Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


pazarlama yönetimi final denemeleri

1-) Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın özellikleri arasında yer almaz?
A) Ürünler, hizmetler ve düşüncelerle ilgilidir.
B) İsteklerin karşılanmasına yöneliktir.
C) İhtiyaçların karşılanmasına yöneliktir.
D) Değişen çevre koşullarından etkilenmez.
E) Çeşitli faaliyetler bütünü veya sistemidir.

--------------------------------------------------------------------------------
2-) Yeni bir satış şubesi açmak ya da özel bir reklam kampanyasının yürütülmesi için oluşturulan plan türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Stratejik planlama
B) Taktik planlama
C) Proje planlaması
D) Eylemsel planlama
E) Genel planlama

--------------------------------------------------------------------------------
3-) Aşağıdakilerden hangisi tesadüfi örnekleme yöntemleri arasında yer almaz?
A) Alanlara göre örnekleme
B) Kümelere göre örnekleme
C) Basit tesadüfi örnekleme
D) Zümrelere göre örnekleme
E) Kararsal örnekleme

--------------------------------------------------------------------------------
4-) Aşağıdakilerden hangisi gözlem yönteminin türlerinden biri değildir?
A) Direkt Gözlem
B) Odimetre
C) Gizlenmiş Göz Kamerası
D) Psiko Galvanometre
E) Projeksiyon Yöntemi

--------------------------------------------------------------------------------
5-) Tüketici tutumlarıyla ilgili etki hiyerarşilerinden hangisinde, Tüketici başlangıçta ürünle ilgili yüksek bir tercihe sahip değilken, satın alma sonrası ürünle ilgili bir tutum geliştirebilir?
A) Standart öğrenme hiyerarşisi
B) Düşük ilişki hiyerarşisi
C) Deneysel etki hiyerarşisi
D) Gözlemsel etki hiyerarşisi
E) Sosyal etki hiyerarşisi

--------------------------------------------------------------------------------
6-) Aşağıdaki tüketici tutumlarının tutarlılığına göre kişiler kendi gözlemlerine dayanarak tutum belirlerler?
A) Sosyal Karar Kuramı
B) Denge Kuramı
C) Öz - Algılama Kuramı
D) Bilişsel Tutarlılık Prensibi
E) Bilişsel Uyumsuzluk Kuramı

--------------------------------------------------------------------------------
7-) Aşağıdakilerden hangisi satın alma merkezinin içinde yer alan roller arasında yer almaz?
A) Başlatıcı
B) Etkileyici
C) Alıcılar
D) Kullanıcılar
E) Belirleyiciler

--------------------------------------------------------------------------------
8-) Aşağıdaki satın alma türlerinden hangisinde karar vericiler ve etkileyiciler yoğun sorun çözme faaliyeti içine girerler ve satın almayı yapmadan önce alternatif çözümleri incelemek için kapsamlı bilgi edinirler?
A) İlk defa satın alma
B) Doğrudan yeniden satın alma
C) Değiştirilmiş tekrar satın alma
D) Tekrar tekrar satın alma
E) Devamsız satın alma

--------------------------------------------------------------------------------
9-) Aşağıdaki pazar potansiyelini belirleme yöntemlerinden hangisinde tüm pazarı oluşturan alt pazarlara ait pazar potansiyeli ayrı ayrı kestirilip bir araya getirilerek toplam pazara ait pazar potansiyeline ulaşılır?
A) İstatistiksel ayıklama tekniği
B) İlişkilendirilen mallar etüdü
C) Pazar geliştirme yöntemi
D) Zincirleme oran yöntemi
E) Satın alma eğilimi araştırmaları

--------------------------------------------------------------------------------
10-) Özellikle pazara sürülmesi kararlaştırılan yeni bir ürünün pazar başarısının araştırıldığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kalitatif pazar analizi
B) Pazar alanı analizi
C) Tüm pazar analizi
D) Kantitatif pazar analizi
E) Satın alma gücü endeksi

--------------------------------------------------------------------------------
11-) Aşağıdakilerden hangisi işletmenin ürettiği tüm ürün çeşitlerinin sayısını gösteren kavramdır?
A) Ürün karmasının eni
B) Ürün karmasının derinliği
C) Ürün karmasının tutarlılığı
D) Ürün karmasının boyu
E) Ürün karmasının yakınlığı

--------------------------------------------------------------------------------
12-) Aşağıdakilerden hangisi Hizmetlerin özellikleri arasında yer almaz?
A) Hizmetlerin dokunulmazlık özelliği
B) Hizmetlerin dayanıksızlık özelliği
C) Hizmetlerin ayrılmazlık özelliği
D) Hizmetlerin özdeş olmama özelliği
E) Hizmetlerin taşınabilme özelliği

