Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Min Kur'anil Aziym Yubtilel Batil ( Eksiksiz Sihri Batıl Etme )

Min Kur'anil Aziym Yubtilel Batil ( Eksiksiz Sihri Batıl Etme )

HER BİR TEDAVİ 70 DEFA SUYA OKUNMALI
TEDAVİYE GÜN GÜNDE BAŞLAYABİLİRSİNİZ HEPSİNİ BİRDENDE YAPABİLİRSİNİZ.
BİRİNCİ TEDAVİ

Bakara Süresi 101. 102. 103

Bismillah irrahman irrahiym

1. Elif Lam Mim

101
Ve lemmâ câehum resûlun min indillâhi musaddikun limâ meahum nebeze ferîkun minellezîne ûtûl kitâb(kitâbe), kitâballâhi verâe zuhûrihim ke ennehum lâ ya’lemûn(ya’lemûne).
102.
Vettebeû mâ tetlûş şeyâtînu alâ mulki suleymân(suleymâne) ve mâ kefere suleymânu ve lâkinneş şeyâtîne keferû yuallimûnen nâses sihrâ, ve mâ unzile alel melekeyni bi bâbile hârûte ve mârût(mârûte), ve mâ yuallimâni min ehadin hattâ yekûlâ innemâ nahnu fitnetun fe lâ tekfur fe yeteallemûne minhumâ mâ yuferrikûne bihî beynel mer’i ve zevcih(zevcihî), ve mâ hum bi dârrîne bihî min ehadin illâ bi iznillâh(iznillâhi), ve yeteallemûne mâ yadurruhum ve lâ yenfeuhum ve lekad alimû le menişterâhu mâ lehu fîl âhireti min halâkın, ve le bi’se mâ şerev bihî enfusehum lev kânû ya’lemûn(ya’lemûne).
103.
Ve lev ennehum âmenû vettekav le mesûbetun min indillâhi hayr(hayrun), lev kânû ya’lemûn(ya’lemûne).
Ayetel Kursi Okuyunuz.

Eiynu hamile kitabi haza Hastaadı ibni Anneadı ( Eğer kadınsa ibni yerine binti )

Allahummeşfi hamile kitabi haza Hastaadı ibni Anneadı ( Eğer kadınsa ibni yerine binti )

Allahummahfaz hamile kitabi haza Hastaadı ibni Anneadı ( Eğer kadınsa ibni yerine binti )

Salavat

İKİNCİ TEDAVİ

Araf Süresi
116. 117. 118. ayet

Bismillah irrahman irrahiym
1.
Elif Lam Mim Sad
116.
Kâle elkû fe lemmâ elkav seharû a’yunen nâsi vesterhebûhum ve câû bi sihrin azîm(azîmin).
117.
Ve evhaynâ ilâ mûsâ en elkı asâke, fe izâ hiye telkafu mâ ye’fikûn(ye’fikûne).
118.
Fe vakaal hakku ve batale mâ kânû ya’melûn(ya’melûne).
Ayetel Kursi Okuyunuz.

Eiynu hamile kitabi haza Hastaadı ibni Anneadı ( Eğer kadınsa ibni yerine binti )

Allahummeşfi hamile kitabi haza Hastaadı ibni Anneadı ( Eğer kadınsa ibni yerine binti )

Allahummahfaz hamile kitabi haza Hastaadı ibni Anneadı ( Eğer kadınsa ibni yerine binti )

Salavat

ÜÇÜNCÜ TEDAVİ
ENFAL 6. 7. 8.
6. Yucadilûneke fîl hakkı ba'de mâ tebeyyene ke ennemâ yusâkûne ilâl mevti ve hum yanzurûn(yanzurûne).
7. Ve iz yaıdukumullâhu ihdât tâifeteyni ennehâ lekum, ve teveddûne enne gayra zâtiş şevketi tekûnu lekum, ve yurîdullâhu en yuhıkkal hakka bi kelimâtihî ve yaktaa dâbiral kâfirîn(kâfirîne).
8. Li yuhıkkal hakka ve yubtılel bâtıle ve lev kerihel mucrimûn(mucrimûne).
Ayetel Kursi Okunuyunuz.
Eiynu hamile kitabi haza Hastaadı ibni Anneadı ( Eğer kadınsa ibni yerine binti )

