Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


HATİM DUASI

Elhamdulillahi Rabbil Alemîn..
Vesselâtu vesselamu alâ Resûlina Muhammediv ve alâ âlîhî ve sahbihî ecmaîn!
Allâhumme Rabbenâ Ya Rabbenâ! Tekabbel minnâ!Inneke EnteS Semîul Alîm!
Ya ilâhel Âlemîn! Ya Erhamerrâhimin!

Ilâhî!

Hamdini sözümüze sertâc ettik .Zikrini kalbimize mi’rac ettik.
Kitabını kendimize minhâc ettik. Biz yoktuk Sen vâr ettin.
Varlıgından haberdâr ettin. Aşkınla gönlümüzü bî karar ettin.
İnâyetine sı gındık,
kapına geldik. Hidayetine sıg ındık lütfuna geldik.
Kulluk edemedik affına geldik. Şaşırtma bize dog ruyu söylet.
Sapıtma bizi Hakk’a yönelt. Neş’eni duyur hakikati ög ret yarabbi.

Sen duyurmazsan biz duyamayız. Sen söyletmezsen biz söyleyemeyiz.
Sen sevdirmezsen biz sevemeyiz. Sevdir bize hep sevdiklerini.
Yerdir bize hep yerdiklerini. Yâr et bize hep erdirdiklerini.

Sevdin Habibini kâinata sevdirdin. Sevdin de hıl’at-i risâleti giydirdin.
Makam-ı İbrahim’den Makam-ı Mahmud’a erdirdin. Server-i asfiya kıldın.
Hatem-i enbiya kıldın. Muhammed Mustafa (s.a.v) kıldın.
Salat-u selam, tahiyyat ü ikram, her türlü ihtiram O’na, âline,
ashabına ve etbâına Yâ RAB!

Yâ Rab! “Elhamdülillahi Rabbil âlemin”
(Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’adır.) fermanındaki ezelden ebede
kadar bütün olmuş ve olacak hamd ü senâlarla, âlemlerin yegane
yaratıcısı, besleyip büyütücüsü olan Allah’ım !! Zâtı ecelli âlâna elimizi açtık
“Er-Rahmanir’Rahîm” o Rahman ve Rahîm olan ism-i şeriflerini anarak...

“Mâliki yevmiddîn” (Din gününün sahibidir) ceza gününün yegane
sahibi oldu una inandık ve kadir-i mutlak oldu una güvendik,
gadabından daha geniş olan rahmetinin altında toplandık.
Ellerimizi semâya de il, sarây-ı lâ mekanına açtık,
Lutfeyle yâ Rabbî...

Yâ Rab! “İyyakena budu ve iyyâ kenestaîn”
(Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz.) niyazımızla
söz verdik, bütün varlı ımızla sana döndük, ba landık, kullu umuz, ibâdetlerimiz ancak sanadır, kendimizi senin uçsuz bucaksız inayetine bıraktık, bütün işlerimize senden yardım bekliyoruz lutfeyle Yâ Rabbî!..

Yâ Rab! “İhdines-sırâtel’mustaqîm” (bizi do ru yola ilet) niyazımızla sana sı ındık, hidayetini bekleriz. “Sırâtellezîne en’amte aleyhim” (Kendine nimet verdiklerinin yoluna) beyanınla bizlere târif ve ihsan buyurdu un Hz.Muhammed Mustafa (s.a.v)’nın yoluna düştük, bütün kusur ve günahlarımızın çoklu una bakmayarak hidayet yolunun pervanesi olduk. Boş çevirme, lutfeyle yâ Rabbî!

“Ğayril ma dûbi aleyhim veleddâllîn” (gazaba u rayanların ve sapıtanların yoluna de il) kelâmınla dalâlet ve isyandan sana sı ınıyoruz muhafaza eyle yâ Rabbî!
“Âmîn” niyazımızla duamızın kabulünü istiyoruz.
Lûtfunla, kereminle kabul eyle yâ Rabbî!