--------------------------------------------------------------------------------
13-) İşletmenin kısa dönemli çıktı düzeyine doğrudan doğruya bağlı olarak farklılık gösteren giderler aşağıdaki maliyetlerden hangisidir?
A) Değişmez maliyetler
B) Ortalama maliyetler
C) Değişken maliyetler
D) Toplam maliyet
E) Marjinal maliyet

--------------------------------------------------------------------------------
14-) Aşağıdaki pazar türlerinden hangisinde işletme tam rekabetteki işletmelerin tersine fiyat alıcı değil fiyat yapıcıdır?
A) Tekel Pazarı
B) Aksak Rekabet Pazarı
C) Oligopol Pazarı
D) Tekelci Rekabet Pazarı
E) Yarım Rekabet Pazarı

--------------------------------------------------------------------------------
15-) Aşağıdakilerden hangisi Devletin fiyatlandırmadaki etkilerinden biri değildir?
A) Kimi maddelerin fiyatını belirler.
B) Kimi malların fiyatları için alt sınır koyar.
C) Kimi malların fiyatları için üst sınır koyar.
D) Kimi malların fiyatlarını rakiplerinkine göre ayarlar.
E) Kimi malların fiyatlarının alt ve üst sınırlarını belirler.

--------------------------------------------------------------------------------
16-) Aşağıdaki faydalardan hangisi iki kanal üyesi arasındaki mülkiyet değişimi sonucu oluşur?
A) Şekil faydası
B) Zaman faydası
C) Yer faydası
D) Sahiplik faydası
E) Ekonomik fayda

--------------------------------------------------------------------------------
17-) Ürünlerin ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye akışına yardımcı olan kişi ya da örgütler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toptancı
B) Satıcı
C) Pazarlama aracıları
D) Dağıtıcılar
E) Perakendeci

--------------------------------------------------------------------------------
18-) Aşağıdakilerden hangisi tüketim mallarındaki doğrudan dağıtım kanalıdır?
A) Üretici - Tüketici
B) Üretici - Perakendeci - Tüketici
C) Üretici - Örgütsel alıcı
D) Üretici - Acente - Örgütsel alıcı
E) Üretici - Toptancı - Perakendeci - Tüketici

--------------------------------------------------------------------------------
19-) Aşağıdakilerden hangisi ürünlerin ve hizmetlerin nihai tüketicilere pazarlanmasıyla ilgili eylemler bütünüdür?
A) Toptancılık
B) Perakendecilik
C) Yarı Toptancılık
D) Acenta
E) Simsarlık

--------------------------------------------------------------------------------
20-) Aşağıdakilerden hangisi self servise dayalı çalışan, çeşitleri az, 100-200 m2 arasında ve gıda ürünlerinin ağırlıkta olduğu mağazalardır?
A) Kolaylık mağazaları
B) Özel mağazalar
C) İndirim mağazaları
D) Süpermarketler
E) Hipermarketler

--------------------------------------------------------------------------------
21-) Aşağıdakilerden hangisi geniş ölçüde merkezi kontrol, rekabetçi fiyat gibi özellikler gösteren ve 400-2500 m2 arasında satış alanına sahip perakendecilik türüdür?
A) Özel mağazalar
B) Hipermarketler
C) Alışveriş merkezleri
D) Kolaylık mağazaları
E) Süpermarketler

--------------------------------------------------------------------------------
22-) Aşağıdaki ürün yaşam eğrisi aşamalardan hangisinde Temel tutundurma aracı tüketiciyi ürün satın almaya ikna etmektir ve marka farklılıklarını vurgulayıcı reklamlar uygulanır?
A) Tanıtım
B) Büyüme
C) Olgunluk
D) Düşüş
E) Gerileme

--------------------------------------------------------------------------------
23-) Aşağıdakilerden hangisi Kitlesel olan Medyaya doğrudan ödeme yapılmadan gerçekleştirilen ve Tüketici Zihninde güvenilirliği en yüksek olan tutundurma karması elemanıdır?
A) Satış Tutundurma
B) Halkla İlişkiler
C) Kişisel Satış
D) Fiyatlandırma
E) Özendirici önlemler

--------------------------------------------------------------------------------
24-) Aşağıdakilerden hangisi özel ya da tüzel kişilerin belirtilmiş kitlelerle iletişim kurarak onlara çeşitli iletileri sunup onları, olumlu davranışlara yöneltmesidir.
A) Reklam
B) Halkla ilişkiler
C) Kişisel Satış
D) Satış tutundurma
E) Doğrudan pazarlama

