Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


geçmiş yıl ara sınav soruları

Arasınav 2007 Muhasebe

1. Kasadan para çıkışını kaydetmek için kullanılan ve buna karşılık hangi hesabın, hesapların borçlandırılacağını gösteren belgeye ne ad verilir ?
a.Mahsup fişi
b.Tahsil fişi
c.Fatura
d.Tediye fişi
e.Havale fişi

2. -------------- / -------------------
Kasa
Alıcılar
Alacak senetleri
Yurt içi satışlar
İndirilecek Kdv
--------------- / -------------------
Yukarıdaki kayıtta hangi hesap yanlış yere yazılmıştır?
a.Kasa
b.Alıcılar
c.Alacak senetleri
d.Yurt içi satışlar
e.İndirilecek Kdv


3. A işletmesi ile ilgili kuruluş bilgileri aşağıdaki gibidir:
Demirbaşlar 19.700
Kasa 20.000
Banka mevduatı 10.800
Banka kredileri 25.500
Bu bilgilere göre işletmenin Özsermayesi kaç YTL dir?
a.25.000
b.26.000
c.32.000
d.28.000
e.30.000


4. Girdi ---> Süreçleme ---> Çıktı
şeklinde verilen muhasebe sürecinde aşağıdakilerden hangisi çıktı aşamasında meydana gelir?
a.Mali tablolar
b.Yevmiye defteri
c.Mizan
d.Envanter defteri
e.Büyük defter

5. Muhasebe bilgi akışında kaydetme ve sınıflandırma hangi aşamada gerçekleştirilir?
a.Girdi
b.Süreçleme
c.Çıktı
d.Denetleme
e.Özetleme

6. Bilanço ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
a.Bilançonun sol tarafı aktifi, sağ tarafı pasifi oluşturur.
b.Bilançoda mutlaka işletmenin adı bulunmalı
c.Bilançoda mutlaka tarih bulunmalı
d.Bilanço işletmenin kar zarar durumu hakkında bilgi verir.
e.Bilançoda aktif toplamı ile pasif toplamı birbirine eşittir.

7. Ticari Mallar Hs. nın dönem sonundaki borç kalanı 17.000 YTL, Yurt İçi Satışlar Hs.nın alacak kalanı 10.000 YTL’ dir. İşletmenin dönem sonundaki mal mevcudu 9.000 YTL olduğuna göre Satılan Malın Maliyeti kaç YTL’ dir?
a.8.000
b.2.000
c.5.000
d.7.000
e.1.000

8. Gelir ve karların aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırılması gereğinin ortaya koyan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a.İşyerinin sürekliliği
b.Parayla ölçme
c.Tutarlılık
d.Tarihi maliyet
e.Dönemsellik

9. Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel kavramlarından değildir?
a.Kişilik
b.İhtiyatlılık
c.Süreklilik
d.Tek düzen hesap planı
e.Sosyal sorumluluk kavramı

10. İşletmenin 1 yıl içinde yaptığı işlemler sonucunda aldığı KDV tutarı ödediği KDV tutarını aşarsa aradaki fark hangi hesaba kaydedilir?
a.Ödenecek vergi ve fonlar
b.Devreden KDV
c.İndirilecek KDV
d.Hesaplanan KDV
e.Yurt içi satışlar

11. İşletme kredili satış yaptığı müşteriye 100 milyon TL iskonto yapmış ve bunu müşterinin cari hesabından düşeceğini bildirmiştir.Yapılacak yevmiye kaydı hangisidir?
a. -----------------------/-----------------------
Satış iskontoları 100
Alıcılar 100
-----------------------/-----------------------
b. -----------------------/-----------------------
Satıcılar 100
Ticari Mal 100
-----------------------/-----------------------
c. -----------------------/------------------------
Satıcılar 100
Alış iskontosu 100
-----------------------/-----------------------
d. -----------------------/------------------------
Satış iskontoları 100
Satıcılar 100
-----------------------/-----------------------
e. -----------------------/------------------------
Alıcılar 100
Yurtiçi Satışlar 100
-----------------------/-----------------------

12. Senet iskontosunun tanımı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
a.Senetlerin vade tarihinde nominal değerinin üzerinde tahsil edilmesi
b.Senetlerin vadelerinden sonra gecikme faizi ile birlikte tahsil edilmesi
c.Senetlerin vadeler,inde indirimli olarak tahsil edilmesi
d.Senetlerin vadelerinden önce nominal bedeli üzerinden paraya çevrilmesi
e.Senetlerin vadelerinden önce işleyecek faiz ve komisyon indirilerek bankaya satılması

13. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe kayıtlarına konu olamaz?
a.İşletmelerin kredili mal satması
b.İşletmenin bankadan kredi kullanmak üzere sözleşme imzalaması
c.İşletmenin personelden olan alacağını personelin ücretinden kesmesi
d.İşletmenin müşterisinden olan senetli alacağını tahsil etmesi
e.İşletmenin bankadaki mevduat hesabına faiz tahakkuk etmesi

14. Yevmiye defterine kaydedilen bilgilerin büyük deftere doğru aktarılıp aktarılmadığını kontrol etmeye yarayan çizelge aşağıdakilerden hangisidir?
a.Envanter defteri
b.Bilanço
c.Gelir tablosu
d.Mizan
e.Fon akım tablosu

