Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Finansal Yönetim Çıkmış Ve çıkması Muhtemel Sorular

ÜNİTE 1
*1.Aşağıdakilerden hangisi Finans yöneticisinin sorumluluk alanları arasında yer almaz?
A) işletmenin piyasa payını artırmak *
B) Nakit yönetimi
C) Finansman
D) Kredi yönetimi
E) Emeklilik fonlarının yönetimi

2. Aşağıdakilerden hangisi finansal yönetimin “Yatırım Kararları” kapsamında yer almaz?
A) Stokların miktarı *
B) Sermaye bütçelemesi
C) Kasa ve bankada tutulacak para miktarı
D) Kârın ne kadarının işletmede bırakılacağı
E) Diğer işletmelerin satın alınması ya da devri

3. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketlerle ilgili doğru ifadelerden biri değildir?
A) Hukuk sistemimizde Anonim şirketlerde sabit sermaye esası uygulanmaktadır
B) Esas sermaye diğer bilanço kalemleri gibi dönemden döneme değişmez.
C) Esas sözleşmede değişiklik yapılmadıkça esas sermaye değişmez.
D) Esas sözleşmede değişiklik yapılmadıkça hisse senedi sayısı değiştirilemez.
E) Esas sermaye SPK hükümleri doğrultusunda yönetim kurulu kararıyla değiştirilebilir.*

4. İşletme için ihtiyaç duyulan fon, para ya da sermayenin sağlanmasına ne denir?
A) Finans
B) Finansman*
C) Finansal yönetim
D) Finans fonksiyonu
E) Finansal denetim

5. Klasik ekonomik görüşe göre işletmelerin nihai amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşletmede istihdamı sürekli kılmak
B) Üretimi ve satışları arttırmak
C) İşletmelerin büyümesini sağlamak
D) İşletmelerin kârını maksimum yapmak*
E) İşletmelerin değerini maksimum yapmak
6. Aşağıdakilerden hangisi 1980’lerden sonra finans fonksiyonu üzerinde etkili olan gelişmelerden değildir?
A) Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin öneminin artması
B) Faiz ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların azalması*
C) Kâr marjlarının azalması
D) İşletmeler arasında birleşme ve satın almaların yoğunlaşması
E) İşletmelerin büyük ölçekte faaliyette bulunmaları

7. Aşağıdakilerden hangisi adi ortaklıkların olumsuzluklarından biri değildir?

A) Sınırsız sorumluluk
B) İşletme yaşamında sınırlılık
C) Ortaklık hakkının transferindeki güçlük
D) Büyük miktarda fon sağlamadaki güçlük
E) Şekil şartlarına uymada yaşanan güçlük*
8. Aşağıdakilerden hangisi “Finansman Kararları” kapsamında belirlenmez?
A) İşletmeye gereken fon ihtiyacının belirlenmesi
B) Gerekli fonların nereden, nasıl ve ne zaman karşılanacağı
C) Gerekli sermayenin ne kadarının borç, ne kadarının özsermaye ile finanse edileceği
D) Borçlanmanın ne kadarının kısa vadeli, ne kadarının uzun vadeli olacağı
E) Menkul kıymet yatırımına ayrılacak fon miktarının tespiti*

9. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin piyasa değerini etkileyen temel unsurlar arasında yer almaz?
A) Nakit akışları
B) Sermaye maliyeti
C) Kârlılık
D) Risk
E) İstihdamın sürekliliği*

10. Finans yöneticisinin kredinin elde edilebilirliği, fonların maliyeti, para ve sermaye piyasaları, parasal ve mali politikaların etkileri konusunda yararlandığı disiplin aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mikro İktisat
B) Makro iktisat*
C) Muhasebe
D) Kantitatif yöntemler
E) Pazarlama

12. Dividant kararları finansal yönetimin hangi fonksiyonunun kapsamında da düşünülebilir?
A) Yatırım kararları
B) İşletme stratejisi
C) Finansal analiz
D) Finansman kararları*
E) Finansal denetim

*13. Finansal yöneticilerin geleceği öngörmede ve geçmişi değerlendirmede kendisine yardımcı olacak verileri sağladığı disiplin aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mikro iktisat
B) Makro iktisat
C) Muhasebe*
D) Üretim
E) Pazarlama

