Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


GENEL İŞLETME SORU CEVAP ÇALIŞMA-2

*6*

1. Planlama ile başlayıp denetim ile sona eren yaklaşım, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bürokrasi Yaklaşımı
B) Yönetim Süreci Yaklaşımı
C) Klasik Yönetim Yaklaşımı
D) Neo-Klasik Yaklaşım
E) Bilimsel Yönetim Teorisi

2. İnsan davranışlarına önem veren yaklaşım, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klasik Yaklaşım
B) Modern Yaklaşım
C) Neoklasik Yaklaşım
D) Sistem Yaklaşımı
E) Durumsallık Yaklaşımı

3. İşletme yönetiminde ve karar verme mekanizmasında belli bir ailenin üyelerinin yer aldığı yönetim tipine ne ad verilir?
A) Profesyonel Yönetim
B) Ailesel Yönetim
C) Orta Yönetim
D) Tepe Yönetim
E) Siyasal Yönetim

4. Grup halinde çalışma ve çalışma hayatındaki bireyler ile ilişki kurma yeteneğine ne ad verilir?
A) Örgütsel Yetenek
B) Liderlik
C) Beşeri İlişkiler Yeteneği
D) Kavramsal Yetenek
E) Teknik Yetenek

5. Belirli bir işbirliği ve ilişki sistemi içinde bir araya gelen insanların faaliyetlerinin düzenlenmesine ne ad verilir?
A) Yönetim
B) Faaliyet
C) Emir
D) Liderlik
E) Komuta

6. Neo-klasik yönetim teorisinin en önemli özelliği, aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsanı makine gibi görmesi
B) İnsana önem vermesi
C) Disipline önem vermesi
D) Kuralcı olması
E) Verimliliğe önem vermesi

7. Yöneticinin işletmeyi bir bütün olarak görebilmesi yeteneğine ne ad verilir?
A) İşlevsel Yetenek
B) Teknik Yetenek
C) Kavramsal Yetenek
D) Örgütsel Yetenek
E) Beşeri İlişkiler Yeteneği

8. Bir görevin yapılmasını başkasından isteme hakkına ne ad verilir?
A) Emir
B) Yetki
C) Komuta
D) Yöneltme
E) Sorumluluk

9. Herhangi bir eylemin kabul edilebilir biçimde gerçekleştirilmesini sağlayan temel kurallara ne ad verilir?
A) Etik
B) Yasa
C) Tüzük
D) Yönetmelik
E) Mevzuat

10. Kısım şefleri ve ustabaşılar işletmede hangi yönetim basamağında yer alır?
A) İlk Basamak Yönetim
B) Orta Yönetim
C) Tepe Yönetim
D) Stratejik Yönetim
E) Taktik Yönetim

11. Etkinlik ve verimliliğin arttırılması için hangi ilkelere uyulması gerektiğini araştıran yönetim teorisi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klasik Yönetim Teorisi
B) Neo-Klasik Yönetim Teorisi
C) Sistem Teorisi
D) Durumsallık Teorisi
E) Eşgüdüm Teorisi
12. Bir organizasyon yapısı içinde çalışan insan unsurunu anlama, bu unsurun yeteneklerinden yararlanma, motivasyon gibi konular üzerinde duran yönetim teorisi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klasik Yönetim Teorisi
B) Neo-Klasik Yönetim Teorisi
C) Sistem Teorisi
D) Durumsallık Teorisi
E) Eşgüdüm Teorisi

13. İşletmeleri, dış çevreyle karşılıklı etkileşimi olan açık bir sistem olarak kabul eden yönetim yaklaşımı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klasik Yönetim Yaklaşımı
B) Neo-Klasik Yönetim Yaklaşımı
C) Modern Yönetim Yaklaşımı
D) Tinsellik Yaklaşımı
E) Sistem Yaklaşımı