--------------------------------------------------------------------------------
25-) Aşağıdakilerden hangisi Kişisel satışın üstünlükleri arasında yer almaz?
A) Etki fazladır
B) Geri bildirim sonradan oluşur
C) Uzlaşma sağlanabilir
D) Hedeflenmiş mesaj vardır
E) Bilgi verme kolaydır

--------------------------------------------------------------------------------
26-) Aşağıdakilerden hangisi kişisel satış aşamalarından biri değildir?
A) Ziyaret öncesi planlama
B) Yaklaşma
C) Müşteri ihtiyacının analizi
D) Satış sunuşu
E) Uzaklaşma

--------------------------------------------------------------------------------
27-) Aşağıdakilerden hangisi satışcının yeni bir ürün, hizmet için mevcut ve muhtemel müşteriler arasında talebi dürtmesine dayalı satış görevidir?
A) Gerçekleştirici satış görevi
B) Ticari satış görevi
C) Yaratıcı satış görevi
D) Direnici satış görevi
E) Komisyoncu satışı

--------------------------------------------------------------------------------
28-) Aşağıdaki reklam faaliyetlerine ilişkin çalışmaları hangisinde “ben buna değerim” düşüncesinin tüketicilere iletilmesi gerçekleştirilir.
A) Kampanya etkinliğini ölçmek
B) Bütçeyi belirlemek
C) Araçları belirlemek
D) Mesaj stratejisi oluşturmak
E) Kampanya düzenlemek

--------------------------------------------------------------------------------
29-) Aşağıdakilerden hangisi reklam medyaları arasındaki televizyonun özelliklerinden biri değildir?
A) Çok geniş bir izleyici kitlesine ulaşır.
B) Mesaja maruz kalma süresi kısadır.
C) Resim, ses, baskı ve hareketi kullanarak etki yaratır.
D) Maliyeti yükseltir.
E) Özel gruplara etkin ulaşır.

--------------------------------------------------------------------------------
30-) Aşağıdakilerden hangisi Radikal pazarlamanın ilgilendiği durumlardan biri değildir?
A) Müşterileri anlama
B) Büyük kitleleri amaçlayan
C) Yeni çözümler bulma
D) Derin ilişkiler kurma
E) Samimi ilişkiler kurma

cevapları
1-)
D


2-)
C


3-)
E


4-)
E


5-)
B


6-)
C


7-)
E


8-)
A


9-)
C


10-)
C


11-)
D


12-)
E


13-)
C


14-)
A


15-)
D


16-)
D


17-)
C


18-)
A


19-)
B


20-)
A


21-)
E


22-)
B


23-)
B


24-)
B


25-)
B


26-)
E


27-)
C


28-)
D


29-)
E


30-)
B

alıntıdır

1-) 1900'lü yılların başında Henry Ford'un otomobil satışlarını arttırmak için; üretimi verimli kılmak ve seri üretim yaparak, maliyetleri düşürme çabaları hangi pazarlama anlayışının sonucudur?
A) Mamule yönelik anlayış
B) Üretime yönelik anlayış
C) Satış anlayışı dönemi
D) Pazarlama anlayışı dönemi
E) Toplumsal pazarlama anlayışı

--------------------------------------------------------------------------------
2-) Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karması elemanlarından biri değildir?
A) Ürün
B) Fiyat
C) Tutundurma
D) Dağıtım
E) Planlama

--------------------------------------------------------------------------------
3-) Aşağıdakilerden hangisi tutundurma ile ilgili bir özellik değildir?
A) Reklam
B) Kişisel satış
C) Satış tutundurma
D) Halkla ilişkiler
E) Kalite

--------------------------------------------------------------------------------
4-) Aşağıdakilerden hangisi işletmeleri, tüm pazarı inceledikten sonra belirlediği kendi ürettiği mamul veya hizmetleri satın almaya arzulu tüketici grubudur?
A) Pazarlama karması
B) Hedef pazar
C) Bölümlenmiş pazar
D) Yoğunlaşmış pazar
E) Bütün pazar

--------------------------------------------------------------------------------
5-) Aşağıdakilerden hangisi pazarlama planında düzeltici önlemlerin alınabilmesi için uygulamadaki sonuçlar ile önceden belirlenmiş standartların karşılaştırılmasını sağlayan sistematik bir çabadır?
A) Koordinasyon
B) Örgütleme
C) Planlama
D) Yürütme
E) Denetim

