Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Genel işletme soru cevap çalışma-1

*1*

1 Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörleri arasında yer almaz?
A) Doğa
B) Sermaye
C) Girişimci
D) Emek
E) Kâr

2. Bir ülkenin sahip olduğu kaynakların bireyler ve kurumlar arasında dağılımını temel alan kurallar bütününe ne ad verilir?
A) Üretim faktörü
B) Talep
C) Ekonomik sistem
D) Ürün
E) işletme birimi

3. Aşağıdakilerden hangisi, ekonomik mallar arasında yer almaz?
A) TV
B) Masa
C) Gazete
D) Un
E) Göldeki tuz

4. Gereksinim ve isteklerin karşılanması amacıyla mal ya da hizmetleri kullanan bireylere yada örgütlere ne ad verilir?
A) Toptancı
B) Tüketici
C) Perakendeci
D) Müteşebbis
E) Endüstriyel tüketici

5. Üretim faktörlerini bir araya getiren kişiye ne ad verilir?
A) Tüketici
B) Girişimci
C) Firma
D) İşletme
E) Yönetici

6. Aşağıdakilerden hangisi, girişimcinin işlevlerinden biri değildir?
A) Üretim araçlarını sağlamak
B) Riskleri üstlenmek
C) Yeni pazarlara açılmak
D) Yeni girdi kaynakları bulmak
E) Ekonomiye müdahale etmek

7. Bir işletmede elektrik üretmek amacıyla kullanılan jeneratör aşağıdaki hangi mal grubuna girer?
A) Dayanıklı üretim malı
B) Dayanıksız mal
C) Ekonomik mal
D) Yardımcı gereç
E) Tüketim malı

8. Aşağıdakilerden hangisi, işletmenin girdilerinden biri değildir?
A) Emek
B) Sermaye
C) Kalite
D) Teknoloji
E) Doğal kaynaklar

9. Aşağıdakilerden hangisi, dayanıklı mal türlerinden biridir?
A) Televizyon
B) Ekmek
C) Şeker
D) Un
E) Hava

10. El, kol, bacak hareketleri gibi kas gücüne dayanan emek türü, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fiziksel Emek
B) Düşünsel Emek
C) Durumsal Emek
D) Tinsel Emek
E) Özdeksel Emek

11. Aşağıdakilerden hangisi, üretim öğeleri arasında yer almaz?
A) Emek
B) Sendika
C) Girişimci
D) Sermaye
E) Teknoloji

12. Aşağıdaki gün ışığı ve yağmur suyu, hangi mal grubuna girer?
A) Serbest Mallar
B) Ekonomik Mallar
C) Tüketim Malları
D) Üretim Malları
E) Yatırım Malları

1.E 2.C 3.E 4.B 5.B 6.E 7.A 8.C 9.A 10.A 11.B 12.A

*2*

1. Aşağıdakilerden hangisi, işletmelerin sınıflandırılmasında kullanılan bir ölçü değildir?
A) Ulusal köklerine göre işletmeler
B) Üretim araçlarına göre
C) Sendikalara göre işletmeler
D) İşletmeler arası anlaşmalara göre
E) Hukuki yapılarına göre

2. Aşağıdakilerden hangisi, işletmelerin özel amaçları arasında yer almaz?
A) Uzun dönemli büyüme
B) Kaliteli mal sunma
C) Kâr elde etmek
D) Toplumsal sorumluluk
E) Çalışanlara uygun ücret verme

3. Aşağıdakilerden hangisi, işletmelerin gruplandırılmasın-da kullanılan ölçütler arasında yer almaz?
A) Üretilen mal çeşitlemesi
B) Çalışan sayısı
C) Üretim araçlarının mülkiyeti
D) Hukuki yapısı
E) Ulusal kökleri

4. Aşağıdakilerden hangisi, Fayol'un işletmelerde belirlediği işlevlerden biri değildir?
A) Yönetim Faaliyeti
B) Teknik Faaliyet
C) Ticari Faaliyet
D) Finansal Faaliyet
E) Türsel Faaliyet

5. Aşağıdakilerden hangisi, kişi işletmelerinden biridir?
A) Anonim
B) Limited
C) Kooperatif
D) Dernek ve tesis şirketleri
E) Kollektif şirket

6. İktisadi malların temel özellikleri, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Serbest mal olması
B) Ucuz olması
C) Dağıtımının yoğun olması
D) Kolay ulaşılabilir olması
E) Faydalı ve kıt mal olmaları

7. İşletmeye üretim faaliyetleri için gerekli mal ve hizmet sağlayan kuruluşlara ne ad verilir?
A) Üretici
B) Girişimci
C) İşletme
D) Girişim
E) Tedarikçi

8. İşletmelerin Türk hukuk sistemindeki gruplandırılması göz önüne alındığında, limitet şirketler hangi gruba dahildir?
A) Sermaye Şirketleri
B) Adi Şirketler
C) Adi Komandit Şirketler
D) Anonim Şirketler
E) Kollektif Şirketler