1.B 2.C 3.B 4.C 5.A 6.B 7.C 8.B 9.A 10.A 11.A 12.B 13.C

*7*

1. Fayol köprüsü adı da verilen, aynı yönetim basamağındaki kişilerin birbirleriyle buluşup fikir alışverişinde bulunmasına ne ad verilir?
A) Ayrıklık
B) Yönetim Birliği
C) Çapraz İlişkiler İlkesi
D) Yönetim Alanı
E) Komuta Birliği

2. Herhangi bir amaca ulaşmak için gerekli temel adımları, bu adımların her birinden sorumlu birey ve bölümü, izlenecek sırayı gösteren plan türüne ne ad verilir?
A) Gen yöntem
B) Proje
C) Bütçe
D) Politika
E) Program

3. Bir gruba ait olma kabul görme isteğine ne ad verilir?
A) Saygınlık gereksinimi
B) Sosyal gereksinimler
C) Fizyolojik ihtiyaç
D) Maddi gereksinim
E) Güvenlik ihtiyacı

4. Amaçların ve bu amaçlara ulaşmak için en uygun yöntemlerin belirlendiği sürece ne ad verilir?
A) Programlama
B) Yöneltme
C) Denetim
D) Kadrolama
E) Planlama

5. Örgütlemenin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hedeflerin belirlenmesi
B) Faaliyetlerin belirlenmesi
C) Faaliyetlerin gruplandırılması
D) Teknik donanımın hazırlanması
E) İşgücü dağılımının yapılması

6. Kaynaktan alıcıya gönderilen, iki taraf arasında ortak bir anlayış zemini yaratan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alıcı
B) Mesaj
C) Bilgi
D) İleti
E) Veri

7. "Bir grup ya da bir bölümden bir kişinin sorumlu olması" hangi örgütlenme ilkesinin gereğidir?
A) Görevlerin tanımı
B) Yönetim birliği
C) Fonksiyonel benzerlik
D) Yönetim alanı
E) Ayrıklık

8. Çift faktör teorisine göre, aşağıdakilerden hangisi güdüleyici etmenlerden biridir?
A) İşletme yönetimi
B) İş başarma
C) Denetim
D) Ücret
E) Çalışma koşulları

9. Aşağıdakilerden hangisi, planlama sürecinin aşamalarından biri değildir?
A) Örgütsel amaçların belirlenmesi
B) Koşulların irdelenmesi
C) Takım oluşturma
D) Alternatiflerin geliştirilmesi
E) En iyi alternatifin seçilmesi

10. "İnsan gereksinimleri öncelik sırasına konabilir. Alt düzeydeki bir gereksinim belli ölçüde karşılanmadıkça insan bir üst düzey gereksinmeyi karşılamaya yönelmez" görüşlerini savunan araştırmacı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maslovv
B) Herzberg
C) Fayol
D) VVeber
E) Taylor


11. I. Planların eyleme geçirilmesi
II. Alternatiflerin geliştirilmesi
III. Koşulların irdelenmesi
IV. Örgütsel amaçların belirlenmesi
V. Amaçlara ulaşmak üzere en iyi alternatifin seçilmesi

Aşağıdakilerden hangisinde, planlama süreci aşamaları doğru sırayla verilmiştir?

A) II, III, I, IV, V
B) IV, III, II, V, I
C) IV, II, III, I, V
D) IV, III, II, I, V
E) III, IV, II, I, V

12. Örgütün zaman içindeki büyüme ve gelişimini etkileyen sorunlarla ilgili olan planlara ne ad verilir?
A) Stratejik Planlar
B) Taktik Planlar
C) Eylemsel Planlar
D) Sürekli Planlar
E) Tek Kullanımlı Planlar

13. Aşağıdakilerden hangisi, örgütleme ilkelerinden biri olamaz?
A) Komuta Birliği İlkesi
B) Ayrıklık İlkesi
C) Yönetim Alanı İlkesi
D) Görevlerin Tanımı İlkesi
E) Disiplin İlkesi

14. Amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığının ya da ne ölçüde ulaşıldığının belirlenip, gerekiyorsa düzeltici önlemlerin alındığı yönetim işlevi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Denetim
B) İletişim
C) Planlama
D) Örgütleme
E) Yürütme

1.C 2.E 3.B 4.E 5.A 6.D 7.B 8.B 9.C 10.A 11.B 12.A 13.E 14.A

*8*

1. Aşağıdakilerden hangisi, insan kaynaklarının temel amaçlarından biridir?
A) Kârı arttırmak
B) İş güvenliği sağlamak
C) Refah seviyesini arttırmak
D) İş yaşamının kalitesini arttırmak
E) Sendikacılığı geliştirmek

2. Emir verme ve yaptırım hakkı olmayan yetki türü, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Komuta Yetkisi
B) İşlevsel Yetki
C) Teknik Yetki
D) Koordinatif Yetki
E) Kurmay Yetki

3. İnsan kaynakları yönetiminin ana konusunu oluşturan üretim faktörü, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Emek
B) Hammadde
C) Girişimci
D) Sermaye
E) Teknoloji

4. Aşağıdakilerden hangisi, insan kaynakları yönetimini etkileyen iç çevre unsurları arasında yer almaz?
A) İş güvencesi
B) İşgörenlerin beklentileri
C) Biçimsel gruplar
D) Yasalar
E) Sermaye sahipleri

5. İnsan kaynakları yöneticisinin diğer bölümlerdeki insan kaynakları yönetim işlevlerinin uygulanabilmesi için kullandığı yetki, aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A) Komuta Yetkisi
B) Kurmay Yetki
C) İşlevsel Yetki
D) Planlı Yetki
E) Rutin Yetki

6. Aşağıdakilerden hangisi, insan kaynakları yönetimini etkileyen dış çevre unsurlarından biridir?
A) Biçimsel gruplar
B) Biçimsel olmayan gruplar
C) Rakipler
D) Hiyerarşik yapı
E) Örgütsel iklim

7. Aşağıdakilerden hangisi, insan kaynakları yönetimine yönelik bir sorun olduğunu işaret etmemektedir?
A) İşten ayrılanların sayısının fazla olması
B) İş kazaları ve meslek hastalıklarının ciddi boyutlara ulaşması
C) Devamsızlık oranının yüksek olması
D) Çalışanların motivasyonunun yüksek olması
E) Standart dışı üretim fazlalığının olması

8. Aşağıdakilerden hangisi, personel yönetiminden insan kaynakları yönetimi anlayışına geçişte etkili olan unsurları arasında yer almaz?
A) Ülkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel yönden gelişmeleri
B) Çok taraflı anlaşmaların yapılması
C) Yetişmiş insan gücünün artması
D) Sendikacılığın gelişimi
E) İletişim ve bilişim teknolojilerinin gelişmesi

9. Aşağıdakilerden hangisi, insan kaynakları bölümü ve yöneticisinin görevlerinden biri değildir?
A) Diğer bölümleri denetlemek ve koordine etmek
B) İnsan kaynaklarıyla ilgili yenilikleri izlemek
C) İnsan kaynaklarıyla ilgili rutin işleri yürütmek
D) Belirlenen politikalara uygun program ve çalışmaları düzenlemek
E) İnsan kaynakları çalışmalarını denetlemek

10. İnsan kaynakları yöneticisi komuta yetkisini nerede kullanır?
A) Kendi bölümünde
B) Diğer departmanlarla ilgi'1 işlerinde
C) Araştırmalarında
D) Danışmanlık hizmetlerinde
E) Performans değerlemelerde

11. Aşağıdakilerden hangisi, insan kaynaklan yönetiminin ulaşmak istediği temel amaçlardan biridir?
A) Disiplin
B) Örgüt içi iletişim
C) Koordinasyon
D) İş tatmini
E) İşbirliği

12. İnsan kaynakları yöneticisinin, genel müdürü adına toplu iş sözleşmesi yapması aşağıdaki yetki türlerinden hangisine bir örnektir?
A) Kurmay Yetki
B) İşlevsel Yetki
C) Yatay Yetki
D) Dikey Yetki
E) Komuta Yetki

