Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Bilgisayar Teknik Terimler Sözlüğü

A
A Posteriori Distribution Sonsal Dağılım
A Priori Distribution Önsel Dağılım
A4 Letter A4 Mektup
A4 Small A4 Küçük
Aabbyyzz Aağğşşzz
Abandoned Connection Yarıda Kalan Bağlantı
Abbreviate Kısaltmak
Abbreviated Kısaltılmış
Abbreviation Kısaltma
Abend Olağandışı Son
Abend Olağandışı Sonlanma
Aberration Sapınç
Abnormal End Olağandışı Son
Abnormal Ending Olağandışı Sonlanma
Abnormal Reflection Olağandışı Yansıma
Abort Bir Işi Yarım Bırakma
Abort Bitirmeden Durdurmak
Abort -Den Çıkma
Abort Durdur
Abort Düşürme
Abort İptal
Abort Tamamlamadan Durdurmak
Abort Vazgeç
Abort Vazgeçme
Abort Yarıda Bırakmak
Abort Action Işlemi Durdur
Abort Sequence Durdurma Dizisi
Abort$ Durdur$
Abortdialog Abortdialog
Aborted Connection Durdurulmuş Bağlantı
Aborted Connection Yarıda Kalan Bağlantı
About Hakkında
About Arcserve Agent Arcserve Aracısı Hakkında
About Awfxex Awfxex Hakkında
About Backup Backup Hakkında
About Calculator Hesap Makinesi Hakkında
About Cd Player Cd Okuyucu Hakkında
About Character Map Karakter Eşlem Hakkında
About Chat Sohbet Hakkında
About Chicago Agent Chicago Aracısı Hakkında
About Clipboard Viewer Pano Görüntüleyicisi Hakkında
About Cover Page Editor Kapak Sayfası Düzenleyicisi Hakkında
About Data Map Veri Haritası Hakkında
About Disk Defragmenter Disk Birleştiricisi Hakkında
About Drivespace Drivespace Hakkında
About Edit Edit Hakkında
About Fax Viewer Faks Görüntüleyicisi Hakkında
About File Manager Dosya Yöneticisi Hakkında
About File Transfer Status Dosya Aktarım Durumu Hakkında
About Find Fast Hızlı Bul Hakkında
About Freecell Freecell Hakkında
About Hearts Hearts Hakkında
About Hover! Hover! Hakkında
About Mapinfo Data Installer Mapinfo Veri Yükleyici Hakkında
About Media Player Ortam Yürütücüsü Hakkında
About Media Vision Mixer Driver Media Vision Karıştırıcı Aygıtı Hakkında
About Media Vision Wave Driver About Media Vision Dalga Sürücüsü
About Microsoft Access Microsoft Access Hakkında
About Microsoft Equation Editor Microsoft Denklem Düzenleyicisi Hakkında
About Microsoft Excel Microsoft Excel Hakkında
About Microsoft File Transfer Microsoft Dosya Aktarımı Hakkında
About Microsoft Find Fast Microsoft Hızlı Bul Hakkında
About Microsoft Office Binder Microsoft Office Ciltçi Hakkında
About Microsoft Office Shortcut Bar Microsoft Office Kısayol Çubuğu Hakkında
About Microsoft Organization Chart Microsoft Kuruluş Şeması Hakkında
About Microsoft Powerpoint Microsoft Powerpoint Hakkında
About Microsoft Powerpoint Viewer Microsoft Powerpoint Göstericisi Hakkında
About Microsoft System Info Microsoft Sistem Bilgisi Hakkında
About Microsoft Word Microsoft Word Hakkında
About Minesweeper Mayın Tarlası Hakkında
About Msn Find Msn Bul Hakkında
About Mvi Fm Synth Driver Mvi Fm Brleş Aygıtı Hakkında
About Net Watcher Ağ İzleyici Hakkında
About Notepad Not Defteri Hakkında
About Object Packager Nesne Paketleyici Hakkında
About Office Binder Office Ciltçi Hakkında
About Outgoing Faxes Giden Fakslar Hakkında
About Paint Paint Hakkında
About Passwords Parolalar Hakkında
About Phone Dialer Numara Çeviricisi Hakkında
About Phone Dialer Telefon Çevirici Hakkında
About Program Manager Program Yöneticisi Hakkında
About Quick Viewer Hızlı Bakış Hakkında
About Registry Editor Kayıt Düzenleyici Hakkında
About Scandisk Scandisk Hakkında
About Setup Kur Hakkında
About Soft Font Installer Yazılım Yazıtipi Yükleyicisi Hakkında
About Solitaire Solitaire Hakkında
About Sound Recorder Ses Kaydedicisi Hakkında
About Sysedit Sysedit Hakkında
About System Monitor Sistem Monitörü Hakkında
About Telnet Telnet Hakkında
About The Microsoft Network Microsoft Network Hakkında
About The Title Başlık Hakkında
About Title Başlık Hakkında
About Viewer Gösterici Hakkında
About Volume Control Ses Denetimi Hakkında
About Windows 95 Windows 95 Hakkında
About Winpopup Winpopup Hakkında
About Wmconfig Wmconfig Hakkında
About Wordpad Wordpad Hakkında
Above Üst
Above Yukarıda
Above Üstten
Above Item Öğenin Üstünde
Above Selected Item Seçili Öğenin Üstünde
Abs Mutlak
Abs Mutlakdeğer
Abs() Mut()
Absolute Mutlak
Absolute Address Mutlak Adres
Absolute Code Makine Dilindeki Kod
Absolute Code Mutlak Kod
Absolute Delay Mutlak Gecikme
Absolute Device Mutlak Aygıt
Absolute Error Mutlak Hata
Absolute Error Of Measurement Mutlak Ölçüm Hatası
Absolute Instruction Makine Dilindeki Komut
Absolute Instruction Mutlak Komut
Absolute Instrument Mutlak Ölçü Aleti
Absolute Links Mutlak Bağlaçlar
Absolute Links Mutlak Bağlantılar
Absolute Path Names Mutlak Yol Isimleri
Absolute Positioned Objects (Apo) Mutlak Konumlu Nesneler (Mkn)
Absolute Positioned Paragraph Mutlak Konumlu Paragraf
Absolute Positioning Mutlak Konumlama
Absolute Pressure Mutlak Basınç
Absolute Priority Mutlak Öncelik
Absolute Reference Mutlak Referans
Absolute Stability Of A Linear System Doğrusal Bir Dizgenin Mutlak Kararlılığı
Absolute Stability Of A System Bir Dizgenin Mutlak Kararlılığı
Absolutely Stable System Mutlak Kararlı Dizge
Absolutely Summable Mutlak Toplanır
Absolute-Value Device Mutlak Değer Aygıtı
Absorb Soğurmak
Absorbent Soğurgan
Absorbing State Soğurucu Durum
Absorption Soğurulma
Absorption Soğurum
Absorption Cross-Section Etkin Soğurma Alanı
Absorption Loss Soğurum Yitimi
Absorption Spectrum Soğurum Izgesi
Absorption Trap Soğurum Tuzağı
Absorptive Attenuator Soğurgan Zayıflatıcı
Absref Mutlakref
Abstract Öz
Abstract Özetçe
Abstract Soyut
Abstract Syntax Notation (Asn)
Abstract Syntax Tree Soyut Sözdizim Ağacı
Abstraction Soyutlama
Ac/dc Converter Aa/da Çevirici
Academic Publishing Akademik Yayın
Acc Microelectronics Pentium(R) Cpu To Pci Bridge Acc Microelectronics
Pentium(R) Cpu - Pci Köprüsü
Accel. İvme
Accelerated Test Hızlandırılmış Test
Accelerated Test Ivdirilmiş Sınama
Accelerated Test Ivmeli Sınama
Accelerating Relay Ivme Bağlağı
Accelerating Relay Ivme Rölesi
Acceleration Ivme
Accelerator Hızlandırıcı
Accelerator Ivdirgeç
Accelerator Ivdirici
Accelerator Card Hızlandırıcı Kart
Accelerator Key Hızlandırıcı Tuş
Accelerator Key Hızlandırma Tuşu
Accelerator Key İvmelendirme Tuşu
Accelerometer Ivmeölçer
Accent Diğer
Accent Color Diğer Renk
Accept Benimse
Accept Onayla Kabul Etmek
Accept All Tümünü Benimse
Accept Revisions Değişiklikleri Benimse
Acceptable Level Of Risk Onanabilir Risk Düzeyi
Acceptable Level Of Risk Onanır Risk Düzeyi
Acceptable Mean Life Onanır Ortalama Ömür
Acceptable Quality Level Onanır Nitelik Düzeyi
Acceptable Use Policies (Nsfnet) Kabul Edilebilir Kullanım Politikaları
Acceptance Kabul
Acceptance Onama
Acceptance Boundary Onama Sınırı
Acceptance Criteria Onama Ölçütleri
Acceptance Probability Onama Olasılığı
Acceptance Sampling Onama Örneklemesi
Acceptor Alıcı
Acceptor Level Alıcı Düzeyi
Access Access
Access Erişim
Access Erişmek
Access Authorization Erişim Yetkisi
Access Barred Erişim Engelli
Access Category Erişim Sınıfı
Access Code Erişim Kodu
Access Coding Erişim Kodu
Access Control Erişim Denetimi
Access Control (Decnet) Erişim Denetimi (Decnet)
Access Control (Tcp/ip) Erişim Denetimi (Tcp/ip)
Access Control Key Erişim Denetim Anahtarı
Access Control List Erişim Denetim Listesi
Access Control Lock Erişim Denetim Kilidi
Access Control Methods Erişim Kontrol Yöntemleri
Access Database Access Veritabanı
Access Denied Erişim Engellendi
Access Key Erişim Tuşu
Access List Erişim Listesi
Access Lock Erişim Kilidi
Access Mode Erişim Modu
Access Network Erişim Ağı
Access Number Erişim Numarsı
Access Period Erişim Dönemi
Access Privileges Erişim Ayrıcalıkları
Access Record Erişim Tutanağı
Access Records Access Kayıtları
Access Restrictions Erişim Kısıtlamaları
Access Right Erişim Hakkı
Access Time Erişim Süresi
Access Traffic Erişim Trafiği
Access Type Erişim Türü
Access V2.0 (*.Mdb) Access V2.0 (*.Mdb)
Accessed Eriş(Il)Me Tarihi
Accessed Erişim
Accessed By Erişen
Accessibility Erişilebilirlik
Accessibility Erişim Kolaylığı
Accessibility Kolay Kullanım
Accessibility Error Erişebilirlik Hatası
Accessibility Of Information Bilginin Erişilebilirliği
Accessibility Options Erişilebilirlik Seçenekleri
Accessibility Status Erişilebilirlik Durumu
Accesslinks Add-In Accesslinks İçine-Eklesi
Accessories Donatılar
Accessories Ek Birimler
Accessories Eklentiler
Accessories\fax Donatılar\faks
Accessories\games Donatılar\oyunlar
Accessories\multimedia Donatılar\çoklu Ortam
Accessory Aksesuar
Accessory Donatı
Accessory Eklenti
Accident Ilinek
Accident Kaza
Accidental Ilineksel
Accidental Raslantısal
Accidental Jamming Raslantısal Boğma
Account Hesap
Account File Hesap Kütüğü
Account Name Hesap Adı
Account Number Hesap Numarası
Accountability Izlenebilirlik (Yazılım)
Accounting Finansal
Accounting Hesaplama
Accounting Muhasebe
Accounting Machine Sayışım Makinesi
Accounting Rate Hesaplaşma Oranı
Accreditation Onay Belgesi
Accumulate Biriktirmek
Accumulator Birikeç
Accumulator Biriktirici
Accumulator Bus Birikeç Yolu
Accumulator Register Birikeç Yazmacı
Accuracy Doğruluk
Accuracy Class Doğruluk Sınıfı
Accuracy Of A Measuring Instrument Ölçme Aletinin Doğruluğu
Accuracy Of A Measuring Instrument Ölçme Aygıtının Doğruluğu
Accuracy Of Measurement Ölçümün Doğruluğu
Accuracy Rating Doğruluk Derecesi
Acknowledge Alındı
Acknowledge Alındılamak
Acknowledge (Ascii Character) (Ack) Olumlu Alındı Karakteri
Acknowledge Character (Ack) Alındı Damgası
Acknowledgement Alındı
Acknowledgement Alındı Bildirimi
Acknowledgement Alındılama
Acoustic Akustik
Acoustic Sesli
Acoustic Coupler Akustik Bağlayıcı
Acoustic Coupling Akustik Bağlama
Acoustic Coupling Akustik Bağlaşım
Acoustic Shock Akustik Şok
Acoustic Space Akustik Uzay
Acoustic Surface Wave Akustik Yüzey Dalgası
Acquire Edinmek
Acquisition And Tracking Radar Yakalama Ve Izleme Radarı
Acronym Kısaad
Acronym Kısaltma
Across Yatay
Across Worksheets Çalışma Sayfaları Boyunca
Across, Then Down Önce Yan, Sonra Aşağı Sayfaya
Across, Then Down Önce Yana Sonra Aşağı
Act Edim
Action Etki
Action Eylem
Action Iş
Action Işlem
Action And Reaction Etki-Tepki
Action Arguments Eylem Bağımsız Değişkenleri
Action Bar Işlem Çubuğu
Action Bar Menü Çubuğu
Action Bar Pull-Down Çekmenü
Action Failed Eylem Başarısız
Action Handle Eylem Tutacağı
Action Item Gereği Beklenen Işlem
Action Item Gereği Beklenen Öğe
Action Items Eylem Öğeleri
Action Items (Continued) Eylem Öğeleri (Devamı)
Action List Işlem Listesi
Action Message Işlem Iletisi
Action Name Eylem Adı
Action Number Eylem Numarası
Action On Click Tıklatılınca Yapılan Eylemler
Action Queries Eylem Sorguları
Action Type Eylem Türü
Actionid Eylem Kimliği
Action-Object Oriented Işlem-Nesne Yönelimli
Activate Aktif Etme
Activate Başlatmak
Activate Etkinleştir
Activate Etkinleştirme
Activate Etkinleştirmek
Activate A Window Pencere Etkinleştir
Activate A Window Pencereyi Etkinleştirmek
Activate As Etkinleştir
Activate As Etkinleştirilecek
Activate Contents İçeriği Etkinleştir
Activate Contents İçerik Etkinleştir
Activate Ruler (Keyname) Cetvelı Etkınleştır
Activate Task List Etkin Görev Listesi
Activate Task List Görev Listesi'ni Etkinleştirir
Activate This Window Bu Pencereyi Etkinleştirir
Activates Embedded Or Linked Object Katıştırılmış Veya Bağlantılı Nesneyi
Etkinleştirir
Activates Task List Görev Listesi'ni Etkinleştirir
Activates The Task List Görev Listesini Etkinleştirir
Activation Etkinleştirme
Activator Canlandırıcı
Activator Etkinleştirici
Active Etkin
Active Button Etkin Düğme
Active Call Etkin Arama
Active Chart Etkin Grafik
Active Code Page Not Available From Con Device Etkin Kod Sayfası Con Aygıtından
Kullanılamıyor
Active Control Etkin Denetim
Active Countermeasures Aktif Saldırı
Active Countermeasures Etkin Karşı Önlem
Active Element Etkin Öğe
Active Element Yürürlükteki Öğe
Active End Bitiş Ucu
Active Fax Modem Etkin Faks Modem
Active Fax Modem Type Etkin Faks Modem Türü
Active File Etkin Dosya
Active File Yürürlükteki Dosya
Active Filters Etkin Süzgeçler
Active Form Etkin Form
Active Homing Aktif Özgüdüm
Active Homing Etkin Özgüdüm
Active Line Etkin Hat
Active Link Etkin Bağlantı
Active Macro Etkin Makro
Active Maintenance Time Etkin Bakım Süresi
Active Menace Aktif Tehdit
Active Menace Etkin Tehdit
Active Modules Etkin Modüller
Active Object Etkin Nesne
Active Page Yürürlükteki Sayfa
Active Power Aktif Güç
Active Power Etkin Güç
Active Program Çalışmakta Olan Program
Active Redundancy Etkin Artıklık
Active Reflector Aktif Yansıtıcı
Active Reflector Etkin Yansıtıcı
Active Report Etkin Rapor
Active Risk Aktif Risk
Active Risk Etkin Risk
Active Selection Etkin Seçim
Active Template Etkin Şablon
Active Threat Aktif Tehdit
Active Threat Etkin Tehdit
Active Title Bar Etkin Başlık Çubuğu
Active Transducer Aktif Dönüştürücü
Active Transducer Etkin Dönüştürücü
Active Window Etkin Pencere
Active Window Border Etkin Pencere Kenarlığı
Active Window Help Etkin Pencere Yardımı
Active Wiretapping Aktif Yasadışı Erişim
Activity Etkinlik
Activity Faaliyet
Activity Işleklik
Activity Işlem
Activity Counter Işleklik Sayacı
Activity Ratio Işleklik Oranı
Actual Gerçek
Actual Address Gerçek Adres
Actual Parameter Gerçek Parametre
Actual Size Gerçek Boyut
Actuating Force Eyleyici Kuvvet
Actuating Force Eyleyici Kuvveti
Actuator Eyleyici
Actuator Mantıksal Sürücü
Acute İnce
Acyclic Çevrimsiz
Ad Hoc Plansız
Ad Hoc Tasarsız
Ad Infinitum Sürgit
Adapt Bağdaştırmak
Adapt Uyarlamak
Adaptability Uyarlanırlık
Adaptation Uyarlama
Adapter Adaptör
Adapter Bağdaştırıcı
Adapter Address Bağdaştırıcı Adresi
Adapter Description File (Adf)
Adapter Disabled Bağdaştırıcı Devre Dışı
Adapter Information Bağdaştırıcı Bilgisi
Adapter Not Found Bağdaştırıcı Bulunamadı
Adapter Settings Bağdaştırıcı Ayarları
Adapter Slot Number Bağdaştırıcı Yuva Numarası
Adapter Type Bağdaştırıcı Türü
Adaptive Uyarlanır
Adaptive Differential Pulse Code Modulation Uyarlanır Darbe Darbe Kod Kiplenimi
Adaptive Differential Pulse Code Modulation Uyarlanır Farksal Vurumlu Kod
Kiplenimi
Adaptive Equalization Uyarlanır Denkleştirme
Adaptive Filter Uyarlanır Süzgeç
Adaptive Learning Uyarlanır Öğrenme
Adaptive Predictor Uyarlanır Öngörücü
Adaptive Quantizing Uyarlanır Nicemleme
Adaptive Routing Uyarlanır Yol Atama
Adaptor Bağdaştırıcı
Adaptor Uyarlayıcı
Adb Adb
Add Ekle
Add Eklemek
Add Listeye Ekle
Add Topla
Add Toplama
Add Accent Bar Vurgulu Çubuk Ekle
Add After Sonra Ekle
Add All Add All
Add Arrow Ok Ekle
Add As Standard Scheme Standart Grup Olarak Ekle
Add Authority Ekleme Yetkisi
Add Autotext Otomatik Metin
Add Below Aşağı Ekle
Add Button Düğme Ekle
Add Caption Type Resim Yazısı Türü Ekle
Add Caption When Inserting Eklerken Resim Yazısı Koy
Add Cells As Hücreleri Ekleme Şekli
Add Colon Sütun Ekle
Add Column Field Sütun Alanı Ekle
Add Computer Bilgisayar Ekle
Add Control Denetim Ekle
Add Custom Autoformat Özel Otomatik Biçim Ekle
Add Custom Dictionary Özel Sözlük Ekle
Add Data Field Veri Alanı Ekle
Add Directory Dizin Ekle
Add Driver Sürücü Ekle
Add Echo Yankı Ekle
Add Feature Özellik Ekle
Add File Dosya Ekle
Add Folder Klasör Ekle
Add Fonts Yazıtipi Ekle
Add From File Dosyadan Ekle
Add Group Grup Ekle
Add Help Text Yardım Ekle
Add Indent Girinti Ekle
Add Item Öğe Ekle
Add Language Dil Ekle
Add Left Border Sol Kenar Çizgisi Ekle
Add Legend Gösterge Ekle
Add Line Numbering Satır Numaralandırma Ekle
Add Line Numbering Satır Numaraları Ekle
Add Line Numbering Satır Numarası Ekle
Add Map Feature Harita Özelliği Ekle
Add Matches To List Eski Listeye Ekle
Add Meeting Minutes To Notes Pages Toplantı Tutanağını Not Sayfalarına Ekle
Add New Yeni Ekle
Add New File Type Yeni Dosya Türü Ekle
Add New Hardware Yeni Donanım Ekle
Add New Hardware Wizard Yeni Donanım Ekleme Sihirbazı
Add New Icon Yeni Simge Ekle
Add New Instrument Yeni Gereç Ekle
Add New Model Yeni Model Ekle
Add New Printer Model Yeni Yazıcı Modeli Ekle
Add New Record Yeni Kayıt Ekle
Add Or Remove A Mailer, Reply, Forward, Or Tag The Active Presentation Posta
Gönderici, Yanıt, Ileti Veya Etkin Sunu Görevi Ekler Veya Kaldırır
Add Overlay Yardımcı Grafik Ekle
Add Page Field Sayfa Alanı Ekle
Add Periods Nokta Ekle
Add Port Bağlantı Noktası Ekle
Add Printer Yazıcı Ekle
Add Printer Driver Yazıcı Sürücüsü Ekle
Add Printer Icons To Tray Yazıcı Simgelerini Tepsiye Ekle
Add Printer Wizard Yazıcı Ekleme Sihirbazı
Add Public Key Ortak Anahtar Ekle
Add Queue Driver Kuyruk Sürücüsü Ekle
Add Record Eklenen Tutanak
Add Reference Başvuru Ekle
Add Revision Marks Değişiklik İmleri Ekle
Add Right Border Sağ Kenar Çizgisi Ekle
Add Routing Slip Dolaştırma Notu Ekle
Add Row Field Satır Alanı Ekle
Add Scenario Senaryo Ekle
Add Section Bölüm Ekle
Add Share Paylaşım Ekle
Add Shared Folder Paylaştırılan Klasör Ekle
Add Slides To Microsoft Word Document Microsoft Word Belgesine Slayt Ekle
Add Slip Not Ekle
Add Sound Ses Ekle
Add Space Boşluk Ekle
Add Subtotal To Alt Toplam Ekleme Yeri
Add Table Tablo Ekle
Add Template Şablon Ekle
Add Text Metin Ekle
Add Texture Doku Ekle
Add The Label Bir Disketi
Add This Member Bu Üyeyi Ekle
Add Title Başlık Ekle
Add To Briefcase Evrak Çantası'na Ekle
Add To Custom Colors Özel Renklere Ekle
Add To Dictionary Sözlüğe Ekle
Add To Dictionary Sözlüğe Kat
Add To Document Belgeye Ekle
Add To Favorite Places Sevilen Yerlere Ekle
Add To Favorite Places Sık Aranan Yerlere Ekle
Add To Favorites Sık Kullanılanlar'a Ekle
Add To Field Alana Ekle
Add To List Listeye Ekle
Add To Mru Mru'ya Ekle
Add To Spike Depoya Ekle
Add To Template Şablona Ekle
Add To Template Şablona Kat
Add To Workbook Çalışma Kitabına Ekle
Add Toolbar Araç Çubuğu Ekle
Add Transaction Ekleme Hareketi
Add Unlisted Or Updated Driver Listelenmemiş Veya Güncellenmiş Sürücü Ekle
Add User(S) Kullanıcı Ekle
Add Watch Gözcü Ekle
Add Words To Ekleme Yeri
Add Words To Ekleneceği Sözlük
Add/change Partition Lines Öğelerin Aralarını Tıklatın
Add/remove Ekle/kaldır
Add/remove Programs Program Ekle/kaldır
Add/remove Rem Açıklama Ekle/sil
Add/remove Software Yazılım Ekle/kaldır
Add-Drop Multiplexer Inmeli-Binmeli Çoğullayıcı
Added Features Eklenmiş Özellikler
Added Value Katma Değer
Addend Toplanan
Addenda Dictionary Ek Sözlük
Adder Toplayıcı
Addiction Tiryakilik
Addiction (Muds) Tiryakilik (Mud'larda)
Addin Eklı
Add-In İçine-Ekle
Addin.Manager İçıne_ekle.Yönetıcısı
Adding Ekleme
Adding Ekliyor
Adding Backup Server Yedekleme Sunucusu Ekleme
Add-Ins Add-Ins
Add-Ins İçine-Ekle
Add-Ins Available Kullanılabilir İçine-Ekleler
Addition (Math. Function) Toplama
Additional Features Ek Özellikler
Additional Information Ek Bilgi
Additional Port Information Bağlantı Noktası Ek Bilgisi
Additional Screen Savers Ek Ekran Koruyucuları
Additive Toplamsal
Additive Toplanır
Additive Component Toplanır Bileşen
Additive Function Toplanır Işlev
Additive Noise Toplanır Gürültü
Additive White Gaussian Noise Toplanır Beyaz Gauss Gürültüsü
Addmenu Menüekle
Add-On Eklenti
Add-On Sonradan Eklenen
Add-On Synthesizer Card Installed Ekli Birleştirici Kartı Yüklü
Addrecipient Alıcıekle
Address Adres
Address Bulanak
Address Book Adres Defteri
Address Book Not Valid. Please Select Another One Adres Defteri Geçerli Değil.
Lütfen Başka Bir Tane Seçin
Address Bus Adres Veriyolu
Address Bus Adres Yolu
Address Field Adres Alanı
Address Labels Adres Etiketleri
Address Message Adres Iletisi
Address Modification Adres Değişikliği
Address Of Adres Alma
Address Register Adres Saklayıcısı
Address Register Adres Yazmacı
Address Restrictions Adres Kısıtlamaları
Address Translation Adres Dönüştürme
Addressable Adreslenir
Addressable Memory Adreslenir Bellek
Addressee Alıcı
Addressing Adresleme
Addrout File Kayıt Adres Kütüğü
Addtable Tabloekle
Adequate Upuygun
Adequate Yeterli
Adhesion Yapışım
Adhoc (Query) Anlık (Sorgu)
Adhoc (Query) Plansız (Sorgu)
Adjacency Bitişiklik
Adjacency Komşuluk
Adjacency Graph Bitişiklik Çizgesi
Adjacency Matrix Bitişiklik Matrisi
Adjacent Bitişik
Adjacent Komşu
Adjacent Channel Komşu Kanal
Adjacent Channel Interference (Aci) Komşu Kanal Karışması
Adjacent Channel Selectivity Komşu Kanal Seçiciliği
Adjacent Columns Bitişik Sütunlar
Adjoint Of A Matrix Katımlı Matris
Adjust Ayarlamak Ayarla
Adjust Arc Yay Ayarla
Adjust Date/time Tarih/saat Ayarla
Adjust Filterkeys Settings Süzme Tuşları Ayarlarını Yap
Adjust Free Space Boş Alanı Ayarla
Adjust Game Settings Oyun Ayarlarını Yapar
Adjust Mousekey Settings Fare Tuşları Ayarlarını Yap
Adjust Object Size To Fit Text Metni Sığdırmak Için Nesne Boyutunu Ayarla
Adjust Print Settings Yazdırma Ayarları
Adjust Shape Şekil Ayarla
Adjust Side Tray Yan Tepsiyi Hizala
Adjust Stickykeys Settings Yapışkan Tuşlar'ın Ayarlarını Yap
Adjust To Küçültme/büyütme %
Adjustable Capacitor Ayarlanır Sığaç
Adjustable Resistor Ayarlanır Direnç
Adjustable Speed Drive Hız Ayarlı Sürme
Adjustable Speed Motor Hız Ayarlı Motor
Adjuster Ayarlayıcı
Adjustment Ayar
Admin Yönetici
Administer Yönetici
Administer File System Yönetici Dosya Sistemi
Administrative Data Processing Yönetsel Bilgi Işleme
Administrative Domain Yönetsel Alan
Administrative E-Mail Yönetimsel E-Posta
Administrative Guidelines Yönetimsel Tüzükler
Administrative Security Yönetsel Güvenlik
Administrator Yönetici
Administrator Mode Yönetici Kipi
Administrators Yöneticiler
Admins Yönetici
Admissibility Conditions Onanırlık Koşulları
Admissible Onanır
Admissible Control Input Set Onanır Denetim Girdileri Kümesi
Adobe Acrobat Adobe Acrobat
Adopt Benimsemek
Adopt Edinmek
Adopted Authority Geçici Yetki
Adornment Takı
Adsorption Yüzerme
Advance Gelışmış
Advance İlerle
Advance Ilerlemek
Advance Ilerletmek
Advance To The Next Slide Sonraki Slayda Ilerle
Advanced Gelişmiş
Advanced Ileri
Advanced Basic Input/output System (Abios)
Advanced Connection Settings Gelişmiş Bağlantı Ayarları
Advanced Controls Gelişmiş Denetimler
Advanced Controls For ... ... Için Gelişmiş Denetimler
Advanced Controls For Volume Control Ses Denetimi Için Gelişmiş Denetimler
Advanced Data Communication Control Procedure (Adccp)
Advanced Fax Security Gelişmiş Faks Güvenliği
Advanced Filter Gelişmiş Süzme
Advanced Filter İleri Süzme
Advanced Filter/sort Gelişmiş Süz/sırala
Advanced Find Gelişmiş Bul
Advanced Function Printing Gelişmiş Işlevli Yazma (Tekniği)
Advanced Function Printing Data Stream Gelişmiş Işlevli Yazma Veri Akımı
Advanced Graphics Settings Gelişmiş Grafik Ayarları
Advanced Interactive Executive (Aix) İleri Etkileşimli Yönetici
Advanced Micro Devices (Amd)
Advanced Microcomputer Ileri Mikrobilgisayar
Advanced Modem Settings Gelişmiş Modem Ayarları
Advanced Options Gelişmiş Seçenekler
Advanced Peer To Peer Networking (Appn) Geliştirilmiş Eşdüzeyde Iletişim
Advanced Port Settings Gelişmiş Bağlantı Noktası Ayarları
Advanced Postscript Options Gelişmiş Postscript Seçenekleri
Advanced Power Management (Apm) Gelişmiş Güç Yönetimi
Advanced Power Management Control Panel Applet Gelişmiş Güç Yönetimi Denetim
Masası Uygulaması
Advanced Power Management Driver Gelişmiş Güç Yönetimi Sürücüsü
Advanced Power Management Support Gelişmiş Güç Yönetimi Desteği
Advanced Printer Function Gelişmiş Yazıcı Işlevi
Advanced Program Settings Gelişmiş Program Ayarları
Advanced Program To Program Communication (Appc) Geliştirilmiş Programdan
Programa Iletişim
Advanced Programmable Interrupt Controller Gelişmiş Programlanabilir Kesme
Denetçisi
Advanced Research Projects Agency (Arpa) İleri Araştırma Projeleri Ajansı
Advanced Research Projects Agency Network (Arpanet) İleri Araştırma Projeleri
Ajansı Bilgisayar Ağı
Advanced Search Gelişmiş Arama
Advanced Settings Gelişmiş Ayarlar
Advanced Settings For Filterkeys Süzme Tuşları Gelişmiş Ayarları
Advanced Technology Ileri Teknoloji
Advantage Getiri
Advantage Üstünlük
Advertising Pages Ilan Sayfaları
Advertising Pages Reklam Sayfaları
Advertising Team Reklam Ekibi
Affine Properties Ilgin Özellikler
Affinity User Adına Çalışılan Kullanıcı
Afghanistan Daylight Time Afganistan Yaz Saati
Afghanistan Standard Time Afganistan Standart Saati
Afrikaans Afrikaanca
After Sonra
After Build Step Yerleştirmeden Sonra
After Del Confirm Silme Onayı Sonrasında
After Insert Ekleme Sonrasında
After Paragraph Paragraftan Sonra
After Previous Event Önceki Yürütmeden Sonra
After Update Güncelleştirme Sonrasında
Afterglow Kızarıklık Sonrası
After-Image Değişiklik Sonrası Kopya
Afternoon Format (Time) Öğleden Sonra Biçimi (Saat Gösterimi)
Again/ Repeat Last Action Yinele (Son Işlemi)
Age Yaş
Age Or Number Of Messages Yaş Veya Ileti Sayısı
Age Or Total Size Yaş Veya Toplam Boyut
Agent Acenta
Agent Aracı
Agent Etken
Agent In Use Aracı Kullanımda
Agent Name Aracı Adı
Agent Options Aracı Seçenekleri
Aggregate Küme
Aggregate Kümelemek
Aggregate Kümelenmek
Aggregate Kümeleşme
Aggregate Toplaşım
Aggregate Toplaşmak
Aggregate Toplaştırmak
Aggressive Etkin
Aging Yaşlandırma
Aging Test Yaşlanma Testi
Ai Yapay Zeka
Air Circuit Breaker Havalı Kesici
Air Circuit-Breaker Havalı Kesici
Air Gap Hava Aralığı
Airbrush Hava Fırçası
Aircraft Wireless Control Uçağın Telsiz Kumandası
Aircraft-Satellite Link Channel Uçak-Uydu Radyo Kanalı
Airport Surveillance Radar Havaalanı Gözetim Radarı
Alarm Uyarı Alarm
Alarm Clock Çalar Saat
Alarm Signal Alarm Işareti
Alaskan Daylight Time Alaska Yaz Saati
Alaskan Standard Time Alaska Standart Saati
Albanian Arnavutça
Alert Uyarı
Alert Uyarmak
Alert Before Overwriting Cells Hücre Üzerine Yazmadan Uyar
Alert Box Uyarı Kutusu
Alert! Uyarı!