14. Aşağıdakilerden hangisi esas itibariyle bir sermaye artırımı sistemi olup, sermayenin daha az formaliteyle arttırılabileceği bir limittir?
A) Sermaye bütçelemesi sistemi
B) Kayıtlı sermaye sistemi*
C) Esas sermaye sistemi
D) Hisse senedi ihraç sistemi
E) Ödenmiş sermaye sistemi
* 15. İşletmenin ihtiyacı olan fonların sağlanması, uygun varlıklara yatırılması ve bu fonların yönetilmesine ne ad verilir.
a) Finansman
b) Finansal yönetim*
c) Finans
d) Yatırım
e) Kar

16. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin finansal tablolarını kullanarak analiz yapanlardan birisidir?
a) Kamu kurumları
b) İşletme yöneticileri
c) Sendikalar
d) Kamuoyu
e) Hepsi*

* 17. Günümüzde işletmelerin nihai amacı aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Kârın en yükseğe çıkarılması
B) Piyasa değerinin en yükseğe çıkartılması*
C) Hisse senedi başına karın en yükseğe çıkartılması
D) Kâr payı ödemelerini en yükseğe çıkartmak
E) Riski minimuma indirmek18. ) Kişi ya da kurumların faydalanabileceği para, fon ya da sermayeye ne ad verilir?
A) Finansal yönetim
B) Finansman
C) Finans*
D) Sermaye bütçelemesi
E) Çalışma sermayesi

*20. . İşletmenin nakit akışlarının saptanmasında hangi disiplinin verilerinden faydalanılır?
a) Muhasebe
b) İktisat
c) Üretim
d) Pazarlama
e) Kantitatif yöntemler*

*21. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe müdürünün (kontrolör) görevleri arasında yer almaz.

a) Mali tabloların hazırlanması
b) İç denetim
c) Muhasebe
d) Bordro işlemleri
e)Kredi yönetimi*


22

23..


24.Aşağıdakilerden hangisi maddi olmayan duran varlıklara örnektir?
a)binalar
b)makinalar
c)araçlar
d)stoklar
e)teknik bilgi *

25.aşağıdakilerden hangisi finansmanla ilgili kararlardan biridir?
a)vadeli satış yapmak
b)stokları artırmak
c)makine satın almak
d)hisse senedi ihraç etmek *
e)araç satın almak

26.aşağıdakilerden hangisi sermaye bütçelemesi kapsamındadır?
a)alacaklara yatırım
b)stoklara yatırım
c)geçici yatırım
d)sabit varlıklara yatırım *
e)hisse senedi ihraç kararı

27.kar payı aşağıdaki finansal araçlardan hangisinin getirisidir?
a)tahvil
b)hisse senedi*
c)hazine bonosu
d)repo
e) mevduat
* 28.işletmelerin birincil amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a)karın maksimize edilmesi
b)karlılığın minimize edilmesi
c)satışların maksimize edilmesi
d)işletme değerinin maksimize edilmesi*
e)sürekliliğin maksimize edilmesi
*29.işletmelerin finansmanında aşağıdakilerden hangisinin riski daha yüksektir?
a) kısa süreli kredinin *
b) uzun süreli kredinin
c)tahvilli borçların
d)hisse senedi ihracının
e) otofinansman

30. işletmelerin yatırım kararlarında aşağıdakilerden hangisinin riski daha yüksektir?
a) kısa süreli kredinin
b) uzun süreli kredinin*
c)tahvilli borçların
d)hisse senedi ihracının
e) vadeli satış yapma
31. aşağıdakilerden hangisi kayıtlı sermaye sistemine geçebilir?
a) halka açık anonim şirketler*
b) halka kapalı şirketler
c)limited şirketler
d)tüm şirketler
e)kolektif şirketler

*32. halka açık şirketlerde tahvil çıkarma sınırı ne kadardır?
a) öz sermaye
b)ödenmiş sermaye
c)ödenmiş sermaye ve yedek akçe toplamı*
d)yedek akçe ve kayıtlı sermaye toplamı
e)kayıtlı sermaye tavanı

33. faaliyetlerden sağlanan karların ne kadarının işletmede ne kadarının ortaklara verileceğine ilişkin kararlar finansal yönetimin hangi işlevi ile ilgilidir?
a)dividant *
b) yatırım
c) finansman
d)finansal analiz
e)mali analiz