Allahummeşfi hamile kitabi haza Hastaadı ibni Anneadı ( Eğer kadınsa ibni yerine binti )

Allahummahfaz hamile kitabi haza Hastaadı ibni Anneadı ( Eğer kadınsa ibni yerine binti )

Salavat


DÖRDÜNCÜ TEDAVİ

Yunus Süresi

Bismillah irrahman irrahiym
80. 81. 82.
1.
Elif Lam Ra
80.
Fe lemmâ câes seharetu kâle lehum mûsâ elkû mâ entum mulkûn(mulkûne).
81.
Fe lemmâ elkav kâle mûsâ mâ ci’tum bihis sihr(sihru), innallâhe se yubtiluh(yubtiluhu), innallâhe lâ yuslihu amelel mufsidîn(mufsidîne).
82.
Ve yuhikkullâhul hakka bi kelimâtihî ve lev kerihel mucrimûn(mucrimûne).
Ayetel Kursi Okuyunuz.

Eiynu hamile kitabi haza Hastaadı ibni Anneadı ( Eğer kadınsa ibni yerine binti )

Allahummeşfi hamile kitabi haza Hastaadı ibni Anneadı ( Eğer kadınsa ibni yerine binti )

Allahummahfaz hamile kitabi haza Hastaadı ibni Anneadı ( Eğer kadınsa ibni yerine binti )

Salavat

BEŞİNCİ TEDAVİ
RAD SÜRESİ 15. 16. 17.
15. Ve lillâhi yescudu men fis semâvâti vel ardı tav’an ve kerhen ve zilâluhum bil guduvvi vel âsâl(âsâli). (SECDE ÂYETİ)
16.Kul men rabbus semâvâti vel ard(ardı), kulillâh(kulillâhu), kul e fettehaztum min dûnihî evliyâe lâ yemlikûne li enfusihim nef’an ve lâ darrâ(darren), kul hel yestevil a’mâ vel basîru em hel testevîz zulumâtu ven nûr(nûru), em cealû lillâhi şurekâe halakû ke halkıhî fe teşâbehel halku aleyhim, kulillâhu hâliku kulli şey’in ve huvel vâhidul kahhâr(kahhâru).
17. Enzele mines semâi mâen fe sâlet evdiyetun bi kaderihâ fahtemeles seylu zebeden râbiyâ(râbiyen), ve mimmâ yûkıdûne aleyhi fîn nâribtigâe hılyetin ev metâın zebedun misluh(misluhu), kezâlike yadribullâhul hakka vel bâtıl(bâtıle), fe emmez zebedu fe yezhebu cufâ’(cufâen), ve emmâ mâ yenfaun nâse fe yemkusufîl ard(ardı), kezâlike yadrıbullâhul emsâl(emsâle).
Ayetel Kursi Okuyunuz.

Eiynu hamile kitabi haza Hastaadı ibni Anneadı ( Eğer kadınsa ibni yerine binti )

Allahummeşfi hamile kitabi haza Hastaadı ibni Anneadı ( Eğer kadınsa ibni yerine binti )

Allahummahfaz hamile kitabi haza Hastaadı ibni Anneadı ( Eğer kadınsa ibni yerine binti )

Salavat

ALTINCI TEDAVİ

İsra 80. 81. 82

Bismillah irrahman irrahiym

80.
Ve kul rabbi edhılnî mudhale sıdkın ve ahricnî muhrece sıdkın vec’al lî min ledunke sultânen nasîrâ(nasîren).
81.
Ve kul câel hakku ve zehekal bâtıl(bâtılu), innel bâtıle kâne zehûkâ(zehûkan).
82.
Ve nunezzilu minel kur’âni mâ huve şifâun ve rahmetun lil mu’minîne ve lâ yezîduz zâlimîne illâ hasârâ(hasâran).
Ayetel Kursi Okuyunuz.