Alerts Refresh Rate Uyarı Yenileme Hızı
Algebraic Expression Cebirsel Deyim
Algebraic Manipulation Cebirsel Işlem
Algebraic Manipulation Cebirsel Işleme
Algorithm Algoritma
Algorithmic Language Algoritmik Dil
Alias Arma
Alias Diğer Ad
Alias Öteki Ad
Aliases (Servers) Takma Isimler (Hizmet Birimlerinin)
Aliasing (Spectral) Örtüşme
Align Dayama
Align Hizala
Align Hizalamak
Align Center Ortala
Align Controls Bottom Denetimleri Alta Hizala
Align Controls Left Denetimleri Sola Hizala
Align Controls Right Denetimleri Sağa Hizala
Align Controls Top Denetimleri Üste Hizala
Align Drawing Objects Çizim Nesnelerini Hizala
Align Graphic Grafiği Hizla
Align Left Sola Hizala
Align Middle Ortaya Hizala
Align Objects Nesneleri Hizala
Align Right Sağa Hizala
Align Text Metin Hizala
Align To Grid Denetimleri Kılavuzlara Hizala
Align To Grid Kılavuz Çizgisine Hizala
Alignbottom Altahizala
Aligned Hizalı
Alignheight Yüksekliğehizala
Aligning Hizalama
Aligning Images Resimleri Hizalamak
Alignleft Solahizala
Alignment Hizalama
Alignment Icons Hizalama Simgeleri
Alignment Of List Text Liste Metninin Hizası
Alignright Sağahizala
Alignspacehoriz Yatayboşlukhizala
Alignspacevert Dikeyboşlukhizala
Aligntogrid Kılavuzlarahizala
Aligntop Üstehizala
Alignwidth Genişliğehizala
All Tümü
All Tümünü
All Active Templates Tüm Etkin Şablonlar
All Assistants Tüm Yardımcıları
All At Once Tümüne Birden
All At Once Tümünü Birden
All Authority Tam Yetki
All Border Tüm Kenarlıklar
All Caps Tümü Büyük
All Caps Tümü Büyük Harf
All Co-Managers Tüm Yönetici Yardımcılarını
All Commands Tüm Komutlar
All Drives Tüm Sürücüler
All Endnotes Tüm Sonnotlar
All Except Borders Kenarlıklar Dışında Tümünü
All File Details Tüm Dosya Ayrıntıları
All Files (*.*) Tüm Dosyalar (*.*)
All Folders Tüm Klasörler
All Footnotes Tüm Dipnotlar
All Formats Tüm Biçimler
All Forms Tüm Formlar
All Graphics Files Tüm Grafik Dosyaları
All Hard Drives Tüm Sabit Sürücüler
All Legends Tüm Göstergeler
All Levels Tüm Düzeyler
All Local Drives Tüm Yerel Sürücüler
All Local Variables As Statics Tüm Yerel Değişkenler Durağan Olarak
All Macros Tüm Makrolar
All Managers Tüm Yöneticileri
All Modules Tüm Modüller
All Non-Managers Tüm Yönetici Olmayanları
All Object Authority Tüm Nesne Yetkisi
All Of Type Tüm Türler
All Others Tüm Diğerleri
All Pages Tüm Sayfalar
All Pages In Range Aralıktaki Tüm Sayfalar
All Pictures Tüm Resimler
All Printers Tüm Yazıcılar
All Public Transporters In The Set Kümedeki Tüm Genel Taşıyıcılar
All Queries Tüm Sorgular
All Ranges Tüm Aralıklar
All Rates Tüm Oranlar
All Records Tüm Kayıtlar
All References Tüm Başvurular
All Reports Tüm Raporlar
All Reviewers Tüm Gözden Geçirenler
All Rights Reserved Tüm Hakları Saklıdır
All Sections Tüm Bölümler
All Services Tüm Hizmetler
All Services (Msn And Internet) Tüm Hizmetler (Msn Ve Internet)
All Services Of The Microsoft Network Tüm The Microsoft Network Hizmetleri
All Styles Tüm Biçemler
All Tables Tüm Tablolar
All Word Commands Tüm Word Komutları
All Words Tüm Sözcükler
Allocate Ayır
Allocate Ayırmak
Allocate Ayırtmak
Allocate Özgülemek
Allocate Yer Ayırmak
Allocation Ayırma
Allocation Özgü Kılma
Allocation Özgüleme
Allocation Özgülemek
Allocation Tahsis Etme
Allocation Unit Yerleşim Birimi
Allow İzin Ver
Allow Accented Uppercase Vurgulu Büyük Harfleri Kullan
Allow Additions Ekleme İzni
Allow Cell Drag And Drop Hücre Sürükle Ve Bırak
Allow Deletes Silme İzni
Allow Editing Düzenlemeye İzin Ver
Allow Edits Düzenleme İzni
Allow Fast Saves Hızlı Kaydet
Allow Filters Süzgeç İzni
Allow Multi-User Editing Çok-Kullanıcılı Düzenlemeye İzin Ver
Allow Row To Break Across Pages Satır Sayfalar Arasında Kesilebilir
Allow Updating Güncelleştirme İzni
Allow Zero Length Sıfır Uzunluk İzni
Allowable Izin Verilen
All-Points Addressable Tüm Noktaları Adreslenir
All-Pole Filter Tüm Kutuplu Süzgeç
All-Zero Filter Tüm Sıfırlı Süzgeç
Alpha Test Birincil Sınama
Alphabet Abece
Alphabet Alfabe
Alphabetic Abecesel
Alphabetic Alfabetik
Alphabetic Character Abecesel Damga
Alphabetic Character Alfabetik Damga
Alphabetic Code Abecesel Kod
Alphabetic Code Alfabetik Kod
Alphabetic Numbers Alfabetik Rakamlar
Alphabetic String Alfabetik Dizgi
Alphabetic Word Abecesel Sözcük
Alphabetic Word Alfabetik Sözcük
Alphabetical List Alfabetik Liste
Alphameric Alfanümerik
Alphanumeric Abecesayısal
Alphanumeric Alfasayısal
Alphanumeric Character Alfasayısal Damga
Alphanumeric Cursor Alfasayısal Imleç
Alphanumeric Data Alfasayısal Veri
Alphanumeric Sort Alfasayısal Sıra
Alphanumeric Sorting Alfasayısal Sıralama
Alphanumeric/numeric/date Alfasayısal/sayısal/tarih
Already Downloaded Önceden Yüklenmiş
Alt Alt
Alt Graphics State Alt Graphics Durumu
Alt Key Alt Tuşu
Alt Key Çift Işlevli Tuş
Alt State Alt Durumu
Alt+Space Alt+Araçubuğu
Alt+Tab Alt+Sekme
Alter Değiştirmek
Alternate Almaşık Yedek
Alternate Almaşmak
Alternate Değişik
Alternate Öteki
Alternate Seçenek
Alternate Character Set Almaşık Karakter Seti
Alternate Character Set Öteki Karakter Kümesi
Alternate Code Page Diğer Kod Sayfası
Alternate Code Page Öteki Kod Sayfası
Alternate Collating Sequence Diğer Birleştirme Sırası
Alternate Current Alternatif Akım
Alternate Data Search Paths Diğer Veri Arama Yolları
Alternate Key Alt Tuşu
Alternate Key Çift Işlevli Tuş
Alternate Mark Inversion Almaşan Evirmeli Kodlama
Alternate Mark Inversion (Ami) Almaşık Işaret Evirmeli
Alternate Mark Inversion Violation Almaşan Kutupluluk Çatışkısı
Alternate Startup File Location Diğer Başlangıç Dosyası Yeri
Alternating Almaşan
Alternating Değişen
Alternating Function Almaşık Işlev
Alternating Mark Inversion (Ami) Almaşan Evirmeli Kodlama
Alternating Series Almaşık Seri
Alternative Alternatif
Alternative Seçenek
Alternative Collating Sequence Diğer Birleştirme Sırası
Alternative Hypothesis Savlı Hipotez
Alternative Interfaces Alternatif Arabirimler
Alternative Route Seçenek Yol
Alternative Routing Seçenek Yol Atama
Alternative Set Alternatif Küme
Alternative Shift Ek Tuş Işlemi
Alt-Key Combinations Alt-Tuşu Kombinasyonları
Always Her Zaman
Always Calc Herzaman Hesapla
Always Create Backup Her Zaman Yedekle
Always Create Backup Copy Her Zaman Yedekle
Always On Top Devamlı Üstte
Always On Top Her Zaman Üstte
Always Suggest Her Zaman Öner
Always Suspend Her Zaman Askıya Al
Am (Ante Meridiem) Öö (Öğleden Önce)
Amateur Frequency Band Amatör Radyo Bandı
Ambient Çevre
Ambient Ortam
Ambient Noise Çevre Gürültüsü
Ambient Pressure Ortam Basıncı
Ambient Temperature Ortam Sıcaklığı
American National Standards Institute (Ansi) Amerikan Ulusal Standartlar
Enstitüsü
American Standard Code For Information Interchange (Ascii) Bilgi Alışverişi Için
Amerikan Standart Kodu
Ammeter Akımölçer
Amount Miktar
Amount Per Attachment Birim Ek Ücreti
Amount Per Month Aylık Miktar
Amount Per Use Miktar/kullanım
Ampere-Hourmeter Amper-Saatölçer
Ampersand Ampersan
Ampersand Ve Imi
Amplifier Yükselteç
Amplifier Yükseltici
Amplifier Gain Yükselteç Kazancı
Amplifier Noise Yükselteç Gürültüsü
Amplitude Genlik
Amplitude Distortion Genlik Bozunumu
Amplitude Frequency Conversion Genliğin Sıklığa Çevrilmesi
Amplitude Linearity Genlik Doğrusallığı
Amplitude Modulated Oscillation Genlik Kiplenimli Salınım
Amplitude Modulation (Am) Genlik Kiplenimi
Amplitude Non-Linearity Genlik Doğrusalsızlığı
Amplitude Peak Genlik Doruğu
Amplitude Phase Keying (Apk) Genlik Evre Kiplenimi
Amplitude Quantized Control Nicemlenmiş Eşzamanlama
Amplitude Shift Keying (Ask) Sayısal Genlik Kiplenimi
An Access Field Access Alanı
An Arc Yay
An Arrow Ok
Analog Analog
Analog Örneksel
Analog Computer Analog Bilgisayar
Analog Connections Analog Bağlantılar
Analog Data Analog Veri
Analog Data Örneksel Veri
Analog Data Channel Analog Veri Kanalı
Analog Input Analog Giriş
Analog Input Data Analog Girdi
Analog Measuring Equipment Analog Ölçme Aleti
Analog Measuring Instrument Analog Ölçme Aygıtı
Analog Model Analog Model
Analog Repeater Analog Yineleyici
Analog Representation Analog Gösterim
Analog Signal Analog Sinyal
Analog Signal Örneksel Im
Analog Transducer Analog Dönüştürücü
Analog Transmission Analog Iletim
Analog Transmission Örneksel Gönderim
Analogical Thinking (Www) Analog Düşünce (Www)
Analog-To-Digital Converter Analog-Sayısal Çevirgeç
Analog-To-Digital Converter (Adc) Örneksel-Sayısal-Çevirici
Analog-To-Digital Transducer Analog-Sayısal Dönüştürücü
Analogue Clock Control Analog Eşzamanlama
Analogue Data Channel Analog Veri Kanalı
Analogue Measuring Instrument Analog Ölçme Aygıtı
Analysis Analiz
Analysis Çözümleme
Analysis Of Variance Değişinti Çözümlemesi
Analyst Çözümleyici
Analytical Analitik
Analytical Çözümlemeli
Analytical Method Çözümlemeli Yöntem
Analytical Method Çözümleyici Yöntem
Analyze Çözümle
Analyze It With Ms Excel Ms Excel Ile Çözümle
Analyze Performance Başarımı Çözümle
Analyze Table Tabloyu Çözümle
Analyzer Çözümleyici
Ancestor Node Ata Düğüm
Anchor And Text Flow Orientation Tutturma Ve Metin Akışı Yönlendirme
Anchor Characters Saptama Karakterleri
Anchor Point Başlangıç Ucu
Anchor Point Dayanak Noktası
Anchor Point Saptama Noktası
Anchor Point Tutturma Noktası
Anchor Tag Sabitleme İmi
Anchors Sabitleyiciler
Ancillary Yardımcı
And Ile
And Ve
And Gate Ve Geçidi
And Operation Birletim
Angle Açı
Angle Of Arrival Varış Açısı
Angle Of Departure Çıkış Açısı
Angle Of Elevation Yükselme Açısı
Angle Of Extinction Sönme Açısı
Angle Of First Slice İlk Dilim(In) Açısı
Angle Of Ignition Ateşleme Açısı
Angle Of Incidence Geliş Açısı
Angle Of Inclination Eğim Açısı
Angle Of Loss Yitim Açısı
Angle Of Polarization Ucaylanma (Polarma) Açısı
Angle Of Reflection Yansıma Açısı
Angular Bracket (<>) Açılı Parantez
Angular Error Açısal Hata
Angular Frequency Açısal Sıklık
Angular Modulation Açısal Kiplenim
Angular Resolution Açısal Çözünürlük
Angular Spacing Açısal Aralık
Angular Velocity Açısal Hız
Animate Canlandır(Mak)
Animate Insertion And Deletion Ekleme Ve Silmeyi Canlandır
Animate Toolbars Araç Çubukları'nı Canlandır
Animated Cursor Hareketli İmleç
Animated Hourglasses Canlandırmalı Kum Saatleri
Animation Canlandırma
Animation Effects Canlandırma Efektleri
Animation Settings Canlandırma Ayarları
Animation Speed Canlandırma Hızı
Anisochronous Değişken Aralıklı Eşzamanlı
Anisochronous Değişken Zaman Aralıklı
Anisotropic Radiator Yönbağımlı İşıyıcı
Annealing Tavlama
Annihilation Yok Ediş
Annihilation Yok Oluş
Annotate Ek Açıklama
Annotation Bilgi Notu
Annotation Ek Açıklama
Annotation Format Ek Açıklama Biçimi
Annotation Mark Ek Açıklama İmi
Annotation Mark Number Ek Açıklama Imi Numarası
Annotation Pane Ek Açıklama Penceresi
Annotation Reference Ek Açıklama Başvurusu
Annotation Reference (Style) Ek Açıklama Referansı (Biçem)
Annotation Reference Mark Ek Açıklama Referans Imi
Annotation Text Ek Açıklama Metni
Annotation Text (Style) Ek Açıklama Metni (Biçem)
Annotations Izah Edici Notlar
Annotations Kısaltmalar
Annotations Şerhler
Announce Bildir
Announcement Duyuru
Anomalous Propagation Anormal Yayılım
Anonymous Adsız
Anonymous Ftp Anonim Ftp
Another Başka
Another Database Farklı Veritabanı
Another Pivottable Diğer Bir Özet Tablo
Another User Başka Bir Kullanıcı
Another User Diğer Kullanıcı
Another User Farklı Kullanıcı
Ansi Character Set Ansi Karakter Kümesi
Ansi Characters Ansi Karakterleri
Answer (To) A Call Çağrıyı Yanıtlamak
Answer Mode Yanıt Kipi
Answer Now Şimdi Yanıtla
Answer Off Yanıt Kapalı
Answer Seizure Ratio Yakalama-Yanıtlama Oranı
Answer Wizard Excel Yardımı
Answer Wizard Microsoft Yardım
Answer Wizard Yanıt Sihirbazı
Answer Wizard Yardım
Answer Wizard Yardım Konuları
Answerback Karşılık Verme
Answerback Karşılık Vermek
Answering Call Çağrı Yanıtlanıyor
Answering Machine Çağrı Yanıtlama Makinesi
Answerwizard Yanıtsihirbazı
Antenna Amplifier Anten Yükselteci
Antenna Aperture Anten Açıklığı
Antenna Array Anten Dizilimi
Antenna Assembly Anten Tümleşkesi
Antenna Circuit Anten Devresi
Antenna Directivity Anten Yönlülüğü
Antenna Mast, Tower Anten Direği, Kulesi
Antenna Power Gain Antenin Güç Kazancı
Antenna Spacing Anten Aralığı
Anti-Aliasing Örtüşme-Önler
Anticipative System Nedensel Olmayan Dizge
Anticipatory Nedensel Olmayan
Anticipatory Önceden Eylemli
Anticipatory Buffering Önceden Ana Belleğe Alma
Anticipatory Paging Önceden Sayfalama
Anticlockwise Saatin Tersi Ynünde
Anticollision System Çarpışma-Önler Sistem
Anticorrosive Yenim-Önler
Antifading Antenna Bayılma-Önler Anten
Antihunting Circuit Salınım-Önler Devre
Anti-Jamming Boğma-Önler
Antinode Karın
Anti-Overshoot Aşma-Önler
Antiplugging Protection Ters Moment Koruması
Antistatic Durağan Olmayan
Antisymmetric Ters Bakışımlı
Antiviral Virüs-Önler
Antiviral Product Virusönler Program
Anti-Viral Program Virüs-Önler Program
Anti-Viral Utility Virüs-Önler Program
Anti-Virus Virüs-Önler
Anti-Virus Software Anti-Virüs Yazılımı
Anti-Virus Software Virüs-Önler Yazılım
Antonyms Karşıt Anlamlılar
Antonyms Zıt Anlamlılar
Any Herhangi
Any Herhangi Bir
Any Available Document Kullanılabilen Her Belge
Any Character Herhangi Karakter
Any Day Herhangi Gün
Any Digit Herhangi Basamak
Any Field Herhangi Alan
Any Letter Herhangi Harf
Any Object Herhangi Nesne
Any Part Of Field Alanın Herhangi Bir Bölümü
Any Reviewer Herhangi Gözden Geçiren
Any Tables Herhangi Bir Tablo
Any Time Herhangi Bir Zaman
Anything Hiçbir Şey
Anytime Between Bu Tarihler Arasında
Aperiodic Dönemsiz
Aperture Açıklık
Aperture Distortion Açıklık Bozunumu
Aperture Of The Beam Demet Açıklığı
Apostrophe Kesme Imi
App Uyg
Apparatus Aygıt
Apparent Motion Göreli Devinim
Apparent Power Görünür Güç
Appearance Görünüm
Appearance Görünüş
Append Ekle
Append Sona Eklemek
Append Sonuna Ekleme Sona Eklemek
Append Data To Existing Table Varolan Tabloya Veri Ekle
Append Query Ekleme Sorgusu
Append To Ekle
Append To Existing Table Varolan Tabloya Ekle
Appendices Ekler
Appendix Ek
Appendto Ekle
Apple Desktop Bus Apple Masaüstü Yolu
Apple Events Apple Olayları
Apple Extended Keyboard Apple Genişletilmiş Klavye
Apple Key Elma Tuşu
Apple Menu Elma Menüsü
Apple Menu Items Elma Menüsü Öğeleri
Applet Uygulamacık
Appletalk Appletalk
Appletalk Network System Appletalk Ağ Sitemi
Applicable Filter Uygulanabilir Süzgeç
Application Uygulama
Application Background Uygulama Artalanı
Application Binary Interface (Abi)
Application Development Environment (Ade)
Application Enabling Uygulama Altyapısı Sağlama
Application Execution Error Uygulama Yürütme Hatası
Application Extension Uygulama Uzantısı
Application Icon Uygulama Simgesi
Application Ini File Uygulama(Nın) Ini Dosyası
Application Integrity Uygulama Bütünlüğü
Application Layer Uygulama Katmanı
Application Name Uygulama Adı
Application Object Uygulamanın Sunduğu Nesne
Application Operator Uygulama Işletmeni
Application Program Uygulama Programı
Application Program Interface Uygulama Programı Arayüzü
Application Programming Interface (Api) Uygulama Programı Arabirimi (Upa)
Application Protocol Data Unit (Apdu)
Application Requester Uygulama Isteğinde Bulunan Program
Application Server Uygulama Isteğini Karşılayan Program
Application Server Uygulama Işgöreni
Application Server Uygulama Sunucusu
Application Software Uygulama Yazılımı
Application Space Uygulama Belleği
Application Specific Integrated Circuit (Asic) Uygulamaya Özgül Tümdevre
Application Title Uygulama Başlığı
Application Which Created It Yaratıldığı Uygulama
Application Which Created It. It Will Be Displayed As An Icon Yaratıldığı
Uygulama. Simge Olarak Görüntülenecek
Application Window Uygulama Penceresi
Application-Oriented Language Uygulamaya Yönelik Dil
Applications Yaratıcı Bilgisayar Uygulamaları
Applications Program Uygulama Programı
Applications Running Çalışan Uygulamalar
Apply Uygula
Apply Uygulamak
Apply A Style Biçem Uygula
Apply As You Type Yazılırken Uygula
Apply Color Scheme Renk Grubunu Uygula
Apply Default Varsayılanı Uygula
Apply Design Template Tasarım Şablonu Uygula
Apply Filter Süzgeci Uygula
Apply Filter/sort Süzgeci/sırayı Uygula
Apply Format Biçim Uygula(Mak)
Apply Names Ad Uygula
Apply Names Uygulanacak Adlar
Apply Normal Style Normal Biçem Uygula
Apply Now Şimdi Uygula
Apply Special Formats To Özel Biçimleri Uygula
Apply Style(S) Biçem Uygula
Apply To Uygula
Apply To All Tümüne Uygula
Apply To Section Uygulanacak Bölüm
Apply To This Section Bu Bölüme Uygula
Apply To This Section Forward Bu Bölümden Sonrasına Uygula
Apply To Whole Document Tüm Belgeye Uygula
Applydefault Varsayılanıuygula
Applyfilter Süzgeciuygula
Applyfilter/sort Süzgeci/sırayıuygula
Applying A Font Yazıtipi Uygulama
Applying Styles Geçerli Biçemler
Appmaximize Uygulamaekranıkapla
Appminimize Uygulamasimgedurumunaküçült
Appmove Uygulamataşı
Apprestore Uygulamaöncekiboyut
Approval Onay
Approved By Onaylayan
Approved Circuit Güvenli Devre
Approved Circuit Onaylı Devre
Approximate Yaklaşık
Approximate Yaklaşıklamak
Approximate Size Yaklaşık Büyüklük
Approximate Value Yaklaşık Değer
Approximation Theory Yaklaşıklama Kuramı
Approximation Theory Yaklaşıklık Kuramı
Appsize Uygulamaboyut
Apr Nis
April Nisan
Aptx Aptx

Arabian Daylight Time Arabistan Yaz Saati
Arabian Standard Time Arabistan Standart Saati
Arabic Arapça
Arabic Normalrakam
Arabic (Algeria) Arapça (Cezayir)
Arabic (Bahrain) Arapça (Bahreyn)
Arabic (Egypt) Arapça (Mısır)
Arabic (Ir[ Kelime Sansürlendi ]) Arapça (Irak)
Arabic (Jordan) Arapça (Ürdün)
Arabic (Kuwait) Arapça (Kuveyt)
Arabic (Lebanon) Arapça (Lübnan)
Arabic (Libya) Arapça (Libya)
Arabic (Morocco) Arapça (Fas)
Arabic (Oman) Arapça (Umman)
Arabic (Qatar) Arapça (Katar)
Arabic (Saudi Arabia) Arapça (Suudi Arabistan)
Arabic (Syria) Arapça (Suriye)
Arabic (Tunisia) Arapça (Tunus)
Arabic (U.A.E.) Arapça (B.A.E.)
Arabic (Yemen) Arapça (Yemen)
Arabic Number Normal Rakam
Arabic Number Format Normal Rakam Biçimi
Arabic Numerals Normal Rakamlar
Arabic Page Numbers Normal Rakamla Sayfa Numaraları
Arbitrary Dilemsel
Arbitrary Gelişigüzel
Arbitrary Keyfi
Arbitrary Function Dilemsel Işlev
Arbitrary Function Gelişigüzel Işlev
Arbitrary Sequence Computer Gelişigüzel Sıralı Bilgisayar
Arc Yay
Arc Cell Ark Hücresi
Arc Tangent Teğetlik Yayı
Architecture Mimari
Archival File Arşiv Dosyası
Archival File Arşiv Kütüğü
Archival Location Arşiv Konumu
Archival Storage Arşivde Saklama
Archival Storage Arşivleme
Archive Arşiv
Archive Belgelik
Archive Format Arşiv Biçimi
Archivers Arşivleyiciler
Archives (Video) Arşivler (Video)
Archiving Arşivde Saklama
Archiving Depolama
Archiving Software Arşivleme Yazılımı
Archon Ultra Archon Ultra
Arcing Contact Ark Kontağı
Arcnet Arcnet
Arcnet Compatible Arcnet Uyumlu
Arcserve Agent Arcserve Aracısı
Arcserve Agent For Windows 95 Windows 95 Için Arcserve Aracısı
Arcserve Agent Mfc Application Arcserve Aracısı Mfc Uygulaması
Area Alan
Area Address Alan Adresi
Area Chart Alan Grafik
Area Chart Autoformat Alan Grafiği Otomatik Biçim
Area Code Alan Kodu
Area Group Alan Grubu
Area Integral With No Limits Sınırsız Alan Integrali
Area Integral With Subscript Limit Altindis Sınırlı Alan Integrali
Area Integral With Underscript Limit Altyazı Sınırlı Alan Integrali
Area Name Alan Adı
Area Pattern Alan Örüntüsü
Area Sampling Alan Örneklemesi
Area Work Alan Çalışması
Areas Alansay
Areas Of The Disk To Scan Taranacak Disk Alanı
Argument Argüman
Argument Bağımsız Değişke
Argument Bağımsız Değişken
Argument Bağimsiz_değışken
Argument Kanıt
Arguments Parametreler
Arguments In Scripts Program Parçalarında Kullanılan Parametreler
Arial Arial
Arial Arial Tur
Arial Ms Sans Serif
Arif- Dnyt-
Arithmetic Aritmetik
Arithmetic And Logic Unit (Alu) Aritmetik Mantık Birimi
Arithmetic Expression Aritmetik Ifade
Arithmetic Logic Unit (Alu) Aritmetik-Mantık Birimi
Arithmetic Mean Aritmetik Ortalama
Arithmetic Operation Aritmetik Işlem
Arithmetic Operator Aritmetik Işleç
Arithmetic Shift Aritmetik Kaydırma
Armour Zırh (Kablo)
Around Etrafına
Arrange Dizme
Arrange Düzenle
Arrange Düzenleme
Arrange Yerleştir
Arrange Yerleştirme
Arrange All Tümünü Düzenle
Arrange All Tümünü Yerleştir
Arrange Icons Simgeleri Düzenle
Arrange Icons Simgeleri Yerleştir
Arrange Messages İleti Ayarla
Arrange Minimized Windows Simgeleşen Pencereleri Yerleştir
Arrange Windows Pencereleri Yerleştir
Arrange.All Tümünü.Göster
Arrangeicons Simgeleriyerleştir
Arranges Icons In A Grid Simgeleri Kılavuzlara Yerleştir
Arranging Windows Pencereleri Düzenleme
Arranging Windows Pencereleri Yerleştirme
Array Dizi
Array Dizilim
Array Declaration Dizilim Bildirimi (Program)
Array Directivity Dizilim Yönlülüğü (Anten)
Array Processor Vektör Işlemcisi
Array Value Is Not Valid Dizi Değeri Geçerli Değil
Arrival Varış
Arrival Process Varış
Arrival Rate Varış Hızı
Arrival Sequence Access Path Geliş Sıralı Erişim Yolu
Arrow Ok
Arrow (Both Directions) Ok (Iki Yönlü)
Arrow Down Aşağı Ok
Arrow Head Ok Başı
Arrow Head Ok Ucu
Arrow Key Ok Tuşu
Arrow Key Yön Tuşu
Arrow Key Behavior Ok Tuşu Davranışı
Arrow Keys Ok Tuşları
Arrow Left Sola Ok
Arrow Right Sağa Ok
Arrow Symbols Ok Simgeleri
Arrow Up Yukarı Ok
Arrow Up And Down Yukarı-Aşağı Ok
Arrowhead Ok Başı
Arrowhead Ok Ucu
Arrows Oklar
Article Tanımlık
Articles (Newsgroups) Makaleler (Haber Gruplarında)
Articulation Eklemleme
Artifact Yapay Olgu
Artifact Yapaylık
Artificial Yapay
Artificial Intelligence (Ai) Yapay Anlayış
Artificial Intelligence (Ai) Yapay Us
Artificial Intelligence (Ai) Yapay Zeka
Artificial Language Yapay Dil
Artificial Neural Network Yapay Sinir Ağı
Artificial Reality Sanal Gerçeklik
Artificial Vision Bilgisayarla Görme
Artisoft Artisoft
Artist Sanatçı
Artwork Çizim
As Aşağıdaki Gibi
As Olarak
As Türü
As Attachment Ek Olarak
As Eighths (4/8) Sekizde Bir (4/8)
As Global Genel Olarak
As Halves (1/2) İkide Bir (1/2)
As Hundreths (30/100) Yüzde Bir (30/100)
As Icon Simge Olarak
As New Sheet Yeni Sayfa Olarak
As Of Last Complete Printing Son Durumda
As Of Last Update Son Durumdaki Gibi
As Quarters (2/4) Dörtte Bir (2/4)
As Queries Sorgu Olarak
As Shown On Screen Ekranda Göründüğü Gibi
As Shown When Printed Yazıcıdan Alındığı Gibi
As Shown When Printed Yazıldığında Göründüğü Gibi
As Sixteenths (8/16) Onaltıda Bir (8/16)
As Soon As Possible En Kısa Zamanda
As Soon As Possible Hemen
As Tables Tablo Olarak
As Tenths (3/10) Onda Bir (3/10)
As Typed Yazıldığı Gibi
Ascender Harfin Üst Çıkıntısı
Ascender Satırın Tepesine Kadar Uzantısı Olan Harf
Ascending Artan
Ascending Artan Yükselen
Ascending Order Artan Sıra
Ascent Çıkış
Ascent Algorithm Tırmanış Algoritması
Ascent Line Çıkış Çizgisi
Ascii Ascii
Ascii Art Ascii Sanatı
Ascii Data Ascii Verisi
Ascii File Ascii Metin Dosyaları
Ascii Files Ascii Dosyalar
Ascii Format Ascii Biçimi
Ascii Named Entities Ascii Karakterle Isimlenmiş Varlıklar
Ascii Receiving Ascii Alma
Ascii Sending Ascii Gönderme
Ascii Setup Ascii Ayarları
Ascii Text File Ascii Metin Dosyası
Asic Uygulamaya Özgül Tümdevre
Ask Sor
Ask Once Bir Kez Sor
Ask To Update Automatic Links Otomatik Bağlantıları Güncelleştirmek Için Sor
Aspect Ratio En-Boy Oranı
Aspirator Emmeç
Assemble Birleştirmek
Assemble Çevirmek
Assemble Kurmak
Assembler Birleştirici
Assembler Çevirici
Assembler Çevirici Program
Assembler Language Çevirici Dili
Assembler Statement Çevirici Deyimi
Assembly Çevirici
Assembly Kurgu
Assembly Montaj
Assembly Tümleşke
Assembly Language Birleştirici Dil
Assembly Language Çevirici Dili
Assign Ata
Assign Atamak
Assign A Level (Outline) Düzey Ata (Ana Hatlar)
Assign A Number Sayı Ata
Assign Key To Style Biçeme Tuş Ata
Assign Macro Name Makro Adı Ata
Assign Macro To Makro Ata
Assign New Text To A Bookmark Bir Yer Imine Yeni Metin Ata
Assign To Ata
Assign To Atama Yeri
Assign To Key Tuşa Ata
Assign To Keyboard Klavyeye Ata
Assign To Menu Menüye Ata
Assignment Statement Atama Deyimi
Assistance Yardım
Assistant Yardımcı
Associate Birlikte
Associate Birliktelik Kurmak
Associate İlişkilendir
Associate Ilişkilendirilmiş
Associate Ilişkilendirme
Associate Ilişkilendirmek
Associated With .. Ile Ilişkili
Associated With .. Ilişkilendirilmiş
Association Birliktelik
Association Ilişki
Association Ilişkilendirme
Association Control Service Element (Acse)
Associative Çağrışımsal
Associative Ilişkili
Associative Graph Çağrışımsal Çizge
Associative Linking (Www) Tamamlayıcı Bağlantı (Www)
Associative Links Tamamlayıcı Bağlaçlar
Associative Recall Çağrışıma Dayalı Çağrı
Associative Storage Çağrışımsal Bellek
Associativity Birleşme
Assume Varsaymak
Assumed Value Varsayılan Değer
Assumption Varsayım
Assurance Güvence
Ast Ast
Asterisk Yıldız
Asterisk Yıldız Imi
Asterisk Yıldız Işareti
Asterisk (*) Yıldız (*)
Asteroid Belt Astroid Kuşağı
Asymmetric Bakışımsız
Asymmetric Element Bakışımsız Öğe
Asymmetrical Deflection Bakışımsız Yön Sapma
Asymmetrical Distortion Bakışımsız Bozunum
Asymmetry Bakışımsızlık
Asymptote Asemptot
Asymptote Sonuşur Doğrusu
Asymptotic Distribution Sonuşurda Dağılım
Asymptotic Distribution Sonuşurdaki Dağılım
Asymptotic Efficiency Sonuşurda Etkinlik
Asymptotic Efficiency Sonuşurdaki Etkinlik
Asymptotic Normality Sonuşurda Gaussluk
Asymptotic Stability Sonuşur Kararlılık
Asymptotic Stability In The Large Sonuşurda Genel Kararlılık
Asymptotic Standard Error Sonuşurda Standart Hata
Asymptotically Unbiased Estimator Sonuşurda Yansız Kestirici
Asymptotically Unbiased Estimator Sonuşurdaki Yansız Kestirici
Asynchronous Eşzamansız
Asynchronous Zaman Uyumsuz
Asynchronous Computer Eşzamansız Bilgisayar
Asynchronous Execution Zamanuyumsuz Yürütme
Asynchronous Multiplexing Eşzamansız Çoğullama
Asynchronous Time Division Multiplexer (Atdm)
Asynchronous Transfer Mode (Atm)
Asynchronous Transmission Zamanuyumsuz Gönderim
At Bşl
At Değer
At Category Number Kategori Numarası
At Column Sütunda
At Each Change In Aşağıdakinin Her Değişiminde
At Least Büyük Veya Eşittir
At Least En Az
At Line Satırda
At Most En Çok
At Most Küçük Veya Eşittir
At Value Bu Değerde
Atan Atan
Atan2 Atan2
Atanh Atanh
Athens Atina
Atm Otomatik Vezne
Atmosphere Atmosfer
Atom Atom
Atom Öğecik
Atomic Nucleus Atom Çekirdeği
Atomic Number Atom Numarası
Atomic Operation Atomik Işlem
Attach Bağlamak
Attach Ilişkin Kılmak
Attach İliştir
Attach Iliştirmek
Attach Yamamak
Attach As Farklı Tuttur
Attach Note Not İliştir
Attach Tables Tablo İliştir
Attach Template Şablon İliştir
Attach Text Metin İliştir
Attach Text To Metnin İliştirileceği Yer
Attach Titles Başlık İliştir
Attach Toolbars Araç Çubuğu İliştir
Attach Toolbars Araç Çubukları İliştir
Attached Access İliştirilmiş Access
Attached Btrieve İliştirilmiş Btrieve
Attached Dbase İliştirilmiş Dbase
Attached Excel İliştirilmiş Excel
Attached File Bağlanan Dosya
Attached Files Eklenmiş Dosyalar
Attached Files İlişikteki Dosyalar
Attached Files İliştirilmiş Dosyalar
Attached Fox İliştirilmiş Fox
Attached Lotus İliştirilmiş Lotus
Attached Odbc İliştirilmiş Odbc
Attached Paradox İliştirilmiş Paradox
Attached Resource Computer Network (Arcnet)
Attached Servers Bağlı Sunucular
Attached Text İliştirilmiş Metin
Attachment Bağlantı
Attachment Ek
Attachment Eklenti
Attachment Unit Interface (Aui)
Attended Operation Gözetimli Işletim
Attention Uyarı
Attention Line Dikkat Satırı
Attenuation Cılızlama
Attenuation Zayıflama
Attenuation Coefficient Cılızlama Katsayısı
Attenuation Coefficient Zayıflama Katsayısı
Attenuation Compensation Zayıflama Dengelemesi
Attenuator Cılızlatıcı
Attenuator Zayıflatıcı
Attorneys Avukatlar
Attribute Öznitelik
Audibility Işitirlik
Audible Işitilebilir
Audible Sesli
Audible Alarm Sesli Uyarı
Audible Ringing Signal Işitilir Zil Sesi
Audible Signal Işitilebilir Im
Audience Dinleyici
Audience Hedef Kitle
Audience Needs Hedef Kitle Ihtiyaçları
Audience Statement Hedef Kitle Ihtiyaçlarınının Ifadesi
Audio Audio
Audio Işitsel
Audio Ses
Audio Cd Ses Cd
Audio Codec Ses Codec
Audio Compression Ses Sıkıştırma
Audio Compression Codecs Ses Sıkıştırma Codecs
Audio Devices Ses Aygıtları
Audio Format Ses Biçimi
Audio Frequency Audio Sıklığı
Audio Frequency Işitme Bandı Sıklığı
Audio Input Ses Girişi
Audio Output Ses Çıkışı
Audio Properties Ses Özellikleri
Audio Tape Kasetçalar
Audio Tape Ses Şeridi
Audiocd Sescd
Audio-Cd Ses-Cd
Audiographic Görsel-Yazısal
Audiovisual Görsel-Işitsel
Audit Denetlemek
Audit Software Denetçi Yazılımı
Audit Trail Bilgiişlem Denetim Tarihçesi
Audit Trail Denetim Izi
Audit Trail Denetim Tarihçesi
Audit Window Denetim Penceresi
Auditing Denetim
Aug Ağu
Augend Toplatılan
Augmented Matrix Genişletilmiş Matris
August Ağustos
Auravision Video Controller Auravision Video Denetleyici
Auravision Vxp500 Compatible Video Capture Adapter Auravision Vxp500 Uyumlu
Video Yakalama Bağdaştırıcısı
Auravision-Orchid Video Capture Driver Auravision-Orchid Video Yakalama Sürücüsü
Aus Central Daylight Time Avustralya Merkezi Yaz Saati
Aus Central Standard Time Avustralya Merkezi Standart Saati
Australian Avustralyaca
Australian Dollars Avustralya Doları
Australian Englis Avusturalya İngilizcesi
Austrian Schillings Avusturya Şilini
Authentication Aslına Uygunluğun Kanıtlanması
Authentication Aslına Uygunluk Kodu
Authentication Aslıyla Aynılığını Kanıtlama
Authentication Doğrulama
Authentication Kimlik Kanıtlama
Authentication Code Aslıyla Aynılık Kodu
Authentication Code Kimlik Kanıtlama Kodu
Authentication Failed Kimlik Denetimi Başarısız
Authentication Information Aslına Uygunluk Bilgisi
Authentication Information Aslıyla Aynılık Bilgisi
Authentication Information Kimlik Kanıtlama Bilgisi
Authentication Period Aslına Uygunluk Süresi
Authentication Signal Aslıyla Aynılık Sinyali
Authentication Signal Kimlik Kanıtlama Sinyali
Authenticator Name Kimlik Denetleyicisi Adı
Authenticator Type Kimlik Denetleyicisi Türü
Authenticity Aslına Uygunluk
Author Yazar
Authoring Language Yazarlık Dili
Authoring Tools Yazarlık Araçları
Authorities Kaynakça
Authority Yetki
Authority Entry Kaynakça Girdisi
Authority Entry Kaynakça Öğesi
Authorization List Yetki Listesi
Authorize Yetki Vermek
Authorized Apple Dealer Yetkili Apple Satıcısı
Authorized Frequency Yetkilendirilmiş Sıklık
Auto Oto.
