Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


PAZARLAMA YÖNETİMİ

1) 1900� lü yıllarda H.Ford� un otomobil satışlarını arttırmak için üretimi verimli kılmaya ve seri halinde üretim yaparak maliyetleri düşürmeye çalışması hangi pazarlama anlayışının sonucudur?

A) Satışa yönelik pazarlama anlayışı

B) Mamule yönelik pazarlama anlayışı

C) Üretime yönelik pazarlama anlayışı

D) Pazara yönelik pazarlama anlayışı

E) Toplumsal pazarlama anlayışı2) Pazarlama karmasını oluşturan değişkenler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır?

A) Tutundurma

B) Tüketici

C) Fiyat

D) Dağıtım

E) Mamul3) Karar vericiye bilgiyi sürekli toplayan, depolayan, analiz eden ve ihtiyaç duyulduğunda sunan yöntemler bütününe ne ad verilir?

A) Pazarlama araştırması

B) Pazarlama bilgi sistemi

C) Birinci dereceden veri

D) İkinci dereceden veri

E) Projeksiyon yöntemi4) Aşağıdakilerden hangisi insanın terleme miktarını ölçerek, duyduğu heyecanın derecesini saptamak amacıyla kullanılmaktadır?

A) Odimetre

B) Psiko-galvonometre

C) Gizlenmiş göz kamerası

D) Direkt gözlem

E) Projeksiyon yöntemi5) Tüketici satın alma kararını etkileyen faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır?

A) Pazarlama faktörleri

B) Kişisel faktörler

C) Ekonomik faktörler

D) Sosyal faktörler

E) Politik faktörler6) Aşağıdakilerden hangisi referans gruplarının tüketiciler üzerinde uygulayabileceği güçlerden biri değildir?

A) Bilgilendirme gücü

B) Zorlayıcı güç

C) Uzman gücü

D) Ödül gücü

E) Ceza gücü7) Aşağıdakilerden hangisi, endüstriyel pazar türleri arasında yer almaz?

A) Üreticiler pazarı

B) Aracılar pazarı

C) Kurumlar pazarı

D) Tüketiciler pazarı

E) Devlet pazarı8) Aşağıdakilerden hangisi, örgütsel alıcıların satın almada kullandığı yöntemlerden, biri değildir?

A) Tetkik

B) Örneklendirme

C) Siyasi durum

D) Tanımlama

E) Müzakere edilmiş sözleşmeler9) Ürünler arasındaki ani ve ölçülebilir etkileşimlerden hareketle talep tahminine yardımcı olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Stoklar

B) İkame ve tamamlayıcı ürünler

C) Fiyat

D) Tüketici gelirleri

E) Tüketici beğeni ve tercihleri10) Mevsimlere bağlı olarak dondurma, meşrubat, giysi vb. ürün taleplerine ne ad verilir?

A) Sağlıklı olmayan talep

B) Aşırı talep

C) Düzensiz talep

D) Negatif talep

E) Sıfır talep11) Bireylerin kişisel gereksinme ve isteklerini gidermek amacıyla satın aldığı mallara ne ad verilir?

A) Üretim ürünleri

B) Yatırım ürünleri

C) Endüstriyel ürün

D) Tüketim ürünleri

E) İkame ürünler12) Bir ürünle ilgili olarak ortaya çıkacak sorunlarda üreticinin sorumluluğunu ortaya koyan bildirime ne ad verilir?

A) Ürün güvencesi

B) Servis sorumluluğu

C) Ürün sorumluluğu

D) Yasal yaptırım sorumluluğu

E) Etik sorumluluk13) Belirli bir yerde ve belirli bir zamanda ya da değişik yerlerde ve değişik zamanlarda, pazarda uygulanan fiyata ne ad verilir?

A) Normal fiyat

B) Güvenceli fiyat

C) Tek fiyat

D) Gerçek Fiyat

E) Kuramsal fiyat14) Aşağıdakilerden hangisi maliyetler ya da rekabet üzerinde odaklanma yerine tüketici üzerinde yoğunlaşmayı gerektiren fiyatlama yöntemidir?

