Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Veladet Bahri

Gülyüzünü rûyamızda
Görelim Ya Rasülallah
Gülbahçene dünyamızda
Girelim Ya Rasülallah


Aşkınla yaşarır gözler
Firakınla yanar özler
Mübarek ravzana yüzler
Sürelim Ya Rasülallah


“Sen bir gonca gülsün Ya Rasülallah…ilahisi de okunabilir. Bunların yanında;
Aşkın sardı ben neyleyim…
Sevdim seni mabuduma…
Ey enbiyalar serveri…
Âlemler nura gark oldu / Muhammed doğduğu gece…
Muhammed dünyaya geldi / Melekler tebriğe indi…
Doyamadım Rasülullah’a…
Nasıl bir mübarek geceydi Ya Rab / Muhammed dünyaya geldiği gece…
Muhammed hurmetine…gibi ilahiler de okunabilir.”

Şefîul-usati fî yevmil Arasat. Hazreti Ahmed-i Mahmud-u Muhammed Mustafa râ Salavât

Âmine Hâtun Muhammed ânesi
Ol sadeften doğdu ol dürdânesi

Çünki Abdullah’tan oldu hâmile
Vakt erişti hefte-vü eyyâm ile

Hem Muhammed gelmesi oldu yakîn
Çok alâmetler belirdi gelmeden

Ol Rabî’ul-evvel ayın-nicesi
On ikinci gice isneyn gîcesi

Ol gece kim doğdu ol hayr-ul beşer
Ânesi anda neler gördü neler

Allahümme Salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed

Dedi gördüm ol habîbin ânesi
Bir acep nûr kim güneş pervânesi

Berk urup çıktı evimden nâgehân
Göklere dek nur ile doldu cihân

Gökler açıldı ve feth oldu zulem
Üç melek gördüm elinde üç alem

Biri meşrik biri mağribde anın
Biri damında dikildi Kâbe’nin

Bildim anlardan kim ol halkın yeği
Kim yakîn oldu cihana gelmeyi

Allahümme Salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed

İndiler gökten melekler, saf saf
Kâbe gibi kıldılar beytim tavaf

Geldi hûriler bölük bölük buğur
Yüzleri nurundan evim doldu nur

Hem heva üzre döşendi bir döşek
Adı Sündüs döşeyen anı melek,

Çevre yanıma gelip oturdular
Mustafa’yı birbirine muştular

Dediler oğlun gibi hiçbir oğul
Yaradılalı cihan gelmiş değil

Bu senin oğlun gibi Kadr-i Cemil
Bir anaya vermemiştir ol-Celil

Bu gelen ilm-i ledün Sultanıdır
Bu gelen tevhid-ü irfan kânıdır

Bu gelen aşkına devreyler felek
Yüzüne muştaktır ins-ü melek

Bu gece şadân olur erbâb-ı dil
Bu geceye can verir eshâb-ı dil

“Bu arada bir kaside okunabilir. (“Sen bir gonca gülsün…” ilahisi ile başlanılmış ise “Sen gonca bir gülsün Ya Rasülallah…” kasidesi uygun olacaktır.) Ya Rasülallah, sevdim seni hep canlara canan diye sevdim… kasidesi de “Sevdim seni mabuduma…” ilahisi ile başlanılmışsa oldukça uygun olacaktır. Firkatin nariyle yandım, Ya Rasülallah medet…kasidesi, Ne can gerek ne cihan Ya Rasülallah sensiz…kasidesi, ve “Ya Rasülallah, o senin aşkına kurba olayım…” adlı kaside de okunabilir.”

Rahmeten lil âlemindir Mustafa
Hem şefial Müznibindir Mustafa

Vasfını bu resme tertib ettiler
Ol mübarek nura terğib ettiler

Amine ider çün vakit oldu tamam
Kim vücuda gele ol hayr-ul enam

Susadım gayet hararetten kati
Sundular bir cam dolusu şerbeti

Şerbeti sundukta bana huriler
Bunu sana verdi Allah dediler

Kardan ak idi ve hem soğuk idi
Lezzeti dahi şekerde yok idi

İçtim anı oldu cismim nura gark
İdemezdim kendimi nurdan fark

Geldi bir ak kuş kanadıyle revan
Arkamı sığadı kuvvetle heman

Doğdu ol saatte ol Sultan-ı Din
Nura gark oldu semavat-u zemin

Sallu aleyhi ve sellimü teslime
Hatta tenalü cenneten ve naima

Essalatü vesselamü aleyke Ya Rasülallah
Essalatü vesselamü aleyke Ya Habiballah
Essalatü vesselamü aleyke Ya Seyyiden Evveliyne vel-Ahirin


Amin.Allahümme ya Rabbi bi cahi nebiyyikel Mustafa. Ve Rasülikel Murtaza. Tahhir kulubena min külli vasfin yübaidüna an müşahadetike ve mehabbetik. Ve emitna alessünneti vel-cemaati veşşevki ila likaike ya zel-celali vel-ikram. Bi rahmetike ya erhamer-Rahimin. Velhamdü lillahi Rabbil-alemin.

***

teşekkürler...emeğine sağlık..

Hay másá_ALLAH ya!

Tertemiz shekilde yaziya dökmüshünüz hocam. Sayenizde Camii'lerimizde kardeshlerimiz Mevlid-i Serif okumak icin birbirleriyle yarishacak.. :)
Mevlá daim eglesin..!

teşekkürler de daha sade biçimi var mı acaba... ??? ???

yarına lazımda acil lütfen... ???


Mevlid-i Şerif

MollaCami.Com