Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Müstesna Dizeler

Aşk derdiyle hoşem el çek ilâcumdan tabîb
Kılma derman kim helâküm zehri dermânundadur

Fuzulî

Doktor, ben aşk derdiyle mutluyum, beni tedavi etmeye kalkışma. Beni iyileştirme, çünkü benim helâkime yol açacak zehir bu aşk hastalığının tedavisindedir.

Çemende sun'-ı Hakı gerçi her varak söyler
Senün belîğdür ammâ beyânun ey bülbül

Münif Paşa

Bağ ve bahçede her yaprak gerçi Hakk'ın sanatını söylemekte, O'na delalet etmektedir. Ama ey bülbül, senin beyanın, açık ifaden ve üslubun beliğdir.

Âb u gil müşk ü gül-âb ola çemen sahnında
Bûy-ı hulkıyla güzâr itse nesîm-i eshâr

Seher yeli O'nun ahlakının kokusunu taşıyarak çemenin üzerinden geçse; su, gülsuyu, toprak da misk haline gelir.

Teşekkürler Sadık Dost kardeşim, bir geldiniz pir geldiniz... :)


"Nice demden mukîm-i vâdi-i derd-ü gam-u aşkız

Ser–i kûy-ı vefânun sanma kim mihmânıyuz cana"

Selimî

Nice zamandır aşk,gam ve dert vadilerinde konaklamadayız; sanma ki vefa yurdunun baş köşesinde ağırlanıyoruz!..

-Estağfirullah efendim :·)
*Bu arada yazdığım beyitler ve bendler hakkında az da olsa bilgi vermek istiyorum; inşaallah bu isteğim başlığın amacına ve düzenine ters düşmez.
*Sizden bir ricam daha olacak; buraya yazdıklarım internette olmayan bilgiler, bu yüzden "Müstesna Dizeler" konu metnine bilgilerin adres belirtilmeden başka sitelerde paylaşılmasını istemediğimize dair bir uyarı mesajı yazar mısınız?-
Aşağıdaki 2 bend Bakî'nin 5 bendlik bir tahmîsinin ilk ve son bendleridir. Tahmis, şiirlerinde Muhibbî mahlasını kullanmış olan Kanunî Sultan Süleyman'ın ünlü bir gazeli üzerinde yapılmıştır. Tahmîsin vezni fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilün'dür. Metinde koyu dizilmiş olan beyitler Muhibbî (Kanunî Sultan Süleyman)'nin gazeline aittir.


Câme-i sıhhat Hudâ'dan halka bir hil'at gibi
Bir libâs-ı fâhir olmaz cisme ol kisvet gibi
Var iken baht u sa'âdet kuvvet ü kudret gibi
Halk içinde mu'teber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi

...
Menzil-i âsâyiş-i ukbâya istersen vusûl
Hubb-ı dünyâdan ferâgat gibi olmaz doğru yol
Şâdman erbâb-ı uzletdür hemân Bâkî melûl
Ger huzûr itmek dilersen ey Muhibbî fârig ol
Olmaya devlet makamı gûşe-i uzlet gibi


Bâkî


Tahmisin düz yazıyla çevirisi:

Sağlık, Allah'ın insanlara giydirdiği güzel bir giysi gibidir; beden için o elbiseden daha güzel ve değerli bir kıyafet bulmak mümkün değildir. Güç ve kudret gibi bir talih ve mutluluk varken yine de "insanlar arasında devlet makamı kadar değer verilen bir şey yoktur. Oysa, bu dünyada bir anlık sağlıktan daha değerli bir şey bulmak mümkün değildir."

Ahiretin huzur dolu konağına erişmek istersen dünya sevgisinden vazgeçmek gibi doğru bir yol yoktur. Bu dünyada bir köşeye çekilip ibadetle meşgul olanlar mutlu, diğerleri ya da Bakî ise sıkıntı ve keder içindedir. "Ey Muhibbî, eğer huzur ve mutluluk içinde yaşamak istiyorsan dünya işlerinden vazgeç; çünkü, bir köşeye çekilip ibadetle meşgul olmak, devlet makamından yeğdir."Açıklama: Son bendde geçen "bâkî" sözü şairin mahlası olmakla birlikte asıl anlamını da çağrıştıracak biçimde kullanılmıştır. Divan şiirinde mahlası bu şekilde kullanmaya hüsn-i tahallus denir.