Eiynu hamile kitabi haza Hastaadı ibni Anneadı ( Eğer kadınsa ibni yerine binti )

Allahummeşfi hamile kitabi haza Hastaadı ibni Anneadı ( Eğer kadınsa ibni yerine binti )

Allahummahfaz hamile kitabi haza Hastaadı ibni Anneadı ( Eğer kadınsa ibni yerine binti )

Salavat

YEDİNCİ TEDAVİ

Taha Süresi

Bismillah irrahman irrahiym
66. 67. 68. (69.)
1. Taha
66.
Kâle bel elkû, fe izâ hıbâluhum ve ısıyyuhum yuhayyelu ileyhi min sıhrihim ennehâ tes’â.
67.
Fe evcese fî nefsihî hîfeten mûsâ.
68.
Kulnâ lâ tehaf inneke entel a’lâ.
69.
Ve elkı mâ fî yemînike telkaf mâ sanaû, innemâ sanaû keydu sâhır(sâhırin), ve lâ yuflihus sâhıru haysu etâ.
Ayetel Kursi Okuyunuz.

Eiynu hamile kitabi haza Hastaadı ibni Anneadı ( Eğer kadınsa ibni yerine binti )

Allahummeşfi hamile kitabi haza Hastaadı ibni Anneadı ( Eğer kadınsa ibni yerine binti )

Allahummahfaz hamile kitabi haza Hastaadı ibni Anneadı ( Eğer kadınsa ibni yerine binti )

Salavat

SEKİZİNCİ TEDAVİ
ENBİYA SÜRESİ
16. Ve mâ halaknes semâe vel arda ve mâ beynehumâ lâıbîn(lâıbîne).
17. Lev erednâ en nettehıze lehven lettehaznâhu min ledunnâ in kunnâ fâ’ılîn(fâ’ılîne).
18. Bel nakzifu bil hakkı alel bâtıli fe yedmeguhu fe izâ huve zâhik(zâhikun), ve lekumul veylu mimmâ tasıfûn(tasıfûne).
Ayetel Kursi Okuyunuz.
Eiynu hamile kitabi haza Hastaadı ibni Anneadı ( Eğer kadınsa ibni yerine binti )

Allahummeşfi hamile kitabi haza Hastaadı ibni Anneadı ( Eğer kadınsa ibni yerine binti )

Allahummahfaz hamile kitabi haza Hastaadı ibni Anneadı ( Eğer kadınsa ibni yerine binti )
Salavat
DOKUZUNCU TEDAVİ
SEBE SÜRESİ
47. Kul mâ seeltukum min ecrin fe huve lekum, in ecriye illâ alâllâh(alâllâhi), ve huve alâ kulli şeyin şehîd(şehîdun).
48. Kul inne rabbî yakzifu bil hakk(hakkı), allâmul guyûb(guyûbi).
49. Kul câel hakku ve mâ yubdiûl bâtılu ve mâ yuîd(yuîdu).
Ayetel kursi okuyunuz
Eiynu hamile kitabi haza Hastaadı ibni Anneadı ( Eğer kadınsa ibni yerine binti )

Allahummeşfi hamile kitabi haza Hastaadı ibni Anneadı ( Eğer kadınsa ibni yerine binti )

Allahummahfaz hamile kitabi haza Hastaadı ibni Anneadı ( Eğer kadınsa ibni yerine binti )


Salavat

ONUNCU TEDAVİ

MÜMİN SÜRESİ 3. 4. 5.

1.Hamim

3. Gâfiriz zenbi ve kâbilit tevbi şedîdil ikâbi zît tavl(tavli), lâ ilâhe illâ hûve, ileyhil masîr(masîru).
4. Mâ yucâdilu fî âyâtillâhi illellezîne keferû fe lâ yagrurke tekallubuhum fîl bilâd(bilâdi).
5. Kezzebet kablehum kavmu nûhın vel ahzâbu min ba’dıhım ve hemmet kullu ummetin bi resûlihim li ye’huzûhu ve câdelû bil bâtılı li yudhıdû bihil hakka fe ehaztuhum, fe keyfe kâne ıkâb(ıkâbi).
Ayetel Kursi Okuyunuz.

