Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


PREPOSITIONS(edatlar)Türkçe ile batı dilleri arasındaki en büyük farklılık edatların kullanımındadır. Türkçe’de edatlar hangi ismi etkilerse o ismin sonrasında gelir. Inglizce’de ise edatlar isimden önce gelirler.

İngilizce’de edatların kullanım yerleri ismin yanıdır. Ama ismi nitelemezler. Çünkü ismi niteleyen sıfatlardır. Tanımından da anlaşılacağı gibi edatlar, tek başlarına kullanılmayan, bir isim ile kullanılp o ismin anlamını tamamlayan kelime gruplarıdır. Edatlar ism ile beraber kullanıldıklarından

Bir cümlede çeviri yaparken edatların etkilediği ismi bulmak problemlidir. Çünkü edatların İngilizce’deki kullanımı Türkçe ile terstir. Edatları basit ve karışık olarak iki grupta inceleyeceğiz.

Basit Edatlar


In: içinde

At: ...de, ...da

Into: içinde (haraket olduğunda)

On: üzerinde (statik olarak)

Onto: üzerinde (hareketli)

Under: altında

Up: yukarıya, yukarıda

Down: aşağıya, aşağıda

After: ...den sonra

Before: ...den önce

With: ile

Without: ...sız

Of: ...nın

Off: haricinde, dışında

By: ile, tarafından, ...e kadar

Near: ...nın yakınında, ...e yakın

Next to: ...nın yanına, bitişiğinde

Like: gibi

Unlike: aksine

As: olarak

From: ...den, ...dan, (somut olarak)

Out of: ...den, ...dan (soyut olarak)

Beyond: ötesinde

Behind: arkasında

Beneath: (yerin) altında

Beside: ...den başka, ...nın yanında

Over: üstünde (temas olmadan) “over” bir önek olarak kullanılrsa sonrasındaki kelimeye
“aşırı, fazla” anlamını katar.Karışık Edatlarİn spite of: ...e rağmen

Despite:
Due to

Owing to

On account to: ...den dolayı

Becouse to

İn view of

Regarding

Concerning

As regards: ...e ilşkin

With regard to

About

İn case: ...durumunda

İn the event of

İn terms of: itibariyle, bakımından

With respect to: ...e göre (kıyaslamada)

According to: ...e göre (görüş belirtirken)

İn addition to: ...e ilaveten
İnstead of ...nın yerine, ...cek yerde

İn place ofRather than: ...den ziyade

Apart from: ...den başka
Prior to ...den önce

Before
Unlıke

İn contrast to ...nın aksine

Different from


As well as: hem.......hem, yanısıra
İn relation to ...e oranla

İn proportion to

By way of: yoluyla

By means of: vasıtasıyla
Except = except of:...hariç, ...dışında
From the point of view of

İn terms of bakımından

With regard to
For my part bana göre

As far as I am concerned
As well as

İn addition to ayrıca, yanısıra

Besides

Appart fromİngilizce Kursu

MollaCami.Com