15. Muhasebe süreciyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
a.Belgelere dayanan günlük işlemler ilk önce büyük deftere kaydedilir
b.İşletmenin bilançosu kesin mizandan yararlanarak düzenlenir
c.Belgelere dayanan günlük işlemler ilk önce yevmiye defterine kaydedilir
d.Bir işlemin ayrıntısı büyük defterde gösterilir
e.Olayların toplu olarak kaydedildiği defter yevmiye defteridir

16. ----------------- / ---------------------
Satıcılar Hs. xx

Verilen Çekler Hs. xx
------------------- / ---------------------
Bu yevmiye maddesi hangi işlem için yapılmıştır?
a.Çek ciro ederek borç ödemesi
b.Bankalar Hs. Üzerine çekilen çekle borç ödemesi
c.Çek düzenleyerek borç ödemesi
d.Çek karşılığı mal satın alınması
e.İade edilen mallara karşılık satıcıdan çek alınması

17. Aşağıdakilerden hangisi kesin mizandan sonra düzenlenir?
a.Mali tablolar
b.Kapanış kaydı
c.Envanter işlemleri
d.Genel geçici mizan
e.Kasa defterinin kapatılması

18. Gelir hesapları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a.Gelir hesapları alacak kalanı verir
b.Gelirler dönem kar zarar hesabının alacağına devredilerek kapatılır
c.Gelirler dönem kar zarar hesabının borcuna devredilerek kapatılır
d.Gelir oluştuğunda ilgili hesabın alacağına devredilir
e.Gelir işletme sahibinin haklarında artışa neden olur

19. A işletmesi senetsiz alacaklarını senetli alacak haline getirmiştir yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
a. ---------------------/----------------------
Alacak senetleri xx
Alıcılar xx
----------------------/----------------------
b. ---------------------/----------------------
Alıcılar xx
Alacak senetleri xx
----------------------/----------------------
c. ---------------------/----------------------
Kasa xx
Alacak senetleri xx
---------------------/----------------------
d. ---------------------/----------------------
Borç senetleri xx
Satıcılar xx
---------------------/----------------------
e. ---------------------/----------------------
Satıcılar xx
Borç senetleri xx
---------------------/----------------------

20. Aşağıdakilerden hangisi temel mali tablolardandır?
a.Gelir Tablosu
b.Fon Akım Tablosu
c.Nakit Akım Tablosu
d.Satışların Maliyeti Tablosu
e.Dağıtılmamış Karlar Tablosu

21. -------------- / -------------------
Alacak Senetleri
-tahsildeki senetler
Alacak Senetleri
-cüzdandaki senetleri
-------------- / --------------------
Bu kayıt hangi işleme aittir ?
a.Senedin bankaya tahsil için verilmesi
b.Senedin tahsil edilmesi
c.Senet iskontosu
d.Senet yenilenmesi
e.Senet alınması

22. Dönem karı veya zararı hs nın borç tarafı toplamının alacak tarafı toplamından fazla olması neyi ifade eder ?
a.Zarar
b.Kar
c.Gelir
d.Gider
e.Özsermaye

23. Asli hesapları etkileyen ve asli hesapların gerçek değerleri ile gösterilmelerini sağlayan hesaplara ne ad verilir?
a.Düzenleyici Hesap
b.Geçici Hesap
c.Ana Hesap
d.Yardımcı Hesap
e.Nazım Hesap

24. Aşağıdakilerden hangisi aktif karakterli pasifi düzenleyici hesaptır?
a.Verilen çekler ve ödeme emirleri
b.Alınan çekler
c.Bankalar
d.Kasa
e.Borç senetleri

25. işletme demirbaşı 2.000 YTL ye satın almıştır. Birikmiş amortismanı 800 YTL dir . demirbaş 1000 YTL+100 YTL KDV ye peşin satılmıştır Bu bilgilere göre aşağıdaki kayıtta hangi hesap yanlış kaydedilmiştir ?
-----------------------/--------------------
kasa hs
birikmiş amortisman hs
d. olağan gelir ve karlar hs

demirbaş hs
--------------------/-----------------------
a.Kasa
b.Birikmiş amortisman
c.Diğer olağan gelir ve karlar
d.Demirbaş
e.Hiçbiri

26. Hesaplarla ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır
a.Aktif hesaplardaki artışlar için hesap borçlandırılır
b.Pasif hesaplardaki artışlar için hesap alacaklandırlır
c.Hesabın borç tarafı toplamıyla alacak tarafı toplamı eşitse hesap açıktır
d.Hesabın borç tarafı toplamı alacak tarafı toplamından büyükse hesap borç kalanı verir
e.Gelir hesaplarındaki artışlar hesabı alacaklandırır

27. İşletme 23/03/2004 tarihinde 6.000 + 1.000 kdv tutarında çeki hak edişine istinaden müteahhit firmaya ciro ederek eskiyen çatısının onarımını başlatmıştır Bununla ilgili yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir ?
a. -----------------/----------------
Binalar
İnd. Kdv
Alınan çekler
-----------------/----------------
b. -----------------/----------------
Binalar
İnd. Kdv
Verilen çekler ve
Ödeme emirleri
-----------------/-----------------

c. -----------------/----------------
yapılmakta olan
yatırımlar
İnd. Kdv
Verilen çekler ve
Ödeme emirleri
-----------------/-----------------
d. -----------------/----------------
yapılmakta olan
yatırımlar
İnd. Kdv
Alınan çekler
-----------------/-----------------
e. -----------------/----------------
yapılmakta olan
yatırımlar
Verilen çekler ve
Ödeme emirleri
----------------/-----------------