Eiynu hamile kitabi haza Hastaadı ibni Anneadı ( Eğer kadınsa ibni yerine binti )

Allahummeşfi hamile kitabi haza Hastaadı ibni Anneadı ( Eğer kadınsa ibni yerine binti )

Allahummahfaz hamile kitabi haza Hastaadı ibni Anneadı ( Eğer kadınsa ibni yerine binti )


ONBİRİNCİ TEDAVİ

FUSSİLET SÜRESİ

1. Hamim

40.İnnellezîne yulhıdûne fî âyâtinâ lâ yahfevne aleynâ, e fe men yulkâ fîn nâri hayrun em men ye’tî âminen yevmel kıyâmeh(kıyâmeti), i’melû mâ şi’tum innehu bimâ ta’melûne basîr(basîrun).
41.İnnellezîne keferû biz zikri lemmâ câehum, ve innehu le kitâbun azîz(azîzun).
42. Lâ ye’tîhil bâtılu min beyni yedeyhi ve lâ min halfih(halfihî), tenzîlun min hakîmin hamîd(hamîdin).
Ayetel Kursi Okuyunuz.
Eiynu hamile kitabi haza Hastaadı ibni Anneadı ( Eğer kadınsa ibni yerine binti )

Allahummeşfi hamile kitabi haza Hastaadı ibni Anneadı ( Eğer kadınsa ibni yerine binti )

Allahummahfaz hamile kitabi haza Hastaadı ibni Anneadı ( Eğer kadınsa ibni yerine binti )
Salavat

ONİKİNCİ TEDAVİ
ŞURA SÜRESİ
1. Hamim
2. Ayn sin kaf
22. Terez zâlimîne muşfikîne mimmâ kesebû ve huve vâkıun bihim, vellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti fî ravdâtil cennât(cennâti), lehum mâ yeşâûne inde rabbihim zâlike huvel fadlul kebîr(kebîru).
23. Zâlikellezî yubeşşirullâhu ibâdehullezîne âmenû ve amilûs sâlihât(sâlihâti), kul lâ es’elukum aleyhi ecren illel meveddete fîl kurbâ ve men yakterif haseneten nezid lehu fîhâ husnâ(husnen), innellâhe gafûrun şekûr(şekûrun).
24. Em yekûlûnefterâ alâllâhi kezibâ(keziben), fe in yeşeillâhu yahtim alâ kalbik(kalbike), ve yemhullâhul bâtıla ve yuhıkkul hakka bi kelimâtih(kelimâtihî), innehu alîmun bi zâtis sudûr(sudûri).
Ayetel Kursi Okuyunuz.
Eiynu hamile kitabi haza Hastaadı ibni Anneadı ( Eğer kadınsa ibni yerine binti )

Allahummeşfi hamile kitabi haza Hastaadı ibni Anneadı ( Eğer kadınsa ibni yerine binti )

Allahummahfaz hamile kitabi haza Hastaadı ibni Anneadı ( Eğer kadınsa ibni yerine binti )

ONÜÇÜNCÜ TEDAVİ

Şuara 43. 44. 45.
Bismillah irrahman irrahiym

1.
Ta sin Mim
43.
Kâle lehum mûsâ elkû mâ entum mulkûn(mulkûne).
44.
Fe elkav hıbâlehum ve ısıyyehum ve kâlû; bi izzeti fir’avne innâ le nahnul gâlibûn(gâlibûne).
45.
Fe elkâ mûsâ asâhu fe izâ hiye telkafu mâ ye’fikûn(ye’fikûne).
Ayetel Kursi Okuyunuz.

Eiynu hamile kitabi haza Hastaadı ibni Anneadı ( Eğer kadınsa ibni yerine binti )

Allahummeşfi hamile kitabi haza Hastaadı ibni Anneadı ( Eğer kadınsa ibni yerine binti )

Allahummahfaz hamile kitabi haza Hastaadı ibni Anneadı ( Eğer kadınsa ibni yerine binti )

Salavat

ONDÖRDÜNCÜ TEDAVİ

Felak Süresi
Bismillahirrahmanirrahim

1. Kul e'uzü birabbilfelak
2. Minşerri ma halak
3. Ve min şerri ğasikın iza vekab
4. Ve min şerrinneffasati fiyl'ukad
5. Ve min şerri hasidin iza hased
Ayetel Kursi Okuyunuz.

