Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


TÜRK VERGİ SİSTEMİ FİNAL SORU ÖRNEKLERİ

SORU ÖRNEKLERİ-1

1-) Adi komandit şirketin komandite ortağı hangi şirketin ortağına benzer?
A) Kollektif şirket ortağına
2-) Aşağıdakilerden hangisi tam mükellef sayılır?
E) Türkiye’de yerleşmiş sayılanlar
3-) Dar mükellef Türkiye’de deniz ulaştırma işi ile uğraşarak 2006 yılı içinde 200.000 hasılat elde etmiştir. Mükellefin safi ticari kazancı kaç liradır?
C) 30.000
4-) Aşağıdaki gelir türlerinden hangisine esnaf muaflığı uygulanır?
D) Ticari kazanç
5-) Zirai faaliyetle uğraşan çiftçi ürünlerini satmak amacıyla mağaza veya dükkan açarsa, bu faaliyeti dolayısıyla hangi kazancı elde eder?
B) Ticari kazanç
6-) Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek faaliyetinin özelliklerinden biri değildir?
B) Arızi yapılan faaliyetlerdir
7-) Aşağıdaki ödemelerden hangisi ücret sayılmaz?
A) Tahkim işleri nedeniyle hakemlere yapılan ödemeler
8-) Gayrimenkulünü işyeri olarak kiraya vererek 10.000 TL gelir elde eden ve götürü gider usulünü seçen mükellefin gider olarak yazacağı tutar kaç TL’dir?
E) 2.500
9-) Aşağıdaki gayrimenkullerden hangisine götürü gider usulü uygulanmaz?
B) Haklar
10-) Aşağıdaki gelirlerden hangisi sadece sermaye faktörüne bağlı olarak elde edilen bir gelirdir?
C) Faiz geliri
11-) Faaliyetine devam eden bir işletme kısmen veya tamamen satılırsa, bu işlemlerden elde edilen gelir aşağıdaki gelir unsurlarından hangisinin kapsamına girer?
A) Ticari kazanç
12-) Telif haklarının sahipleri veya kanuni mirasçıları tarafından kiraya verilmesinde stopaj oranı yüzde kaçtır?
E) 17
14-) Aşağıdaki mükelleflerden hangisi, gelirini beyan etmek zorundadır?
C) İstisna tutarları üzerinde gelir elde edenler
15-) Aşağıdakilerden hangisi vergi kaçakçılığını önlemek amacıyla getirilen önlemlerden biri değildir?
D) Asgari zirai vergi
16-) Kurum kazancı, Gelir Vergisi Kanunu’ndaki hangi kazanç hükümlerine göre tespit edilir?
E) Ticari kazancın bilanço usulü hükümleri
17-) Geçici (Peşin) Kurumlar Vergisi oranı yüzde kaçtır?
B) 20
18-) Aşağıdaki istisnalardan hangisinden Kurumlar Vergisi mükellefleri yararlanamaz?
B) Teşvik primi istisnası
19-) Aşağıdakilerden hangisi kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilemez?
C) Örtülü kazançlar
20-) Kurum kazancı 400.000 olan X Anonim Şirketi’nin 50.000 iştirak kazancı vardır. İndirilecek giderler toplamı 40.000 olduğuna göre şirketin vergiye tabi kazancı kaç TL'dir?
C) 310.000
21-) Kurumlarda tasfiye iflasla meydana gelmişse aşağıdakilerden hangisi tasfiyenin başlangıcı olarak kabul edilir?
D) Ticaret mahkemesinin iflas kararı aldığı tarih
22-) Emlak Vergisinde geçici muafiyetten yararlanma süresi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
D) Fuar, panayırlarda muafiyet süresi 10 yıldır.
23-) Aşağıdakilerden hangisi motorlu araçların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerlerden biri değildir?
C) İl özel idare sicili
24-) Aşağıdakilerden hangisi servet ve servet transferi üzerinden alınan vergilerden biridir?
B) Veraset ve İntikal Vergisi
25-) Bir işletmenin Nisan ayında ödediği KDV 100.000 TL'dir; tahsil ettiği KDV ise 70.000 TL'dir. Bu mükellefin Nisan ayında ödeyeceği KDV kaç TL'dir?
E) Nisan ayında KDV ödemez.
26-) Aşağıdakilerden hangisi tasfiye durumundaki bir kurumda vergi matrahını oluşturur?
A) Tasfiye karı
27-) Aşağıdakilerden hangisi KDV’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte uygulamadan kalkan vergilerden biri değildir?
E) Banka ve sigorta muameleleri vergisi
28-) Ölen kişinin terekesi henüz mirasçılara geçmeden terekenin tamamı üzerinden genellikle artan oranlı olarak alınan servet vergisine ne ad verilir?
B) Tereke Vergisi
29-) Aşağıdaki motorlu araçlardan hangisi motorlu taşıtlar vergisinin konusuna girmez?
D) Traktör
30-)2000 yılında inşaatı tamamlanarak emlak vergisi beyannamesi ilgili vergi dairesine verilen konutun emlak vergisi geçici muafiyeti hangi yılın sonunda biter?
D) 2005