Auto Otomatik
Auto Özdevimli
Auto Activate Otomatik Etkinleştir
Auto Adjust Otomatik Ayar
Auto Adjust Özdevimli Ayar
Auto Answer Otomatik Yanıt
Auto Answer Özdevimli Yanıt
Auto Arrange Otomatik Düzenle
Auto Arrange Otomatik Yerleştir
Auto Attach Otomatik İliştir
Auto Attribute Özdevimli Öznitelik
Auto Call Özdevimli Çağırma
Auto Center Otomatik Ortala
Auto Continue Otomatik Devam
Auto Detect Oto Algıla
Auto Detect Otomatik Algıla
Auto Expand Otomatik Genişlet
Auto Fill Otomatik Doldur
Auto Fit Into Title Bar Area Başlık Çubuğu Alanına Otomatik Sığdır
Auto Formats Otomatik Biçimler
Auto Hide Otomatik Gizle
Auto Hide Between Uses Kullanımlar Arasında Otomatik Gizle
Auto Increment Özdevimli Artır
Auto Indent Otomatik Girinti
Auto Indent Otomatik Girintile
Auto Insert Notification Otomatik Ekleme Uyarısı
Auto Label Otomatik Etiketle
Auto Linefeed Otomatik Besleme
Auto Link Otomatik Bağ
Auto Link Otomatik Bağlantı
Auto Logon Otomatik Oturuma Girme
Auto Logon Özdevimli Bağlantı
Auto Macros Otomatik Makrolar
Auto Numbering Otomatik Numaralandırma
Auto Order Otomatik Sırala
Auto Outline Otomatik Seviyelendir
Auto Repaginate Otomatik (Yeniden) Sayfalama
Auto Repeat Otomatik Yinele
Auto Repeat Özdevimli Yineleme Otomatik Yineleme
Auto Resize Otomatik Boyutlandır
Auto Rewind Otomatik Geri Sar
Auto Scaling Kendiliğinden Ölçekle
Auto Select Otomatik Seç
Auto Select Otomatik Seçme
Auto Sheet Feeder Otomatik Sayfa Besleyici
Auto Start Otomatik Başlat
Auto Suspend Otomatik Bekletme
Auto Tab Otomatik Sekme
Auto Update Otomatik Güncelleme
Auto Update Otomatik Güncelleştir
Auto Update Otomatik Güncelleştirme
Auto Update Link Otomatik Güncelleştirme Bağı
Auto(Single) Space

B

B Binding Offset C Cilt Boşluğu
B Version Beta Sürümü
B Version Ikincil Sürüm
Babble Parazit
Back Desen
Back Geri
Back Color Zemin Rengi
Back Door Gizli Kapı
Back Doors Arka Kapılar
Back Matter Arka Bölümler
Back Off Geri Çekme
Back Prime Ters Üssü
Back Scattering Geri Saçılım
Back Space (Bir) Geri Almak
Back Space Geri
Back Style Zemin Biçemi
Back To Signup Kaydolma'ya Geri Dön
Back Tracking (Audit) Geri Iz Sürme
Back Up Yedekle
Back Up Yedekleme
Back Up Yedek
Back Up Copy Yedek Kopya
Back Up Copy File Yedek Kopya Dosyası
Back Up Files Dosyaları Yedekle
Back Up Frequency Yedekleme Sıklığı
Backbone Omurga
Backbone Network Omurga Ağ
Backbone Sites Omurga Bilgisayar Sistemleri
Background Ardalan
Background Arka Plan
Background Arkaplan
Background Art Alan Zemin
Background Artalan
Background Geri Plan
Background Sayfa Artalanı
Background Application Arkaplan Uygulaması
Background Application Art Bölüm Uygulaması
Background Color Artalan Rengi
Background Color Zemin Rengi
Background Data Arkaplan Verileri
Background Fill Artalan Dolgusu
Background Objects Artalan Nesnelerini
Background Pagination Artalanda Sayfa Numaralandırma
Background Partition Art Bellek Bölümü
Background Printing Arkaplan Baskı
Background Printing Artalanda Yazdır
Background Procedures Artalan Yordamları
Background Processes Artalan Işlemleri
Background Processing Arkaplan Işlemleri
Background Processing Önceliksiz Işlemler
Background Repagination Artalanda Yeniden Sayfalandır
Background Shading Artalan Gölgeleme
Backing Destekleme
Backing Up/copying Yedekliyor/kopyalıyor
Backlighted Arkadan Aydınlatmalı
Backlighted Terminal Arkadan Aydınlatmalı Görüntü Birimi
Backlit Screen Arkadan Aydınlatılmış Ekran
Backlog Birikim
Backlog Hizmet Bekleyen
Back-Off Geri Çekme
Backout Geri Çekmek
Backplane Arkaplan
Backplane Sırt
Backpropagation Geri Yayılım
Backscroll Buffer Lines Geri Sarma Tampon Bellek Satırları
Backslash Ters Bölü
Backslash Ters Eğik Çizgi
Backslash Ters Kesme Imi
Backspace (Bir) Geri Almak
Backspace Bir Geri Almak
Backspace Gerı Al
Backspace Geri Alma (Tuşu)
Backspace Geri Tuşu
Backspace (Ascii Character) (Bs) Geri Alma Karakteri
Backspace Key Geri Al Tuşu (Silerek Geri Gitme)
Backspace Key Geri Tuşu
Backtab Geri Sekme
Back-To-Back Connection Sırt Sırta Bağlanma
Backtrack Geriye Dönüş (Yapma)
Backtrack Search Geriye Dönük Arama
Backup Yedek
Backup Yedek Kopya
Backup Yedekle
Backup Yedekleme
Backup Yedeklemek
Backup Center Yedekleme Merkezi
Backup Computer Yedekleme Bilgisayarı
Backup Copy Yedek Kopya
Backup Copy Yedekleme Kopyası
Backup Disk Yedekleme Diski
Backup Facility Yedekleme Merkezi
Backup File Yedek Dosya
Backup File Yedekleme Kütüğü
Back-Up File Yedekleme Dosyası
Backup Frequency Yedekleme Sıklığı
Backup Of Yedek
Backup Operations Yedekleme Işlemleri
Backup Procedure Yedekleme Yordamı
Backup Set Yedek Kümesi
Backup Set For Microsoft Backup Microsoft Backup Için Yedek Kümesi
Backup Set Label Yedek Kümesi Etiketi
Backup Sets Yedek Kümeleri
Backup Status Yedekleme Durumu
Back-Up System Yedek Dizge
Backus-Naur Form (Bnf)
Backward Geri
Backward Geriye
Backward Channel Ters Yönde Kanal
Backward Compatible Geçmişle Bağdaşır
Backward Shift Operator Geri Kaydırma Işleci
Backward Signalling Geri Yönde Imleşim
Backward Wave Geri Yönde Dalga
Backwards Compatibility Eski Ile Uyumluluk
Backyard Installation Backyard Yüklemesi
Bad (Damaged) Area Of The Disk Diskteki Kötü (Bozuk) Alan
Bad Check Value Bozuk Onay Değeri
Bad Cluster Bozuk Küme
Bad Compression Type Yanlış Sıkıştırma Türü
Bad Connection Kötü Bağlantı
Bad Data Packet Bozuk Veri Paketi
Bad Device Name Kötü Aygıt Adı
Bad Extended Boot Record Bozuk Ek Önyükleme Kaydı
Bad Extension For File Dosya Için Bozuk Uzantı
Bad File Mode Geçersiz Dosya Kipi
Bad File Name Geçersiz Dosya Adı
Bad File Name Or Number Geçersiz Dosya Adı Veya Numarası
Bad File Number Kötü Dosya Numarası
Bad Format Bozuk Biçim
Bad Io Base Address Kötü Gç Taban Adresi
Bad Msacm Version Kötü Msacm Sürümü
Bad Parameter Hatalı Parametre
Bad Path Hatalı Yol
Bad Pointer In Message İletide Hatalı Işaretçi
Bad Scope Bozuk Kapsam
Bad Sector Bozuk Kesim
Bad Seek Hatalı Arama
Bad Table Column Bozuk Tablo Sütunu
Bad Version Kötü Sürüm
Badge Kimlik (Kartı)
Badge Kimlik Kartı
Bahasa Bahasa Dili
Bait And Switch Kuş Kapanı
Balance Denge
Balance Kalıntı
Balance Relay Denge Bağlağı
Balance Relay Denge Rölesi
Balance Relay Karşılaştırma Bağlağı
Balanced Circuit Dengeli Devre
Balanced Code Dengeli Kod
Balanced Error Dengeli Hata
Balanced Error Sıfır Toplamlı Hata
Balanced Mixer Dengeli Karıştırıcı
Balanced Mode Dengeli Kip
Balanced Mode Usta-Yamak Kipi
Balanced Modulator Dengeli Kipleyici
Balanced Network Dengeli Devre
Balanced Transmission Line Dengeli Iletim Hattı
Balanced Two-Port Network Dengeli Iki-Kapılı Devre
Balanced-To-Ground Circuit Toprağa Dengeli Devre
Balancing Columns Sütunları Dengeleme
Balancing Speed Denge Hızı
Ballistic Galvanometer Balistik Miniakımölçer
Balloon Balon
Balloon Top (Grafik Simge)
Balloon Help Balon Yardım
Baltic Baltık
Baltic Language Support Baltık Dil Desteği
Band Bant
Band Elimination Bant Bastırma
Band Rejection Bant Bastırma
Band-Limited Bant-Sınırlı
Band-Limited Sınırlı Bantlı
Band-Pass Amplifier Bant-Geçiren Yükselteç
Bandpass Filter Bant Geçiren Süzgeç
Band-Pass Filter Bant-Geçiren Süzgeç
Bandpass Process Bant Geçen Süreç
Band-Pass Process Bant-Geçen Süreç
Bandwidth Bant Genişliği
Bandwidth Control Bant Genişliği Denetimi
Bangkok Daylight Time Bangkok Yaz Saati
Bangkok Standard Time Bangkok Standart Saati
Bank Name Banka Adı
Bank Of Öbek
Bank Of (Filters) Süzgeç Öbeği
Banner Büyük Başlık
Banner Kapak Sayfası
Banner Manşet
Banyan Banyan
Bar Çbk
Bar Çubuk
Bar and Animation Çubuk Ve Canlandırma
Bar Border Çubuğun Kenarı
Bar Chart Çubuk Çizim
Bar Chart Çubuk Grafik
Bar Chart Autoformat Çubuk Grafik Otomatik Biçim
Bar Chart With 3-D Markers 3-B Imli Çubuk Grafik
Bar Charts Çubuk Çizelgeler
Bar Code Çubuk Kod
Bar Code Slot Reader Yuvalı Çubukkod Okuyucu
Bar Code Wand Çubukkod Okuma Kalemi
Bar Group Çubuk Grubu
Bar/column Çubuk/sütun
Barcode Barkod
Barcode Çubukkod
Barometer Basınçölçer
Barrel Button (Pen)
Barrel Distortion Fıçı Yankılaşımı Bozunumu
Barrel-Tap
Barrier Engel
Barrier Layer Engel Katmanı
Barrier Layer Capacitance Engel Katmanı Sığası
Base Dayandığı
Base Taban
Base Temel
Base Üs
Base Address Taban Adresi
Base Address Temel Adres
Base Field Temel Alan
Base I/o Port Temel G/ç Bağlantı Noktası
Base Item Temel Öğe
Base Multimedia Components Taban Çoklu Ortam Bileşenleri
Base Os Location Taban Os Konumu
Base Os Version Taban Os Sürümü
Base Period Temel Dönem
Base Quantity Temel Büyüklük
Base Register Taban Yazmacı
Base Station Üs Istasyonu
Base Station Üs Radyosu
Base Storage Temel Bellek
Base Style Taban Biçem
Base Unit Of Measurement Temel Ölçüm Birimi
Base Windows Components Temel Windows Bileşenleri
Baseball '94 Baseball '94
Baseband Ana Bant
Baseband Tabanbant
Baseband Tabankuşak
Baseband Amplifier Tabanbant Yükselteci
Baseband Local Area Network Tabanbant Yerel Alan Ağı
Baseband Modem Tabanbant Modemi
Baseband Signalling Tabanbantta Sinyalleşme
Based On ...Ya Dayanarak
Based On Taban Biçem
Baseline Dayanak
Baseline Taban Çizgisi
Baseline Document Dayanak Belgesi
Basic Temel
Basic Characters Temel Karakterler
Basic Code (Text) (*.Txt) Basic Kodu (Metin) (*.Txt)
Basic Colors Temel Renkler
Basic Combined Programming Language (Bcpl)
Basic Configuration Temel Yapılandırma
Basic Feasible Solution Temel Olurlu Çözüm
Basic Files (*.Bas) Basic Dosyaları (*.Bas)
Basic Help Temel Yardım
Basic Information Unit (Biu)
Basic Input/output System (Bios) Temel Giriş-Çıkış Sistemi
Basic Predicate (Sql) Tekli Karşılaştırma Belirtimi
Basic Skills Temel Yetiler
Basic Solution Temel Çözüm
Basics (Help) Temel Bilgiler (Yardım)
Basis Of A Space Bir Uzayın Doğurayı
Basis Set Doğuran Küme
Basis Set Temel Küme
Basque Bask Dili
Basque Baskça
Bass Bas
Bastion Hosts Savunma Kalesi Ana Makineleri
Batch Parti
Batch Toplu
Batch Toplu Iş
Batch Yığın
Batch File Toplu Dosya
Batch File Toplu Iş Dosyası
Batch File Toplu Iş Kütüğü
Batch File Missing Toplu Iş Dosyası Eksik
Batch Input Toptan Giriş
Batch Job Toplu Iş
Batch Printing Toplu Yazdırma
Batch Processing Toplu Iş Işleme
Batch Processing Toplu Işlem
Batch Processing Toptan Işleme
Batch Variation Parti Değişimi
Batch Variation Parti Değişintisi
Bathtube Curve U-Eğrisi
Battery Pil
Battery Charger Batarya Yükleci
Battery Level Akü Düzeyi
Battery Meter Akü Ölçeri
Battery Pack Pil Takımı
Battery Remaining: Unknown Kalan Akü: Bilinmiyor
Baud Baud
Baud Rate Baud Hızı
Baud Rate Baud Oranı
Baud Rate Veri Iletişim Hızı
Baudot Code Baudot Kodu
Bay Kompartıman
Bay Yuva
Bayes Estimation Bayes Kestirimi
Bayes Solution Bayes Çözümü
Bayesian Decision Theory Bayesçi Karar Kuramı
Bayesian Statistics Bayes Istatistiği
Bboard İlan Tahtası
Bbs Folder Bbs Klasörü
Bbs Message Bbs İletisi
Bbs Subfolder Bbs Alt Klasörü
Bbss And Libraries Bbsler Ve Kitaplıklar
Bcc Gizli
Bcc Gizli Bilgi
Bcd Ikili Kodlanmış Onlu
Beacon Hat Kesintisi Iletisi
Beacon Parıldak
Beacon Frame Hat Kesintisi Iletisi
Beacon Message Hat Kesintisi Iletisi
Beacon Tracking Parıldak Yardımıyla Izleme
Beaconing Station Hat Kesinti Iletisi Gönderen Istasyon
Beaconing Terminal Hat Kesinti Iletisi Gönderen Uçbirim
Beam Demet
Beam Huzme
Beam İşın
Beam Antenna Yönlendirilmiş Anten
Beam Splitter Demet Bölücü
Beam Transmission Yöneltilmiş Yayın
Beam Width Huzme Açıklığı
Beamsplitter Demet Bölücü
Bearer Services Taşıyıcı Hizmetler
Bearing Kerteriz
Bearing Konum Açısı
Bearing Correction Kerteriz Düzeltme
Bearing Error Kerteriz Hatası
Bearing Indicator Kerteriz Göstergesi
Bearing Resolution Kerteriz Çözünürlüğü
Beat Vuru
Beat Frequency Vuru Sıklığı
Beat Oscillator Vurulu Salıngaç
Beep Bip
Beep Sesle Uyarmak
Beep Sesli Uyarı
Beep On Error Actions Hata Durumunda Ses Çıkar
Beeper Bipleyici
Before Önce
Before Del Confirm Silme Onayı Öncesinde
Before Giving Up Retry Vazgeçmeden Önce
Before Insert Ekleme Öncesinde
Before Paragraph Paragraftan Önce
Before Sheet Sayfadan Önce
Before Update Güncelleştirme Öncesinde
Before-Image Değişiklik Öncesi Kopya
Begin Message On Cover İletiye Kapakta Başla
Begin Print Job Yazdırma Işine Başla
Begin Searching Aramaya Başla
Beginner Acemi
Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code (Basic)
Beginning Of Field Alan Başı
Beginning/ending Anchor Başlangıç / Bitiş (Saptama) Noktası
Belarusian Beyaz Rusça
Belgian Belçika
Belgian Dutch Belçika Hollandacası
Belgian Francs Belçika Frangı
Belgian French Belçika Fransızcası
Bell Zil
Bell (Ascii Character) (Bel) Zil Karakteri
Bellows Körük
Bell-Shaped Curve Çan Eğrisi
Belongs At Beginning Of Drive Sürücünün Başlangıcındaki
Belongs At End Of Drive Sürücünün Sonundaki
Belongs In Middle Of Drive Sürücünün Ortasındaki
Below Alt
Below Aşağı
Below Aşağıda
Below Alttan
Below Item Öğenin Altında
Below Selected Item Seçili Öğenin Altında
Belt Kuşak
Ben Gamze
Benchmark (Test) Değerlendirme Deneyi
Benchmark Problem Denektaşı
Benchmark Problem Denektaşı Sorunu
Benchmark Test Denektaşı Testi
Benchmarking Denektaşına Vurmak
Bend Radius Kıvrılma Yarıçapı
Bending Radius Kıvrılma Yarıçapı
Beneath Text Metin Sonu
Benign Virus Iyicil Virüs
Berkeley Software Distribution (Bsd)
Bernoulli Trials Bernouilli Denemeleri
Best Available Kullanılabilen En İyisi
Best Estimator Eniyi Kestirici
Best Fit En Uygun
Best For On-Screen Viewing Ekranda Görünüm Için En Iyi Şekilde
Best For Printing Yazdırma Için En Iyi Şekilde
Best Format En İyi Biçim
Best Scale For Slide Show Slayt Gösterisi İçin En Uygun Ölçek
Beta (Lower Case) Beta (Küçük Harf)
Beta (Upper Case) Beta (Büyük Harf)
Beta Learning
Beta Test Ikincil Sınama
Beta Testing Beta Sınaması
Beta Version Beta Sürümü
Beta Version Ikincil Sürüm
Betadist Betadağ
Betainv Betaters
Between Aralık
Between Arasında
Between Arada
Between Categories Kategoriler Arasında Kesişsin
Between The Lines Entry Eleş Giriş
Between Tick Marks Kategori Sayısı
Between Tick-Mark Labels Bulunan Kategori Sayısı
Between Tries Wait Denemeler Arası
Between-Group Variance Öbekler Arası Değişinti
Between-The-Lines Entry Beleş Giriş
Beyond-The-Horizon Ufuk Ötesi
Beyond-The-Horizon Propagation Ufuk Ötesine Yayılım
Bezier Bezier
Bezier Screen Saver Bezier Ekran Koruyucusu
Bias Sapma
Bias Yanlılık
Bias Error Of A Measuring Instrument Ölçme Aygıtının Yanlılık Hatası
Biased Estimator Yanlı Kestirici
Biased Sample Yanlı Örneklem
Bidirectional Çiftyönlü
Bidirectional Ikiyönlü
Bidirectional Antenna Ikiyönlü Anten
Bidirectional Flow Çiftyönlü Akış
Bidirectional Printing Iki Yönlü Baskı
Bidirectional Support Iki Yönlü Yazma Desteği
Biff Biff
Big Bang Theory Big Bang (Büyük Patlama) Teorisi
Big Oracle Blocks (Bob)
Bilateral Antenna Ikiyanlı Anten
Bilateral Control Çiftyanlı Eşzamanlama
Bilinear Form Çiftdoğrusal Biçim
Bilinear Interpolation Çiftdoğrusal Aradeğerleme
Bilingual Keyboard Iki Dilli Klavye
Billing Faturalama
Billing Code Faturalama Kodu
Billing Code (Dword) Faturalama Kodu (Çıftsözcük)
Billing Error Probability Faturalandırma Yanılgı Olasılığı
Billing Information Faturalama Bilgisi
Billing Integrity Fatura Doğruluğu
Billing Integrity (Probability) Fatura Eksiksizliği
Billing Statement Faturalama Raporu
Bimetal Thermometer Çiftmetalli Sıcaklıkölçer
Bimetallic Instrument Çiftmetalli Alet
Bimodal Distribution Iki-Doruklu Dağılım
Bin Kutu
Bin Sele
Bin Sepet
Bin Feed Seleden Besleme
Bin Feed Sepetten Besleme
Bin Selection Sepet Seçimi
Binaries Ikililer
Binarize Ikilileştirmek
Binary Ikili
Binary Arithmetic Operation Ikili Aritmetik Işlem
Binary Asynchronous Communication Ikili Eşzamansız Iletim
Binary Asynchronous Transmission Ikili Eşzamansız Iletim
Binary Code Ikili Kod
Binary Coded Decimal (Bcd) Ikili Düğümlenmiş Onlu Yazım
Binary Coded Decimal (Bcd) Coding Ikiye Kodlanmış Onlu
Binary Communications Protocol İkili Iletişim Kuralları
Binary Compatibility Standards (Bcs)
Binary Control Characters İkili Kontrol Karakterleri
Binary Digit Ikili Sayı
Binary File Format İkili Dosya Biçimi
Binary Files Ikili Dosyalar
Binary Format Ikili Biçim
Binary Image Ikili Imge
Binary Large Object (Blob)
Binary Logic Gate Ikili Geçit
Binary Logic System Ikili Mantık Dizgesi
Binary Number System Ikili Sayı Dizgesi
Binary One Ikili Tabanda Bir
Binary Rate Ikili Hız
Binary Signal Ikili Sinyal
Binary Sort Ikili Sıralama
Binary State Ikili Durum
Binary Symmetric Channel Ikili Bakışımlı Kanal
Binary Synchronous Communication (Bisync) Ikili Eşzamanlı Iletim
Binary Synchronous Transmission Ikili Eşzamanlı Iletim
Binary System Ikili Sistem
Binary To Decimal Conversion Ikiliden Onluya Çevrim
Binary Tree Ikili Ağaç
Binary Value İkili Değeri
Binary Zero Ikili Tabanda Sıfır
Binary-To-Decimal Conversion Ikiliden Onluya Çevirim
Bind Bağlamak
Binder Cilt
Binder Ciltçi
Binder Document Unbinder Cilt Belgesi Ciltten Çıkarıcı
Binder Help Ciltçi Yardımı
Binder Properties Cilt Özellikleri
Binder Reconciler Cilt Uzlaştırıcısı
Binder Routing Cilt Dolaştırma
Binding Bağlama
Binding Documents Belgeleri Ciltleme
Binding Margins Ciltlenecek Belgeler Için Kenar Boşlukları
Bindings Bağlantılar
Binomdist Bınomdağ
Binomial Binom
Binomial Ikiterimli
Biographical Note Biyografik Not
Bionics Biyonik
Biorthogonal Çiftdikgen
Bios Date Bios Tarihi
Bios Name Bios Adı
Bios Version Bios Sürümü
Bipolar Çift Kutuplu
Bipolar Iki Kutuplu
Bipolar Coding Kutupsal Kodlama
Bipolar Nonreturn To Zero Kutupsal Sıfıra Dönüşsüz
Bipolar Non-Return To Zero Signalling Kutupsal Sıfıra Dönüşsüz Sinyalleşme
Bipolar Return To Zero Kutupsal Sıfıra Dönüşlü
Bipolar Return To Zero Signalling Kutupsal Sıfıra Dönüşlü Sinyalleşme
Birth And Death Process Doğma-Ölme Süreci
Birth Process Doğum Süreci
Birth Rate Doğum Hızı
Birth Rate Doğum Oranı
Birth-And-Death Process Doğum-Ölüm Süreci
Bisector Açıortay
Bispectrum Ikiz-Spektrum
Bistable Iki Durumlu
Bistable Amplifier Iki Durumlu Yükselteç
Bistable Relay Iki Durumlu Röle
Bit Bit
Bit Ikil
Bit Allocation Bit Atama
Bit Allocation Bit Ayırma
Bit Error Probability Bit Hata Olasılığı
Bit Error Rate Bit Hata Oranı
Bit Error Rate Ikil Hata Oranı
Bit Instruction Bit Komutu
Bit Interleaving Bit Biniştirme
Bit Interleaving Bit Serpiştirme
Bit Map Bit Eşlemi
Bit Map Bit Haritası
Bit Map Display Bit Eşlemi Görüntüsü
Bit Operation Bit Işlemi
Bit Operation Ikil Işlemi
Bit Pattern Bit Örüntüsü
Bit Pattern Ikil Örüntüsü
Bit Pattern Generator Ikil Örüntüsü
Bit Per Second (Bps) Saniyede Bit Sayısı
Bit Position Bit Konumu
Bit Position Ikil Konumu
Bit Rate Bit Hızı
Bit Rate Ikil Hızı
Bit Stream Bit Katarı
Bit String Bit Dizgisi
Bit/s Bit/saniye
Bitmap Bit Eşlemi
Bitmap Nokta Esaslı
Bitmap Compression Biteşlem Sıkıştırma
Bit-Map Graphics Tüm Noktaları Adreslenir Grafik
Bitmap Image Bit Eşlem Resmi
Bitmap Is Corrupted Bit Eşlem Bozulmuş
Bitmap Only Sadece Bit Eşlem
Bitmap Open Error Biteşlemi Açma Hatası
Bitmap Printing Nokta Esaslı Baskı
Bitmapped Nokta Esaslı
Bitmapped Character Nokta Esaslı Karakter
Bitmapped Display Nokta Esaslı Ekran
Bit-Mapped Display Tüm Noktaları Adreslenir Görüntü Birimi
Bitmapped Font Nokta Esaslı Fon
Bitmapped Images Bit Eşlemli Imgeler
Bitmapped Picture File Bit Eşlemli Resim Dosyası
Bitmaps Bit Eşlemler
Bitmaps (*.Bmp) Biteşlemler (*.Bmp)
Bit-Order Of Transmission Iletimde Bit Düzeni
Bit-Oriented Bite Yönelik
Bit-Oriented Ikile Yönelik
Bit-Oriented Protocol Bite Yönelik Protokol
Bit-Oriented Protocol Ikile Yönelik Protokol
Bits Per Character Bit/karakter
Bits Per Second Saniyede Bit Sayısı
Bits Per Second (Bps) Bit/saniye (Bps)
Bit-Serial Bit-Dizisel

Bit-Serial Ikil-Dizisel
Bitwise Bit Bit
Bitwise Bitsel
Bksp Gerı
Bkup Ydk
Black Siyah
Black and White Siyah Beyaz
Black And White Siyah Beyaz
Black And White Display Renksiz Ekran
Black And White Display Siyah-Beyaz Ekran
Black And White Overheads Siyah Beyaz Asetatlar
Black Body Kara Cisim
Black Box Kara Kutu
Black Box Model Kara Kutu Modeli
Black Cartridge Empty Siyah Kartuş Boş
Black On White Beyaz Üstüne Siyah
Black Text Siyah Metin
Black Thatch Siyah Örgü
Black With Grayscale Fill Gri Ton Dolgulu Siyah
Black With White Fill Beyaz Dolgulu Siyah
Black-And-White Siyah-Beyaz
Blacks/unblacks The Screen Ekranı Karart/olduğu Gibi Bırak
Blank Boş
Blank Boşluk
Blank Yazısız
Blank Binder Boş Cilt
Blank Character Boşluk Karakteri
Blank Database Boş Veritabanı
Blank Disk Biçimlendirilmemiş Disk
Blank Disk Boş Disk
Blank Document Boş Belge
Blank Form Boş Form
Blank Line Boş Satır
Blank Lines Below Slides Boş Satırlar Slaytların Altında
Blank Lines Next To Slides Boş Satırlar Slaytların Yanında
Blank Presentation Boş Sunu
Blank Presentation.Pot Boş Sunu.Pot
Blank Screen Boş Ekran
Blank Space Boş Alan
Blank Window Boş Pencere
Blank.Pot Boş.Pot
Blanket Örtü
Blanketing (Sinyal) Ezme
Blanketing Örtme
Blanking Silme
Blanking Tıkama
Blanks Boşluklar
Blanks~1 Boşekr~1
Blind Kapatmak
Blind Algorithm Gözü Kapalı Algoritma
Blind Area Gölgeli Bölge
Blind Carbon Copy (Bcc) Görünmeyen Mektup Kopyası
Blind Equalizer Gözü Kapalı Denkleştirici
Blind Test Gözü Kapalı Sınama
Blind Text Gizli Bilgi
Blind Text Gizli Metin
Blink Yanıp Sönme
Blink Rate Yanıp Sönme Hızı
Blink Rate Yanıp Sönme Oranı
Blinking Yanıp Sönen
Blinking Yanıp Sönme
Blinking Bar Yanıp Sönen Çubuk
Blinking Cursor Yanıp Sönen İmleç
Blinking Square Yanıp Sönen Kare
Block Blok
Block Öbek
Block Öbeklemek
Block Tıkamak
Block Chaining Blok Zincirleme
Block Chaining Blok Zincirlemesi
Block Copy Blok Kopyalama
Block Copy, Delete, Move Öbek Kopyalama, Silme, Taşıma
Block Cursor Blok İmleç
Block Delete Blok Silme
Block Device Tables Blok Aygıt Tabloları
Block Diagonal Matrix Blok Köşegen Matris
Block Diagonal Matrix Öbek Köşegen Matris
Block Diagram Blok Çizeneği
Block Diagram Öbek Çizeneği
Block Encryption Blok Şifreleme
Block Length Blok Uzunluğu
Block Length Öbek Uzunluğu
Block Mode Blok Blok Iletim
Block Move Blok Taşıma
Block Operation Blok Işlemi
Block Overhead Bloğun Destek Bitleri
Block Overhead Blok Destek Bitleri
Block Paragraphs İki Yana Yaslı Paragraflar
Block Payload Bloğun Yararlı Yükü
Block Quantization Öbek (Blok) Nicemlemesi
Block Quantization Öbek Nicemlemesi
Block Quotation Blok Alıntı
Block Selection Blok Seçim
Block Selection Blok Seçimi
Block Structured Language Blok Yapılı Dil
Block Transfer Blok Gönderimi
Block Transfer Öbek Aktarımı
Blockbody Blok Gövde
Block-By-Block Processing Blok-Blok Işleme
Block-By-Block Processing Öbek-Öbek Işleme
Blocking Öbekleme
Blocking Tıkanıklık
Blocking Tıkanma
Blocking Capacitor Ayırma Sığacı
Blocking Factor Bloklama Boyu
Blocking Factor Öbekleme Boyu
Blocking Mail Sistemi Kilitleyen Posta Mesajları
Block-Write Blok Yazma
Blooming Beneğin Parıldaması (Ekran)
Blooming Yankının Aşırı-İşıklılığı
Blow-Out Coil Üfleme Bobini
Blue Mavi
Blue And Black Mavi Ve Siyah
Blue Background Mavi Artalan
Blue Dot Mavi Nokta
Blue Rivets Mavi Perçinler
Blues 256 Maviler 256
Blurring Bulandırma
Board Devre Kartı
Board Pano
Board Games Tahta Üzerinde Oynanan Oyunlar
Bode Diagram Bode Çizeneği
Bode Diagram Bode Çiziti
Body Gövde
Body Elements (Html) Gövde Elemanları (Html)
Body Text Gövde Metin
Body Text Gövde Metni
Body Text Indent Gövde Metni Girintisi
Body Text Periods Gövde Metni Noktası
Body Text Size Should Be At Least Slayttaki En Küçük Gövde Metni Boyutu
Body Text Style Gövde Metin Biçemi
Boilerplate Text Demirbaş Metin (Şablonlar)
Bold Kalın
Bold Koyu
Bold Italic Kalın İtalik
Bold Off Kalın Değil
Bold On Kalın
Bold Tags Koyulaştırma Imleri
Boldface Kalın
Boldface Kalın Stil
Boldface Koyu
Boldface Type Kalın Yazıtipi (Ailesi)
Bold-Italic Kalın-İtalik
Bond Bağ
Bond Bağlamak
Bond Bono
Bonus Ödül
Bonus Score Ödül Skor
Book Kitap
Book Packaging (As/400) Kitaplık Düzeninde Yerleştirme
Bookkeeping Operations Kırtasiye Işlemleri
Bookmark Kalınan Yer Imi
Bookmark Yer Imi
Bookmark Define Yer İmi Tanımla
Bookmark Name Yer İmi Adı
Bookmark Reference Yer Imi Referansı
Bookmark Text Yer İmi Metni
Bookmarked Area Yer Imi Konmuş Alan
Bookmarked Area Yer Imli Alan
Bookmarks Yer İmleri
Boolean Boolean
Boolean (Instructions) Boole (Komutları)
Boolean Algebra Boole Cebiri
Boolean Character Boole Damgası
Boolean Function Boole Işlevi
Boolean Instructions Boole Komutları
Boolean Operation Boole Işlemi
Boolean Operator Boole Işleci
Boolean Operator Mantık Işleci
Booster Amplifier Ek Güç Yükselteci
Boot Işletim Sistemini (Yeniden) Yüklemek
Boot Önyükleme
Boot Device Önyükleme Aygıtı
Boot Disk Önyükleme Diski Sistem Yükleme Diski
Boot Process Önyükleme Işlemi
Boot Sector Önyükleme Kesimi
Boot Sector Önyükleme Sektörü
Boot Virus Önyükleme Virüsü
Booths Satış Pavyonu (Fuarda)
Booting Önyükleme
Bootp Server Bootp Sunucusu
Boot-Sector Infector Önyükleme Virüsü
Bootstrap Önyükleme Önyükleyici
Bootstrap Önyükleyici
Bootstrap Routine Önyükleme Yordamı
Bootstrap Sector Önyükleme Sektörü
Bootstrap Sector Virus Önyükleme Virüsü
Bootstrapping Başlatma
Bootstrapping Önyükleme
Border Kenar
Border Kenarlık
Border Kuşatan Sınır
Border Sınır
Border Color Kenarlık Rengi
Border Guide Kenarlık Kılavuzu
Border Line Kenarlık Çizgisi
Border Line Style Kenarlık Çizgi Biçemi
Border Line Style Kenarlık Çizgisi Biçemi
Border Spacing Kenarlık Aralığı
Border Style Kenarlık Biçemi
Border Type Kenarlık Tipi
Border Weight Sınır Kalınlığı
Border Width Kenarlık Genişliği
Borders And Shading Kenarlıklar Ve Gölgeleme
Borrow Digit Ödünç Sayamağı (Basamağı)
Both Her İkisi
Both Cannot Be Saved. Pick The One To Keep Her Ikisi De Kaydedilemez. Korumak
Istediğinizi Seçin
Bottleneck Darboğaz
Bottom Alt
Bottom Alta
Bottom Alttan
Bottom Aşağıya
Bottom Dip
Bottom Son
Bottom (Footer) Alt (Altbilgi)
Bottom Border Alt Kenarlık
Bottom Centered Alta Ortalı
Bottom Double Border Alt Çift Kenarlık
Bottom Margin Alt Boşluğu
Bottom Margin Alt Kenar Boşluğu
Bottom Margin Alt Kenarlık
Bottom Of Page Sayfanın Altı
Bottom Of Page [Footer] Sayfa Altı [Altbilgi]
Bottom Of The Screen Ekranın Altı
Bottom Row Alt Satır
Bottom Up Design Tabandan Tepeye Tasarım
Bottom-Left Sol Alt
Bottom-Right Sağ Alt
Bottoms Alt Kenarlar
Bottom-Up Aşağıdan Yukarıya
Bottom-Up Design Aşağıdan Yukarı Tasarım
Bottom-Up Programming Aşağıdan Yukarıya Programlama
Bounce Geri Dönme
Bounce Sekme
Bounce Yansıma
Bounce (For A Contact Circuit) Sıçrama (Kontak)
Bounced Mail Geri Seken Posta
Bound Bağımlı
Bound Column İlişkili Sütun
Bound Electron Bağlı Elektron
Bound Object Frame İlişkili Nesne Çerçevesi
Bound To Unknown Type Bilinmeyen Türe Bağlama
Boundary Sınır
Boundary Value Problem Sınır Değer Sorunu
Bounded Growth Sınırlı Büyüme
Bounded Growth Sınırlı Büyümeli
Bounded Input Bounded Output System Sınırlı Girdili Sınırlı Çıktılı Sistem
Bounded Input Bounded Output System (Bibo System) Sınırlı Çıktılı Dizge
Bourdon Tube Bourdon Borusu
Bowl Çanak
Box Kutu
Box Margins Kutu Kenar Boşluğu
Box Shadow Kutu Gölgesi
Boxed Edit (Control)
Boxed Paragraph Kutulanmış Paragraf
Boxes In The Chart Şemadaki Kutular
Boxes Selected Seçilen Kutular
Bozo Filters
Brace Kaşlı Ayraç
Brace Süslü Ayraç
Brace ({}) Çengelli Parantez
Braces Bağlayıcı Ayraç
Bracket Köşeli Ayraç
Bracket ([]) Köşeli Parantez
Brackets Denoting A Type Of Interval Bir Tür Aralık Belirten Köşeli Ayraçlar
Braid Örgü (Kablo)
Brainstorming Beyin Fırtınası Yapmak
Bra-Ket Ayraç
Bra-Ket (Bra) Ayraç (Sol)
Bra-Ket (-Ket) Ayraç (Sağ)
Braking Durdurma Denetimi
Braking Control Durdurma Denetimi
Braking Control Frenleme Denetimi
Branch Dal
Branch Dallanmak
Branch Sapmak
Branch Address Dallanma Adresi
Branch Address Sapma Adresi
Branch Exchange Ikincil Santral
Branching Dallanma
Branching Instruction Sapma Komutu
Branching Process Dallanma Süreci
Brand Awareness And Loyalty Marka Farkındalığı Ve Bağımlılığı
Brass Pirinç
Brazilian Portuguese Brezilya Portekizcesi
Brazilian Portuguese Portekizce
Brazilian Portuguese Portekizce (Brezilya)
Breach Güvenliği Kırmak
Break Bitir
Break Break
Break Çik
Break Kes
Break Kesme
Break Link Bağlantıyı Kes
Break On All Errors Her Hatada Kes
Break On All Errors Tüm Hatalarda Kes
Break The Link Bağlantıyı Kes
Break When Expression Has Changed Deyim Değiştiğinde Kes
Break When Expression Is True Deyim Doğru Olduğunda Kes
Break When Value Changes Değer Değiştiğinde Kes
Break When Value Is True Değer Doğru Olduğunda Kes
Breakaway Point Kopma Noktası (Kök Yereğrisinin)
Breakdown Bozulma
Breakdown Çökme
Breakdown Delinme (Gaz)
Break-Even Point Başabaş Noktası
Break-In Point Kavuşma Noktası (Kök Yereğrisinin)
Breaking Capacity Kesme Yeteneği (Şalter)
Breaking Capacity (Of A Switching Device Or Fuse) Kesme Gücü
Breaking Current Kesme Akımı (Şalter)
Breaking Link Bağlantı Kesme
Breaking Torque Durdurma Burusu
Breakpoint Kesme Noktası
Breakpoint Text Kesme Noktası Metni
Breeches Joint Çatal Ek (Kablo)
Breve Kısa
Brevity (Writing) Özlülük (Yazmada)
Brick Tuğla
Bricks Tuğlalar
Bridge Köprü
Bridge Rectifier Köprülü Doğrultucu
Bridge Tap Aldı
Bridge Tap Hat Çıkması
Bridge Tap Hat Prizi
Bridge Tap Priz
Briefcas Evrakçan
Briefcase Evrak Çantası
Briefcase Database Evrak Çantası Veritabanı
Briefcase Setup Evrak Çantası Kur
Brightness Parlaklık
Brightness Control Parlakık Denetimi
Brilliance Parlaklık
Bring Forward Öne Getir
Bring Forward Üste Getir
Bring In Front Of Text Metnin Önüne Getir
Bring To Front En Üste Getir
Bring To Front Öne Getir
Bring Up A Calculator Hesap Makinesi Aç
Bring.To.Front Öne.Getır
Bringtofront Önegetir
British İngilizce
British English İngiltere İngilzcesi
British Standards Institute (Bsi)
Broad Side Yansıtıcı - Yayındırıcı
Broadband Geniş Bant
Broadband Genişbantlı
Broadband Amplifier Genişbantlı Yükselteç
Broadband Antenna Genişbantlı Anten
Broadband Communication Genişbantlı Iletişim
Broadband System Geniş Bantlı Sistem
Broadcast Yayımlamak
Broadcast Yayın
Broadcast As Yayın Türü
Broadcast Bands Yayın Bantları
Broadcast Medium Yayın Ortamı
Broadcast Message Yayın Iletisi
Broadcast Rate (Seconds) Yayın Hızı (Saniye)
Broadcast Recognition Access Method (Bram)
Broadcast Station Yayın Istasyonu
Broadcast Studio Yayın Stüdyosu
Broadcast Topology Yayın Topolojisi
Broadcast Transmission Radyo Yayın
Broadcast Transmission Radyofonik Yayın
Broadside Antenna Enine İşımalı Anten
Broken Word Bölünmüş Sözcük
Brown Kahverengi
Brown Marble Kahverengi Mermer
Browse (Içeriğinin) Gözden Geçirilmesi
Browse Göz Atma
Browse Göz Atmak
Browse Gözat
Browse Gözle Taramak
Browse Cover Page Kapak Sayfasına Gözat
Browse For Computer Bilgisayarlara Gözat
Browse For Folder Klasöre Gözat
Browse For Icon Simge Için Gözat
Browse For Media Viewer Title Ortam Görüntüleyici Için Gözat
Browse For Printer Yazıcılara Gözat
Browse For Sound Files Ses Dosyaları Için Gözat
Browse Master Gözatma Yöneticisi
Browse This Cd Bu Cd'ye Gözat
Browse Up Or Down Yukarı Veya Aşağı Göz At
Browse Windows 95 Printers Windows 95 Yazıcılarına Gözat
Browser Göz Gezdirici
Browser Master Gözatma Yöneticisi
Browsers Inceleyici
Browsing For Wallpaper Duvar Kağıdı Için Gözatılıyor
Browsing Options Gözatma Seçenekleri
Brush Fırça
Bubble Board Kabarcık Bellek Kartı
Bubble Memory Kabarcık Bellek
Bubble Sort Elemeli Sıralama
Bubbles Kabarcıklar
Bucket Biriktirme Yeri
Budget Graph Bütçe Grafiği
Budget Graph Bütçe Grafığı
Budget Summary Bütçe Özeti
Budget Summary Bütçe Özetı
Budgeter Bütçe
Buffer Arabellek
Buffer Tampon
Buffer (In Project Management) Yedek Zaman Aralığı
Buffer Amplifier Yastık Yükselteç
Buffer Cache Tampon Önbelleği
Buffer Memory Yastık Bellek
Buffer Occupancy Yastık Bellek Doluluğu
Buffer Register Yastık Saklayıcı
Buffer Size Arabellek Boyu
Buffering Arabelleğe Alma
Bug Çapar
Bug Hata
Bugs Programdaki Hatalar
Build Build
Build Oluştur
Build Yerleştir
Build Event Olay Oluştur
Build Options Yerleştirme Seçenekleri
Build Slide Text Slayt Metni Yerleştir
Build Table Of Contents From İçindekiler Tablosunun Yaratılacağı Kaynak
Build Table Of Figures From Şekiller Tablosunun Yaratılacağı Kaynak
Build This Object Yerleştirilecek Nesne
Build/play Object Nesneyi Yerleştir
Building Anticipation
Building File List Dosya Listesi Oluşturuluyor
Built In Yerleşik
Built-In Yerleşik
Built-In Dictionary Yerleşik Sözlük
Built-In Functions Yerleşik İşlevler
Built-In Toolbars Available Kullanılabilir Yerleşik Araç Çubukları
Bulb Ampul
Bulgarian Bulgarca
Bulgarian (Latin) Bulgarca (Latin)
Bulk Toplu
Bulk Yığın
Bulk Yığınsal
Bulk Data Transmission Yığınsal Veri Iletimi
Bulk Delay Toplu Gecikme
Bulk Delay Yığınsal Gecikme
Bulk Sampling Yığın Örneklemesi
Bulk Transmission Yığınsal Veri Iletimi
Bullet Imleme
Bullet Koyu Nokta
Bullet M. İmi
Bullet Madde Imi
Bullet Madde İmleri
Bullet (Alt+0149) Mermi Imi
Bullet Character Madde İmi Karakteri
Bullet Characters With Bullets Madde İmi Karakterlerini Madde İmleriyle
Bullet Default Varsayılan Madde İmleri
Bullet Key Mermi Imi Tuşu
Bullet Position Madde İmi Konumu
Bullet Style Madde İmi Biçemi
Bullet Text Metin
Bullet Tool Mermi Imi Aracı
Bulleted Madde İmleri İle
Bulleted List Madde İmli Liste
Bulleted List Item Mermi İmli Liste Öğesi
Bulleted Paragraph Imli Paragraf
Bulleted Paragraph Madde Imli Paragraf
Bulleted Paragraph Mermi Imli Paragraf
Bulletin Board Folder İlan Tahtası Klasörü
Bulletin Board Services Duyuru Tahtası Hizmetleri
Bulletin Board Services (Bbs) Elektronik Bülten Tahtası Hizmet Birimleri
Bulletin Boards Bülten Tahtaları
Bulletin Boards And File Libraries İlan Tahtaları Ve Dosya Kitaplıkları
Bullets And Numbering Madde İmleri Ve Numaralandırma
Bullets From Madde İmlerinin Seçileceği Yazıtipi
Bunched Conductor Demet Iletken
Bundled Software Donanımla Gelen Yazılım
Burned-In Image Izi Kalan Görüntü
Burst (Kağıt) Ayırma
Burst Çoğuşma
Burst Patlama
Burst Communication Çoğuşmalı Iletişim
Burst Errors Received Alınan Sinyal Dizisi Hatası
Burst Mode Çoğuşma Kipi
Burst Mode Tekelci Kip
Burst Mode Communication Çoğuşmalı Iletişim
Burst Packets Dropped Bırakılan Burst Paketleri
Burst Packets Dropped Bırakılan Veri Paketleri
Burst Receive Gap Time Burst Alma Aralığı Süresi
Burst Send Gap Time Burst Gönderme Aralığı Süresi
Burster Kağıt Ayırıcı
Burster Kağıt Düzenleyici
Bus Bara
Bus Veriyolu
Bus Yol
Bus Access Control Veriyolu Erişim Denetimi
Bus Driver Veriyolu Sürücüsü
Bus Mouse Bus Fare
Bus Mouse Taşıta Bağlanan Fare
Bus Network Veriyolu Ağı
Busbar Bara
Busbar Toplayıcı Çubuk
Bush Matrix Bush Matrisi
Business Card İş Kartı
Business Case Olurluk Önerisi
Business Data Processing Yönetsel Bilgi Işleme
Business Graphics Utility İş Çizimleri Hizmet Programı
