Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Filistin Sorununun Tek Çözümü Türk-İslam Birliği

Filistin Sorununun Tek Çözümü Türk-İslam Birliği
TÜRK İSLAM BİRLİĞİ’Nİ TÜM MİLLETİMİZ İSTESİN

Türk İslam Birliği’nde hiçbir Müslüman, Hıristiyan, Musevi acı ç
ekmez. Öldü¬rülmez. Yaralanmaz. Fakir olmaz. Ezilmez. Korku yaşamaz. Hukukta, ada¬lette sorun kalmaz. Fail-i meçhul olaylar olmaz. Fakirlik olmaz. Üretimsizlik olmaz. Cahillik olmaz...

Şüphesiz Allah, kendi yolunda, sanki birbirlerine kenetlenmiş bir bi¬na gibi saf bağlayarak mücadele edenleri sever. (Saf Suresi, 4)
Ve haklarına müdahale edildiği zaman, birlik olup karşı koyanlardır. (Şura Suresi, 39)

- Türk İslam Birliği’nin oluşmasında boşa geçen her gün bir kayıptır, bir za¬rardır.
- Hiç gecikme olmaksızın Türk İslam Birliği hemen oluşturulmalıdır.
- Bütün Türk milleti bu güzel birliği destekliyor ve onaylıyor.
- Bütün Türk devletleri, İslam ülkeleri bu birliği bir zaruret olarak görüyor. Sevinçle samimiyetle destekliyor.
- Amerika’nın, Rusya’nın, Çin’in, Avrupa’nın bütün dünyanın hem maddi hem manevi olarak lehine, hayrına olan bu birlik, bütün dünyaya barış, kar¬deşlik, sevgi ve ferahlık getirecektir.
- Türk İslam Birliği, dünyadaki terörü, karmaşayı, huzursuzluğu, küresel krizi derhal durduracak yegane çözümdür.

Türk-İslam Birliği, bir sevgi birliğidir. Muhabbet birliğidir, gönül birliğidir. Bu birliğin temeli, sevgi, fedakarlık, yardımseverlik, merhamet, hoşgörü, anlayış ve uzlaşıdır. Ayrıca insana saygı, sanatta, bilimde ve teknolojide en yüksek noktaya ulaşmak birliğin hedefidir. Birliğin kurulmasıyla, sadece Türk toplumla¬rı ve Müslümanlar değil, tüm dünya aydınlığa kavuşacaktır.

Son dönemlerde yaşanan gelişmeler, Türk-İslam alemi tarafından büyük bir şevk ve heyecanla beklenen Türk-İslam Birliği'nin kurulmasının çok yakın oldu¬ğunu göstermektedir. Bu tarihi birliğin ilk ve en önemli adımı ise Azerbaycan ve Türkiye'nin iki devlet, tek millet olarak birleşmesi olacaktır. Yakın gelecekte Türkiye süper devlet olarak, Türk-İslam aleminin liderliğini üstlenecek ve Kaf¬kasya'dan Tanzanya'ya, Fas'tan Fiji'ye uzanan geniş bir coğrafyada, tüm Müslü¬manları tek bir çatı altında birleştirecektir.

Birlik olmak Türk-İslam dünyasına müthiş güç kazandıracaktır. İman edenlerin ittifakını güçlü kılan aslında onların imanları ve ihlaslarıdır. Gerçek dostluk ve ittifak ancak samimi iman ile kurulur. Müminler, birbirlerini araya hiçbir çıkar ya da menfaat beklentisi katmadan, halis niyetle ve sadece Allah rızası için se¬ver, Allah rızası için dost olur ve Allah rızası için birlik olurlar. Temeli dünya üzerindeki en sağlam kaynağa, Allah sevgisine ve Allah korkusuna dayalı olan bu birliğin bozulması, dağılıp yıkılması Allah'ın dilemesi dışında hiçbir şekilde mümkün olmaz.

Türk-İslam Birliği Dünyaya Barış Getirecektir

Türk-İslam Birliği öncelikle Müslüman ülkeler arasındaki anlaşmazlıkları çözüp İslam dünyasına sulh getirecek, öte yandan dünya genelinde çatışma ve sava¬şı kışkırtan her türlü hareketin karşısında yer alacak, savaşı körükleyen her tür¬lü girişime karşı engelleyici bir güç olacaktır.

