Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ

SORU CEVAP ÇALIŞMA

1. İnsanları etkileyen gerçek kişiler bütününe ne ad verilir?
CEVAP: Toplum

2. Toplumsallaşma sonucu bireyin en temel kazanımı ?
CEVAP: Kişilik

3. Dürtü ne tür bir güdüleyicidir?
CEVAP: İçsel

4. Bilimsel bir araştırmada anket sorularının hazırlanmasından sonra soruların örnekleme çok benzeyen bir grupta sınanmasına ne ad verilir?
CEVAP: Pilot araştırma

5. Türkiye’de sosyoloji alanındaki çalışmalarda Ziya Gökalp’in etkilendiği sosyoloji akımı hangisidir?
CEVAP: Durkheim sosyolojisi

6. Başka bir toplumda yaşayan insanların giyim kuşamlarının evlilik biçimlerini, güzellik ve ahlak anlayışını o kültürün kendi yapısı içinde değer yargılarını kullanmadan anlamaya ne ad verilir?
CEVAP: Kültürel Relativizm

7. Toplumsal yapı kavramına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
CEVAP: Toplumsal yapı birbirinden bağımsız parçalardan oluşur

8. Grup büyüklüğü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
CEVAP: Grup büyüdükçe üyeler arasındaki sosyal etkileşim oranı artar

9. Aynı sosyal grup içinde yapılan evlenmelere ne ad verilir?
CEVAP: Endogami

10. Freud, çocuğun temel haz kaynağının cinsel organı olduğu ve kendi cinsindeki ebeveynler ile özdeşim kurarak cinsiyet rollerini kazanmaya başladığı döneme ne ad verilir?
CEVAP: Fallik dönem

11. Endüstrileşmiş toplumlara ilişkin hangisi yanlış bir ifadedir?
CEVAP: Edinilmiş statüler yaygındır

12. “Rorschech Testi” ne tür bir kişilik testidir?
CEVAP: Projektif

13. Tam karşıdan bakıldığında bir yemek tabağının yüzün ağ tabakasına düşen imgesi daire şeklindeyken, tabağa başka açılardan bakıldığında, bu imgenin giderek oval şekle dönüşmesine karşın tabağın hep daire biçiminde algılanmasına ne ad verilir?
CEVAP: Algıda değişmezlik

14. Bireyin tutum nesnesine ilişkin düşünce, bilgi ve inançlarından oluşan tutum bileşenine ne ad verilir?
CEVAP: Bilişsel bileşen

15. Freud’a göre psişik enerjinin kaynağını oluşturan haz ilkesine göre çalışan, mantıksız, bencil, bireysel olan en ilkel kişilik sistemi yapısı hangisidir?
CEVAP: ID

16. Normal ve sapmış davranışların oluşumunu çevresel etkenlere bağlayan gelişim kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Sosyal öğrenme kuramı


17. Organizmanın sinir uçlarına etki eden enerji değişikliklerine ne ad verilir?
CEVAP: Uyarıcı

18. Kültüre ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
CEVAP: Kültür nesilden nesile kalıtımla geçer


19. Bireysel sporlarla uğraşan kişilerin seyirci önündeyken ya da diğer sporcularla yarışırken çoğu kez tek başlarına olduklarına oranla daha farklı sonuçlar almaları aşağıdakilerden hangisine örnektir?
CEVAP: Sosyal hızlandırma

20. Toplumsallaşma ile ilgili hangisi yanlıştır?
CEVAP: Bu süreç yetişkinlikle beraber sona erer

21. Çevrede meydana gelen bir olayı görmüş olan başka insanların bulunmasının bireyin acil yardım, gerektiren bir duruma müdahale etme olasılığını azaltmasına ne ad verilir?
CEVAP: Tanık etkisi

22. Kütüphaneden ödünç aldığı kitabı gününde teslim etmeyen bir kişinin geciktiği gün sayısı kadar kitap almaması nedeniyle gelecekte kitaplarını zamanında iade etmesi aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?
CEVAP: Ceza

23. Tepkisel koşullanmanın gerçekleşmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
CEVAP: Koşullu ve koşulsuz uyarıcı arasında bir bağ kurulması

(ALINTIDIR)


1. Sınıf

MollaCami.Com