SORU ÖRNEKLERİ-2

1-) Aşağıda belirtilen gelir unsurlarından hangisinde gelirin elde edilmesi tahsil esasına bağlı değildir?
C) Ticari kazanç
2-) Aşağıdakilerden hangisi basit usule tabi olmanın şartlarından biri değildir?
E) Kanunen belirtilen vergi oranını aşmaması
3-) Yatırım indirimi hangi yıl itibarıyla kaldırılmıştır ?
B) 2006
5-) Aşağıdakilerden hangisi zirai faaliyetin konusu içinde yer almaz?
D) Başka çiftçilerin ürünlerini kendi işletmesinde değerlendirmesi
6-) Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek kazançlarında telif kazancı istisnasının konusuna girmez?
C) Tercüme
7-) Aşağıdakilerden hangisinin ücreti, diğer ücretler kapsamında asgari ücrete bağlı olarak tespit edilemez?
E) Birinci sınıfların yanında çalışanların ücreti
8-) Aşağıdakilerden hangisi GVK’ya göre gayrimenkul olarak kabul edilmez?
D) Hisse senedi
9-) Adi komandit şirketin komanditer ortağının şirketten elde ettiği kar payı hangi kazanç türüne göre gelir sayılır?
D) Menkul sermaye iradı
10-) 2006 yılında 24.000 TL kar payı elde eden mükellef A’ nın vergiye tabi menkul sermaye iradı kaç TL’dir?
A) 12.000
11-)2006 yılında değer artış kazançlarına uygulanan istisna tutarı kaç TL'dir?
E) 6.000
12-) Aşağıdakilerden hangisi 2005 yılı ve sonrasında vergilendirilecek diğer kazanç ve irattır?
A) İvazlı gerçekleşen intikaller
13-) Aşağıdakilerden hangisi gelirlerin toplamından yapılacak mahsup veya indirimlerden biri değildir?
D) Geçici vergi
14-) Aşağıdakilerden hangisi kaynakta vergi kesintisine tabi bir gelirdir?
B) İşyeri kirası
15-) Mahsup edilecek vergi kesintisi, yıllık beyannamede hesaplanan vergiden fazla ise mükellefe tebliğinden itibaren ne kadar sürede iade edilir?
C) 1 yıl
16-) Mükellefler vergi beyannamelerini kanuni süresi geçtiği halde vermemişse vergi nasıl tarh edilir?
D) Re’sen
17-) Aşağıdakilerden hangisi hesaplanan gelir vergisinden yapılacak mahsup veya indirimlerden biri değildir?
A) Bağış ve yardımlar
18-) Aşağıdakilerden hangisi vergi denetim önlemlerinden biri değildir?
C) Vergilerin ödenmesi
19-) Kurumların, tam mükellef diğer kurumlara yatırdıkları sermaye karşılığında elde edilen gelirin vergi dışı bırakılması hangi istisnanın sonucudur?
C) İştirak kazançları istisnası
20-) Dar mükellef kurumların hangi kazançları üzerinden kurumlar vergisi kesintisi yapılmaz?
A) Ticari kazanç
21-) Dar mükellef kurumların kurum kazançlarının tespitinde, aşağıdaki kazanç türlerinden hangisi için ticari kazancın tespitine ilişkin hükümler uygulanır?
A) Zirai kazanç
22-)Kurumlarda, aşağıdakilerden hangisi söz konusu olduğunda tasfiye hükümlerinin uygulanması zorunludur?
B) Birleşme
23-) Yeni inşa edilen ve mesken olarak kullanılan binanın vergi değeri 40.000 TL olduğuna göre binanın 5 yıl süre ile her yıl yararlanacağı geçici muafiyet tutarı kaç TL’dir?
C) 10.000
24-) Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıtlar vergisine tabi değildir?
E) Bisiklet
25-) Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ve mirasçıları yurtdışında bulunuyorsa veraset ve intikal vergisi beyannamesi en fazla kaç ay içerinde verilmelidir?
D) 6
26-) KDV oranı % 18 olarak kabul edildiğinde mükellefin Ekim ayı içinde mal alışları tutarı 20.000 TL, mal satışları tutarı 30.000 TL olduğuna göre bu ay için ödenecek KDV tutarı kaç TL’dir?
E) 1.800
27-) Aşağıdakilerden hangisi Katma Değer Vergisinde vergilendirme dönemidir?
D) Bir ay
28-) Karşılıksız olarak bir kişinin malvarlığından diğer bir kişinin malvarlığına intikal eden gayrimenkul ve menkul mallar hangi verginin konusuna girer?
B) Veraset ve intikal vergisi
29-) Motorlu taşıtlar vergisi hangi aylarda ödenir?
B) Ocak - Temmuz
30-) Aşağıdaki durumlardan hangisi için, emlak vergisi ara beyanında bulunulmaz?
D) Kira bedelinin artması