Eiynu hamile kitabi haza Hastaadı ibni Anneadı ( Eğer kadınsa ibni yerine binti )

Allahummeşfi hamile kitabi haza Hastaadı ibni Anneadı ( Eğer kadınsa ibni yerine binti )

Allahummahfaz hamile kitabi haza Hastaadı ibni Anneadı ( Eğer kadınsa ibni yerine binti )


Salavat


ONBEŞİNCİ TEDAVİ

RİHİ AHMER DUASI

Bismillâhirrâhmânirrahiym bismillâhi ve billâhi ve minellâhi ve ilellâhi
ve fî sebîlillâhi velhamdülillâhi velâ ilâhe illellâhü vellâhü ekber. Ve
eazzü ve ecellü a' zamü ve akderu mimma ehâfü ve ahzeru vellâhü
ekberu kebîran ve subhânellâhi bükraten ve esıylâ. Bismillâhişşâfî
bismillâhilkâfî bismillâhil müâfî bismillâhillezî lâ yedurru measmihî
şey' ün fil' ardı velâ fissemâi ve hüvessemîul alîm. Ve nünezzilü
minelkur' âni mâ hüve şifâün ve rahmetün lil mü' minîn. Allâhümme
enerrâkiy ve enteşşâfî eûzübike min şerri mâ kadayte allâhü ekber,
allâhü ekber, allâhü ekberu eyyühel melekânil azıymân. Eûzü billâhi
rabbî ve rabbükümüllâhü ve hâlikıy ve hâlikukümâ ve müsavvirî ve
müsavvirukümâ hâlikussuveri ve râzikulbeşer. Eûzü billâhi min cemîıl
âfâti velâhâti velbeliyyâti vel' emrâzi vel' eryâhı vel evrâmi vel eskâmi
velkeseli velcünûni velhumûdi vel' âlâmi

eıynû hâmile kitâbî hâzâ ………………………………………………………..

biesmâillâhil kirâm ve âyâtihil ızâmi binûri vechillâhi zilcelâli velikrâm.
Mâlikel mülki vel melekûti vel ızzeti velceberût. Elhayyiddâimilbâkıllezî
lâ yemûtü sübhânehû mâ a' zame şânehû ve erfea
mekânehû ve eazze sültânehû fâtırassemâvâti vel' ardı âlimelǧaybi
veşşehâdetirrahmânirrahıymi melceelkâsidîne müǧıyselmelhûfîn.
Râhımedduafâi velmesâkîn ve râzikalhalkı ecmaıyn. Zül' azameti
vessültâni verra' feti vel' ihsâni velcûdi vel imtinâni elhannânil
mennâni erraûfiddeyyân elkahhârillezî lâ yukherulǧâlibül- mücîrullezî
lâ yücâru aleyhi eûzü bihî min şerril fiteni velmihani ve cemîı emrâzıl
bedeni ve minerrıyhıl ahmeri veddâil ekberi finnefsi verrûhı vellahmi
veddemi vel cildi vel azmi vel urûkı vel asabi veşşâ' ri bi ızzeti men izâ
kadâ emran fe innemâ yekûlü lehû kün fe yekûn. Fesübhânellezî bi
yedihî melekûtü külli şey' in ve ileyhi türceûn. Allâhü ekber, allâhü
ekber, allâhü ekberu yârabbi yâ bâriü yâ muǧıysü yâ cebbâru yâ
kahhâru yâ muksitu yâ kâimü yâ dâimü yâ mübdiü yâ muıydü yâ
sabûru yâ vedûdü yâ kâfî yâ âfî yâ müâfî yâ vâkıy yâ bâkıy yâ
sarîhalmüstasrihıyne yâ ǧıyâselmüsteǧıysîne yâ men emruhû
beynelkâfi vennûni yâ atûfü yâ şefûku yâ kâdiru yâ muktediru yâ ehyâ
yâ şerâhiyâ yâ berâhiyâ edûnây asbâüt âli şedâyül vehîm yâ büyûnâ
yâ şemhıtâ yâ azıymü yâ mükaddimü yâ müahhıru yâ alîmü yâ hakîmü
yâ azıymü yâ hayyü yâ kayyûmü yâ kâimen alâ külli nefsin bimâ
kesebet yâ câmiu yâ nâfiu yâ rabbâhü yâ mevlâhü yâ seyyidâhü yâ
mâlikâhü yâ ǧâyete raǧbetâhü yâ muhsinü yâ mün' ımü yâ
mütefaddılü yâ mütekerrimü yâ men ya' lemü mâ nuhfî vemâ nu' linü
yâ ahkemel hâkimîn yâ veliyyel mü' minîn yâ avned duafâi vel
mesâkîne yâ kâfil mütevekkilîne yâ mükevviral leyli alen nehâri ve
mükevviran nehâri alel leyli yâ kâhira külli şeytânin merîdin yâ kâmia
külli cebbârin anîdin yâ ni' mel mevlâ ve ni' men nasıyr yâ râzikattıflis
saǧıyri yâ râhimeşşeyhıl kebîri yâ câbiral azmil kesîri yâ ilâhel evvelîn
yâ âhiral âhırîn yâ erhamer râhımîn yâ habîbet tevvâbîn yâ hayral
ǧâfirîn yâ hayral vârisîn yâ hayral vâsılîn yâ mâliki yevmiddîn yâ men
iyyâke na' büdü ve iyyâke neste' ıyn vealeyke netevekkelü ve fîke
nerǧabü ve fî mâ ledeyke nercû ve fîke nehâfü