Business Information Service Iş Hayatıyla Ilgili Bilgi Hizmeti
Business Partner Çözüm Ortağı
Business Process Iş Süreci
Busy Kullanımda
Busy Meşgul
Busy Hour Meşgul Saat
Busy State Meşgul Durum
Busy Tone Meşgul Sinyali
Busy-Flash Signal Meşgul İşığı
Button Düğme
Button Configuration Düğme Yapılandırması
Button Editor Düğme Düzenleyici
Button Face Düğme Yüzü
Buzzer Vızlayıcı
By Aralık
By Değer
By Gruplama Türü
By Kaydeden
By Tarafından
By Yapan
By Yaratan
By 1st Level Paragraphs 1. Düzey Paragraflara Göre
By Author Yazarı
By Changing Cell Değişecek Hücre
By Columns Sütunlar
By Comment Açıklamaya Göre
By Connections Bağlantılara Göre
By Created Yaratana Göre
By Date Tarihe Göre
By Default Aksi Istenmediği Taktirde
By Delete Date Silme Tarihine Göre
By Description Tanıma Göre
By Drive Letter Sürücü Harfine Göre
By File Type Dosya Türüne Göre
By Folder Klasöre Göre
By Free Space Boş Alana Göre
By Letter Harfe Göre
By Location Konuma Göre
By Modified Değiştirene Göre
By Name Ada Göre
By Open Files Açık Dosyalara Göre
By Origin Kaynağa Göre
By Paragraph Paragrafa Göre
By Rows Satırlar
By Shared Folders Paylaştırılan Klasörlere Göre
By Size Boyuta Göre
By Type Türe Göre
By Word Sözcüğe Göre
Bycreated Yaratanagöre
Bymodified Değiştirenegöre
Byname Adagöre
Bypass Atlama
Bypass Yangeçitleme
By-Pass Yangeçit
Bypass Capacitor Yangeçit Sığacı
Bypass Channel Yangeçit Kanalı
By-Product Yanürün
Byte Bayt
Byte Sekizli
Byte Counts Bayt Sayısı
Byte Per Inch (Bpi)
Byte Stuffing Bayt Dolgulaması
Byte Stuffing Sekizli Dolgulaması
Byte-Oriented Sekizli
Byte-Oriented Sekizliye Yönelik
Byte-Oriented Memory Sekizli-Tabanlı Bellek
Byte-Oriented Protocol Sekizliye Yönelik Protokol
Bytes Free ... Byte Boş
Bytes In Cache Önbellekteki Bayt Miktarı
Bytes Read/sec Okunan Bayt/san
Bytes Read/second Okunan Bayt/saniye
Bytes Received: %Lu (Current Connection) Alınan Bayt: %Lu (Geçerli Bağlantı)
Bytes Sent: %Lu (Current Connection) Gönderilen Bayt: %Lu (Geçerli Bağlantı)
Bytes/sec Bayt/san
Byte-Serial Sekizli-Dizisel
Byte-Serial Transmission Sekizli-Dizisel (Bayt Dizisel) Iletim
Bytype Türegöre

C
C Size C Boyutu
C Size Sheet C Boyutlu Sayfa
C Size Sheet C Boyutu Kağıt
C Size Sheet C Boyutu Sayfa
Cabinet Dolap
Cable Kablo
Cable Kablolu Tv
Cable Capacitance Kablo Sığallığı
Cable Duct Kablo Oluğu
Cable Loss Kablo Kaybı
Cable Loss Kablo Yitimi
Cable Television (Catv) Kablolu Tv
Cable Transmission Kablo Üzerinden Iletim
Cable Tv (Catv) Kablolu Tv
Cable Type Kablo Türü
Cache Önbellek
Cache Buffer Ön Arabellek
Cache Memory Cep Bellek
Cache Memory Önbellek
Cache Misses (Sectors Per Second) Önbellek Kaçışları (Kesim/saniye)
Cache.Exe = "Disk Cache Utility" Cache.Exe = "Disk Önbellek Yardımcı Programı"
Cache.Exe = "Disk Cache Utility" Cache.Exe = "Disk Önbellekleme Programı"
Cacheclk.Exe = "Helix Disk Cache" Cacheclk.Exe = "Helix Disk Önbellekleme"
Caching Önbelleğe Alma
Cadence Signal Ritimli Sinyal
Caesar Ciphers Sezar Şifresi
Cairo Kahire
Calc Hesap
Calc Sheet Sayfayı Hesapla
Calc Sheet Tabloyu Hesapla
Calculate Hesapla
Calculate Hesaplama
Calculate Document Belgeyi Hesapla
Calculate Now Şimdi Hesapla
Calculating Cells Hesaplanan Hücreler
Calculating Pivottable Hesaplanan Özet Tablo
Calculation Hesap
Calculation Hesaplama
Calculation Options Hesaplama Seçenekleri
Calculator Hesap Makinesi
Calculator Hesaplayıcı
Calculus Analiz
Calculus Hesap
Calculus Of Variations Değişimler Hesabı
Calendar Takvim
Calendar Type Takvim Türü
Calibrate Ayarla
Calibration Ayar
Calibration Kalibrasyon
Calibration Frequency Ayar Sıklığı
Calibration Frequency Kalibrasyon Sıklığı
Calibration Information Ayar Bilgisi
Call Ara
Call Arama (Telefon)
Call Çağir
Call Çağırma
Call Çağırmak
Call Çağrı
Call Abandonment Probability Çağrı Terk Olasılığı
Call Abandonment Probability Çağrının Yarıda Bırakılma Olasılığı
Call Accounting Çağrı Muhasebesi
Call Accounting Çağrı Sayışımı
Call Add-On Çağrı Ekleme
Call Blocking Çağrı Tıkama
Call By Address Adresle Çağırım
Call By Name Adla Çağırım
Call By Reference Referans Ile Çağrı
Call By Value Değer Ile Çağrı
Call Charge Arama Ücreti
Call Completion Ratio Çağrı Sonuçlanma Oranı
Call Disconnection Çağrı Sökme
Call Distributor Çağrı Dağıtıcısı
Call Diversion Çağrı Saptırma
Call Diversion Çağrı Yönlendirme
Call Duration Çağrı Süresi
Call Failure Probability Çağrı Başarısızlık Oranı
Call Failure Ratio Çağrı Başarısızlık Oranı
Call Fee Arama Ücreti
Call Graph Çağrı Çizgesi
Call Hold Çağrı Tutma
Call Level Interface (Cli)
Call Log Çağrı Günlüğü
Call Log Options Çağrı Günlüğü Seçenekleri
Call Packet Çağrı Paketi
Call Per Centisecond (Ccs) Yüz Saniyedeki Çağrılar
Call Pre-Emption Çağrı Boşaltma
Call Preferences Arama Tercihleri
Call Processing Çağrı Işleme
Call Processing Çağrı Kotarma
Call Progress Tones Çağrı Kotarılma Tonları
Call Request Çağrı Istemi
Call Restriction Çağrı Kısıtlama
Call Set-Up Time Çağrı Kurulma Süresi
Call Status Arama Durumu
Call Transfer Çağrı Aktarımı
Callback Modem Güvenlik Modemi
Callback Security Geri Arama Güvenliği
Callback To Geri Ara
Caller Çağiran
Calling Arama
Calling Card Arama Kartı
Calling Card Number Arama Kartı Numarası
Calling Card To Use Kullanılacak Arama Kartı
Calling Line Identification Arayan Numaranın Bilinmesi
Calling Macro Çağıran Makro
Calling Macro Makro Çağırma
Calling Subscriber Arayan Abone
Callout Belirtme
Callout Belirtme Çizgisi
Callout Defaults Belirtme Çizgisi Varsayılanları
Cambridge Multiple Access System (Cmas)
Cambridge Time Sharing System (Ctss)
Camera Kamera
Cam-Operated Switch Makaralı Anahtar
Campus Yerleşke
Campus Wide Information Systems (Cwis) Kampüs Çapında Bilgi Sistemleri
Can Customize Toolbars Araç Çubukları Özelleştirilebilir
Can Grow Büyüyebilir
Can Shrink Küçülebilir
Canada Central Daylight Time Kanada Merkezi Yaz Saati
Canada Central Standard Time Kanada Merkezi Standart Saati
Canadian Dollars Kanada Doları
Canadian French Kanada Fransızcası
Canadian Multilingual Kanada Çok Dilli
Cancel İptal
Cancel İptal Et
Cancel Silmek
Cancel Vazgeç
Cancel Vazgeçmek
Cancel (F3) İptal (F3)
Cancel All Tümünü İptal Et
Cancel Button İptal Düğmesi
Cancel Button Vazgeç Düğmesi
Cancel Character Unut Damgası
Cancel Character Vazgeç Damgası
Cancel Close Kapatmayı Iptal Et
Cancel Fax Faksı İptal Et
Cancel Link Bağlantıyı Kes
Cancel Previous Data (Ascii Character) (Can) Önceki Veriyi Iptal Et Karakteri
Cancel Printing Yazdırmayı İptal Et
Cancel Selected Task Seçili Görevi İptal Et
Cancel This Dialog And Choose The File Save As Command Isterseniz, Bu Iletişim
Kutusunu İptal Edin Ve Dosya Farklı Kaydet'i Seçin
Canceled İptal Edildi
Canceled İptal Edilen
Canceled İptal Edilmiş
Cancelevent Olayııptalet
Cancelled İptal Edildi
Canned Text Hazır Metin
Cannot Be Installed Yüklenemeyen
Cannot Be Saved Kaydedilemeyen
Cannot Find Bulunamadı
Canonic Doğal
Canonical Form Doğal Biçim
Canonocal Model Doğal Model
Can't Redo Yeniden Yapılamaz
Can't Redo Yenilenemez
Can't Repeat Yinelenemez
Can't Undo Geri Alınamaz
Cap Büy
Cap Büyh
Capabilities Yetenekler
Capability Yetenek
Capacimeter Sığaölçer
Capacitance Sığa
Capacitance Sığallık
Capacitive Sığal
Capacitive Coupling Sığal Bağlaşım
Capacitive Load Sığa Yükü
Capacitive Load Sığal Yük
Capacitor Kapasitör
Capacitor Sığaç
Capacity Kapasite
Capacity Sığa
Capacity Sığım
Capital Letters Büyük Harfler
Capital Lock Key Büyük Harflere Kilitleme Tuşu
Capitalization Büyük Harfe Çevirme
Capitalization Büyük Harfe Yazma
Capitalization Büyük Harfle Yazım
Capitalize First Letter Of Sentences Cümlelerin İlk Harflerini Büyüt
Capitalize Names Of Days Gün Adlarını Büyük Harfe Çevir
Capitalized Letter Büyüğe Çevrilmiş Harf
Capitals Büyük Harfler
Caps Büyh
Caps İlkharfbüyük
Caps (Capital Letters) Büyük Harf(Ler)
Caps Lock Büyük Harf Kilidi
Caps Lock Büyük Harfkilidi
Caps Lock Key Caps Lock Tuşu
Capslock Büyük Harf Kilidi
Capstan Döndürücü
Caption Başlık
Caption Manşet
Caption Resim Altı
Caption Resim Yazısı
Caption Simge Yazısı
Caption Yazısı
Caption Buttons Resim Yazısı Düğmeleri
Caption Label Resim Yazısı Etiketi
Caption Numbering Resim Yazısını Numaralandır
Capture Kapma
Capture Kapmak
Capture Yakala
Capture Yakalamak
Capture Data In A Database Veritabanına Veri Yakala
Capture End Yakalama Sonu
Capture File Dosya Yakala
Capture Password Yakalama Parolası
Capture Printer Port Bağlantı Noktası Yakala
Capture Printer Port Yazıcı Bağlantı Noktasını Yakala
Capture Settings Yakalama Ayarları
Capture Start Yakalama Başlangıcı
Capture Text Metin Yakala
Capture To Printer Yazıcıya Yolla
Car Araba
Car Araç
Car Payment(S) Otomobil Ödemeleri
Carbon Copy Bilgi Için
Carbon Copy Karbon Kopya
Carbon Copy List Bilgilendirilecekler Listesi
Carbon Copy List Kopya Yollanacaklar Listesi
Card Kart
Card Description Kart Tanımı
Card Name Kart Adı
Card Number Kart Numarası
Carddraw Carddraw
Cardinal Form (Numbers) Sıra Sayıların Yazıyla Gösterimi
Cardinal Number Nicelik Sayısı
Cardinality Violation (Sql) Satır Sayısı Uyumsuzluğu
Cardtext Sayioku
Cardtext (Format Switches) Sıra Sayıların Yazıyla Gösterimi
Caret Düzeltme Imi
Caret Character Karet Karakteri
Cargo Net Kargo Ağı
Carousel Karusel
Carriage Kayarga
Carriage Şaryo
Carriage Return Yazıcı Güdüm Komutu
Carriage Return (Ascii Character) (Cr) Satır Başı Karakteri
Carriage Return And Line Feed Satır Başı Ve Yeni Satır
Carriage Return Signal Kayarga Güdüm Imi
Carrier Taşıyıcı
Carrier Channel Taşıyıcı Kanalı
Carrier Noise Ratio Taşıyıcı Gürültü Oranı
Carrier Power Taşıyıcı Gücü
Carrier Return Satırbaşı
Carrier Sense Multiple Access Taşıyıcıyı Dinleyen Çoklu Erişim
Carrier Sense Multiple Access (Csma)
Carrier Sense Multiple Access With Collision Avoidance (Csma/ca)
Carrier Sense Multiple Access With Collision Detection (Csma/cd)
Carrier System Taşıyıcı Dizge
Carrier To Noise Ratio (C/n) Taşıyıcı Gürültü Oranı
Carrierless Taşıyıcısız
Carry Elde
Carry Out A Command Bir Komut Uygulama
Carry Out An Action Bir Eylem Yürütme
Carry Propagation Elde Yayılımı
Carry-Over Register Elde Yazmacı
Cartridge Kartuş
Cartridge Tape Unit Kartuş Birimi
Carved Stone Kıvrımlı Taş
Cascade Basamakla
Cascade Basamaklama
Cascade Basamaklı Düzenleme
Cascade Control Ardarda Denetim
Cascade Delete Related Records İlgili Kayıtları Ardarda Sil
Cascade Shower İşın Sağanağı
Cascade Update Related Fields İlgili Kayıtları Ardarda Güncelleştir
Cascade Windows Pencereleri Basamakla
Cascading Art Arda Takma
Cascading Basamaklama
Cascading Peşpeşeleme
Cascading Menu Basamaklı Menü
Cascading Pull-Down Basamaklı Çekmenü
Case Büyük/küçük Harf
Case (Letter) Harfin Büyük Mü Küçük Mü Olduğu
Case And End Punctuation Büyük/küçük Harf Ve Noktalama
Case Conversion Büyük Küçük Harf Dönüşümü
Case Of Letters Harfin Büyük Mü Küçük Mü Olduğu
Case Sensitive Büyük Küçük Harf Duyarlı
Case Sensitive Büyük/küçük Eşleştir
Case Sensitive Büyük/küçük Harfe Duyarlı
Case Sensitive Büyük-Küçük Duyarlı
Case Study Örnek-Olay Incelemesi
Cases Davalar
Case-Sensitivity Büyük Küçük Harfe Duyarlı
Cash Nakit
Cash On Delivery (Cod) Teslimde Peşin Ödeme
Cash Register Yazarkasa
Cashier Kasa
Cassette Kaset
Cassette Reader Kaset Okuyucu
Cast Kalıp
Castilian Spanish Kastilya İspanyolcası
Catalan Katalan Dili
Catalan Katalanca
Cataleptic Failure Felaket Arıza
Catalog Rehber
Catalogue Katalog
Categories Kategoriler
Categories (X Labels) In First Column Kategoriler (X Etiketleri) İlk Sütunda
Categories (X Values) In First Row Kategoriler (X Değeri) İlk Satırda
Categories In Reverse Order Kategoriler Ters Sırada
Category Kategori
Category Nitel Bölüm
Category Ulam
Category (X) (X) Kategorisi
Category (X) Axis (X) Kategori Ekseni
Category (X) Axis Crosses At Maximum Value (X) Kategori Ekseni En Büyük Değerde
Kesişsin
Category (X) Axis Labels (X) Kategori Ekseni Etiketleri
Category (X) Axis Scale (X) Kategori Ekseni Ölçeği
Category Labels Kategori Etiketleri
Category Shading Kategori Gölgelendirme
Category Shading Options Kategori Gölgelendirme Seçenekleri
Cathode Ray Tube (Crt) Katot İşınlı Tüp
Cathode Rays Elektron İşınları
Catticklabel Noktaetiketkat
Catv Kablolu Tv
Causal Relationship Nedensel Ilişki
Causal System Nedensel Dizge
Causal System Nedensel Sistem
Causality Principle Nedensellik Ilkesi
Cause Yolaçmak
Caution Uyarı
Caution: If You Lose Or Forget The Password, It Cannot Be Recovered. It Is
Advisable To Keep Uyarı: Parolayı Unutur Veya Kaybederseniz, Bir Daha
Ulaşamazsınız. Parolalar Ve Bunların Ait Olduğu
Cavitation Kovuklanma
Cavity Kovuk
Cavity Resonator Kovuk Çınlayıcısı
Cc Bilgi
Cc # Kredi Kartı
Cc (Carbon Copy) Mektup Kopyası
Cc List Bilgi Listesi
Cc: List Bilgi: Liste
Ccd Yükten Bağlaşımlı Aygıt
Ccmail Installation Ccmail Yüklemesi
Cd Cd
Cd Audio Cd Sesi
Cd Audio Device (Media Control) Cd Ses Aygıtı (Ortam Denetimi)
Cd Audio Input Level Cd Sesi Giriş Düzeyi
Cd Audio Input Meter Cd Sesi Giriş Ölçer
Cd Audio Mute Cd Sessiz
Cd Audio Volume Level Cd Ses Düzeyi
Cd Input Cd Girişi
Cd Input Level Cd Giriş Düzeyi
Cd Input Meter Cd Giriş Ölçer
Cd Key Cd Anahtarı
Cd Meter Cd Ölçer
Cd Music Cd Müziği
Cd Music Properties Cd Müziği Özellikleri
Cd Mute Cd Sessiz
Cd Player Cd Okuyucu
Cd Player - %S Cd Okuyucu - %S
Cd Player Accessory Cd Okuyucu Donatısı
Cd Quality Cd Kalitesi
Cd Volume Cd Sesi
Cd Volume Level Cd Ses Düzeyi
Cdrom Cdrom
Cd-Rom Cd-Rom
Cd-Rom Salt Okunur Yoğunteker
Cd-Rom Controllers Cd-Rom Denetleyicileri
Cd-Rom Disc Cd-Rom Disk(I)
Cd-Rom Drive Cd-Rom Sürücü(Sü)
Cd-Rom Driver Cd-Rom Sürücü
Cd-Rom Performance Data Cd-Rom Başarım Verisi
Cd-Rom-Player Cd-Rom-Okuyucu
Cedilla Çengel
Ceiling Tavan
Ceiling Tavanayuvarla
Ceiling Brackets Üst Ayraçlar
Celebrities Online Ağ Üzerindeki Meşhur Kişiler
Cell Göze
Cell Hücre
Cell (Spreadsheet) Göz
Cell Change Hücre Değişimi
Cell Contents Hücre Içeriği
Cell Display Hücre Görünümü
Cell Drag And Drop Hücre Sürükle Ve Bırak
Cell Frequency Göze Sıklığı
Cell Height And Width Hücre Yüksekliği Ve Genişliği
Cell Link Hücre Bağlantısı
Cell Location Hücre Konumu
Cell Mark Hücre Imi
Cell Model Hücre Modeli
Cell Note Hücre Notu
Cell Protection Hücre Koruması
Cell Range Hücre Erimi
Cell Shading Hücre Gölgeleme
Cell Text Hücre Metni
Cell Value Hücre Değeri
Cells Are Protected Korumalı Hücreler
Cellular Mobile Radio Gözesel Gezgin Radyo
Cellular Telephone Technology Gözesel Telefon Teknolojisi
Cellular Telephone Technology Hücresel Telefon Teknolojisi
Censored Sample Durdurulmuş Örneklem
Censorship Sansür
Census Data Nüfus Sayımı Verileri
Center Merkez
Center Orta
Center Ortadan
Center Ortala
Center Ortaya
Center Özek
Center Across Seçili Alan
Center Across Columns Sütunlar Arasında Ortala
Center Alignment Ortalama
Center Alignment Satır Ortalama
Center Alignment Yazıyı Ortalama
Center For Innovative Computer Applications (Cica) Yaratıcı Bilgisayar
Uygulamaları Merkezi
Center On Page Ortala
Center Section Orta Kısım
Centered Ortadan
Centered Ortalanmış
Centered Ortalı
Centered Paragraph Ortalanmış Paragraf
Centering Ortalama
Centers Merkezden Dikey
Centimeters Santimetre
Central Merkezi
Central Özeksel
Central Asia Daylight Time Orta Asya Yaz Saati
Central Asia Standard Time Orta Asya Standart Saati
Central Daylight Time Merkezi Yaz Saati
Central European Orta Avrupa
Central European Language Support Orta Avrupa Dil Desteği
Central Moment Özeksel Moment
Central Office Santral
Central Pacific Daylight Time Orta Pasifik Yaz Saati
Central Pacific Standard Time Orta Pasifik Standart Saati
Central Processing Unit Ana Işlem Birimi
Central Processing Unit (Cpu) Merkezi Işlem Birimi (Mıb)
Central Standard Time Merkezi Standart Saati
Centralized Merkezileş(Tiril)Miş
Centralized Özekselleş(Tiril)Miş
Centralized Adaptive Routing Merkezden Ayarlamalı Yönlendirme
Centralized Control Özeksel Denetim
Centralized Management Merkezi Yönetim
Centralized Processing Merkezi Işleme
Centralized Test System Özeksel Sınama Düzeni
Centrifugal Force Merkezkaç Kuvvet
Centripetal Force Merkezcil Kuvvet
Cern Cenevre Parçacık Araştırma Laboratuvarı
Certain Event Kesin Olay
Certificate Of Authenticity Yetki Belgesi
Certification Onay Belgesi
Certified Reference Material Sertifikalı Dayanak Malzeme
Certified Reference Material Sertifikalı Referans Malzeme
Cfm Ft3/dakika
Cgm Cgm
Cgm Graphic Metafile Cgm Graphic Meta Dosyası
Chain Code Zincir Kodu
Chain Reaction Zincirleme Tepkileşim
Chain Rule Zincir Kuralı
Chained File Zincirleme Kütük
Chained List Zincirleme Liste
Chained List Zincirlenmiş Liste
Chaining Search Zincirleme Arama
Challenge Kimlik Sorma
Change Değişiklik
Change Değişim
Change Değiştir
Change Değiştirmek
Change Access Rights Erişim Haklarını Değiştir
Change All Tümünü Değiştir
Change Authority Değiştirme Yetkisi
Change Autoshape Otomatik Şekil Değiştir
Change Banner Kapak Sayfası Değiştir
Change Bar Değişiklik Çubuğu
Change Bookmark Yer İmi Değiştir
Change Calling Card Arama Kartı Değiştir
Change Case Büyük/küçük Harf Değiştir
Change Color Renk Değiştir
Change Destination Hedef Değiştir
Change Detection Değişiklik Sezimi
Change Directory Dizin Değiştirme
Change Disks Disket Değiştir
Change Display Settings Ekran Ayarlarını Değiştir
Change Display Type Ekran Türünü Değiştir
Change Document Belgeyi Değiştir
Change Document Type Belge Türünü Değiştir
Change Document View Belge Görünümünü Değiştir
Change Driver Sürücü Değiştir
Change File Dosya Değiştir
Change File Dosyayı Değiştir
Change File Access Dosya Erişimini Değiştir
Change File Access / Merge Dosya Erişimini / Birleşimini Değiştir
Change File Attributes Dosya Özniteliklerini Değiştir
Change Folder Klasörü Değiştir
Change Graph Grafiği Değiştir
Change Icon Simge Değiştir
Change Icon Simgeyi Değiştir
Change Letter Harf Değiştir
Change Link Bağlantıyı Değiştir
Change Links To Bağlantıların Değiştirileceği Yer
Change Logon Password Giriş Parolasını Değiştir
Change Member Status Üye Durumunu Değiştir
Change Midi Instrument Midi Gerecini Değiştir
Change Name Ad Değiştir
Change Option Seçeneği Değiştir
Change Other Passwords Diğer Parolaları Değiştir
Change Owner Sahibini Değiştir
Change Password(S) Parola Değiştir
Change Path Yol Değiştir
Change Path Yolu Değiştir
Change Plate Font Yazıtipini Değiştir
Change Pointer To Arrow İşaretçiyi Oka Çevir
Change Pointer To Pen İşaretçiyi Kaleme Çevir
Change Printer List Yazıcı Listesini Değiştir
Change Ratio Oran Değiştir
Change Regional Settings Bölgesel Ayarları Değiştir
Change Scheme Düzen Değiştir
Change Security Güvenlik Değiştir
Change Selection Seçimi Değiştir
Change Setting Ayarı Değiştir
Change Setting For Değişecek Ayarlar
Change Solitaire Options Solitaire Seçeneklerini Değiştir
Change Source Kaynağı Değiştir
Change Source Kaynak Değiştir
Change 'Straight Quotes' To 'Smart Quotes' Düz Tırnakları Akıllı Tırnaklara Çevir
Change Subscription Abonelik Değiştir
Change Tabs Mode Sekmeler Kipini Değiştir
Change The Case Of Letters Büyük/küçük Harf Dönüştür
Change Then Find Değiştir Ve Bul
Change To ... Ya Değiştir
Change To Değiştir
Change To Yeni Değer
Change To Yeni Sözcük
Change To Yeni Veri
Change To The Parent Directory Ana Dizine Geçmek
Change Transaction Değişiklik Hareketi (Işlembilgisi)
Change What Menu Değiştirilecek Menü
Change Window Position Pencere Konumunu Değiştir
Change Window Size Pencere Boyutunu Değiştir
Change Workgroup Çalışma Grubunu Değiştir
Changeover Konum Değiştirmek (Röle)
Change-Over Switch Yön Değiştirici Anahtar
Change-Over Switch Yöndeğiştirici
Changes In Memory Bellekteki Değişiklikler
Changes On Disk Diskteki Değişiklikler
Changeworkgroup Çalışmagrubunudeğiştir
Changing Cells Değişen Hücreler
Channel Kanal
Channel Capacity Kanal Sığımı
Channel Demultiplexing (Bir) Kanalı Çoğullamadan Çıkarma
Channel Equalizer Kanal Denkleştirici
Channel Equipment Kanal (Çoğullama) Donatısı
Channel Error Control Kanal Hata Denetimi
Channel Gate Kanal Kapısı
Channel Group Kanal Grubu
Channel Spacing Kanal Aralığı
Channel Splitting Kanal Bölümlenmesi
Channel Substructure Kanal Altyapısı
Channel-Attached Kanala Bağlı
Channel-Attached Station Kanala Bağlı Istasyon
Channeling Kanallaşma
Channeling Oluklanım
Chapter Bölüm
Chapter Heading Bölüm Başlığı
Chapter Starts With Style Bölüm Başlangıç Biçemi
Char Damga
Character Damga
Character Karakter
Character Box Karakter Kutusu
Character Cell Karakter Kutusu
Character Code Damga Kodu
Character Codes Karakter Kodları
Character Constant Karakter Değişmezi
Character Delay Karakter Gecikmesi
Character Emphasis Karakter Vurgulama
Character Field Karakter Alanı
Character Fill Damga Doldurmak
Character Font Damga Fontu
Character Font Karakterin Yazıtipi
Character Format Karakter Biçimi
Character Formatting Karakter Biçimlendirme
Character Formatting Yazı Biçimleme
Character Formatting Keys Karakter Biçimlendirme Tuşları
Character Formatting Tags Karakter Biçimlendirme Imleri
Character Generator Damga Üreteci
Character Generator Karakter Üreteci
Character Grid Karakter İzgarası
Character Grid Unit Karakter İzgara Birimi
Character Key Karakter Tuşu
Character Map Karakter Eşlem
Character Mapping Karakter Eşleştirme
Character Pitch Damga Sıklığı
Character Pitch Karakter Sıklığı
Character Preview Karakter Önizleme
Character Printer Karakter Yazıcı
Character Recognition Damga Tanıma
Character Recognition Karakter Tanıma
Character Repeat Karakter Yineleme
Character Sequence Karakter Sırası
Character Set Damga Kümesi
Character Set Damga Takımı
Character Set Karakter Kümesi
Character Set Karakter Takımı
Character Spacing Karakter Aralığı
Character Spacing (Kerning) Karakter Aralama
Character String Damga Dizgisi
Character String Karakter Dizesi
Character String Karakter Dizgisi
Character String Karakter Dizilimi
Character Style Karakter Biçemi
Character Variable Karakter Değişkeni
Characteristic Ayırıcı Özellik
Characteristic Ayırt Edici Özellik
Characteristic Karakteristik
Characteristic Özellik
Characteristic Function Belirtev
Characteristic Function Tanımalık Işlev
Characterize Betimlemek
Characterize İralamak
Characterize Tanımlamak
Characters Karakter Sayısı
Characters Per Inch Karakter/inç
Characters To Copy Kopyalanacak Karakterler
Charformat Karbıçımı
Charformat (Format Switches) Karbiçimi (Biçim Anahtarları)
Charge Yüklemek (Enerji)
Charge Coupled Device (Ccd) Yükten Bağlaşık Aygıt
Charge Coupled Device (Ccd) Yükten Bağlaşımlı Aygıt
Charge Density Yük Yoğunluğu
Charge Exchange Phenomenon Yük Alışveriş Olgusu
Charge Exchange Phenomenon Yük Alışverişi Olgusu
Charge Of An Electron Elektronun Yükü
Charge Of The Electron Elektronun Yükü
Charged Particle Yüklü Parçacık
Charges Ücretlendirme
Charging Doluyor
Charging Yükleme
Charmap Karakter Eşlem
Chart Çizelge
Chart Çizim
Chart Grafik
Chart Area Çizim Alanı
Chart Area Grafik Alanı
Chart Axis Grafik Ekseni
Chart By Microsoft Excel Microsoft Excel Grafiği
Chart Depth Grafik Derinliği
Chart Dimension Grafik Boyutu
Chart Fills Grafik İçi
Chart Floor Grafik Tabanı
Chart Fonts Grafik Yazıtipleri
Chart Format Çizim Biçimi
Chart Gridline Grafik Kılavuz Çizgileri
Chart Info Şema Bilgisi
Chart Layout Çizim Yerleşim Düzeni
Chart Legend Grafik Göstergesi
Chart Lines Grafik Çizgileri
Chart Options Çizelge Seçenekleri
Chart Plot Area Grafik Çizim Metni
Chart Series Grafik Serileri
Chart Sizes With Window Frame Grafiği Pencere Sınırıyla Boyutlandır
Chart Text Grafik Metni
Chart Title Grafik Başlığı
Chart Title Şema Başlığı
Chart Type Grafik Türü
Chart Utility Çizim Olanağı
Charting Grafik
Charting Embedder (Wingraph) Çizelge / Grafik Katıştırıcı
Chartsample Grafik Örneği
Chartwizard Grafik Sihirbazı
Chassis Şasi
Chat Sohbet
Chat Dialing Ring Sohbet Çevirme Çalışı
Chat Forums Konuşarak Tartışma Ortamları
Chat Incoming Ring Sohbet Gelen Çalış
Chat Lines Konuşma Hatları
Chat Mode Konuşmalı Kip
Chat Mode Söyleşili Kip
Chat Room Sohbet Odası
Chat Rooms Konuşma Odaları
Chatter Çatırtı
Cheap Time Begin Hour İndirimli Tarife Başlangıç Saati
Cheap Time Begin Minute İndirimli Tarife Başlangıç Dakikası
Cheap Time End Hour İndirimli Tarife Son Saati
Cheap Time End Minute İndirimli Tarife Son Dakikası
Chebyshev Approximation Çebişev Yaklaşıklığı
Check Çek
Check Denetim
Check Denetlemek
Check Onay
Check Onaykutusu
Check Sağlama
Check Sağlama Yapmak
Check Yoklamak
Check Bit Denetim Biti
Check Bit Sağlama Biti
Check Box Işaret Kutusu
Check Box Onay Kutusu
Check Box Seçme Kutusu
Check Box Enabled Onay Kutusu Etkin
Check Box Form Field Onay Kutusu Form Alanı
Check Box Form Field Options Onay Kutusu Form Alanı Seçenekleri
Check Box Size Onay Kutusu Boyutu
Check Boxes (Çarpı Koyarak) Işaretleme Kutuları
Check Character Denetim Damgası
Check Character Sağlama Damgası
Check Digit Sağlama Basamağı
Check Digit Sağlama Sayamağı
Check Digit Sağlama Sayısı
Check Document Belgeyi Denetle
Check Errors Hata Denetimi
Check For Denetle
Check For Errors Hataları Denetle
Check For Large Blocks Of Unformatted Text Biçimlendirilmemiş Metnin Bloklarını
Denetle
Check For Title And Placeholder Text Off Slide Başlık Ve Yerbelirleyici Metninin
Slaydın Dışında Olup Olmadığını Denetle
Check In (Officevision) Kitaplığa Geri k****k
Check Mark Denetim Imi
Check Mark Onay Imi
Check Mark Onay Işareti
Check Mark Sağlama Imi
Check Name Adı Denetleyin
Check Names Adları Denetle
Check Names Adları Incele
Check Now Şimdi Denetle
Check Out (Officevision) Kitaplıktan Almak
Check Point Denetim Noktası
Check Point Sağlama Noktası
Check Spelling Yazım Denetimi
Check Spelling Yazım Denetimi Yap
Check Spelling Yazım Doğrulaması
Checkbox Onay Kutusu
Checked Denetimli
Checked Onaylandı
Checked By Onaylayan
Checking İnceliyor
Checking And Reporting Errors Hataları Denetleme Ve Bildirme
Checkout Çalışırlık Sınaması
Checkout Çalışırlık Yoklaması
Checkpoint Denetim Noktası
Checksum Sağlama Toplamı
Check-Up Deneti
Check-Up Sağlama
Check-Up Yoklama
Chidist Kıkaredağ
Chiinv Kıkareters
Child Alt
Child Element Altöğe
Child Node Oğul Düğüm
Child Segment Oğul Bölüt
Child Window Alt Pencere
China Daylight Time Çin Yaz Saati
China Standard Time Çin Standart Saati
Chinese Çince
Chinese (Hong Kong) Çince (Hong Kong)
Chinese (Prc) Çince (Prc)
Chinese (Singapore) Çince (Singapur)
Chinese (Taiwan) Çince (Tayvan)
Chip Kırmık
Chip Yonga
Chip Card Akıllı Kart
Chip Layout Yonga Yerleşim Planı
Chip Select Yonga Seçme
Chip Select Signal Yonga Seçme Sinyali
Chip Set Yonga Kümesi
Chiseled Keskin
Chi-Square Test Ki-Kare Ölçeri
Chi-Squared Statistic Ki-Kare Istatistiği
Chitest Kıkaretest
Choice Seçim
Choose Eleman
Choose Seçme
Choose Seçmek
Choose A Category Kategori Seç
Choose A Topic Bir Konu Seçin
Choose Address Book Adres Defterini Seç
Choose An Application Bir Uygulama Seçin
Choose An Autolayout Otomatik Düzen Seçin
Choose Builder Oluşturucu Seç
Choose Button Image Düğme Resmini Seç
Choose Database Veritabanı Seç
Choose Destination Hedef Seç
Choose Map Data Directory Harita Veri Dizinini Seçin
Choose New Deck Back Yeni Deste Deseni Seç
Choose The Table Or Query Where The Object's Data Comes From Nesne Verisinin
Geldiği Tablo Veya Sorguyu Seçin
Choosebuttonimage Düğmeresminideğiştir
Chooser Seçici
Choosing Commands Komut Seçme
Choosing Commands Seçim Komutları
Chopper Kıyıcı
Chopper Amplifier Kıyıcı Yükselteç
Chord Kiriş
Chromatic Aberration Kromatik (Frekansa Bağımlı) Sapınç
Chromatic Dispersion Kromatik Saçılma
Chrome Krom
Chrominance Renklilik
Chrominance Signal Renklilik Işareti
Chronometry Süreölçüm
Chunking (Designing Webs) Yığma
Cipher Şifre
Cipher Şifreleme
Ciphering Kriptolama
Ciphering Şifreleme
Circle Daire
Circle Multiply Çevrimli Çarpım
Circle Plus Çevrimli Toplam
Circles Çemberler
Circuit Devre
Circuit Analysis Devre Çözümlemesi
Circuit Board Devre Kartı
Circuit Breaker Devre Kesici
Circuit Element Devre Öğesi
Circuit Switching Devre Anahtarlama
Circuit Synthesis Devre Bireşimi
Circuit Synthesis Devre Sentezi
Circuit-Breaker Devre Kesici
Circulant Matrix Dolanır Matris
Circular Çevrimli
Circular Değirmi
Circular Chart Değirmi Çizenek
Circular Orbit Dairesel Yörünge
Circular Radiation Dairesel İşıma
Circular Reference Çevrimli Başvuru
Circular Reference Dairesel Referans
Circular Shift Döngüsel Öteleme
Circularly Polarized Wave Dairesel Ucaylanmış Dalga
Circulation Dolaşım
Circulation Dolaşım Tümlevi
Circumflex Uzatma
City Şehir
City/town Şehir
Cladding Kılıf (Optik)
Clamp Kıskaç
Clamping Circuit Kaskı Devresi
Clamping Diode Kaskı Diyodu
Class Sınıf
Class A Operation A Sınıfı Işletme (Yükselteç)
Class Limits Sınıf Sınırları
Class Probability Sınıf Olasılığı
Classic Klasik
Classification Sınıflandırma
Classification Performance Sınıflandırma Başarımı
Classified Information Tasnifli Bilgi
Classifier Sınıflandırıcı
Clause Yantümce
Clean Şifresiz
Clean Temiz
Clean Virüssüz
Clean Copy Temiz Kopya
Clean Operating System Virüssüz Işletim Sistemi
Clean Room Temiz Oda
Clean Up Derleme
Clean Up A Document Belgeyi Boşalt
Clean Up A Document Belgeyi Sil
Cleaned File Temizlenmiş Kütük
Cleaned File Virüsten Arınmış Kütük
Cleaning Directories Dizinler Siliniyor
Clear Açık
Clear Boşalt
Clear Sil
Clear Silme
Clear Temiz
Clear Temizle
Clear Temizlemek
Clear Yok
Clear All Tümünü Sil
Clear All Tümünü Temizle
Clear All Breakpoints Kesim Noktalarını Temizle
Clear All Breakpoints Tüm Kesme Noktalarını Temizle
Clear Channel Şifresiz Kanal
Clear Channel Tam Kanal
Clear Clipboard Pano'yu Temizle
Clear Contents İçeriği Temizle
Clear Data Şifresiz Veri
Clear Delete Silmek
Clear Filter Süzgeci Temizle
Clear Formats Biçimleri Temizle
Clear Grid Kılavuzları Temizle
Clear History Geçmişi Sil
Clear Key Sil Tuşu
Clear Layout Düzeni Temizle
Clear Log File Günlük Dosyasını Temizle
Clear Outline Seviyelendirmeyi Kaldır
Clear Password Parolayı Temizle
Clear Print Area Yazdırma Alanını Temizle
Clear Scores Skorları Temizle
Clear Screen Ekranı Temizle
Clear Selection Seçileni Temizle
Clear Session Şifresiz Oturum
Clear Session Şifresiz Veri Iletimi
Clear Tab Stops Sekme Duraklarını Kaldır
Clear Window Pencereyi Temizle
Clearable Warnings Temizlenebilir Uyarılar
Clearall Tümünütemizle
Clearallbreakpoints Tümkesmenoktalarınıtemizle
Clearance (Bilgi) Erişim Yetkisi
Clearance Erişim Yetkisi
Clearance Yetki
Clearetext Şifresiz Metin
Clearrecipients Alıcılarısil
Cleavage Yarılım
Click Tıkla
Click Tıklama
Click Tıklamak
Click Tıklatmak
Click To Select A Row, Or Click And Drag To Select Multiple Rows. Drag Selected
Row(S) To Move Them To Desired Tab Order Bir Satır Seçmek Için Tıklayın Veya
Birden Çok Satır Seçmek Için Tıklayıp Sürükleyin. Seçili Satırları Istenen Sekme
Sırasına Taşımak Için Sürükleyin
Clickable Images Tıklanabilir Resimler
Clickable Regions (Resimlerdeki) Tıklanabilir Bölgeler
Client İstemci
Client Işveren (Bilgisayar)
Client Kullanıcı
Client Area Ana Bilgi Alanı
Client Programs Istemci Programlar
Client Programs Kullanıcı Programlar
Client Support Müşteri Desteği
Client/server Istemci/sunucu
Client/server Kullanıcı/dağıtıcı
Client/server Architecture Istemci/sunucu Mimarisi
Client/server Architecture Kullanıcı/dağıtıcı Mimarisi
Client/server Configurations Istemci/sunucu Ayarları
Client/server Configurations Kullanıcı/dağıtıcı Ayarları
Client/server Systems Istemci/sunucu Sistemler
Client/server Systems Kullanıcı/dağıtıcı Sistemler
Clients To Install Yüklenecek Istemciler
Client-Server Configuration Işveren-Işgören Düzenleşimi
Clip Kesmek
Clip Kırp
Clip Kırpma
Clip Kıskaç
Clip Parça
Clip Art Kolaj Sanatı
Clip Art and Text Clip Art Ve Metin
Clip Art and Vertical Text Clip Art Ve Dikey Metin
Clipart Clipart
Clipart Pictures Clipart Resimleri
Clipboard Geçici Taşıma Panosu
Clipboard Not Panosu
Clipboard Pano
Clipboard Taşıma Panosu
Clipboard Contents Pano Içeriği
Clipboard Files (*.Clp) Clipboard Dosyaları (*.Clp)
Clipboard Viewer Pano Görüntüleyici(Si)
Clipboard Window Pano Penceresi
Clipbook Viewer Pano Defteri Görüntüleyici(Si)
Clipbrd Pano
Clipbrd Files (*.Clp) Pano Dosyaları (*.Clp)
Clipping Kırpma
Clipping Level Kırpma Düzeyi
Clipping Of Words Sözcüklerin Kırpılması
Cloak Paravan
Clock Saat
Clock Saatle Eşzamanlama
Clock Circuit Saat Devresi
Clock Cycle Saat Çevrimi
Clock Frequency Saat Frekansı
Clock Pulse Saat Vurumu
Clock Timing Saat Güdümünde Zamanlama
Clock Timing Saatle Zamanlama
Clocking Saatle Denetim
Clockwise Saat Yönü
Clockwise Saat Yönünde
Clockwise Rotation Saat Yönünde Döndür
Close Kapamak
Close Kapat
Close and Return To Kapat Ve Dön
Close (An Application) Kapat (Uygulamayı)
Close (Control Menu) Kapat (Kontrol Menüsü)
Close (Keyname) Kapat
Close A Window Split Yarım Pencereyi Kapat
Close All Tümünü Kapat
Close And Return To Kapat Ve Dön
Close And Stop Kapat Ve Dur
Close Arc Object Yay Nesnesini Kapat
Close Box Kapatma Gözü
Close Button Kapat Düğmesi
Close Custom Pin Map Özel Dağılım Haritasını Kapat
Close Document Belgeyi Kapat
Close Drive Sürücü Kapat
Close Drive Sürücüyü Kapat
Close File Dosya Kapat
Close File Dosyayı Kapat
Close Filter Süzgeci Kaldır
Close Freeform Object Serbest Çizim Nesnesini Kapat
Close On Exit Çıkışta Kapat
Close Picture Resim Kapat
Close Program Programı Kapat
Close Space Arayi Kapat
Close Window Pencereyi Kapat
Close/close All Kapat/tümünü Kapat
Closed Architecture Kapalı Mimari
Closed Circuit Kapalı Devre
Closed Curve Kapalı Eğri
Closed Loop Poles Kapalı Döngü Kutupları
Closed Path Kapalı Yol
Closed Position Kapalı Konum
Closed Position (Mechanical Switch) Kapalı Konum (Mekanik Anahtar)
Closed Spacing Dar Aralık
Closed User Group (Cug) Kapalı Kullanıcı Grubu
Closedatabase Veritabanınıkapat
Closed-Circuit Tv (Cctv) Kapalı Devre Televizyon
Closed-Circuit Working Kapalı-Devre Çalışma
Closed-Loop Control Geribeslemeli Denetim
Closedown Kapanış
Closefilter Süzgecikapat
Closeview Büyüteç
Closing Kapatılıyor
Closing Kapatıyor
Closing Character Kapatma Karakteri
Closing Parenthesis Sağ Ayraç
Closure Line Kapanış Çizgisi
Cloth Kumaş
Cloud Clutter Buluttan Parazit Yansıma
Clouds Bulutlar
Club Sinek
Cluster Küme
Cluster Topak
Cluster Topaklamak
Cluster Topaklandırmak
Cluster Diagrams (Planning Webs) Salkım Şeması
Cluster Sampling Topak Örneklemesi
Cluster Sampling Topaklı Örnekleme
Clustering Analysis Topak Analizi
Clutter Parazit Yankılar
Clutter Rejection Parazit Yansımaları Bastırma
Clutter Signal Parazit Yansıma Sinyali

Cm. Cm.
