Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Türk Vergi Sistemi Ara Sınav çalışma Soruları

1. Üzerine vergi borcu düşen gerçek veya tüzel kişilere ne ad verilir?
Cevap: Mükellef

2. Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisinde, yurt içinde ve yurt dışında elde edilen tüm gelirlerin vergilendirilmesini ifade eder?
Cevap: Tam mükellefiyet

3. Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisinin konusudur?
Cevap: Gerçek kişilerin elde ettikleri gelirler

4. Uygulama biçimi yönünden; gelirlerin çeşitli kategorilere ayrılarak, her kategorinin ayrı ayrı düzenlemeler içinde ayrı vergi oranlarına ve genelde düz oranlı vergi tarifelerine göre vergilendirilmesine ne ad verilir?
Cevap: Sedüler gelir sistemi

5. Aşağıdakilerden hangisi gelirin özelliklerinden biri değildir?
Cevap: Sürekli olması

6. Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanununa göre gelirin unsurlarından biri değildir?
Cevap: Tüzel kişi gelirleri

7. Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanununda özel olarak sayılan ticari faaliyetlerden biri değildir?
Cevap: Proje çizilmesi

8. Basit usule tabi olmanın genel veya özel şartlarından birini kaybeden ticari kazanç sahibi mükellefler, hangi tarihten itibaren gerçek usulde vergilendirilmeye başlarlar?
Cevap: Ertesi takvim yılından

9. Üzerinde dar veya kapsamlı birçok değişiklikler yapılan ve uygulanmaya devam edilen Türk Gelir Vergisi Kanunu kaç yılında yürürlüğe girmiştir?
Cevap: 1961

10. Aşağıdakilerden hangisi işletme hesabı defterinin hasılat tarafında yer alır?
Cevap: Yıl sonundaki mevcut malların maliyet bedelleri

11. Dönem sonu öz sermayesi 800 000 YTL, dönem başı öz sermayesi 550 000 YTL olan birinci sınıf tüccarın işletmeye eklenen değerleri 50 000 YTL ve işletmeden çekilen değerleri ise 20 000 YTL olduğuna göre, tüccarın ticari kazancı kaç YTL'dir?
Cevap: 220 000

12. Zirai faaliyetle uğraşan adi komandit şirketin komandite ortaklarının kazançları, hangi gelir unsuru kapsamında vergilendirilir?
Cevap: Ticari kazanç

13. Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek erbabının hasılatı içinde yer almaz?
Cevap: Alacaklar
14. Aşağıdakilerden hangisi zirai faaliyetlerden biri değildir?
Cevap: Başka çiftçilerin ürününü zirai işletmede işlemek

15. Aşağıdakilerden hangisi zirai işletmedir?
Cevap:Hara

16.
I. İkametgâhı Türkiye'de olanlar
II. Belli ve geçici görev veya iş için Türkiye'ye gelen uzmanlar
III. Türkiye'de altı aydan fazla oturanlar
IV. Tutukluk, hükümlük nedeniyle altı aydan fazla Türkiye'de oturanlar
Yukarıdakilerden hangileri tam mükelleftir?
Cevap: I ve III
17. Arazi ve binalarda emsal kira bedeli belirlenirken, vergi değerine aşağıdaki oranlardan hangisi uygulanır?
Cevap: %5

18. Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek erbabı için indirilebilecek giderlerden biri değildir?
Cevap: Ödenen vergi cezaları

19 .Aşağıdakilerden hangisi gerçek usulde vergiye tabidir?
Cevap: Bir biçer dövere sahip olanlar

20. Aşağıdakilerden hangisi birinci sınıf tüccar değildir?
Cevap: İşletme hesabı esasına göre defter tutan tüccarlar

21 .Gayrimenkul sermaye iratlarında götürü gider indirim oranı yüzde kaçtır?
Cevap:25

22. Sürekli olarak yapılmayan veya arada bir yapılan ticari veya serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlara ne ad verilir?
Cevap: Arızi kazanç

23. Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanuna göre gayrimenkul sayılır?
Cevap: Binalar

24. 2006 yılında meskenlere uygulanan istisna tutarı kaç YTL'dir?
Cevap: 2 200

25. Telif kazançları istisnası aşağıdaki gelir unsurlarından hangisinin kapsamında yer alır?
Cevap: Serbest meslek kazancı

26. Çalışma gücünün en az %40'ını kaybeden hizmet erbabı, sakatlık indirimi bakımından kaçıncı derece kapsamına girer?
Cevap:Üçüncü

27. Taş ocaklarının kiralanması sonucunda elde edilen gelirler aşağıdaki gelir unsurlarından hangisine göre vergilendirilirler?
Cevap: Gayrimenkul sermaye iradı

28. Yerel adetlere göre, asıl şeyin temel unsuru olan ve asıl şey yok edilmedikçe, zarara uğramadıkça veya yapısı değiştirilmedikçe ondan ayrılmasına olanak bulunmayan parçalara ne ad verilir?
Cevap: Mütemmin cüz

29. Safi ücretin tespitinde aşağıdakilerden hangisi gider olarak indirilemez?
Cevap: İşle ilgili yapılan seyahat giderleri

30. 2006 yılında arızi kazançlara uygulanan istisna tutarı kaç YTL'dir?
Cevap:14.000

31. Aşağıdakilerden hangisi ücret değildir?
Cevap: Yönetim kurulu üyelerine ödenen kâr payları

32. Aşağıdakilerden hangisi diğer kazanç ve iratlar içinde yer almaz?
Cevap: Faaliyeti devam eden bir işletmenin kısmen veya tamamen satışından elde edilen gelirler

33. Nama ve hamiline yazılı tahvil faizlerinden yüzde kaç vergi kesintisi alınır?
Cevap:15

34. Aşağıdakilerden hangisi vergilendirilecek değer artışı kazançlarından biridir?
Cevap: Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasıyla doğan kazançlar

35. Basit usule tabi ticari kazanç sahipleri ne zamana kadar yıllık beyannamelerini vergi dairesine verirler?
Cevap: Şubat ayının 15. günü akşamına kadar

36. Vergi beyannamesi kanuni süresi geçtiği halde verilmemişse aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
Cevap: Resen tarhiyat

37. Aşağıdakilerden hangisi kazanç elde etmese dahi beyanname vermek zorundadır?
Cevap: Ticari kazanç elde edenler

38. Ticaret borsalarına tescil ettirilerek satın alınan hayvanlar ve bunların ürünleri için yapılan ödemelerden yüzde kaç vergi stopajı yapılır?
Cevap: 1

39. Gelir vergisinde genel olarak tarh yeri aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Gelir vergisi mükellefin ikâmetgahının bulunduğu yerin vergi dairesince tarh edilir

40. Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisinde tarhiyatın muhatabıdır?
Cevap:Gerçek Kişiler

41. Basit usule tabi mükellefler aşağıdaki vergi ödevlerinden hangisini yerine getirmez?
Cevap: Defter tutma

42. Geçmiş yıl zararları arka arkaya kaç yıl içinde mahsup edilebilir?
Cevap: 5

43. Basit usul dışında kalan mükellefler, tahakkuk eden gelir vergilerini hangi aylarda eşit taksitler halinde ödemek zorundadırlar?
Cevap: Mart – Temmuz

44. Bir şirketin tam mükellef olmasını aşağıdakilerden hangisi belirler?
Cevap: Kanuni veya iş merkezinin Türkiye’de olması

45. Bir anonim şirketin kurulması için konulacak en az sermaye tutarı kaç YTL'dir?
Cevap:50.000


3. Sınıf

MollaCami.Com