34. sermayenin uzun süreli varlıklara yatırılması ne tür bir karardır?
a)dividant
b) yatırım*
c) finansman
d)finansal analiz
e)mali analiz

35. finansman kararı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
a)borçla finansmanın en önemli avantajı faizin gider olarak vergiden düşülmesidir
b)hisse senedi ile finansmanda zorunlu ana para ödemesi yoktur
c)en önemli kısa vadeli finansman aracı finansman bonosudur
d)hisse senedi ile finansmanda kar payı dağıtımı zorunlu değildir?
e)araç satışı ile sağlanan finansman öz kaynak yoluyla sağlanan finansmandır*

36. aşağıdakilerden hangisi kontrolörün sorumluluklarından değildir?
a)mali tabloların hazırlanması
b)emeklilik fonlarının yönetimi*
c)bütçelerin hazırlanması
d)bordro işlemleri
e)iç denetim

37. aşağıdaki işletme amaçlarından hangisi zaman ve risk faktörünü dikkate alır?
a)istihdamı sürekli kılmak
b)karı maksimize etmek
c)işletmelerin büyümesini sağlamak
d)işletmelerin piyasa değerini maksimize etmek*
e) üretim ve satışları artırmak

38. aşağıdaki işletme amaçlarından hangisi zaman ve risk faktörünü dikkate almaz?
a)istihdamı sürekli kılmak
b)karı maksimize etmek*
c)işletmelerin büyümesini sağlamak
d)işletmelerin piyasa değerini maksimize etmek
e) üretim ve satışları artırmak

39.finansman ile ya da bilançonun pasif tarafında yer alan borçlanmalar ve öz sermaye üzerinde yoğunlaşılan finansal dönem hangisidir?
a) 1930 öncesi*
b)1930 lu yıllar
c)1940-50 li yıllar
d)1940-70 li yıllar
e)1980 li yıllar


*40. finansal yönetimde kantitatif yöntemlerin kullanıldığı finansal dönem aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1930 öncesi
b)1930 lu yıllar
c)1940-50 li yıllar*
d)1940-70 li yıllar
e)1980 li yıllar
*41. uzun vadeli yatırım kararı almada nakit ,stok ve alacakların yönetiminde aşağıdaki disiplinlerden hangisinden faydalanılır?
a)muhasebe
b)mikro iktisat*
c)makro iktisat
d)kantitatif teknikler
e)finansal analiz
* 42.ortaklardan bir kısmının sınırsız bir kısmının sınırlı sorumluluk üstlendiği şirket türü hangisidir?
a)adi komandit
b)kolektif
c)limited
d)anonim
e)sermayesi paylar bölünmüş komandit*
* 43. iki kişinin herhangi bir şekil şartı aranmaksızın yalnızca sözlü bir anlaşma ile geçici ya da sürekli olarak kurdukları ortaklık nedir?
a)adi *
b)kolektif
c)limited
d)anonim
e)sermayesi paylar bölünmüş komandit


*44. kayıtlı sermaye tavanını kim belirler ?
a) başbakan
b)merkez bankası
c)bakanlar kurulu
d)ticaret ve sanayi bakanlığı
e)sermaye piyasası kurulu *
* 45. aşağıdakilerden hangisi sermaye artırmak amacıyla tahvil çıkarabilir?
a)adi
b)kolektif
c)limited
d)anonim*
e)sermayesi paylar bölünmüş komandit

*46.aşağıdakilerden hangisi işletmenin sosyal sorumluluklarından biridir?
a)karı maksimize etmek
b)piyasa değerini maksimize etmek
c)hisse başına karı maksimize etmek
d)istihdamı sürekli kılmak*
e)işletmenin büyümesini sağlamak

* 47. aşağıdakilerden hangisi bir şirketin halka açık ya da kapalı olarak tanımlanmasında dikkate alınması gereken kriterlerden biri değildir?
a)ortak sayısı
b)pay sahipliğinin devri
c)hisse denetlerinin borsaya kote edilip edilmediği
d)yönetimde bir grubun ağırlığının bulunup bulunmadığı
e)yöneticilerin uzmanlık alanları ** 48. aşağıdakilerdenhangisi işletmelerin amaçlarından biri olan kar maksimizasyonun en önemli eksiklerinden biridir?
a)Yatırım tutarı faktörünü dikkate almaması
b)zaman faktörünü dikkate almaması*
c)üretimartışını dikkate almaması
d) satışlardaki artışı dikkate almaması
e)vergi faktörünü dikkate almaması

