Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


İngilizce testlerde işinize yarayacak ipuçları

by the time = Bunlar İNG almazlar (Continous tens olmaz)
until =
before =

While in iken ve although anlamı vardır

While iken anlamında Present Perfect / Past perfect tense almaz.

AS =When =dığı zaman
=While =İken
=Because =dığı için den dolayı
=The way =diği tarzında dığı tarzında anlamları vardır.
AS =Bağlaçtır ve full cümle alması gerekir.

BEFORE =Hem bağlaç hem de edattır.(Yani full cümlede alır hem de almaz)

By =edattır ve bu edat by the time bağlaçının edatıdır ve bu by the time kalıbının aynısı uygulanır.

DURİNG =Hiçbir zaman PRESENT PERFECT ve PRESENT PERFECT CONTİNOUS TENS almaz

Ana cümlesi future olanın yan cümlesi ya S.Present yada Present Perfect olur

Last night (Past tens ve past continous olabilir)

İN ORDER TO =mak için mek için

İN ORDER TO + V1 =İnfinitive of purpose (amaç mastarı )

İn order that =e bilsin diye
So that =


WİTHOUT + Ving alır


Kısaltmada yan cümle ile ana cümlelerin öznesi aynı olur.

HAVE + Ving Kısaltması Had + V3 yada Have / has +V3 ün kısaltmasıdır.

Bir cümlenin pasif mi aktif mi olduğuna karar vermek için yükleme ne neyi kim kime soruları sorulur cevapta nesne varsa atif yoksa pasittir.

İKİ PAST PERFECTLİ yapı bir araya gelmez.
PAST CONT. ile PAST PERTECT TENS bir araya gelmez .

MODAL PERFECTLER pastlık ifade ederler.

In the past
In the last
For the past +PRESENT PERFECT PRESENT PERFECT CONT. Gelir
Eğer IF ‘li cümleler etrafında bir past tens varsa daima 3. Tip IF CLAUSE gelir.

SEE ing ALMAZ. Ancak gerund yada partıcıple (kısaltma ) formatında ing alır. Bir de randevusu olmak konusunda ing alır.

to decide =
to prefer =
to imagine = Sanmak inanmak +İNG almaz
to believe =
to suppose =
to reckon =
to think =

think of = Düşünmek(consider) kale almak (regard) Bu anlamlarda
over = + İNG alırlar
about =


WHENEVER = + S.Present S. Past gelir.
WHEREVER =

SUCH AS = gibi (edat) +Ful cümle ALMAZ

Adj / Adv +ENOUGH (for sbd/sth) + To + V1

ENOUGH + Noun (Sayılabilen çoğul isim ) + KULLANILIR
(Sayılamayan isim )
Sayılabilen tekil isim + KULLANILMAZ

TOO +Adj / Adv + To (for sbd/sth) + V1=Yazım pozitif anlam negatiftir.

TOO + Adj + tekil isim olur
Too lazy + a girl gibi


MORE difficult + a / an tekil isim alır

MUCH sayılamayan isimlerle kullanılır.

AS + ...adj /adv(ilkel hali gelir) +AS

BY WAY OF =Tarzıyla yoluyla usulüyle

İN THE EVENT OF =Halinde takdirde (Zarf cümlesi kelimesi)

IN CASE OF = ması ihtimaliyle +FUL CÜMLE ALMAZ
IN CASE = ‘’ ‘’ +FUL CÜMLE ALIR

Eğer 2. Cümleye geçerken virgül yada notalı virgülle cümle ayrılmışsa o cümlenin devamında zarf cümlesi bağlacı gelmez.

ZARFLAR sıfat ve fiilleri nitelerler.AS FAR AS =
WHERE = +Yer zarfı bağlacı
WHEREVER =


IN THE AND =
AT LAST =
ULTİMATELLY = Sonunda en sonunda (zarf)

EVENTUALLY =

FİNALLY =

MUCH =
fAR = Çok daha

A LOT = +COMPARESİVE VURGUCULAR
A BİT =
A LİTTLE = Biraz daha


.
NO SOONER......THAN =Tam bir şey olmuştu ki......o sırada bir şey oldu
NO SOONER......THAN =1- Cümle başında olur
=2-Yardımcı fiil ile ana fiil arasında olur
=3-Devrik olur
=Zarf görevi var ama zarf bağlacı değil.
She had no sooner come in than the electicity went off
No sooner had he come in than the electricity went off