28. Duran varlığa yapılan harcamalar hangi hesapta izlenir?
a.Birikmiş Amortismanlar Hesabı
b.Maliyete ilave edilir
c.Yapılmakta olan yatırımlar Hesabı
d.Devreden KDV
e.Hesaplanan KDV


29. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a.Belli bir dönemde faaliyet sonucunu gösteren tabloya bilanço denir.
b.Bilanço kalemlerinde meydana gelen artış ve azalışların kaydedildiği çizelgeye hesap denir
c.Aktif hesaplar bilançonun sol tarafında yer alır
d.Hesapların sistemli bir şekilde yer aldığı çizelgeye hesap planı denir.
e.Hesapların borç ve alacak tarafı eşitse buna hesabın kapalı olması denir.

cevapları
1.d
2.e
3.a
4.a
5.b
6.d
7.a
8.e
9.d
10.a
11.a
12.e
13.b
14.d
15.a
16.c
17.a
18.c
19.a
20.a
21.a
22.a
23.a
24.a
25.c

GENEL MUHASEBE 2005 ARASINAV
1. İşletme aktifinde bulunan binasının çatısını yaptırmış ve müteahhit firmaya hak ediş raporuna istinaden 6.000 + 1000 kdv olmak üzere fatura almıştır. Karşılığında bir müşteri çeki ciro etmiştir. Bu durumda yapılması gerekli kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

Yapılmakta olan yatırımlar 6.000.000.000
İndirilecek Kdv hesabı 1.000.000.000
Alınan çekler 7.000.000.000

2. İşletmenin belirli bir tarihteki mali durumunu gösteren tabloya ne ad verilir?
BİLANÇO

3. İşletmenin net satışları ile satılan malın maliyeti arasındaki fark neyi verir?
BRÜT SATIŞ KARI

4. Kesin mizandan sonra yapılacak işlem hangisidir?
DÖNEM SONU BİLANÇOSU VE GELİR TABLOSUNUN HAZIRLANMASI

5. Dönem karı veya zararı hesabının borç toplamı alacak toplamından büyükse aradaki fark neyi ifade eder?
İŞLETMENİN ZARARI VARDIR

6. Dönem sonu varlıklar 375, dönem sonu borçlar 200, dönem başı varlıklar 250, dönem başı borçlar 175 ise kar veya zarar kaçtır
100 KAR

7. Devamlı envanter yönteminde ticari mallar hesabının borç kalanı neyi ifade eder?
MEVCUT MALLARIN MALİYETİ

8. Aşağıdaki işlemlerden hangisi kasayı borçlandırmaz?
ORTAYA ÇIKAN KASA NOKSANI

9. Maliyet bedeli 2000 , birikmiş amortismanı 800 olan bir makine 1000 + 100 kdv liraya peşin olarak satılmıştır aşağıdakilerden hangisi yanlış kullanılmıştır?
DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR

10. Satıcılar
Ticari Mallar
İnd.kdv Bu kayıt hangisine aittir?

KREDİLİ ALINAN MALIN İADESİNE
11. Bankalar
Alıcılar Bu kayıt hangisine aittir?

MÜŞTERİNİN BORCUNU BANKADAKİ TİCARİ MEVDUATA YATIRMASINA

12. Alacak senetleri
Tahsildeki senetler
Alacak Senetleri
Cüzdandaki senetlar Bu kayıt hangisine aittir?

SENEDİN TAHSİLİ İÇİN BANKAYA VERİLMESİNE

13. Aşağıdakilerden hangisi varlıklarda ve kaynaklarda aynı oranda artış sağlar?
KREDİLİ MAL ALIŞI

14. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe fişinin sağladığı faydalardan biri değildir?
YARDIMCI DEFTER TUTMA İHTİYACINI ORTADAN KALDIRIR

15. Çift taraflı kayıt tekniğinin uygulanmasına olanak veren bilanço eşitliği hangi kavrama dayanır?
KİŞİLİK KAVRAMI

16. Her bir bankada olan mevduat tutarlarına ilişkin bilgileri aşağıdaki defterlerden hangisi gösterir?
YARDIMCI DEFTER

17. İşletmenin kasasından çıkan paraların ne için verildiğini ve bu para karşılığında hangi hesaba borç kaydedileceğini gösteren belgeye ne ad verilir?
TEDİYE FİŞİ

18. Kasa
Alıcılar
Yurtiçi satışlar
Hesaplanan KDV Bu kayıt hangi işleme aittir?

KISMEN PEŞİN MAL SATIŞI

19. TM
150 20 ve dönem sonu mal mevcudu 125 ise satılan malın maliyeti kaçtır?
5

20. Raporlar ve tablolar şeklinde özetlenen muhasebe bilgilerinin ne anlama geldiği ve faaliyetler ile sonuçlar arasındaki ilişkinin araştırılması işlemleri hangi muhasebe işlev grubunun kapsamına girer?
ANALİZ VE YORUM

21. Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin konusuna girmez?
SÖZLEŞME

22. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin varlıkları arasına girmez?
SERMAYE

23. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
HESABIN BORÇ TOPLAMI VE ALACAK TOPLAMI BİRBİRİNE EŞİTSE HESAP AÇIKTIR

24. İleride ortaya çıkabilecek gelirlerin dikkate alınmaması, giderler için ise kayıt yapılması hangi kavram gereğidir?
İHTİYATLILIK

25. Bir işletmenin yaşamının, bir kanıt olmadıkça sonsuz olduğu, sonsuz olmasa bile en azından mevcut planlarını, taahhütlerini ve kontratlarını yerine getirmeye yetecek kadar bir süre varlığını sürdüreceği hangi kavram gereğidir?
SÜREKLİLİK

26. Duran varlıklara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
MADDİ DURAN VARLIKLARA AYRILAN AMORTİSMANLAR, DURAN VARLIĞIN KULLANIM SÜRESİNCE AYRILIRLAR

27. Kasa Hs.
900 30 Bu durumda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
HESAP KAPALIDIR

28. İşletme var olan alacağına karşılık 2 ay vadeli 200 liralık bir bono almıştır. Aşağıdaki kayıtlardan hangisi yapılmalıdır

ALACAK SENETLERİ
ALICILARdavranış bilimleri 2005 ara sınav

1) Türk medeni kanunun 2. maddesine göre ; “ Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır ;
Yukarıdaki düzenleme , hukuk kurallarının sosyal hayatı düzenleyen hangi kurallarla sıkı ilişki içinde olduğunu göstermektedir?
YANIT: Ahlak kuralları

2) Aşağıdakilerden hangisi suçun unsurları arasında yer almaz?
YANIT: Cürüm

3) Aşağıdaki ifadelerden hangisi din kurallarının özelliklerinden biri değildir?
YANIT: Din kurallarına uymayan kişilerin karşılaştıkları tepki ayıplanma küçük görülme şeklindedir

4) Aşağıdakilerden ifadelerden hangisi sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmaz?
YANIT: Vatandaşlarının ekonomik durumlarıyla ilgilenmez

5) Aşağıdakilerden hangisi TBMM; nin görev ve yetkileri arasında yer almaz?
YANIT: Genelkurmay başkanını atamak

6) Vatandaşların hukuki güvenliğini sağlamak hangi anayasal ilkeyle ilişkilidir?
YANIT: Hukuk devleti

7) Aşağıdakilerden hangisi ticaret kanununda düzenlenen bir şirket türü değildir?
YANIT: Aile şirketi

Bir kimsenin belli bir olayda nasıl davranması gerektiğini belirten manevi yaptırımlı sosyal kurallara ne ad verilir?
YANIT: Görgü kuralları

9) Resmi evlendirme memuru önünde yapılmayan evlenme hangi yaptırıma tabidir?
YANIT: Yokluk

10) Aşağıdakilerden hangisi tacirdir?
YANIT: Komisyoncu

11) Bir idari makamın hukuk kurallarına ters düşecek biçimde yapmış olduğu idari işlemlerin iptali için hangi yargı yoluna başvurulur?
YANIT: İdari yargı

12) Kanunlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
YANIT: Örf ve adet kurallarına uygun olmalıdır?

13) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre aşağıdakilerde hangisi kanun çıkartmaya yetkilidir?
YANIT: TBMM

14) Tüzüklerin iptaline ilişkin davalar için aşağıdakilerden hangisine başvurulur?
YANIT: Danıştay

15) Maddi olmayan mallar üzerinde sahiplerine tanınmış olan mutlak haklara ne ad verilir? YANIT: Fikri haklar

16) Hukukun kaynakları arasında sıralama yapıldığında en üstte olan aşağıdakilerden hangisidir?
YANIT: Anayasa

17) Ceza yargılamasında tam ehliyet, sağır ve dilsizler için ne zaman başlar?
YANIT: 24 yaşın bitirilmesiyle

1 Aşağıdakilerden hangisi başkasına devredilebilen bir haktır?
YANIT: Telif hakkı

19) Aşağıdakilerden hangisi kamu haklarından biridir?
YANIT: Sosyal ve ekonomik haklar

20) İşverenine istifa ettiğini bildiren bir kişi hangi yenilik doğuran hakkı kullanmıştır?
YANIT: Bozucu

21) Babanın oğluna bir yazlık bağışlaması durumunda oğlu yazlık üzerindeki haklarını hangi yolla kazanmış olur?
YANIT: Devren kazanma

22) Kanunların anayasaya uygunluğunun denetlenmesi aşağıdakilerden hangisi tarafından
gerçekleştirilir?
YANIT: Anayasa mahkemesi

23) Aşağıdakilerden hangisi fiil ehliyetine göre gerçek kişiler kategorisine alınmaz?
YANIT: Ayrıcalıklı ehliyetliler

24) Aşağıdakilerden hangisi medeni hukukun konularından biri değildir?
YANIT: Hırsızlık suçu

25) Aşağıdakilerden hangisi kişiliğin sona erme nedenlerinden biri değildir?
YANIT: Akıl sağlığının yitirilmesi