SORU ÖRNEKLERİ-3

1) Gelirin üretim faktörlerinden biri veya kaçının etkisi sonucu ortaya çıkmasını açıklayan teoriye ne ad verilir?
B) Kaynak teorisi
2) Ziraî faaliyetle uğraşan kollektif şirket ortaklarının kazançları aşağıdaki gelir türlerinden hangisine göre vergilendirilir?
B) Ticarî kazanç
3) Aşağıdaki gelirlerden hangisinde tahakkuk esası geçerlidir?
A) Menkul sermaye iradı
4) Aşağıdakilerden hangisi vergi bilançosu hazırlanırken dikkate alınacak öğelerden biri değildir?
A) Sermaye
5) Aşağıdakilerden hangisi menkul sermaye iradıdır?
C) Menkul kıymetlerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen gelir
7) Telif kazançları istisnasından yararlananların vergi karşısındaki durumları aşağıdakilerden hangisidir?
C) Vergileri kaynakta kesilir
8) Bay A 9.6.2004 tarihinde 9 milyar TL’ye iktisap ettiği hisse senetlerini 15.11.2004 tarihinde 26 milyar TL’ye elden çıkarmıştır. A’nın vergiye tabi değer artışı kazancı kaç milyar liradır?
E) Vergiye tabi kazanç yoktur
9) Vergi alacağının, kanunlarda gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi idaresi tarafından hesaplanması işlemine ne ad verilir?
E) Tarh
10) Aşağıdakilerden hangisi ticarî kazançta beyan edilen gelirden indirilemez?
D) Sermaye
11) Kanunda öngörülen kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların tutarı 26 milyar TL., beyan edilen kurum kazancı 200 milyar TL ise indirilecek bağış ve yardım tutarı kaç milyar TL’dir?
B) 10 milyar
12) Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisinde uygulanan tarh usullerinden biri değildir?
C) Kesinti yoluyla
13) Aşağıdakilerden hangisi iş ortaklıklarının özelliklerinden biri değildir?
A) Ortaklarının kurumlar vergisi mükellefi olması gerekir
14) Bir kurumun hem kanunî merkezinin hem de iş merkezinin yurt dışında olmasının doğurduğu sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
E) Dar mükellef sayılır
15) Bir tüketim kooperatifinin kazancı 10 milyar liradır. Ortaklarla iş hacmi 20 milyar lira, genel iş hacmi 80 milyar lira olan kooperatifin risturn istisnası kaç milyar liradır?
E) 2,5