1.C 2.C 3.B 4.E 5.E 6.E 7.E 8.A

*3*

1. İşletmelerin büyük yerleşim merkezlerinin çevresinde düzenli ve planlı olarak toplandığı yerlere ne ad verilir?
A) Serbest Bölge
B) Ekonomik Sistem
C) İş Alanı
D) Organize Sanayi Bölgesi
E) Sanayi Sitesi

2. İş analizleri, iş bölümü ve uzmanlaşma, yetki ve sorumluluk dağılımı gibi araştırmalar aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?
A) Ekonomik Araştırmalar
B) Örgütsel Araştırmalar
C) Teknik Araştırmalar
D) Finansal Araştırmalar
E) Yasal Araştırmalar

3. Aşağıdakilerden hangisi, işletmelerin kuruluş kararındaki ilk aşamadır?
A) Üretimin değerlendirilmesi
B) Yapılabilirlik projesi
C) Yatırım düşüncesinin oluşması
D) Ön proje araştırması
E) Üretime geçiş

4. Aşağıdakilerden hangisi, yapılabilirlik projesi araştırmalarında yer almaz?
A) Ekonomik Araştırmalar
B) Finansal Araştırmalar
C) Örgütsel Araştırmalar
D) Fiziki Araştırmalar
E) Yasal Araştırmalar

5. Kuruluşların önceden belirledikleri çevre politikası ve çevresel hedeflere uygun bir yönetim sistemi kurmalarını aşağıdakilerden hangisi belirler?
A) ISO 14000
B) ISO 9000
C) ISO 9001
D) ISO 9002
E) ISO 9002/2

6. Yapılabilirlik projesinin somutlaştırıldığı ve ayrıntıların belirlendiği aşama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yatırım düşüncesi
B) Kesin proje
C) Ön proje
D) Yapılabilirlik araştırması
E) Yatırım

7. Küçük işletmelerin kuruluş yeri seçiminde küçük sanayi sitelerini tercih etmesi aşağıdaki etkenlerden hangisinin kapsamında değerlendirilir?
A) Hammadde
B) Özendirme önlemleri
C) Atıklar
D) Çevresel önlemler
E) Enerji ve yakıt

8. Kuruluş karar sürecinde, arsa, makine, araç ve gerecin satın alınması aşağıdaki hangi aşamada gerçekleştirilir?
A) Kesin proje
B) Üretime geçiş
C) Projenin uygulanması
D) Değerlendirme
E) Yatırım kararı

9. Aşağıdakilerden hangisi, işletmelerin kuruluşundaki yatırım kararı aşamaları arasında yer almaz?
A) Yatırım düşüncesi
B) Yapılabilir araştırmaları
C) Eşgüdümsel analiz
D) Kesin proje
E) Projenin uygulanması

10. Kuruluş karar sürecinde, projenin somutlaştırılması ve ayrıntıların belirlenmesini içeren aşama, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kesin proje
B) Üretime geçiş
C) Yatırım
D) Ön proje
E) Değerlendirme


11. Aşağıdakilerden hangisi, işletmelerin seçecekleri kuruluş yeri etkenlerinden biri değildir?
A) Ulaştırma
B) Teknoloji düzeyi
C) İklim koşulları
D) Enerji ve yakıt
E) İşgücü

12. Aşağıdakilerden hangisi, yasal araştırmalar kapsamında yer almaz?
A) Sermaye gereksinimi
B) Kredi sağlama olanakları
C) Kuruluş giderleri
D) Mali sorumluluğu sınırlama
E) Bakım onarım olanakları

1.D 2.B 3.C 4.D 5.A 6.B 7.B 8.C 9.C 10.A 11.B 12.E

*4*

1. İşletmenin daha önce satın aldığı girdileri kendisinin üretmeye başlamasına ne ad verilir?
A) İleriye doğru dikey büyüme
B) Yatay büyüme
C) Geriye doğru dikey büyüme
D) Dikey birleşme
E) Tam birleşme

2. Aşağıdakilerden hangisi, işletmeyi büyümeye zorlayan nedenlerden değildir?
A) Çevrenin etkisi
B) Pazarlama
C) Üretim faaliyeti
D) Finansman
E) Bireysel ilişkiler

3. Hisse senetleri satın alınarak sağlanan birleşmeye ne ad verilir?
A) Tröst
B) Holding
C) Kartel
D) Konsorsiyum
E) Konsern

4. Aynı faaliyette bulunan iki işletmenin birleşmesiyle oluşan büyümeye ne ad verilir?
A) Yatay Birleşme
B) Dikey Büyüme
C) Tam Birleşme
D) Dış Büyüme
E) İç Büyüme

5. Gazete çıkaran bir basın kuruluşunun kağıt fabrikasını satın alması ne tür büyümeye örnektir?
A) İleriye doğru dikey birleşme büyüme
B) İleriye doğru dikey büyüme
C) Geriye doğru dikey birleşme
D) Geriye doğru yatay büyüme
E) Yatay büyüme

