Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


FİNANSAL YÖNETİM

FİNANSAL YÖNETİM
 Finansal yönetim amaçlarından "İşletmenin piyasa
değerini en yükseğe çıkartmak" günümüz
koşullarında diğer amaçlardan daha rasyonel kabul
edilir.
 Finansal yöneticiler, uzun dönemli yatırım kararları
alırken ve bu yatırımlar ile ilgili bütçelemeyi
yaparken mikro ekonomiden yararlanırlar.
 Finansal yöneticiler "finansal planlamada" kaynak
seçimi ve yatırımlar arasında uyum sağlamayı
amaçlar.
 Kar planlaması, sermaye bütçelemesi ve
finansmanda yararlanılacak maliyet standartlarıiçin
planların hazırlanarak yürütülmesi "kontrolörün"
sorumluluğundadır.
 Döner varlıklar ile kısa vadeli borçlar arasındaki
sayısal ilişkiyi gösteren ve işletmenin likidite
durumunu ortaya koyarak çalışma sermayesinin
yeterli olup olmadığınıaraştıran likidite oranı"Cari
oran" dır.
 Vergiden önceki net geliri 50 milyar TL ve faiz
ödemeleri toplamı2,5 milyar TL olan bir işletmede
faizin kazanılma sayısı21 dir. (50+2,5)/2,5=21
 Alacakların toplamı5 milyar TL olan bir işletmenin
ortalama tahsil süresi 18 gün ise satışlarıtoplamı100
milyar TL dir. Ortalama tahsil süresi=Ticari
alacaklar/(Kredili satışlar/360)
 İşletmenin borçlanma, sermaye artışıve faaliyetleri
sonucu elde ettiği kaynaklarıve bu kaynakların nasıl
kullanıldığınıgösteren finansal tabloya fon akım
tablosu denir.
 Fon kullanımı, aktifteki artışlarıve pasifteki
azalışlarıifade eder.
 İşletme birleşmelerinde veya tevsii ve yenileme
yatırımlarında olağanüstü finansal planlar
kullanılmalıdır.
 1998 yılısatışları10 milyar TL, varlık toplamı5
milyar TL ve 1999 yılında satışlarını%50 artırması
halinde gereksinim duyacağıtoplam fon miktarı1,5
milyar TL olan bir işletmenin kısa vadeli borç
toplamı2 milyar TL dir. Toplam fon
gereksinimi=delta S/S* (V-DB)
 Bilanço kalemlerinin bağımlıdeğişken, satışların
bağımsız değişken kabul edilerek satışlarla bağlantılı
olan bilanço kalemlerinin tahmininin yapıldığıve söz
konusu bilanço kalemleri ile satışlar arasındaki
ilişkinin saptandığıfinansal tahmin yöntemi
Regresyon analizidir.
 İşletmelerin, finansal planlarla belirledikleri
hedefleri sayılarla göstermelerine Bütçeleme denir.
 Kara geçişnoktasının belirlenmesinde, Fiyat
değişikliklerinin belirlenmesinde, Sabit ve değişken
giderlerin yapısındaki değişikliklerin işletme karına
etkisinin belirlenmesinde, Finansal varlıkların
karlılığının belirlenmesinde başabaşanalizinden
yararlanılır.
 Başabaşnoktasındaki üretim hacmi 30000 birim,
birim değişir gideri 100000 TL ve ürettiği mamulün
birim satışfiyatı250000 TL olan bir işletmenin sabit
giderleri toplamı4,5 milyar TL dir. TR=TC ,
250000*30000=3000 000 000+x
 Çalışma kaldıracıderecesi 3, birleşik kaldıraç
derecesi 1,5 olan bir işletmede finansal kaldıraç
derecesi 0,5 olur. BKD=ÇKD * FKD
 Türk Ticaret Kanunu'na göre, işletmelerin ellerinde
tutamayacaklarıve rehin olarak kabul
edemiyecekleri kendi hisse senetlerine Kasa hisse
senedi denir.
 Riskin artması, işletmelerin çalışma sermayelerinin
finansmanında kısa vadeli borç kullanımının
artmasının sonuçlarından biridir.