Cmd Komut
Coalesce Ergitmek
Coarse Kaba
Coarse Bearing Kaba Kerteriz
Coarse Tuning Kaba Ayar
Coaster Coaster
Coated Kaplanmış
Coax Coax
Coaxial Eşeksenel
Coaxial Eşeksenli
Coaxial Eşmerkezli
Coaxial Cable Eşeksenel Kablo
Coaxial Cable Eşmerkezli Kablo
Coaxial Connector Eşeksenel Bağlaç
Coaxial Line Eşeksenel Hat
Cobblestones Parke Taşı
Co-Channel Interference Eş Kanal Karışması
Co-Channel Interference Ortak Kanal Karışması
Co-Channel Stations Ortak Kanal Istasyonları
Code Kod
Code Kodlamak
Code Programlamak
Code Builder Kod Oluşturucusu
Code Colors Kod Renkleri
Code Conversion Kod Çevrimi
Code Page Kod Sayfası
Code Page Mismatch Kod Sayfası Uyuşmazlığı
Code Page Switching Kod Sayfası Değiştirme
Code Point Kod Noktası
Code Segment (Cs) Kod Bölütü
Code Set Kod Kümesi
Code Window Text Kod Pencere Metni
Code Word Kod Sözcüğü
Codebook Kod Çizelgesi
Codebook Kod Kitabı
Codebreaking Kripto Analizi
Codec Kodlayıcı-Kodçözücü
Coded Font Kodlanmış Yazı Tipi
Coder Kodlayıcı
Coding Kodlama
Coding Programlama
Coding Artifact Kodlama Yapaylığı
Coding Delay Kodlama Gecikmesi
Coding Efficiency Kodlama Verimliliği
Coding-Decoding Table Kodlama-Ködçözme Çizelgesi
Codirectional Interface Eşyönlü Arabağ
Coefficient Katsayı
Coefficient Matrix Katsayı Matris
Coefficient Of Association Birliktelik Katsayısı
Coefficient Of Rank Correlation Sıra Ilintisi Katsayısı
Coefficient Of Variation Belirsizlik Katsayısı
Coercivity Gidergenlik
Cofactor Eşçarpan
Cofactor Of A Forward Path Ileri Yolun Belirteni
Cogent Cogent
Cognition Biliş
Cognitive Process Bilişsel Süreç
Coherence Eşevrelilik
Coherence Evreuyumluluk
Coherent Evreuyumlu
Coherent Oscillator Evreuyumlu Salıngaç
Coherent Receiver Evreuyumlu Alıcı
Coherent Signal Detection Evreuyumlu Sinyal Algılama
Coherent System Of Units Of Measurement Tümleşik Ölçüm Birimler Sistemi
Coherent Unit Of Measurement Tümleşik Ölçüm Birimi
Coil Bobin
Coil Sargı
Coincidence Çakışım
Coincidence Çakışma
Coincidence Circuit Çakışma Devresi
Col Süt
Col (Status Bar Abbr.) Süt
Cold Standby Elle Yedekleme
Cold Start Elle Başlatma
Cold Start En Baştan Başlatma
Cold Start Soğuk Başlatma
Cold-Junction Compensation Soğuk Bağlantı Dengelemesi
Collaboration Işbirliği
Collaborative Computing Imeceli Bilgi Işleme
Collapse Çökertme
Collapse Daralt
Collapse Daraltmak
Collapse (Outline) (Seviye) Daralt
Collapse All Conversations Tüm İletişimleri Daralt
Collapsing An Outline Anahatları Daralt
Collate Birleştirmek
Collate Harmanla
Collate Harmanlamak
Collate Copies Kopyaları Harmanla
Collated Harmanlanmış
Collating Sequence Birleştirme Sırası
Collating Sequence Harmanlama Sırası
Collect Call Ödemeli Çağrı
Collection Derlem
Collection Koleksiyon
Collective Standard Bileşik Standart
Collimator Koşutlayıcı
Collinear Points Doğrudaş Noktalar
Collinearity Doğrudaşlık
Collision Çarpışma
Collision Avoidance Engel Sakınma
Collision Detect Çarpışma Sinyali
Collision Detection Çarpışma Algılaması
Collision Excitation Çarpışma Ile Uyarma
Collision Frequency Çarpışma Sıklığı
Collision Probability Çarpışma Olasılığı
Colon İki Nokta
Colon İki Nokta Üstüste
Colon Alignment Iki Noktaya Göre Hizalama
Colon Alignment Tab Iki Nokta Ile Hizalama Noktası
Color Renk
Color Renkli
Color Buttons Renkli Düğmeler
Color Buttons On Toolbars Araç Çubuğunda Renkli Düğmeler
Color Control Renk Denetimi
Color Filter Renk Süzgeci
Color Formatting Renk Biçimlendirme
Color Graphics Renkli Grafik
Color Graphics Renkli Grafikler
Color Graphics Adapter (Cga) Renkli Grafik Bağdaştırıcı
Color Graphics Options Renkli Grafikler Seçeneği
Color Map Renk Eşlemi
Color Overheads Renkli Asetatlar
Color Palette Renk Paleti
Color Photo Renkli Fotograf
Color Photo Options Renkli Fotograf Seçenekleri
Color Picker Renk Seçimi
Color Profile Description Renkli Profil Tanımı
Color Profile Producer Renkli Profil Üreticisi
Color Rendering Intent Renk Oluşturma Amacı
Color Scheme Renk Düzeni
Color Scheme Renk Grubu
Color Segmentation Renk Bölütlemesi
Color Table Renk Tablosu
Color Toolbars Renkli Araç Çubukları
Color View Renkli Görünüm
Color Wheel Renk Tekeri
Color.Palette Renk.Paletı
Colored Noise Renkli Gürültü
Colors Renkli
Colors And Lines Renkler Ve Çizgiler
Colors To Use Kullanılacak Renkler
Colosseum Kolezyum
Colour Mapping Renk Eşlemi
Colour Mapping Renk Haritalaması
Column Dikeç
Column Kolon
Column Sütun
Column Balancing Sütun Dengeleme
Column Boundaries Sütun Sınırları
Column Break Dikeç Sonu
Column Break Sütun Sonu
Column Break Symbol Sütun Sonu Simgesi
Column Chart Sütun Grafik
Column Chart Autoformat Sütun Grafik Otomatik Biçim
Column Chart Options Sütun Grafik Seçenekleri
Column Chart With 3-D Markers 3-B Imli Sütun Grafiği
Column Check Dikey Eşlik Denetimi
Column Count Sütun Sayısı
Column Data Format Sütun Veri Biçimi
Column Delete Sütun Silme
Column Differences Sütun Farklılıkları
Column For Sütun Için
Column Group Sütun Grubu
Column Heading Dikeç Başlığı
Column Heading (Control) Sütun Başlığı
Column Heads Sütun Başları
Column Input Cell Sütun Giriş Hücresi
Column Insert Sütun Ekleme
Column Marker Dikeç Imi
Column Marker Sütun Imi
Column Matrix Dikeç Matris
Column Numbering Sütun Numaralandırma
Column Of Text Metin Sütunu
Column Rank Dikeç Kertesi
Column Row Sütun Satır
Column Selection Sütun Seçimi
Column Spacing Sütun Aralığı
Column Width Sütun Genişliği
Column(S) Of Labels Etiket Sütunları
Column(S) Of Titles Başlık Sütunları
Columns Sütunsay
Columns To Repeat At Left Solda Yinelenecek Sütunlar
Columns/table Sütunlar/tablo
Columnwidth Sütungenişliği
Com Domain Com Ticari Etki Alanı
Combin Kombınasyon
Combination Bileşim
Combination Bırleşık
Combination Karışım
Combination Karma
Combination Katışım
Combination Kombinezon
Combination Drop-Down Edit Karma Açılan Düzenleme Kutusu
Combination Form Karma Form
Combination Key Bileşim Tuşu
Combination List-Edit Karma Düzenleme Kutusu
Combinatorial Birleşimsel
Combinatorial Katışımsal
Combinatorial Circuit Katışımsal Devre
Combine Birleştirmek
Combine Karmak
Combine Katıştırmak
Combined Birleşik
Combined Birleşmiş
Combined File Birleşik Kütük
Combined Programming Language (Cpl)
Combiner Birleştirici
Combiner Katıştırıcı
Combo Açılan Kutu
Combo Box Açılan Kutu
Combo Box Bileşim Kutusu
Comité Consultatif International De Télégraphique Et Téléphonique (Ccitt)
Comma Virgül
Comma Alignment Virgüle Göre Hizalama
Comma Alignment Tab Virgül Ile Hizalama Noktası
Comma Delimited Virgülle Sınırlanmış
Comma Missing Virgül Eksik
Comma Separated Values Virgülle Ayrılan Değerler
Comma Style Virgül Biçemi
Command Komut
Command Kumanda
Command And Control Komuta Ve Kontrol
Command And Control Communication System Komuta Kontrol Iletişim Sistemi
Command And Control Information System Komuta Ve Kontrol Bilişim Sistemi
Command Area Komut Alanı
Command Button Komut Düğmesi
Command Check Komut Hatası
Command Error Komut Hatası
Command Failed Komut Başarısız
Command File Komut Kütüğü
Command Id Is Not Valid Komut Kimliği Geçersiz
Command Interpreter Komut Yorumlayıcı
Command Is Not Available Komut Kullanılamıyor
Command Key Komut Tuşu
Command Line Komut Satırı
Command Line Arguments Komut Satırı Bağımsız Değişkenleri
Command Line Error Komut Satırı Hatası
Command Line For Installation Program Yükleme Programının Komut Satırı
Command Menu Komut Menüsü
Command Name Komut Adı
Command Processing Komut Işleme
Command Processor Komut Işlemcisi
Command Prompt Komut Bekleme Işareti
Command Prompt Komut Istemi
Command Prompt Only Sadece Komut Istemi
Command Resolution Denetim Duyarlığı
Command Sequence Komut Dizisi
Command Statement Komut Deyimi
Command Underline Komut Altçizgisi
Command-Line Access Komut Satırı Erişimi
Commands And Settings Komutlar Ve Ayarlar
Commands For Adjusting This Window Bu Pencereyi Ayarlamak Için Komutlar
Commands For Administering Shared Folders Paylaştırılan Klasörleri Yönetmek Için
Komutlar
Commands For Arranging Windows Pencereleri Yerleştirme Komutları
Commands For Determining How Information Is Displayed Bilgilerin Görünümünü
Belirleyen Komutlar
Commands For Displaying File Manager Help Dosya Yöneticisi Yardım'ını
Görüntüleme Komutları
Commands For Getting Help Yardım Almak Için Komutlar
Commands For Manipulating This And Other Windows Bu Ve Diğer Pencereleri
Değiştirmek Için Komutlar
Commands For Setting Options Seçenekleri Ayarlama Komutları
Commands For Working In The Tree Window Ağaç Görünümünde Çalışma Komutları
Commands For Working With Disks Disklerle Çalışma Komutları
Commands For Working With Files Dosyalarla Çalışma Komutları
Commas Virgül
Commensurable Ölçekdeş
Comment Açıklama
Comment Yorum
Comment Text Açıklama Metni
Commerce Ticaret
Commercial Ticari
Commercial Applications Ticari Uygulamalar
Commercial Browsers Ticari Olarak Satılan (Www) Inceleyiciler
Commercial Issues Ticari Mevzular
Commercial Off-The-Shelf Ticari Kullanıma Hazır
Commercial Servers Ticari Ağ Dağıtıcılar
Commercial Servers Ticari Ağ Hizmet Birimleri
Commercial Servers Ticari Ağ Sunucular
Commercialization Ticarileştirme
Commissioned Subay
Commissioning Test Hizmete Sokma Sınaması
Commissioning Test Işletmeye Alma Deneyi
Commit Üstlenmek
Commit Point (Sql) Kesinleştirme Noktası
Commitment Control (Sql) Kesinleştirme Denetimi
Commitment, Concurrency, And Recovery (Ccr)
Common Ortak
Common Action Ortak Işlem
Common Application Programmers Interface (Capi)
Common Applications Environment (Cae)
Common Business Oriented Language (Cobol) Cobol
Common Carrier Frequency Ortak Taşıyıcı Sıklığı
Common Channel Interoffice Signaling (Ccis)
Common Command Set (Ccs)
Common Communications Interface (Cci)
Common Database Ortak Veritabanı
Common Desktop Environment (Cde)
Common Dialog Library Ortak Iletişim Kitaplığı
Common Dialogs Libraries Ortak İletişimler Kitaplığı
Common Expressions Ortak Deyimler
Common Field Ortak Alan
Common Files Ortak Dosyalar
Common Gateway Interface (Cgi) Genel Geçit Bilgisayarı Arabirimi
Common Mode Interference Toprak Karışması
Common Object Model (Com)
Common Object Request Broker Architecture (Corba)
Common Open Software Environment (Cose)
Common Programming Interface Ortak Programlama Arabirimi
Common Storage Ortak Bellek
Common Symbols Yaygın Simgeler
Common User Access (Cua) Ortak Kullanıcı Erişimi
Common User Identification Ortak Kullanıcı Kimliği
Communicating Bad News Kötü Haber
Communication Iletişim
Communication Adapter Iletişim Uyarlayıcısı
Communication Channel Iletişim Kanalı
Communication Engineering Iletişim Mühendisliği
Communication Medium Iletişim Ortamı
Communication Network Iletişim Ağı
Communication Network Management Iletişim Ağı Yönetimi
Communication Protocol Iletişim Protokolu
Communication Satellite Iletişim Uydusu
Communication Server Iletişim Işgöreni
Communication Server Iletişim Sunucusu
Communication System Komuta Ve Kontrol Iletişim Sistemi
Communication Theory Iletişim Kuramı
Communication Transport Failure Haberleşme Taşıma Hatası
Communications İletişim
Communications Failure İletişim Hatası
Communications Manager İletişim Yönetim Programı
Communications Network Iletişim Ağı
Communications Network Management Iletişim Ağı Yönetimi
Communications Port Haberleşme Bağlantı Noktası
Communications Port İletişim Bağlantı Noktası
Communications Protocol Iletişim Protokolu
Communications Satellite Iletişim Uydusu
Communications Security Teleiletişim Güvenliği
Communications Security (Comsec) Iletişim Güvenliği
Communications Setup Haberleşme Bağlantısı Kurulumu
Communities Topluluklar
Community Antenna Kolektif Anten
Community Antenna Television (Catv) Kolektif Antenli Televizyon
Community Networking Topluluk Ağı
Commutation Dönemli Anahtarlama
Commutative Sırabağımsız
Commuting Expense Abonman Ödemeleri
Compact Aralıksız
Compact Derlitoplu
Compact Düzenle
Compact Kısa
Compact Modüler Olmayan
Compact Tıkız
Compact Design Derlitoplu Tasarım
Compact Disc Cd
Compact Disc Optik Disk
Compact Disc Mute Optik Disk Sessiz
Compact Disk (Cd) Yoğunteker
Compact Disk Player Optik Disk Okuyucu
Compact Disk Read-Only Memory Salt Okunur Yoğunteker
Compact Disk-Digital Audio (Cd-Da)
Compact Disk-Interactive (Cd-I) Etkileşimli Yoğunteker
Compact Disk-Read Only Memory (Cd-Rom)
Compact Installation Minimum Kuruluş
Compact Legends By Default Varsayılan Olarak Kısa Göstergeleri Kullan
Compact List Aralıksız Liste
Compact Set Tıkız Küme
Compact Support Tıkız Dayanak
Compact System Küçük Boyutlu Sistem
Compact Title Kısa Başlık
Compactdatabase Veritabanıdüzenle
Compaction Sıkıştırma
Compaction Tıkızlaştırma
Companding Sıkıştırma-Genleştirme
Companion Form Of A Matrix Bush Matrisi
Company Şirket
Company Kuruluş
Company Address Şirket Adresi
Company Name Şirket Adı
Company Name Goes Here Şirket Adı Buraya Gelir
Comparative Sort Karşılaştırarak Sıralama
Comparator Karşılaştırıcı
Compare Karşılaştır
Compare Karşılaştırma
Compare Karşılaştırmak
Compare File Name Dosya Adını Karşılaştır
Compare From Karşılaştırma Yeri
Compare Of Volume Karşılaştırılan Birim
Compare Versions Sürümleri Karşılaştır
Comparing Karşılaştırıyor
Comparing Element Karşılaştırıcı
Comparison Karşılaştırma
Comparison Measurement Karşılaştırmalı Ölçme
Compatibility Bağdaşırlık
Compatibility Uyumluluk
Compatibility Basic Input/output System (Cbios) Compatibility Code Uyumluluk Kodu
Compatible Uyumlu
Compatible Driver List Uyumlu Aygıt Listesi
Compatible Equations Bağdaşık Denklemler
Compensanting Element Denkleştirici
Compensate Dengelemek
Compensate Denkleştirmek
Compensating Element Denkleştirici
Compensating Repeater Dengeleyen Yineleyici
Compile Derlemek
Compile All Modules Tüm Modülleri Derle
Compiler Derleyici
Compiler Code Derleyici Kodu
Compiler Generator Derleyici Üreteci
Compiler Pass Derleme Geçişi
Complement Tümlemek
Complement Tümler
Complement Tümlerini Bulma
Complement Tümleyen
Complement Tümleyici
Complementary Event Tümleyen (Tümler) Olay
Complementary Measurement Tümler Ölçme
Complementary Metal-Oxide Semiconductor (Cmos)
Complementary Representation Tümler Gösterim
Complementary Solution Tektürel Çözüm
Complemented Representation Tümler Gösterim
Complete Bitirmek
Complete Eksiksiz
Complete Tam
Complete Tamamlamak
Complete Binary Tree Tam Ikili Ağaç
Complete Cycle Tam Çevrim
Complete Orthogonal Set Tam Dikgen Küme
Complete Orthonormal Set Tam Dikgen Küme
Complete Reinitialization Tam Yeniden Başlangıç
Completed Tamamlandı
Completed Disk Sets Tamamlanan Disket Kümeleri
Completed Level Tamamlanan Düzey
Completely Observable Tam Gözlenebilir
Completeness Tamlık
Completing Task Görev Tamamlanıyor
Completion Bitiş
Completion Sonuçlanma
Completion Tamamlama
Completion Flag Bitiş Bayrağı
Completion Ratio Çağrı Sonuçlanma Oranı (Telefon)
Complex Karmaşık
Complex Admittance Karmaşık Geçiri
Complex Frequency Karmaşık Sıklık
Complex Impedance Çeli
Complex Number Karmaşık Sayı
Complex Sound Karmaşık Ton
Complex Target Karmaşık Hedef
Complex Tone Karmaşık Ton
Complex Variable Karmaşık Değişken
Complexity Karmaşıklık
Compliance Test Uyarlık Sınaması
Compliance Test Uyumluluk Testi
Compliance Testing Uyum Testi
Comply With Bağdaşmak
Comply With Uymak
Component Bileşen
Component Industry Bileşen Endüstrisi
Component Testing Bileşen Kontrolü
Component Testing Bileşen Sınaması
Components Elemanlar (Bütünü Meydana Getiren)
Components To Add Eklenecek Bileşenler
Components To Remove Kaldırılacak Bileşenler
Componentware
Compose Yarat
Compose New Fax Yeni Faks Yarat
Composed Oluşmuş
Composing E-Mail Messages Elektronik Posta Mektupları Oluşturmak
Composing Message Mektup Oluşturma
Composite Karma
Composite Action Bileşik Eylem
Composite Bar Chart Karma Çubuk Çizim
Composite Editor Karma Düzenleyici
Composite Function Bileşik Işlev
Composite Key Bileşik Anahtar
Composite Key Birleşik Anahtar
Composite Number Bileşik Sayı
Composite Signals Bileşik Sinyaller
Composite Video Signal Bileşik Video Işareti
Composition Karışım
Composition Oluşum
Compound Document Commands Bileşik Belge Komutları
Compound Document Creation Bileşik Belge Yaratma
Compound Document Support Bileşik Belge Desteği
Compound Documents Bileşik Dokümanlar
Compound Expressions Bileşik Ifadeler
Compound Function Bileşik Işlev
Compound Statement Bileşik Deyim
Compress Sıkıştır
Compress Sıkıştırma
Compress Sıkıştırmak
Compress A Drive Bir Sürücü Sıkıştır
Compress Bitmap Images Biteşlem Görüntülerini Sıkıştır
Compress Data Veri Sıkıştır
Compress Now Şimdi Sıkıştır
Compress To Black and White Siyah Beyaz'a Sıkıştır
Compress To Color Renkliye Sıkıştır
Compressed Drive Sıkıştırılmış Sürücü
Compressed File Sıkıştırılmış Dosya
Compressed File Sıkıştırılmış Kütük
Compressed File Copy Problem Sıkıştırılmış Dosyayı Kopyalama Sorunu
Compressed Files Sıkıştırılmış Dosyalar
Compressed Floppy Disk Sıkıştırılmış Disket
Compressed Floppy Drive Sıkıştırılmış Disket Sürücü
Compressed Print Sıkışık Baskı
Compressed Print Sıkışık Yazdırma
Compressed Ram Drive Sıkıştırılmış Ram Sürücü
Compressed Text Sıkıştırılmış Metin
Compression Sıkıştırma
Compression Dma Communication Failure Sıkıştırma Dma Iletişim Bozukluğu
Compression Method Sıkıştırma Yöntemi
Compression Options Sıkıştırma Seçenekleri
Compression Quality Sıkıştırma Kalitesi
Compression Ratio Sıkıştırma Oranı
Compression Structure Sıkıştırma Yapısı
Compressor Sıkıştırıcı (Veri)
Compromise Ödünleşmek
Compromise Tehlikeye Atmak
Compromise Uzlaşma
Compromising Emanations Gizliliği Bozan Elektromanyetik Yayılım
Compulsive Zoruntulu
Compusec Bilgisayar Güvenliği
Compuspeak Bilgisayarca
Computation Hesap
Computation Hesaplama
Computational Hesaba Dayalı
Computational Complexity Hesaplama Karmaşıklığı
Computational Linguistics Bilişimsel Dilbilim
Compute Hesaplamak
Computed Imaging Bilgisayarla Imge Yaratma
Computed Tomography Bilgisayarlı Tomografi
Computer Bilgisayar
Computer Abuse Bilgisayarın Kötüye Kullanımı
Computer Addict Bilgisayar Tutkunu
Computer Aided Animation Bilgisayar Destekli Canlandırma
Computer Aided Design (Cad) Bilgisayar Destekli Tasarım (Bdt)
Computer Aided Education (Cae) Bilgisayar Destekli Eğitim (Bde)
Computer Aided Engineering Bilgisayar Destekli Mühendislik
Computer Aided Instruction Bilgisayar Destekli Öğretim
Computer Aided Management Bilgisayar Destekli Yönetim
Computer Aided Manufacture (Cam) Bilgisayar Destekli Imalat
Computer Aided Manufacturing (Cam) Bilgisayar Destekli Üretim (Bdü)
Computer Aided Publishing (Cap) Bilgisayar Destekli Yayın
Computer Aided Software (Cas) Bilgisayar Destekli Yazılım
Computer Aided Software Engineering (Case) Bilgisayar Destekli Yazılım
Mühendisliği (Bdym)
Computer Aided Testing Bilgisayar Destekli Sınama
Computer Aided Typesetting Bilgisayar Destekli Dizgi
Computer And Business Equipment Manufacturer's Association (Cbema)
Computer Animation Bilgisayarla Canlandırma
Computer Applications Yaratıcı Bilgisayar Uygulamaları
Computer Architecture Bilgisayar Mimarisi
Computer Audit Bilgi Işlem Sisteminin Denetimi
Computer Center Bilgisayar Merkezi
Computer Communication Bilgisayar Iletişimi
Computer Conferencing Bilgisayar Aracılığıyla Toplantı
Computer Crime Bilgisayar Suçu
Computer Cycle Bilgisayar Çevrimi
Computer Description Bilgisayar Tanımı
Computer Disaster Bilgisayar Felaketi
Computer Display Bilgisayar Ekranı
Computer Fraud Bilgisayar Hilesi
Computer Fraud Bilgisayar Sahtekarlığı
Computer Gaming Software Bilgisayar Oyunları Yazılımı
Computer Hacker Bilgisayar Korsanı
Computer Installation Bilgisayar Döşemi
Computer Instruction Bilgisayar Komutu
Computer Integrated Manufacture (Cim) Bilgisayarla Tümleşik Imalat
Computer Integrated Manufacturing (Cim) Bilgisayarla Tümleşik Üretim (Btü)
Computer Jargon Bilgisayar Argosu
Computer Journal Bilgisayar Dergisi
Computer Journal Bilgisayar Günlüğü
Computer Literacy Bilgisayar Okuryazarlığı
Computer Log Bilgisayar Günlüğü
Computer Manager Bilgisayar Işletmeni
Computer Mediated Communication Bilgisayar Aracılı Iletişim
Computer Mediated Communication (Cmc) Bilgisayar Ortamlı İletişim
Computer Name Bilgisayar Adı
Computer Network Bilgisayar Ağı
Computer Network Security Bilgisayar Ağ Güvenliği
Computer Oriented Language Alçak Düzeyli Dil
Computer Performance Evaluation Bilgisayar Başarım Analizi
Computer Player Names Bilgisayar Oyuncu Adları
Computer Program Bilgisayar Programı
Computer Resources Bilgisayar Özkaynakları
Computer Science (Cs) Bilgisayar Bilimi
Computer Screen Bilgisayar Ekranı
Computer Security Bilgisayar Güvenliği
Computer Security Management Bilgisayar Güvenlik Yönetimi
Computer Security Violation Bilgisayar Güvenliğinin Ihlali
Computer Settings Bilgisayar Ayarları
Computer Simulation Bilgisayarla Benzetim
Computer Supported Cooperative Work Bilgisayar Destekli Ortak Çalışma
Computer System Audit Bilgisayar Sisteminin Denetlenmesi
Computer Type Bilgisayar Türü
Computer Virus Bilgisayar Virüsü
Computer Vision Bilgisayarla Görme
Computer Word Bilgisayar Sözcüğü
Computer Worm Bilgisayar Kurdu
Computer-Aided Bilgisayar Destekli
Computer-Aided Instruction Bilgisayar Destekli Öğretim
Computer-Aided Manufacturing (Cam) Bilgisayar Destekli Imalat
Computer-Aided Software Engineering (Case) Bilgisayar Destekli Yazılım
Mühendisliği
Computer-Aided Testing Bilgisayar Destekli Test
Computerese Bilgisayar Argosu
Computerese Bilgisayarca
Computer-Integrated Manufacturing (Cim) Bilgisayarla Tümleşik Üretim
Computerization (Bilgisayarla) Otomasyon
Computerize (Bilgisayarla) Otomasyon
Computerized Bilgisayarlı
Computerized Automatic Testing Bilgisayarlı Otomatik Sınama
Computerized Branch Exchange (Cbx)
Computerized Measurement Assembly
Computerized Numerical Control Bilgisayarla Sayısal Denetim
Computerized Office Elektronik Ofis
Computer-Oriented Language Alçak Düzeyli Dil
Computer-Telephony Integration Bilgisayar-Telefon Bütünleştirmesi
Computing Enthusiast Bilgisayar Tutkunu
Comsec Iletişim Güvenliği
Concatenate Ardarda Bağlamak
Concatenate Bırleştır
Concatenated Field Birleştirilmiş Alan
Concatenated Terms Ardarda Bağlanmış Terimler
Concave Içbükey
Concave Function Içbükey Işlev
Concave Lens İraksak Mercek
Concave Lens Kalın Kenarlı Mercek
Concave Set Içbükey Küme
Concavity Içbükeylik
Concealment System Kamuflaj
Concentrate Yoğunlaştırma
Concentrated Derişik
Concentrated Yoğuşuk
Concentration Derişim
Concentration Yoğunluk
Concentric Conductor Eşmerkezli Iletken
Conceptual Kavramsal
Conceptual Phase Kavramsal Aşama
Conceptual Phase Kavramsal Evre
Conclusion Vargı
Concrete Somut
Concurrency (Sql) Aynı Anda Kullanım
Concurrency Control Koşut Zamanlılığın Denetimi
Concurrent Eşzamanlı Aynı Zamanda Olan
Concurrent Koşutzamanlı
Concurrent Operation Koşutzamanlı Işletim
Concurrent Operations Eşanlı Işlemler
Condensation Yoğunlaşma
Condense Sıkıştırma
Condense Yoğunlaştırmak
Condensed Sıkışık
Condensed Sıkıştırılmış
Condensed Dar
Condensed Font Sıkıştırılmış Yazıtipi
Condensed Print Sıkıştırılmış Yazdırma
Condenser Yoğunlaştırıcı
Condition Koşul
Condition Koşulla(Ndır)Mak
Condition Monitoring Titreşim Gözleme
Conditional Koşullu
Conditional Address Koşullu Adres
Conditional Branch Koşullu Dallanma
Conditional Branching Koşullu Dallanma
Conditional Codes Koşullu Kodlar
Conditional Compilation Arguments Koşullu Derleme Değişkenleri
Conditional Instruction Koşullu Yönerge
Conditional Jump Koşullu Atlama
Conditional Probability Koşullu Olasılık
Conditional Probability Density Function Koşullu Olasılık Yoğunluk Işlevi
Conditional Probability Distribution Koşullu Olasılık Dağılımı
Conditional Stability Of A Linear System Doğrusal Bir Dizgenin Koşullu
Kararlılığı
Conditional Test Koşullu Sınama
Conditionally Stable System Koşullu Kararlı Dizge
Conditioned Loop Iyileştirilmiş Döngü (Telefon)
Conditioning Iyileştirme (Abone Döngüsü)
Conditions Column Koşul Sütunu
Conductance Iletkenlik
Conduction Band Iletim Bandı
Conduction Current Iletim Akımı
Conduction Electron Iletim Elektronu
Conductive Iletken
Conductivity Öziletkenlik
Conductor Iletken
Conduit Kablo Borusu
Conference Konferans
Conference Konferans Yapmak
Conference Address List Toplantı Adres Listesi
Conference Bridge Konferans Köprüsü
Conference Call Konferans Çağrısı
Confidence Güvenırlık
Confidence Coefficient Güven Katsayısı
Confidence Interval Güven Aralığı
Confidence Interval Güvenlik Aralığı
Confidence Limits Güven Sınırları
Confidential Gizli
Confidential Data Kişiye Özel Veri
Confidential Data Sırdaş Veriler
Confidential! Gizli!
Confidentiality Gizdeşlik
Confidentialty Sırdaşlık
Configuration Düzenleşim
Configuration Görünüm
Configuration Konfigürasyon
Configuration Yapı
Configuration Yapı Bilgileri
Configuration Yapılandırma
Configuration Yapısal Düzenleme
Configuration Error Yapılandırma Hatası
Configuration Management Düzenleşim Yönetimi
Configuration Settings Yapılandırma Ayarları
Configuration Setup Yapılandırma Kurulumu
Configuration Table Düzenleşim Çizelgesi
Configuration Type Yapılandırma Türü
Configurator Konfigürasyon Tanımlayıcı
Configure Konfigürasyon Tanımlamak
Configure Yapılandır
Configure Ya

D


D Size Sheet D Boyutu Kağıt
D Size Sheet D Tipi Sayfa
Daemon Hayalet Program
Daemons Işletim Sisteminde Geri Planda Çalışan Programlar
Daily Günlük
Daisies Papatyalar
Daisy Wheel Printer Papatya Çarklı Yazıcı
Daisy-Chain Papatya Dizimi
Damage Zarar Vermek
Damage Control Hasar Kontrolü
Damaged Area Bozuk Alan (Disk)
Damper Winding Söndürücü Sargı
Damping Söndürme
Damping Sönüm
Damping Factor Sönüm Katsayısı
Damping Ratio Sönüm Oranı
Damping Torque Söndürme Burusu
Danish Danca
Danish Danimarka Dili
Danish Danimarkaca
Danish Kroner Danimarka Kronu
Dark Koyu
Dark Blue Koyu Mavi
Dark Current Karanlık Akımı
Dark Cyan Koyu Camgöbeği
Dark Cyan And Magenta Koyu Camgöbeği Ve Eflatun
Dark Forces Demo Install Dark Forces Demo Yüklemesi
Dark Forces Setup Dark Forces Kurulumu
Dark Gray Koyu Gri
Dark Gray And Dark Red Koyu Gri Ve Koyu Kırmızı
Dark Green Koyu Yeşil
Dark Red Koyu Kırmızı
Dark Seed Dark Seed
Dark Shading Koyu Gölgeleme
Dark Sun Installation Dark Sun Yüklemesi
Darkest En Koyu
Darkness Koyuluk
Dasd Disk
Dasd Mirroring Disk Ikizleme
Dash Uzun Çizgi
Dash Uzun Tire
Dash Dot Çizgi Nokta
Dash Dot Dot Çizgi Nokta Nokta
Dashed Çizgili
Dashed Kesikli
Dashed Tireli
Dashed Line Kesik Çizgi
Dashes Kesik Çizgi
Data Data
Data Veri
Data Veriler
Data Access Veri Erişimi
Data Acquisition Veri Edinme
Data Adapter Unit Veri Uyarlama Birimi
Data Area Only Sadece Veri Alanı
Data Authentication Verinin Aslına Uygunluğu
Data Backup Veri Yedekleme
Data Bank Veri Bankası
Data Base Veri Tabanı
Data Base Veritabanı
Data Base Administrator Veritabanı Yönetmeni
Data Base Management Veritabanı Yönetimi
Data Bits Veri Bitleri
Data Bookmark Veri Belirteci
Data Buffer Veri Arabelleği
Data Bus Veri Yolu
Data Bus Veriyolu
Data Capture Systems Veri Yakalama Sistemleri
Data Circuit-Terminating Equipment (Dce)
Data Code Veri Kodu
Data Collection Veri Toplama
Data Collection Terminal Veri Toplama Uçbirimi
Data Collision Veri Çarpışması
Data Columns Veri Sütunları
Data Communication Veri Iletişimi
Data Communication Equipment Veri Iletişim Donatımı
Data Compression Veri Sıkıştırma
Data Concealment Veri Kamuflajı
Data Continuity Verinin Sürekliliği
Data Converter Veri Çevirici
Data Definition Veri Tanımı
Data Definition Query Veri Tanımı Sorgusu
Data Density Veri Kayıt Yoğunluğu
Data Dictionary Veri Sözlüğü
Data Diddling Verinin Kurcalanması
Data Directory Veri Dizini
Data Dispenser Veri Dağıtıcısı
Data Document Veri Belgesi
Data Encryption Standard (Des)
Data Entry Veri Girişi
Data Entry Mode Veri Giriş Kipi
Data Error Veri Hatası
Data Fax Modem Modemli Faks
Data Field With Mail/fax Address Mektup/faks Adresli Veri Alanı
Data File Veri Dosyası
Data File Veri Kütüğü
Data File Utility (Dfu) Veri Kütüğü Hizmet Programı
Data Flow Diagram (Dfd) Veri Akış Çizeneği
Data Flowchart Veri Akış Çizeneği
Data Fork Veri Çatalı
Data Form Veri Formu
Data Format Veri Biçimi
Data From %S Veri Kaynağı %S
Data From Summary Info Özet Bilgi'den Veri
Data Fusion Veri Tümleştirme
Data Gathering Veri Toplama
Data Glove (Virtual Reality) Elektronik Eldiven
Data Handler Veri İşleyici
Data Handling Veri Kotarma
Data Header Record Veri Başlık Kaydı
Data Highway Bilgi Otoyolu
Data Highway Elektronik Otoyol
Data Integrity Veri Bütünlüğü
Data Integrity Veri Tamlığı
Data Interchange Format Veri Değiştokuş Biçimi
Data Interchange Format Veri Takas Biçimi
Data Label Veri Etiketi
Data Leakage Veri Sızdırılması
Data Line Veri Çizgisi
Data Link Veri Bağı
Data Link Veri Bağlantısı
Data Link Control (Dlc)
Data Link Controller Veri Bağı Denetleyicisi
Data Link Escape (Ascii Character) (Dle) Veri Bağı Kaçışı Karakteri
Data Link Layer Veri Bağı Katmanı
Data Log Veri Günlüğü
Data Logging Zaman Ardışıl Veri Kaydı
Data Manipulation Language (Dml)
Data Map Veri Haritası
Data Map Control Veri Haritası Denetimi
Data Map Help Topics Veri Haritası Yardım Konuları
Data Map Options Veri Haritası Seçenekleri
Data Medium Veri Ortamı
Data Mode Veri Kipi
Data Modelling Veri Modelleme
Data Modem Format Veri Modemi Biçimi
Data Name Veri Adı
Data Network Veri Ağı
Data Options Veri Seçenekleri
Data Organization Veri Örgütleme
Data Organization Veri Örgütleşimi
Data Perenniality Verinin Kalıcılığı
Data Preview Veri Önizleme
Data Processing (Dp) Bilgi Işlem
Data Processing (Dp) Bilgi Işleme
Data Processing (Dp) Veri Işlem
Data Processing (Dp) Veri Işleme
Data Processing Center Bilgi Işlem Merkezi
Data Processor Veri Işlemci
Data Processor Veri Işlemcisi
Data Protection Veri Koruma
Data Protection Verilerin Korunması
Data Quality Veri Niteliği
Data Quality Verilerin Niteliği
Data Rate Veri Hızı
Data Receiver Veri Alıcı
Data Record Veri Kaydı
Data Recording Veri Kayıdı
Data Recording Medium Veri Kayıt Ortamı
Data Reduction Veri Indirgeme
Data Reduction Veri Özleştirme
Data Reference Veri Referansı
Data Reference Line Veri Taban Çizgisi
Data Security Veri Güvenliği
Data Segment (Ds) Veri Bölütü
Data Sensitive Fault Veriye Duyarlı Aksama
Data Series Veriserileri
Data Series In Veri Serileri
Data Signalling Rate Veri Hızı
Data Sink Veri Biriktirici
Data Source Veri Kaynağı
Data Storage Veri Depolama
Data Storage Veri Saklatımı
Data Storage Density Veri Saklama Yoğunluğu
Data Stream Veri Katarı
Data Structure Veri Yapısı
Data Suit (Virtual Reality) Elektronik Giysi
Data Switching Exchange (Dse)
Data Tabulation Veri Tablolama
Data Terminal Veri Uçbirimi
Data Terminal Equipment (Dte) Veri Uçbirim Donatımı
Data Text Veri Metni
Data That Will Not Be Moved Taşınmayacak Olan Veri
Data That's Currently Being Read Şu Anda Okunan Veri
Data That's Currently Being Written Şu Anda Yazılan Veri
Data Transfer Veri Aktarımı
Data Transmission System Veri Iletim Sistemi
Data Transparency Veri Saydamlığı
Data Type Veri Tipi
Data Type Veri Türü
Data Validation Veri Sağlama
Data Value Veri Değeri
Data View Veri Görünümü
Data Word Veri Sözcüğü
Data/header File Veri/başlık Dosyası
Data/text Merge Veri/metin Birleştirme
Database Veritabanı
Database Administrator Veritabanı Yönetmeni
Database Default Varsayılan Veritabanı
Database Integrity Veritabanı Bütünlüğü
Database Integrity Veritabanı Tamlığı
Database Location Veritabanı Konumu
Database Management Veritabanı Yönetimi
Database Management System (Dbms) Veritabanı Yönetim Sistemi (Vtys)
Database Name Veritabanı Adı
Database Options Veritabanı Seçenekleri
Database Path Veritabanı Yolu
Database Properties Veritabanı Özellikleri
Database Type Veritabanı Türü
Database Window Veritabanı Penceresi
Database.Module.Procedure Veritabanı.Modül.Yordam
Databaseproperties Veritabanıözellikleri
Databases (*.Mdb) Veritabanları (*.Mdb)
Databases (*.Mdb; *.Mda) Veritabanları (*.Mdb; *.Mda)
Databook Isa Pcmcia Controller Databook Isa Pcmcia Denetleyicisi
Databook Pcmcia Controller Databook Pcmcia Denetleyicisi
Databook Plug And Play Pcmcia Controller Based On Db86x84 Databook Db86x84
Tabanlı Tak Ve Kullan Pcmcia Denetleyicisi
Datafile Veri Dosyası
Data-Only Document Salt-Veri Belgesi
Data-Only File Salt-Veri Dosyası
Data-Sensitive Fault Veriye Duyarlı Aksama
Datasets Veri Kümeleri
Datasheet Veri Föyü
Datasheet Veri Sayfası
Datasheet View Veri Sayfası Görünümü
Date Tarih
Date and Time Tarih Ve Saat
Date Action Completed Gereğinin Yapıldığı Tarih
Date Action Due Gereği Için Son Tarih
Date Area Tarih Alanı
Date Completed Tamamlanma Tarihi
Date Created Yaratılış Tarihi
Date Deleted Silinme Tarihi
Date Delimiter Tarih Sınırlayıcısı
Date Format Tarih Biçimi
Date Format (D4) Tarih Biçimi (D4)
Date Grouping Tarih Gruplama
Date Icon Tarih Simgesi
Date Modified Değiştirilme Tarihi
Date Of Birth Doğum Tarihi
Date Of Printing Yazdırılış Tarihi
Date Order Tarih Sırası
Date Saved Kaydediliş Tarihi
Date Separator Tarih Ayracı
Date Started Başlangıç Tarihi
Date Unit Tarih Birimi
Date Uploaded Karşıya Yükleme Tarihi
Date() Tarih()
Date/outline Tarih/anahat
Date/time Tarih/saat
Date/time Format Tarih/saat Biçimi
Date/time Operation Canceled Tarih/saat Işlemi Iptal Edildi
Date/time Operation Completed Tarih/saat Işlemi Tamamlandı
Date/time Operation Started Tarih/saat Işlemi Başlatıldı
Datedif Etarıhlı
Dateline Daylight Time Gün Hattı Yaz Saati
Dateline Standard Time Gün Hattı Standart Saati
Dates, Times, And Numbers Tarihler, Saatler Ve Sayılar
Datestring Tarıhdızı
Date-Time Picture Gün-Saat Gösterimi
Date-Time Result Gün-Saat Sonucu
Datevalue Tarıhsayisi
Datum Error Of A Measuring Instrument Ölçme Aygıtının Başlangıç Hatası
Datum Level Başlangıç Düzeyi
Datum Level Dayanak Düzeyi
Daughter Board Çekme Kart
Daughter Wavelet Türetik Dalgacık
Daverage Vseçort
Day Gün
Day(S) Gün Boyunca
Daybreak Şafak
Days360 Gün360
Db Vt
Db Properties Vt Özellikleri
Dbase Iii Database Dbase Iii Veritabanı
Dbase Iv Database Dbase Iv Veritabanı
Dbcs Dbcs
Dc/dc Converter Da/da Çevirici
Dcount Vseçsay
Dcounta Vseçsaydolu
Dd Mmmm Yyyy Gg Aaaa Yyyy
Ddb Çıftazalanbakıye
Ddd, Mmm D, Yyyy G Aaa Yyyy Ggg
Dddd, Mmmm D, Yyyy Gggg, Aaaa G, Yyyy
Dddd, Mmmm Dd, Yyyy Gg Aaaa Yyyy Gggg
Dde Operations Dde İşlemleri
Dde/ole Links Dde/ole Bağlantıları
Dde/ole Options Dde/ole Seçenekleri
Ddl Query Ddl Sorgu
Dd-Mm-Yy Gg-Aa-Yy
Deactivate Ekinliğini Kaldırma Işlem Dışı Bırakmak
Dead Gerilimsiz
Dead Band Ölü Bölge
Dead Band Ölü Kuşak
Dead Key Konum Atlatmayan Tuş
Dead Room Ölü Oda
Dead Spot Kaplama Alanı Dışında
Dead Time Ölü Süre
Dead Zone Ölü Kuşak
Deadline Önel
Deadline Son Gün
Deadline Son Veriliş Günü
Deadlock Karşılıklı Kilitlenme
Deadlock Kilitlenme
Deal Dağıt
Deal A New Game Yeni Kağıt Dağıt
Dealer Dağıtıcı
Dealers Bayiler
Deallocate Serbest Bırakma (Bellek)
Deallocate Serbest Bırakmak
Deblock Blok Çözmek
Deblurring Netleştirme
Deblurring Seçikleştirme
Debug Çapar Ayıklama
Debug Hata Ayıkla
Debug Hata Ayıklama
Debug Hata Ayıklamak
Debug Hata Düzeltme
Debug Code Pane Ayıklama Kodu Bölmesi
Debug Fax Process Faks İşlemlerinde Hata Ayıkla
Debug Window Hata Ayıklama Penceresi
Debug Windows 95 Windows 95 Hata Ayıklama
Debugger Çapar Ayıklama Programı
Debugger Çapar Programı
Debugger Hata Ayıklayıcı
Debugger Hata Düzelticisi
Debugger Hata Düzeltme Programı
Debugger Hata Programı
Debugging Hata Ayıklama
Debugging Program Hata Bulucu Program
Debugwindow Hataayıklamapenceresi
Dec Ara
Dec Nas Support Dec Nas Desteği
Decade Onkat
Decelerating Relay Yavaşlama Bağlağı
Decelerating Relay Yavaşlama Rölesi
December Aralık
Decentile Onda Birlik
Decentralization Dağıtılmış Kılma
Decentralization Özeksizleştirme
Decentralized Dağıtılmış
Decentralized Merkezi Olmayan
Decentralized Özeksiz
Decentralized Architecture Dağıtılmış Mimari
Decentralized Computer Network Dağıtılmış Bilgisayar Ağı
Decentralized Computer Network Özeksiz Bilgisayar Ağı
Decentralized Operation Dağıtılmış Işletim
Decentralized Operation Özeksiz Işletim
Decibel (Db) Desibel
Decile Onda Birlik
Decimal Ondalık
Decimal Onlu
Decimal Aligned Ondalık Ayırıcı Hizalı
Decimal Alignment Ondalık Ayırıcı Hizalama
Decimal Alignment Ondalık Noktaya Hizalama
Decimal Character Ondalık Karakteri
Decimal Data Onlu Tabanda Veri
Decimal Digit Onlu Sayamak
Decimal Number System Onlu Sayı Dizgesi
Decimal Place Ondalık Hane
Decimal Places Ondalık Basamaklar
Decimal Places Ondalık Yerleri
Decimal Point Ondalık Ayırıcı
Decimal Point Ondalık Nokta
Decimal Point Ondalık Noktası
Decimal Separator Ondalık Ayırıcısı
Decimal Tabs Ondalık Sekmeler
Decimal Tabstop Ondalık Sekme Durakları
Decimal Value Ondalık Değer
Decimation Örnek Seyreltme
Decimation Filter Örnek Seyreltme Süzgeci
Decipher Kripto Çözmek
Decipher Şifre Çözmek
Decipher Şifreyi Açma
Decipherment Kripto Çözme
Decision Karar
Decision Circuit Karar Devresi
Decision Instant Karar Anı
Decision Making System Karar Verme Sistemi
Decision Node Karar Düğümü
Decision Rule Karar Kuralı
Decision Space Karar Uzayı
Decision Support System Karar Destek Sistemi
Decision Table Karar Çizelgesi
Decision Theory Karar Kuramı
Decision Value Karar Değeri
Decision Variable Karar Değişkeni
Decisional Database Karar Düzeyi Veritabanı
Deck Deste
Declaration Bildirim
Declarative Bildirim Deyimi
Declarative Language Bildirim Dili
Declaratives Bildirim Deyimleri
Declare Bildirme
Declare Bildirmek
Decode Kod Çözme
Decode Kod Çözmek
Decode Kodçözmek
Decoder Kodçözücü
Decoding Deşifre Etme
Decompile Derlenmişi Açma
Decomposition Ayrışım
Decomposition Ayrıştırma
Decompress Basıncı Azaltma
Decompress Sıkışmışı Açma
Decompress Sıkıştırılmışı Açma
Decompress Sıkıştırmayı Açma
Decompress Sıkıştırmayı Çözme (Veri)
Decompressing Açıyor
Decompression Açma
Decompression Ilk Duruma Genişletme
Deconstruction Yapı Çözüm
Deconvolution Ters Evrişim
Decorative Dekoratif
Decorrelate Ilintisizleştirmek
Decouple Ayrıştırmak
Decouple Bağlaşımı Kesmek
Decoupling Bağlaşımı Kesme
Decoupling Bağlaşımı Koparma
Decoupling Network Bağlaşım-Önler Devre
Decoupling Resistor Bağlaşım-Önler Direnç
Decrease Azalt
Decrease Azaltmak
Decrease Decimal Ondalık Azalt
Decrease Font Size Yazıtipi Boyutunu Azalt
Decrease Font Size Yazıtipi Boyutunu Küçült
Decrease Hanging Indent Asılı Girintiyi Azalt
Decrease Horizontal Space Yatay Aralığı Azalt
Decrease Indent Girintiyi Azalt
Decrease Speed Hızı Azalt
Decrease The Point Size Yazı Boyutunu Küçült
Decrease Vertical Space Dikey Aralığı Azalt
Decrease Volume Sesi Azalt
Decrement Azalım Miktarı
Decrement Azalma Miktarı
Decrement Azaltma
Decrement Azaltma Miktarı
Decrypt Şifre Çözmek
Decrypt Şifreyi Açma
Decryption Kripto Çözme
Decryption Şifre Çözme
Dedicate Adamak
Dedicated Atanmış
Dedicated Access Adanmış Erişim
Dedicated Access Doğrudan Erişim
Dedicated Access Tam Erişim
Dedicated Circuit Özgül Devre
Dedicated Computer Özel Görevli Bilgisayar
Dedicated Line Adanmış Hat
Dedicated Network Özel Ağ
Dedicated Network Özgülenmiş Ağ
Dedicated Port Özgül Iskele
Dedicated Port Özgül Kapı
Dedicated Port Özgülenmiş Iskele
Deduction Tümdengelim
Deductive Tümdengelimli
Deductive Reasoning Tümdengelimli Usa Vurma
Deemphasize Vurguyu Kaldırmak
Deemphasizer Vurgu Bastırma Devresi