REGARDLESS OF = Kale almamak +Ful cümle gelmez


AS FAR AS = dığı kadarıyla diği kadarıyla

BECAUSE Zarf cümlesi bağlacı ortaya virgül almaz.
ortaya geldiğinde for anlamında virgül alır

little / less / the lest

FIND + ıt + adj + to do + sth= Bir şey yapmayı bir şey bulmak

Fiilerin arkasından normalde zarf alırlar

FİİL + ADV

URGE = Zorlamak
RECOMMEND = Tavsiye
ADVİSE = Tavsiye + S +(should) + V1
SUGGEST = Önermek
INSIST = İsrar etmek
REQUEST = Rica etmek

TAG QUESTION He hardly speaks German does he (değilmi)

to be used to doıng sth = Alışkın olmak
to be accustome to doıng sth =

Aktivinde to infinitivsiz fiiller bile pasiflerinde to almak zorundadırlar.

Force sbd to do sth =
Compel sbd to do sth =
Urge sbd to do sth = bir şey yapmaya zorlamak
Oblige sbd to do sth =

Make sbd do sth =

Katların bulunduğu comperasivler daima AS..... AS kalıbı ile kullanılır.
She is three times as fast as I am

İki nesne alan fiiller eğer bunlardan biri tek nesneli olursa pasif olurlar;

İnform
Give
Ask
Bring
Send = Arkasından 2 nesne alan fiildir. Give tek nesne alırsa pasiftir.
Buy
Sell

tell
lend
explain

FİRST SECOND gibi ifadeler ya THE yada MY gibi iyelik sıfatları alırlar

Superlatıvlerin arkasından İN OF AMONG gibi edatları alırlar. Ör.:The fastest in gibi
Superlatıvlerin arkasından Present Perfect Tens gelir
Comperasivllerin arkasında THAN gelir.

So .........as olduğunda yüklem negatif olmalıdır.


Appear smell
Became Seem
Fell Sound
Get Stay +SIFAT ALIRLAR zarf almazlar
Grow Test
Look
Prove
Remain

Ruın

SEEM + TO+ V1
APPEAR + TO + V1 Görünmek anlamında to + V1 alır

LOOK + V1 alır

WISH CLAUSLARIN arkasından S.Present ve Future ‘lu ibareler gelmez

RATHER +comparasıve vurgucusu olabilir
ör; rather younger
rather more uickly
rather more beatıful gibi

SO MANY =Çoğul isim +THAT +Full cümle

SUCH ...AS =Gibi

BUT = except anlamında (hariçinde) BUT + TO V1 şeklinde olur.


BUT =İn hariçinde en hariçinde
=Tens uyumu olurda olmayabilirde

EMİR CÜMLELERİ =Şu ana yada geleceğe aittir

WAS /WERE ABLE TO + V1 =Bir şey yapmayı başardı
MANAGED TO =Bir şey yapmayı başarabildi

AGO =Past perfect tens ile kullanılmaz
=Past Cont. ile kullanılır

DAY BY DAY =Gün ve gün
=Süreklilik bildirir.

AM / İS / ARE GOING TO =1-Önceden planlanan olaylar için kullanılır.
=2-Gözümüzle baktığımızda % 99 olacak olaylarda kul.
WAS / WERE GOING TO + V1 =Geçmişteki gelecek
=Yapacaktı ama olmadı
=Yapacaktınız ama olmadı
=Yapacaktılar ama olmadı

S. FUTURE = Teklif yapar.

am / is / are supposed to V1 =
ought to V1 =
should V1 =

I ve WE özneleri ile HAVE GONE kullanılmaz

SO THAT =
İN ORDER TO = mak için

SO AS TO = mak ıçın
TO =
FOR THE PURPOSE TO =

ARRİVE İN = Büyük yerler için kullanılır.
ARRİVE AT = Küçük yerler için kullanılır.

ARRIVE + HOME +ile edat almazlar
+ HERE
+ THERE
+ DOWNTOWN

TRY TO DO = ALTHOUGH TO DO


MIND +gerund alır

I WİSH S + could have + V3 = Un real past
I WİSH S + had + V3 =Keşke böyle olsaydı ama olmadı


MİGHT JUST AS WELL = Artık yapsa da olur (Present ve future lık bildirir)
= Artık olsa da olur
= Yapacak bir şey yok.

