Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Sırlarla Gönüllerimize Nazil Ol Ya Hazret-i Kur'an

Sırlarla Gönüllerimize Nazil Ol Ya Hazret-i Kur'an

"Her kim de Benim zikrimden (Kur’ân’dan) yüz çevirirse, (bilsin ki) ona dar bir geçim vardır ve onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz. (O zaman Kur’ân’dan yüz çeviren kimse) Rabbim! Beni niçin kör olarak haşrettin, oysa ben gören bir kimseydim, der. Allah: Böyledir, sana âyetlerimiz gelmişti de onları sen unutmuştun, bugün de öylece unutulursun, der.” (Ta-ha, 124-126)
Öylesine kıymetli sayılı günlerdeyiz ki; sanki Kur’ân’ın gönüllere sırlarıyla nazil olduğu günler. Evet, seni Resûlullah’ın diliyle karşılıyoruz ey kıymetli misafir:

“Size Ramazan ayı geldi. O mübarek bir aydır. Allah o ayda orucu farz kıldı. Cennetin kapıları açıldı, cehennem kapıları kapandı, şeytanlar zincire vuruldu. Onda öyle bir gece vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Kim o ayın hayrından mahrum kalırsa bütün hayırlardan mahrum olur.” (Neseî, Müsned)

Besmele geçsin başına
Gelsin müminler hoşuna
Geçirme ömrün boşuna
Kur’ân’ına devam lazım.
(KALEMDAR)

“(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile bâtılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’ân’ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah’ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir.”(Bakara, 185)
Allah’ın Resulüne Kur’ân-ı Azim, aydınlığı ebediyyen sönmeyecek bir nur, dibi bulunmaz bir hikmet denizi, yoluna dâhil olanın şaşırmayacağı bir hidayet membaı, hakla bâtılı birbirinden ayıran furkan, delil arayanlara kati burhan, sonunda hastalık çıkmayacak şifa, ahkâmına tabi olanlara izzet nişanesi olarak nazil oldu.

O Kur’ân; imanın madeni, ilim ve irfanın deryası, hikmet ve hakikatin pınarı, marifet meyvelerinin bahçesi, bereket ve füyûzât şelalesi, iki dünya saadetinin rehberi, Hak adına akan ayetlerin ırmağı, muttakilerin ser tacı, zahitlerin ilacı, fukahanın gönlünün baharıdır.

İşte Allah’ın Resûlünün mübarek kelamlarından dökülen, Kur’ân’ın faziletini bizlere haber verdiği hadis-i şerifler:

Kur’ân’ı Kerim’in Faziletiyle Alakalı Kırk Hadis-i Şerif

1- Sizin en hayırlınız, Kur’ân’ı öğrenen ve öğretendir. (Buharî, Müslim)

2- Her Kim Allah’ın kitabından bir harf okursa, onun için bir sevap vardır. Her sevap da on misli karşılık görür. “Elif-lâm-mîm” bir harftir, demiyorum “elif” bir harf, “lâm” bir harf, “mîm” de bir harftir. (Tirmizî)


3- Allah bu Kitap (Kur’ân) ile bazı milletleri yükseltir, bazılarını da alçaltır. (Müslim, İbn Mâce)


4- Allah Teâlâ buyuruyor ki, kim ki Kur’ân-ı Kerim’le meşgul olduğundan Benden istemeye, Beni zikretmeye fırsat bulamamışsa, Ben ona Benden isteyenlerden daha çoğunu vereceğim. Allah’ın Kelamı (Kur’ân’ın) diğer kelamlara üstünlüğü, Allah’ın yarattıklarından üstünlüğü gibidir. (Tirmizî)


5- Kur’ân okuyan mü’min portakal (ağaç kavunu) gibidir. Kokusu da, taamı da hoştur. Kur’ân okumayan mü’min, hurma gibidir. Kokusu yok, fakat tadı hoştur. Kur’ân okuyan münafık reyhana benzer. Kokusu hoş, tadı acıdır. Kur’ân okumayan münafık, Ebu Cehil karpuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır. (Buharî, Müslim, İbn Mâce)


6- Ebu Zer El Gıfarî: “Bana tavsiyede bulun Ey Allah’ın Resûlü!” dedim. Buyurdular ki: “Sana Kur’ân okumanı tavsiye ederim. Çünkü o (Kur’ân) senin için yerde ve gökte bir nurdur.” (İbn Hibban)


7- Kur’ân şefaat edicidir ve şefaati kabul olandır. Kim Kur’ân’ı önüne alırsa onu cennete götürür. Her kim de gerisine atarsa onu cehenneme sürer. (Beyhakî, İbn Hibban)
(Yani her kim Kur’ân’ı rehber edinirse onu cennete götürür. Her kim de onun ahkâmına sırt çevirirse onu da cehenneme sürer.)