Default Geçerli
Default Ilk
Default Kendiliğinden Aldığı Değer
Default Olağan (Değer)
Default Ön Değer
Default Öndeğer
Default Saptanmış Varsayılan (Değer)
Default Varsayılan
Default Action Varsayılan Işlem (Aksi Belirtilmedikçe, Yapılacak Olan)
Default Assignment Olağan Değer Ataması
Default Background Color Varsayılan Zemin Rengi
Default Bookmark Text Varsayılan Yer İmi Metni
Default Border Varsayılan Kenarlık
Default Button Saptanan Düğme
Default Chart Varsayılan Grafik
Default Colors Varsayılan Renk
Default Column Width Varsayılan Sütun Genişliği
Default Computer Varsayılan Bilgisayar
Default Cover Page Varsayılan Kapak Sayfası
Default Database Directory Varsayılan Veritabanı Dizini
Default Date Varsayılan Tarih
Default Datetime Field Size Varsayılan Tarihsaat Alan Boyutu
Default Design Varsayılan Tasarım
Default Directory Yürürlükteki Dizin Varsayılan Dizin
Default Display Varsayılan Ekran
Default Document Template Varsayılan Belge Şablonu
Default Download Folder Varsayılan Karşıdan Yükleme Klasörü
Default Drive Yürürlükteki Sürücü Varsayılan Sürücü
Default Editing Varsayılan Düzenleme
Default Extension Varsayılan Uzatma
Default Extra Large Varsayılan Çok Geniş
Default Field Sizes Varsayılan Alan Boyutu
Default Field Type Varsayılan Alan Türü
Default File Location Varsayılan Dosya Yeri
Default File Name Extension Varsayılan Dosya Adı Uzatması
Default Fill-In Text Varsayılan Doldurma Metni
Default Find/replace Behavior Varsayılan Bul/değiştir Davranışı
Default Font Varsayılan Yazıtipi
Default Font Color Varsayılan Yazıtipi Rengi
Default Font Italic Varsayılan İtalik Yazıtipi
Default Font Name Varsayılan Yazıtipi Adı
Default Font Size Varsayılan Yazıtipi Boyutu
Default Font Underline Varsayılan Altı Çizili Yazıtipi
Default Font Weight Varsayılan Yazıtipi Genişliği
Default For New Objects Yeni Nesneler İçin Varsayılan
Default Format Varsayılan Biçim
Default Gateway Varsayılan Ağ Geçidi
Default Graph Recoloring Grafiği Yeniden Boyama Varsayılanı
Default Gridline Color Varsayılan Kılavuz Çizgileri Rengi
Default Gridline Effect Varsayılan Kılavuz Çizgileri Etkisi
Default Installation Varsayılan Kurulum
Default Language Varsayılan Dil
Default Large Varsayılan Geniş
Default Monitor Varsayılan Görüntü Uçbirimi
Default Number Varsayılan Sayı
Default Number Field Size Varsayılan Sayı Alanı Boyutu
Default Open Mode Varsayılan Açma Kipi
Default Open Mode For Databases Veritabanları Için Varsayılan Açma Kipi
Default Option Olağan Seçenek
Default Option Varsayılan Seçenek
Default Pages Kendiliğinden Geçerli Sayfalar
Default Paragraph Font Varsayılan Paragraf Yazıtipi
Default Parameters Olağan Parametreler
Default Path Varsayılan Yol
Default Picture File Varsayılan Resim Dosyası
Default Presentation Varsayılan Sunu
Default Print Margins Varsayılan Yazdırma Kenar Boşlukları
Default Printer Atanmış Yazıcı
Default Printer Varsayılan Yazıcı
Default Printer Driver Geçerli Yazıcı Sürücüsü
Default Printer Settings Varsayılan Yazıcı Ayarları
Default Record Locking Varsayılan Kayıt Kilidi
Default Route Varsayılan Rota
Default Screen Saver Varsayılan Ekran Koruyucusu
Default Search Varsayılan Arama
Default Settings Varsayılan Ayarlar
Default Sound Varsayılan Ses
Default Standard Vga Display Adapter Default Standard Vga Görüntü Birimi
Bağdaştırıcısı
Default Tab Stops Varsayılan Sekme Durakları
Default Tab Width Varsayılan Sekme Aralığı
Default Tables Varsayılan Tablolar
Default Target Varsayılan Hedef
Default Text Varsayılan Metin
Default Text Field Size Varsayılan Metin Alanı Boyutu
Default Time Varsayılan Saat
Default Tray Varsayılan Kaset
Default Tray Varsayılan Tepsi
Default User Varsayılan Kullanıcı
Default Value Geçerli Değer
Default Value Varsayılan Değer
Default View Varsayılan Görünüm
Defect Kusur
Defective Bozuk
Defective Kusurlu
Defective Disk Track Bozuk Teker Izi
Defective Memory Area Bozuk Bellek Alanı
Defence Advanced Research Projects Agency (Darpa) Savunma Bakanlığı İleri
Araştırma Projeleri Ajansı
Defer Ertelemek
Define Tanımla
Define Tanımlama
Define Tanımlamak
Define Custom Colors Özel Renk Tanımla
Define More Criteria Daha Fazla Ölçüt Tanımla
Define Name Ad Tanımla
Define Style Language Biçem Dili Tanımla
Define Style Paragraph Biçem Paragrafı Tanımla
Define Value Ranges By Değer Aralıklarını Belirle
Defined Tanimli
Definite Belirli
Definite Kesin
Definite Integral Belgin Tümlev
Definite Method Of Measurement Tanımlı Ölçüm Yöntemi
Definition Tanım
Definition Tanımlama
Definition And Data Tanım Ve Veri
Definition List Tanımlama Listesi
Definition Lists Tanım Listeleri
Definition Only Sadece Tanım
Deflecting Plates Saptırma Plakaları
Deflecting Torque Saptırma Burusu
Deflection Saptırma
Deflection Yön Saptırma
Deflection Coils Saptırım Bobinleri
Deflector Saptırıcı
Deflector Yön Saptırıcı
Deformable Biçim Değiştirir
Deformable Yamulgan
Deformation Biçim Değiştirme
Deformation Yamulma
Defrag Defrag
Defrag Legend Birleştirme Göstergesi
Defragment Birleştir
Defragment Parçalanmanın Ortadan Kaldırılması
Defragment Parçalanmışlığı Düzeltme
Defragment Files And Free Space Dosyaları Ve Boş Alanı Birleştir
Defragment Files Only Sadece Dosyaları Birleştir
Defragment Now Şimdi Birleştir
Defragment The Drive Only If It Is More Than Sürücüyü, Sadece Bölünme Oranı
Defragmentation Method Birleştirme Yöntemi
Defragmentation Status Birleştirme Durumu
Degassing Gaz Giderme
Degeneracy Yozluk
Degenerate Yoz
Degenerate Modes Yoz Kipler
Degradation Bozulma
Degradation Kötüleşme
Degradation Yozlaşma
Degree Derece
Degree Kerte
Degree Of A Polynomial Polinomun Derecesi
Degree Of Distortion Bozunum Derecesi
Degree Of Freedom Erkinlik Derecesi
Degree Of Freedom Serbestlik Derecesi
Degree Of Matching Uyum Derecesi
Degrees Derece
Deionization Iyonsuzlaşma
De-Ionization Iyonsuzlaşma
Deionization Rate Iyonsuzlaşma Hızı
De-Ionization Rate Iyonsuzlaşma Hızı
Del Key Del Tuşu
Del Key Sil Tuşu
Delay Gecikme
Delay Geciktirmek
Delay Angle Gecikme Açısı
Delay Circuit Geciktirme Devresi
Delay Distortion Gecikme Bozulması
Delay Equalizer Gecikme Denkleştiricisi
Delay Line Gecikme Hattı
Delegate Nesne Sahibi Adına Çalışan Kişi
Delegate Yetki Aktarmak
Delegate Yetki Vermek
Delete Del
Delete Delete
Delete Sil
Delete Silmek
Delete (Ascii Character) (Del) Ortam Doldurma Karakteri
Delete After Current Position Geçerli Konumdan Sonrasını Sil
Delete All Tümünü Sil
Delete All Affected Files Etkilenen Tüm Dosyaları Sil
Delete All Affected Files Tüm Etkilenen Dosyaları Sil
Delete Arrow Oku Kaldır
Delete Arrow Oku Sil
Delete Authority Silme Yetkisi
Delete Before Current Position Geçerli Konumdan Öncesini Sil
Delete Borders Kenarlıkları Kaldır
Delete Cells Hücre Sil
Delete Cells/rows/columns Hücre/satır/sütun Sil
Delete Character Sil Damgası
Delete Chart Grafik Sil
Delete Column(S) Sütun Sil
Delete Compressed File After Decompressing Açıldıktan Sonra Sıkıştırılmış
Dosyayı Sil
Delete Current Tab Geçerli Sekmeyi Sil
Delete Custom Pin Map Özel Dağılım Haritası Sil
Delete Data Veri Sil
Delete Directory Silinecek Dizin
Delete Entire Column Tüm Sütunu Sil
Delete Entire Row Tüm Satırı Sil
Delete File Silinecek Dosya
Delete Font Yazıtipini Çıkar
Delete Font Yazıtipini Sil
Delete In Progress Silme Sürüyor
Delete Index Dizin Sil
Delete Job İş Sil
Delete Key Sil Tuşu
Delete Label Etiket Sil
Delete Legend Göstergeyi Kaldır
Delete Legend Göstergeyi Sil
Delete Map Template Harita Şablonu Sil
Delete Master Aslı Sil
Delete Next Word Sonraki Sözcüğü Sil
Delete Overlay Yardımcı Grafiği Kaldır
Delete Overlay Yardımcı Grafiği Sil
Delete Port Bağlantı Noktası Sil
Delete Previous Word Önceki Sözcüğü Sil
Delete Printer Driver Yazıcı Sürücüsünü Sil
Delete Query Silme Sorgusu
Delete Query Sorgu Sil
Delete Queue Driver Kuyruk Sürücüsünü Sil
Delete Record Kayıt Sil
Delete Relationship İlişki Sil
Delete Repeated Word Yinelenen Sözcükleri Sil
Delete Row(S) Satır Sil
Delete Scheme Grubu Sil
Delete Search Aramayı Sil
Delete Selection And Copy To The Clipboard Seçimi Sil Ve Pano'ya Kopyala
Delete Sheet Sayfayı Sil
Delete Slide Slayt Sil
Delete Tab Sekme Sil
Delete These Keys Silinecek Anahtarlar
Delete Title Master Asıl Başlığı Sil
Delete Transaction Silme Hareketi
Delete Watch Gözcü Sil
Delete Word Sözcük Sil
Deleteall Tümünüsil
Deletecolumn Sütunsil
Deleted Silinme
Deleted Silinmiş
Deleted By Silen
Deleted Files Silinen Dosyalar
Deleted Text Silinen Metin
Deleteobject Nesnesil
Deleterow Satırsil
Deletetab Sekmesil
Deleting Siliniyor
Deletion Mark Silme Imi
Delimeter Sınırlayıcı
Delimited Sınırlandırılmış
Delimited Identifier (Sql) Sınırlanmış Tanıtıcı
Delimiter Ayırıcı
Delimiter Sınır Belirteci
Delimiter Sınırlayıcı
Delimiter Character Sınırlayıcı Karakter
Delimiters Ayraçlar
Deliver Teslim Et
Deliverdatabase Veritabanıteslimet
Delivery Teslim
Delivery Address Gidiş Adresi
Delivery Point Bar Code Teslim Noktası Çubuk Kodu
Delivery Time Teslim Süresi
Delta (Lower Case) Delta (Küçük Harf)
Delta (Upper Case) Delta (Büyük Harf)
Delta Connected Device Üçgen Bağlantılı Devre
Delta Modulation Delta Kodlaması
Delta-Connected Device Üçgen-Bağlantılı Devre
Demagnetization Mıknatıslığı Giderme
Demagnetization Mıknatıslık Yitimi
Demagnetize Mıknatıslığı Gidermek
Demand Assignment Isteme Göre Paylaştırma
Demand Assignment Multiple Access (Dama) Istek Güdümlü Çoklu Erişim
Demand Multiplexing Istem Çoğullama
Demand Service Beklemesiz Hizmet
Demo Gösteri
Demo Gösterme
Demo Tanıtım
Demo Guidance Tanıtım Kılavuzu
Demo Now Şimdi Tanıt
Demo Speed Tanıtım Hızı
Democratic Network Demokratik Şebeke
Demodulate Demodülasyon
Demodulate Kipçözmek
Demodulator Kipçözücü
Demographics Toplumsal Istatistikler
Demon Hayalet Program
Demonstration Gösteri
Demonstration Gösterme
Demote İndirge
Demote İndirgemek
Demote One Level Bir Düzey Indirge
Demote To Body Text Gövde Metnine İndirge
Demoting A Heading Level Başlık Düzeyini Indir
Demount Bağlantıyı Kaldırma
Demultiplex Çoğullama Çözmek
Denominator Payda
Denominator Depth Payda Derinliği
Dense Yoğun
Densitometer Yoğunlukölçer
Density Yoğunluk
Deny İzin Verme
Department Bölüm
Department Departman
Department Store (Specify) Alışveriş Merkezi (Tanımlayın)
Dependent Bağımlı
Dependent Query Bağımlı Sorgu
Dependent Source Bağımlı Akım Kaynağı
Dependent Source Bağımlı Gerilim Kaynağı
Dependent Value Bağımlı Değer
Dependent Variable Bağımlı Değişken
Dependents Etkilenenler
Depends On Free Space Boş Alana Bağlı
Depends On Password Parolaya Bağlı
Depletion Layer Kıtlık Bölgesi
Deploy Konuşlandırmak
Deploy Sahaya Yerleştirmek
Deref İçerık
Derivate Türetik
Derivate Virus Türetik Virüs
Derivation Türetme
Derivative Action Türevsel Eylem
Derivative Action Coefficient Türevsel Eylem Katsayısı
Derivative Action Time Constant Türevsel Eylem Zaman Değişmezi
Derived Quantity Türetilmiş Büyüklük
Derived Type Türetilmiş Tip
Derived Unit Of Measurement Türetilmiş Ölçüm Birimi
Desactivate Devreden Çıkarmak
Descender Aşağıya Çıkıntı
Descender Harfin Alt Çıkıntısı
Descending Alçalan
Descending Azalan
Descending Order Azalan Sıra
Descent Iniş
Descent Algorithm Iniş Algoritması
Descent Line Iniş Çizgisi
Descramble Çırpmayı Çözme
Descrambler Çırpma Çözücü
Descrambler Çırpma-Çözücü
Describe Betimlemek
Describe Tanıt
Describing Function Genelleştirilmiş Aktarım Işlevi
Description Açıklama
Description Betimleme
Description Tanım
Description Tanımlama
Description Box Tanım Kutusu
Description Of Type Tür Tanımı
Descriptive Tanımlayıcı
Descriptive Geometry Betimsel Geometri
Descriptive Links Tanımlayıcı Bağlaçlar
Descriptive Statistics Betimleyici Istatistikler
Descriptive Statistics Betimsel Istatistik
Descriptor Tanımlayıcı
Deselect Seçimden Çıkart
Deselect Seçimi Iptal Etmek
Deselect Seçimi Kaldırma
Deselect Seçimin Iptali
Desert Çöl
Design Motif
Design Tasarım
Design Tasarımlamak
Design Automation Bilgisayar Destekli Tasarım
Design Automation Tasarım Otomasyon
Design Defect Tasarım Kusuru
Design Language Tasarım Dili
Design Object Nesne Tasarla
Design Query Sorgu Tasarla
Design Requirements Tasarım Isterleri
Design Specifications Tasarım Belirtimleri
Design Table Tablo Tasarla
Design Template Şablon Tasarla
Design View Tasarım Görünümü
Designation Belirtme
Designation Gösterme
Designation Işaret Etme
Designobject Nesnetasarla
Desired Value Istek Değeri
Desk Masa
Desk Accessories Masaüstü Donatıları Masa Donatısı
Desk Accessory Masa Donatısı
Desk Set Masa Telefonu
Deskewing Kaykı Giderme
Deskside Dikey Şasi
Desktop Masaüstü
Desktop Area Masaüstü Alanı
Desktop Computer Masaüstü Bilgisayar
Desktop Conference Masaüstü Konferans
Desktop Manager Masaüstü Yöneticisi
Desktop Pattern Masaüstü Deseni
Desktop Wallpaper Masaüstü Duvar Kağıdı
Dest Connect Str Hedef Bağlantı Dizesi
Destination Alış Noktası
Destination Erek
Destination Hedef
Destination Varış Noktası
Destination Address Varış Adresi
Destination Database Hedef Veritabanı
Destination Db Hedef Vt
Destination Disk Drive Is Full Hedef Disk Sürücüsü Dolu
Destination Field Erek Alanı
Destination Field Varış Noktası Alanı
Destination File Hedef Dosya
Destination Folder Hedef Klasör
Destination In Hedef Sürücü
Destination Table Hedef Tablo
Destructive Örseleyici
Destructive Silerek
Destructive Yıkıcı
Destructive Read Silerek Okuma
Destructive Test Örseleyici Sınama
Destructive Virus Kötücül Virüs
Detachable Keyboard Ayrılabilir Klavye
Detached Ayrı
Detached Ayrılmış
Detached Ilişkisi Koparılmış
Detail Ayrıntı
Detail Report Ayrıntı Raporu
Detect Algıla
Detect Algılamak
Detect Sezimlemek
Detectable Algılanabilir
Detectable Saptanabilir
Detectable Sezimlenelebilir
Detected Config Algılanan Yapılandırma
Detected Devices Algılanan Aygıtlar
Detected Hardware Algılanan Donanım
Detecting Instrument Algılayıcı Alet
Detecting Instrument Sezici Alet
Detection Algılama
Detection Sezim
Detection Error Algılama Hatası
Detector Algılayıcı
Detector Detektör
Detector Duyarga
Detector Hissedici
Detector Sezici
Detector Program Virüs Arama Programı
Determinant Belireç
Determinant Belirten
Determinant Determinant
Determinant Of A Graph Çizgenin Belirteni
Determinantal Rank Matrisin Kertesi
Determinate Fault Kalıcı Aksama
Determination Belirleme
Determination Saptama
Determinental Rank Matrisin Kertesi
Determines The Form Of The Function Işlevin Biçimini Belirler
Determinism Gerekircilik
Deterministic Gerekirci
Deterministic Rasgele Olmayan
Deterministic Game Gerekirci Oyun
Deterministic Network Gerekirci Ağ
Deterministic System Gerekirci Dizge
Detonation Patlama
Detonation Vuruntu
Detrending Yönsemeyi Giderme
Developer Geliştirici
Development Process Geliştirme Süreci
Deviation Sapma
Deviation Ratio Sapma Oranı
Device Aygıt
Device Codes Aygıt Kodları
Device Conflict Aygıt Çakışması
Device Control 1 (Ascii Character) (Dc1) Yardımcı Aygıtları Açıp Kapamak Için
Aygıt Kontrolü Karakteri 1
Device Control 2 (Ascii Character) (Dc2) Yardımcı Aygıtları Açıp Kapamak Için
Aygıt Kontrolü Karakteri 2
Device Control 3 (Ascii Character) (Dc3) Yardımcı Aygıtları Açıp Kapamak Için
Aygıt Kontrolü Karakteri 3
Device Control 4 (Ascii Character) (Dc4) Yardımcı Aygıtları Açıp Kapamak Için
Aygıt Kontrolü Karakteri 4
Device Dependent Aygıta Bağımlı
Device Description Aygıt Tanımı
Device Driver Aygıt Sürücüsü
Device Driver Çevre Birimi Sürücüsü
Device Driver File Aygıt Sürücü Dosyası
Device Id Aygıt Tanıtıcı
Device Independence Aygıttan Bağımsız Olma
Device Independent Aygıttan Bağımsız
Device Independent Cihazdan Bağımsız
Device Independent Bitmap Aygıttan Bağımsız Biteşlem
Device Independent Bitmaps (*.Dib) Aygıttan Bağımsız Biteşlemler (*.Dib)
Device Independent Documents Cihazdan Bağımsız Dökümanlar
Device Manager Aygıt Yöneticisi
Device Name Aygıt Adı
Device Node Aygıt Düğümü
Device Options Aygıt Seçenekleri
Device Status Aygıt Durumu
Device Token Aygıt Simgesi
Device Type Aygıt Türü
Device Usage Aygıt Kullanımı
Device Validation Aygıt Onaylama
Devsq Sapkare
Dget Val

Diablo Printer Diablo Yazıcı
Diacritic Ayıran
Diacritic Belirten
Diacritical Mark Aksan Imi
Diacritical Mark Harf Imi
Diagnose Tanılamak
Diagnosis Tanı
Diagnostic Tanılama
Diagnostic Tanılayıcı
Diagnostic Check Tanılayıcı Denetim
Diagnostic Check Tanılayıcı Kontrol
Diagnostic Disk Tanılayıcı Disk
Diagnostic Manual Arıza Kılavuzu
Diagnostic Manual Tanılama Elkitabı
Diagnostic Message Tanılama Iletisi
Diagnostic Message Tanılayıcı Ileti
Diagnostic Procedure Tanılama Yordamı
Diagnostic Procedure Tanılayıcı Yordam
Diagnostic Programme Tanılayıcı Program
Diagnostics Tanı
Diagonal Köşegen
Diagonal Down Aşağı Köşegen
Diagonal Line Köşeden Çizgi
Diagonal Matrix Köşegen Matris
Diagonal Resize Çapraz Boyutlandırma
Diagonal Two-Headed Arrow Çift Başlı Çapraz Ok
Diagonal Up Yukarı Köşegen
Diagonalisation Köşegenleme
Diagonalisation Köşegenleştirme
Diagonalize Köşegenleştirmek
Diagram Çizenek
Diagram Çizim
Diagram Diyagram
Diagram Şema
Dial Aramak
Dial Çevir
Dial Çevirmek
Dial Kadran
Dial Numara Çevirmek
Dial Teker Gösterge
Dial Area Code Alan Kodu Çevir
Dial Attempts Çevirme Denemeleri
Dial Control Arama Denetimi
Dial Now Şimdi Çevir
Dial Properties Çevirme Özellikleri
Dial Pulse Numara Çevirme Darbesi
Dial Tone Çevir Sesi
Dial Tone Numara Çevir Sesi
Dial Tone Delay Çevir Sesi Gecikmesi
Dial Up Terminal Aramalı Uçbirim
Dial Using Calling Card Arama Kartı'nı Kullanarak Ara
Dialed As Çevrilme Şekli
Dialed Line Aramalı Hat
Dialed Line Çevirmeli Hat
Dialer Çevirici
Dialing Aranıyor
Dialing Çeviriyor
Dialing Çevirme
Dialing %Sn At %Sa %Sa Daki %Sn Çevriliyor
Dialing From Çeviren Yer
Dialing From Çevirme Yeri
Dialing Mistake Numara Çevirme Yanlışı
Dialing Preferences Çevirme Tercihleri
Dialing Primary Number İlk Numara Çevriliyor
Dialing Prompt Çevirme Bilgi İsteği
Dialing Properties Arama Özellikleri
Dialing Properties Çağrı Özellikleri
Dialing Properties Çevirme Özellikleri
Dialing Rules Arama Kuralları
Dialling Mistake Numara Çevirme Yanlışı
Dialog İleti
Dialog İletişim
Dialog Box Iletişim Kutusu
Dialog Box Iletişim Penceresi
Dialog Box Sorgu Kutusu
Dialog Box Option İletişim Kutusu Seçeneği
Dialog Editor İletişim Düzenleyici
Dialog Editor İletişim Düzenleyicisi
Dialog Frame İletişim Kutusu Çerçevesi
Dialog Sheet İletişim Kutusu Sayfası
Dialogs İletişim Öğeleri
Dialup Çevirmeli
Dial-Up Adapter Çevirmeli Bağdaştırıcı
Dial-Up Connections (Telefonla) Aramalı Erişim
Dial-Up Links (Telefonla) Aramalı Bağlantılar
Dial-Up Networking Çevirmeli Ağ
Dial-Up Networking Application Çevirmeli Ağ Uygulaması
Dial-Up Networking Script Çevirmeli Ağ Komut Dosyası
Dial-Up Networking Setup Çevirmeli Ağ Kur
Dial-Up Networking User Interface Çevirmeli Ağ Kullanıcı Arabirimi
Dial-Up Scripting Tool Çevirmeli Komut Dosyası Aracı
Dial-Up Server Çevirmeli Sunucu
Dial-Up Terminal Aramalı Uçbirim
Dial-Up Terminal Çevirmeli Uçbirim
Diameter Çap
Diamond Karo
Diaphragm Diyafram
Diaphragm Zar
Diaphragm Seal Sızdırmazlık Diyaframı
Dichotomizing Search Ikici Arama
Dichotomizing Search Ikili Arama
Dictionary Sözlük
Dictionary File Sözlük Dosyası
Dictionary Type Sözlük Türü
Dictionary-Style Sözlük-Biçemi
Did You Know Biliyor Muydunuz
Dielectric Lens Dielektrik Mercek
Dielectric Loss Dielektrik Kaybı
Dif Files Vtb Dosyaları
Difference Equation Fark Denklemi
Difference Galvanometer Fark Miniakımölçeri
Difference Metric Fark Ölçevi
Different Disk Farklı Disket
Different First Page Farklı İlk Sayfa
Different Odd And Even Farklı Tek Ve Çift Sayfa
Different Odd And Even Pages Farklı Tek Ve Çift Sayfalar
Differential Ayrımsal
Differential Diferansiyel
Differential Fark
Differential Farksal
Differential Türetik
Differential Türevsel
Differential Amplifier Fark Yükselteci
Differential Analyzer Türevsel Çözümleyici
Differential Echo Suppressor Ayrımsal Yankı Bastırma
Differential Encoding Ayrımsal Kodlama
Differential Encoding Farkları Kodlama
Differential Equation Türevsel Denklem
Differential Gain Ayrımsal Kazanç
Differential Game Türevsel Oyun
Differential Measurement Ayrımsal Ölçme
Differential Method Of Measurement Fark Ölçüm Yöntemi
Differential Pressure Basınç Farkı
Differential Pulse Code Modulation (Dpcm) Ayrımsal Darbe Kod Kiplenimi
Differential Signalling Ayrımsal Sinyalleşme
Differential Transformer Ayrımsal Trafo
Differentiator Türev Alıcı
Difficult Zor
Diffracted Wave Kırınım Dalgası
Diffraction Kırınım
Diffraction Spectrum Kırınım Izgesi
Diffuse Dağılım
Diffusion Yayınım
Diffusion Yayınma
Diffusion Process Yayınım Süreci
Digest Düzenlenmiş Makale Listesi
Digest Düzenlenmiş Posta Listesi
Digial Audio Tape Sayısal Ses Teybi
Digilogue Channel Analog Sayısal Kanal
Digit Basamak
Digit Rakam
Digit Sayamak
Digit Sayı
Digit Organized Memory Sayamak Örgütlü Bellek
Digit Placeholder Basamak Yer Tutucusu
Digit Position Sayamak Konumu
Digit Selection Sayamak Seçimi
Digit Time Slot Sayamak Zaman Dilimi
Digit Value Sayamak Değeri
Digital Sayısal
Digital (Measuring) Instrument Sayısal Ölçme Aleti
Digital Cash Sayısal Para
Digital Channel Sayısal Kanal
Digital Circuit Sayısal Devre
Digital Communication System Sayısal Iletişim Sistemi
Digital Computer Sayısal Bilgisayar
Digital Connection Sayısal Bağlantı
Digital Data Sayısal Veri
Digital Data Network Sayısal Veri Ağı
Digital Demultiplexer Sayısal Çoğullama Çözücü
Digital Device Sayısal Aygıt
Digital Distribution Frame Sayısal Dağıtım Çatısı
Digital Envelope Sayısal Zarf
Digital Exchange Sayısal Santral
Digital Filling Sayısal Dolgu
Digital Filter Sayısal Süzgeç
Digital Frequency Meter Sayısal Sıklıkölçer
Digital Hierarchy Sayısal Sıradüzen
Digital Image Sayısal Görüntü
Digital Image Sayısal Imge
Digital Information Storage Sayısal Bilgi Saklama
Digital Input Sayısal Girdi
Digital Input Sayısal Giriş
Digital Line Link Sayısal Hat Bağı
Digital Line Section Sayısal Hat Kesimi
Digital Link Sayısal Bağ
Digital Loopback Sayısal Döngü Sınaması
Digital Measuring Instrument Sayısal Ölçme Aleti
Digital Multiplex Equipment Sayısal Çoğullama Donatısı
Digital Multiplex Hierarchy Sayısal Çoğullama Sıradüzeni
Digital Multiplexer Sayısal Çoğullayıcı
Digital Network Sayısal Ağ
Digital Network Sayısal Şebeke
Digital Output Sayısal Çıkış
Digital Output Sayısal Çıktı
Digital Phase Locked Loop Sayısal Evre Kenetleme Devresi
Digital Repeater Sayısal Yineleyici
Digital Representation Sayısal Gösterim
Digital Signal Sayısal Sinyal
Digital Signature Sayısal Imza
Digital Switch Sayısal Anahtar
Digital To Analog Converter (Dac)
Digital To Analog Transducer Sayısal-Analog Dönüştürücü
Digital Transducer Sayısal Dönüştürücü
Digital Transmission Sayısal Iletim
Digital Video Disk (Dvd)
Digital Video Interactive (Dvi)
Digital Waveform Player Sayısal Waveform Okuyucusu
Digital-To-Analog Transducer Sayısal-Analog Dönüştürücü
Digitize Sayısallaştırmak
Digitizer Sayısallaştırıcı
Dilation Genleşme
Dilemma Ikilem
Dim Karart
Dim Soluk
Dimension Boyut
Dimension Of A Matrix Matrisin Boyutu
Dimension Of A Quantity Büyüklüğün Boyutu
Dimensional Analysis Boyutsal Çözümleme
Dimensionless Quantity Boyutsuz Büyüklük
Dimmed Kararmış
Dimmed Soluk
Dimmed Command Soluk Komut
Dimmed Icon Soluk Simge
Dimmer Karartıcı
Dimmer Switch Karartma Ayarlı Anahtar
Dining Out Dışarda Akşam Yemekleri
Diode Diyot
Dipole Çiftkutup
Dipole Dipol
Dipole Array Dipol Dizilimi
Dirac Delta Function Dürtü Işlevi
Dirac Function Birim Dürtü
Dirac Function Dirac Işlevi
Direct Doğrudan
Direct Doğrultmak
Direct Dolaysız
Direct Uygulanan
Direct Yönlendirmek
Direct Access Doğrudan Erişim
Direct Access Storage Device (Dasd)
Direct Acting Instrument Doğrudan Eylemli Alet
Direct Acting Instrument Dolaysız Eylemli Alet
Direct Addressing Doğrudan Adresleme
Direct Cable Connection Doğrudan Kablo Bağlantısı
Direct Cable Connection Application Doğrudan Kablo Bağlantısı Uygulaması
Direct Call Doğrudan Arama
Direct Comparison Method Of Measurement Doğrudan Karşılaştırmalı Ölçüm Yöntemi
Direct Connection Doğrudan Bağlantı
Direct Connections (Lans) Doğrudan Bağlantılar (Lan)
Direct Current (Dc) Biasing Doğru Akım Önbeslemesi
Direct Current (Dc) Component Doğru Akım Bileşeni
Direct Current (Dc) Coupling Doğru Akım Bağlaşımı
Direct Current (Dc) Transmission Doğru Akım Iletimi
Direct Current Level (Dc) Instabillity Doğru Akım Düzeyinin Kararsızlığı
Direct Dial Inwards (Ddi) Doğrudan Dahili Arama
Direct Dialling In (Ddi) Doğrudan Dahili Numara Arama
Direct Disk Access Doğrudan Disk Erişimi
Direct Formatting Doğrudan Biçimlendirme
Direct Instruction Doğrudan Komut
Direct Instruction Dolaysız Komut
Direct Inward Dialing (Did) Doğrudan Dahili Arama
Direct Manipulation Doğrudan Değiştirme
Direct Measurement Doğrudan Ölçme
Direct Measurement Dolaysız Ölçme
Direct Memory Access (Dma) Doğrudan Belleğe Erişim
Direct Memory Access (Dma) Doğrudan Bellek Erişimi
Direct Memory Access Controller Doğrudan Bellek Erişimi Denetçisi
Direct Method Of Measurement Doğrudan Ölçüm Yöntemi
Direct Only Yalnızca Doğrudan
Direct Outward Dialing (Dod) Doğrudan Dışarı Arama
Direct Ray Doğrudan İşın
Direct Ray Dolaysız İşın
Direct Serial Dialup Doğrudan Seri Hat Üzerinden Aramalı
Direct Slot Doğrudan Yuva
Direct User Doğrudan Kullanıcı
Direct Wave Doğrudan Dalga
Direct Wave Dolaysız Dalga
Directcc Doğrudan
Direct-Comparison Method Of Measurement Doğrudan Karşılaştırmalı Ölçüm Yöntemi
Directed Yönlendirilmiş
Directed Graph Yönlendirilmiş Çizge
Directed Line Yönlü Doğru
Direction Yön
Direction Yönerge
Direction Angles Doğrultu Açıları
Direction Finder Radyo Ile Yön Bulma
Direction Finding Station Radyo Iletki Istasyonu
Direction Key Oklu Tuş
Direction Key Yön Tuşu
Directional Antenna Yönlü Anten
Directional Derivative Yönlü Türev
Directionality Yönlülük
Directive Bildirim
Directive Emir
Directivity Yönlülük
Directivity Function Yönsel Kazanç Işlevi
Directly Powered Repeater Doğrudan Beslemeli Yineleyici
Directly Powered Repeater Station Doğrudan Beslemeli Yineleyici
Director Yönetici
Directory Altdizin
Directory Dizin
Directory Rehber
Directory Assistance Bilinmeyen Numaralar Servisi
Directory Browser Dizin Görüntüleyici
Directory Browser Dizin Gözatıcısı
Directory Cluster Dizin Kümesi
Directory Delete Dizin Silme
Directory File Dizin Dosyası
Directory Full Dizin Dolu
Directory Listing Dizin Içerik Listesi
Directory Listing Rehber Liste
Directory Location Dizin Yeri
Directory Location Dizinin Yeri
Directory Only Yalnız Dizin
Directory Routing Rehberle Yol Atama
Directory Routing Rehberle Yönlendirme
Directory Servers Dizin Sunucuları
Directory Structure Dizin Yapısı
Directory Tree Dizin Ağacı
Dirty Bytes In Cache Önbellekteki Pis Veri
Dirty Data Bekleyen Veri
Disability Engellilik
Disable Devreden Çıkar
Disable Erksiz Kılmak
Disable Etkisizleştirmek
Disable Geçersiz Kılmak
Disable Seçilemez Kılmak
Disable %S Plug And Play %S Tak Ve Kullan'ı Devreden Çıkar
Disable Addition Of Printers Yazıcı Eklenmesini Devreden Çıkar
Disable All Tümü Devre Dışı
Disable Driver Aygıtı Devreden Çıkar
Disable Edit Button Düzenle Düğmesine Izin Verme
Disable Error Correction Mode Hata Düzeltme Kipini Devreden Çıkar
Disable File Sharing Dosya Paylaşımını Devreden Çıkar
Disable File Sharing Controls Dosya Paylaşım Denetimlerini Devreden Çıkar
Disable Link Baği Kapat
Disable Ms-Dos Prompt Ms-Dos Komut Istemini Devreden Çıkar
Disable Network Backup Ağ Yedeklemesini Kapat
Disable Network Control Panel Ağ Denetim Masası'nı Devreden Çıkar
Disable Passwords Control Panel Parolalar Denetim Masası'nı Devreden Çıkar
Disable Print Sharing Yazıcı Paylaşımını Devreden Çıkar
Disable Smart Quotes Akıllı Tırnakları Devre Dışı Bırak
Disable.Input Engelle.Gırış
Disabled Çalışamaz
Disabled Devre Dışı
Disabled Devreden Çıkarılmış
Disabled Erksiz
Disabled Etkin Değil
Disabled Etkisiz
Disabled Geçersiz Kılınmış
Disabled Seçilemez
Disabled Actions Devre Dışı Kalmış Işlemler
Disabled State Çalışamazlık Durumu
Disabled State Erksiz Durum
Disabled Time Çalışamazlık Süresi
Disadvantage Götürü
Disadvantage Sakınca
Disambiguation Belirsizliği Giderme
Disassemble Kaynak Kodunu Oluşturma
Disassemble Picture Resmi Dağıt
Disaster Çöküş
Disaster Olağanüstü Durum
Disaster Yıkım
Disaster Recovery Plan Çökümden Toparlanma Planı
Disc Disk
Disc Controller Disk Denetleyicisi
Disc Pack Teker Kümesi
Disc Recorder Teker Kayıtçı
Disc Time Remaining Kalan Disk Süresi
Disc/track Info Disk/ız Bilgisi
Discard At
Discard Atmak
Discard Gözden Çıkarmak
Discard All Tümünü At
Discard Your Changes And Edit The Latest Version Değişikliklerden Vazgeç Ve En
Son Sürümü Düzenle
Discards Atılanlar
Discharge Boşalım
Discharge Boşaltmak (Enerji)
Discharge Elektriksel Boşalma
Discharge Yük Boşalımı
Discharge Coefficient Boşaltma Katsayısı
Disconnect Bağlantı Kesmek (Telefon)
Disconnect Bağlantının Kesilmesi
Disconnect Bağlantıyı Kes
Disconnect Bağlantıyı Kesmek
Disconnect Çözme
Disconnect Net Drive Ağ Sürücüsü Bağlantısını Kes
Disconnect Network Drive Ağ Sürücüsü Bağlantısını Kes
Disconnect Network Registry Ağ Kayıdı Bağlantısını Kes
Disconnect Network Resources Ağ Kaynaklarından Ayrıl
Disconnect Signal Bağlantıyı Çözme Sinyali
Disconnect User Kullanıcı Bağlantısını Kes
Disconnect User Kullanıcıyı Ayır
Disconnected Bağlantı Kesik
Disconnected Call Bağlantısı Kesilmiş Çağrı
Disconnecting Bağlantı Kesiliyor
Disconnector Ayırıcı
Disconnector Seksiyoner
Disconnector Fuse Sigortalı Ayırıcı
Discontinuity Süreksizlik
Discount Rates İndirim Oranları
Discount Rates İndirimli Saatlerde
Discrete Ayrık
Discrete Kesikli
Discrete Data Ayrık Veri
Discrete Event Digital Simulation Ayrık Olaylı Sayısal Benzetim
Discrete Fourier Series Ayrık Fourier Dizisi
Discrete Fourier Transform Ayrık Fourier Dönüşümü
Discrete Representation Ayrık Gösterim
Discrete Sample Space Ayrık Örneklem Uzayı
Discrete Series Ayrık Seri
Discrete Time Zamanda Ayrık
Discrete Time Signal Zamanda Ayrık Işaret
Discriminant Function Ayırtaç Işlevi
Discrimination Ayrım
Discrimination Ayrımsama
Discrimination Ayrımsama Gücü
Discrimination Threshold Ayrımsama Eşik Değeri
Discrimination Threshold Ayrımsanır Eşik Değeri
Discriminator Ayırtaç
Discriminator Ayırtaç Devresi
Discriminatory Analysis Ayırıcı Çözümleme
Discussion Groups Tartışma Grupları
Dish Antenna Çanak Anten
Dish Reflector Çanak Yansıtıcı
Disinfected File Temizlenmiş Kütük
Disinfected File Virüsten Arınmış Kütük
Disinfection Utility Virüs Temizleme Programı
Disinfection Utility Virüs Temizlemeyici Program
Disinfectors Virüs Temizleyiciler
Disjoint Selection Düzensiz Seçim
Disjoint Sets Ayrışık Kümeler
Disjunction (Or Operation) Ayırtım
Disk Disk
Disk Teker
Disk Cache Disk Önbelleği
Disk Cache Size Disk Önbellekleme Boyutu
Disk Commands Disk Komutu
Disk Compression Disk Sıkıştırması
Disk Compression For Windows 95 Windows 95 Için Disk Sıkıştırma
Disk Compression Settings Disk Sıkıştırma Ayarları
Disk Compression Tools Disk Sıkıştırma Araçları
Disk Conflict Warning Disk Çakışması Uyarısı
Disk Controller Disk Denetleyicisi
Disk Copy Extension Disket Kopyalama Uzantısı
Disk Crash Disk Çökmesi
Disk Defragmenter Disk Birleştiricisi
Disk Drive Disk Sürücü
Disk Drive Disk Sürücü Birim
Disk Drive Disk Sürücüsü
Disk Drive Info Dısk Sürücü Bılgısı
Disk Error Disk Hatası
Disk File Disk Dosyası
Disk File Librarian Disk Dosya Kütüphanesi
Disk Full Disk Dolu
Disk Full--Unable To Complete Save Operation Disk Dolu--Kayıt Işlemi
Tamamlanamıyor
Disk In Sürücü
Disk Initialization Error Disk Başlatma Hatası
Disk Memory Disk Bellek
Disk Memory Teker Bellek
Disk Mirroring Disk Ikizleme
Disk Name Disk Adı
Disk Name Disket Adı
Disk Operating System (Dos) Disk İşletim Sistemi
Disk Pack Disk Kümesi
Disk Read Fault Disk Okuma Hatası
Disk Recorder Disk Kayıtçı
Disk Seek Error Disk Arama Hatası
Disk Server Disk Hizmet Programı
Disk Space Disk Alanı
Disk Space Disk Hacmi
Disk Storage Disk Bellek
Disk Storage Diskte Saklama
Disk Stripping Disklere Bölüştürme
Disk Tools Disk Araçları
Disk Tools Extension Disk Alanları Uzantısı
Disk Type Disket Türü
Disk Unit Disk Birimi
Disk Volume Disk Birimi
Disk Write Error Diske Yazma Hatası
Disk Write Fault Disk Yazma Hatası
Diskette Disket
Diskette Slot Disket Yuvası
Diskette System Disket Sistemi
Diskette-Only System Yalnızca Disketli Sistem
Diskmanager Partitions Diskmanager Bölümlemeleri
Dismiss Bırak
Dispatch Dağıtım
Dispatch Dağıtmak
Dispatch Görev Dağıtmak
Dispersant Seyreltici
Dispersion Ayırma
Dispersion Saçılma
Dispersion Curve Ayırganlık Eğrisi
Dispersive Ayırgan
Dispersive Medium Ayırgan Ortam
Displace Yerini Değiştirmek
Displacement Uzaklık
Displacement Current Sürülme Akımı
Displacement Current Density Yer Değiştirme Akım Yoğunluğu
Displacement Current Density Yer Değiştirme Akımı Yoğunluğu
Display Ekran
Display Ekrana Getirmek
Display Görüntü
Display Görüntü Birimi
Display Görüntüle
Display Görüntüleme
Display Göster
Display Gösterici
Display Gösterim
Display Sunuş
Display A Quick Preview With Sample Data Örnek Veri Ile Hızlı Önizlemeyi
Görüntüler
Display Adapter Görüntü Bağdaştırıcısı
Display As Icon Simge Olarak Görüntüle
Display As Icon Simge Olarak Göster
Display As Printed Yazdırıldığı Gibi Görüntüle
Display Bitmap Biteşlem Görüntüle
Display Call Progress Arama Durumunu Görüntüle
Display Card Ekran Kartı
Display Card Görüntü Kartı
Display Color Depth Görüntü Birimi Renk Derinliği
Display Command Ekran Komutu
Display Command Gösterim Komutu
Display Console Sunuş Konsolu
Display Control Denetimi Görüntüle
Display Cycle Ekran Çevrimi
Display Cycle Gösterim Çevrimi
Display Delete Confirmation Dialog Silme Onay Iletişimini Göster
Display Device Görüntü Aygıtı
Display Device Gösterim Aygıtı
Display Display Element Gösterim Öğesi
Display Driver Ekran Sürücüsü
Display Element Ekran Öğesi
Display Element Görüntü Öğesi
Display Equation On Chart Grafik Üzerinde Denklemi Görüntüle
Display Error Messages Hata Iletilerini Göster
Display Example / Remove Example Örnek Göster / Örnek Kaldır
Display Expression Deyimi Görüntüle
Display Field Ekran Alanı
Display Fields Alanları Göster
Display File Dosya Görüntüle
Display File Ekran Kütüğü
Display File Gösterim Kütüğü
Display Font Ekran Yazıtipi
Display Form Formu Görüntüle
Display Hidden Text Gizli Metni Görüntüle
Display Leading Zeroes Önde Gösterilecek Sıfır
Display Lines Görüntü Birimi Satırları
Display Memory Ekran Belleği
Display Mode Query Set (Dmqs)
Display Modem Status Modem Durumunu Göster
Display Monitor Ekran
Display Monitor Görüntü Monitörü
Display Monitor Görüntü Uçbirimi
Display Name Görüntü Birimi Adı
Display Name And Organization Page Görüntü Birimi Adı Ve Kuruluş Sayfası
Display Of Word Objects Word Nesnelerinin Görüntülenmesi
Display Options Görünüm Seçenekleri
Display Password Görüntü Parolası
Display Picture Resim Görüntüle
Display Point Görüntü Noktası
Display Resolution Görüntü Birimi Çözünürlüğü
Display Result Sonucu Göster
Display R-Squared Value On Chart Grafik Üzerinde R-Kare Değerini Görüntüle
Display Screen Görüntü Ekranı
Display Station Görüntü Istasyonu
Display Status Bar Durum Çubuğunu Görüntüle
Display Status Information Durum Bilgisini Göster
Display Summary Özet Görüntü
Display Syntax Checking Yazım Denetimini Görüntüle
Display Syntax Errors Sözdizimi Hatalarını Göster
Display Text Metin Görüntüle
Display Toolbar Araç Çubuğunu Göster
Display Type Görüntüleme Türü
Display When Görüntüleme Koşulu
Display Workstation Görüntü Iş Istasyonu
Disposition İdare
Disposition Kütük Işleme Durumu
Dissection Açımlama
Dissipation Factor Yitim Oranı
Dissipation Factor Yitirgenlik Faktörü
Dissipation Of Energy Enerji Yitimi
Dissipative Force Yitirgen Kuvvet
Dissolve Çöz
Distance Education Açık Öğretim
Distance Education Uzak Eğitim
Distance From Bullet To Text Madde İminden Metne Uzaklık
Distance From Edge Kenardan Uzaklık
Distance From Indent To Text Girintiden Metne Uzaklık
Distance From Number To Text Sayıdan Metne Uzaklık
Distance From Text Metinden Uzaklık
Distance Learning Teleeğitim
Distance Learning Uzaktan Eğitim
Distibution Channel Dağıtım Kanalı
Distinct Ayrı
Distinctive Zarif
Distinctive Ringing Ayırt Edici Zil
Distortion Bozulma
Distortion Bozunum
Distortion Çarpıklık
Distortion Analyzer Bozunum Çözümleyici
Distortion Minimizaton Bozunumu En Aza Indirmek
Distortionless Bozunumsuz
Distribute Dağıtmak
Distributed Dağılmış
Distributed Dağıtılmış
Distributed Align Seçime Yay
Distributed Amplifier Dağıtık Yükselteç
Distributed Aplication Dağıtık Uygulama
Distributed Application Dağıtılmış Uygulama
Distributed Architecture Dağıtık Mimari
Distributed Automation Edition (Dae) Dağıtılmış Otomasyon Baskısı
Distributed Circuit Dağıtık Öğeli Devre
Distributed Circuit Dağıtılmış Öğeli Devre
Distributed Computing Environment (Dce) Dağıtılmış İşlem Ortamı
Distributed Data Processing Dağıtılmış Bilgi Işlem
Distributed Database Dağıtılmış Veritabanı
Distributed Database (Ddb) Dağıtık Veritabanı
Distributed File System (Dfs) Dağıtık Kütük Sistemi
Distributed Frame Alignment Signal Dağıtık Çerçeve Kenetleme Işareti
Distributed Frame Alignment Signal Dağıtılmış Çerçeve Kenetleme Işareti
Distributed Information System Dağıtık Bilişim Dizgesi
Distributed Information System Dağıtılmış Bilişim Dizgesi
Distributed Management Environment (Dme)
Distributed Multiprocessor Dağıtık Çoklu Işlemci
Distributed Network Dağıtık Ağ
Distributed Network Dağıtılmış Ağ
Distributed Parameter System Dağılmış Parametreli Dizge
Distributed Parameter System Dağıtık Parametreli Sistem
Distributed Processing Dağıtılmış Işlem
Distributed System Dağıtılmış Sistem
Distributed Transaction Processing (Dtp)
Distributing Usenet Newsgroup Messages Usenet Ağ Haberleri Mesajlarını Dağıtmak
Distribution Dağıtım
Distribution (Generalized Function) Genelleştirilmiş Işlev
Distribution Directory Dağıtım Dizini
Distribution List Dağıtım Listesi
Distribution Of Materials Malzemelerin Dağıtımı
Distribution Sites Dağıtım Merkezleri
Distributor Dağıtıcı
Disturbance Bozanetken
Dither Kıpırtı
Dither Kıpırtılandırmak
Dither Titreme
Dithering Kıpırtılandırma
Dithering Titreklik
Diverge İraksamak
Divergence İraksaklık
Divergence İraksay
Divergent İraksak
Divergent Sequence İraksak Dizi
Diversity Çeşitleme
Diversity Combiner Çeşitleme Birleştirici
Diversity Combiner Çeşitleme Birleştiricisi
Diversity Reception Çeşitlemeli Alış
Divide Böl
Divide Bölme
Divide Bölü
Dividend Bölünen
Dividend Kâr Hissesi
Divider Bölücü
Division Bölme Işlemi
Division Bölüm
Division By Zero Sıfıra Bölme
Division Line Kesir Çizgisi
Division Mark Bölüm Imi
Division Sign Bölme İmi
Divisor Bölen
Dizzy Baş Döndürücü
Dlls Used Kullanılan Dlller
Dma Channel Dma Kanalı
Dma Channel Usage Summary Dma Kanalı Kullanımı Özeti
Dma Conflict Detected Dma Çakışması Algılandı
Dma Resource Dma Kaynağı
Dma Usage Summary Dma Kullanim Özetı
Dmax Vseçmak
Dmin Vseçmın
D-Mmm-Yy G Aaa Yy
Dns Configuration Dns Yapılandırması
Dns Server Search Order Dns Sunucusu Arama Düzeni
Dns Servers Dns Sunucuları
Do Field Click (Keyname) Çıfttikla
Do Not Import Column (Skip) Sütundan Veri Alma (Atla)
Do Not Size With Chart Grafikle Boyutlandırma
Do You Want To Ne Yapmak Istiyorsunuz?
