Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


TÜRK VERGİ SİSTEMİ SORU CEVAP ÇALIŞMA

Mükellef, vergisini iş yerinin olduğu vergi dairesinde ödemek istiyorsa hangisinden izin almalıdır?

Cevap-Maliye Bakanlığı


İdare tarafından kanuni oranının matrah uygulanması işlemine ne ad verilir?

Cevap-TarhMükelleflerin beyanları üzerine tarh olunan gelir ve kurumlar vergileri nerede ilan edilir?
Cevap-Vergi DairesiZirai faaliyetle uğraşan şirketin Kurumlar Vergisi hangi kazanç üzerinden hesaplanır?

Cevap-Ticari kazanç


Yabancı ulaştırma kurumlarında vergi matrahı usullerden hangisine göre tespit edilir?

Cevap-Yarı Götürü


Kurumlar Vergisi oranı 01.01.1999 tarihin-den itibaren % kaçtır?

Cevap-%30


Katma değer vergisinde vergi matrahı, hangisidir?

Cevap-Satış tutarıVergi kaybı olmaksızın sadece vergi kanunlarının şekle ve usule ilişkin hükümlerine uymaması cezalardan hangisi gerektirir?

Cevap-UsulsüzlükKamu alacağının öncelik hakkına ne ad verilir?

Cevap-Terkin


Amme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki kanununa göre, haciz ve iflasta kamu alacaklısına alacağın tahsilatı bakımından tanınan önemli önceliğe ne denir?

Cevap-Rüçhan hakkıZirai faaliyette bulunan kollektif şirketin ortağının kazancı hangi gelir unsurlardan hangisine girmektedir?

Cevap-Ticari kazanç


Gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçiler esaslardan hangisine göre vergilendirilir?

Cevap-Kaynakta kesinti yöntemiKollektif şirketin aktifine kayıtlı taksinin kiralanmasında elde edilen gelir, hangisidir?

Cevap-Ticari kazanç


Gerçek usule tabi ticari kazanç sahibi kazanç ve iratlarından hangisini yıllık beyannamesine dahil etmek zorunda değildir?

Cevap-Mevduat faizi


Yıllık beyanname ile bildirilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisi kaç taksitte ödenir?
Cevap-2


Türk Gelir Vergisi Kanunu 'na göre gelirin vergilendirme dönemi, hangisidir?

Cevap-Takvim yılı
Kurumlar Vergisi veya gelir vergisi kesintisi için verilen muhtasar beyanname ile bildirilen vergi ne zaman ödenir?

Cevap-Beyanname verme süresi içindeEmlak vergisi beyannamesini veremeyen mükelleflere ne ceza kesilir?

Cevap-Vergi ziyaıDava dilekçesinde hangisinin bulunması zorunlu değildir?

Cevap-Dava açılan yerin adresiVergi dairesi, hangisine karşı, vergi davası açabilir?

Cevap-Takdir komisyonu kararıVergi borçlusunun ikametgahının bilinmemesi, işlemlerden hangisine başvurulmasını gerektiren nedenlerden biridir?

Cevap-Gecikme zammı istenmesiYatırım indiriminde ek süreyi hangisi belirler?

Cevap-Hazine Dış ve Ticaret MüsteşarlığıYabancı para ile tahsil edilen menkul sermaye iratları, nasıl değerlendirilir?

Cevap-Tahsil edildiği günkü borsa rayici ileBir takvim yılı içinde elde edilen kazanç ve iratların bir araya getirilip toplanmasına ve bu suretle hesaplanan gelirin bildirilmesine ait olan beyanname, hangisidir?

Cevap-Özel beyannameGelir vergisinde oto-kontrolü sağlayan vergi, hangisidir?

Cevap-Katma Değer VergisiGelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri vergi levhalarını hangi ayda işyerlerine asmak zorundadırlar?

Cevap-Mayıs
ÖTV'de vergilendirme dönemi I sayılı listedeki mallar için, nedir?

Cevap-Her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerden oluşan ikinci dönem


Suçu oluşturan fiilin oluşmasına birinci derecede neden olan hareketlerin yapılması veya suçun işlenmesinde büyük rol oynayan hareketlerin doğrudan doğruya birlikte işlenmesine, ne ad verilir?

Cevap-Teşvik


Tüzük-yönetmelik iptal davalarında ilk derece mahkemesi hangisidir?

Cevap-Danıştay


TC'nin yüksek idari mahkemesi danışma ve inceleme mercisi hangisidir?

Cevap-DanıştayGelir vergisinin konusu hangisidir?

Cevap-Gerçek bilirkişinin elde ettiği safi gelir


3. Sınıf

MollaCami.Com