Not: Edebiyat terimi olarak "tahmîs" bir gazelin ya da kasidenin her beytinin başına aynı vezin ve kafiyede üçer mısra eklenerek meydana getirilmiş bendlerden oluşan bir nazım biçiminin adıdır. Bir şair tarafından başka bir şairin, nadir olarak da kendi kasidesi ya da gazelinin her beytinin üzerine üçer beyit eklenerek yapılır.

mollacami.net

Evet haklısınız kardeşim, talebeniz doğrultusunda gerekli düzenlemeyi yaptım ve konu metnine uyarı ekledim, bilgilerinize... ;)

Bu hususa dikkatimizi çektiğiniz için teşekkürler...

"Tab’-ı şair andelîb-i zârdur gülzâr şi’r
Nutk sâhil, akl gavvâs ü dür-i şehvâr şi’r"

Aşkî

Şairin yaratılışı inleyen bir bülbüle benzer, şiir de gül bahçesidir. Yahut söz sahildir de, akıl orada dalgıç; şiir ise şâhâne bir inci…

*Talebimize karşılık yaptığınız düzenleme için biz teşekkür ederiz Ahuzar kardeşim.


Gonca-i bâg-ı sabâvet solmadan
Eyle tahsîl-i kemâlâta şitâb

Bî-hüner tazyî'-i evkat etme kim
Kad temürrü'l-fürsatü merre's-sehâb

Ömer N. Bilmen


Yukarıdaki mısralarda "Gençlik bağının gülü solmadan ilim ve irfan elde etmeye çalış, vaktini boş uğraşlarla geçirme ki ele geçen fırsat, bulutun gittiği gibi geçer." denmektedir.

Bu şiirin son mısraında Neml Sûresi'nin 87. ayetindeki "ve hiye temürrü merre's-sehâb (-o dağlar bulut geçişi gibi geçerler.)" ibaresi küçük değişikliklerle iktibas edilmiştir.


Not: Asıl anlamı ateş yakmak için kor almak olan iktibâs, bir terim olarak manzum ya da mensur herhangi bir metinde bir ayetin ya da hadîsin tamamını ya da bir kısmını alıntı yoluyla kullanmak şeklinde tanımlanabilir. Hadîslerden yapılan iktibaslara tenvîr de denir. İktibasta genellikle yapılan alıntının kaynağı belirtilmez. Şiirde iktibas edilen ibarelerdeki sözcüklerin vezin ve kafiye gereği yer değiştirmesinde ve bazı sözcüklerin ibareden çıkarılmasında fazla bir sakınca görülmemiştir.

mollacami.net

Çok sevdiğim bir beyittir:

Mecnun ile bir mektebi-i aşk icre okuduk
Ben Mushaf'ı hatmettim, o leyli 'de kaldı."

Fuzuli

"Neşv ü nemâ bulamaz düşmeyicek hâke nebât

Mütevâzı olanı rahmet-i Rahmân büyütür."

La edrî

Bir tohum, toprağa düşmeyince asla büyüyüp gelişme gösteremez. Çünkü mütevazı olup başını yere indireni Allah’ın rahmeti büyütür.

Allah a tevekkül edenin yaveri haktır,
Naşad gönül birgün olup şad olacaktır.

Allah a tevekkül edenin yardımcısı Allahtır.Her hüzünlü gönül birgün yine sevinecektir..

Ziya paşa.

"Şeb-i yeldâyı müneccimle muvakkit ne bilir

Mübtelâ-yı gama sor kim geceler kaç saat"

Sabit


En uzun gecenin hangisi olduğunu ne müneccim, ne de takvim yapanlar bilir...

Gam tutkunlarına sor ki geceler kaç saattir!..

Daha once bu bölüme bakma fırsatı bulamamıştım bu güzel mısralar ve ayrıca arada verilen güzel bilgiler için hepinize çoook teşekkürler arkadaşlar Mevlam cümlenizden razı olsun!

Amin...Bundan böyle sizin de değerli katılımlarınızı bekliyoruz sevgili Nr_gül kardeşim... ;)

Ayrıca konuya olan ilgi ve alakanız için biz teşekkür ederiz... :)

"Zalimlere mehl olmasa matlub-ı ilahi

Bir demde yıkar alemi mazlumların ahı."

Sırrı Paşa


Güzel Sözler

MollaCami.Com