Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Geceleri İhyâ Etmek

Gece, dünyâ boyuna ve endâmına göre biçilmiş bir huzur ve nîmet elbisesidir. Madden ve mânen gizlenmek isteyenler için de, mükemmel bir örtüdür. Nitekim gecenin bu vasfı Nebe' Sûresi'nde:

“Biz geceyi bir elbise yaptık.” (en-Nebe', 10) buyrularak beyân edilmektedir. Gerçekten gecenin, sıhhî, ictimâî, ahlâkî ve bediî bir libâs olduğu muhakkaktır. İnsanın kendi iç dünyâsına dönebil­mesi ve gündüzün maddî-mânevî sıkletlerini (ağırlıklarını) atabilmesi, ancak gecenin sükûnetine bürünmesiyle mümkündür. Çünkü gündüzler, gecenin sıhhî ve rûhî istirahatini vermekten uzaktır. Gecelerin nîmetini bilmeyenler için gündüzün hayrını düşünmek mümkün değildir. Gecenin sû-i istîmâli ve boş şeylerle geçirilmesi, sabahın selâmetini ve hakîkatini zâyî etmekten başka bir şey değildir.

Kalb eh­li için ge­ce­nin sü­kû­ne­tin­den da­ha fe­yiz­li bir za­man ola­maz. Ge­ce­le­ri -bel­li mik­tar­da- uya­nık ge­çi­re­rek onun feyz ve be­re­kâ­tın­dan is­ti­fâ­de et­mek îcâb eder. Bu hu­sus­ta âyet-i ke­rî­me­ler­de şöy­le buyrulur:

“ (O mut­ta­kî kim­se­ler, ge­ce­le­ri na­maz kıl­mak ve is­tiğ­fâr et­mek için) yan­la­rı­nı (tat­lı) ya­tak­la­rın­dan kal­dı­rır­lar. Rab­le­ri­ne, azâ­bın­dan kor­ka­rak ve rah­me­ti­ni uma­rak duâ eder­ler , yal­va­rır­lar. Ken­di­le­ri­ne ver­di­ği­miz rı­zık­lar­dan da ha­yır yol­la­rı­na in­fâk eder­ler. Yaptıklarına karşılık olarak, onlar için nice sevindirici ve göz kamaştırıcı nîmetlerin saklı olduğunu hiç kimse bilmez.” (es-Sec­de, 16-17)

“Ge­ce­nin bir kıs­mın­da O'na sec­de et! Ge­ce­nin uzun bir bö­lü­mün­de de O'nu tes­bîh et!” (el-İn­sân, 26)

Gecenin ilâhî ve mânevî manzaralarını müşâhede edebilmek için, onu gâ­yeli kullanmak mecbûriyeti vardır.

“ (Gerçekten takvâ sâhibi olanlar) gecenin az bir kısmında uyurlar. Seher va­kitlerinde hep istiğfâr ederler.” (ez-Zâriyât, 17-18)

“Gecenin bir kısmında da uyanıp sana has bir ilâve olmak üzere namaz kıl! Umulur ki Rabbin seni makâm-ı mahmûda (şefaat makamına) ulaştırır.” (el-İsrâ, 79)

Teheccüd namazı bu âyet-i kerîme ile Peygamber Efendimiz'e farz, biz ümmetine ise sünnet-i müekkede kılınmıştır. Cenâb-ı Hak bu mühim sünneti devâm ettirenleri şöyle methetmektedir:

“ (O Rah­mân'ın kul­la­rı ki,) Rab­'le­ri­nin hu­zû­run­da kı­yâ­ma du­ra­rak ve sec­de­le­re ka­pa­na­rak ge­ce­le­ri­ni ih­yâ eder­ler.” (el-Fur­kân, 64)

Di­ğer bir âyet-i ke­rî­me­de Ce­nâb-ı Hak şöy­le bu­yu­rur:

“ (Ey Ra­sû­lüm!) Al­lâh, (ge­ce na­ma­za) kalk­tı­ğın va­kit se­ni ve sec­de eden­ler ara­sın­da dolaşmanı gö­rü­yor.” (eş-Şuarâ, 218-219)

Bu güzel paylaşımın için çok teşekkürler umut kardeşim :)


Bu güzel paylaşımın için çok teşekkürler umut kardeşim :)


:) :) :)

Paylaşıma olan ilginiz için ben teşekkür ederim hadi gülümse ve zeynep88 kardeşlerim ;)

eline sağlık kardeşim
RABBİM gece ibadetinin tadını alanlardan eylesin
rızasına nail eylesin..

amin hak yolcusu kardeşim,duanıza cümlemiz için "amin" diyorum.


eline sağlık kardeşim
RABBİM gece ibadetinin tadını alanlardan eylesin
rızasına nail eylesin..

Bu güzel paylaşımın için çok teşekkürler umut kardeşim :)


Bu güzel paylaşımın için çok teşekkürler umut kardeşim :)

ben de sizlere teşekkür ederim :)

Kalb eh­li için ge­ce­nin sü­kû­ne­tin­den da­ha fe­yiz­li bir za­man ola­maz. Ge­ce­le­ri -bel­li mik­tar­da- uya­nık ge­çi­re­rek onun feyz ve be­re­kâ­tın­dan is­ti­fâ­de et­mek îcâb eder.Hz.Allah razi olsun Rabbim bizlere o gecelerin feyz ve be­re­kâ­tın­den is­ti­fâ­de edenlerden eylesin inş.

Hz.Allah razi olsun Rabbim bizlere o gecelerin feyz ve be­re­kâ­tın­den is­ti­fâ­de edenlerden eylesin inş.


Amin İnşeAllah...

Amin... Allah sizlerden de razı olsun...

konu çokk güzel...
de...
umut kim... ::) ::)


umut kim... ::) ::)


konuyu paylaşan kişi :)

:)

Allah razı olsun Yağmur (Umut) kardeşim...
İyi değerlendirenlerden oluruz inşaallah ::) :-\ :'(


Nafile İbadetler

MollaCami.Com