ÜNİTE 2 PARANIN ZAMAN DEĞERİ

1.talep eden açısından da sonraki zamanda tüketebileceği parayı bugünden tüketebilme hakkını elde etmenin bedeline ne ad verilir?
a) anüiteler
b)faiz*
c)bileşik faiz
d)basit faiz
e)iskonto


2. finansal konularda karar verirken aşağıdakilerden hangisinde faiz oranı ölçüt alınmaz?
a)menkul kıymet değerleme
b)yatırım proje değerleme
c)kısa vadeli finansman kararı
d)çalışma sermayesi finansmanı
e)finans bölümünün örgütlenmesi*
3. her devre kazanılan faiz anaparaya ilave edilerek her devre değişen sermayeler üzerinden hesaplanan faiz ne ad verilir?
a) anüite
b)iç iskonto
c)bileşik faiz*
d)basit faiz
e)dış iskonto

4. senedin vadeli değeri üzerinden hesaplanan iskontoya ne ad verilir?
a) anüite
b)iç iskonto
c)bileşik faiz
d)basit faiz
e)dış iskonto *
5. senedin peşin değeri üzerinden hesaplanan iskontoya ne ad verilir?
a) anüite
b)iç iskonto*
c)bileşik faiz
d)basit faiz
e)dış iskonto

6.belirli bir zaman sürecinde eşit aralıklarla verilen ya da alınan eşit ödemeler dizisine ne denir?
a) anüite*
b)iç iskonto
c)bileşik faiz
d)basit faiz
e)dış iskonto

7. negatif faiz aşağıdakilerden hangisinde söz konusudur?
a)piyasa faiz oranı =nominal faiz oranı
b) piyasa faiz oranı = enflasyon oranı
c) piyasa faiz oranı >enflasyon oranı
d) piyasa faiz oranı e)nominal faiz8. senedi kırdıran açısından senetlerin hangi iskonto yöntemiyle kırdırılması daha avantajlıdır?
a) anüite
b)iç iskonto*
c)bileşik faiz
d)basit faiz
e)dış iskonto

9.ödenilecek ya da kazanılacak faizin her devre aynı para üzerinden hesaplanması durumunda oluşan faize ne denir?
a)basit faiz*
b)bileşik faiz
c)anüite
d)reel faiz
e)efektif faiz

10. aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)enflasyon sıfır ise paranın zaman değeri sıfır olabilir *
b)nominal faiz enflasyonun altında ise negatif faiz söz konusudur
c)nominal faiz oranı enflasyon oranına eşitse paranın zaman değeri sıfır olur
d) nominal faiz oranı enflasyon oranından büyük ise paranın zaman değeri sıfırdan büyük olur
e)paranın zaman değeri paranın bugünkü kullanım hakkından vazgeçmenin bedelidir

11. bir işletmenin 6 ay vadeli 800 ytl lik krediye ihtiyacı vardır bu parayı z bankasından % 50 faizle kullanması durumunda ne kadar faiz öder ?( pin- basit faiz)
a)200*
b) 400
c)250
d)300
e) 350

12. 10 ay vadeli olarak % 90faizle bankaya yatırılan 600 lira karşılığında kaç lira faiz alınır?
( pin)
a)200
b) 450*
c)250
d)300
e) 350

13. bir bankaya yıllık % 48 faizle yatırılan 250 lira karşılığında 80 lira faiz alındığına göre söz konusu para bankada ne kadar süreyle yatırılmıştır ?( pin)
a) 4 ay
b)5 ay
c)6 ay
d)8 ay*
e)10 ay

14. bir işletmenin bankaya 6 ay sonra ödemesi gereken 860 lira borcu vardır .faiz oranı % 54 olduğuna göre borcunu bugün ödemek isterse bankaya kaç lira ödemelidir ?
( basit faizin bugünkü değeri
s
p=---------------
1+in
a)577
b)589.1
c)623.6
d)677.16*
e)689.45