16) Bağış nakden yapılmadığı takdirde bağışın konusunu teşkil eden mal ya da hakların hangi değeri esas alınır?
C) Maliyet bedeli
17) İnfisah, iflastan başka nedenlerden ileri gelmişse tasfiyenin başlangıç tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
B) İnfisahın Ticaret Sicili’ne tescil ettirildiği tarih
18) Aşağıdaki işlemlerden hangisinde tasfiye zorunludur?
E) Birleşme
19) Özel hesap dönemi 1 Ağustos 2004 - 31 Temmuz 2005 olarak belirlenen bir kurum, kurumlar vergisi beyannamesini ne zaman verir?
D) 15 Kasım 2005
20) Tertip kâr payı aşağıdakilerden hangisi üzerinden ayrılır?
C) Ödenmiş sermaye
21) Mükellef Temmuz ayı içinde mal alışları sebebiyle 12 milyar TL KDV ödemiş; mal satışları sebebiyle 29 milyar TL KDV tahsil etmiştir. Haziran ayından 7 milyar TL KDV alacağı bulunan mükellefin Temmuz ayına ilişkin olarak ödemesi gereken KDV kaç milyar TL’dir?
A) 10
22) Aşağıdakilerden hangisi KDV matrahına dahil edilmez?
E) Iskontolar
23) Ülkemizde uygulanan veraset ve intikâl vergisi aşağıdakilerden hangisidir?
C) Miras payı vergisi
24) 15 Mart 2005 tarihinde Türkiye’de gerçekleşen ölüm dolayısıyla Türkiye’de ikamet eden mirasçıların veraset ve intikal vergisi beyannamesini en geç hangi tarihe kadar vermeleri gerekir.
E) 15.7.2005
25) Sağ kalan eş miras bırakanın ana ve baba zümresi ile birlikte mirasçı olursa mirastan ne oranda pay alır?
C) 1/2
26) (III) Sayılı tarifede yer alan deniz taşıtlarının motorlu taşıtlar vergisine tabi olabilmesi için motor beygir gücünün ne kadar olması gerekir?
A) 10
27) Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıtlar vergisi tarifelerinde yer alan vergilendirme ölçütlerinden biri değildir?
E) Taşıtın değeri
28) Bay A sahibi olduğu aracını 5 Eylül 2004 tarihinde Bayan B’ye satmıştır. A’nın motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti hangi tarihte başlayacaktır?
C) 1.7.2005
29) Emlâk vergisinde beyan yöntemi kaç yılından bu yana kaldırılmıştır? E) 2002
30) Bay (A) sahibi olduğu arsanın üzerine 13.5.2005 tarihinde müstakil bir bina inşa etmiştir.
Mükellefin geçici mesken muaflığı ne zaman sona erecektir?
B) 31.12.2010

