Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


tarih testleri-cevaplı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ DERSİ TEST


1- İngiltere'nin Rusya'yı Osmanlı ülkesi üzerinde serbest bırakması anlamı taşıyan gelişme aşağıdakilerden hangisidir ?


A) Paris Antlaşması
B ) Reval Görüşmesi
C) Üçlü İttifak'ın oluşması
D) Bab-ı Ali Baskını
E) Londra Antlaşması

2- Aşağıdakilerden hangisi II.Abdülhamit Döneminde gerçekleştirilmemiştir?


A) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması .
B ) Düyun-ı Umumiye örgütünün kurulması .
C) İlk Türk Anayasa'sının kabulü.
D) II.Meşrutiyet'in ilanı.
E) Batı esaslarına göre eğitim yapan çok sayıda okulun açılması.


3-Aşağıdaki devletlerden hangisi 1.Dünya savası sonunda kurulan devletlerden birisi değildir?

A)Romanya B )Yugoslavya C)Çekoslovakya D)Avusturya E)Polonya4- I.Dünya Savaşının temel nedenini oluşturan hammadde ve pazar kaynaklarının paylaşımı mücadelesi,aşağıdakilerden hangisinin bir sonucu olarak söylenebilir?

A)Sanayi Devrimi’nin
B )Fransız Devrimi’nin
C)Aydınlanma Çağının
D)İmparatorlukların Kurulmasının
E)İşçi sınıfının ortaya çıkmasının


5- I.Dünya Savaşının temel nedeni, Sanayileşmiş devletler arasındaki hammadde ve pazar kaynaklarının paylaşımı sorunudur.
Bu duruma göre,I.Dünya savaşındaki öncelikli amaç aşağıdakilerden hangisidir?


A)Sömürgecilik
B )Ulusal sınırların belirlenmesi
C)Milliyetçilik kavramının gelişmesi
D)Ticareti geliştirme
E)İmparatorluklar kurmak


6-Türkçülük akımının Osmanlıcılık akımı yerine geçmesinde etkili olmuştur.Osmanlıcılık akımının gerçekleşemeyeceğini gösteren bu olay hangisidir?


A)31 Mart Olayı
B )II.Meşrutiyetin İlanı
C)Balkan Savaşları
D)Bulgaristan’ın bağımsız olması
E)Trablusgarp Savaşı

7-Mustafa Kemal aşağıdaki cephelerden hangisinde ilk kez görev almıştır?

A)Çanakkale Cephesi
B )Filistin-Suriye Cephesi
C)Kafkas Cephesi
D)Trablusgarb Cephesi
E)Galiçya Cephesi

8-Rodos ve On İki ada aşağıdakilerden hangisinin sonucunda geçici olarak İtalya’nın korumasına bırakıldı?


A)I.Dünya Savaşı
B )1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı
C)Çanakkale Savaşı
D)Trablusgarb Savaşı
E)Kurtuluş Savaşı


9-Osmanlı Devletinin Kuzey Afrika’daki varlığı hangi antlaşma ile sona ermiştir?

A)Berlin Antlaşması
B )Uşi Antlaşması
C)Mondros Antlaşması
D)Sevr Antlaşması
E)İstanbul Antlaşması


10-Aşağıdaki devletlerden hangisinin çalışmaları Balkan Savaşının çıkması üzerinde daha çok etkili olmuştur?


A)Fransa
B )İngiltere
C)İtalya
D)Rusya
E)Almanya

11-Aşağıdaki devletlerden hangisi I.Balkan Savaşına katılmamıştır?

A)Sırbistan
B )Bulgaristan
C)Karadağ
D)Romanya
E)Yunanistan


12-Balkan Ulusları arasında bağımsızlığını elde ederek Osmanlı Devletinden ayrılan ilk ve son devlet hangileridir?


A)Sırbistan-Romanya
B )Bulgaristan-Yunanistan
C)Arnavutluk-Karadağ
D)Yunanistan-Arnavutluk
E) Karadağ-Bulgaristan

13-İttihat ve Terakki Partisinin Bab-ı Ali baskını denilen hükümet darbesi ile iktidara gelmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucunda olmuştur?


A)Birinci Dünya savaşı
B )Meşrutiyet’in İlanı
C)Trablusgarp Savaşı
D)Kanun-i Esasi’nin ilanı
E)Birinci Balkan Savaşı

14-Aşağıdakilerden hangisi I.Balkan Savaşının sonuçlarından biri değildir?


A)Avrupa kıtasında sadece Doğu Trakya toprakları elimizde kaldı.
B )Arnavutluk bağımsız oldu.
C)Ege Adaları elimizden çıktı.
D)Batı Trakya elimizden çıktı.
E)Bosna-Hersek Avusturya tarafından işgal edildi.


15-I.Balkan Savaşından en büyük payı alarak diğer Balkan Devletlerinin tepkisini çeken devlet hangisidir?
A)Romanya
B )Karadağ
C)Bulgaristan
D)Sırbistan
E)Yunanistan

16-Aşağıdakilerden hangisi I.Balkan Savaşına katılmadığı halde II. Balkan Savaşına katılmıştır?
A)Bulgaristan
B )Karadağ
C)Romanya
D)Yunanistan
E) Sırbistan

17-Osmanlı Devleti II.Balkan Savaşının çıkması sayesinde hangi toprakları geri alma şansını yakalamıştır?