 Kar marjı%10 ve kazanma gücü %30 olan bir
işletmenin varlık devir hızı3 'tür. Kar marjı* Devir
hızı= Kazanma gücü
 İşletmelerin nakit yetersizliğini, nakit iskontosundan
yoksun kalınmasına ve işletmenin kredi değerinin
azalmasına bağlayan optimal nakit tutarımodeli
Beranek modelidir.
 Büro makineleri, stok türlerinden "işletme
malzemesi" 'ne örnektir.
 Her 18 günde bir siparişveren bir işletmenin toplam
mal talebi 4000 birim olduğuna göre ekonomik
siparişmiktarı200 birimdir. 4000=360/18 * ESM
 Stok bulundurma giderleri: Sigorta giderleri,
Ürünün bozulmasının yol açtığıgiderler, Depolama
giderleri, Moda değişikliklerinin yol açtığıgiderler.
 Kısa vadede alacakların miktarınıetkileyen en
önemli etken satışlardaki değişikliklerdir.
 Satıştoplamı20 milyar TL ve alacak toplamı5
milyar TL olan bir işletmede, alacaklara bağlanan
fonlar yılda 4 kez toplanmaktadır. 20/5=4
 %80 bileşik faizle bankaya yatırılan 5 milyar TL 3
yıl sonra 29,16 milyar olur. Tablodan 5,832 * 5
milyar=29,16
 Enflasyon oranı%60 olduğunda, %70 faizli devlet
tahvilinin reel getirisi yüzde 6,25 olur. r=[(1+0,70)-
(1+0,60)]/(1+0,60)
 Çalışma sermayesinin yeterli olduğunun
söylenebilmesi için genel bir kural olarak işletmelerin
vari varlıklarıcari borçlarının 2 katıolmalıdır. Cari
oran=dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar
 Genel olarak, aktifteki artışlar ve pasifteki azalışlar
fon kullanımınıifade eder.
 Satışgiderleri bütçesi pazarlama fonksiyonuna bağlı
olarak hazırlanan bütçelerden biridir.
 Direkt işçilik değişir giderler kapsamındadır.
 İşletmelerin çalışma sermayelerinin finansmanında
kısa vadeli borç kullanımının artmasıcari oranın
azalmasısonucunu doğurur.
 Optimal nakit tutarının saptanmasıiçin geliştirilen
modellerden Baumol Modeli , her borçlanmanın ve
fon çekilişinin işletmeye sabit bir masraf yüklediği,
işletmenin nakit ödemelerinin zaman içinde düzenli
bir şekilde dağıldığıvarsayımına dayanır.
 Bir işletmenin yıllık talebi 1600 birim ve ekonomik
siparişmiktarı400 birim ise bu işletme 90 günde bir
siparişvermelidir. 1600/400=4 kez, 360/4=90 günde
bir sipariş.
 Bir işletmenin alacak senetlerini iskonto ettirmesinin
sonucu, alacaklara bağlanan fonların azalmasıdır.
 Yatırılan sermaye üzerinden bütün dönemleri
kapsayacak biçimde bir defa hesaplanan faize basit
faiz denir.
 Yatırım projesi değerleme yöntemlerinden net
şimdiki değer yöntemi paranın zaman değerini
dikkate alır.
 Bir yatırımın ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı
nakit girişlerinin, risk derecesine göre düzeltilmesini
içeren proje değerleme yaklaşımına belirlilik eşiti
yaklaşımıdenir.
 Projenin beklenen net nakit girişi, nakit girişlerinin
her birinin olasılıklarla çarpılarak toplamının
alınmasıyla bulunmaktadır. Net nakit girişleri:
50,100,150,200 OLsılık: 20, 20,40,20 Beklenen değer:
10,20,60,40 toplam=130
 Bir işletme 3 yıllık dönemde sırasıyla 150,100,200 TL
kar payıdağıtmıştır. Linter-Gordon modeline göre,
iskonto oranı%100 olduğunda bu işletmenin hisse
senetlerinin piyasa fiyatı125 TL olur.
 Kar dağıtım politikasınıetkileyen faktörlerden biri
borçların ödenme zorunluluğudur.
Maddi teminata gerek duyulmaksızın, kredi alanının
imzasına dayanılarak açılan kredilere açık kredi
denir.