TO BE LİKELY+ V1 =
MİGHT +V1 = Yapabilir olabilir (Olasılık)
COULD + V1 =
.
İS NOT =Değildir Mamasıdır Memesidir

ON THE GROUNDS ( THAT) = dığı için
BECAUSE = dığından dolayı

AS................AS

Sıfat / zarfın ilkel hali gelir

NOT ONLY...............BUT ALSO = Sadece o değil ayrıca buda değil
NOT JUST................BUT ALSO =

UPON = When anlamında =-de -daüstünde

UPON TASTİNG İT = When you taste it
WHEN TASTİNG İT =


CAN’T + HAVE + V3 = mış olamaz

MUST + NOT + HAVE + V3 = miş olamaz
= Geçmişe yönelik kuvvetli ihtimal

SEE =
WATCH = DO (sth) =Hareketi başlangıcından sonuna kadar görmek
LİSTEN TO = sbd /sth +DOİNG (sth) =Hareketin bir noktasını görüyor fakat devam ediyor
NOTİCE =
HEAR =


SMELL (SBD / STH) DOİNG (STH) = Bu fiil sadece İNG alır

The same+ NOUN + as = AS..........AS


PLEASİNG =Memnun edici

PLEASED=Memnun olmuş


S + V + Object + adverb of manner + place + time

1 2 3 4 5 6
Çeviriken = 1 + 6+ 5+3++4+2TO HAVE A HARD TİME DOİNG STH= Bir şey yapmakta zorlanmak

NOTİCE iki tümce kalıbında kullanılır.
To NOTİCE sbd doing sth
To NOTİCE That+Tümcecik

Emir cümlelerine eklenen TAG QUESTİON = WİLL YOU’ dur.

Let’s do sth in alacağı tag question =SHALL WE ‘dir.

NECESSARY İki kalıpta kullanılır =
Adjective of urge
It is necessary for sbd to do sth

AS =Bağlaçtır ve full cümle alması gerekir.
BEFORE =Hem bğlaç hemde edattır.(Yani full cümlede alır hemde almaz)
By =edattır ve bu edat by the time balaçının edatıdır ve u by the time kalıbının aynısı uygulanır.

DURİNG =Hiçbir zaman PRESENT PERFEC ve PRESENT PERFECT CONTİNOUS TENS ALMAZ


Durıng edattır isim alır fakat tensi present perfect OLMAZ


while = Present cont Present continous while she is working I’m watching Tv.

Book =Yer ayırtma

Whatever zarf cümlesi bağlacı S+V gelmesi gerekir

Nevertheless = mamafi fakat anlamında geçiş kelimesidir.

İnstead of (edattır) = Nın yerine nin yerine
İN ORDER TO = makiçin mek için
İN ORDER TO + V1 = İnfinitive of purpose (amaç mastarı )
İn order that = e bilsin diye
So that =
Owing to = den dolayı

On the other hand = Geçiş kelimesi birinci cümlenin başına gelmez
Whereas = But = Geçiş kelimesidir.
Whereas = Although anlamında ful cümle alması gerekir.
Either.........or = Bir paralel yapı taşıyıcıları
Neither.......nor =

Both............and =
Not only...........but also =
Bunlar sıfat sıfat
İsim isim
Fiil fiil
Zamir zamir olmak zorundadır.

However birinci cümlenin başında olmaz (but anlamında)
Yada no matter how anlamında ise sıfat + S + Yüklem gelmesi gerekir

In contrast to = edat = aksine
Unlike =

DURİNG = sadece isim alır

Want sbd to do sth =Birinin bir şey yapmasını istemek

FOR =Past continous tense almaz fakat diğer bütün tenslerle kullanılır.

Her perfect modul geçmişlik bildirir.


As =When
=While
=Because
=The way anlamı vardır


Yet = geçiş kelimesinde virgül alır.

So that = Sın diye + arkasındaki cümleler modallı yapı gelir

Before cümle sonunda ( before zaman zarfı olarak) görürsek Past perfect yada present perfect olur

NOUN CLAUSLER daima DÜZ CÜMLE FORMATINDADIR.