--------------------------------------------------------------------------------
6-) Aşağıdakilerden hangisi pazarlama araştırma sürecinin son aşamasıdır?
A) Problemin teşhis ve tanımlanması
B) Veri kaynaklarının belirlenmesi
C) Örnekleme
D) Yöntemlerin seçimi
E) Araştırma raporunun hazırlanması

--------------------------------------------------------------------------------
7-) Aşağıdakilerden hangisi reklam araştırmasının aşamalarından biri değildir?
A) Mesaj araştırması
B) Medya araştırması
C) Reklam bütçesinin belirlenmesi
D) Reklam etkinliğinin ölçümü
E) Satış araştırması

--------------------------------------------------------------------------------
8-) Aşağıdakilerden hangisi lezzetli gıdaların sağlayacağı haz ile beraberinde getirebileceği kilo probleminin oluşturduğu çelişkidir?
A) Yaklaşma - uzaklaşma
B) Yaklaşma - yaklaşma
C) Uzaklaşma - uzaklaşma
D) Yaklaşma
E) Kaçınma

--------------------------------------------------------------------------------
9-) Aşağıdakilerden hangisi Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramında yer alan prestij, statü ve başarı faktörlerinin yer aldığı basamaktır?
A) Fizyolojik
B) Güvenlik
C) Saygınlık
D) Aidiyet
E) Kendini gerçekleştirme

--------------------------------------------------------------------------------
10-) Aşağıdakilerden hangisi psikografik bölümlemenin kullanım alanlarından biri değildir?
A) Hedef pazarı tanımlama
B) Ürün konumlandırma
C) Ürün özelliklerini daha iyi iletebilme
D) Kişilik yapılarının analizi
E) Genel strateji oluşturma

--------------------------------------------------------------------------------
11-) Aşağıdaki tüketici tutumlarına ilişkin kuramların hangisinde kişiler kendi bildikleri ya da hissettikleri üzerine yeni bilgileri pekiştirerek ürünler hakkında tutum geliştirir?
A) Öz algılama kuramı
B) Sosyal karar kuramı
C) Denge kuramı
D) Bilişsel uyumsuzluk kuramı
E) Bilişsel tutarlılık kuramı

--------------------------------------------------------------------------------
12-) Aşağıdakilerden hangisi kulanım ya da başka yönlerden ürün dizilerinin hangi ölçüde birbirine yakın olduğunu gösterir?
A) Eni
B) Boyu
C) Derinliği
D) Tutarlılığı
E) Özelliği

--------------------------------------------------------------------------------
13-) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin fiyatlandırma kararlarında gözönünde bulundurduğu etkenlerden biri değildir?
A) Devlet
B) Pazardaki rekabet
C) Maliyet giderleri
D) Talep
E) Kişisel tercihler

--------------------------------------------------------------------------------
14-) Aşağıdakilerden hangisi kısa dönemde, belirli bir kapasite düzeyinde aynı kalan ve çıktı düzeyine göre dalgalanma göstermeyen maliyettir?
A) Değişken maliyet
B) Değişmez maliyet
C) Toplam maliyet
D) Ortalama maliyet
E) Marjinal maliyet

--------------------------------------------------------------------------------
15-) Aşağıdakilerden hangisi belli bir dönemde işletmenin yapacağı yatırımlardan belirli bir kâr elde etme amacını gerçekleştirecek fiyatları uygulama temeline dayanan fiyatlama sistemidir?
A) Başabaş analiziyle fiyatlama
B) Belli bir kâr hedefine dayanan fiyatlama
C) Maliyet artı sistemi
D) Marjinal maliyete dayanan fiyatlama
E) Değişken maliyete dayanan fiyatlama

--------------------------------------------------------------------------------
16-) Aşağıdakilerden hangisi pazarlama dağıtım sisteminde aracıların kullanılmasının nedenlerinden biri değildir?
A) Verimliliği arttırırlar.
B) Ürünleri küçük parçalara bölüp ürün demeti oluştururlar.
C) Fiyatın düşmesini sağlarlar.
D) Tüketicinin araştırma sürecini kolaylaştırır.
E) Değişim işlemini rutin hale getirirler.