SORU ÖRNEKLERİ-4

1. Gelir vergisinde sosyal adaleti sağlamak için aşağıdaki ilkelerden hangisine göre vergileme anlayışı benimsenmiştir?
E) Ödeme gücü ilkesi
2. Ticari faaliyetle uğraşan Anonim Şirket ortağının geliri aşağıdakilerden hangisidir?
C) Menkul sermaye iradı
3. Aşağıdakilerden hangisi ticari bilançodan vergi bilançosuna geçilirken göz önüne alınan hususlardan biri değildir?
B) Zararlar
4. Aşağıdakilerden hangisi zirai kazanç sayılmaz?
C) Zirai faaliyetle uğraşan kolektif şirket ortağının kar payı
5. Telif hakkının müellifleri tarafından satışı halinde elde edilen gelir aşağıdakilerden hangisidir?
C) Serbest Meslek Kazancı
6. Maden arama ve işletme hakkının kiraya verilmesi suretiyle elde edilen kazanç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gayri menkul sermaye iradı
7. 2005 yılında birinden 20.000 YTL, diğerinden 14.000 YTL mesken kira geliri elde eden ve ücretli İsmail Bayar’ götürü gider yöntemini seçmiştir. Beyan edeceği GMSİ ne kadardır? (GMSİ istisnası:2.000 YTL’dir)
E) 24.000
8. Hakemlere ödenen paralar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
D) Ücret sayılır vergiden istisnadır
9. Menkul kıymetlerin iktisap tarihinden itibaren minimum ne kadar süre içinde elden çıkarılması halinde vergiye tabi değildir?
A) 2 yıl
10. Yıllık gelir vergisi beyannamesi ne zaman verilir, vergi hangi aylarda ödenir?
A) Mart 15 – Mart / Temmuz
11. Aşağıdakilerden hangisi mutlaka toplamaya katılan bir gelirdir?
B) Avukatın müşteri ve müvekkillerinden sağladığı gelir
12. Kaynakta kesilen vergilerde tarhiyatın muhatabı aşağıdakilerden hangisidir?
B) Vergi sorumlusu
13. Aşağıdakilerden hangisi re’sen tarhiyatı gerektiren durumlardan biri değildir?
E) İnceleme sırasında eksik beyan edilmiş bir matrah ya da matrah farkının tespit edilmesi
14. Vergilerin açıklanması ve ilanı hükmü hangi tarihte Vergi Usul Kanununa dahil edilmiştir?
B) 1964
15. Kooperatiflerin kurumlar vergisi muafiyetinden faydalanması için aşağıdakilerden hangisi gerekli bir koşul değildir?
D) Yalnız yapı kooperatiflerine tanınır
16. İştirak kazançları istisnasının düzenlenmiş olmasının temel gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çifte vergilendirmeyi önlemek
17. (Q) A.Ş, 2005 yılında ilk tesis ve örgütlenme gideri olarak 5.000 YTL’ yi aktifleştirmiştir. 2005 yılı kurum hasılatından indirilecek olan gider tutarı kaç milyon TL’dir?
C) 1.000 YTL
18. Tasfiye memurları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
D) Mahkeme tasfiye memurlarını doğrudan atayabilir
19. Birleşme yoluyla varlığı sona eren kurumun malvarlığı aşağıdakilerden hangisine göre değerlenir?
C) Emsal bedel
20. Aşağıdaki durumlardan hangisinde, doğan kazanç kurumlar vergisinden istisna edilmiştir?
A) Devir
21. Kurumlar vergisinde tarhiyatın muhatabı aşağıdakilerden hangisidir?
E) Kurum tüzel kişiliği
22. Hesap dönemi (1 Temmuz 2004 – 30 Haziran 2005) olan kurum kurumlar vergisi beyannamesini hangi tarihte verecektir?
B) 15 Ekim 2005
23. Aşağıdakilerden hangisi harcamalar üzerinden vergi alma yöntemlerinden biri değildir?
A) İstihsal vergisi
24. Mal / hizmetlerin vergilendirilmesi için aşağıdakilerden hangisinin kabulü ihracatta katma değer vergisi istisnasının uygulanmasına sebep olmuştur?
C) Varış ülkesi prensibi
25. Veraset ve intikal vergisi Türkiye’de ilk defa hangi yılda uygulamaya girmiştir ve günümüzde hangi yönteme göre vergilendirme yapmaktadır? E) 1926miras payı
26. Veraset ve intikal vergisinde miras kalan gayri menkullerin değerinin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi esas alınır?
B) Vergi değeri
27. Panelvanlara ait vergileme ölçü ve hadleri hangi sayılı listede yer almaktadır?
C) II. sayılı liste
28. Motorlu taşıtlar vergisi tarifelerinde yazılı olan tutarlar aşağıdakilerden hangisine göre her yıl arttırılır?
B) Yeniden değerleme oranına göre
29. Doğal afetler sebebiyle yıkılan binalara ilişkin muafiyet süresi ne kadardır? A) 10 yıl
30. 20.Nisan.2006 yılında yeni inşaatı biten binaya ilişkin bildirim hangi tarihe kadar yapılmalıdır?
E) 31 12 2006


3. Sınıf

MollaCami.Com