 Faiz ödeme dönemlerinin 4 ayda bir olması
durumunda, %75 nominal faiz oranına göre kısa
vadeli banka kredisinin maliyeti yaklaşık %95,3 tür.
12/4=3 kez. n=1 yıl, (1+ %75 / 3 )^3 - 1
 60 gün vadeli ve 10 milyar TL tutarında mal alarak
ticari kredi kullanan bir işletme, malın bedelini ilk 20
gün içerisinde öderse %10 peşin iskontosundan
yararlanacaktır. Malın bedelinin vadesinde ödenmesi
durumunda, bu işletmenin kullandığıticari kredinin
yıllık maliyeti yaklaşık %100 DÜR. 10/(100-10) *
360/(60-20)=%100
 Tahvil çıkaran işletmenin geliri incelenirken banka
garantisi, nakit olmayan giderler, varlıkların paraya
çevrilmesinde fonlar, faizi karşılama oranının eğilimi
gözönüne alınır.
 Hisse senetlerinin piyasa fiyatı8000 TL olan ve hisse
başına 6400 TL kar sağlayacağıtahmin edilen bir
işletmede, ortakların gelir vergisi oranının %25
olmasıdurumunda, dağıtılmayan kar paylarının
maliyeti %60 olur. 6400(1-0,25)/8000=%60
 Tüm yatırımcıların aynımaliyet oranıüzerinden
borçlanabilmesi sermaye yapısıkararlarıile ilgili
olarak geliştirilen Modigliani-Miller yaklaşımının
koşullarından biridir.
 Sermaye maliyetinin en düşük düzeyde
gerçekleşmesini sağlayarak, işletmenin piyasa
değerinin en yükseğe çıkarılmasına imkan veren
finansal yapıOptimal sermaye yapısıile ifade edilir.
 Ters repo, bir tahvilin geri satım taahhüdü ile alımını
içermektedir.
 Yatırım fonlarının özellikleri: Riskin dağıtılmasını
amaçlaması, Küçük ve dağınık tasarruflarıülke
ekonomisine aktarması, Sermayenin oluşumunu
hızlandırması, Banka aracıkurum ve özel sigorta
şirketleri tarafından kurulabilmesi.
 Toptan satışlar pazarı, blok satışşeklindeki
özelleştirme uygulamalarının borsada organize
olmuşbir pazarda gerçekleştirilmesi amacıyla
kurulmuştur.
 Borsada işlem görecek menkul kıymetlerin kotasyon
işlemine tabi tutulması, menkul kıymet borsalarının
güvence sağlama fonksiyonu ile ilgilidir.
 İstanbul Altın Borsasında işlem gören finansal
araçlar: Altın senedi, altına dayalıB tipi yatırım
fonu, altına dayalıdeğişken faizli tahvil, altına dayalı
VDMK
 İşletmelerin birleşmesinde etkili olan faktörler:
Finansman kolaylığısağlama, vergi yasalarından
yararlanma, riskleri azaltma, ölçek ekonomisinden
yararlanma
 İşletme döneminde başarısızlığa neden olan
faktörlerden biri beklenen satışdüzeyine
ulaşılamamasıdır.
 Uluslararasıfaaliyet gösteren işletmeler tarafından
kısa vadeli fon sağlama amacıyla çıkarılan ve ikincil
piyasalarıolan finansal araçlara euro ticari senet
denir.
 Future işlemlerinin özelliklerinden biri: fiyatların
takas odasıtarafından ilan edilmesidir.
 Finans fonksiyonunu doğrudan etkileyen etmenler:
İşletmelerin büyümesi, haberleşmenin hızlanması,
sürekli enflasyon, pazarın gelişmesi
 Fon kullanımı: vergi ödemeleri, kar payıdağıtımı,
sabit varlık artışı, sermayenin azaltılması
 İşletme faaliyetleri ile ilgili gelir ve giderlerin
uyumlaştırılmasıamacıgüdülerek günlük
işlemlerden doğabilecek ihtiyaçlarıkarşılamak için
düzenlenen finansal planlara normal plan denir.