A) Talebe dayalı fiyatlama

B) Belirli bir kar hedefine dayanan fiyatlama

C) Başa baş analizi ile fiyatlama

D) Marjinal maliyetlere dayalı fiyatlama

E) Değişken maliyetlere dayalı fiyatlama15) Kömür endüstrisinde yaz ayları için yapılan indirim aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?

A) İşlevsel indirim

B) Ticaret indirimi

C) Nicelik indirimi

D) Peşin ödeme indirimi

E) Mevsimlik indirim16) Aşağıdakilerden hangisi pazarlama kanallarındaki yardımcı kurumlardan biri değildir?

A) Sigorta şirketleri

B) Bankalar

C) Acenteler

D) Reklam ajansları

E) Taşıma şirketleri17) Aşağıdakilerden hangisi pazarlama kanallarında meydana gelen akışlardan biri değildir?

A) Fiziksel akış

B) Üretim akışı

C) Tutundurma faaliyetlerinin akışı

D) Bilgi akışı

E) Sahipliğin akışı18) Aşağıdakilerden hangisi kanal yapısını etkileyen değişkenlerden biri değildir?

A) Pazar faktörleri

B) Ürün faktörleri

C) Firmaya ilişkin faktörler

D) Çevresel faktörler

E) Tutundurma faktörleri19) Aşağıdakilerden hangisi mağazasız perakendecilik uygulamalarından biridir?

A) Tüketici kooperatifleri

B) Gönüllü zincirler

C) Kapıdan kapıya satış

D) Perakendeci kooperatifleri

E) Perakendeci grupları20) Bölümlü mağazalar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bölümlü mağaza, tüketicilere geniş ve derin ürün dizileri ve yoğun tüketici hizmetleri sunan büyük ölçekli perakende mağaza türüdür.

B) Self servise dayalı çalışan, çeşitleri az ve gıda ürünlerinin ağırlıkta oldukları mağazalardır.

C) Kişisel ya da aileye yönelik tüketime, kullanıma yönelik çok çeşitli ürünlerin bir çatı altında tüketicilere sunumu söz konusudur.

D) Gıda ürünleri, çocuk, kadın, erkek giysileri, mobilyalar, ev eşyaları ayrı ayrı bölümlerde satışa sunulur.

E) Gima bu mağazalara örnek olarak verilebilir.21) Aşağıdakilerden hangisi toptancıların perakendecilere yönelik işlevlerinden biri değildir?

A) Mağaza düzeninde planlamada tasarımda malzeme spesifikasyonlarında yardımcı olmak

B) Ticari kredi açmak, konsinye satış yapmak yoluyla finansal yardımda bulunmak

C) Çeşitli tedarik kaynaklarından aldıkları ürünlerle geniş bir ürün çeşidi sunmak

D) Yeni ürünlerin rakiplerin fiyatları, faaliyetleri gibi konularda perakendeciyi bilgilendirmek

E) Üreticileri üretime teşvik edebilirler, üretimi planlamalarına yardımcı olmak22) Tüketicileri bilgilendirme, etkileme, ikna ve teşvik etme amacıyla oluşturulan iletişim yöntemlerine ne ad verilir?

A) Kişisel satış

B) Tutundurma

C) Reklam

D) Halkla ilişkiler

E) Sponsorluk23) Aşağıdakilerden hangisi satış tutundurma çabaları arasında yer almaz?

A) Para iadeleri

B) Geçici fiyat indirimleri

C) Kupon verme

D) Alıcılar arasında yarışma düzenleme

E) Konsinye ürün verme24) Tutundurma bütçesinin oluşturulmasında kullanılacak en mantıklı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Satışların yüzdesi yöntemi

B) Rekabetçi eşitlik modeli

C) Keyfi bütçe belirleme yöntemi

D) Amaç ve görev yöntemi

E) Ayırabildiğin kadar bütçeleme yöntemi25) Aşağıdakilerden hangisi kişisel satışın üstünlüklerinden biri değildir?

A) Geri bildirim anında olur.

B) Hedeflenmiş mesaj vardır.

C) Bilgi verme kolaydır.

D) Ulaşım ve sıklık az olabilir.

E) Demostrasyon (gösterim) yapılabilir.26) Aşağıdakilerden hangisi niteliksel performans ölçülerinden biri değildir?