allâhümmeşfi hâmile kitâbî hâzâ ……………………………………………..

min cemîıl emrâdı vel eskâmi vel ıleli vel haleli vel âlâmi
vel meleli vel keseli vel veceli vel evhâmi vezzeleli vez zeheli vel
müǧali vel evrâmi ved demil esvedi vel maǧzıl enkedi verrîhıl ahmeri
veddâil ekberi ved demil asǧari ve cemî' ıl âfâti vel âhâti vel hümûmi
vel maǧmûmi vel kürûbi ves sekteti veddehşeti verra' şeti vet tavşeti
vezzeyǧı vel huzni vessıhri vel mekri vel kaderi vel fütûri vel vühûşi vel
hevâmi ve müşâhanetil avâmi vel inhizâmi ve şerriş şeytâni ves
sültâni vel hukkâmi vez zullâmi vel kahtı vel vebâi vel hebâi vel ǧalâi
vel celâi vez zilzâli vel belâi ve hedmil binâi ve üdâlid dâi ve haybetir
racâi ve şemâtetil a' dâi ve şerril eşrâri ve keydil füccâri vel inhizâmi
ve mahtelefe aleyhilleylü vennehâru min tavârikıl insi vel cânni illâ
târikan yetruku bi hayrin yâ rahmân ve min şerri külli şeytânin racîm
ve min şerri külli dâbbetin ente âhızün binâsıyetihâ inne rabbî alâ
sırâtın müstekıym. Ente rabbî ve ılmüke hasbî aleyke tevekkeltü ve
ileyke iltece' tü yâ ni' mel mevlâ ve yâ ni' mennasıyr ve ente hasbî ve
ni' melvekîl velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym ve

sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihî ve sellim.

BÜTÜN KURANI KERİMDEN SİHRİ HAK İLE BATIL ETME AYETLERİ BU AYETLİ DUADA TOPLANMIŞTIR.

BÜTÜN SİHRİ GİDERİR HER NE OLURSA OLSUN.

HATTA BÜTÜN KAİNATTA YAPILAN HER TÜRLÜSÜ DAHİ ALLAHIN İZNİYLE.

hayrdir.. sanal hocalik mi..?

kardes.. iyi niyetle yazilmis olsada
latince yazilar ile mi yapilacak
tek harfin bile yanlis telaffuzu ile neler olabilecegini kestirebilirmiyiz !!!

aman dikkat


Hatim ve Dualar

MollaCami.Com