 Bütçeleme işleminin aşamaları: 1-Temel amaçların
belirlenmesi 2-Uzun vadeli planlar yapılması3-Uzun
vadeli satıştahminleri yapılması4-Mal karması
oluşturulması5-Kısa vadeli satıştahmini yapılması
 Bir işletmenin, 20 000 birimlik üretim hacminde
toplam sabit giderleri 6 milyar TL ve toplam değişir
giderleri 4 milyar TL'dir. Birim satışfiyatının
800000 TL olmasıdurumunda, bu işletme 10 milyar
TL'lik satışhacminde başabaşnoktasına
ulaşır.TR=P*Q, TC=F+V*Q, TR=TC,
800000*Q=6+4, Q=12500
 Hammadde giderleri değişir gider kalemlerinden
biridir.
 Nakit akımı: Nakit-Hammadde-Yarımamul- Mal
stoku- Alacaklar-Nakit
 Her 18 günde bir siparişveren bir işletmenin toplam
mal talebi 4000 birim olduğuna göre ekonomik
siparişmiktarı200 birimdir. 360/18=20 kez,
ESM=4000/20=200
 30 milyar TL tutarındaki bir makine satın almak için
yıllık %70 basit faizli kredi kullanıldığında ilk ay
ödenmesi gereken faiz miktarı1,75 milyar TL olur.
30*70*1/100*12=1,75
 İşletmelerin, üretim konusu olan mallarının
hammaddelerini üretmek ya da ürettiği mallarıdaha
etkin olarak pazarlamak için yaptıklarıyatırımlara
entegrasyon yatırımlarıdenir.
 İç ve dışpiyasada satışkabiliyeti olan ticari ve zirai
mamul veya malların bankaya rehin edilmesi
karşılığında verilen kısa vadeli kredilere emtia
karşılığıavans denir.
 Leasing yönteminin avantajları: Teşviklerden tam
yararlanma sağlaması, Esnek ödemeli olması, Daha
az teminat gerektirmesi, İstikrarlıfinansman
sağlaması
 Gerçekleşmesi gereken karın yüksek amortisman,
ihtiyatlar ve karşılık zararlarıyoluyla azaltılması
sonucu ortaya çıkan duruma gizli otofinansman
denir.
 Sermaye yapısıkararlarınıetkileyen temel faktörler:
Genel ekonomik durum, endüstrinin özellikleri,
işletmenin özellikleri, Yöneticilerin risk almadaki
tercihleri
 Üçüncül piyasanın özelliklerinden biri borsadaki
acentelerin komisyon gelirini azaltılmasıdır.
 Para piyasasının özellikleri: Enflasyonun sürekli
yüksek olduğu ekonomilerde ön plana çıkması,
Vadelerin kısa olması, Borcun paraya dönüştürülme
maliyetinin düşük olması, Borçların geri ödenmeme
riskinin düşük olması
 Toptan satışlar pazarı, blok satışşeklindeki
özelleştirme uygulamalarının borsada organize
olmuşbir pazarda gerçekleştirilmesi amacıyla
kurulmuştur.
 Düşük fiyatlısatım emirlerinin daha yüksek fiyatlı
satım emirlerinden önce karşılanmasına fiyat
önceliği kuralıdenir.
 Fiyat kartelinde belirlenen fiyatın dışında satış
yapılmasının önlenerek piyasanın denetim altına
alınmasıiçin kurulan kartel türü satışkartelidir.
 Dikey birleşme, üretim ve satışfaaliyetlerinin çeşitli
evrelerinde faaliyet gösteren birimlerin birleşmesini
gösterir.
 İşletme ile çevresindeki ilişkilerin analiz edilerek
amaçların belirlenmesi, bunlarıgerçekleştirecek
faaliyetlerin tespiti ve örgütün yeniden düzenlenerek
gerekli kaynakların tahsis edilmesine strateji denir.
 İşletmelerin finansal başarısızlık durumlarını
iyileştirmek için izlenebilecek yollar: Yeni işletmeler
ile ortaklık yapılması, Borçların öz kaynağa
çevrilmesi, Küçülme yolu ile başarısızlığın
giderilmesi, Borçların vadelerinin uzatılması
 Euro ticari senedin özellikleri: Uluslararasıdüzeyde
faaliyet gösteren işletmeler tarafından çıkarılması,
İkincil piyasada işlem görebilmesi, Kredi değerliliği
yüksek işletmeler tarafından çıkarılması, Banka
mevduatına oranla daha yüksek gelir sağlaması.