8- Kur’ân okuyunuz. Hakikaten Kur’ân kendisini okuyanlara kıyamet günü şefaatçi olur. (Müslim)


9- Kim Kur’ân okur ve onunla amel ederse, onun anne ve babasına kıyamet gününde keramet tacı giydirilir. Güneş sizin evlerinizin içinde olup ta evinizi ışıtmış olsa idi bile o tacın ışığı kadar güzel olamazdı. (Kur’ân okuyanın anne ve babasına yapılan ikram bu olur ise) onunla amel edeni düşünebiliyor musunuz? (Müsned)


10- Kıyamet günü Kur’ân ehli getirilir, Kur’ân onun için der ki: “Ey Rabbim ona giydir.” Ve ona keramet tacı giydirilir. Kur’ân “Yâ Rab! Artır!” der. Keramet hullesi giydirilir. Kur’ân der ki “Rabbim ondan razı ol!” der. Ondan razı olunur ve ona denilir ki: “Oku ve yüksel.” Her âyete bedel bir hasene (derece) artar. (Tirmizî, Hakim)


11- Haset (yani gıbta) ancak iki şey üzere olur: Birisine Allah Kur’ân’ı vermiş, o da gece gündüz onu okur. Diğeri de Allah bir adama mal vermiştir o da (Allah rızası için) gece gündüz malını infak etmektedir. (Buharî, Müslim)


12- İnsanlardan Allah’ın ehli (dostu) olanlar vardır. Dediler ki: “O Allah’ın ehli olanlar kimlerdir, Ey Allah’ın Resûlü?”. O da buyurdu ki “Kur’ân ehli olanlar, Allah ehlidir ve seçkin kuludur.” (Neseî, İbn Mâce)


13- İçinde Kur’ân’dan bir şey olmayan kimse, harabe olmuş bir ev gibidir. (Tirmizî)


14- Ümmetimin en şereflileri, Kur’ân-ı Kerîm’i ezberleyen hâfızlar ve gecelerini ihyâ edenlerdir. (Beyhakî)


15- Kur’ân seni yasaklardan alıkoydukça onu oku. Eğer seni yasaklardan alıkoymuyorsa sen (hakkını vererek) Kur’ân okumuyorsun demektir. (Deylemî)


16- Kur’ân okuyunuz! Çünkü, Allah Kur’ân kabı olmuş bir kalbe azap etmez. (Deylemî)


17- Kur’ân bir zenginliktir. Ondan sonra fakirlik olmaz. Ondan başka zenginlik de yoktur. (Ebu Yale)


18- Kıyamet gününde Kur’ân ve dünyadaki hayatlarını ona göre tanzim eden Kur’ân ehli kimseler mahşer yerine getirilirler. Bu sırada Kur’ân’ın önünde Bakara ve Âl–i İmrân sûreleri vardır. Her ikisi de kendilerini okuyanları müdafaa için birbiriyle yarışırlar. (Müslim, Tirmizî)


19- Muhakkak ki, en güzel söz Allah’ın kitabıdır. En güzel yol da Muhammed (sav)’in yoludur. (Buharî)


20- Size şu iki şifayı tavsiye ederim: Bal ve Kur’ân. (İbn Mâce)
Bal maddî hastalıklara şifa, Kur’ân ise hem maddî hem de manevî hastalıklara şifadır.


21- Bir cemaat Allah’ın evlerinden bir evde toplanır, Allah’ın kitabını okur ve aralarında müzakere ederlerse, üzerlerine sekinet iner, onları rahmet kaplar ve melekler etraflarını kuşatır. Allah Teâlâ da o kimseleri kendi katında bulunanların arasında anar. (Müslim, Ebu Davud)


22- Kim Kur’ân’ı okur, ezberlerse Allah (c.c.) o kimseyi cennetine girdirir, ayrıca hepsine cehennem vacip olmuş bulunan ailesinden on kişiye şefaatçi kılar. (Tirmizi)


23- Allah’ın Resûlü yanında bir kişiden övgüyle bahsedilince Allah’ın Resûlü buyurdu ki: “Hadi Kur’ân okumayı bilmiyorsa…” buyurdular. (Ahmed b. Hanbel, Müsned)


24- Kur’ân Allah katında semavat, arz ve o ikisi arasındaki her şeyden daha sevgilidir. (Darimî)


25- Kim Allah’ın kitabından bir âyet dinlerse ona sevabı katlanarak verilecek bir hasene yazılır. Kim de onu okursa kıyamet günü kendisi için bir nur olur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned)


26- Her kim ki gece veya gündüz Kur’ân’ı okursa diğer geceye kadar melekler onun için dua ve istiğfar eder bir diğer melekte onun için affolundu, der. (Darimî)


27- Her kim ki Allah Teâlâ yolunda (Rıza-yı Barî için) bin ayet okursa kıyamet günü nebiler, sıddıklar, salihler ve şehitlerle birlikte olur -Allah dilerse-. Bunlar da ne kadar güzel arkadaştır! (Ahmed b. Hanbel, Müsned)


28- Kim ki bir gecede on âyet okursa gafillerden yazılmaz. (Darimî)