Yâ Rab! Şu anda senin medh ü senân için kalem tutan eller, Seni tesbih için ikrâra gelen diller hürmetine, Felekleri nûra, melekleri sürûra, âlemleri huzura kavuşturan o mübarek velâdeti Muhammedî hürmetine,
Dergâh-ı izzetine uzanan, barigâh-ı mecd-i azâmetine açılan mü’min eller hürmetine, aşkınla tutuşup yanan hâlis gönüller hürmetine, ALLAH (c.c.) ALLAH (c.c.) diyerek mübarek ismini anan sâfî diller hürmetine...Gönlümüzü aydınlatacak feyzine, yüzümüzü güldürecek nûruna, ruhumuzu coşturacak aşkına muhtacız.
Bütün ümmet-i Muhammed’e lutfeyle yâ Rabbî!

Ey istedi ini istedi ine veren ve istedi i vakit almak kudretine sahip olan yüce Allahım!
Kiminin başına tâc giydirir kiminin başına taş düşürürsün. Mülk senindir, saltanat senindir. İstedi ine verir istedi inden alırsın. İstedi ini alçaltır istedi ini yüceltirsin. Sen her şeye kâdirsin!...

Bizi Habibin hürmetine yarattın, ten kafesimize can tuzumuz kattın. Gönül odamıza iman nûrunu yaktın. İşte bu nûr-u imanla huzurunda toplandık , kabulümüzü bekliyoruz, kabul eyle yâ Rabbî!..

Ruhumuzun cilası, hayatımızın ziyası, kurtarıcı kelâmın Kur’an-ı Kerîm’ini okuduk.
Başlarımızın tacı, dertlerimzin ilâcı,Habibin Muhammed Mustafa’ya (s.a.v) salat ü selam yolladık;
Dergâh-ı izzetinde kabul eyle yâ Rabbî!..

Okunan Kur’an-ı Kerî m’i ahsen-i kabul ile kabul eyle yâ Rabbî!..

Hasıl olan sevabı iki cihan serveri, kâinatın efendisi, başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilâcı Habîbin sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v)’in rûh-u tayyibelerine hediye eyledik haberdâr eyle yâ Rabbî!..

Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v)’i âmin diyen bu müslümanlardan hoşnut ve razı eyle yâ Rabbî!..
Âmin diyen, gönlü ile bu duaya iştirak eden Müslüman kardeşlerimizi ve ahirete irtihal etmiş bütün yakınlarımızı, dünya ve ahirette Hz.Muhammed (a.s)’den ayırma yâ Rabbî!..

Dünya âleminde ziyaretiyle, uyku âleminde gül cemalinin
müşahedesiyle, âhiret âleminde şefaatini cümlemize ve cümle geçmişlerimize ikrâm eyle yâ Rabbî!..

Hasseten hatim-i şeriften hasıl olan sevabı ilk peygamber Hz. Adem(a.s)’den son Peygamber Hz.Muhammed (s.a.v)’e kadar gelip geçen bütün peygamberlerin aziz ruh-u şeriflerine hediye eyledik hasıl eyle yâ Rabbî!..

Sevgili Peygamber Efendimizin (s.a.v) ehl-i beytinin, bütün Ashab-ı Kiramın ve onlara tâbî olup uyanların, Kur’an’a ve İslam’a hizmet edenlerin aziz ruhlarına hediye eyledik vâsıl eyle yâ Rabbî!..

Bütün evliyaların, meşâyıh-ı kiramın, üstadlarımızın ve üzerimizde hakkı bulunanların ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle yâ Rabbî!...

Filistin’de,Çeçenistan’da, Bosna-Hersek’de, Keşmir’de,Afganistan’da ve daha dünyanın pek çok yerinde şehid olan kardeşlerimizin mübarek ruhlarına ve zulüm altında inleyen müslüman kardeşlerimizin ruhaniyetlerine hediye eyledik hasıl eyle yâ Rabbî!..

Habibin Muhammed Mustafa (s.a.v)’in, Kuran-ı Azîümüşşan’ın ve sevdiklerinin hürmetine yardım eyle, muzaffer kıl müslümanları yâ Rabbî!...

İsimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, mübarek günlerde ve gecelerde bir Fâtiha okuyacak kimsesi kalmamış olan ehl-i imanın ruhlarına da taltif eyle yâ Rabbî!...

Hasseten hasıl olan sevabı, hatim-i şerife katılan kardeşlerimizin ahirete irtihal etmiş bütün yakınlarının ruhlarına hediye eyledik kabul eyle yâ Rabbî! Kabirlerini Kur’an’ın nûruyla aydınlat, kabirlerini pür-nur, makamlarını cennet eyle yâ Rabbî...

