Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


salavatı şerife çeşitleri

171 İn’am salavatı "Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin ve ala alihi adede in amillahi ve ifzalihi"
172 Kemaliye Salavatı "Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin ve ala alihi kema la nihayete likemalike ve addi kemalihi"
173 Lütf-u Hafi Salavatı "Allahumme salli ala seyyidina muhamedininnebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim adede ma fis semavati ve mafil ardi vema beynehuma ve ecri ya rabbi lutfekelhafiyye fi umurina vel müslimiyne ecmaiyne allahumme salli ala seyyidina muhammedin salate ehli semavati ve eradiyne aleyhi ve ecri ya rabbi lutfekelhafiyye fi emri velmüslimiyn."
174 Nur-u Zat Salavatı "Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedininnurizzati ve sirrissari fi saaairil esmaaai vessıfati"
175 Saadet Salavatı "Allahumme salli ala seyyidina muhammedin adede ma fi ilmillahi salaten daaaimeten bidevami mülkillahi."
176 A’li Salavatı "Allahumme salli ala seyyidina muhammedinin nebiyyil ümmiyyil habibil alil kadril aziymil ca’hi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim"
177 A-Lu Kadri Salavatı "Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinin nebiyyil ümmiyil habibil aliyyil kadril aziymil cahi bi kaderi azameti zatike ve agnini bi fadlike ammen sivake ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahumme einni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetike veltufbifima ceratbihil mekadiru vağfirli vel cemi’il müslimiyne verhamni ve iyyahu birahmetikel vasiate fiddini veddunya velahirati ya keriymu ya rahiymu.

Allahümme Salli Mumammedin ve Hatice Binti Fatma ve Fatma Binti Hatice ve Ali Bin Ebu Talip ve Hasan Bin Ali ve Hüseyin Bin Ali ve Zeynel Abidin Bin Hüseyin ve Muhammed Bakır Bin Zeynel Abidin ve Caferis Sadık Bin Muhammed Bakır ve Musa-Kazım Bin Caferis Sadık ve Ali Rıza Bin Musa-Kazım ve Muhammed Taki Bin Ali Rıza ve Aliyyün Naki Bin Muhammed Taki ve Hasanül Askeri Bin Aliyyün Naki ve Mehdi Bin Hasanül Askeri ve ala alihi ve eshabihi ve ezvacihi ve zürriyetihi ve ehli beytihi adede ma fi ilmike salaten daimeten bi devamihi mülkik

Allahumme salli ala seyyidina muhammedin fi evveli kelamina (3)
Allahumme salli ala seyyidina muhammedin fi evsatı kelamina (3)
Allahumme salli ala seyyidina fi ahiri kelamina (3)

