Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


YÖNETİM VE BİLGİ SİSTEMİ

1) Bilgi toplumuna geçişi tamamlamış ülkeler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tarım ve endüstri kollarında çalışanların sayısı, ofislerde çalışan beyaz yakalıların sayısından daha azdır.

B) Üretimde bilgi kullanımı ihtiyacı giderek azalmaktadır.

C) Son 15 yıl içerisinde insan gücü ile çalışanların sayısında önemli bir azalma olmuştur.

D) Bilgi teknolojisi kullanımı işletmeler açısından önemli bir noktaya gelmiştir.

E) Bilgi sistemleri ihtiyacı kaçınılmaz bir hale gelmiştir.2) Verinin işlenerek karar verici için anlamlı ve kullanışlı hale gelmesine ne ad verilir?

A) Özetleme

B) İletme

C) İşlenmiş veri

D) Bilgi

E) Teknoloji3) Veri bilgiye dönüşürken aşağıdaki işlemlerden hangisinden geçer?

A) Yeniden elde etme

B) Tamamlama

C) Biçimlendirme

D) Doğrulama

E) İşleme4) Aşağıdaki sistemlerden hangisi sorumluluk düzeylerine göre bilgi sistemleri türünden biri değildir?

A) Yönetim düzeyli sistemler

B) İşlem (faaliyet) düzeyli sistemler

C) Bilgi düzeyli sistemler

D) Stratejik düzeyli sistemler

E) Kavramsal düzeyli sistemler5) Aşağıdakilerden hangisi bir örgütte yeni bilginin yaratılmasında ve örgütün yeni bilgi ile bütünleşmesinde örgüt ve çalışanlara destek olan sistemlerdir?

A) Ofis otomasyon sistemleri

B) Yönetim bilgi sistemleri

C) Karar destek sistemleri

D) Bilgi çalışanları sistemleri

E) Üst yönetim bilgi sistemleri6) İşletmelerin birleşme olmadan ancak bilgilerini paylaşarak güçlerini birleştirmeleri hangi strateji ile tanımlanabilir?

A) İş düzeyi stratejisi

B) İşletme düzeyi stratejisi

C) Ağ ekonomisi

D) Değer zinciri analizi

E) Bilgi ortaklığı7) Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin Ekstranet kullanıcısına örnektir?

A) Uzman programcılar

B) Proje liderleri

C) Destek personeli

D) İşletme müdürleri

E) Yedek parça sağlayanlar8) Dijital girişim modellerinin getireceği açık yapı özellikle hangi tür işletmeler için dünya ticaretinde bir fırsat yaratmıştır?

A) Holdingler

B) Kamu kuruluşları

C) Monopoller

D) KOBİ ler

E) Serbest ticaret bölgesi işletmeleri9) YBS de bilginin doğduğu yerde bilgi girişini �en kolay� şekilde gerçekleştiren donanım birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekran

B) Uydu bağlantısı

C) CD � ROM

D) Tarayıcı

E) Fiberoptik10) Ethernet yapı olarak da bilinen bilgisayar ağları aşağıdaki yapılardan hangisine karşılık gelmektedir?

A) Yıldız yapı

B) Halka yapı

C) Tam yapı

D) Bileşik yapı

E) Doğrusal yapı11) Aşağıdakilerden hangisi bir paket program değildir?

A) Muhasebe denetim programı

B) İstatistiksel Analiz programı

C) İşletim sistemi programı

D) İnsan Kaynakları programı

E) Ulaştırma Programı12) Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarlar arasında dosya transferi yapmayı sağlar?

A) Windows

B) DOS

C) FTP

D) Java

E) HTML13) Çok uzun yıllardır ekonomik yaşamda olan işletmelerin, gerektiği durumlarda başvurulabilecek bilgilerinin saklandığı bilgi depolama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Veri ambarı

B) Veri Tabanı

C) Veri Madenciliği

D) Veri Saklama Sistemi

E) Veri Özet sistemi14) Türkiye�de telekomünikasyon işlerinin yürütülmesinden sorumlu olan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) PTT

B) Haberleşme Dairesi Başkanlığı

C) Radyo Televizyon Üst Kurulu

D) Türk Telekom AŞ

E) TRT15) Bilgisayarın telefon hatlarından haberleşmesi için dijital analog, analog dijital dönüşümünü yapan donanımın adı nedir?

A) İletişim kanalı

B) HTML

C) Modem

D) İnternet

E) Sinyal Düzenleyici16) Aşağıdakilerden hangisi Bilgi Teknolojileri Kapsamında yer almaz?