Hasbel beşer içlerinden kabir azabına duçâr olan olanlar var ise, okunan Kur’an-ı Hakîm ve Sevgili Peygamberimiz hürmetine afv-ü ma’firet eyle yâ Rabbî!..

Yâ Erhamerrahimîn!
Hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara eda nasibeyle.
Nâ-murad olanları ber-murad eyle, nâ-şâd olan ümmet-i
Muhammedi en kısa zamanda handân-ü şâdân eyle yâ Rabbî!..

Dîn-i mübîn-i İslâm’ı; nusret-i ilahiyenle teyid ve beşeriyyeti nûr-i iman ile tenvir eyle yâ Rabbî!

Ehl-i İslamı daima aziz ve mensur, düşmanlarını zelil ve makhur eyle yâ Rabbî!
Görünür görünmez belalardan, güç yetmez, takat yetişmez akla hayale gelmez musibetlerden cümlemizi lûtfunla esirge ve muhafaza eyle yâ Rabbî!

Dualarımızı huzur-u Beytullah’da yapılan dualara ilhak ve müstacab eyle yâ Rabbî!

Cümlemize son nefeste iman selameti nasibeyle yâ Rabbî!

Neslimizden gelenleri din-i islam üzere sabit kıl ve sana layık kul,habibine layık ümmet olmalarını, İslam için çalışan hayırlı haleflerden olmalarını nasibeyle yâ Rabbî!
Âhir ve akıbetimizi hayreyle yâ Rabbî!

Âmin diyen, gönülden bu duaya iştirak eden kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle,dareyn saadeti nasibeyle, razı oldu un kulların arasın ilhak eyle yâ Rabbî!...
ESSELATU VESSELAMU ALEYKE YA RESULALLAH!
ESSELATU VESSELAMU ALEYKE YA HABİBALLAH!
ALLAHUMME SALLİ VE SELLİM VE BARİK ALÂ SEYYİDİNA MUHAMMED!
LİLLAHİ TEÂLA EL FATİHA!. .

8) 8) 8)

Aminn kardeşim
Allah razı olsun


Elhamdulillahi Rabbil Alemîn..
Vesselâtu vesselamu alâ Resûlina Muhammediv ve alâ âlîhî ve sahbihî ecmaîn!
Allâhumme Rabbenâ Ya Rabbenâ! Tekabbel minnâ!Inneke EnteS Semîul Alîm!
Ya ilâhel Âlemîn! Ya Erhamerrâhimin!

Ilâhî!

Hamdini sözümüze sertâc ettik .Zikrini kalbimize mi’rac ettik.
Kitabını kendimize minhâc ettik. Biz yoktuk Sen vâr ettin.
Varlıgından haberdâr ettin. Aşkınla gönlümüzü bî karar ettin.
İnâyetine sı gındık,
kapına geldik. Hidayetine sıg ındık lütfuna geldik.
Kulluk edemedik affına geldik. Şaşırtma bize dog ruyu söylet.
Sapıtma bizi Hakk’a yönelt. Neş’eni duyur hakikati ög ret yarabbi.

Sen duyurmazsan biz duyamayız. Sen söyletmezsen biz söyleyemeyiz.
Sen sevdirmezsen biz sevemeyiz. Sevdir bize hep sevdiklerini.
Yerdir bize hep yerdiklerini. Yâr et bize hep erdirdiklerini.

Sevdin Habibini kâinata sevdirdin. Sevdin de hıl’at-i risâleti giydirdin.
Makam-ı İbrahim’den Makam-ı Mahmud’a erdirdin. Server-i asfiya kıldın.
Hatem-i enbiya kıldın. Muhammed Mustafa (s.a.v) kıldın.
Salat-u selam, tahiyyat ü ikram, her türlü ihtiram O’na, âline,
ashabına ve etbâına Yâ RAB!

Yâ Rab! “Elhamdülillahi Rabbil âlemin”
(Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’adır.) fermanındaki ezelden ebede
kadar bütün olmuş ve olacak hamd ü senâlarla, âlemlerin yegane
yaratıcısı, besleyip büyütücüsü olan Allah’ım !! Zâtı ecelli âlâna elimizi açtık
“Er-Rahmanir’Rahîm” o Rahman ve Rahîm olan ism-i şeriflerini anarak...