Allahumme salli ve sellim ala seyyidina muhammedin fil evvelin
Ve salli ve sellim ala seyyidina muhammedin fil ahirin
Ve salli ve sellim ala seyyidina muhammedin finnebiyyin"
178 SALAVAT-İ RUFAİYYE(Ahmed-er Rufai Hz.lerinin Okumuş Oldukları Salavat-i Şerifeler "La ilahe illa ente bi’cahi muhammedin sallallahuteala aleyhi ve selleme ya erhamerrahiymiyn irhamne. Ya Erhamerrahiymiyn vefikna. Ya Erhamerrahiymiyn eslihna. Ve rahmetullahi ve berekatuhu aleykum ehlel beyti innehu hamidun mecidun. İnne’ma yuridullahu liyuzhibe ankümürricse ehlel beyti ve yudahhirukum tedhira. İnnallahe ve melaiketu yusalluna alennebiyyi. Ya Eyyuhellezine Amenu Sallu Aleyhi ve Selli Mu’Teslima. Allahumme salli ala muhammedin ve ala ali muhammedin kema salleyte ala ibrahime ve ala ali ibrahime inneke hamidun mecidun ve barik ala muhammedin ve ala ali muhammedin kema barekte ala ibrahime ve ala ali ibrahime fil alemiyne inneke hamidun mecidun. Adede halkike ve riza nefsike vezirete arşike ve midade kelimatike küllema zekerakez zakirune ve gafele an zekerekel gafilun. Allahumme salli efzale salavatike ala eşrefi mahlukatike seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Adede mağlumatike ve midade kelimatike küllema zekerekez zakirune ve gafele an zikrikel gafilune. Allahumme salli ve sellim ala seyyidina muhammedin abdike ve nebiyyike ve habibike ve resulikennebiyyilümmiyyi ve ala alihi sahbihi ve sellim. Adede mafissemavati ve mafilarzi vema beynehuma ve ecri lutfike fi umurina vel müslimiyne ecmaiyne ya rabbel alemiyn. Allahumme salli ve sellim ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Ve adede ma kane ve adede ma yekunu ve adede ma’hüve ka’inun fi ilmillahi. Allahumme salli ve sellim ala ruhi seyyidina muhammedin fil ervahi ve salli ve sellim ala cesedihi fil ecsadi ve salli ve sellim ala kabrihi vehuve nurun. Ve salli ve sellim ala ismihi fil esmai. Allahumme salli ve sellim ala seyyidina muhammedin sahibil alameti vel ğamameti. Ve salli ve sellim ala seyyidina muhammedin sahibiş’şefaati vel kerameti. Ve salli ve sellim ala seyyidina muhammedin sahibil nübüvveti verrisaleti. Allahumme salli ve sellim ala seyyidina muhammedin adede hasenati ebi bekriv ve umera usmane ve haydar. Ve salli ve sellim ala seyyidina muhammedin adede nebatil ardi ve evrakiş şecere. Allahumme salli ve sellim ala seyyidina muhammedininnebiyyilmelihi. Sahibil makamil eağle vellisanilfesihi. Allahumme salli ve sellim ala seyyidina muhammedinillezi ca’e bilhikmeti vel’mev’izzeti verre’feti verrahmeti ve ala alihi ve sahbihi ve sellim efdale salavatike ve selamike adede mağlumatike ve midade kelimatike küllema zekerakez zakirune ve gafele an zikrihil gafilun. Allahumme salli ve sellim ala seyyidina muhammedin abdikellezi cemaate bihi eştaten nufusi ve nebiyyikellezi nevverte bihi zalemel kulubi. Ve habibikellezi ihtertehu ala külli habibi. Allahumme salli ve sellim ala seyyidina muhammedinillezi ca’e bilhakkilmubiyni. Ve erseltehu rahmetellilalemiyne ve şe’fiel müznibiyne yevme yekumun nasi lirabbil alemiyn. Allahumme salli ve sellim ala seyyidina muhammedin kema yenbağiy lişşerefi nübüvvetihi. Veliaziymi kadrihil aziymi. Ve salli ve sellim ala seyyidina muhammedin hakka kadrihi ve mikdarihil aziymi. Ve salli ve sellim ala seyyidina muhammedinirresulilkeriymil mu’dail emiyni. Allahumme salli ve sellim ala seyyidina muhammedinil habibi ve ala ebihi ibrahiymel halili ve ala ehihi muse’l keliymi ve ala ruhillahi ise’l emiyni. Ve ala abdike ve nebiyyike süleymane ve ala ebihi davude ve ala cemi’il enbiyai vel mürseliyn. Ve ala ehli taa’atike ecmaiyn. Min ehlissemavati ve ehlil eradıyne küllema zekerekez zakirune ve gafele an zikrikel gafilun. Allahumme salli ve sellim barik ala aynil inayeti ve zeynil kıyameti ve kenzil hidayeti ve tırazil hülleti ve arusil memleketi. Ve lisanil hucceti ve şefi’il ümmeti ve imamil hazreti ve nebiyyir rahmeti es’adine muhammedin ve ala ademe ve nuhin ve ibrahimel halili ve ala ehihi muse’l kelimi ve ala ruhillahi ise’l emini ve ala davude ve