29- Bir kul Kur’ân’ı hatmettiği zaman yetmiş bin melek hatim anında ona dua eder. (Camiu’s-sağir)


30- En faziletli ibadet Kur’ân okumaktır. (Camiu’s-sağir)


31- Evlerinizde Kur’ân okumayı çoğaltın. İçerisinde Kur’ân okunmayan evin hayrı az, şerri çok olur. Ve ev ehline darlık verir. (Darekutnî)


32- Devamlı Kur’ân okuyan hafız (her türlü şerden) korunmuştur. (Deylemî)


33- Her şeyin bir süsü vardır Kur’ân’ın süsü de güzel sestir. (Camiu’s-sağir)

34- Haramlarını helal kabul eden kimse Kur’ân’a iman etmemiştir. (Tirmizî)


34- Kim Kur’ân’ı hafızasında cem ederse (ezberinde tutarsa) Allah o kimsenin aklını ölünceye kadar muhafaza eder. (Camiu’s-sagir)


35- Her kim Rabbiyle konuşmak isterse Kur’ân okusun. (Kenzü’l-ummal)


36- Muhakkak ki kalpler demirin paslandığı gibi paslanır. Dendi ki “Ey Allah’ın Resûlü peki paslanan kalplerin cilası nedir?” O da “Kur’ân okumaktır” buyurdu. (Kenzü’l-ummal)

37- Abdullah b. Mesûd (ra) şöyle anlattı: Bir defa Allah Resulü (sav): “Bana Kur’ân oku!” diye emretti. Ben de “Ey Allah’ın Resulü! Kur’ân sana indirildiği halde ben, onu Sana nasıl okurum?” dedim. “Ben Kur’ân’ı başkasından işitmekten çok hoşlanırım.” buyurdu. Bunun üzerine ben de Nisa suresini okumaya başladım. Nihayet: “Her Ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de bunların aleyhine bir şahit getirdiğimiz zaman, nasıl olacak durumları?” âyetine ulaşınca başımı kaldırdım, yahut birisi yanımı dürttü de başımı kaldırdım. Gördüm ki Allah Resulü’nün gözyaşları akıyor. (Müslim)


38- Allah, geceleyin Kur’ân okuyan bir kula kulak verdiği kadar hiçbir şeye kulak verip dinlemez. Allah’ın rahmeti namazda olduğu müddetçe kulun başı üstüne saçılır. Kullar, ondan çıktığı andaki kadar hiçbir zaman Allah’a yaklaşmış olmaz. (Ebu’n Nadr der ki: “Ondan” tabiriyle “Kur’ân’dan” denmek istenmiştir) (Tirmizî)


39- Resûlullah (sav) buyurdular ki: “Kur’ân-ı Kerîm’i okuyan bir kimse sonradan (terkeder ve okumayı) unutursa kıyâmet günü cüzzamlı olarak Allah’a kavuşur.” (Ebu Davud)


40- Resûlullah (sav), Uhud’da öldürülenlerden iki kişiyi bir araya getirdikten sonra: “Bunlardan hangisi Kur’ân’la daha fazla haşır neşirdi?” diye sorar; birine işaret edildiği takdirde, önce onun defin işlemini yapardı. (Buharî, Tirmizî, Neseî, İbn Mâce)


Ömer Arif
Yeni Dünya Dergisi

eline emeğine sağlık
RABBİM okuduğumuzla amil olmamızı nasip eylesin
kıymetini değerini bildirsin..

Amin...İnşallah...

ALLAH razı olsun ınş senden emegine sağlık

Amin...Cümlemizden İnşallah...

Gözlerine sağlık du-ru kardeşim...


eline emeğine sağlık
RABBİM okuduğumuzla amil olmamızı nasip eylesin
kıymetini değerini bildirsin..
amin
tşk.. firdevs kardeşim

Rica ederim gihanna kardeşim...Gözlerine sağlık...

rabbim razı olsun emeğinize sağlık


eline emeğine sağlık
RABBİM okuduğumuzla amil olmamızı nasip eylesin
kıymetini değerini bildirsin..

Mevlam cümlemizden razı olsun, okuyan gözlerinize sağlık...
Değerli yorumlarınız için ben teşekkür ederim arkadaşlar...

rabbim anlayarak okumayı anladıklarımıza uymayı uyduklarımızı öğretmeyi
inanan tüm kullarına onun yolunda yürümeyi nasip etsin

emeğine sağlık allh razı olsun
selam ve dua ile

Duanıza can-ı gönülde amin...
Okuyan gözlerinize sağlık kardeşim...

19- Muhakkak ki, en güzel söz Allah’ın kitabıdır. En güzel yol da Muhammed (sav)’in yoludur. (Buharî)

Rabbim Yolundan ayırmasın....
emeğinize sağlık güzel kardeşim...Gönlünüze Kuranın nuru düşsün inşaallah...


Amin İnşallah, duana can-ı gönülde amin...
Okuyan gözlerine sağlık Lâl...


Kur'ân-ı Kerîm ve Tefsir

MollaCami.Com