Doc Belge
Doc Doc
Docfile Property Extension Docfile Özellik Uzantısı
Dock Yapışık
Dock Yuva
Dock Change Yuva Değişikliği
Dockable Kenetlemeli
Dockable Kenetlenir
Dockable Portable Takmalı Taşınabilir
Docking Station Kenetlenme Istasyonu
Docmaximize Belgeekranıkapla
Docmove Belgetaşı
Docrestore Belgeöncekiboyut
Docsize Belgeboyut
Document Belge
Document Belgelemek
Document Word Belgesi
Document A Cell Hücreyi Belgeye Çevir
Document Authority Belge Yetkisi
Document Automation Belge Otomasyonu
Document Close Belge Kapat
Document Contents Belge İçeriği
Document Contents Architecture (Dca) Belge İçerik Mimarisi
Document Control Menu Belge Denetim Menüsü
Document Conversions Belge Dönüşümleri
Document Deletions Belge Silme
Document Dictionary Belge Sözlüğü
Document Drive Belge Sürücüsü
Document File Belge Dosyası
Document Format Belge Biçimi
Document Information Belge Bilgisi
Document Interchange Architecture (Dia) Belge Değiştokuş Mimarisi
Document Is Protected Belge Korumalı
Document Label Belge Etiketi
Document Library Belge Kitaplığı
Document Management Belge Yönetimi
Document Management System (Dms) Belge Yönetim Sistemi
Document Mode Belge Modu
Document Name Belge Adı
Document Not Open Belge Açık Değil
Document Number Belge Numarası
Document Of Understanding (Dou) Ortak Anlayış Belgesi
Document Pane Belge Yarı Penceresi
Document Processing Belge Işleme
Document Reader Belge Okuyucu
Document Retrieval Belge Alma
Document Retrieval Belgeye Yeniden Erişim
Document Revisions Belge Düzeltmeleri
Document Screen Belge Ekranı
Document Size Belge Boyutu
Document Statistics Belge Istatistikleri
Document Style Belge Biçemi
Document Template Belge Şablonu
Document Template File Belge Şablon Dosyası
Document View Belge Görünümü
Document Window Belge Penceresi
Documentation Belge Işleme
Documentation Belgeişlem
Documentation Belgeleme
Documentation Dokümantasyon
Documentation System Belge Işleme Dizgesi
Documentation System Belgeişlem Dizgesi
Document-Based Queries Doküman Tabanlı Sorgulamalar
Documentor Belgeleyici
Documents Based On Dayanan Belgeler
Documents Menu Belge Menüsü
Documents Of Active Group Etkin Grubun Belgeleri
Documents Of Active Workbook Etkin Çalışma Kitabının Belgeleri
Does Not Equal Eşit Değil
Does Not Exist Yok
Dofieldclick Alantıkla
Dofieldclick Macro Çifttıkla Makrosu
Dollar Sign Dolar İmi
Dollar Text Yazı İle
Dollartext Dolarlı Gösterim
Domain Alan
Domain Alıt
Domain Etki Alanı
Domain Etki Yöresi
Domain Tanım Kümesi
Domain Admins Etki Alanı Yöneticileri
Domain Aggregate Etki Alanı Topluluğu
Domain Name Etki Alanı Adı
Domain Name System (Dns) Alan Adı Sistemi
Domain Names Alan Isimleri
Domain Of A Function Bir Işlevin Tanım Bölgesi
Domain Of Attraction Çekim Yöresi
Domain Search Order Etki Alanı Arama Düzeni
Domain Suffix Search Order Etki Alanı Son Ek Arama Düzeni
Domains Etki Alanları
Domenuitem Menüöğesiseç
Dominant Closed Loop Poles Baskın Kapalı Döngü Kutupları
Dominant Mode Temel Kip
Dominating Strategy Baskın Gengüdüm
Dominating Strategy Baskın Strateji
Done Bitti
Done Tamam
Done! Bitti!
Donor Verici
Donor Level Verici Düzeyi
Don't Apply Uygulama
Don't Build Yerleştirme
Don't Capitalize After Bunlardan Sonra Büyük Harfe Çevirme
Don't Correct Düzeltme
Don't Dim Karartma
Don't Hyphenate Heceleme Yok
Don't Move Or Size With Cells Hücrelerle Taşıma Ve Boyutlandırma
Don't Play Yürütme
Don't Show Gösterme
Don't Show On Title Slide Başlık Slaydında Gösterme
Door Open Kapak Açık
Dope Katkılamak
Doppler Shift Doppler Kayması
Dormant State Uyku Durumu
Dos Dos
Dos Partition Dos Bellek Bölümü
Dos Prompt Dos Komut Istemi
Dos Prompt Dos Yanıt Istemi
Dos Protected Mode Interface (Dpmi)
Dosprmpt Doskomut
Dot Dot
Dot Nokta
Dot Density Nokta Yoğunluğu
Dot Density Options Nokta Yoğunluğu Seçenekleri
Dot Graphics Benekli Grafik
Dot Matrix Nokta Matris
Dot Matrix Nokta Matrisi
Dot Matrix Nokta Vuruşlu
Dot Matrix Printer Nokta Matris Yazıcı
Dot Matrix Printer Nokta Matrisli Yazıcı
Dot Matrix Printer Nokta Vuruşlu Yazıcı
Dot Pitch Nokta U

E


Each Dot Represents Her Nokta
Each Other Birbirine
Each Remaining Flag Kalan Her Bayrak
Each Value Her Bir Değer
Early Sunset Erken Gün Batımı
Early Token Release Erken Simge Gönderme
Earth Dünya
Earth Toprak
Earth Yer
Earth Antenna Gömülü Anten
Earth Current Toprak Akımı
Earth Fault Toprak Arızası
Earth Leakage Indicator Toprak Kaçağı Göstergesi
Earth Satellite Yer Uydusu
Earth Station Yer Istasyonu
Earthing Position Topraklama Konumu
Earthing Position (Mech. Switch) Topraklama Konumu (Mekanik Anahtar)
Earthing Switch Topraklama Anahtarı
Easier To Use Kolay Kullanım
East Doğu
Eastern Daylight Time Doğu Yaz Saati
Eastern Standard Time Doğu Standart Saati
Easy Kolay
Easy Access Kolay Erişim
Eavesdropping Gizli Dinleme
Eccentricity Dışmerkezlik
Echelon Matrix Basamaklı Matris
Echo Ekran
Echo Yankı
Echo Cancellation Yankı Giderimi
Echo Canceller Yankı Giderici
Echo Check Yankılayarak Denetim
Echo Check Yankılayarak Sağlama
Echo Curve Yankı Eğrisi
Echo Loss Yankı Yitimi
Echo On Yankı Açık
Echo Suppression Yankı Bastırımı
Echo Suppressor Yankı Bastırıcı
Echometric Measurement Yankılı Ölçüm
Eddy Current Burgaç Akımı
Eddy Current Foucault Akımı
Edge Ayrıt
Edge Kenar
Edge Detection Ayrıt Sezimi
Edge Discontinuity Ayrıt Süreksizliği
Edge Field Ayrıt Alanı
Edge Image Ayrıt Imgesi
Edge Intensity Ayrıt Yeğinliği
Edge Linking Ayrıt Bağlama
Edge Operator Ayrıt Işleci
Edgelit Screen Yandan Aydınlatmalı Ekran
Edit Düzen
Edit Düzenle
Edit Düzenlemek
Edit Edit
Edit Action Eylem Düzenle
Edit Arc Object Yay Nesnesi Düzenle
Edit Autotext Otomatik Metin Düzenle
Edit Binary Value İkili Değer Düzenle
Edit Box Düzenleme Kutusu
Edit Button Image Düğme Resmini Düzenle
Edit Category Kategori Düzenle
Edit Code Kodu Düzenle
Edit Colors Renkleri Düzenle
Edit Control Düzenleme Kontrolü
Edit Data Source Veri Kaynağı(Nı) Düzenle
Edit Directly In Cell Hücre İçinde Düzenle
Edit Dword Value Dword Değerini Düzenle
Edit File Type Dosya Türü Düzenle
Edit File Types Dosya Türlerini Düzenle
Edit Freeform Object Serbest Çizim Nesnesi Düzenle
Edit Item Öğe Düzenle
Edit Legend Gösterge Düzenle
Edit Legend Entries Gösterge Girdilerini Düzenle
Edit Legend Entry Gösterge Girdisi Düzenle
Edit Links Bağlantıları Düzenle
Edit Main Document Ana Belge Düzenle
Edit Menu Düzen Menüsü
Edit Message İleti Düzenle
Edit Mode Biçimleme Kipi
Edit Mode Düzen Kipi
Edit Mode Düzenleme Kipi
Edit Mode Kip Düzenle
Edit Object Nesne Düzenle
Edit Package Paket Düzenle
Edit Pattern Desen Düzenle
Edit Picture Resim Düzenle
Edit Picture Object Resim Nesnesi Düzenle
Edit Placeholder Object Yerbelirleyici Nesnesi Düzenle
Edit Play List Çalma Listesini Düzenle
Edit Relationship İlişkileri Düzenle
Edit Resource Setting Kaynak Ayarını Düzenle
Edit Routing Slip Dolaştırma Notu Düzenle
Edit Routing Slip Dolaştırma Notunu Düzenle
Edit Scenario Senaryoyu Düzenle
Edit Script Komut Düzenle
Edit Series Serileri Düzenle
Edit Slide Object Slayt Nesnesi Düzenle
Edit Speed Dial Hızlı Çevirmeyi Düzenle
Edit String Dize Düzenle
Edit Subscriber Object Sürdürümcü Nesnesi Düzenle
Edit Text Düzenleme Kutusu
Edit Text Metin Düzenle
Edit Text Metni Düzenler
Edit Text Object Metin Nesnesi Düzenle
Edit The Table Tabloyu Düzenle
Edit Toa Category Kaynakça Kategorisini Düzenle
Edit Validation Geçerliliği Düzenlenecek
Edit Watch Gözcü Düzenle
Edit Watch Gözcüyü Düzenle
Edit/find Düzenle/bul
Editable Düzenlenebilir
Editable Only Salt Düzenlenebilir
Editable, If Possible Mümkünse Düzenlenebilir
Editbox.Properties Düzen.Kutusu.Özellıklerı
Editbuttonimage Düğmeresminidüzenle
Edited Düzenlenme
Edited Record Düzenlenen Kayıt
Editfilter/sort Süz/sıradüzenle
Editing Biçimlendirme
Editing Düzenleme
Editing Metin Düzenleme
Editing Redaksiyon
Editing Yazım
Editing Action For Type Eylemi Düzenlenen Tür
Editing Function |0 Of |1 |1 Işlevin |0 .Sı Düzenleniyor.
Editing Options Düzenleme Seçenekleri
Editing Techniques Düzenleme Teknikleri
Editingallowed Düzenlemeıznivar
Edition Yayın
Edition Contains Baskı İçeriği
Edition Manager Is Not Available Yayım Yöneticisi Kullanılamaz
Edition.Options Yayim.Seçeneklerı
Editmode Kipdüzenle
Editor Biçimlendirici
Editor Düzeltmen
Editor Düzenleyen
Editor Düzenleyici
Editor Metin Düzenleyici
Editrelationship İlişkileridüzenle
Edittime Düzensüre
Edp Security Bilgi Işlem Güvenliği
Edu Domain Edu Eğitimsel Etki Alanı
Educational Broadcast Eğitim Yayını
Educational Networks Eğitim Amaçlı Bilgisayar Ağları
Educational Resources Information Center Eğitim Kaynakları Bilgi Merkezi
Educational Software Eğitim Yazılımı
Educational Technology Eğitim Teknolojisi
Effect Efekt
Effective Etkili Olan
Effective Geçerli Olan
Effective Address Geçerli Adres
Effective Area Etkin Alan
Effective Bandwidth Yararlı Bantgenişliği
Effective Height Etkin Yükseklik
Effective Radiated Power (Erp) Etkin İşıma Gücü
Effective Resistance Etkin Direnç
Effectiveness Etkinlik
Effects Etkiler
Efficiency Verim
Efficiency Verimlilik
Efficient Yüksek Verimli
Eggplant Patlıcan
Egypt Daylight Time Mısır Yaz Saati
Egypt Standard Time Mısır Standart Saati
Eigenfunction Özişlev
Eigenspace Özuzay
Eigenvalue Özdeğer
Eigenvalue Equation Özdeğer Denklemi
Eigenvector Özvektör
Eigenvector Özyöney
Eighth Sekizinci
Either Her İkisi
Eject Atmak
Eject Çıkart
Eject Çıkartmak
Eject Diski Çıkar
Eject Fırlatmak
Eject Pc Pc'yi Çıkar
Eject Request To Locked Drive Kilitli Sürücüye Çıkartma İsteği
Elapse Time Geçen Zaman
Elapsed Biten
Elapsed Time Geçen Süre
Elastic Buffer Esnek Yastık Bellek
Elasticity Esneklik
Electric Arc Elektrik Arkı
Electric Arc Elektrik Yayı
Electric Breakdown Elektriksel Çöküm
Electric Breakdown Elektriksel Delinme
Electric Density Elektriksel Yoğunluk
Electric Dipole Elektriksel Iki Uçlu
Electric Discharge Elektrik Boşalımı
Electric Drive Elektrikli Sürme Düzeni
Electric Intensity Elektrik Yeğinliği
Electric Polarization Elektriksel Kutuplanma
Electric Screen Elektrik Siperi
Electric Screening Elektriksel Ekranlama
Electrical Elektrikli
Electrical Elektriksel
Electrical Attraction Elektriksel Çekim
Electrical Conductivity Elektriksel Iletkenlik
Electrical Deposition Elektriksel Kaplama
Electrical Device Elektrikli Aygıt
Electrical Device Elektriksel Aygıt
Electrical Dipole Elektriksel Iki Kutuplu
Electrical Discharge Elektriksel Boşalma
Electrical Interference Elektriksel Karışma
Electrical Measurement Instrument Elektrikli Ölçme Aleti
Electrical Measurement Instrument Elektriksel Ölçme Aleti
Electrical Noise Elektriksel Gürültü
Electrical Polarization Elektriksel Kutuplanma
Electrical Scanning Elektriksel Tarama
Electrical Screening Elektriksel Zırhlama
Electrical Strength Elektriksel Dayanım
Electrical Zero Elektriksel Sıfır
Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory (Eeprom)
Electrically Neutral Elektriksel Nötr
Electricity Elektrik
Electrification Elektriklenme
Electrification Elektrikleştirme
Electrode Elektrot
Electrodynamic Instrument Elektrodinamik Alet
Electrodynamic Meter Elektrodinamik Enerjiölçer
Electrodynamics Elektrodinamik
Electrokinetics Elektrokinetik
Electroluminescence Elektriksel İşıldama
Electroluminescence Elektroışıma
Electrolytic Capacitor Elektrolitik Sığaç
Electromagnetic Compatibility Elektromanyetik Bağdaşırlık
Electromagnetic Compatibility Elektromanyetik Uyumluluk
Electromagnetic Field Elektromanyetik Alan
Electromagnetic Induction Özindüklenme
Electromagnetic Induction Özirgiti
Electromagnetic Pulse (Emp) Elektromanyetik Darbe
Electromagnetic Screen Elektromanyetik Ekran
Electromagnetic Screen Elektromanyetik Siper
Electromagnetic Screen Elektromanyetik Zırh
Electromechanical Device Elektromekanik Aygıt
Electromechanical Filter Elektromekanik Süzgeç
Electromechanical Relay Elektromekanik Röle
Electromotive Force (E.M.F.) Elektromotor Kuvvet
Electron Eksicik
Electron Elektron
Electron Beam Elektron Demeti
Electron Cloud Elektron Bulutu
Electron Collector Elektron Toplayıcısı
Electron Emission Elektron Salımı
Electron Gas Elektron Gazı
Electron Gun Elektron Tabancası
Electron Lens Elektron Merceği
Electron Microscope Elektron Mikroskobu
Electron Mirror Elektron Aynası
Electron Multiplier Elektron Çoğaltıcısı
Electron Shell Elektron Kabuğu
Electron Tube Elektron Tübü
Electron Volt Elektronvolt
Electron/ion Avalanche Elektron/iyon Çığı
Electronic Elektronik
Electronic Banking Elektronik Bankacılık
Electronic Books Elektronik Kitaplar
Electronic Bulletin Board Elektronik Belleten
Electronic Bulletin Board Elektronik Bülten Tahtası
Electronic Cash Elektronik Para
Electronic Cash Register Elektronik Yazarkasa
Electronic Counter Counter Measures (Eccm) Elektronik Koruma Önlemleri
Electronic Counter Counter Measures (Eccm) Elektronik Savunma Yöntemleri
Electronic Counter Measures (Ecm) Elektronik Saldırı
Electronic Counter Measures (Ecm) Elektronik Saldırı Yöntemleri
Electronic Data Processing Security Elektronik Bilgi Işlem Güvenliği
Electronic Fax Elektronik Faks
Electronic Filing Elektronik Dosyalama
Electronic Fund Transfer (Eft) Elektronik Fon Transferi
Electronic Fund Transfer (Eft) Elektronik Para Aktarımı
Electronic Funds Transfer (Eft) Elektronik Para Aktarımı
Electronic Gap Admittance Elektronik Etkileşim Aralığı Geçirisi
Electronic Highway Bilgi Otoyolu
Electronic Highway Elektronik Otoyol
Electronic Jamming Elektronik Boğma
Electronic Journals Elektronik Dergiler
Electronic Mail Elektronik Posta
Electronic Mail And Bulletin Boards Elektronik Posta Ve Ilan Tahtaları
Electronic Mail And Messaging Utilities Elektronik Posta Ve Ileti Yardımcıları
Electronic Mailbox Elektronik Posta Kutusu
Electronic Measuring Instrument Elektronik Ölçme Aleti
Electronic Multiplier Elektronik Çarpıcı
Electronic Multiplier Elektronik Çoğaltıcı
Electronic Organizer Elektronik Ajanda
Electronic Patch Panel Elektronik Bağlantı Panosu
Electronic Publishing Elektronik Yayıncılık
Electronic Rectifier Elektronik Doğrultucu
Electronic Signature Elektronik Imza
Electronic Spreadsheet Elektronik Çizelge
Electronic Tube Elektron Tübü
Electronic Tuning Elektronik Ayar
Electronic Typewriters (Etw)
Electronic Virus Elektronik Virüs
Electronically Steerable Array Elektronik Yönlendirilmeli Dizilim
Electronics Elektronik
Electron-Volt Elektronvolt
Electrooptic Elektrooptik
Electropneumatic Contactor Elektrikli Havalı Değeç
Electrostatic Durukyük
Electrostatic Elektrostatik
Electrostatic Discharge Durukyük Boşalması
Electrostatic Discharge Elektrostatik Boşalma
Electrostatic Field Durukyük Alanı
Electrostatic Field Elektrostatik Alanı
Electrostatic Focussing Elektrostatik Odaklama
Electrostatic Instrument Elektrostatik Alet
Electrostatic Lens Durukyük Merceği
Electrostatic Lens Elektrostatik Mercek
Elegant Zarif
Elektron Eksicik
Element Öğe
Element Of Elemanı
Element Spacing İşıyıcı Aralığı (Anten)
Elementary Ilkel
Elementary Öğesel
Elementary Temel
Elementary Operation Temel Işlem
Elephant Search Filler Hakkında Bilgi Aramak
Elevated Zero Range Sıfırlı Erim (Ölçme Aleti)
Elevation Bakış Açısı
Elevator Asansör
Elevator Yukarı Akıtma Imleci
Eligible Seçilebilir
Ellipse Elips
Ellipsis Üç Nokta
Elliptically Polarized Wave Eliptik Ucaylanmış Dalga
Elongation Uzama
Else Başka
Else Değılse
Else Instruction Yoksa Yönergesi
Else Without If If Olmadan Else
Else.If Başka.Eğer
Em Dash Tire
E-Mail E-Posta
E-Mail Accounts E-Posta Hesapları
E-Mail Address Elektronik Posta Adresi
E-Mail Adresses E-Posta Adresleri
E-Mail Bulletin Board E-Posta Bülten Tahtaları
Embed Içine Katmak
Embed Kat
Embed Katiştir
Embed Katıştırmak
Embed Katma
Embed Truetype Fonts Truetype Katıştır
Embed Truetype Fonts Truetype Yazıtiplerini Katıştır
Embedded Katıştırılmış
Embedded Computer Tümleşik Bilgisayar
Embedded Computer System Tümleşik Bilgisayar Sistemi
Embedded Object Gömülü Nesne
Embedded Object Katılmış Nesne
Embedded Ole Servers Katıştırılmış Ole Hizmet Programları
Embedded Software Tümleşik Yazılım
Embedded Sql Statement Katılmış Sql Deyimi
Embedder Katıştırıcı
Embedder Ini-File Katıştırıcı Ini Dosyası
Embedding Architecture Katıştırma Yapısı
Embedding Server Katıştırma Kaynağı
Embedding Server Application Katıştırmada Kaynak Görevi Gören Uygulama
Embellishment Gap Süsleme Aralığı
Embellishments Süslemeler
Emboss Kabartma
Embossed Kabartmalı
Embosser Kabartmalı Basıcı
Em-Dash (Alt+0150) Tire
Emergency Acil Durum
Emergency Ivegen Durum
Emergency Call Imdat Çağrısı
Emergency Plan Ivedi Durum Planı
Emergency Route Ivegen Durum Yolu
Emerging Technology Doğuş Sürecindeki Teknoloji
Emf Emf
Emission Salım
Emission Yayma
Emission Security Elektromanyetik Sızma Güvenliği
Emission Security (Tempest) Tempest Güvenliği
Emissivity Salıcılık
Emit Yaymak
Emitter Electrode Yayıcı Elektrot
Emitter Junction Yayıcı Kavşağı
Emoticons His Simgeleri
Emp # Personel No
Emphasis Vurgu
Emphasis (Writing) Vurgulama (Yazarken)
Emphasizer Vurgu Devresi
Emphasizing Text Metni Vurgulama
Empirical Görgül
Empirical Functional Görgül Işlev
Empirical Functional Görgül Işlevsi
Employee Personel
Employee Info Personel Bilgileri
Employee Name Adı
Employee's Name Çalışan Adı
Employment Istihdam
Empty Boş
Empty Boşalt
Empty Band Boş Bant
Empty Cells Plotted As Boş Hücrelerin Çizim Şekli
Empty Cluster Boş Küme
Empty Elements Boş Elemanlar
Empty Paragraphs Boş Paragraflar
Empty Recycle Bin Boş Geri Dönüşüm Kutusu
Empty Recycle Bin Geri Dönüşüm Kutusu'nu Boşalt
Empty Set Boş Küme
Em-Space M-Boşluk
Emulate Öykünmek
Emulated Öykünmüş
Emulation Emülasyon
Emulation Öykülenme
Emulation Öykünme
Emulation Öykünüm
Emulation Program Öykünme Programı
Emulation Support Öykünme Desteği
Emulator Öykünücü
Emulator Software Öykünme Yazılımı
Emulsion Asıltı
En Dash Tire
Enable Canlandırmak
Enable Çalışır Kılmak
Enable Devreye Sok
Enable Erkleme
Enable Erkli Kılmak
Enable Etkinleştir
Enable Geçerli Kılmak
Enable 32-Bit Pc Card Support 32 Bit Pc Kartı Desteğini Etkinleştir
Enable All Tümü Devrede
Enable Autocomplete For Cell Values Hücre Değerleri Için Otomatik Tamamla'yı
Etkinleştir
Enable Autojoin Otomatik Birleştirmeyi Etkinleştir
Enable Automatic Refreshing Otomatik Yenilemeyi Etkinleştir
Enable Dde Refresh Dde Tazelemeyi Etkinleştir
Enable Edit Button Düzenle Düğmesine Izin Ver
Enable Filter Süzgeci Etkinleştir
Enable Indicator On Taskbar Görev Çubuğunda Göster
Enable Logging Event Günlükleme Olayını Etkinleştir
Enable Low Battery Warning Düşük Akü Uyarısını Etkinleştir
Enable Macro Virus Protection Makro Virüsü Korumasını Etkinleştir
Enable Network Backup Ağ Yedeklemesini Aç
Enable Network Backup Ağ Yedeklemesini Devreye Sok
Enable Per-Recipient Options Alıcı Seçeneklerini Devreye Sok
Enable Popup Event Açılma Olayını Etkinleştir
Enable Power Management Support Güç Yönetimi Desteğini Etkinleştir
Enable Quick View Hızlı Bakış'ı Etkinleştir
Enable Sound Event Ses Olayını Etkinleştir
Enable User Profiles Kullanıcı Profillerini Etkinleştir
Enabled Etkin
Enabled Geçerli Kılınmış
Enabled Seçilebilir
Enabled State Çalışır Durum
Enabled State Erkli Durum
Enabled State Seçilmiş
Enablewins Resolution Enablewins Çözünürlüğü
Enabling Signal Erkleme Sinyali
Encapsulation Giydirme
Encapsulation Kapsülleme
Encapsulation Kuşatma
Encipher Kriptolamak
Encipher Şifrelemek
Encipher Şifreyi Çözme
Enclose Içermek
Enclose Kapsamak
Enclosure Koruncak
Enclosures Kapsam
Encode Kodlama
Encode Kodlamak
Encoder Kodlayıcı
Encoding Şifreleme
Encrypt Şifrele
Encrypt Şifrelemek
Encrypted Şifreli
Encrypted Text Kriptolu Metin
Encrypted Text Şifreli Metin
Encrypting Şifreleme
Encrypting E-Mail Messages E-Posta Mesajlarını Şifrelemek
Encryption (Of Data) Verinin Kriptolanması
Encryption Algorithm Kriptolama Algoritması
Encryption Error Şifreleme Hatası
Encryption Key Şifre Anahtarı
End Bitir
End Bitiş
End Dur
End Durdur
End End
End Son
End Around Shift Dönerli Kaydırma
End Capture Yakalamayı Sonlandır
End Capture Yazıcı Noktasını Bırak
End Capture If Disconnected Bağlantı Kesilirse Yakalamayı Sonlandır
End Copy Fonts To New Port Yazıtiplerini Yeni Bağlantı Noktasına Kopyalama Sonu
End Drive Letter Son Sürücü Harfi
End Field Alan Sonu
End If Without If If Olmadan End If
End Key Son Tuşu
End Key Sonlandırma Tuşu
End Mark Son Imi
End Of Sonu
End Of Address Adres Sonu
End Of Character - Sonu Damgası
End Of Document Belge Sonu
End Of Field Alan Sonu
End Of File (Eof) Dosya Sonu
End Of File Label Dosya Sonu Etiketi
End Of Medium (Ascii Character) (Em) Ortam Sonu Karakteri
End Of Page Sayfa Sonu
End Of Program Bitirme Komutu
End Of Program Program Sonu
End Of Protected Section Korumalı Bölüm Sonu
End Of Row Mark Satır Sonu Imi
End Of Section Bölüm Sonu
End Of Section Kısım Sonu
End Of Text (Ascii Character) (Etx) Metin Sonu Karakteri
End Of Transmission (Ascii Character) (Eot) Iletim Sonu Karakteri
End Of Transmission Block (Ascii Character) (Etb) Iletim Öbeği Sonu Karakteri
End Packet Son Paket
End Print Job Yazdırma Işini Bitir
End Punctuation Noktalama
End Selection Seçimi Sonlandır
End Show Gösteri Sonu
End Show Gösteri Sonuna
End Show Gösteriyi Bitir
End Slide Show Slayt Gösterisini Bitir
End Task Görevi Sonlandır
End To End Digital Connectivity Uçtan Uca Sayısal Bağlanırlık
End To End Encryption Uçtan Uca Kriptolama
End To End Signalling Uçtan Uca Imleşim
End User Son Kullanıcı
End User Uç Kullanıcı
End User Uçtaki Kullanıcı
End User License Agreement Son Kullanıcı Lisans Anlaşması
End Value Bitiş Değeri
End With Black Slide Siyah Slaytla Bitir
End.If Son.Eğer
End-Around Shift Dönerli Kaydırma
En-Dash (Alt+0151) Uzun Tire
Endif Soneğer
Endif Instruction Endif Yönergesi (Wordbasic)
Ending At Bitiş
Endmark Son Imi
Endnote Sonnot
Endnote Continuation Notice Sonnot Devam Uyarıcısı
Endnote Continuation Separator Sonnot Devam Ayırıcısı
Endnote Mark Sonnot İmi
Endnote Number Sonnot Numarası
Endnote Reference Sonnot Başvurusu
Endnote Separator Sonnot Ayırıcısı
Endnote Text Sonnot Metni
End-Of-Cell Character Hücre Sonu Karakteri
End-Of-Character Sonu Damgası
End-Of-File Label Dosya Sonu Etiketi
End-Of-Paragraph Mark Paragraf Sonu Imi
Endogeneous Variate Içyapılı Değişken
Ends With Sonu
End-To-End Digital Connectivity Uçtan Uca Sayısal Bağlanırlık
End-To-End Encipherment Uçtan Uca Kriptolama
End-To-End Signalling Uçtan Uca Imleşim
Endurance Test Dayanıklılık Sınaması
Endurance Test Dayanım Testi
Energy Enerji
Energy Band Enerji Bandı
Energy Distribution Enerji Dağılımı
Energy Efficiency Enerji Verimi
Energy Functional Enerji Işlevsisi
Energy Gap Bantlar Arası Enerji Farkı
Energy Gap Enerji Aralığı
Energy Level Enerji Düzeyi
Energy Output Enerji Eldesi
Energy Quantum Enerji Nicemi
Energy Saving Features Of Monitor Ekranın Enerji Koruma Özellikleri
Energy Smart Enerji Tasarruflu
Enforce Referential Integrity Bilgi Tutarlılığına Zorla
Enforcement Of Copyrights Telif Haklarının Uygulanması
Engine Motor
Engine File Alt Yapı Dosyası
Engineer Mühendis
Engineering Change Teknik Değişiklik
Engineering Design Teknik Tasarım
Engineering Release Teknik Değişiklik Yayını
English İngilizce
English (American) İngilizce (A.B.D.)
English (Aus) İngilizce (Avustralya)
English (Australian) İngilizce (Avustralya)
English (Belize) İngilizce (Belize)
English (British) İngilizce (İngiltere)
English (Canadian) İngilizce (Kanada)
English (Caribbean) İngilizce (Karayib)
English (Ireland) İngilizce (İrlanda)
English (Jamaica) İngilizce (Jamaika)
English (New Zealand) İngilizce (Yeni Zelanda)
English (New Zealand) İngilizce (Yeni Zellanda)
English (South Africa) İngilizce (Güney Afrika)
English (Trinidad) İngilizce (Trinidad)
English (Uk) İngilizce (İngiltere)
English (United States) İngilizce (A.B.D.)