suleymane ve zekeriyye ve Yahya ve şuaybin ve ala alihim küllema zekerekez zakirune ve gafele an zikrikel gafilun. Allahumme ya daimel fazli alel beliyyeti ya ba’sitel yedeyni bil atiyyeti. Ya sahibel levahibis seniyyeti ya gafirez zunubi vel hatiyyeti. Salli ve sellim ala seyyidina muhammedin hayril vera seciyyeti ve ala alihi ve eshabihir beretinnakiyyeti vağfirlena ya Rabbena fi hazihil cem’iyyeti hak la ilahe illallahu muhammedun resulullahi ibrahimu halilullahi sallahu teala aleyhi ve sellem. Ya seyidi ya resulallahi ya senedi ve ya melazi zuhri ente tekfini hak la ilahe illallahu muhammedurresulullahi ibrahimu halilullahi sallahu teala aleyhi ve sellem. Ya sahibel vakti ya gavse zamani ve ya hulasetel enbiyai ya cevherel kevneyni. Hak la ilahe illallahu muhammederrusullahi ibrahimu halillullahi sallahu teala aleyhi ve sellem. Ya rafi’ız zera ya melce’el fukarai ve ente aynül vera. Ya sahibel ayney. Hak la ilahe illallahu muhammederrusullahi ibrahimu halillullahi sallahu teala aleyhi ve sellem. Ce’alte medhe resulullahi muğtemedi le allehu inde tekfini yükafini Hak la ilahe illallahu muhammederrusullahi ibrahimu halillullahi sallahu teala aleyhi ve selleme ize etani beşirun vellezi me’afu bi fazlihi inde telkini yulagini Hak la ilahe illallahu muhammederrusullahi ibrahimu halillullahi sallahu teala aleyhi ve selleme (aleyhi elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin bağdeha mi’etun madrubetun fi semanine elfu elfi tis’ine 3) kul la ilahe illallahu muhammederrusullahi ibrahimu halillullahi sallahu teala aleyhi ve selleme alel nuril mübiyni. Ahmedel Mustafa seyyidil murseliyne ve ala alihi ve sahbihi ecmaiyne. Ya allahu ya rahmanu irhamil müslimiyn. Ya allahu ya rahmanunsurilmüslimiyn elfu elfi salatin summe elfu elfi selamin alessirril aziym. Ahmedel Mustafa seyyidel alemiyne ve ala alihi ve sahbihi ecmaiyne. Ya hannanu ya mennanu teveffena alel imane. Salati ve Selami ala bedrittemami ila yevmil kıyameti ve’fi turizzamani. Salavatullahi ala men lehuş’şefaatu alametu nebiyyine muhammedin mu’zellelul bil gamameti ya Mustafa şey’ellillahi ya sirran min sirrillahi ya Mustafa şey’enlillahi ya feyzen min feyzillahi ya Mustafa şey’en lillahi ya Nuran min nurullahi. Ya mutecelli irham zunni ya mute’ali eslih hali ( 3 ). Ya resulallahi gavsel ve medede ya habiballahi aleykel mu’temede ya nebiyallahi kül’lena şafi’an ente. Vallahu şefi’ul la turattu. Allahumme yessir lenelilm. La ilahe illallah (3) muhammedün resulullahi hakken ve sıdkan ve salli ve sellim ala eşrefi nuri cemi’il enbiyai vel mürseliyne velhamdulillahi rabbil alemiyn."
179 SALAVAT-I MEŞİŞ "Allahumme salli ala men minhun şakkatil esraru vel felekatil envar ve’fihi ertakatil hagaik ve tenezzelet ulumu ademe veağcezel halaikı. Ve lehu tezaeletil fuhumu felem yudrikhu minne sabikun vela lahikum. Veri’yazul melekuti bi zehri cemalihi nulikatun. Ve hıyazul ceberuti bi feyzi envarihi mütededefikatun. Vela şey’e illa vehüve bihi menutun. İzlevlel vasitatü lezzehebe kema gıylel mevsut. Salaten teliku bike minke ileyhi kema hüve ehluhu. Allahumme innehu sirrukel camiuddalu aleyke. Ve hicabukel eağzemulkaaimu leke beyne yedeyke. Allahumme elhikni bi nesebihi. Muhakkıkni bi hasebihi ve arrifni iyyahu marifeten eslemu biha min mevaridil cehli ve ekreu biha minnevaridil fazli. Vahmilni ala sebilihi ila hazretike hamlen mahfuzen binusretik. Vakzif bi alel batıli fe’edmeguhu. Ve züccebifi biharil ehadiyyeti venşurni minevhalid tevhid. Ve ağrikni fi ayni bahril vahdeti hatta la era vela esmea vela ecide vela uhisse illa biha. Vec alillahummelhicabel’eağzeme hayate ruhi. Ve ruhahu sirru hakikati ve hakikatahu camia evalimi bi tahdigılhakkilevvel. Ya evvelu ya hairu ya zahiru batil. Esmiğ nidai lima semiğ’ate bihi nidaae abdike zekeriyya vensurni bike leke. Ve eyyidni bike leke. Vecmağ beyni ve beynike vehul beyni ve beyne gayrik (3). Allahu allahu allahu inellezi faraze aleykel kur’ane leraaadduke ila me’ağdil Rabbena Atina min ledunke rahmetel ve heyyidlena min emrina reşeda (3).

