Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


GENEL İŞLETME FİNAL ve BÜTÜNLEME çalışma soruları ve cvpları

1. Gereksinim ve isteklerinin karşılamak amacıyla mal ya da hizmetleri kullanan bireyler ya da örgütlere ne ad verilir ?a) Üretici

b) Tüketici

c) İşletme

d) Endüstriyel tüketici

e) Toptancı

2. işletmeye mal ve hizmet sağlayan kuruluşlara ne ad verilir?a) Sermaye ortakları

b) Müşteriler

c) Kamu

d) Şahıs ortaklıkları

e) Tedarikçiler

3. Küçük işletmelerin kuruluş yeri seçiminde küçük sanayi sitelerinin tercih edilmesi aşağıdaki etkenlerden hangisinin kapsamında değerlendirilir?a) İşgücü

b) Özendirme önlemleri

c) İklim koşulları

d) Pazara yakınlık

e) Enerji ve yakıt

4. Büyük yerleşim merkezlerinin çevresinde orta ve büyük çaplı işletmelerin düzenli ve planlı olarak bir araya toplandığı bölgelere ne ad verilir?a) Endüstriyel bölgeler

b) Organize sanayi bölgesi

c) Sanayi alanları

d) Küçük sanayi siteleri

e) İşletme toplulukları5. İşletmenin daha önce satın aldığı giderleri kendisinin üretmeye başlaması ile sağlanan büyümeye ne ad verilir?a) İleriye doğru dikey büyüme

b) Fonksiyonel büyüme

c) Çapraz büyüme

d) Yatay büyüme

e) Geriye doğru dikey büyüme

6. İşletmenin hem hukuki hem de iktisadi bağımsızlıklarını kaybetmeleri birleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?a) Holding

b) Konsorsiyum

c) Konsem

d) Tröst

e) Kartel

7. Herhangi bir eylemin kabul edilebilir biçimde gerçekleştirilmesini sağlayan değişikliklere ne ad verilir?a) Ahlak

b) Dürüstlük

c) Töre

d) Etik

e) Yasa

8. Örgütsel kararlar ve bu kararların toplum üzerindeki etkileriyle bağlantılı olan sorumluluk aşağıdakilerden hangisidir?a) Hukuksal sorumluluk

b) Toplumsal sorumluluk

c) Ekonomik sorumluluk

d) Etik sorumluluk

e) Örgütsel sorumluluk9. Temel politik karar organlarının ve hiyerarşik yapısının önemli bir kısmının belli bir ailenin üyelerinden oluştuğu yönetim tipi aşağıdakilerden hangisidir?a) Siyasal yönetim

b) Pazarlama yönetimi

c) Üretim yönetimi

d) Profesyonel yönetim

e) Ailesel yönetim
10 Max Weber’in öncülüğünü yaptığı yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?a) Bilimsel yönetim yaklaşımı

b) Bürokrasi yaklaşımı

c) Yönetim süreci yaklaşımı

d) Davranışsal yaklaşım

e) Sistem yaklaşımı11 Herhangi bir hedefe ulaşmak için geçerli temel adımların tamamlanmasında izlenecek sıra ve zamanlamayı gösteren planlara ne ad verilir?a) Program

b) Bütçe

c) Kural

d) Proje

e) Politika12 Kısa devre ya da Fayol köprüsü ilkesi adı verilen örgütleme ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?a) Fonksiyonel benzerlik ilkesi

b) Çapraz ilişkiler ilkesi

c) Yönetim birliği ilkesi

d) Görevlerin tanımı ilkesi

e) Yetki ve sorumluluk denkliği ilkesi

13 İnsan kaynakları yönetiminin ana konusunu oluşturan üretim faktörü aşağıdakilerden hangisidir?a) Girişimci

b) Teknoloji

c) Sermaye

d) Emek

e) Doğal kaynaklar

14 Aşağıdakilerden hangisi işletmede insan kaynakları bölümünün çözmesi gereken sorular arasında yer almaz?a) Standart dışı üretim fazlalığı

b) Tüketici ihtiyaçlarının olumsuz değişikliği

c) Devamsızlık oranını yüksekliği

d) İş gören maliyetinin yüksekliği

e) İşten ayrılma oranın yüksekliği15 Personel planlama işlevinde karşılaşılan temel güçlük aşağıdakilerden hangisidir?a) Nitelikli personel gereksiminin fazla olması

b) Personel sayısının fazla olması

c) Personel maliyetinin yüksek olması

d) İnsanın homojen özellikler göstermeyen bir üretim girdisi olması

e) Teknolojinin yüksek olması

16 Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları planlanmasında kullanılan yöntemlerden biri değildir ?a) İleriye dönük kestirim

b) İndeks hesabı

c) Delphi tekniği

d) Kantitatif teknikler

e) Durum analizi

17 Zaman, yer ve mülkiyet faydası yaratan işletme fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?a) Tedarik

b) Finans

c) Üretim

d) Araştırma-Geliştirme

e) Pazarlama18 Satın alma karar sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?a) Gereksinmenin ortaya çıkması

b) Satın alma kararının verilmesi

c) Ürün veya hizmetlerle ilgili bilgilerin araştırılması

d) Alternatiflerin değerlendirilmesi

e) Satın alma kararının tekrarlanması19 Aşağıdakilerden hangisi mal karmasında değişikliğe neden olan faktörlerden biri değildir?a) Teknolojik gelişmeler