*15. Bir bankaya % 40 basit faizle yatırılan 1000 lira karşılığında 2 yıl sonra toplam kaç lira geri alınır?
a)1200
b)2000
c)2400
d) 1600
e) 1800*
1000*0.40*2= 800 faiz
s= p+i= 1000+800= 1800
*16.bir işletme piyasadaki faiz oranlarının % 20 olduğu durumda 4 ay sonra ödemesi gereken 800 lirayı bugünden ödemek isterse kaç lira ödemelidir ( s=p(1+in) 800=p(1+0.2*4/12)
a)740
b)745
c) 750*
d)780
e)775
*17. vade değeri 680 lira olan 3 ay vadeli senedin dış iskontoyla kırdırılması durumunda peşin değeri ne olur ?( p=s(1-in)
a)600
b)615
c)629*
d)632
e)635*18. 2 ay vadeli 100.000 nominal bedelli senet 9.25 liraya alınmıştır.senet vadesine 45 gün kala kırdırıldığına göre peşin değer kaç liradır ( iç iskonto faiz % 25 s=p(1+in)
a) 86.97
b)92.67
c)96.67*
d)99.55
e)115.12

19. 600 lira 6 ay vadeli %40 iskonto oranı ile dış iskontoya göre peşin değer kaç ytl dir ?
(p=s( 1-in)
a)480
b)640
c)760
d)280
e)125

20. işletme 4 ay sonra ödemesi gereken 800 lirayı bugünden ödemek isterse kaç lira ödeyecektir?

( basit faizin bugünkü değeri
s
p=---------------
1+in


a)650
b)700
c)725
d)750*
e)850

*21. bir bankaya faiz oranı % 25 ten 45 günlüğüne yatırılan 10.000 liranın para getirisi ne olur?(pin)(360 alın) 10000*.25*45/360
a)197.5
b)225.5
c)312.5*
d)357.5
e)412.5
*22.6 ay vadeli 800 liralık kredi için 200 lira faiz ödeniyor . bankanın uyguladığı faiz kaçtır
( pin)
a)10
b)25
c)30
d)40
e)50*

*23. ana para 500 milyon faiz % 25 ise bileşik faize göre 5. yıl sonundaki değer nedir?
S= p( 1+i) n s= 500(1+0.25)5
a)1.525*
b)750.971
c)600.321
d)1.725
e)1.000

*24. bir işletmenin bankadan aldığı 5 yıl vadeli yıllık % 24 faizli 50.000 liralık kredinin yıllık eşit taksitlendirilmesi durumunda ödeyeceği taksit tutarı kaç liradır ?

a)15.27
b)17.33
c)18.212*
d)27.512
e)19.212
( 1+i) n -1 ( 1+0.24 )5-1
abd = p------------------------ 5000= p*----------
( 1+i)n i ( 1+0.24)5*0.24*25. imtiyazlı hisse senedine her yıl 100 lira kar payı taahhüt edilmektedir .Bu hisse senedi piyasada 5000 ytl ye satıldığına göre yatırımcının getiri oranı nedir ?
abd= a/i 5000=100/i

a) 2*
b) 3
c)1
d) 1.5
e) 2.1

* 26. yıllık efektif faizi % 12 ve 3 ay vadeli kredinin efektif faizi nedir ?

efektif faiz = ( 1+j/m ) m-1
=(1+0.12/4)4-1
3 ayda 4 devre vardır
a)10.55
b)12.55*
c)15.75
d)15.65
e)17.25* 27.nominal faiz oranı % 40 enflasyon oranı % 20 ise reel getiri oranı % kaçtır?
1+nominal 1+0.4
Reel = -------------- - 1=---------- - 1
1+ enflasyon 1+0.20

a)16.6*
b) 17.2
c) 16.8
d) 21.5
e)13.5

28. Yıllık nominal faiz % 68 olduğunda 3 ay vadeli hesap açtırılırsa devre faiz oranı % kaç olur?
3 yada 4 devre vardır 0.68/4
a) 15
b)16
c)17*
d) 18
e)23