Türk İslam Birliğinin kurulmasıyla, Amerika, Avrupa, Çin, Rusya, İsrail kısaca tüm dünya rahatlayacaktır. Terör sorunu son bulacak, hammadde kaynaklarına ulaşım garanti altına alınacak, ekonomik ve sosyal düzen korunacak, kültürel çatışma tamamen ortadan kalkacaktır. Amerika askerlerini topraklarından bin¬lerce kilometre uzağa göndermek zorunda kalmayacak, İsrail duvarlar arkasın¬da yaşamayacak, Avrupa Birliği ülkeleri ekonomik herhangi bir engelle karşılaş¬mayacak, Rusya güvenlik endişesi duymayacak, Çin hammadde sıkıntısı çekme-yecektir.

Avrupa Birliği’nin terör endişesinden kurtulması onlar için çok büyük bir nimet ve lükstür. Türk-İslam Birliği, bunu sağlayacak kesin çözümdür. İslam âlemin¬de ki bütün çilelerin, bütün kargaşanın bitmesi de Türk İslam Birliği ile müm¬kündür. Türk Devletler bu vesileyle, Avrupa ayarında hatta onu da geçen büyük bir medeniyet hamlesi yapabilirler. Çünkü Türk Devletleri potansiyel yönden çok zengin bir coğrafyadır. Türk İslam Birliği bu bölgeye büyük bir zenginlik, be¬reket, huzur ve kalite getirecektir.

Türk İslam Birliği, Küresel Ekonomik Krizi Durduracak Yegane Çözümdür

Türk-İslam Birliği ticareti canlandıracak, ekonomiyi güçlendirecektir. Ekonomi¬de, siyasi alanda ve kültürel sahada Müslüman ülkeler arasında gerçekleştirile¬cek bir bütünlük, geri kalmış olanların hızla ilerlemesine, gerekli imkana ve alt yapıya sahip olanların bunları en verimli şekilde kullanabilmelerine olanak tanı¬yacaktır. Ekonomik büyüme, bilim ve teknolojiye yapılacak yatırımları artıracak¬tır. Ekonominin gelişimi ile birlikte eğitim seviyesinde de doğal bir yükselme olacak, toplum çok yönlü gelişecektir.

Türk-İslam Birliği, Müslüman alemini de kalkındıracaktır. Oluşturulacak İslam ortak pazarı sayesinde, bir ülkede üretilen ürünler, gümrük, kota gibi sınırsal engellere takılmadan bir diğer ülkede kolaylıkla pazarlanabilecektir. Ticaret ala¬nı genişleyecek, tüm Müslüman ülkelerin pazar payı artacak, ihracat gelişecek, bu, Müslüman ülkelerdeki sanayileşme sürecini hızlandıracak, ekonomide sağla¬nacak kalkınma ile teknolojide de gelişme yaşanacaktır.

Türk-İslam Birliği'nin tesis edilmesiyle enerji kaynakları da güvence altına alı¬nacaktır. Türk-İslam Birliği'yle zengin yer altı kaynaklarının bulunduğu bölgele¬re istikrar ve barış hakim olacak, buralarda demokratik sistem en düzgün şekil¬de işleyecektir. Böylece bu kaynakların en verimli şekilde kullanılmasında ve kaynakların değerlendirilmesinde İslam ülkelerinin olduğu kadar diğer toplumla¬rın da hiçbir zarar görmeyeceği bir model oluşacaktır. Bu da, başta petrol üreti¬mi ve fiyatları olmak üzere dünya ekonomik dengeleri açısından son derece önemli olan hususlarda, istikrarlı ve dengeli bir siyaset izlenmesini sağlayacak¬tır.

Ekonomisi güçlü bir Türk-İslam alemi, Batı dünyası ve diğer toplumlar için de önemli bir refah kaynağı olacaktır. Bu toplumlar karşılarında güven içinde, te¬dirginlik duymadan iş birliği yapabilecekleri, ticari faaliyet içinde olabilecekleri bir güç bulacaklardır. Ayrıca Batılı kurum ve kuruluşların sürekli olarak bu bölge¬lerin kalkınması için aktardıkları fonlara da gerek kalmayacak, bu fonlar dünya ekonomisinin güçlenmesi için kullanılacaktır.

Bu doğrultuda Türk milletine çok büyük görev düşmektedir. Türkiye'nin gö¬revi tüm dünyaya huzur, refah ve bereket getirecek bu Türk-İslam alemi¬nin lideri olmasıdır. Türk-İslam aleminin liderliği dünya tarihinin en büyük vazifelerinden birisidir. TÜRK MİLLETİNİN EN HAYATİ GÖREVLERİNDEN BİRİ BUDUR. Yani Türk Milleti olarak görevimiz sadece Türkiye'yi kurtar¬mak değil bütün Türk-İslam alemini kurtarmak ve dünya barışı ve refahını sağlamaktır.

Milli Değerleri Koruma Vakfı Başkanı
Tarkan Yavaş


Hatim ve Dualar

MollaCami.Com