26) Aşağıdakilerden hangisi özel bir hak değildir?
YANIT: Kişisel haklar

27) Kanunda belirtilen belli bir zamanın kullanılmaması halinde hakkın ortadan kalkmasına ne ad verilir?
YANIT: Zaman aşımının kesilmesi

2 Ahmet şemsiyesini sınıfta unutmuş ,Mehmet bu şemsiyeyi bulmuştur. Mehmet daha sonra
şemsiyeyi Aliye satmıştır Ahmet şemsiyesini geri almak için aşağıdaki davalardan hangisini açabilir?
YANIT: İstihkak davası

29) Aşağıdakilerden hangisi ergin kılınmanın koşullarından biridir?
YANIT: Ergin kılınacak olan küçüğün bunu talep etmesi

30) Şafak arkadaşı Beyhan;ın kendisine ödünç verdiği saati Bülent e bağışlamış ve teslim etmiştir Bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
YANIT: Bülent iyi niyetli ise saatin mülkiyetini kazanmıştır

2006 Hukuka giriş ara sınav

HUKUKA GİRİŞ
1. Bir geleneğin örf ve adet hukuku kuralı olabilmesi için bulunması gereken unsurlar aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?
a) Maddi unsur manevi unsur ahlak unsuru
b) Hukuki unsur - manevi unsur genel uygulanabilirlik unsur
c) Hukuki unsur - ahlaki unsur
d) Maddi unsur - manevi unsur - hukuki unsur
e) Maddi unsur - manevi unsur -toplumsal kabul unsuru

2. Aşağıdakilerden hangisi aynı bir hak değildir?
a) İpotek
b) Oturma hakkı
c) Alacak hakkı
d) Üst hakkı
e) İntifa hakkı

3. Hukuk kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Hukukun tanımlarına dahil edilmesi gereken
b) Hukukun ne olduğunu tanımlamak mümkün değildir
c) Hukukun ne olduğunu farklı kılan, farklı tanımlardır
d) Hukuk herkes için aynı değildir
e) Hukuk kurallarının maddi yaptırımı yoktur

4. Bir fiilin kusurlu bir irade tarafından yaratılmış olması Ceza Kanunu açısından suçun hangi unsurudur?
a) İhmal unsuru
b) Manevi unsur
c) Kanuni unsur
d) İcra unsuru
e) Maddi unsur

5. Aşağıdakilerden hangisi idarenin yarı dışı denetim mekanizmalarından biri değildir?
a) Müfettiş denetimi
b) TBMM nin sonu ve gensoru denetimi
c) Sayıştay'ın malı alındaki denetimi
d) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun denetimi
e) Mahkemelerce denetim

6. İnsanların salt insan olmaları sıfatıyla doğuştan sahip oldukları dokunulmaz, devredilmez ve vazgeçilmez hak ve özgürlükler 1982 Anayasasının hangi ilkesinin yakından ilişkilidir?
a) Demokratik devlet ilkesi
b) İnsan haklarına saygılı devlet ilkesi
c) Laik devlet ilkesi
d) Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet ilkesi
e) Hukuki devlet ilkesi

7. Hukuk kuralları ile diğer sosyal kurallar arasındaki ilişkilerde ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Hukuk kurallarının yap dediği bir davranışı ahlak kuralları yapma diyebilir
a) Hukuk kurallarının yap dediği bir davranışı ahlak kuralları yapma diyebilir
b) Hukuk kuralları diğer sosyal kurallardan özellikle din ve ahlak kuralları ile benzerlik taşır
c) Hukuk kuralları diğer sosyalkurallardan tamamen farklıdır
d) Hukuk kuralları ile görgü kuralları arasında bir ilişki yoktur
e) Ahlak kurallarının yapma dediği bir davranışın yapılmasını hukuk kuralları emredebilir

8. İyi niyet kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Kişinin hakkın kazanılmasına engel olan bir sebebin varlığını bilmemesi durumudur
b) İyi niyet kavramı, aile, borçlar, miras ve eşya hukukunda hukuki sonuçlar doğurabilir.
c) Tapu kütüğündeki tescile iyi niyetle dayanarak mülkiyetd hakkı kazanan üçüncü kişinin hakkı korunmaz
d) Sahibinin elinden isteği olmadan çıkan taşınırlar üzerinde iyi niyetle hak kazanılamaz
e) İyi niyet hak sahibi olmayan bir kişiden bir hakkın devren kazanılmasını sağlayan bir kurumdur

9. Örf ve adet hukukunun manevi unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
a) Genel inanış
b) Devamlılık veya tekrarlanma
c) Moda
d) Maddi yaptırım
e) Hukuk kuralları

10. Bir kişinin terekesinin kimlere nasıl geçeceğini düzenleyen hukuk dalına ne ad verilir?
a) Borçlar Hukuku
b) Miras Hukuk
c) Eşya Hukuku
d) Kişiler Hukuku
e) Aile Hukuku

11. Bir terzinin müşterisine elbise dikmek üzere anlaşması aşağıdaki sözleşme tiplerinden hangisine girer?
a) Kir a sözleşmesi
b) Kefil sözleşmesi
c) Satım sözleşmesi
d) İstisna sözleşmesi
e) Karz sözleşmesi