--------------------------------------------------------------------------------
17-) Aşağıdakilerden hangisi pazarlama kanalındaki son bağlantıdır?
A) Acente
B) Broker
C) Toptancı
D) Perakendeci
E) Distribütör

--------------------------------------------------------------------------------
18-) Aşağıdakilerden hangisi ürünlerin üreticiden, taşımacıya, toptancıya, perakendecinin deposuna, mağazasına ve nihai tüketiciye akışıdır?
A) Bilgi akışı
B) Sahipliğin akışı
C) Fiziksel akış
D) Değer akışı
E) Paranın akışı

--------------------------------------------------------------------------------
19-) Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel ürünlerin dağıtım kanallarından biri değildir?
A) Üretici - Örgütsel Alıcı
B) Üretici - Endüstriyel Distribütör - Örgütsel Alıcı
C) Üretici - Perakendeci - Tüketici
D) Üretici - Acente - Örgütsel Alıcı
E) Üretici - Acente - Distribütör - Örgütsel Alıcı

--------------------------------------------------------------------------------
20-) Aşağıdaki dağıtım kanalı türünün hangisinde genellikle bir şehirde ya da bölgede tek bir toptancıya distribütörlük vermek gerçekleşir?
A) Yoğun dağıtım
B) Sınırlı dağıtım
C) Seçimli dağıtım
D) Klasik dağıtım
E) Karma dağıtım

--------------------------------------------------------------------------------
21-) Aşağıdakilerden hangisi dağıtım kanalı seçimini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A) Pazarın türü
B) Pazarın büyüklüğü
C) Pazarın yoğunluğu
D) Ürünün teknik yapısı
E) Tüketici istekleri

--------------------------------------------------------------------------------
22-) Aşağıdakilerden hangisi fiziksel dağıtım işlevlerinden biri değildir?
A) Malzeme aktarımı
B) Müşteri hizmetleri ve sipariş verme
C) Depolama
D) Stok yönetimi
E) Fiyat düzeyi

--------------------------------------------------------------------------------
23-) Aşağıdakilerden hangisi yalnızca tüketicinin kendi ihtiyaçlarını ya da ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla satın alma eylemini gerçekleştiren son tüketicilere mal satma eyleminde bulunur?
A) Üretici
B) Toptancı
C) Komisyoncu
D) Perakendeci
E) Simsar

--------------------------------------------------------------------------------
24-) Aşağıdakilerden hangisi kuruyemişçiler ve kasaplar gibi birbirleriyle ilgili birkaç tür ürünün birçok çeşidini satan mağazalardır?
A) Kolaylık mağazaları
B) Özel mağazalar
C) İndirimli mağazalar
D) Süpermarketler
E) Sınırlı türde ürün satan mağazalar

--------------------------------------------------------------------------------
25-) Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecindeki unsurlardan biri değildir?
A) Gönderici
B) Mesaj
C) Kanal
D) Alıcı
E) Operatör

--------------------------------------------------------------------------------
26-) Aşağıdakilerden hangisi ürün yaşam eğrisi aşamalarından biri değildir?
A) Tanıtım
B) Büyüme
C) Ayrılma
D) Olgunluk
E) Düşüş

--------------------------------------------------------------------------------
27-) Aşağıdakilerden hangisi kişisel satışın özelliklerinden biri değildir?
A) Etki fazladır
B) Bilgi verme kolaydır
C) Uzlaşma sağlanabilir
D) Etkileşim yüzyüzedir
E) Bilgi aktarımı azdır

--------------------------------------------------------------------------------
28-) Aşağıdakilerden hangisi satış gücü yönetiminin aşamalarından biri değildir?
A) Satış gücü büyüklüğünün belirlenmesi
B) Satışçıların seçimi
C) Satışçıların eğitimi
D) Satışçıların performansının değerlenmesi
E) Satıcıların ücretlerinin ertelenmesi

--------------------------------------------------------------------------------
29-) Aşağıdakilerden hangisi tüketicilere yönelik satış tutundurma araçları arasında yer almaz?
A) Armağan dağıtımı
B) Para iadeleri
C) Yarışma ve çekilişler
D) Kupon dağıtımı
E) Ürün hakkında bilgi verme

--------------------------------------------------------------------------------
30-) Aşağıdakilerden hangisi veri tabanlı pazarlamanın işleyiş aşamalarından biri değildir?
A) Analiz
B) Planlama
C) Koordinasyon
D) Uygulama
E) Denetim


cevapları

1-)
B


2-)
E


3-)
E


4-)
B


5-)
E


6-)
E


7-)
E


8-)
A


9-)
C


10-)
D


11-)
B


12-)
D


13-)
E


14-)
B


15-)
B


16-)
C


17-)
D


18-)
C


19-)
C


20-)
B


21-)
E


22-)
E


23-)
D


24-)
E


25-)
E


26-)
C


27-)
E


28-)
E


29-)
E


30-)
C

alıntıdır


3. Sınıf

MollaCami.Com