IF VE WHETHER Soru fiilleri ile kullanılır.

ÖZNE DURUMUNDAKİ NOUN CLAUSLER daima İT özne-zamirine eşittir. Yani özne durumundaki noun clauslar daima tekil özne olarak kabul edilirler.

WHY’ın olduğu yerlerde For olmaz. WHY = What for demektir.

İNVERTED SENTENCES =Sıklık zarfları ile başlayan cümleler devrik olur.
Never have I seen a camelin my life
Only did she stay at home and red all day yesterday
Often does she help us when she comes here.


İN +Ving gelir = She is interested in ready books (ilgileniyor
İN + İSİM = She is interested in movies
İN + ZAMİR = She is interested in me (me = Zamir)
İN + ADJECTİVE COMPLEMENT (sıfat t) = She is interested in handsome men
İN + NOUN COMPLEMENT (isim tamlam) = She is interested in stone castles
İN + İYELİK ZAMİRİ (possessiveronoun) = She is interested in mine ( mine iyelik zamiri )

She is looking forward to when he will come
Noun Cl’ to edatının
We are curıous about how they are going to arrive here

They were interested in why she didn’t want to marry him

He is suspicous of whether he tells lies
IF
Edatların arkasından SORU KELİME (when what )‘ li noun clause GELİR
Edatların arkasından WHETHER OR NOT ‘ li noun clause GELİR
Edatların arkasından THE FACT THAT’ li noun clause GELİR
Edatların arkasından THAT ‘ li noun clause GELMEZ
Edatların arkasından THAT ‘ li noun clause GELMEZ

WANT Fiilinden sonra hiçbir şekilde NOUN CLAUSE GELMEZ

WHETHER VE SORU KELİMELERİNİN arkasından fiiller TO İNFİNİTVE (to + V1) halleri ile gelir.
IF ‘in arjasından TO +İNFİNİTİVE gelmez İF + TO + V1
Ör: I don’t kow what to do
(what I will do )

Before cümle sonunda ( before zaman zarfı olarak) görürsek Past perfect yada present perfect olur

EVER’li bütünifadeler zarf cümlesi bağlacıdır (Whatever whenever gibi)

Unless = Mamaıkça memedikce =Zarf cümlesi bağlacı

To take sbd time to do sth = Bu kalıpta take hiçbir zaman İNG almaz

(n) (n) (n) (n)


Find out =Öğrenmek fiili soru fiilidir ve soru fiilleri THAT almazlar.

Learn =On his own =by himself =Kendi kendine
On my own =by myself = Kendi kendime
On her own =by herself = Kendi kendisine
On our own =by ourself = Kendi kendimize
On their own =by themself = Kendi kendilerine
On its own =by itself = Kendi kendine

Whether If ve Soru kelimeleri normalde NOUN cümlelerinde sadece soru fiilleri ile kullanılır.

ÖZNE DURUMUNDAKİ NOUN CLAUSLER daima İT özne-zamirine eşittir. Yani özne durumundaki noun clauslar daima tekil özne olarak kabul edilirler.

Have = Sahip olmak anlamında İNG almaz
LET = İNG almaz

Also =
As well = aynı zamanda (adv)


In contrast to = edat= aksine
Unlike =
X

Suchas =
Like =Gibi

Whereas = Although anlamında virgül almaz
= but anlamında ise virgül alır

No sooner...... than = Tam bir şey olmuşken bir şey oldu

on my own = Kendikendine
Look forward to = Dört gözle bakmak

İsimden sonra V 3 gelirse bu o yüklemin passif adjecktif kısaltmasıdır.

ALL OF NONE OF EİTHER OF vb..... gibi yapıların arkasındanda SIFAT CÜMLELERİ KULLANILIR.

I have five cars all of which are Jaguar
They told me about those boys some of whom were abused

most neither either both none some many all gibi bir niteleme ifadesidir alacağı edat of kesindir birşeyin çoğu anlamındadır.

Virgül alan isimlerin arkasından boş kümeli sıfat cümlesi gelmez

Pasif yüklemlerin arkasından filler TO İNFİNİTİVE halleri ile gelirler.

SIFATLARIN ve İSİMLERİN arkasından fiiler TO INFİNİTİVE halleri ile gelirler.
Sadece; to be busy doing sth=Bir şey yapmakla meşgul olmak(Bir tek bu sıfat gerund alır.)