12. Tazminat yaptırımına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Sözleşmenin hükümlerine uyulmaması sebebiyle diğer tarafın zarara uğraması halinde de sözkonusu olur.
b) Sadece haksız fiil hallerinde sözkonusu olur
c) Hukuka aykırı olarak verilen zararın giderilmesi amacını taşır
d) Maddi ve manevi tazminat olarak iki türdür
e) Maddi yaptırım türleri arasında yer alır

13. 14 yaşındaki ilköğretim okulu öğrencisi Ayşenin anne ve babasının izni olmadan elektronik eşyalar satan bir mağazadan cep telefon usatın alması halinde uygulanacak hükümsüzlük yaptırımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tek taraflı bağlamazlık
b) Yokluk
c) Mutlak butlan
d) Nispi butlan
e) İptal


14. Çalışanların veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak okenomik ve sosyal menfaatlerini korumak ve geliştirmek için meydana getirdikleri tüzel kişiliğe sahip kuruluşa ne ad verilir?
a) Demek
b) Federasyon
c) Vakıf
d) Birlik
e) Sendika

15. Belediye tarafından, yapı ruhsatı verilmesi mümkün olan bir yere, hukuki aykırı olarak ruhsat verilmemesi halinde hangi morel tarafından, hangi hukuki yaptırım uygulanır?
a) İdari yargı-yokluk
b) idari yargı-iptal
c) Adli yargı-butlan
d) Adli yargı-iptal
e) İdari yargı butlan

16.Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk ilişkisi değildir?
a) Belediyenin bir üst gecit yapmak için bir vatandaşının arazisini kamulaştırması
b) Belediyenin hizmetlerinde kullanmak üzere bir iş merkezini kiralaması
c) Bir devlet üniversitesinin çalışanlarının yemek ihtiyacı için bir yemek şirketi ile anlaşması
d) Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bir tekstil şirketine emniyet mensuplarının üniformalarını diktirmesi
e) Adalet Bakanlığının mahkemelerde kullanmak üzere bir bilgisayar şirketinden bin adet bilgisayar satın alması

17. Sigorta ettirenin sigortacı ödemekle yükümlü olduğu ücrete ne ad verilir?
a) Sigorta poliçesi
b) Sigorta ücreti
c) Navlun
d) Sigorta primi
e) Kesinti

18. Mutlak haklara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Mutlak hak sahibi, hakkından dilediği gibi yararlanabilir
b) Aynı haklar mutlak haklardandır
c) Herkese karşı ileri sürülebilirler
d) Sadece mallar üzerinde sözkonusu olurlar
e) Hak sahibi tarafından doğrudan kullanılabilirler

19. Hakların aslan kazanılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Kişinin sahipsiz bir hakkı kendi fiili ile kazanmasıdır
b) Sahipsiz taşınır mallar üzerinde bu yolla mülkiyet hakkının kazanılmasına sahiplenme denir
c) Sahipsiz taşınmaz üzerinde bu yolla mülkiyet hakkının kazanılmasına işgal denir
d) Maddi olmayan mallar da aslen kazanılabilir
e) Kişiler üzerindeki haklar aslen kazanmaya konu olamazlar20. İnek, koyun gibi cins hayvanlara sahip bulunan bir kimse onları bizzat besleyip bakmak imkanlarından yoksun olduğunda, onları bir başkasına bırakması ile ilgili olan örf ve adet hukuku kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yarıcılık
b) Örtü belde
c) Ortakçılık
d) İrtifak hakkı
e) Paltos

21. Aşağıdakilerden hangisi bir kişilik hakkı olarak nitelendirilemez?
a) Vücut tamlığı
b) Velayet hakkı
c) Kişinin resmine ilişkin hakkı
d) Telif hakkı
e) Kişinin adına ilişkin hakkı

22. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bidirisinde açıklanan insan hak ve özgürlüklerinden biri değildir?
a) Herkesin eşit çalışma karşılığında eşit ücrete hak kazanma hakkı vardır
b) Kölelik ve köle ticareti yasaktır
c) Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği her bireyin hakkıdır
d) Bütün insanlar keyfi olarak tutuklanabilir
e) Her bireyin fikir vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır

23. Aşağıdakilerin hangsinde hakkın kaybedilmesi durumu yoktur?
a) X şahsı ölmüştür
b) X şahsının evi yanıp kül olmuştur
c) X şahsı gazetesini otobüste unutmuştur
d) X şahsı babasından kalan mirazı 3 ay içinde red etmemiştir.
e) X şahsı babasından kalan mirası 3 ay içinde red etmemiştir

24. Aşağıdakilerden hangisi hakkın kötüye kullanılmasının unsurlarından değildir?
a) Hakkın kullanılması sonucu zarar görme tehlikesinin ortaya çıkmış olması
b) Hakkın dürüstlük kurallarına aykırı olarak kullanılması
c) Hakkın kullanılmasına hukuk düzenini izin vermesi
d) Hakkın amacı dışında kullanılması
e) Hakkın kullanılması sonucu ortaya zarar çıkması

25. Tek taraflı bir irade açıklaması ile yeni bir hukuki durum yaratmak, mevcut bir hukuki durumu değiştirmek ya da tamamen ortadan kaldırmak yetkisi veren haklara ne ad verilir?
a) Yenilik doğuran haklar
b) Nisbi haklar
c) Kişilik hakları
d) İrtifak hakları
e) Fikri haklar