 Future fiyatlar ile spot fiyatlar arasındaki ilişkiyi
sağlayan ve piyasalarıdengeye getiren sürece
arbitraj denir.
 Çağdaşfinans yöneticisinin görevleri: İşletmenin
gelecekteki büyüme hızının ne olacağına karar
vermek. İşletme kaynaklarının bileşimine karar
vermek. Üretilen malın maliyeti ve fiyatının nasıl
saptanacağınıbelirlemek. İşletmenin sermaye
yapısınıbelirlemek.
Muhasebe, finansal yönetimin ilişkili olduğu öncelikli
disiplinlerden biridir.
Muhasebe politikalarının ve süreçlerinin saptanması
kontrolörün görevlerinden biridir.
 Finansal yöneticiler kaynak seçimi ve yatırımlar
arasında uyum sağlamayıFinansal Planlamada
amaçlar.
 Cari oran 2, cari borçlar 4 milyar TL ve stokları2
milyar TL olan bir işletmenin hassas oranı1,5 'tur.
 Sermaye arttırımı, işletmelerin fon kaynaklarından
biridir.
 Fon kullanımları: Vergi ödemeleri. Sermayenin
azaltılması. Kar payıdağıtımı. Sabit varlık artışı.
 Bir işletmenin 1998 yılısatışları40 milyar TL,
toplam varlıkları20 milyar TL ve döner borçları10
milyar TL'dir. İşletmelerin %20 oranında artıracağı
tahmin edildiğine göre bu işletmenin toplam fon
gereksinimi 2 milyar TL'dir.
 İşletme birleşmelerinde veya tevsii ve yenileme
yatırımlarında finansal plan türlerinden Olağanüstü
finansal planlar kullanılmalıdır.
 Bütçelemenin yararları: İşletme etkinliklerini
geliştirmesi. Kaynakların verimli kullanımını
sağlaması. Planlamada kesinlik sağlaması. İşletme içi
bölümler arasında uyum sağlaması.
 Genel imalat giderleri bütçesi, üretim fonksiyonu ile
ilgili bütçelerden biridir.
 Sigorta giderleri, sabit giderlere örnektir.
 Bir işletmenin 20000 birimlik üretim hacminde
toplam sabit giderleri 6 milyar TL ve toplam değişir
giderleri 4 milyar TL'dir. Birim satışfiyatının
800000 TL olmasıdurumunda, bu işletme 10 milyar
TL'lık satışhacminde başabaşnoktasına ulaşır.
 Çalışma sermayesi kalemleri: Nakit, Alacaklar, Peşin
ödenmişgiderler, Stoklar.
 Çalışma sermayesinin geçici kısmının bir bölümünün
kısa süreli finansman kaynaklarıile finanse edildiği
çalışma sermayesi finansmanıyaklaşımına Ilımlı
yaklaşım denir.
 Net karı15 milyon TL, satışları30 milyon TL ve
toplam varlıkları50 milyon TL olan bir işletmenin
kazanma gücü yüzde 30 'dur.
 Bir işletmenin yıllık talebi 1200 birim ve ekonomik
siparişmiktarı100 ise, bu işletme giderlerini en aza
ndirebilmek için 30 günde bir siparişvermelidir.
 Üretim sürecinde yer almayan ancak üretim
sürecinin meydana gelmesine ve devamına yardım
eden materyallere işletme malzemesi denir.
Müşterilerin kredi analizi yapılırken kullanılan
oranlar: Cari oran, Alacakların dönme hızı,
Stokların dönme hızı, Asit test oranı.
 Bir işletmenin satışları150 milyon TL ve alacakları
25 milyon TL ise bu işletmenin alacaklarıortalama
60 gün vadelidir.
 500 milyon TL'nin %80 yıllık basit faiz üzerinden 6
aylık faizi 400 milyon TL'dir.
 Piyasadaki enflasyon oranı%70 olduğunda, %90
faizli devlet tahvilinin reel getirisi yaklaşık %12 'dir.
 Net şimdiki değer yöntemi, paranın zaman değerini
dikkate alır.