“Mâliki yevmiddîn” (Din gününün sahibidir) ceza gününün yegane
sahibi oldu una inandık ve kadir-i mutlak oldu una güvendik,
gadabından daha geniş olan rahmetinin altında toplandık.
Ellerimizi semâya de il, sarây-ı lâ mekanına açtık,
Lutfeyle yâ Rabbî...

Yâ Rab! “İyyakena budu ve iyyâ kenestaîn”
(Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz.) niyazımızla
söz verdik, bütün varlı ımızla sana döndük, ba landık, kullu umuz, ibâdetlerimiz ancak sanadır, kendimizi senin uçsuz bucaksız inayetine bıraktık, bütün işlerimize senden yardım bekliyoruz lutfeyle Yâ Rabbî!..

Yâ Rab! “İhdines-sırâtel’mustaqîm” (bizi do ru yola ilet) niyazımızla sana sı ındık, hidayetini bekleriz. “Sırâtellezîne en’amte aleyhim” (Kendine nimet verdiklerinin yoluna) beyanınla bizlere târif ve ihsan buyurdu un Hz.Muhammed Mustafa (s.a.v)’nın yoluna düştük, bütün kusur ve günahlarımızın çoklu una bakmayarak hidayet yolunun pervanesi olduk. Boş çevirme, lutfeyle yâ Rabbî!

“Ğayril ma dûbi aleyhim veleddâllîn” (gazaba u rayanların ve sapıtanların yoluna de il) kelâmınla dalâlet ve isyandan sana sı ınıyoruz muhafaza eyle yâ Rabbî!
“Âmîn” niyazımızla duamızın kabulünü istiyoruz.
Lûtfunla, kereminle kabul eyle yâ Rabbî!

Yâ Rab! Şu anda senin medh ü senân için kalem tutan eller, Seni tesbih için ikrâra gelen diller hürmetine, Felekleri nûra, melekleri sürûra, âlemleri huzura kavuşturan o mübarek velâdeti Muhammedî hürmetine,
Dergâh-ı izzetine uzanan, barigâh-ı mecd-i azâmetine açılan mü’min eller hürmetine, aşkınla tutuşup yanan hâlis gönüller hürmetine, ALLAH (c.c.) ALLAH (c.c.) diyerek mübarek ismini anan sâfî diller hürmetine...Gönlümüzü aydınlatacak feyzine, yüzümüzü güldürecek nûruna, ruhumuzu coşturacak aşkına muhtacız.
Bütün ümmet-i Muhammed’e lutfeyle yâ Rabbî!

Ey istedi ini istedi ine veren ve istedi i vakit almak kudretine sahip olan yüce Allahım!
Kiminin başına tâc giydirir kiminin başına taş düşürürsün. Mülk senindir, saltanat senindir. İstedi ine verir istedi inden alırsın. İstedi ini alçaltır istedi ini yüceltirsin. Sen her şeye kâdirsin!...

Bizi Habibin hürmetine yarattın, ten kafesimize can tuzumuz kattın. Gönül odamıza iman nûrunu yaktın. İşte bu nûr-u imanla huzurunda toplandık , kabulümüzü bekliyoruz, kabul eyle yâ Rabbî!..

Ruhumuzun cilası, hayatımızın ziyası, kurtarıcı kelâmın Kur’an-ı Kerîm’ini okuduk.
Başlarımızın tacı, dertlerimzin ilâcı,Habibin Muhammed Mustafa’ya (s.a.v) salat ü selam yolladık;
Dergâh-ı izzetinde kabul eyle yâ Rabbî!..

Okunan Kur’an-ı Kerî m’i ahsen-i kabul ile kabul eyle yâ Rabbî!..

Hasıl olan sevabı iki cihan serveri, kâinatın efendisi, başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilâcı Habîbin sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v)’in rûh-u tayyibelerine hediye eyledik haberdâr eyle yâ Rabbî!..

Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v)’i âmin diyen bu müslümanlardan hoşnut ve razı eyle yâ Rabbî!..
Âmin diyen, gönlü ile bu duaya iştirak eden Müslüman kardeşlerimizi ve ahirete irtihal etmiş bütün yakınlarımızı, dünya ve ahirette Hz.Muhammed (a.s)’den ayırma yâ Rabbî!..