26. Türkiye Büyük Millet Meclisinin çıkardığı yetki Kanuna dayanarak, Bakanlar Kurulunca belli konuları düzenlemek üzere çıkarılan yazılı hukuk kuralları aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tüzükler
b) Yönetmelikler
c) Genel Düzenleyici İşlemler
d) Kanun Teklifleri
e) Kanun Hükmünde Kararnameler
27. Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı bir hukuki işlemdir?
a) Vasiyet
b) Bağışlama
c) Kira akdi
d) Şirket akdi
e) Dernek kurma

28. Ali kol saatini otobüste düşürmüştür, Mehmet kaybedilmiş olan saati bir saatçi dükkanından satın almıştır.
Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Mehmet saatin mülkiyet hakkını kazanmıştır
b) Mehmete karşı taşınır davası açılamaz
c) Ali, Mehmet'in saatçiye ödediği bedeli ödeyerek saatini Mehmetten alabilir
d) Saatçi, Ali'ye saatin parasını ödemek zorundadır
e) Mehmet her koşulda saati iade etmek zorundadırn

29. Aşağıdakilerden hangisi ergin bir kimsenin fiil ehliyetinin kısıtlanmasını gerektirecek sebeplerden biri değildir?
a) Savurganlık
b) Akıl zayıflığı
c) Kişi aleyhine
d) Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı
e) Kötü yaşama tarzı

30. Aşağıdakilerden hangisi dürüst davranma kavramının unsurlarından değildir?
a) Kişinin doğru hareket etmesi
b) Kişinin davranışının sonucunu bilerek hareket etmesi
c) Kişinin aklı başında biri gibi hareket etmesi
d) Kişinin iyi hareket etmesi
e) Kişinin vasat zekalı bir insan gibi hareket etmesi


2006 genel işletme ara sınav İŞLETME
1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin işlevlerinden değildir? Kalite Kontrol

2. Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerindendir?
Girişimci

3. Aşağıdakilerden hangisi üretim araçlarının mülkiyetine göre işletmeler sınıflamasında yer alır?
Kamu işletmeleri

4. Katılan işletmelerin ekonomik ve hukuki bağımsızlıklarını kaybettikleri birleşme türü aşağıdakilerden hangisidir? Tröst

5. Daha önce satın aldığı girdileri üretmeye başlayan işletme aşağıdaki büyüme biçimlerinden hangisini gerçekleştirmiş olur? Geriye doğru Dikey Büyüme

6. İstenilen nitelikteki personelin istenen sayıda ve zamanda işletmede hazır bulundurulma çabasına ne ad verilir? İnsan Kaynakları Hesaplaması

7. Geçmiş yıl verilerinden yararlanarak gelecek yıllardaki işgücü ihtiyacının belirlenmesine ne ad verilir?
İndex Hesabı

8. İşletmelerin büyük yerleşim merkezlerinin çevresinde düzenli ve planlı olarak toplandığı yerlere ne ad verilir?
Organize Sanayi Bölgesi

9. Üretimde elde edilen çıktıların fiziksel niceliklerinin üretimde kullanılan girdilerin fiziksel niceliklerine oranına ne ad verilir? Verimlilik

10. İşletmelerin servis hizmeti gerektiren çktıları dağıtırken dikkat etmesi gerken kuruluş yeri etkeni hangisidir? Pazara Yakınlık

11. İşletmenin en çok çıkar çatışması yaşadığı grup aşağıdakilerden hangisidir? Müşteriler
12. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin büyüklüğünü belirleyen etkenlerden değlidir?
Biçimsel olmayan yapı

13. Weber'in oluşturduğu model aşağıdakilerden hangisidir? Bürokrasi Modeli

14. Bir işletmenin diğer işletmelerden bilgi kaçırmaması, casusluk yapmaması hangi etik norm kapsamındadır?
Rakiplerle ilgili ilkeler

15. Yöneticinin işletmenin bütünen dair politikalar geliştirme yetenği hangisidir? Kavramsal Yetenek


16. Kaynaktan alıcıya aktarılan kodlanmış ifadeler aşağıdakilerden hangisidir? Kavramsal Yetenek

17. Aşağıdakilerden hangisi denetimin işlevlerinden değildir? Zaman esnek olmaması

18. Güç sahibi kişinin etkileyebileceği kişi sayısı neyi ifade eder? Güç Alanı

19. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklarının dış çevresi içine girmez?
İş Yükü

21. Yaptırım hakkı olmayan ve diğer bölüm yöneticilerine danışmanlık yapma şeklinde işleyen yetki hangisidir?

22. Aşağıdakilerden hangisi özel amaçlar içinde yer almaz? Tüketiciyi eğitme

23. Mal ve hizmet üretilmesinin temel nedeni hangisidir?
İnsan Gereksinim ve İstekleri

24. İşletmelerin kuruluş yerini seçerken işgücü ile ilgili özellikleriden hangisine önem vermezler?
Çalışanların aile yapıları


25. Aşağıdakilerden hangisi ürün fark çalışmaları arasında yer almaz ?
Promosyon kampanyası düzenlemek

26. İnsancıl değerler ışığında işletmenin işlevlerini doğru olarak yerine getirme çabasına ne ad verilir?
İşletme etiği

