Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


genel muhasebe*

Muhasebenin Temel Kavramları

1- MUHASEBE : Mali nitelikteki ve olayları para ile ifade edilmiş şekilde kaydeden sınıflandıran özetleyerek rapor eden ve sonuçları yorumlayan bilim. 2- MUHASEBENİN FONKSİYONLARI (İŞLEVLERİ):

a- Borç ve Alacak ilişkilerini düzenler.

b- İşletme yönetimine yardımcı olur.

c- İşletme lehine delil olur.

d- İşletmenin istatisliğini çıkarmasına yardımcı olur.

3- MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI :

a- Sosyal sorumluluk kavramı

b- Kişilik kavramı

c- İşletmenin sürekliliği kavramı

d- Dönemsellik Kavramı

e- Para ile ölçme kavramı

f- Maliyet esası kavramı

g- Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı

h- Tutarlılık kavramı

i- Tam Açıklama kavramı

j- İhtiyatlılık kavramı

k- Önemlilik Kavramı

l- Özün önceliği kavramı

3-a Sosyal Sorumluluk Kavramı : Bu kavram muhasebenin işlevinin yerine getirme hususundaki sorumluluğunu belirtmekte ve muhasebenin kapsamını anlamını yerini ve amacını göstermektedir. Sosyal sorumluluk kavramı muhasebenin organizasyonunda muhasebe uygulamalarının yürütülmesinde ve mali tabloların düzenlenmesi ve sunulmasında belli kişi veya grupların değil tüm toplumun çıkarların gözetilmesi ve dolayısıyla bilgi üretimde gerçeğe uygun tarafsız ve dürüst davranılmasını ifade eder.

3-b Kişilik Kavramı : Bu kavram işletmenin sahip veya sahiplerinden yöneticilerinden personelinden ve diğer ilğililirden ayrı bir kişiliğe sahip olduğu ve o işletmenin muhasebe işlemlerinin yürütülmesi gerektiğini öngörürür .

3-c İşletmenin Sürekliliği kavramı : Bu kavram işletmenin Faaliyetlerini bir süreye bağlı olmaksızın süreceğini ifade eder. Bu nedenle işletme sahiplerinin veya hissedarlarının yaşam süreleriyle bağlı değildir.. Maliyet esesının temelini oluşturur. Bu kavram işletmeler açısından geçerliliğinin bulunmadığı veya ortadan kaltığı durumlarda ise bu husus mali tabloların dipnotlarında açıklanır.

3-d Dönemsellik Kavramı : İşletmenin sürekliği kavramı uyarınca sınırsız kabul edilen ömrünün belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçları diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanmasıdır. Gelir ve Giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi hasılat ve gelir ve karların aynı döneme ait maliyet gider ve zararla karşılaştırılması bu kavramın gereğidir. Bu kavramın işletmeler açısından geçerliliğinin bulunmadığı veya ortadan kalktığı durumlarda ise bu husus mali tabloların dipnotlarında açıklanır.

3-e Parayla ölçme kavramı : Parayla ölçülebilen iktisadi olay ve işlemlerin muhasebeye ortak bir ölçü olarak para birimiyle yansıtılmasını ifade eder. Muhasebe işlemleri ulusal para birimlerine göre yapılır.

3-f Maliyet esası kavramı: Para mevcudu alacaklar ve maliyetinin belirlenmesi mümkün veya uygun olmayan diğer kavramlar hariç işletme tarafından edinilen varlık ve hizmetlerin muhasebeleştirilmesinde bunların elde edilme maliyetlerinin esas alınması gereğini ifade eder.

3-g Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı : Muhasebe kayıtlarının gerçek durumunu yansıtan ve usule uygun olarak düzenlenmiş objektif belgelere dayandırılması ve muhasebe kayıtlarına esas alınacak yöntemlerin seçilmesinde tarafsız ve ön yargısız davranılması gereğini ifade eder.

3-h Tutarlılık kavramı : Muhasebe uygulamaları için seçilen muhasebe politikalarının birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden uygulanması gereğini ifade eder. İşletmelerin mali durumunun faaliyet sonuçlarının ve bunlara ilişkin yorumların karşılaştırılabilir olması bu kavramın amacını oluşturur. Tutarlılık kavramı benzer olay ve işletmelerde kayıt düzenleri ile değerleme ölçülerinin değişmezliğini ve mali tablolarda biçim ve içerik yönünden tekdüzeni öngörür. Geçerli nedenlerin bulunmadığı durumlarda işletmeler uyguladıkları muhasebe politikalarını değiştirebilirler. Ancak bu değişikliklerin ve bunların parasal etkilerinin mali tabloların dipnotlarda açıklanması zorunludur.