1.D 2.E 3.A 4.D 5.C 6.C 7.D 8.B 9.A 10.A 11.D 12.B

*9*

1. Seçilen ve işe yerleştirilen kişilerin gerçekten başarılı olup olmadığını araştıran insan kaynakları işlevi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşe alıştırma eğitimi
B) İşgören değerleme
C) Oryantasyon
D) İşgücü envanteri
E) İş analizi

2. Aşağıdakilerden hangisi, insan kaynakları planlamasında kullanılan yöntemlerden biri değildir?
A) İndeks Hesabı
B) Kantitatif Teknikler
C) İleriye Dönük Kestirim
D) Delphi Tekniği
E) İşgücü Envanteri

3. Belli bir dönemde işletmeden ayrılan personelin yüzde olarak ifadesine ne ad verilir?
A) Devamsızlık Oranı
B) İşgücü Envanteri
C) Personel Dönüşüm Oranı
D) Çıkış Sayısı
E) İndeks Oranı

4. Geçmişteki bilgilerden yararlanılarak gelecekteki işgücü tahmininin yapıldığı yönteme ne ad verilir?
A) İndeks Hesabı
B) Delphi Yöntemi
C) Kantitatif Teknik
D) İleriye Dönük Kestirim
E) Kalitatif Teknik

5. Personel planlama işinde karşılaşılan temel güçlük, aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsanın homojen özellik göstermemesi
B) Üretim faktörlerinin dağınık olması
C) Üretim faktörlerinin kıt olması
D) İşgörenin ücret istemesi
E) Teknik yetersizlikler

6. Aşağıdakilerden hangisi, insan kaynakları yönetiminin işlevleri arasında yer almaz?
A) İşgücü planlama
B) Teknoloji geliştirme
C) Eğitim
D) Kadrolama
E) Yetiştirme/geliştirme

7. Aşağıdakilerden hangisi, İKY' nin işlevlerinden biri değildir?
A) Kadrolama
B) Planlama
C) Yetiştirme-geliştirme
D) Endüstri ilişkileri
E) Örgütleme

8. Personel planlama işlerinde karşılaşılan temel güçlük, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Personel maliyetinin yüksek olması
B) Personel sayısının fazla olması
C) Nitelikli personel gereksiniminin fazla olması
D) Teknolojinin yetersiz olması
E) İnsanın homojen özellikler göstermeyen bir üretim girdisi olması
9. Aşağıdakilerden hangisi, insan kaynakları planlamasında kullanılan yöntemlerden biri değildir?
A) Delphi Tekniği
B) Durum Analizi
C) Kantitatif Teknikler
D) İleriye Dönük Kestirim
E) İndex Hesabı

10. İş analizleri ve iş tanımları insan kaynakları yönetimi işlevlerinin hangisi içinde yer alır?
A) Planlama
B) Kadrolama
C) Değerleme
D) Ödüllendirme
E) Yetiştirme

11. Aşağıdakilerden hangisi, iş analizlerinin kullanım alanları arasında yer almaz?
A) İnsan kaynakları planlaması
B) İşe yerleştirme, yükseltme
C) Eğitime alınacak personelin belirlenmesi
D) Sendika yönetiminin belirlenmesi
E) Adil bir ücret sisteminin oluşturulması
12. Tüm çalışanların cinsiyet, yaş, deneyim, eğitim vb. unsurlarına göre değerlemeye alınıp işletmenin elindeki insan kaynağının ortaya çıkarılmasına ne ad verilir?
A) İşgücü Beceri Envanteri
B) İşgücü Genel Envanteri
C) İşgücü Dönüşümü
D) İşgücü Puantajı
E) İşgücü Oryantasyonu

1.B 2.E 3.C 4.D 5.A 6.B 7.E 8.E 9.B 10.A 11.D 12.B


*10*

1. Aşağıdakilerden hangisi, pazarlama sisteminin kolaylaştırıcı fonksiyonlarından biridir?
A) Satış yapma
B) Satın alma
C) Taşıma
D) Depolama
E) Standartlaşma