 %70 iskonto faktörüne göre şimdiki değeri 20, %80
iskonto faktörüne göre ise şimdiki değeri -5 olan bir
projenin iç karlılık oranı%78 dir.
 24 Ocak 1980 kararlarının sonuçları: Sıkıpara
politikasıuygulaması. Faiz oranlarının hızlıbir
şekilde artışgöstermesi. Yeni yatırım olanaklarının
azalması. İşletmelerin borç yükünün artması.
 Bütçeleme şefi, kontrolöre bağlıolarak çalışır.
 Vergiden önceki net geliri 5 milyar TL, ödenen faiz
tutarı500 milyon TL olan bir işletmede faizin
kazanılma sayısı11 'dir.
 Sermaye arttırımı, fon kaynaklarından biridir.
 Bir işletmenin 1998 yılısatışları40 milyar TL,
toplam varlıkları20 milyar TL ve döner borçları10
milyar TL'dir. İşletmenin 1999 yılında satışlarını%
20 oranında arttıracağıtahmin edildiğine göre bu
işletmenin toplam fon gereksinimi 2 milyar TL'dir.
 İşletmelerin belirledikleri hedefleri sayılarla
göstermelerine Bütçeleme denir.
 Bir işletmenin ürettiği malların satışgeliri 50000
birimlik üretimde toplam 1 milyar TL, değişir
giderleri toplam 500 milyon TL ve sabit giderleri
toplam 750 milyon TL olduğuna göre, bu işletme 75
bin birimlik üretimde başabaşnoktasına ulaşır.
 Toptan ticarette, çalışma sermayesi ihtiyacı
diğerlerine göre daha fazladır.
 Optimal nakit tutarının saptanmasıile ilgili olarak
geliştirilen Beranek modelinde, işletmeye para
girişlerinin devamlı, buna karşılık para çıkışlarının
yönetimin kontrolü altında belirli günlerde ve büyük
tutarlar halinde yapıldığıileri sürülmektedir.
 Bir işletmenin yıllık talebi 1600 birim ve ekonomik
siparişmiktarı400 birim ise bu işletme 90 günde bir
siparişvermelidir.
Müşterilerin kredi analizi yapılırken kullanılan
oranlar: Cari oran, Alacakların dönme hızı,
Stokların dönme hızı, Asit test oranı
 500 milyon TL'nin %80 yıllık basit faiz üzerinden 6
aylık faizi 200 milyon TL'dir.
 İşletmelerin, üretim konusu olan mallarının
hammaddelerini üretmek ya da ürettiği mallarıdaha
etkin olarak pazarlamak için yaptıklarıyatırımlara
entegrasyon yatırımlarıdenir.
 Pazar analizinde gözönünde bulundurulan faktörler:
Pazar büyüme oranı, Pazarın büyüklüğü, Satışfiyatı,
Pazar payı
 Kar payının, işletmenin hesap dönemi sonunda elde
ettiği net karından dağıtılacağı, kar dağıtımında
benimsenen ilkelerden biri olan net kar ilkesinin
gereğidir.
 Senet borçlusunun, senedin tevdi edildiği bankanın
bulunduğu şehrin dışında bulunmasıhalinde
kullandırılan kredilere senet iştirasısuretiyle
kullanılan krediler adıverilir.
 Orta vadeli finansman kaynaklarından biri rotatif
kredilerdir.
 Hisse senetlerinin piyasa fiyatı8000 TL olan ve hisse
başına 6400 TL kar sağlayacağıtahmin edilen bir
işletmede, ortakların gelir vergisi oranının %25
olmasıdurumunda, dağıtılmayan kar paylarının
maliyeti %60 olur.
 Optimal sermaye yapısının bozulmasına neden olan
etkenlerden biri borçlanma eksikliğidir.
 Üçüncül piyasanın özelliklerinden biri borsadaki
acentelerin komisyon gelirini azaltmasıdır.
 İstanbul Altın Borsasında işlem gören finansal
araçlar: Altına dayalıVDMK, Altına dayalıB tipi
yatırım fonu, Altına dayalıdeğişken faizli tahvil
 Binek otomobilleri üreten bir işletmenin kamyon,
otobüs veya minibüs üreten diğer işletmelerle
birleşerek faaliyetlerini genişletmesi Kümeli birleşme
türüne örnektir.