A) Satış kotaları

B) Satışçının tutumları

C) Müşteri tatmini

D) İletişim becerileri

E) Ürün bilgisi27) Kişisel satış sürecinde müşteriyle ilk görüşmenin yapılıp iyi niyet oluşturulan aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sunuş

B) Yaklaşma

C) İhtiyaç keşfi

D) İtirazların ele alınması

E) Ziyaret öncesi planlama28) Aşağıdakilerden hangisi reklam yönetimiyle ilgili karar alanlarından biri değildir?

A) Reklam amaçlarının oluşturulması

B) Bütçenin belirlenmesi

C) Mesaj ve medya kararlarının alınması

D) Duyurum olanaklarının araştırılması

E) Etkinliğinin değerlendirilmesi29) Yumuşatıcı reklamlarında oyuncak ayı ya da beyaz eşya reklamındaki robot kullanılması aşağıdaki mesaj sunum yöntemlerinin hangisinde söz konusudur?

A) Tanıklık

B) Bilimsel kanıt

C) Yaşam biçimi

D) Yaşamdan kanıt

E) Sembolik kişilikler30) Aşağıdakilerden hangisi aracılara yönelik satış tutundurma faaliyetlerinden biridir?

A) Ticari indirimler

B) Armağan dağıtımı

C) Kupon dağıtımı

D) Örnek ürün dağıtımı

E) Yarışma ve çekilişler31) Lisans verme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yurt dışındaki işletmeye lisans veren (lisansör) işletme bir üretim sürecini, markayı, patenti veya teknik bilgiyi belirli bir bedel karşılığı sağlar.

B) Lisansı satın alan işletme (lisansiye) böylelikle bir üretim tekniğini ya da tanınmış bir markayı araştırma geliştirme masraflarına katlanmaksızın elde etmiş olur.

C) Malların satışı ihracatçı tüccar, ihracat acentesi veya kooperatif işletme gibi aracı kuruluşların sorumluluğundadır.

D) Lisans vermenin avantajı; dış pazarlara düşük maliyetle girebilmesidir.

E) Dış pazarlara girmek için fazla çaba gerekmez.32) Aşağıdakilerden hangisi yurt dışında üretimin, yerel bir işletme ile ortaklığa girişilerek yapıldığı uluslar arası pazarlara giriş yöntemidir?

A) Dolaylı ihracat

B) Joint venture

C) Lisans verme

D) Doğrudan yatırım

E) Dolaysız ihracat33) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin uluslar arası pazarlamada dikkate almaları gereken demografik çevre faktörlerinden biri değildir?

A) Nüfus

B) Nüfus yaş ortalaması

C) Nüfusun mesleklere göre dağılımı

D) Nüfusun cinsiyete göre dağılımı

E) Nüfusun gelir düzeyi34) Aşağıdaki amaçlardan hangisi tedarik zinciri yönetimi amaçlarından biri değildir?

A) Karı maksimize etmek

B) Maliyetleri düşürmek

C) Müşteri tatmini arttırmak

D) Daha verimli çalışmak

E) Üretim sürecini geliştirmek35) Aşağıdaki veritabanlı pazarlama iş süreçlerinden hangisi firma ve özellikle promosyonların başarı düzeyinin sürekli kontrol edilmesi başarı ya da başarısızlığın izlenmesine ve zamanında düzenleyici önlemlerin alınabilmesine olanak tanır?

A) Planlama

B) Denetim

C) Uygulama

D) Analiz

E) Koordinasyon36) Aşağıdakilerden hangisi birebir pazarlamanı özelliklerinden biridir?

A) Kısa dönemli ölçeğe sahip olunması

B) Müşteri sadakatini yaratması

C) Müşteri ilişkisi orta düzeyde olması

D) Müşteri bağımlılığının sınırlı olması

E) Müşteri hizmetlerine az önem vermesi


Cevaplar
1. C -
2. B -
3. B -
4. B -
5. E -
6. E -
7. D -
8. C -
9. B -
10. C -
11. D -
12. A -
13. D -
14. A -
15. E -
16. C -
17. B -
18. E -
19. C -
20. B -
21. E -
22. B -
23. E -
24. D -
25. D -
26. A -
27. B -
28. D -
29. E -
30. A -
31. C -
32. B -
33. E -
34. E -
35. B -
36. B -


3. Sınıf

MollaCami.Com