3-i Tam açıklama kavramı : Mali tabloların bu tablolardan yararlanacak kişi ve kuruluşların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli açık ve anlaşılır olmasını ifade eder. Mali tablolarda finansal bilgilerin tam olarak açıklanması yanında mali tablo kalemleri kapsamında yer almayan ancak alınacak kararları etkileyebilecek gerçekleşmesi muhtemel olaylara da yer verilmesi bu kavramın gereğidir.

3-j İhtiyatlılık kavramı : Muhasebe olaylarında temkinli davranılması ve işletmenin karşılaşabileceği risklerin göz önüne alınması gereğini ifade eder. Bu kavramın sonucu olarak işletmeler muhtemel gideri ve zararı için ayırırlar muhtemel gelir ve karları için ise gerçekleşme dönemlerine kadar herhangi bir muhasebe işlemi yapmazlar Ancak bu kavram gizli yedekler veya gereğinden fazla karşılımlar ayrılmasına gerekçe olmaz.

3-k Önemlilik kavramı : Bir hesap kalemi veya mali bir olayın nispî ağırlık ve değerinin mali tablolara dayanılarak değerlemeleri veya alınacak kararları etkileyebilecek düzeyde olmasını ifade eder. Önemli hesap kalemleri finansal olaylar ve diğer hususların mali tablolarda yer alması zorunludur.

3-l Özün önceliği kavramı : İşlemlerin muhasebeye yansıtılmasında ve onlara ilişkin değerlendirmelerin yapılmasında biçimlerinden çok özlerinin esas alınması gereğini ifade eder. Genel olarak işlemlerin biçimleri ile özleri paralel olmakla birlikte bazı durumlarda farklılıklar ortaya çıkabilir. Bu taktirde özgün bicime önceliği esastır.


alıntıdır..

GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ

Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri” teknik bir deyim olarak, belli bir andaki muhasebe uygulamasını kapsayan ayrıntılı muhasebe yöntem ve usullerinden meydana gelir ve muhasebeciler arasında mevcut görüş birliğinden dolayı bu ilkeler genel kabul görmüştür. Bundan ötürü de, bugün için geçerli olan bu ilkelerin zamanla gelişim ve değişime tabi olacağı da peşin olarak kabul edilmelidir.
Burada ele alınan muhasebe ilkeleri de günümüzde gelişmiş ekonomilerin muhasebe kuramının önemli bir bölümünü meydana getirmekte ve muhasebe uygulamasına da yön vermektedir. Ülkemizde, 1972 yılından itibaren 27 kamu iktisadi teşebbüsünde uygulamaya geçilen KİT Tekdüzen Muhasebe Sistemi de, bu ilkeleri benimsemiştir.
Tekdüzen Muhasebe Sistemi’nde bu ilkeler “Temel Mali Tablolar İlkeleri” başlığı altında ele alınmış ve gelir tablosu ilkeleri ile bilanço ilkeleri olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Bilanço ilkeleri, varlıklara, yabancı kaynaklara ve öz kaynaklara ilişkin ilkelerden oluşmuştur. Bu ilkeler KİT Tekdüzen Muhasebe Sistemi’nden olduğu gibi aktarılmıştır.
Muhasebe kuram ve uygulamasındaki gelişmeler sonucu bilanço birinci derecedeki önemini kaybetmiş, gelir tablosu işletmeler için birinci derecede önemli bir rapor olmuştur. Çünkü işletme faaliyet sonuçlarını gösteren gelir tablosu, hem yöneticilerin, hem de ticari bankaların hazırlayacakları planlara ve alacakları kararlara dayanak olmaktadır.
SPK sisteminde, muhasebe temel kavramlarının muhasebe işlemleri ile mali tablolarında kullanılmasını sağlamak amacıyla, işletmeler tarafından uygulanacak esaslar, muhasebe ilkeleri olarak da ifade edilmiştir. Bu ilkeler işletme faaliyet alanına ve yapısına göre farklılık gösterebilir. Belli bir işlem için birden fazla alternatif ilke varolabilir. Ancak işletmelerin bunlardan birini seçmesi zorunludur.
Muhasebe ilkeleri, muhasebe standartları yardımı ile uygulamaya konur. Muhasebe standartları, gerek muhasebe işletmelerinde, gerekse finansal tabloların hazırlanmasında, işletmeler tarafından yapılan muhasebe uygulamalarındaki farklılıkları en aza indiren düzenlemelerdir.
SPK’nın yayınladığı standartlarda benimsenen ilkelerden işletmelere uygulananları, o işletmelerin muhasebe politikalarını oluşturur. SPK standartları dışında kalan konularda işletmelerin muhasebe politikalarını genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre saptamaları zorunludur.
SPK’nın ilgili tebliğinde genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri şu şekilde tanımlanmıştır:
“Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri; Kurul’un düzenlemelerinde yer alan muhasebe standartları ile kurulca düzenlenmeyen konularda, muhasebe kavramlarına uygun olarak, işletmenin içinde bulunduğu sektörde söz konusu işletme büyüklüğü için yaygın olarak kullanılan ve ya bilim çevrelerinde genel kabul gören ve yahut bunlar dışında olup uluslar arası standartlarda benimsene esasları ifade eder.”
Tekdüzen Muhasebe Sistemi’nde genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, temel mali tabloların düzenleme ilkeleri olarak aşağıdaki şekilde ele alınmıştır:
A) Gelir Tablosu
B) Bilanço İlkeleri
1) Varlıklara ilişkin ilkeler
2) Yabancı kaynaklar ilişkin ilkeler
3) Öz kaynaklara ilişkin ilkeler
Bu ilkeler mali tabloların düzenlenmesinde esas alınacak kurallardan oluşur.
TMS, bu ilkelerin yeterli olmadığı durumlarda, sırası ile daha sonra yayınlanacak ulusal muhasebe standartlarının, bu standartların olmaması durumunda ise muhasebe uygun olmak koşulu ile; işletmenin içinde bulunduğu sektörde söz konusu işletme büyüklüğü için yaygın olarak kullanılan, bunun da olmaması durumunda uluslar arası standartlarda benimsenen esasların uygulanmasını öngörmüştür.

alıntıdır..

MUHASEBEDE KULLANILAN BELGELER

Vergi usul kanunundan kaynaklanan belgeler

a- Fatura

b- Sevk irsaliyesi

c- İrsaliyeli fatura

d- Perakende satış vesikaları

e- Gider pusulası

f- Müstahsil makbuzu

g- Serbest meslek makbuzu

h- Ücret Bordrosu

i- Taşıma irsaliyesi

j- Yolcu listesi

k- Günlük müşteri listesi

2- Türk ticaret kanunundan kaynaklanan belgeler

a- Kambiyo senetleri

I- Çek

II- Bono ( Emre Muharrer Senet )

III- Poliçe

3- İşletme içi işlemleri kanıtlayıcı belgeler

a- a- a- a- a- Muhasebe Fişleri

I- I- I- I- I- Kasa Tahsil fişi

II- II- II- II- II- Kasa Tediye fişi

III- III- III- III- III- Mahsup fişi

1- Vergi usul kanundan kaynaklanan belgeler

a- Fatura : Satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.

Faturada bulunması zorunlu olan bilgiler:

1- Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası

2- Müşterinin adı varsa ticaret unvanı iş adresi vergi dairesi ve hesap numarası

3- Malın veya işin nev’i miktarı ve tutarı.

4- İrsaliye Tarih ve numarası.

Faturanın nizamı 1- Fatura birbirini takip eden sıra numaraları halindedir, Şube veya kısımları için ayrı fatura bastırılır.

2- Faturalar en az bir asıl bir suret olarak düzenlenir. Birden fazla örnek için kaçıncı örnek olduğu işaretlenir.

3- Fatura en geç sevk tarihinden itibaren 10 gün içinde tanzim edilir. Aksi halde hiç düzenlenmemiş sayılır.

4- Faturayı düzenleyen müşterinin kimliğinden sorumludur.

5- Faturanın üst kısmına basılan kaşe ve imza açık faturayı, alt kısmına vurulan kaşe ise kapalı faturayı ifade eder.