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİYM

Allahumme meşrah bissalati aleyhi sudurena veyessir biha umurina. Ve ferric biha humumena. Vekşif biha gumumena. Vağfir biha zunubena. Vakzi biha duyunena. Ve eslih biha ehvalena. Ve beliğ biha amalena ve tekabbel biha tevbetena. Vağsilbiha havbetena vensur biha huccetena ve dahhir biha elsinetelena ve elis biha vahşetena verhambiha gurbetena. Vec’alha Nuran beyne eydina vemilhalfina ve’an eymanina ve’an şemaina ilina. Vemin fevgina vemin tahtina vefi hayatina ve mevtina vefi kuburina ve haşrina ve zillen yevmel kıyameti ala ru’usina. Ve seggil biha mevazina hasenetina ve edim berekatiha aleyna hatta elga nebiyyena ve seyyidina muhammeden sallahu teala aleyhi ve ala alihi ve selleme ve nahnu aminune mutmain’nune ferihune müstebşirun vela tuferrik beynena ve beynehu hatta tuthilena muthalehu ve tekvine ila cevarihil kerimi meallezine en amte aleyhim minennebiyyine vessıddıkiyne veşşuhedai vessalihine vehasune ulaike vefika. Allahumme ya daimel fazli alel beriyyeti ya basitel yedeyni bil atıyyeti ya sahibel mevahibi seniyyeti ya gafirezzunubi velhatiyyeti sallu ve sellim ala seyyidina muhammedin hayrilvera seciyyeti ve ala alihi ve eshabihilberratinnakiyyeti vağfirlena ya Rabbena fi hazihil cem’iyyeti. Hak la ilahe illallah muhammedurresullullah ibrahimu halilullah sallahu teala aleyhi ve sellem.

YA HAYYU YA KAYYUMU YA ALLAHU YA BEDİASSEMAVATİ VELARZİ YA ZEL CELALİ VEL İKRAM (3)
FERDÜN HAYYUN KAYYUMUN HAKEMUN ADLUN KUDDUSUN VELHAMDULİLLAHİ RABBİL ALEMİYN (3)

Rabbena Atina fiddunya haseneten vefilahireti haseneten ve gına azabennari ve’edhilcenneti meal ebrari YA AZİZU YA GAFFARU Bİ HURMETİ TAHA VE YA’SİN AMİNE VELHAMDULİLLAHİ RABBİL ALEMİYN."
180. salavat
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin cerri envarike ve ma'dani esrarike ve lisani hüccetike ve arusi memdeketike ve imami hadratike ve tirazi münakike ve haza ini rahmetike ve tariki şeriatikel mütalazzini tafa hidike insani aynil vucudi vessebabi fikufikuni mevcudin ayni ağyani halkikel mukaddimi min nuridiyaike salaten tedumu bidevamike vebku bibakatike La müstahya lehadüne ilmike salaten turdiyke veterdiyhi veterda biha anna ya rabbel alemin.

Bitti Elhamdürillah.ALLAH kabul etsin.

EMİR BUHARİ HAZRETLERİ’NİN MUSİBETLERE KARŞI OKUDUĞU SALAVAT
Allahümme salli ala muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellim* Ya ıddeti ınde şiddeti* Ve ya ğavsi ınde kürbeti* Ve ya harisi ınde külli musiybeti* Ve ya hafizıy ınde külli beliyyeti* ve salli ala muhammedin ve alihi ve ala cemiy’ıl mürseliyn* Velhamdülillahi rabbil alemiyn.*

Bu duanın sırları:
Emir Buhari Hazretleri buyuruyorlar ki:
“-Her kim bu duayı sabah okursa semadan yağmur yağıp sel olsa akşama kadar ona bir zarar veremez.Yine akşamleyin okursa sabaha kadar kendisine hiçbir zarar ve musibet dokunmaz.Yetmiş melek her zaman o kimseyi koruma altında bulundurur. Gerek semavi ve gerekse yeryüzü afetlerinden ve şerli insanların her türlü kötülüğünden emin olursun.”
Bu salavatın deprem tehlikesinden korunmak için okunması ve vird edinilmesi tavsiye ediliyor.

bayağı kapsamlı bir çalışma olmuş.

+ 8 az gelir amma ne yapalım şimdilik idare :;-):

Delai-l Hayrattaki saklanan sır olan salavat hangisidir acaba?

Güncelleme...

Fetvamerkezi | Ehl-i sünnet fetvaları

Fetva*merkezi bir online fetva hattı projesidir. Alanında uzman medrese hocaları tarafından sorulan sorulara cevap verilir, islami ve dini konularda makale ve bilgiler paylaşılır. Fetvamerkezi Sorulan sorulara verdiği cevaplarda ve yayınladığı islami bilgilerde ehl-i sünnet kaynaklarından istifade edilir ve asla başka kaynaklar kullanılmaz


Hayatın İçinden İslam

MollaCami.Com