Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


OKS hakkında genel bilgiler...

OKS Sorularının Niteliği Nasıl Olacaktır?
· Sınavda akademik yeteneği ölçme niteliği ağırlıklı Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler testleri yer almaktadır.

· Sınavda öğrencilere Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler testlerinden 25'şer soru yöneltilmektedir.

· Bu testlerde derslerde öğretilen kavram, ilke ve genellemeleri çerçevesinde yorumlama, ilişkilendirme, analiz etme gibi zihinsel beceriler yoklanacaktır.

· Soru kitapçığındaki soruların tamamı çoktan seçmeli tipte sorulardır.

· Sorular:

o Ezberlenen bilgiyi değil, anlamlı öğrenmeyi ölçer.

o Güçlü hafıza ile değil, güçlü yorum yeteneğiyle çözülebilir.

o Bilginin günlük hayata transferini sağlar.

o Öğrencinin analiz ve sentez becerisini ölçer.

· Her soru için 4 farklı seçenek verilmiş olup bunlardan yalnızca 1 tanesi doğru cevaptır.

· Adayın yapacağı iş, her sorunun doğru cevabını bularak cevap kağıdına işaretlemekten ibarettir.

· Sınavda "A" ve "B" olmak üzere iki adet test kitapçığı kullanılacaktır. Her iki türde de aynı sorular bulunacak, ancak soru numaraları farklı olacaktır.

· Sınavda 100 soru sorulmaktadır.

· Sınav süresi 120 dakikadır.

· Testlerin değerlendirilmesinde, Türkçe - Matematik (TM) Ağırlıklı Standart Puan ve Matematik - Fen (MF) Ağırlıklı Standart Puan olmak üzere her aday için iki puan türü hesaplanmaktadır. Hesaplanan standart puanlar her testin katsayısıyla çarpılarak her test için ağırlıklı standart puan belirlenmektedir.

Sınav Nasıl Uygulanacaktır?

a. 2008 Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı 08 Haziran 2008 Pazar günü Türkiye saatiyle saat 10.00’da başlayıp 120 dakika sürecek ve tek oturum olacaktır.

b. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar en geç saat 09.30’da sınav giriş belgelerinde belirtilen salonda hazır bulunacaktır. Adaylar sınava gelirken yanlarında, fotoğraflı sınav giriş belgesi, nüfus cüzdanı (veya pasaport), en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

c. Kimlik belgeleri (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanında olmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.

d. Adaylar sınav salonlarına alınırken; yanlarında sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatlerin bulunup bulunmadığı kontrol edilecektir. Aday bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği için tutanakla sınavı geçersiz sayılacaktır.

e. Adaylar sınava başı açık, temiz, düzenli ve aşırılığa kaçmayan bir kıyafetle girecektir.

f. Adaylar, sınav giriş belgesinde belirtilen kendi sıra numarasında oturacak, gereğinde adayın yerini değiştirme yetkisi salon başkanına ait olacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak, sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını adayların önünde açarak cevap kâğıtlarını dağıtacaktır.

g. Aday, cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutulmasını isteyecektir. Adayın adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya cevap kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kâğıdına aday kimlik bilgileri salon başkanının açıklamalarına göre yazılacaktır.

h. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika içinde gelen adaylar sınava alınacak, ilk 60 dakika içinde ise sınav salonu terk edilmeyecektir. Adaylardan birinin sınavının devam etmesi durumunda sınav bitimine 10 dakika kala salonda özürlü adaylar hariç en az 2 (iki) aday sınıfta tutulacaktır.

i. Salon görevlileri adaylara soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını kontrol ederek dağıtacaktır. Aday da kontrol ederek; eksik sayfa veya baskı hatası varsa kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir.

j. Aday, cevap kâğıdı üzerindeki işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır.

k. Cevap kâğıdındaki imza bölümü aday tarafından mutlaka imzalanacaktır.

l. Cevap kâğıdında bulunan “Bu Bölüme Dokunmayınız” kısmı hiçbir şekilde işaretlenmeyecektir.

m. Soru kitapçığının A ve B olmak üzere iki ayrı türü olup, aday, A kitapçığını kullanıyorsa cevap kâğıdında kitapçık türü bölümünün A yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa B yuvarlağını işaretleyecektir.