 Başarısızlığa düşen işletmelerin durumunu
iyileştirmede alınabilecek önlemler: İşletmenin
satılması, Yeni işletmelerle ortaklık yapılması,
Borçların vadesinin uzatılması, Sermaye artırımı
yapılması.
 Uluslararasıfaaliyet gösteren işletmeler tarafından
kısa vadeli fon sağlama amacıyla çıkarılan ve ikincil
piyasalarıolan finansal araçlara Euro ticari senet
denir.
 Grev, sistematik olmayan risklere örnektir.
 Fonların gelecekte ekonomik yararlar sağlamak
amacıyla şimdiden tahsis edilmesine yatırım denir.
 Finansal analizde, fon akım tablosundan yararlanılır.
 Bir işletmenin 1997 yılıvarlık toplamı750 milyon
TL, satışlarıtoplamı300 milyon TL ve kısa vadeli
borçlarıtoplamı150 milyon TL'dir. İç kaynaklardan
50 milyon TL sağlayan işletme, 1998 yılında
satışların 450 milyon TL düzeyinde olacağınıtahmin
ettiğine göre, bu işletmenin 1998 yılıek fon
gereksinimi 250 milyon TL'dir.
 Finansal gereksinimlerin tahmininde kullanılan
yöntemler: Satışların yüzdesi, Regresyon analizi,
Günlük satıştutarı, Oranlar
 İşletme faaliyetleri ile ilgili gelir ve giderlerin
uyumlaştırılmasıamacıgüdülerek, günlük
işlemlerden doğabilecek ihtiyaçlarıkarşılamak için
düzenlenen finansal planlara Normal plan denir.
 Satışgiderleri bütçesi, pazarlama fonksiyonuna bağlı
olarak hazırlanan bütçelerden biridir.
 İşletmelerin belirledikleri hedefleri sayılarla
göstermelerine Bütçeleme denir.
 Bir işletmenin 30 000 birimlik üretimde sabit
giderleri toplamı25 milyon TL, değişir giderleri
toplamı30 milyon TL ve birim satışfiyatı1500 TL
ise başabaşnoktası50 bin birimdir.
 Bir işletmenin 20000 birimlik üretim hacminde
toplam sabit giderleri 6 milyar TL ve toplam değişir
giderleri 4 milyar TL'dir. Birim satışfiyatının
800000 TL olmasıdurumunda, bu işletme 8 milyar
TL'lık satışhacminde başabaşnoktasına ulaşır.
 Çalışma sermayesi kalemleri: Nakit, Alacaklar, Peşin
ödenmişgiderler, Stoklar
 Tüm faaliyeti boyunca, ekonomik ve mevsimlik
değişmeleri gözönünde bulundurmadan elde
tutulmasıgereken döner varlık kalemleri sürekli
çalışma sermayesi ile ifade edilir.
 Optimal nakit tutarının saptanmasıile ilgili olarak
geliştirilen modellerden Beranek modeli, işletmeye
para girişlerinin devamlıbuna karşılık para
çıkışlarının yönetimin kontrolü altında belirli
günlerde ve büyük tutarlar halinde yapıldığıileri
sürülmektedir.
Menkul kıymetler ile para arasındaki karşılıklı
aktarımların zaman ve tutarınıbelirlemek için
geliştirilen modele Miller-Orr modeli denir.
 Bir işletmenin yıllık talebi 10000 birim, siparişverme
gideri 50 TL, birim stok değeri 100 TL ve
bulundurma gideri %25 ise, bu işletmenin ekonomik
siparişmiktarı200 'dür.
 Kısa vadeli borç ödeme gücünü tespit etmek için
kullanılan oranlar: Cari oran, Asit test oranı,
Alacakların dönme hızı, Stokların dönme hızı
 Bir işletmenin alacak senetlerini iskonto ettirmesinin
sonucu, alacaklara bağlanan fonların azalmasıdır.
 Bir tasarruf sahibinin %50 bileşik faiz üzerinden
bankaya yatırdığı400 milyon TL'sıikinci yılın
sonunda 900 milyon olacaktır.

alıntıdır

paylaşım için teşekkürler...benim için çok faydalı olacağa benziyor...


3. Sınıf

MollaCami.Com