6. İki veya daha fazla işletmenin tek bir işletme haline gelmesine ne ad verilir?
A) Dış büyüme
B) Geriye doğru dikey büyüme
C) Geriye doğru dikey birleşme
D) İleriye doğru dikey birleşme
E) Tam birleşme

7. Üretim sınırlandırmasına gidilerek fiyatın belli bir seviyenin altına düşürülmemesinin sağlanmasına ne ad verilir?
A) Konsern
B) Tröst
C) Fiyat Karteli
D) Miktar Karteli
E) JointVenture

8. İşletmelerin hem hukuki hem de iktisadi bağımsızlıklarını kaybettikleri birleşme türüne ne ad verilir?
A) Tröst
B) Kartel
C) Holding
D) Konsorsiyum
E) JointVenture

9. Aynı sektördeki iki işletmenin tüketici aleyhine olarak kârlarını arttırmak için birleşmelerine ne ad verilir?
A) Kartel
B) Konsern
C) Tröst
D) Konsorsiyum
E) Konsolidasyon

10. İşletmelerin aynı üretim dalında faaliyet boyutlarını genişletmesine ne ad verilir?
A) Dikey Büyüme
B) Koordineli Büyüme
C) Dış Büyüme
D) İç Büyüme
E) Yatay Büyüme

11. Aynı ürünün değişik özelliklerle piyasaya sürülmesine ne ad verilir?
A) Promosyon
B) Reklam
C) Ürün farklılaştırması
D) Pazar farklılaştırması
E) Kampanya

12. Aşağıdakilerden hangisi, işletmelerin büyüme nedenlerinden biri olarak gösterilir?
A) Kaliteli Hizmet Sunmak
B) Rekabette Finansal Üstünlük Sağlamak
C) Üretim Hacmini Arttırmak
D) Çalışan Sayısını Azaltmak
E) Satış Giderlerinden Tasarruf Etmek

13. Giysi üreten bir işletmenin ürettiği ürünleri mağazalar yoluyla satması yerine, satış mağazaları açarak satması aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilir?
A) Dikey Birleşme
B) İleriye Doğru Dikey Büyüme
C) Geriye Doğru Dikey Büyüme
D) Dış Büyüme
E) Yatay Birleşme

14. Konsern anlaşmaları ile tröst arasındaki en önemli fark, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konsernde amaç maliyeti düşürmektir.
B) Konsernde amaç rekabeti eşitlemektir.
C) Konsernde amaç kârı arttırmaktır.
D) Tröstte amaç maliyeti düşürmektir.
E) Konsernde amaç yeni bir oluşum ortaya koymaktır.

1.C 2.E 3.B 4.A 5.C 6.E 7.D 8.A 9.A 10.E 11.C 12.D 13.B 14.A

*5*

1. Herhangi bir eylemin kabul edilebilir bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlayan temel kurallar ya da değişkenlere ne ad verilir?
A) Töre B) Gelenek C) Düzen D) Etik E) Yasa

2. İşletmelerde en çok görülen etik dışı davranış nedir?
A) Yasak mal satmak
B) Hırsızlık
C) Sahtecilik
D) Zimmet
E) Hediye ve rüşvet verme

3. İşle ilgili neyin doğru, neyin yanlış, neyin adil, neyin haksız olduğunu gösteren kurallar, inançlar bütününe ne ad verilir?
A) İş ahlakı
B) Görgü
C) Töre
D) Yasa
E) Disiplin

4. İnsani değerler ışığında işletme işlevlerinin doğru olarak yerine getirilmesi çabalarına ne ad verilir?
A) İşletme etiği
B) Politika
C) Program
D) Disiplin
E) Görgü

5. Korsan ve sağlığa aykırı mal üretip satmak hangi etik dışı davranışın konusudur?
A) Denetim dışı davranış
B) Görevi ihmal etme
C) Görevde hatalı davranma
D) Görevi kötüye kullanma
E) Görevi bilinçli olarak sürekli kötüye kullanmak

6. Aşağıdakilerden hangisi etik sorunların çıkabileceği bölümlerden biri değildir?
A) Finans
B) Muhasebe
C) Pazarlama
D) Üretim
E) Yönetim

7. Etik açısından yerinde olmayan davranış biçimleri göz önüne alındığında; "harcamalarda sahtecilik yapma" hangi tür davranış biçimi içinde ele alınır?
A) Denetim dışı
B) Görevde hatalı davranma
C) Görevi kötüye kullanma
C) Görevi bilinçli olarak sürekli kötüye kullanma
E) Duruma göre görevi kötüye kullanma

8. Etik açısından yerinde olmayan davranış biçimleri göz önüne alındığında; "rüşvet verme" hangi tür davranış biçimi içinde ele alınır?
A) Denetim dışı
B) Görevde hatalı davranma
C) Görevi kötüye kullanma
D) Görevi bilinçli olarak sürekli kötüye kullanma
E) Duruma göre görevi kötüye kullanma

1.D 2.E 3.A 4.A 5.E 6.D 7.A 8.C


(ALINTIDIR)


1. Sınıf

MollaCami.Com