SORU KELİMELERİNİN arkasından fiiller to ınfınıtıve halleri ile gelir.
Ör: I don’t know what to do

FOR Because anlamında virgül alır. (ortaya geldiğinde virgül olur)

So far = until now = up to now = Up to present have/has V3 ile kullanılır

Recently = lately have/has V3
Have/has been V ing

Söz vermede WILL kullanılr

Please don’t tell anyone = Lütfen kimseye söylemeyin

Allright I won’t tell anyone = Tamam kimseye söylemem
WHILE bağlacının her iki tarafı Present Continious olmaz

Except that = Haricinde Dışında ( Ful cümle alır)
Except for = Haricinde Dışında ( Ful cümle alır)
Whether arkasından to V 1 gelir
İf arkasından to V 1 gelmez
İf başta bulunmaz

The same + noun + özne + Yardımcı fiil
She is the same height as I am O benimle aynı boydadır.

Whilist = İken

İF edatların arkasından gelmez

FOR = BECAUSE anlamında cümle başına gelmez ortaya () alarak gelir

Now that Bağlacının arkasından Simple Present ya da Present Perfect Tens gelir

Everytime = Whenever

Zaman zarflarında zaman kuralının bozulduğu tek bağlaç SİNCE = EVERSİNCE’dir

AM İS ARE= GET V3

WAS WERE = GET V3

There is no point in doing smt =

İt is no use doing smt = Bir şey yapmanın manası yok
İt isn’t watch doing smt =

LİKELY TO V1 =
AM İS ARE V1 = Yapabilir edebilir
MAY V1 =

Too....................to V1 = Bir şey yapamayacak kadar bir şey olmak
For too busy to go = Gidemeyecek kadar meşgul olmak

Edatların arkasından fiiller to infinitive halleri ile gelir
Ör: for producing
Edat V İng


Sıfatlar arkalarından to infinitive alırlar

Sadece BUSY fiili DOİNG alırlar
To be busy doing

She is too lazy a student to pass her class.
O sınıfını geçemeyecek kadar yaramaz bir öğrencidir.

İn the event that= Koşuluyla

CAN’T HELP DOİNG SMT= Bir şey yapmaktan kendini alamamak

LİKEWİSE : dığında olduğu gibi diğinde olduğu gibi

WOULD RATHER + DO
WOULD RATHER + BE DOİNG
WOULD RATHER + HAVE DONE


COULD HAVE V 3 : Past’lı bir ifadedir

NO ile başlayan cümle ANY ile devam eder

İf NO one has ANYthing more to say.We will consider the matter closed

ONCE : Bir zamanlar

I HAVE FİVE-YEARS OLD SON Beş yaşında bir oğlum var

SO...............THAT’de araya giren sayılabilen tekil’dir

DESPİTE + V İNG


SHALL
LET V1 Teklifte kullanılır

WHAT ABAUT V +İNG
HOW ABAUT V + İNG

BOTH.......................... .ANDOf
THİNKİNG About
(düşünmek) Over

AFTERWORDS: Daha sonra

OF AMONG İN............THE FEWEST


NO LONGER
ANYLONGER Artık


OTHERWİSE veya OR ELSE’yigörürsek ve ondan sonra WOULD HAVE BEEN
COULD HAVE BEEN görürsek gizli bir İF CLOSE vardır


AMONG OF THE : Arasında

TO BE USED TO V İNG: Alışkın olmak

OVER THE COURSE OF= DURİNG: Süresince

THİS BOOK İS OF GREAT İMPORTANCE : Bu kitap büyük önemdedir


To be + of + NOUN

THİS BOOK İS GREATLY İMPORTANCE : Bu kitap büyük önemdedir


To be + ADJ

ANY (+) : Herhangi
ANY (- ?) : Hiç

AM / İS/ ARE / TO V1 = WİLL V1

Geçmişe dönük güçlü tahminlerde MUSN’T yerine MUST NOT HAVE BEEN TOLD yazılır

SÜPERLATİVE’lerden sonra OF İN At gelir

ABLE (+)
UNABLE(-)

But for : Olmasa

thank you very much

bu paylaşımların devamını bekliyoruz :)

:))))))))


İngilizce Kursu

MollaCami.Com