A)Selanik-Yanya
B )Edirne-Kırklareli
C)Girit-Rodos
D)Bosna-Hersek
E)Eflak-Boğdan18-II.Balkan Savaşı sonrasında İstanbul Antlaşması Osmanlı Devleti ile hangi devlet arasında imzalanmıştır?

A)Romanya
B )Yunanistan
C)Karadağ
D)Sırbistan
E)Bulgaristan19-Aşağıdaki Antlaşmalardan hangisi Balkan Savaşları sonucunda imzalanan antlaşmalardan biri değildir?


A)Londra Antlaşması
B )Edirne Antlaşması
C)İstanbul Antlaşması
D)Atina Antlaşması
E)Bükreş Antlaşması20-İngiltere’nin Osmanlı Devletini koruma politikasından vazgeçmesi üzerinde aşağıdakilerden hangisinin rolü en büyük olmuştur?


A)Almanya’nın birliğini sağlaması
B )İtalya’nın birliğini sağlaması
C)Osmanlı devletinin zayıflaması
D)Osmanlı Devletinin Balkan Savaşlarını kaybetmesi
E)İtalya’nın Trablusgarb’ı alması
21-Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşı öncesinde Almanya’nın Osmanlılara yaklaşmasında etkili olan sebeplerden biri değildir?
A)Halifenin etkisiyle Müslümanları İngilizlere Karşı ayaklandırmak istemesi
B )Boğazları denetim altına almak istemesi
C)Sömürge yollarına egemen olmak istemesi
D)İngilizlerin savaş yükünü artırmak istemesi
E)Osmanlı Devletinin sanayileşmesini sağlamak istemesi22-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşı sırasında aldığı kararlardan biridir?
A)Meşrutiyetin ilanı
B )Kanun-i Esasinin ilanı
C)On iki adaların geçici olarak İtalya’ya bırakılması
D)Kapitülasyonların kaldırılması
E)Kıbrıs Adasının İngiltere’ye bırakılması23-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin I.Dünya Savaşında savaştığı Cephelerden değildir?
A)Galiçya Cephesi
B )Filistin-Suriye Cephesi
C)Irak Cephesi
D)Kanal Cephesi
E)Trablusgarb Cephesi24-I.Dünya Savaşında Osmanlı Devletinin açtığı ilk Cephe hangisidir?
A)Çanakkale Cephesi
B )Kafkas Cephesi
C)Kanal Cephesi
D)Suriye Cephesi
E)Irak Cephesi25-Osmanlı Devleti I.dünya savaşı sırasında ilk cepheyi hangi devlete karşı açmıştır?
A)İngiltere
B )Fransa
C)Rusya
D)Yunanistan
E)İtalya


26-Aşağıdaki Cephelerden hangisi İngiltere’nin Sömürgeleri olan Hindistan ve Avusturalya ile bağlantısını kesmek için açılmıştır?
A)Çanakkale Cephesi
B )Kafkas Cephesi
C)Irak Cephesi
D)Kanal Cephesi
E)Suriye Cephesi


27-Sovyet Rusya I.Dünya Savaşından hangi antlaşma ile çekildi?
A)Versay Antlaşması
B )Triyanon Antlaşması
C)Brest-Litowsk Antlaşması
D)Moskova Antlaşması
E)Nöyi Antlaşması


28-I.Dünya Savaşının sonucunu belirleyen en önemli olay hangisidir?
A)Çanakkale Savaşı
B )İtalya’nın İtilaf Devletleri grubuna geçmesi
C)ABD’nin savaşa girmesi
D)Rusya’da İhtilal olması
E)Kanal Cephesinin açılması

29-Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşı sonrasında imzalanan antlaşmalardan biri değildir?
A)Triyanon Antlaşması
B )Nöyi Antlaşması
C)Sen-Jermen Antlaşması
D)Uşi Antlaşması
E)Versay Antlaşması


30-Aşağıdaki devletlerden hangisi I.Dünya Savaşına katılmış olamaz?
A)Romanya
B )Japonya
C)Yunanistan
D)Polonya
E)İtalya


31-Çekoslovakya devleti hangi antlaşma sonucunda kurulmuştur?
A)Sen-Jermen Antlaşması
B )Lozan Antlaşması
C)Triyanon Antlaşması
D)Versay Antlaşması
E)Brest-Litowsk Antlaşması


32-Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşının sonuçlarından biri değildir?
A)Rusyada Çarlık yıkıldı
B )I.Dünya savaşının süresi uzadı
C)Müttefik Donanması ilk yenilgisini aldı
D)Ege Adaları elimizden çıktı.
E)Rusya Müttefiklerinden yardım alamayınca rejim değişikliğine uğradı.

CEVAP ANAHTARI


1 B 6 C 11 D 16 C 21 E 26 D
2 A 7 D 12 D 17 B 22 D 27 C
3 A 8 D 13 E 18 E 23 E 28 C
4 A 9 B 14 E 19 B 24 B 29 D
5 A 10 D 15 C 20 A 25 C 30 D
31 A 32 D


Lise 1-2-3

MollaCami.Com