Sevk İrsaliyesi : Mal Haraketini kontrol etmek amacıyla getirilen malın sevki anında mal ile birlikte bulunan bir belgedir.

Sevk irsaliyesi fiyat ve bedel hariç olmak üzere faturada yazılı olan bilgileri taşır. Üç nüsha halinde tanzim edilip İki nüshası mal ile birlikte bulunur bir nüshası işletmede kalır.

İrsaliyeli Fatura : Malı satan mükellefler bu belgeyi en az üç örnek olarak düzenleceyeceklerdir. En az üç nüsha düzenlenmeyen belge hiç düzenlenmemiş sayılır.

Perakende Satış Fişi : 76.000.000.- TL.lik haddi aşmayan satışlarda düzenlenen belgedir. Ayrıca bu belge yerine ödeme kaydedici cihaz fişide verilebilir.

Gider Pusulası : Fatura düzenlemek, vermek ve istemek zorunda olanların bu yükümlülükleri bulunmayanlarla yaptıkları iş ilişkilerini belgelendirmeleri amacıyla kullanılan bir belgedir. Vergiden Muaf esnafa yaptıkları işler veya onlardan satın aldıkları mallar için gider pusulası düzenleyerek bu malı satana veya işi yapana imza ettirirler. Bu belge malı satan veya işi yapan tarafından verilmiş fatura yerine geçer. En az iki nüsha düzenlenir.

Hizmetler için %10 Gelir Vergisi %10 fon payı kesilir, Mallar için %5 Gelir Vergisi %10 Fon Payı kesilir.

Müstahsil Makbuzu : Küçük çiftçi ve vergiden muaf olan çiftçilerden satın alınan zirai ürünler için düzenlenen ve fatura yerine geçen belgedir. En az İki nüsha düzenlerin.

Serbest Meslek Makbuzu : Serbest Meslek Erbabının mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilat için düzenlediği bir bilgedir.

Ücret Bordrosu : İşverenin işçilerine her ay Yasal kesintilerini ve ödedikleri ücretleri gösterir bordrodur.

Taşıma İrsaliyesi : Ücret Karşılığında taşıma yapanların düzenlediği belgedir. Malın cinsi, miktarı, alınan nakliye ücret tutarına ilişkin sütunlar ile malı gönderen ile alıcının kimlik bilgileri ve malın nereye ve kime gönderildiği, sürücünün adı soyadı ve kimlik bilgileri yer alır.

Yolcu listeleri : Şehirler arası yolcu taşımalarında yolcu bileti kesmeye mecbur olan mükelleflerin düzenlediği bir belgedir. Taşıtın Plaka numarası, sefer tarihi ve hareket saati ile bilet numaraları işaretlenmek suretiyle yolcu sayısı ve toplam hasılat tutarları yer alır.

Günlük Müşteri Listesi : Otel, Motel ve Pansiyon gibi konaklama yerlerinin odalar, bölmeler ve yatak planlarına uygun olarak düzenledikleri belgelerdir.

Belge düzenine uyulmamasının Cezaları : Verilmesi ve alınması icap eden Fatura, Gider Pusulası ve Müstahsil Makbuzu ile Serbest Meslek Makbuzunu vermeyen ve almayanlardan her birine her fatura, Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu ve Serbest Makbuzu için 30.000.000.- TL den az olmamak üzere bu vesikalara yazılması gereken tutarın %10 nisbetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Bir takvim yılı içinde bir belge nevine ilişkin olarak tesbit olunan özel usulsüzlük cezasının toplamı 15.000.000.000.- TL yi geçemez.

Perakende satış vesikaları ile Sevk İrsaliyesi, Taşıma İrsaliyesi, Yolcu listesi ve müşteri listesi kullanmak mecburiyetinde olanların bu belgeleri kullanmadıklarının, İrsaliye ve Yolcu listesini ayrıca taşıtta bulundurmadıklarının tesbiti halinde kullanmadıkları, bulundurmadıkları aslı ile örneklerinde farklı tutarlara yer verdikleri veya gerçek bedelin altında düzenledikleri her bir belge için 30.000.000.- TL lık özel usulsüzlük cezası kesilir. Ancak, bir takvim yılı her bir nevine ilişkin olarak kesilecek usulsüzlük cezasının toplamı 15.000.000.000.- TL nı geçemez.

alıntıdır..


1. Sınıf

MollaCami.Com