b) Rekabet durumu

c) Pazarlama olanakları

d) Talepteki değişiklikler

e) Yasal nedenler20 Aşağıdakilerden hangisi ünü yaşam eğrisi aşamalarında biri değildir?a) Piyasadan çekilme dönemi

b) Girişim dönemi

c) Gelişme dönemi

d) Gerileme dönemi

e) Olgunluk dönemi

21 Aşağıdakilerden hangisi satış geliştirme çabaları arasında yer almaz?a) Alıcılar arasında yarışma düzenleme

b) Vitrin düzenleme

c) Kupon verme

d) Konsinye ürün verme

e) Gösteri yapma22 Aşağıdakilerden hangisi tutundurma karmasının oluşturulmasında dikkate alınan faktörler arasında yer almaz?a) Ürünün üretim süreci

b) Ürünün özellikleri

c) Ürünün yaşam eğrisinde bulunduğu aşama

d) Ürünün sunulduğu pazarın yapısı

e) Ürünün fiyatı23 Mal ve hizmetlerin gereksinimlerini karşılama özelliğine ne ad verilir?a) Hizmet

b) Yeterlilik

c) Verimlilik

d) Üretkenlik

e) Fayda24 Aşağıdakilerden hangisi üretim sistemlerinin temel öğeleri arasında yer almaz?a) Çıktılar

b) Geribildirim

c) Kararlar

d) Dönüşüm süreci

e) Girdiler25 Var olan bilgi düşünce, fikir, sistem, teknik ve yöntemlerin iyileştirilmesi sürecine ne ad verilir?a) amaç saptama

b) politika saptama

c) strateji

d) geliştirme

e) tasarım26 Aşağıdakilerden hangisi ürün ve üretim sistemlerinin tasarımın etkileyen etkenler arasında yer almaz?a) Amaç ve politikalar

b) Ekonomik değerlendirmeler

c) Üretim olanakları

d) Örgütsel yapı

e) Pazarlama stratejileri27 aşağıdakilerden hangisi karar sürecinin girdisidir?a) Çıktı

b) Veri tabanı

c) Bilgi

d) Veri

e) deneyim28 aşağıdakilerden hangisi temel işletme bilgi sistemlerinde biri değildir?a) Rakipleri izleme ve denetleme bilgi sistemi

b) Karar destek sistemi

c) İşletme işlemleri bilgi sistemi

d) İşlem süreçleme bilgi sistemi

e) Yapay zeka ve uzman sistemler29 aşağıdaki hesaplardan hangisi bilançoda dönen varlıklar grubu altında gösterilmez?a) Mal

b) Bankalar

c) Makineler

d) Alacak senetleri

e) Kasa30 Finansal işlemlerin yapılışı, kaydı ve raporlanması için alınan önlemlere ne ad verilir?a) İç kontrol sistemi

b) Dış denetim

c) Muhasebe denetimi

d) Muhasebe yönetmeliği

e) Hesap planı31 Bir işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli olan teknik bilgi, marka, patent gibi varlıklara ne ad verilir?a) Gayri maddi varlıklar

b) Menkul değerler

c) Finansal varlıklar

d) Maddi varlıklar

e) Cari varlıklar32 İşletmenin gereksini duyduğu fonların belirlenmesiyle bu fonların nereden, nasıl ve ne zaman karşılanacağına ilişkin fonksiyona ne ad verilir?a) Leasing

b) Factoring

c) Finansman

d) Yatırım

e) Dividant33 Bir ekonomide fonları takip edenlerle fonları arz edenler, fon akımını düzenleyen kurumlar, akımı sağlayan araç ve gereçlerle bunları düzenleyen hukuki ve idari kuralların oluşturduğu yapıya ne ad verilir?a) Finansal sistem

b) Finansal piyasalar

c) Para piyasası

d) Sermaye piyasası

e) Reel piyasalar34 Aşağıdakilerden hangisi nominal faiz oranlarını oluşturan unsurlardan biri değildir?a) Ödenmeme risk primi

b) Enflasyon oranı

c) Likidite primi

d) Piyasa faiz oranı

e) Reel faiz oranı35 Çok uluslu işletmelerin hangi faaliyetinde organizasyon değişikliğine gerek duyulmaz?

a) Şube açmak

b) Ortak işletme kurmak

c) İthalat ihracat yapmak

d) Lisans anlaşması yapmak

e) Üretim yapmak

36 Üretimle ilgilenmeyen fakat ülkedeki işletmenin dış ülkelere müşteri bulmasını sağlayan işletmelere ne ad verilir?a) Franchising

b) Yerel işletmeler

c) Dış ticaret işletmeleri

d) Çok uluslu işletmeler

e) Ulusal işletmelercevaplar:
1. B -
2. E -
3. B -
4. B -
5. E -
6. D -
7. D -
8. B -
9. E -
10. B -
11. A -
12. B -
13. D -
14. B -
15. B -
16. E -
17. E -
18. A -
19. E -
20. A -
21. D -
22. A -
23. E -
24. C -
25. D -
26. D -
27. C -
28. A -
29. C -
30. A -
31. A -
32. C -
33. A -
34. D -
35. C -
36. C -

alıntıdır


1. Sınıf

MollaCami.Com