Dünya âleminde ziyaretiyle, uyku âleminde gül cemalinin
müşahedesiyle, âhiret âleminde şefaatini cümlemize ve cümle geçmişlerimize ikrâm eyle yâ Rabbî!..

Hasseten hatim-i şeriften hasıl olan sevabı ilk peygamber Hz. Adem(a.s)’den son Peygamber Hz.Muhammed (s.a.v)’e kadar gelip geçen bütün peygamberlerin aziz ruh-u şeriflerine hediye eyledik hasıl eyle yâ Rabbî!..

Sevgili Peygamber Efendimizin (s.a.v) ehl-i beytinin, bütün Ashab-ı Kiramın ve onlara tâbî olup uyanların, Kur’an’a ve İslam’a hizmet edenlerin aziz ruhlarına hediye eyledik vâsıl eyle yâ Rabbî!..

Bütün evliyaların, meşâyıh-ı kiramın, üstadlarımızın ve üzerimizde hakkı bulunanların ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle yâ Rabbî!...

Filistin’de,Çeçenistan’da, Bosna-Hersek’de, Keşmir’de,Afganistan’da ve daha dünyanın pek çok yerinde şehid olan kardeşlerimizin mübarek ruhlarına ve zulüm altında inleyen müslüman kardeşlerimizin ruhaniyetlerine hediye eyledik hasıl eyle yâ Rabbî!..

Habibin Muhammed Mustafa (s.a.v)’in, Kuran-ı Azîümüşşan’ın ve sevdiklerinin hürmetine yardım eyle, muzaffer kıl müslümanları yâ Rabbî!...

İsimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, mübarek günlerde ve gecelerde bir Fâtiha okuyacak kimsesi kalmamış olan ehl-i imanın ruhlarına da taltif eyle yâ Rabbî!...

Hasseten hasıl olan sevabı, hatim-i şerife katılan kardeşlerimizin ahirete irtihal etmiş bütün yakınlarının ruhlarına hediye eyledik kabul eyle yâ Rabbî! Kabirlerini Kur’an’ın nûruyla aydınlat, kabirlerini pür-nur, makamlarını cennet eyle yâ Rabbî...

Hasbel beşer içlerinden kabir azabına duçâr olan olanlar var ise, okunan Kur’an-ı Hakîm ve Sevgili Peygamberimiz hürmetine afv-ü ma’firet eyle yâ Rabbî!..

Yâ Erhamerrahimîn!
Hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara eda nasibeyle.
Nâ-murad olanları ber-murad eyle, nâ-şâd olan ümmet-i
Muhammedi en kısa zamanda handân-ü şâdân eyle yâ Rabbî!..

Dîn-i mübîn-i İslâm’ı; nusret-i ilahiyenle teyid ve beşeriyyeti nûr-i iman ile tenvir eyle yâ Rabbî!

Ehl-i İslamı daima aziz ve mensur, düşmanlarını zelil ve makhur eyle yâ Rabbî!
Görünür görünmez belalardan, güç yetmez, takat yetişmez akla hayale gelmez musibetlerden cümlemizi lûtfunla esirge ve muhafaza eyle yâ Rabbî!

Dualarımızı huzur-u Beytullah’da yapılan dualara ilhak ve müstacab eyle yâ Rabbî!

Cümlemize son nefeste iman selameti nasibeyle yâ Rabbî!

Neslimizden gelenleri din-i islam üzere sabit kıl ve sana layık kul,habibine layık ümmet olmalarını, İslam için çalışan hayırlı haleflerden olmalarını nasibeyle yâ Rabbî!
Âhir ve akıbetimizi hayreyle yâ Rabbî!

Âmin diyen, gönülden bu duaya iştirak eden kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle,dareyn saadeti nasibeyle, razı oldu un kulların arasın ilhak eyle yâ Rabbî!...
ESSELATU VESSELAMU ALEYKE YA RESULALLAH!
ESSELATU VESSELAMU ALEYKE YA HABİBALLAH!
ALLAHUMME SALLİ VE SELLİM VE BARİK ALÂ SEYYİDİNA MUHAMMED!
LİLLAHİ TEÂLA EL FATİHA!. .

amin amin çok kapsamlı bir dua olmuş eline yüreğine sağlık çok teşekkür ederim


Dualar

MollaCami.Com