğu yerdeki vergi dairesine verilir
-sağ kalan eş miras bırakanın alt soyu ile mirasçı olur ise eş mirastan 1/4 oranında pay alır
-maddi ve manevi tazminatlar veraset ve intikal vergisi kanununa girmez
-ülkemizde veraset vergisinde uygulanan usul miras payı vergisidir
-fahri konsoloslara ait taşıtlar kanundaki koşulları taşımak kaydı ile motorlu taşıtlar vergisinden muaftır
-2. tarifede yer alan panelvan ve motorlu karavanların motorlu taşıtlar vergisi taşıtların yaşı ve motor silindir hacmine göre belirlenir
-motorlu taşıtlar vergisinde ödeme zamanları ocak temmuz aylarıdır
-ilk defa trafiğe çıkan araçların vergileri bir ay içinde ödenir
-limitet şirkete ait taşıtlar motorlu taşıtlar vergisinden muaf değildir
-motorlu taşıtlar vergisi makbuz karşılığında ödenir
-3. tarifede belirtilen deniz taşıtlarında motorlu taşıtlar vergisi yaş ve motor beygir gücüne göre belirlenir
-4.tarifede belirlenen hava taşıtlarında motorlu taşıtlar vergisi yaş ve azami kalkış ağırlığına göre belirlenir
-motorlu taşıtlar vergisi için beyanname verilmesi zorunlu değildir
-motorlu taşıtlar vergisinde geciken her ay için %2,5 zam uygulanır
-motorlu taşıtlar vergisi taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yer vergi dairesince her yılın ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmektedir
-motorlu taşıtlar vergisi mükellefi iktisap edendir
-iktisap edilen bir otomobilin motorlu taşıtlar vergisi bir ay içinde ödenmelidir
-motorlu taşıtlar vergisinin 2 nolu tarifesinde yer alan minibüsler yaş ölçüsüne göre vergilendirilir
-motorlu taşıtlar vergisi spesifik bir vergi türüdür
-kiranın yükselmesi emlak vergisinde vergi değerini değiştiren nedenlerden değildir
-büyük şehir belediyesi olmayan yerlerde bina vergisinde iş yerleri için binde /2 vergi alınır
-büyük şehir belediyesi olmayan yerlerde meskenlerde emlak vergisi binde /1 dir
-büyük şehir belediyesi olan yerlerde vergi değeri binde / 6 dır
-inşaatı biten bir dairenin 5 yıl 1/4 ü vergiden muaf tutulur
-bina veya arazilerin bakımı için yapılan giderlerin matrahtan düşülmesi emlak vergisine ilişkin bir özellik değildir
-anonim şirketlere ait binalar bina vergisinde daimi muafiyetten yararlanamazlar
-türkiye sınırları dışındaki emlak ve arsalar emlak vergisi konusuna girmez
-emlak vergisinde emlakların vergi değerlerinin takdiri 4 yılda bir yapılmaktadır
-bataklık çoraklık gibi yerlerin tarıma elverişli olarak sağlanması koşulunda 10 yıl süreyle geçici muafiyetten yaralanır
-doğal afetler nedeniyle inşa edilen binalarda geçici muafiyet 10 yıldır
-emlak vergisinde emlak ın vergi değeri yeniden değerleme oranının yarısı kadar arttırılarak emlak vergisi hesaplanır
-emlak vergisi bildirimi emlak ın bulunduğu yerdeki belediye ye verilir
-bütçe yılının ilk dokuz ayında emlakın durumunda meydana gelen değişiklikler o yılın sonuna kadar vergi dairesine bildirilir
-bütçe yılının son üç ayında emlak durumunda meydana gelen değişiklikler 3 ay içinde vergi dairesine bildirilir
-geri kalmış yerlerde yapılan tesisler 5 yıl vergiden muaf tutulur
-devlet ormanları dışında insan emeğiyle yeniden orman haline getirilmek üzere ağaçlandırılan alanlardan 50 yıl vergi alınmaz
-bir yörenin bina ve arazi değerlerinde en az yüzde 25 oranında bir değişme olması halinde bildirimde bulunulur
-sahip olduğu gayrimenkulu ek süre içinde emlak vergisi beyannamesi vermediği idarece tespit edilen mükellefe vergi ziyai cezası verilir
-Ünirversite ye ait binalar kiraya verilseler bile vergiden muaftırlar
-emlak vergisi niteliği bakımından özel bir servet vergisi niteliği taşır.

alıntıdır


3. Sınıf

MollaCami.Com