27. Üretimi için herhangi bir çaba gerektirmeyen malara ne ad verilir?
Serbest mal

28. İşletmelerin başarılı olmasında temel koşul hangisidir?
Amaçların net ve gerçekçi olması

29. İşletmeyi kuşatan ve doğrudan ya da dolaylı ilişkileri olan insan kümelerinin demografik ve kültürel özellikleri hangi çevre içindedir?
Topl.çevre

30. İşletme kullanacağı tekniğin belirlenmesinde temel olan araştırma hangisidir?
Teknik araştırmalar

31. İletmeni stratejisinin kısımlara ayrılarak uygulanmasını sağlayan plan türü hangisidir?
Taktik

32. Faaliyet alanının özelliği nedeni ile niteliksiz işgücünün yoğun olduğu işletmelerde çalışanlar için önem taşıyan gereksinim hangisidir? Güvenlik

33. Hangisi etik konuların sınıflandırılmasında yer almnaz
Yasal düzenlemeler

34. Belirli işbirliği içinde bir araya gelen insanların ortak amaçlarının gerçekleştirilmesi üzere yapılan faaliyet düzenlenmesi sürecine ne ad verilir? Yönetim

2004 GENEL MUHASEBE ARA SINAVI

1- İşine devam eden bir işletmede dönem sonunda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
*) Kasa defterinin kapatılması

2- Aşağıdakilerden hangisi mali temel tablolardan biridir?
*) Gelir Tablosu

3- Aşağıdakilerden hangisi senet iskontosunu tam açıklamaktadır?
*) Senedin vadesinden önce faiz ve komisyonların düşülmesinden sonra bankaya satılması

4- İşletmenin daha önce kredili olarak mal sattığı müşterisine 100 milyon TL iskonto yaptıktan sonra cari hesabından düşmüştür. Bu durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
*) Satış İskontoları – Alıcılar

5- Muhasebe bilgi akış çerçevesinde ilk işlem aşağıdakilerden hangisine yapılır?
*) Yevmiye defterine

6- İşletmeye kredi açan 3. kişilerin varlıklar üzerindeki haklarına ne ad verilir?
*) Borçlar

7- İşletme peşin mal aldığında aşağıdakilerden hangisi yapılır?
*) Ticari Mallar hs. Borçlandırılır

8- İşletme borcuna karşılık bir çek ciro ettiğinde aşağıdaki kayıtlardan hangisi ypılır?

Satıcılar
Alınan Çekler

9- Gelir ve Giderler arasındaki pozitif fark aşağıdakilerden hangisini verir?
*) Dönem kârı

10- Üretilen malın maliyetini tesbit eden, başarı değerlemsini yapan hangisidir?
*) Maliyet muhasebesi

11- İşlemler muhasebe kayıtlarına azami kaç gün içinde kaydedilir?
*) 10 gün

12- Gonca işletmesinden poliçe almıştır. Yapılacak kayıt nedir?
*) Alacak senetleri
Alıcılar

13- Bilançoyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
*) Dönem içinde elde edilen kâr yada zarar ve nedenini gösterir

14- Aşağıdaki hesaplardan hangisi yanlış yerdedir?
*) Hesaplanan kdv

15- İşletme depozito verdiğinde hangisi yapılır?
*) Verilen depozito ve teminatlar hs’ı borçta
16- Gelir ve giderleri aynı faaliyet döneminde kaydedilmesine ne denir?
*) Dönemsellik

17- Saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek nedir?
*) Envanter çıkarma

18- Aşağıdakilerden hangisi genel muhasebenin görevi değildir?
*) Malların kalitesini ölçmek

19- Yıl sonu ayarlama ve düzeltme kayıtlarından sonra hangisi yapılır?
*) Kesin mizan

20- Artış olduğunda borca, azalış olduğunda alacağa kaydedilen hesaplar hangisidir?
*) Varlık hesapları

21- Gelir ve gider hesaplarıyla ilgili hangisi yanlıştır?
*) Gelir ve giderlerin kalanları bilançoya aktarılır

22- Evrensel nitelik taşıyan kurallar nedir?
*) Muhasebenin temel kavramları

23- Mali tablolara kaydedilecek bilgilerin biçimden çok mali tabloları etkilemesi hangisini ifad eder?
*) Önemlilik

24- Hisse senetleri alış bedelinin altında bir fiyata satıldığında hangisi kullanılır?
*) Menkul kıymetler satış zararları hs.

26- Aşağıdakilerden hangisinde kasanın borcuna kayıt yapılır?
*) Müşterilerden senet tahsil edildiğinde

27- Bankalardan kredi kullanıldığında hangisi yapılır?
*) Banka kredileri hesabının alacağına

28- İşletme binanın çatısını yaptırmış 1 milyar kdv + 6 milyar TL,’lik çek ciro etmiştir.
*) Binalar
İnd.Kdv
Alınan Çekler

29- Tesis makine ve cihazlar hesabında hangisi aktifleştirilmez?
*) Araştırma geliştirme giderleri(ALINTIDIR)

teşkür ederim sorular için ;)


1. Sınıf

MollaCami.Com