ÜNİTE 3 FİNANSAL ANALİZ
işletmelerin kısa vadeli borçlarını ödeme yeteneğinin ölçmek ve yeterli olup olmadığını belirlemek için kullanılan oranlara ne ad verilir?
a)borçluluk
b)faaliyet
c)likidite*
d)karlılık
e)kaldıraç
2. cari oranın hesaplanabilmesi için aşağıdaki verilerden hangisine gerek yoktur?
a)hazır değer
b)alacaklar
c)stoklar
d)uzun vadeli borçlar *
e)kısa vadeli borçlar
3.
x işletmesinin verileri
hazır değerler 1000
geçici yatırımlar ( menkul kıymetler ) 2000
uzunvadeli borçlar 7000
alacaklar 3000
stoklar 4000
duran varlıklar 8000
cari oran 1.6

ise x
işletmesinin kısa vadeli borçları ne kadardır?
a)3000
b)4750
c)6250*
d)8000
e)10000

4. yukarıdaki bilgilere göre işletmenin öz sermayesi ne kadardır ?

a)3000
b)4750*
c)6250
d)8000
e)10000

5. yukarıdaki bilgilere göre işletmenin asit test oranı ne kadardır?
a)0.45
b)0.56
c)0.96*
d)1.25
e)1.50

6. aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sahip olduğu varlıkların ne kadarının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir?
a)likidite oranları
b)borçluluk oranları*
c)faaliyet oranları
d)kısa vadei yabancı kaynaklar /pasif toplamı
e)özkaynaklar / pasif toplamı

7. faaliyet oranlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ?

a)devir hızlarının yavaş olması işletmeler açısından olumlu gelişmedir
b)devir hızlarının yüksek çıkması ile birlikte karlılık oranlarının da yüksek çıkması işletmeler açısından olumlu gelişmedir *
c) devir hızları ile karlılık arasında bir ilişki yoktur
d)stokların satış kabiliyetinin düşmesi stok devir hızını yükseltir
e)alacakların tahsil kabiliyetinin düşmesi alacak devir hızını yükseltir

8. yüzde yöntemi ile analizde aşağıdakilerden hangisi 100 olarak kabul edilmez ?
a)dönen varlıklar toplamı
b)duran varlıklar toplamı
c)aktif toplamı
d)brüt satışlar*
e)net satışlar


9. işletmelerin satışlarını artırabilmek için yaptığı giderlerin karlılığa etkisini en iyi gösteren hesaplama şekli aşağıdakilerden hangisidir?
a)net satışlar-satılan malın maliyeti
b)net satışlar –brüt satış karı
c)brüt satış karı-faaliyet giderleri*
d)faaliyet dışı giderler-olağan kar
e) olağanüstü giderler – net kar

10. aşağıdaki analiz türlerinden hangisinde en az 5- 6 yıllık finansal tablolara gereksinim vardır ?
a) oran analizi
b)yüzde yöntemi ile analiz
c)başa baş analiz
d)eğilim yüzdeleri *
e) karşılaştırmalı tablolar

*11. tescil edilen ve bilançoda sabit bir kısım olarak gösterilen sermayenin hisse senedi sayısına bölünmesine ne ad verilir?
a)nominal değer
b)defter değeri *
c)piyasa değeri
d) tasfiye değeri
e)emisyon değeri


*12. hazır değerler 10
alacaklar 50
menkul kıymet 100
stoklar 120
KVYK 150
UVYK 250
Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin cari oranı kaçtır ?
1.87*
1.97
2.0
2.4
2.5 hazır değer+alacak+menkul+stok
cari oran = -----------------
kvyk
*13. yukarıdaki bilgilere göre işletmenin asit test oranı nedir ?
a) 1.07*
b1.87
c)1.97
d)2.0
e)2.1

hazır + menkul + alacak
asit test = --------------
kvyk*14. aşağıdakilerden hangisi hazır değerler içinde yer almaz
a)banka bonoları*
b)kasa
c)damga pulu
d)alınan çekler
e)bankalar

*15.net satışlar 10000
kredili satışlar 6000
satışların maliyeti 7000
stoklar 3000
tic . alacaklar 2000
maddi duran varlık 5000
yukarıdaki bilgilere göre işletmenin stok devir hızı kaçtır ?
a)2
b)3
c)2.33*
d)5
e)6


stok devir hızı = satışlarınmaliyeti /ortalama stok
*16. aynı bilgilere göre alacak devir hızı kaçtır?
a)2
b)3*
c)2.33
d)5
e)6
alacak devir hızı = kredili satış/tic alacak