n. Adaylar cevaplarını soru kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir.

o. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece 1(bir) tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucular tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.

p. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar, cevap kâğıdına işaretlenmediği takdirde değerlendirme işlemine alınmayacaktır.

q. Sınavda cevap kâğıdının başkaları tarafından görülmesi ya da herhangi bir dokümandan kopya çekilmesi halinde salon görevlileri tutanakla durumu tespit edecektir. Ayrıca bilgisayar ortamında ikili veya toplu kopya çekildiğinin analiz edilmesi halinde kopya tespit işlemi yapılarak adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

r. Adaylar, sorulara verdiği cevapları almayacaktır. Bu kurala uymayanların sınavı geçersiz sayılacaktır.

s. Sınav bitiminden sonra;

i) Adaylar, soru kitapçığı ile cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama tutanağını imzalayacaktır.
ii) Salon görevlileri, salona ait sınav evrakını adayların önünde kontrol ederek toplayacak, sınav güvenlik torbasına koyup kapattıktan sonra bina sınav komisyonuna teslim edecektir.
iii) Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav güvenlik torbalarını ait oldukları sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir.

Bu kurallara uymadığı herhangi bir yolla tespit edilen adayların sınavı tutanakla iptal edilecek ve sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer adayların dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu adayların kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla sınav evrakına eklenecektir. Bu adayların sınavı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından geçersiz sayılacaktır.


Sınavın Geçersiz Sayılacağı Durumlar

a. Başvuru şartlarını taşımadığı halde adayın sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdı ve soru kitapçığının dönüş sınav güvenlik torbasından çıkmaması/eksik çıkması,

c. Herhangi bir adaydan ya da dokümandan aday tarafından kopya çekildiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi,

d. Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

e. Başka adayın sınav evrakının kullanılması,

f. Adayın yerine başkasının sınava girmesi,

g. Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları ve defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında adayın yanında bulundurması,

h. Sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,

i. Cevap kâğıdının değerlendirmesi yapılırken sistemin kopya analizi sonucunda ikili/toplu kopya tespit etmesi,

j. Sınav evrağına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında

Merkezi Sistem Sınav Yönergesinde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için salon görevlilerinin ve Bakanlık temsilcilerinin tuttuğu tutanaklar da dikkate alınarak adayın sınavı/testi geçersiz sayılır.


Devlet Parasız Yatılılık Ve Burslulukla İlgili Açıklama

2008 OKS ile öğrenci alan pansiyonlu okulları kazanarak kayıtlarını yaptıran ve parasız yatılı olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilerden, parasız yatılı okuma şartlarını taşıyanlara, cinsiyetine uygun pansiyon bulunması halinde, yatılılık kontenjanı çerçevesinde ilgili yönetmelik hükümleri gereğince bu sınavda aldıkları puana göre yapılacak seçme ve sıralama ile parasız yatılı öğrenim görme hakkı sağlanır. Bu öğrencilerde ayrıca DPY-B Sınavını kazanmış olmak şartı aranmaz.

Kazandığı okulda cinsiyetine uygun pansiyon bulunmaması halinde; Bakanlığın ilgili dairelerinden onay alınması ve öğrencinin kendi okuluna gündüzlü olarak devam etmesi şartıyla varsa cinsiyetine uygun diğer pansiyonların yatılılık kontenjanı çerçevesinde parasız yatılı olarak yerleştirilmeleri sağlanabilecektir.

Burslu öğrenim görmek isteyen öğrencilerin ise ayrıca Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavını tercih edip bursluluğu kazanmaları gerekir.
2008 OKS ile öğrenci alan okullar dışındaki diğer okullar ile 5, 9, 10 ve 11’inci sınıflardan Devlet parasız yatılılık ve bursluluk sınavına giren adaylar için gerekli açıklamalar “2008 Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı e- Başvuru Kılavuzunda” yer almaktadır.