A) Donanım

B) Fiziksel Araçlar

C) Süreç

D) Program kopyalama

E) Bilgi birikimi17) Kuruluşların İnterneti başlangıçtaki kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ticaret

B) Sağlık

C) Eğlence

D) Prestij

E) Eğitim18) Internet bağlantısında farklı bilgisayarların birbirine bağlanmasını sağlamak amacı ile kullanılan protokol aşağıdakilerden hangisidir?

A) HTML

B) JAVA

C) TCP/IP

D) FTP

E) www19) Aşağıdakilerden hangisi OSI modelindeki katmanları arasında yer almaz?

A) Ulaştırma katmanı

B) IP katmanı

C) Uygulama katmanı

D) Oturum katmanı

E) Fiziksel Katman20) Müşterilerin mal ve hizmetlerden beklentilerinin karşılaması tanımı aşağıdaki ifadelerden hangisini ifade etmektedir?

A) Satış

B) Kalite

C) İş akışı

D) Kar

E) Müşteri memnuniyeti21) Aşağıdakilerden hangisi sistem geliştirme aşamalarından biri değildir?

A) Tasarım

B) Analiz

C) Bakım Yönetimi

D) Dönüştürme

E) Yerleşim22) Ürün hizmet ve faaliyetlerle ilgili belirli standartlar oluşturmak ve bu standartlara göre örgütsel performansı ölçmek kavramına aşağıdakilerden hangisi karşılık gelmektedir?

A) Benchmarking

B) Değerleme

C) Sistem tasarımı

D) Reengineering

E) Bilgi teknolojisi23) Yatırım projelerinin konusu olan ve genellikle üretimde kullanılan ekipman ve makineler gibi uzun dönemli yatırımların, kabul edilen ekonomik ömrü aşağıdakilerden hangisidir?

A) 5-25 yıl

B) 1-10 yıl

C) 1-25 yıl

D) 1-5 yıl

E) 1-3 yıl24) Aşağıdakilerden hangisi proje değerlemede kullanılan stratejik modellerden biridir?

A) İç karlılık oranı

B) Puanlama modelleri

C) Net bugünkü değer

D) Fayda maliyet oranı

E) Geri ödeme süresi25) Bir finansal varlığın gelecekte belirlenen bir tarihte ya da belirli bir zaman süresi içerisinde prim karşılığında, önceden belirlenmiş bir fiyattan satma ya da satın alma hakkını veren sözleşmeye ne ad verilir?

A) Yatırım

B) Risk

C) Portföy

D) Opsiyon

E) Proje26) İşletme tecrübesini yansıtan yeni standart işletme yöntemleri ve süreçleri yaratılması hangi kavramı ifade etmektedir?

A) Veri çıkarımı

B) Zeki Ajanlık

C) Örgütsel öğrenme

D) İletişim ortamı

E) Grup karar destek sistemi27) Aşağıdakilerden hangisinin amacı düşünen, duyan, gören, konuşan, yürüyen ve hissedebilen bilgisayarlar geliştirmektir?

A) Yapay zeka

B) Uzman sistemler

C) Bulanık Mantık

D) Genetik Algoritmalar

E) Arayüzler28) Aşağıdakilerden hangisi grup karar desteğini oluşturan senaryolardan değildir?

A) Zeki ajanlar

B) Karar odası

C) Yerel karar ağı

D) Uzaktan karar verme

E) Video konferans29) Aşağıdakilerden hangisi bilgi sistemlerinin temel güvenlik önlemlerinden biri değildir?

A) Girişin denetlenmesi

B) Erişimin denetlenmesi

C) Virüs denetiminin yapılması

D) Ana Bilgisayarın Kilitli tutulması

E) Bilgilerin şifrelenmesi30) Aşağıdakilerden hangisi bilginin şifrelenmesi sürecinde şifreleme işini yapar?

A) Yönetici

B) Anahtar

C) Kilit

D) Klasör

E) Logaritma

Cevaplar
1. B -
2. D -
3. A -
4. E -
5. D -
6. E -
7. E -
8. D -
9. A -
10. E -
11. C -
12. C -
13. C -
14. D -
15. C -
16. D -
17. E -
18. C -
19. B -
20. B -
21. E -
22. A -
23. C -
24. B -
25. D -
26. C -
27. A -
28. A -
29. D -
30. B -


3. Sınıf

MollaCami.Com