2. Zaman, yer ve mülkiyet faydası yaratan işletme fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üretim
B) Pazarlama
C) Muhasebe
D) Finansman
E) Yönetim

3. Satın alma karar sürecinin ilk aşaması, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hedef belirleme
B) Değerlendirme
C) Gereksinmenin ortaya çıkması
D) Deneme
E) Haberdar olma

4. Belirli mevsimde üretilen çay yaprağının, çay üretimi için depolanarak ihtiyaç duyulan zamanlarda üretim için fabrikalara gönderilmesi, aşağıdaki faydalardan hangisini yaratır?
A) Zaman faydası
B) Yer faydası
C) Mekan faydası
D) Şekil faydası
E) Mal faydası

5. Rakiplere karşı işletmenin güçlü yönlerini ortaya koyan ve işletmenin kaynaklarını verimli kullanmayı hedefleyen analitik süreç, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dağıtım
B) Fiyat
C) Pazarlama sistemi
D) Pazarlama araştırması
E) Pazar bölümleme

6. Aşağıdakilerden hangisi, tüketici davranışlarını etkileyen bireysel faktördür?
A) Meslek
B) Değer yargıları
C) Aile
D) Kültür
E) Referans grupları

7. I. Pazar bölümleme esaslarının tanımlanması
II. Her bir, pazar bölümü için müşteri profilinin geliştirilmesi
III. Pazar potansiyelinin belirlenmesi
IV. İşletmenin pazar payının tahmin edilmesi
V. Spesifik pazar bölümlerinin seçiminin yapılması
Tüketici pazarının bolü inlenmesinde izlenen aşamaların sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1,11, III, IV, V
B) II, 1,111, V, IV
C) V, IV, II, I, III
D) II, V, IV, I, III
E) III, I, IV, V, II

8. Üretilen ürünün az, talebin çok olduğu kıtlık dönemlerinde, kullanılan pazarlama dönemi, aşağıdakilerden hangisidir? A) Satış Anlayışı Dönemi
B) Pazarlama Anlayışı Dönemi
C) Üretim Anlayışı Dönemi
D) Dağıtım Anlayışı Dönemi
E) Talep Anlayışı Dönemi

9. Araştırma raporunun üst düzey yöneticilere sunulması durumunda, aşağıdakilerden hangisi hazırlanır?
A) Bilgi Raporu
B) Teknik Rapor
C) Bilimsel Rapor
D) Bireysel Rapor
E) Özet Rapor

10. Aşağıdakilerden hangisi, pazarlama bilgi sisteminin oluşumunda gerekli olan bilgiler arasında yer almaz?
A) Analiz etme
B) Değerlendirme
C) Gerekli bilgilerin toplanması
D) Araçlardan yararlanma
E) Sosyal faktörlere bağlarım

11. Aşağıdakilerden hangisi, araştırma süreçlerinde kullanılan veri toplama yöntemleri arasında yer almaz?
A) Mülakat
B) Projeksiyon
C) Gözlem
D) Deney
E) Anket

12. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi, mülkiyet faydası yaratan satış yapma ve satın almayı içerir?
A) Fiziksel Fonksiyonlar
B) Değişim Fonksiyonları
C) Kolaylaştırıcı Fonksiyonlar
D) Değerlendirici Fonksiyonlar
E) Düzenleyici Fonksiyonlar

13. Aşağıdakilerden hangisi, işletmenin temel fonksiyonlarından biridir?
A) Mal ihraç etmek
B) Mal ve hizmetlerin üretimi
C) Kârını arttırmak
D) Maliyetini azaltmak
E) İstihdamı arttırmak

1.E 2.B 3.C 4.A 5.E 6.B 7.D 8.C 9.E 10.E 11.A 12.B 13.B


(ALINTIDIR)


1. Sınıf

MollaCami.Com