DPY-B sınavı için okul müdürünün veya müdür yardımcısının başkanlığında en az 2 (iki) kişiden kurulacak komisyon tarafından, öğrencinin başvuru için getirdiği beyan ve belgeler okulda incelenecektir. İnceleme yapmayan okul müdürlükleri hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Özel okullarda devlet parasız yatılılık ve bursluluk hakkı yoktur.


OKS’yi Kazanmak İçin Kaç Puan Gerekmektedir?

Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını (OKS) fen liselerine tercih yapabilmek için; OKS-TM ve OKS-MF puan türlerinden en az birinin 160 veya daha yüksek olması diğer okul türlerinden tercih yapabilmek için OKS-TM puan türlerinden en az birinin 160 veya daha yüksek olması gerekmektedir.

Örneğin;

Adayın OKS-TM’si 158, OKS-MF’si de 162 olsun. Bu aday OKS-MF puan türü ile öğrenci alan fen liselerini tercih edebilecek, OKS-TM ile öğrenci alan okulları tercih edemeyecektir. Bu sınavla öğrenci alan okul türlerinin bazılarında 1. ve 2. tercih ve yerleştirme işlemleri ile öğrenci kayıtlarının nasıl yapılacağı 2006 Haziran ayının son haftası yayımlanacak olan e-Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunda yer alacaktır.

Sınav Sonuçları Adaylara Ne Zaman Bildirilecek?

Sınav sonuçları, 11 Temmuz 2008 tarihinden itibaren Bakanlığın http://www.meb.gov.tr ile http://oges.meb.gov.tr/ adreslerinden ilan edilecektir.

Sınav sonucunda; adayın her alt testine ait doğru, yanlış ve boş sayıları ile 100–500 puan aralığına dönüştürülmüş standart puanları yer alacaktır. Adayın alt testlerdeki ham puanlarının ortalaması 0,5'in altında ise bu aday için standart puan hesaplanmayacağından sınav sonuç belgesinde; testlerin sadece doğru, yanlış ve boş sayıları yer alacak, başka herhangi bir puan yer almayacaktır.

Okul müdürlükleri İnternet üzerinden adayın sınav sonuç belgesinin çıktısını alacak, onaylayıp, mühürleyerek imza karşılığı adaylara verecektir.

Aday tercihlerini sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra İnternet üzerinden yapacaktır. Ayrıca, adaylara sınav sonuç belgesi posta yoluyla ayrıca gönderilmeyecektir.

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı'na (8'inci sınıf) başvuran adaylar için ayrı sınav sonuç belgesi verilecektir.

Polis Koleji Aday Tespit Sınavı sonuçlarının duyurulması ile ilgili esaslar “Polis Koleji Aday Tespit Sınavı Kılavuzu” nda yer almaktadır.

Merkezî sistem sınavıyla öğrenci alacak özel okullar sınavına başvuran adayların sonuçlarının duyurulması ile ilgili esaslar “Özel Okullar Sınav Kılavuzu” nda yer almaktadır.

Kılavuzlar Bakanlığın http://www.meb.gov.tr ile http://oges.meb.gov.tr/ adreslerinden ve ilgili kurumların web sayfalarında da yayımlanacaktır.


Tercihlerle İlgili İşlemler

· Aday tercihleri sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra internet üzerinden yapılacaktır.

· Veliler başvuru döneminde olduğu gibi başvuru yaptığı okul müdürlüğüne başvurarak okul tercihlerini yapacaktır.

· Tercihler, yerleştirme işlemleri, kesin kayıtlar ve ikinci yerleştirme ile ilgili hususlar }e-Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu~ nda yer alacaktır.

· e-Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 2008 Haziran ayının son haftasından itibaren http://oges.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

Okul Müdürlerinin Yapacağı İşlemler

a. Okula kayıtlı olan öğrencilere ait bilgileri, e-okul sistemindeki bilgilerle karşılaştırmak; doğruluğunu ve güncelliğini kontrol ve takip etmek. (Özellikle doğum tarihi (gün/ay/yıl), cinsiyet ve özür durumu bilgilerinin doğruluğu kontrol edilecektir. Nüfus bilgilerinde hata varsa önce nüfus müdürlüğünden sonra da okul müdürlüğü “e-okul” sisteminden düzeltme yapacaktır.)

b. Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavıyla ilgili olarak öğrenci ve veliye başvuru işlemlerinde rehberlik etmek.

c. http://www.meb.gov.tr ile http://oges.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanan “OKS e- başvuru kılavuzu” ve “başvuru işlem basamakları” dokümanını öğrencilere dağıtmak.

d. e-Okul sisteminden başvuru tarihleri arasında öğrencilerinin başvuru yapıp yapmadığını kontrol etmek, yapmayanları uyarmak.

e. Adayın girmek istediği sınavları öğrenci ve veli ile birlikte kontrol etmek.

f. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu kapsamına giren öğrencilerden sınav ücreti alınmadığı için başvuru işlemlerini e-okul sistemi üzerinden yapmak.

g. 2008 DPY-B Sınavı’na (8’inci sınıf) başvuracak adayların, başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıklarını, özellikle de kontenjan türüyle ilgili belgeye sahip olup olmadıklarını okulda kurulan komisyon tarafından kontrol etmek.

h. OKS ile birlikte DPY-B ve/veya Polis Koleji Aday Tespit Sınavına başvuru yapan adayların başvurusunu başvuru ekranından onaylamak, çıktısını alarak veliye imzalatmak ve okul müdürü tarafından imzalayıp onaylamak. Aslını okulda saklamak bir nüshasını da adayın velisine imza karşılığı vermek.

i. Okulda internet bağlantısının olmaması veya herhangi bir aksaklık nedeniyle başvuru onayının yapılamaması durumunda gerekli tedbirleri alarak başka bir okul veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün internet erişim imkânlarını kullanarak aday başvurularının onaylanmasını sağlamak.

j. Sınav giriş belgesini internet üzerinden alarak onaylayıp adaya teslim etmek, sınav giriş belgesini kaybeden adaylara belgenin yenisini çıkarıp onaylayarak vermek.

k. 2.2.7/d maddesi gereğince, Anadolu öğretmen liselerine aday seçimi yapmak üzere, 8’inci sınıf şube öğretmenler kurulu toplantısı yapmak.

Şube öğretmenler kurulunca aday seçimi yapılırken öğrencinin;
a) Çalışkanlığı,
b) Öğretmenlik mesleğine karşı ilgisi ve yatkınlığı,
c) Konuşma, kavrama ve ifade yeteneği,
d) Kendine olan güven duygusu,
e) Ahlâkî durumu,
f) Fizikî görünüşü itibarıyla, bilinen bir bedenî ve ruhî bozukluğunun bulunup bulunmadığı (kekemelik, körlük, şaşılık, sağırlık, yürümeyeengel derecede topallık, cücelik, bulaşıcı kellik ve benzeri özrü olup olmadığı)
gibi hususlar göz önünde bulundurulur.
(a), (b), (c), (d) bentlerinde yer alan hususların tespitinde ilgi envanteri, tutum
ölçeği ve kişilik tasarımı gibi objektif ölçme araçları kullanılır.
Şube öğretmenler kurulu toplantısı, 10–28 Mart 2008 tarihleri arasında okul müdürünün uygun göreceği bir tarihte yapılacaktır. Şube öğretmenler kurulunda, Anadolu öğretmen liselerine başvuru şartlarını taşıyan tüm öğrencilerin durumu görüşülerek, alınan karar öğrenci ve velilerine duyurulacaktır.
Şartları taşımadığı anlaşılan öğrencilerin kendilerine ve velilerine tercih döneminde Anadolu öğretmen liselerini tercih etmemeleri konusunda gerekli uyarı yapılacaktır.
İlköğretim okulu müdürlükleri, şube öğretmenler kurulu tarafından aday gösterilen öğrenciler için Ek–1’deki Anadolu Öğretmen Liseleri Aday Öğrenci Formunu doldurarak, bu okullara kesin kayıt hakkı kazananlara verilmek üzere birer örneğini okulda muhafaza edecektir.

l. Bursluluk sınavını kazanan ve kabul edilen 8’inci sınıf öğrencilerinin bursluluğa kayıt işlemlerini (öğrenim göreceği ortaöğretim okul/kurumları tarafından) “e-burs modülü” üzerinden yapmak.alıntıdır


OKS

MollaCami.Com