*17. yukarıdaki bilgilere göre işletmelerin maddi duran varlık devir hızı kaçtır?
a)2*
b)3
c)2.33
d)5
e)6
maddi duran varlık devir hızı =net satış/maddi duran varlık

*18. aşağıdakilerden hangisi alacakların kontrol altında olup olmadığını ölçen oranlardan biri değildir ?
a)alacak devir hızı
b)ortalama tahsil süresi
c)alacaklar/net kar*
d) alacaklar / toplam varlıklar
e)şüpheli alacaklar / satışlar

* 19 maddi duran varlıkların devir hızının yüksek görülmesine aşağıdakilerden hangisi neden olur ?
a)işletmede mdv leasing yoluyla finanse edilmesi*
b)satışlardaki düşüş
c) mdv nin satılması
d)mdv nin bozulması
e)üretimin azalması

*20. işletmenin toplam özkaynaklarının hisse senedi sayısına bölünmesiyle bulunan değer nedir
a)nominal değer
b)defter değeri *
c)piyasa değeri
d) tasfiye değeri
e)emisyon değeri
* 21. varlıkların istenildiği anda paraya dönüşme özelliğine ne ad verilir?
a) finans
b)yatırım
c)likidite*
d)fon
e)kaynak

22. belirli bir tarihte işletmenin sahip olduğu varlıkların neler olduğunu ve bunların hangi kaynaklardan sağlandığını gösteren tabloya ne ad verilir?
a) bilanço*
b) gelir tablosu
c) fon akım tablosu
d)nakit akım tablosu
e) kar dağıtım tablosu

23. aşağıdakilerden hangisi kapsamına göre finansal analiz türlerinden birisidir?
a) yönetim analizi
b)yatırım analizi
c)kredi analizi*
d) statik analiz
e) iç analiz

24. işletme faaliyetlerinin başarısını ölçme hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını belirleme olumsuz sonuçların nedenlerini araştırma geleceği ilişkin kararlar almak için yapılan analiz türü aşağıdakilerden hangisidir ?
a) yönetim analizi*
b)yatırım analizi
c)kredi analizi
d) statik analiz
e) iç analiz

25. işletmenin sahip olduğu varlıkların ne ölçüde etkin kullanıldığını tespit etmede kullanılan oran grubu aşağıdakilerden hangisidir?

a)faaliyet oranı*
b)likidite oranı
c)karlılık oranı
d)mali oran
e)piyasa oranları

26.Dönen varlık toplamının kısa vadeli borç toplamına oranlanması ile bulunan ve üretim işletmeleri için genel kabul görmüş değeri 2 olarak kabul edilen oran türü hangisidir?
a)likidite
b) asit test
c) cari oran*
d) nakit oran
e)hassas oran

27. işletmelerin hem stoklarını elden çıkaramama hem de alacaklarını tahsil edememe gibi çok olağanüstü ekonomik sıkıntı durumunda hazır değerleri ile kısa vadeli yabancı kaynakların ne kadarını ödeyebileceğini ortaya koyan oran aşağıdakilerden hangisidir?
a)kaldıraç
b)finansman
c)nakit oran *
d)likidite
e)cari oran

28. aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sahip olduğu varlıkların ne kadarının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir?
a)UVYK/pasif
b)KVYK/pasif
c)toplam yabancı kaynak/pasif*
d)KVYK/dönen varlık
e)FVÖK/faiz gideri

29. ortalama tahsil süresi 40 gün
satışlar 360 000
alacaklar nedir ?
yıldaki gün sayısı(360)
ortalama tahsil süresi =---------------------- =
alacak devir hızı
360/40=9
satışlar
alacak devir hızı =----- -------------= 360000/9=40.000
alacaklar


a)40000*
b)45000
c)50000
d)55000
e)60000

*30. bilanço ve gelir tablosundaki iki kalemin birbirine oranlanması ile bulunan analiz aşağıdakilerden hangisidir?
a) oran analizi*
b)dikey analiz
c)yüzde yöntemiyle analiz
d)trend analizi
e)yatay analiz
*31. kredi verilen kurumun borç ödeme gücünü ölçmek için kredi veren kuruluş tarafından yapılan analize ne ad verilir ?
a) yönetim analizi
b)yatırım analizi
c)kredi analizi*
d)statik analiz
e)iç analiz

not:(*) işareti olan doğru cvp


3. Sınıf

MollaCami.Com