English (Us) İngilizce (Abd)
English Font English Font
English Text Library İngilizce Metin Kitaplığı
Enhance Geliştir
Enhanced Gelişmiş
Enhanced Geliştirilmiş
Enhanced Pekiştirilmiş
Enhanced Color Display Enhanced Color Display
Enhanced Graphics Adapter Ega Ekran Kartı
Enhanced Graphics Adapter (Ega) Geliştirilmiş Grafik Bağdaştırıcı
Enhanced Keyboard Geliştirilmiş Klavye
Enhanced Metafiles (*.Emf) Gelişmiş Meta Dosyaları (*.Emf)
Enhanced Mode Gelişmiş Kip
Enhanced Mode Geliştirilmiş Kip
Enhanced Mode Geliştirilmiş Tür
Enhanced Mode (32 Bit And 16 Bit) Ndis Driver Gelişmiş Kip (32 Bit Ve 16 Bit)
Ndis Sürücüsü
Enhanced Mode Required Gelişmiş Kip Gerekiyor
Enhancement Arttırma
Enhancement Geliştirme
Enhancement Pekiştirme
Enlarge Büyültmek
Enlarge Büyütmek
Enlarge Genişletmek
Enqueue Kuyruğa s****k
Enquiry (Ascii Character) (Enq) Sorgu Karakteri
Ensemble Averaging Topluluk Ortalaması
Enter Enter
Enter Gir
Enter Giriş
Enter Girmek
Enter A Name For The Map Template Harita Şablonu Adını Girin
Enter Annotation Number Ek Açıklama Numarasını Girin
Enter Bookmark Name Yer İmi Adını Girin
Enter Complete Pathname Of File Dosya Yolunu Tam Olarak Verin
Enter Data Veri Girmek
Enter Endnote Number Sonnot Numarasını Girin
Enter Equation Number Denklem Numarasını Girin
Enter Field Behavior Alan Davranışı Gir
Enter Field Name Alan Adını Girin
Enter Footnote Number Dipnot Numarasını Girin
Enter Graphic Number Grafik Numarasını Girin
Enter Key Enter Tuşu
Enter Key Gir Tuşu
Enter Key Giriş Tuşu
Enter Key Behavior Anahtar Davranışı Gir
Enter Line Number Satır Numarasını Girin
Enter Network Password Ağ Parolasını Girin
Enter New Value Yeni Değer Gir
Enter Object Name Nesne Adını Girin
Enter Page Number Sayfa Numarasını Girin
Enter Parameter Value Parametre Değeri Gir
Enter Parameter Value Parametre Değeri Girin
Enter Password Parolayı Girin
Enter Password For File Parola Girilecek Dosya
Enter Reviewer's Name Gözden Geçireni Girin
Enter Section Number Bölüm Numarasını Girin
Enter Slide Numbers And/or Slide Ranges Slayt Numaralarını Ve/veya Slayt
Aralığını Giriniz
Enter Table Number Tablo Numarasını Girin
Enter Text Metin Gir
Enter User Word Kullanıcı Sözcüğü Gir
Enter.Data Verı.Gır
Enterprise Kuruluş
Enterprise Şirket
Enterprise System Architecture (Esa) Şirketler Topluluğu Mimarisi (Esa)
Enterprise Systems Connection Pirketler Topluluğu Bağlantısı
Entertainment Eğlence
Entire Caption Tüm Resim Yazıları
Entire Chart Bütün Grafik
Entire Chart Tüm Grafik
Entire Color Scheme Tüm Renk Grubu
Entire Column Tüm Sütun
Entire Field Tüm Alan
Entire File Tüm Dosya
Entire Map Tüm Harita
Entire Network Tüm Ağ
Entire Row Tüm Satır
Entire Sheet Tüm Sayfanın
Entire Workbook Tüm Çalışma Kitabı
Entity Varlık
Entity-Relationship Diagram (Erd)
Entrance Giriş Noktası
Entries Adet
Entropy Coding Entropi Kodlaması
Entry Girdi
Entry Giriş
Entry Öğe
Entry (In A Table) Öğe (Tabloda)
Entry Macros Girdi Makroları
Entry Name Girdi Adı
Entry Point Giriş Noktası
Entry Time Girdi Zamanı
Entry-Text Girdi-Metni
Entry-Text Öğe-Metni
Enumerated Sayılı
Enumeration Sayım
Enumerator Sayıcı
Env Manual Feed Zarf El Ile Besleme
Envelope Sarıt
Envelope Zarf
Envelope Address Mektup Adresi
Envelope Address Font Zarf Adresi Yazıtipi
Envelope Creation Zarf Hazırlama
Envelope Delay Zarf Gecikmesi
Envelope Detection Zarfla Algılama
Envelope Detector Zarf Algılayıcısı
Envelope Detector Zarf Sezicisi
Envelope Distortion Zarf Bozunumu
Envelope Feed Zarf Besleme
Envelope Feeder Zarf Besleyici
Envelope Feeder Zarf Yazıcı
Envelope Manual Feed Zarf El İle Besle
Envelope Options Zarf Seçenekleri
Envelope Return Zarf Dönüş
Envelope Return Address Mektup Dönüş Adresi
Envelope Size Zarf Boyutu
Envelope Styles Zarf Biçemleri
Envelope Template Zarf Şablonları
Envelopereturn Göndereninadresi
Envelopes Zarflar
Envelopes And Labels Zarflar Ve Etiketler
Enveloping Zarflama
Enviromental Simulation Çevresel Benzetim
Environment Ortam
Environment Variable Çevre Değişkeni
Environmental Protection Agency (Epa) Çevre Koruma Ajansı
Environmental Simulation Çevresel Benzetim
Epilogue Sondeyiş
Epilogue Sonsöz
Eprom Eprom
Eps Eps
Epsilon (Lower Case) Epsilon (Küçük Harf)
Epsilon (Upper Case) Epsilon (Büyük Harf)
Eq Denklem
Eq Fo
Eq Instructions Denklem Yönergeleri
Equal Eşit
Equal Column Width Eşit Sütun Genişliği
Equal Number Of Items In Each Range Of Her Değer Aralığında Eşit Öğe Sayılarıyla
Equal Row Heights Eşit Satır Yükseklikleri
Equal Sign Eşit Imi
Equal Sign Eşittir İmi
Equal Sign Eşittir Işareti
Equal Spread Of Values In Each Range Her Aralıktaki Değerlerin Eşit Dağılımıyla
Equal To Eşit
Equal To Eşittir
Equality Eşitlik
Equality Constraint Eşitlik Kısıtı
Equalization Dengeleme
Equalization Denkleştirme
Equalization Eşitleme
Equalize Horizontal Space Yatay Aralığı Eşitle
Equalize Vertical Space Dikey Aralığı Eşitle
Equalizer Dengeleyici
Equalizer Denkleştirici
Equation Denklem
Equation Editor Denklem Düzenleyicisi
Equation Editor Embedder (Mathtype) Equation Editor Katıştırıcısı
Equation Editor Help Topics Denklem Düzenleyicisi Yardım Konuları
Equation Editor Server Denklem Düzenleyicisi Sunucusu
Equations And Formulas Denklemler Ve Formüller
Equilibrium State Denge Durumu
Equipment Donatı
Equipment Donatım
Equipment Rack Donatım Rafı
Equivalence Denklik
Equivalence Eşdeğerlik
Equivalence Class Eşdeğerlik Sınıfı
Equivalence Relation Eşdeğerlik Ilişkisi
Equivalence Statement Eşdeğerlik Deyimi
Equivalent Eşdeğer
Equivalent Binary Content Eşdeğer Ikili Bilgi
Equivalent Bit Rate Eşdeğer Bit Hızı
Equivalent Matrices Eşdeğer Matrisler
Equivalent Network Eşdeğer Devre
Equivalent Noise Input Eşdeğer Gürültü Girdisi
Eradicate A Virus Virüsü Temizlemek
Erasable Optical Disk Yeniden Yazılabilir Optik Disk
Erasable Programmable Read-Only Memory (Eprom) Silinir Programlanır Yalnızca
Okunur Bellek
Erasable Storage Silinebilir Bellek
Erasable Storage Silinebilir Saklatım
Erase Bellekten Silmek
Erase Sil
Erase Silmek
Erase Temizle
Erase All Tümünü Sil
Erase Bit Silme Biti
Erase Current Silme Akımı
Erase Drawing On Screen Ekrandaki Çizimleri Sil
Erase Everything Herşeyi Sil
Erase Head Silme Kafası
Erase Pen Kalemle Çizileni Sil
Erase Selection Seçileni Sil
Erase Tape Teyp Sil
Erase The Selection Seçileni Siler
Eraser Silgi
Eraser/color Eraser Silgi/renk Silicisi
Erases A Portion Of The Picture, Using The Selected Eraser Shape Seçilen Silici
Şeklini Kullanarak Resmin Bir Parçasını Siler
Erases Everything Herşeyi Siler
Erases The Selection Seçimi Siler
Erasing Backspace Geriye Doğru Silme
Erasing Backspace Geriye Doğru Silmek
Erasing Head Silme Kafası
Erasure Signal Silme Sinyali
Ergodic Noise Ergodik Gürültü
Ergonomics Ergonomi
Eric (Educational Resources Information Center) Eğitim Kaynakları Bilgi Merkezi
Erosion Aşınma
Erosion Kemirme
Error Hata
Error Sorun
Error Accesing The Registry In Geninstall Geninstall'da Kayıda Erişim Hatası
Error Accessing The Ole Registry Ole Kayıt Defterine Erişme Hatası
Error Accessing The Printer. Choose Ok To Ignore, Cancel To Terminate Mspsrv
Yazıcıya Erişme Hatası. Yoksaymak Için Tamam'ı, Mspsrv'ı Sonlandırmak Için
İptal'ı Seçin
Error Allocating Memory For Print Buffer Yazdırma Arabelleği Için Bellek Ayırma
Hatası
Error Allocating Memory To Process Login Script Oturum Açma Komut Dosyası'nı
Işlemek Için Bellek Ayırma Hatası
Error Allocating Timer Resource Zamanlayıcı Kaynağını Ayırma Hatası
Error Amount Hata Oranı
Error Aquiring The Parallel Port Paralel Bağlantı Noktasını Elde Etme Hatası
Error Band Hata Kuşağı
Error Bars Hata Çubukları
Error Burst Hata Çoğuşması
Error Changing Password On Domain. Try Again Çalışma Alanındaki Parolayı
Değiştirirken Hata Oluştu. Yeniden Deneyin
Error Character Hata Damgası
Error Checking Hata Denetleme
Error Connecting Network Registry Ağ Kayıdına Bağlanma Hatası
Error Connecting To File Server Dosya Sunucusuna Bağlanma Hatası
Error Connecting To The Server Sunucuya Bağlanma Hatası
Error Copying File Dosya Kopyalama Hatası
Error Corrected Hata Düzeltildi
Error Correction Hata Düzeltimi
Error Correction Attempt Failed Hata Düzeltme Girişimi Başarısız
Error Correction Code (Ecc)
Error Creating Batch Script Toplu Iş Komut Dosyası Yaratma Hatası
Error Creating Key Anahtar Yaratma Hatası
Error Creating Machine Directory Makine Dizinini Yaratma Hatası
Error Creating Registry Keys Kayıt Anahtarlarını Yaratmada Hata
Error Creating Registry Keys Etc. Kayıt Tuşları Yaratma Hatası
Error Creating Startup Disk Başlangıç Disketini Yaratmada Hata
Error Creating The Destination Directory Hedef Dizini Yaratma Hatası
Error Creating The Directory Dizini Yaratma Hatası
Error Creating Thread İş Parçacığı Yaratma Hatası
Error Creating Unique Tmp File Ayrı Tmp Dosyası Yaratma Hatası
Error Creating User Directory Kullanıcı Dizinini Yaratma Hatası
Error Creating Value Değer Yaratma Hatası
Error Curve Hata Eğrisi
Error Deleting File Dosya Silme Hatası
Error Deleting Key Anahtar Silme Hatası
Error Deleting Values Değerleri Silme Hatası
Error Details Hata Ayrıntıları
Error Detecting Code Hata Sezen Kod
Error Detection Hata Sezimi
Error Diffusion Hata Dağılımı
Error Editing Value Değer Düzenleme Hatası
Error Finding The Source Directory Kaynak Dizini Bulma Hatası
Error Free Seconds Hatasız Saniyeler
Error From Registry Api Kayıt Api Hatası
Error Getting The Clipboard Data! Pano Verisi Alınırken Hata!
Error Handler Options Hata Durumunda Nasıl Davranılacağının Seçilmesi
Error Handling Hata Durumunda Nasıl Davranılacağı
Error Handling Hata Düzeltme
Error Handling Hata Ele Alma
Error Handling Hatalarla Uğraşma
Error In Packet Format Paket Biçiminde Hata
Error In System Detection Services Sistem Algılama Hizmetlerinde Hata
Error Initializing For Installation Yükleme Için Başlatma Hatası
Error Interpreting Command Line Komut Satırını Yorumlama Hatası
Error Interpreting Line Satırı Yorumlama Hatası
Error Labeling Disk Disk Etiketleme Hatası
Error Limit Exceeded Hata Sınırı Aşıldı
Error Loading Yükleme Hatası
Error Loading Setupx.Dll Setupx.Dll Yükleme Hatası
Error Loading Type Library/dll Tür Kitaplığı/dll Yükleme Hatası
Error Locating System Environment Sistem Ortamını Bulma Hatası
Error Log Hata Günlüğü
Error Message Hata Iletisi
Error Model Hata Modeli
Error Model Sapma Modeli
Error Moving File Dosya Taşıma Hatası
Error Multiplication Hata Çoğalımı
Error Multiplication Factor Hata Çoğalım Çarpanı
Error Of Estimation Kestirim Hatası
Error Of Indication Of A Measuring Instrument Ölçme Aygıtının Gösterge Değerinin
Hatası
Error Of The First Kind (False Alarm Error) Birinci Tür Hata
Error Of The Second Kind (Miss Error) Ikinci Tur Hata
Error Of The Third Kind Üçüncü Tür Hata
Error Opening Included Script File Ekli Komut Dosyasını Açma Hatası
Error Opening Key Anahtar Açma Hatası
Error Opening Serial Port Seri Bağlantı Noktası Açılışında Hata
Error Performance Parameter Hata Başarım Parametresi
Error Performance Parameter Hata Düzeyi Parametresi
Error Performing Inpage Operation Sayfaiçi Işlem Gerçekleştirme Hatası
Error Printing Banner Page Kapak Sayfası Yazdırma Hatası
Error Printing Queue Job Data Kuyruk İş Verisi Yazdırma Hatası
Error Quick Viewing File Dosyaya Hızlı Bakma Hatası
Error Ratio Hata Oranı
Error Reading .Fab File .Fab Dosyası Okunamıyor
Error Reading Directory Dizin Okuma Hatası
Error Reading Disk In Drive %S %S Sürücüsündeki Disketi Okuma Hatası
Error Reading File Oemsetup.Bin Oemsetup.Bin Dosyasını Okuma Hatası
Error Reading From Queue Kuyruktan Okuma Hatası
Error Reading Graphics Profile Graphics Belgisini Okuma Hatası
Error Reading System Files From Source Sistem Dosyalarını Kaynaktan Okuma Hatası
Error Reading Tape Teybi Okuma Hatası
Error Reading The Joystick Oyun Çubuğunu Okuma Hatası
Error Recovering Hata Düzeltme
Error Recovery Hatadan Kurtulma
Error Recovery Hatadan Kurtulmak
Error Removing Temporary File Geçici Dosyayı Kaldırma Hatası
Error Renaming File Dosya Adını Değiştirme Hatası
Error Renaming Key Anahtarı Yeniden Adlandırma Hatası
Error Renaming Old Utilities Eski Programları Yeniden Adlandırma Hatası
Error Renaming Value Değeri Yeniden Adlandırma Hatası
Error Retrieving Record Kayıt Almada Hata
Error Saving Frame '%S' '%S' Çerçevesi Kaydedilirken Hata
Error Saving Palette '%S' '%S' Paleti Kaydedilirken Hata
Error Selecting Drive Sürücü Seçme Hatası
Error Setting New Hard Disk Parameters Yeni Sabit Disk Parametrelerini Atama
Hatası
Error Setting The Default Drive To Drive %C: Varsayılan Sürücüyü %C: Sürücüsüne
Ayarlama Hatası
Error Signal Hata Sinyali
Error Spread Hataların Yayılımı
Error Spread Hataların Yayılması
Error Starting Console To Run External Program Dış Program Çalıştırmak Için Ana
Makineyi Başlatma Hatası
Error Starting Program Program Başlatma Hatası
Error Trapping Hata Yakalama
Error Value Is Not Valid Hata Değeri Geçerli Değil
Error While Copying Files Dosyaları Kopyalama Hatası
Error While Recording Kayıt Yapılırken Hata
Error Writing Fixed Disk Sabit Diske Yazma Hatası
Error Writing To Device Aygıta Yazma Hatası
Error Writing To Serial Port Seri Bağlantı Noktasına Yazımda Hata
Error Writing To Stdout Stdout'a Yazma Hatası
Error Writing To Tape Or Disk Teybe Veya Diskete Yazma Hatası
Error Writing To Temporary Output File Geçici Çıkış Dosyasına Yazma Hatası
Error.Type Hata.Tıpı
Error/warnings During Operation İşlem Sırasındaki Hatalar/uyarılar
Errorbar Hataçubuğu
Errorbar.X Hataçubuğu.X
Errorbar.Y Hataçubuğu.Y
Errors Hatalar
Errors! Hata!
Esc Esc
Esc Key Esc Tuşu
Escape Çıkış
Escape Dönüş
Escape Kaçış
Escape (Ascii Character) (Esc) Çıkış Karakteri
Escape (Ascii Character) (Esc) Değiştirme Damgası
Escape (Ascii Character) (Esc) Escape Karakteri
Escape (Ascii Character) (Esc) Kaçış Damgası
Escape Key Escape Tuşu
Escape Key Kaçış Tuşu
Escape Sequence Çıkış Tuşu Bileşimi
Escape Sequence Kaçış Dizgesi
Escape Sequence Kaçış Sırası
Escaping Key Konum Atlatan Tuş
Escon Escon
Establishment Of A Call Çağrının Kurulması
Estimated Tahmini
Estimated Value Kestirilen Değer
Estimation Kestirim
Estimation Önkestirim
Estimation Error Kestirim Hatası
Estimator Kestirici
Estonian Estonya Dili
Etched Baskı
Ethernet Bridge Ethernet Köprüsü
Ethernet Hardware Address Ethernet Donanım Adresi
Ethertalk Ethertalk
Ethics Ahlak Kuralları
Ethics (Business) Ahlak Kuralları (Iş Hayatında)
European Academic Research Network (Earn)
Evaluate Değerbıç
Evaluate Hesaplama
Even Çift
Even Function Çift Işlev
Even Harmonic Çift Katsıklık (Harmonik)
Even Number Çift Sayı
Even Page Çift Numaralı Sayfa
Even Page Çift Sayfa
Even Page Footer Çift Numaralı Sayfa Altbilgisi
Even Page Header Çift Numaralı Sayfa Üstbilgisi
Even Pages Çift Numaralı Sayfalar
Even Parity Check Çift Eşlik Denetimi
Event Olay
Event Driven Olay Güdümlü
Event Driven Olaya Dayalı
Event Driven Simulation Olay Güdümlü Benzetim
Event Loggng Olay Günlüğü
Event Management Olay Yönetimi
Event Module Olay Modülü
Event Recorder Olay Kaydedicisi
Event Recorder Olay Kayıtçısı
Events Schemes Olay Düzenleri
Everex Everex
Every Her
Every New Page Her Yeni Sayfada
Every New Section Her Yeni Bölümde
Everyone Herkes
Evoke Çağırmak
Evolution Evrim
Evolutionary Evrimli
Evolutionary Evrimsel
Exact Özdeş
Exactly Değer
Exactly Tam
Example Örnek
Examples And Practices Örnekler Ve Tanıtımlar
Excel Excel
Excel Chart Excel Çizelgesi
Excel Chart Excel Grafiği
Excel Links Excel Bağlantıları
Excel Macros Excel Makroları
Excel Menu Or Help Key Excel Menü Veya Yardım Tuşu
Excel Research Version Excel Araştırma Sürümü
Excel Research Version User Excel Araştırma Sürümü Kullanıcısı
Excel Worksheet Excel Çalışma Sayfası
Exception Olağandışı Durum
Exception Handling Olağandışı Durum Işleme
Exception Message Olağandışı Durum Iletisi
Exceptions Özel Durumlar
Excess Zeros Sıfır Aşırılığı
Exchange Değişim
Exchange Değişmek
Exchange Değiştirme
Exchange Değiştokuş
Exchange Değiştokuş Etmek
Exchange Santral
Exchange Area Santral Hizmet Bölgesi
Excitation Band Uyarma Bandı
Excitation Energy Uyarım Enerjisi
Excitation Energy Uyarma Enerjisi
Excitation Potential Uyarım Potansiyeli
Excitation Potential Uyarma Potansiyeli
Excitation State Uyarım Düzeyi
Excited Uyarık
Excited Uyarılmış
Excited State Uyarık Durum
Exciter Uyarıcı
Exclamation Uyarı
Exclamation Point Ünlem Işareti
Exclude Dışla
Exclude Dışta Tutma
Exclude Authority Dışlama Yetkisi
Exclude Col Sütunu Dışla
Exclude File Types Dışlanacak Dosya Türü
Exclude List Dışlama Listesi
Exclude Row Satırı Dışla
Exclude Row/col Satır/sütun Dışla
Excluded Members Dışlanan Üyeler
Exclusion Dışlama
Exclusion Principle Dışlama Ilkesi
Exclusive Özel Kullanım
Exclusive Lock (Sql) Dışlayıcı Kilit
Exclusive Mode Kapalı Kip
Exclusive Or Dışlamalı Ya
Exclusive Or Circuit D-Ya Devresi
Exclusive Rights Tüm Haklar
Excursion Gezinim
Exec Çalıştır
Exec Procedure Exec Yordamı
Executable Çalıştırılabilir
Executable Işletilebilir
Executable Yürütülebilir
Executable Code Makine Kodu
Executable File Yürütülebilir Kütük
Executable Files (*.Exe; *.Dll) Çalışabilen Dosyalar (*.Exe; *.Dll)
Executable Instruction Yürütülür Komut
Executable Program Yürütülebilir Program
Executable Segment Yürütülebilir Program Parçası
Executable Statement Yürütülebilir Deyim
Execute Komutgönder
Execute Yürütmek
Execute Only Flag Salt-Çalıştır Işareti
Execution Işletme
Execution Yürütme
Execution Yürütüm
Execution Cycle Yürütüm Çevrimi
Execution Time Yürütme Zamanı
Execution Time Yürütüm Süresi
Execution Trace Yürütüm Izi
Executive Çalıştırıcı
Executive Executive
Executive Yürütücü
Executive Information System Üstyönetim Bilişim Sistemi
Executive Program Yürütme Programı
Executive Program Yürütücü Izlence
Executive Program Yürütücü Program
Executive Report Üstyönetim Raporu
Executive Routine Yürütücü Altprogram
Executiver Executiver
Exercise Alıştırma
Existence Theorem Varlık Savı
Existing Varolan
Existing Customers Halihazırdaki Müşteriler
Existing Database Varolan Veritabanı
Existing Groups Varolan Gruplar
Exists Çıkar
Exit Çık
Exit Çıkış
Exit Çıkmak
Exit Terk Etmek
Exit And Return To Çık Ve Dön
Exit Due To Error Hata Nedeniyle Çıkış
Exit Fax Transport Faks Aktarımından Çık
Exit Find Bul'dan Çık
Exit Help Yardım'dan Çık
Exit Microsoft Create System Disks Sistem Disketi Yaratma'dan Çıkış
Exit Routine Çıkış Altprogramı
Exit Scandisk Scandisk'den Çık
Exit Setup Kur'dan Çık
Exit Setup (Recommended) Kur'dan Çık (Önerilen)
Exit Solitaire Solitaire'den Çık
Exit To Dos.Pif Dos'a Çık.Pif
Exit Tour Gezinti'den Çık
Exit Windows Windows'dan Çık
Exit Windows Windows'dan Çıkış
Exiting Çıkıyor
Exits This Chat Bu Sohbetten Çıkar
Exogenous Variate Dışyapılı Değişken
Exor Dışarlayıcı Ya
Exor Gate D-Ya Geçidi
Exos 105 Network Adapter Exos 105 Ağ Bağdaştırıcısı
Exosphere Eksosfer
Exp Üs
Exp Date Son Kullanma Tarihi
Expand Açındırmak
Expand Genişlemek
Expand Genişlet
Expand Genişletme
Expand Genleşmek
Expand Yay
Expand (An Outline) (Seviye) Genişlet
Expand All Tümünü Genişlet
Expand All Conversations Tüm İletişimleri Genişlet
Expand Branch Alt Düzeylerini Göster
Expand One Level Bir Alt Düzeyini Göster
Expand Selection Seçimi Genişlet
Expand Tabs Sekmeleri
Expand The Selection Seçimi Genişlet
Expand/collapse Genişlet/daralt
Expandability Büyürlük
Expandability Genleşebilirlik
Expanded Genişletilmiş
Expanded Geniş
Expanded (Ems) Genişletilmiş (Ems)
Expanded (Ems) Memory Yayılmış (Ems) Bellek
Expanded By ...Kadar Genişletilmiş
Expanded Character Spacing Genişletilmiş Karakter Aralığı
Expanded Font Genişletilmiş Yazıtipi
Expanded Memory Genişletilmiş Bellek
Expanded Memory (Ems) Genişletilmiş Bellek (Ems)
Expanded Memory Board Genişletilmiş Bellek Kartı
Expanded Memory Manager (Emm)
Expanded Memory Specification (Ems)
Expanded Scale Genişletilmiş Ölçek
Expanded Scale Instrument Genişletilmiş Ölçekli Alet
Expanding And Contracting Highlighted Text Vurgulanmış Metni Genişletme /
Daraltma
Expansion Açılım
Expansion Genleşme
Expansion Board Genişletme Kartı
Expansion Card Genişletme Kartı
Expansion Gate Feature Genişletme Geçiti Aksamı
Expansion Option Genişletme Aksamı
Expansion Slot Genişletme Yuvası
Expansion Unit Genişletme Birimi
Expectation Beklenti
Expected Value Beklenen Değer
Experience Deneyim
Experiment Deney
Experimental Design Deney Planı
Experimental Design Deney Tasarımı
Experimental Standard Deviation Deneysel Standart Sapma
Experimentation Deneyleme
Experimentation Deneyler Yapma
Expert Uzman
Expert System Uzman Sistem
Expiration Süre Sonu
Expiration Check Son Kullanım Tarihini Denetleme
Expiration Check Zamanaşımı Denetimi
Expiration Date Korunma Süresi Bitimi
Expiration Date Kullanım Süresi Bitimi
Expiration Date Son Kullanım Tarihi
Expired Password Zamanaşımına Uğramış Parola
Expires Bitiş Tarihi
Explain Açıkla
Explanation Açıklama
Explication Açımlama
Explicit Açık
Explicit Belirtik
Explicit Selection (Tuşa) Basarak Seçme
Exploded Pie Ayrılmış Dilim
Exploration Açınsama
Exploratory Data Analysis Açınsayıcı Veri Çözümlemesi
Explore Açınsamak
Explore Araştır
Explore Keşfetme
Explorer Gezgin
Explorer Windows Gezgini
Exploring Araştırılıyor
Expon. Üstel
Expondist Üsteldağ
Exponent Üs
Exponent Üst
Exponential Üssel
Exponential Üstel
Exponential Backoff Üstel Geri Çekilme
Exponential Back-Off Üstel Geri Çekilme
Exponential Distribution Üstel Dağılım
Exponential Function Üstel Işlev
Exponential Smoothing Üstel Yumuşatma
Exponential Wave Üstel Dalga
Exponentiation Üssel
Exponentiation Üst Alma
Exponentiation Sign Üs İmi
Export Dışarı Aktarım
Export Dışsatım
Export Gönder
Export Götürme Dışarıya Aktarmak
Export Ver
Exportto Ver
Export Delimited Sınırlandırılmış Ver
Export Fixed Width Sabit Genişlikli Ver
Export Now Şimdi Gönder
Export Options Gönderme Seçenekleri
Export Pictures Resimleri Gönder
Export Range Verme Aralığı
Export Registry File Kayıt Dosyası Yaz
Export Word For Windows Merge Window Için Word Birleşimi Ver
Exporting Text To Other Programs Diğer Programlara Metin Gönderme
Exposed Name (Sql) Açık Ad
Expotential Wave Üstel Dalga
Expr Deyim
Express Hızlı
Expression Anlatım
Expression Deyim
Expression Ifade
Expression Söylem
Expression Builder Deyim Oluşturucusu
Ext Seç
Ext (Status Bar Abbr.) Sag
Extend Genişlet
Extend Genişletme
Extend Uzatmak
Extend Yaymak
Extend Mode Genişletme Kipi
Extend Selection Seçimi Genişlet
Extend Selection Mode Seçimi Genişletme Modu
Extend.Polygon Genışlet.Çokgen
Extended Genişletilmiş
Extended (Xms) Uzatılmış (Xms)
Extended (Xms) Memory Uzatılmış (Xms) Bellek
Extended (Xms)* Uzatılmış (Xms)*
Extended Address Genişletilmiş Adres
Extended Attribute Error Ek Öznitelik Hatası
Extended Basic Solution Genişletilmiş Temel Çözüm
Extended Binary Coded Decimal Information Code (Ebcdic)
Extended Character Mapping Uzatılmış Karakter Eşlemesi
Extended Character Set Genişletilmiş Karakter Takımı
Extended Characters Ek Karakterler
Extended Code Genişletilmiş Kod
Extended Data Out (Edo)
Extended Dos Partition Ek Dos Bellek Bölümü
Extended Edition (Ee) Genişletilmiş Sürüm
Extended Error %1 Uzatılmış Hata %1
Extended File System Support Uzatılmış Dosya Sistemi Desteği
Extended Graphic Character Set Genişletilmiş Grafik Karakter Takımı
Extended Graphics Array (Xga)
Extended Graphics Array-2 (Xga-2)
Extended Help Genel Yardım Genişletilmiş Yardım
Extended Industry Standard Architecture (Eisa)
Extended Keyboard Genişletilmiş Klavye
Extended Memory Yayılmış Bellek
Extended Memory Manager (Xmm)
Extended Memory Specification (Xms)
Extended Networking Genişletilmiş Ağ
Extended Selection Ek Seçim
Extended Selection Genişletilmiş Seçim
Extended Selection List Box Genişletilmiş Seçim Listesi Kutusu
Extended Terminal Interface (Eti)
Extension Dosya Tipi
Extension Uzantı
Extension Uzatma
Extension Yayma
Extension (Telephone) Iç Hat
Extension Cord Uzatma Kablosu
Extension Set Ek Aygıt
Extensions Uzantı
Extent Kaplam
External Dış
External Dışsal
External Clock Dış Saat
External Data Dış Veri
External Data Representation (Xdr)
External Data Source Dış Veri Kaynağı
External Drive Dış Sürücü
External Driver Dış Sürücü
External File Dış Dosya
External Files Harici Dosyalar
External Function Dış Işlev
External Graphics File Dış Grafik Dosyası
External Images Harici Resimler
External Links Dışarıya Bağlaçlar
External Media Dış Basın
External Media Dış Yayın
External Memory Dış Bellek
External Memory Ikincil Bellek
External Midi Instrument Dış Midi Gereci
External Midi Port Dış Midi Bağlantı Noktası
External Modem Dış Modem
External Option Dış Aksam
External Reference Is Not Valid Dış Başvuru Geçerli Değil
External Storage Dış Bellek
Externally Described Data Program Dışı Tanımlanan Veri
Externally Described File Program Dışı Tanımlanan Kütük
Extra Bold Çok Kalın
Extra Bold Çok Koyu
Extra Light Çok İnce
Extra Segment (Es)
Extra Settings Diğer Ayarlar
Extra Side Margin Fazladan Kenar Boşluğu
Extract Ayikla
Extract Ayıkla
Extract Çıkarmak
Extract Özütlemek
Extraction Özütleme
Extraction Seçip Çıkarma
Extra-High Density (Ed)
Extrapolate Dışdeğerlemek
Extrapolation Dışdeğerleme
Extreme Uçdeğer
Extreme Value Uç Değer
Extremely Low On Memory Bellekteki Boş Yer Çok Az
Extruded Insulation Basınçla Çekilmiş Yalıtkan
Eye Aperture/closure Göz Açıklığı/kapalılığı
Eye Diagram Göz Çizeneği
Eyestrain (Display Screens) Göz Yorgunluğu

F


Fab Anr Search Fab Anr Araması
Fabric Ribbon Dokuma Şerit
Face Angle Yüz Açısı
Face Down Arka Yüz
Face Plate Kablo Bağlantı Plakası
Face Plate Ön Yüz
Face Plate Önyüz
Face Up Ön Yüz
Facility Kolaylık
Facility Olanak
Facility Tesis
Facing Pages Yüz Yüze Sayfalar
Facsimile (Fax) Tıpkıbasım
Facsimile Format - (Fax) Faks Biçimi - (Faks)
Facsimile Machine Faks
Facsimile Machine Faks Aygıtı
Facsimile Machine Faks Makinesi
Facsimile Receiver Faks Alıcısı
Fact Çarpinim
Fact Olgu
Factor Çarpan
Factor Etmen
Factor Katsayı
Factor Analysis Etmen Çözümlemesi
Factor Analysis Etmen Çözümleyici
Factorial Çarpınım
Factorial Etmensel
Factorial Faktöriyel
Factorial Experiment Design Etmensel Deney Tasarım
Factorisation Çarpanlara Ayırma
Factory Installed Fabrikada Kurulmuş
Factory Installed Fabrikada Yüklenmiş
Factual Olgusal
Faculty Yeti
Fade Through Black Soldur
Fade-Out Sönüşüm
Fading Bayılma
Fading Sönümlenen
Fading Sönümlenme
Fading Sönümlü
Fading Channel Sönümlü Kanal
Fading Radio Wave Sönümlü Radyo Dalgası
Faeroese Faero Dili
Faeroese Faeroese
Fail Aksamak
Fail Başarısız Olma
Fail On Int 24 Int 24 Başarısızlığı
Fail On Int 24 Int 24 Için Hata
Fail On Interrupt 24 Int 24'de Başarısızlık
Fail Safe Aksamadan Bağışık
Fail Safe Bozulmaya Dayanıklı
Fail Safe Kusurönler
Fail Safe Interrupt Korumalı Işkesme
Fail Soft Kademeli Aksama
Fail Soft Kısmi Aksamalı
Fail Soft Kısmi Bozulma
Failed Başarısız
Failsafe Operation Arızada Güvenli Işletim
Failure Aksama
Failure Arıza
Failure Başarısız Olma
Failure Bozukluk
Failure Cause Aksama Nedeni
Failure Cause Arıza Nedeni
Failure Rate Aksama Oranı
Failure Rate Arıza Oranı
Failure Recovery Aksaklığı Giderme
Failure Recovery Arızayı Onarma
Fair Use Adil Kullanım
Fallacy Yanılım
Fallback Circuit Yedek Devre
Fallback Data Rate Son Çare Veri Hızı
Fallback Procedure Son Çare Yordamı
False Yanlış
False Alarm Error Yanlış Alarm Hatası
Family Aile
Family Address Aile Adresi
Family Name Aile Adı
Fan Antenna Yelpaze Anten
Fan In Giriş Yelpazesi
Fan Motor Failure Fan Motoru Hatası
Fan Out Çıkış Yelpazesi
Fancy Süslü
Fanfold Paper Bilgisayar Formu
Fan-In Giriş Yelpazesi
Fan-Out Çıkış Yelpazesi
Faq Sss (Sıkça Sorulan Sorular)
Far End Crosstalk (Fext) Uzak Çapraz-Karışma
Far End Echo Uzak Uçtaki Yankı
Far Field Uzak Alan
Farad Farad
Farallon Farallon
Far-End Crosstalk (Fext) Uzak Çaprazkarışma
Far-End Echo Uzak Uçtaki Yankı
Farewell Statement Sonuç
Far-Left En Solda
Farsi Farsça
Fast Hızlı
Fast Forward İleri Sar
Fast Laser Printing Hızlı Lazer Yazdırma
Fast Mode Hızlı Kip
Fast Packet Switching Hızlı Paket Anahtarlama
Fast Pasting Hızlı Yapıştırma
Fast Path Key Kestirme Yol Tuşu
Fast Rom Emulation Hızlı Rom Öykünmesi
Fast Save Hızlı Kaydetme
Fast Search Hızlı Arama
Fastback Installation Fastback Yüklemesi
Faste.Exe = "Lim Ems Expanded Memory Program" Faste.Exe = "Lim Ems Genişletilmiş
Bellek Programı"
Faster Hızlı
Fastest Mine Sweepers En Hızlı Mayın Tarayıcılar
Fast-Page-Mode Hızlı-Sayfa-Durumu
Fastx.Exe = "Extended Memory Program" Fastx.Exe = "Uzatılmış Bellek Programı"
Fastx286.Exe = "80286 Advanced Extended Memory" Fastx286.Exe = "80286 Gelişmiş
Uzatılmış Bellek"
Fastx386.Exe = "80386 Advanced Extended Memory" Fastx386.Exe = "80386 Gelişmiş
Uzatılmış Bellek"
Fat Dosya Dizini
Fatal Error Onulmaz Hata
Fatal Error Ölümcül Hata
Fatal Error Önemli Hata
Fatal Error Sonul Hata
Fatbits Bit Ayrıntıları
Fatigue Yorulum
Fatty Bears Installation Fatty Bears Yüklemesi
Fault Arıza
Fault Bozma
Fault Bozukluk
Fault Kusur
Fault Analysis Arıza Çözümlemesi
Fault Analysis Kusur Çözümlemesi
Fault Detection Arıza Bulgulama
Fault Detection Kusur Bulgulama
Fault Diagnosis Kusur Tanısı
Fault Indicator Aksama Göstergesi
Fault Indicator Arıza Göstergesi
Fault Indicator Kusur Göstergesi
Fault Interrupter Arıza Akım Kesicisi
Fault Localization Kusur Yerseme
Fault Localization Kusur Yersemesi
Fault Location Aksaklık Konumu
Fault Masking Kusur Maskeleme
Fault Masking Kusur Maskelenmesi
Fault Tolerance Arızaya Dayanıklılık
Fault Tolerance Kusur Hoşgörüsü
Fault Tolerant Arızaya Dayanıklı
Fault Tolerant Bozulmaya Dayanıklı
Fault Tolerant Kusura Dayanıklı
Fault Tolerant Computer Bozukluğa Dayanıklı Bilgisayar
Faulting Component Aksayan Bileşen
Faults Hata
Fault-Tolerant Computer Bozukluğa Dayanıklı Bilgisayar
Favored Yeğlenen
Favorite Places En Sık Aranan Yerler
Favorite Places Sık Aranan Yerler
Fax Faks
Fax Tıpkıileti Faks Göndermek
Fax # Faks #
Fax Adapter Faks Kartı
Fax Addressing Wizard Faks Adres Sihirbazı
Fax Board Faks Kartı
Fax Cover Page Editor Faks Kapak Sayfası Düzenleyicisi
Fax Cover Page Editor For Windows95 Windows 95 Için Faks Kapak Sayfası
Düzenleyici
Fax Encoding Error Faks Kodlama Hatası
Fax Modem Faks Modem
Fax Modem Modemli Faks
Fax Modem Properties Faks Modem Özellikleri
Fax Number Faks Numarası
Fax Options Faks Seçenekleri
Fax Print Driver Faks Yazıcısı Sürücüsü
Fax Recipient Faks Alıcısı
Fax Transport Faks Aktarımı
Fax Viewer Faks Görüntüleyici
Fax Viewer Faks Görüntüleyicisi
Fax Viewer Document Faks Görüntüleyicisi Belgesi
Fax Viewer For Windows95 Windows95 Için Faks Görüntüleyicisi
Faxcover Fakskapağı
Fcb Unavailable Fcb Yok
Fclose Dosya_kapat
Fd Dz
Fdist Fdağ
Fdm Frekans (Sıklık) Bölüşümlü Çoğullama
Feasibility Olurluk
Feasibility Study Olurluk Çalışması
Feasibility Study Olurluk Incelemesi
Feasible Region Olurlu Bölge
Feasible Solution Olurlu Çözüm
Feature (Özel) Aksam
Feature Özellik
Feature Öznitelik
Feature Code Aksam Kodu
Feature Extraction Öznitelik Bulma
Feature Extraction Öznitelik Dönüştürme
Feature Sizing Units Özellik Boyutlandırma Birimi
Feature Space Öznitelik Uzayı
Feature Unavailable Özellik Kullanılamıyor
Feature Vector Öznitelik Vektörü
Feb Şub
February Şubat
Federal Information Processing Standard (Fips)
Federal Information Sites Federal Bilgi Merkezleri
Federal Withholding Yasal Kesinti 1
Feed Besle
Feed Besleme
Feed From Besle
Feed Method Besleme Yöntemi
Feed Slot Besleme Yuvası
Feed Tract Besleme Çekişi
Feedback Geri Besleme
Feedback Geribildirim
Feedback Amplifier Geribeslemeli Yükselteç
Feedback Compensation Koşut Denkleştirici
Feedback Control Geribeslemeli Denetim
Feedback Game Geribeslemeli Oyun
Feedback Oscillator Geribeslemeli Salıngaç
Feedback Path Geribesleme Yolu
Feedback Signal Geribesleme Sinyali
Feeder Besleyici
Feedforward Control Ileri Beslemeli Denetim
Feeding Bridge Besleme Köprüsü
Fence Çit
Fence Overhang Alt/üst Çıkıntı Aralığı
Fence Templates Sınırlayıcı Şablonlar
Fermi Level Fermi Düzeyi
Fetch Alıp Getirmek
Fetch Getirme
Fetch Getirmek
Fiber Lif
Fiber Channel Standard (Fcs)
Fiber Distributed Data Interface (Fddi)
Fiber Loss Lif Üzerindeki Yitim
Fiber Loss Lif Yitimi
Fiber Optic Fiber Optik
Fiber Optic Waveguide Optik Lif Dalga Kılavuzu
Fiber To The Curb (Fttc) Sokağa Kadar Optik Lif
Fiber To The Home (Ftth) Eve Kadar Optik Lif
Fiberoptic Cable Fiberoptik Kablo
Fiction Kurgu
Fidelity Aslına Sadakat
Fidelity Aslına Uygunluk
Fidelity Sadakat
Fiducial Error Of A Measuring Instrument Ölçme Aygıtının Konvansiyonel Indirgeme
Hatası
Field Alan
Field and Macro Translation Alan Ve Makro Çevirimi
Field Builder Alan Oluşturucusu
Field Characters Alan Karakterleri
Field Code Alan Kodu
Field Contents Alan Içeriği
Field Control Alan Denetimi
Field Data Alan Verileri
Field Delimiter Alan Sınırlayıcı
Field Effect Alan Etkisi
Field Effect Transistor (Fet) Alan Etki Transistoru
Field Emission (Elektrik) Alan Salımı
Field Engineering Teknik Uzmanlık
Field Four Dördüncü Alan
Field Information Alan Bilgisi
Field Information: (Fixed Width Only) Alan Bilgisi: (Salt Sabit Genişlik)
Field Installable Yerinde Kurulabilir
Field Keys Alan Anahtarları
Field Label Alan Etiketi
Field Level Help Bağlamsal Yardım
Field Line Alan Çizgisi
Field List Alan Listesi
Field List Properties Alan Listesi Özellikleri
Field Mark Alan Imi
Field Name Alan Adı
Field Names In Header Row Üstbilgi Satırındaki Alan Adları
Field Number Alan Numarası
Field One Birinci Alan
Field Options Alan Seçenekleri
Field Properties Alan Özellikleri
Field Protection Alan Koruması
Field Refreshing Alan Tazeleme
Field Replaceable Unit (Fru)
Field Research Alan Araştırması
Field Separator Alan Ayırıcısı
Field Settings Alan Ayarları
Field Shading Alan Gölgeleme
Field Size Alan Boyutu
Field Specific Switch Alana Özgü Anahtar
Field Specific Switches Alana Özel Anahtarlar
Field Staff Saha Personeli
Field Strength Indicator Alan Kuvveti Göstergesi
Field Switch Alan Anahtarı
Field Syntax Alan Sözdizimi
Field Three Üçüncü Alan
Field Two İkinci Alan
Field Type Name Alan Tipinin Adı
Field Value Alan Değeri
Field Work Saha Çalışması
Field/expression Alan/deyim
Fieldlist Alanlistesi
Fields Alanlar
Fields In Data Source Veri Kaynağındaki Alanlar
Fields In Query Sorgudaki Alanlar
Fields In Table Tablodaki Alanlar
Fields In Word Objects Word Nesnelerindeki Alanlar
Fields To Display In Map Haritadaki Alanlar
Fierce Virus Kötücül Virüs
Fifth Beşinci
Figure Şekil
Figure Caption Peklin Altındaki Açıklama Yazısı
Figure Caption Şekil Altı
Figure Of Linearity Doğrusallık Ölçüsü
Figure Of Merit Başarım Ölçüsü
Fiji Daylight Time Fiji Yaz Saati
Fiji Standard Time Fiji Standart Saati
File Dosya
File Dosyalamak
File Dosyaya Yazmak
File Kütüğe Yazmak
File Kütük
File '|1' '|1' Dosyası
File Access Data Unit (Fadu)
File Allocation Table (Fat) Dosya Ayırma Tablosu
File Allocation Table (Fat) Dosya Dizini
File Allocation Table (Fat) Kütük Dizini
File Allocation Table (Fat) Kütük Rehberi
File Allocation Table (Fat) Kütük Yerleşim Çizelgesi
File Already Open Dosya Zaten Açık
File And Print Sharing Dosya Ve Yazıcı Paylaşımı
File And Print Sharing For Windows Networks Windows Ağları Için Dosya Ve Yazıcı
Paylaşımı
File And Printer Sharing For Microsoft Networks Microsoft Ağları Için Dosya Ve
Yazıcı Paylaşımı
File And Printer Sharing For Netware Networks Netware Ağları Için Dosya Ve
Yazıcı Paylaşımı
File Attribute Dosya Özniteliği
File Attribute Kütük Özniteliği
File Cabinet Dosya Dolabı
File Cabinet Kütük Dolabı
File Control Block (Fcb) Kütük Denetim Öbeği
File Copy Engine Error Dosya Kopyalama Merkezi Hatası
File Copy Error Dosya Kopyalama Hatası
File Copying Problem Dosya Kopyalama Sorunu
File Creation Error Dosya Yaratma Hatası
File Delete Dosya Silme
File Description Dosya Tanımı
File Details Dosya Ayrıntıları
File Editor Dosya Düzenleyici
File Error Dosya Hatası
File Extension Dosya Adı Uzantısı
File Extension Dosya Içerik Belirteni
File Extension Dosya Uzantısı
File Extension Kütük Içerik Belirteci
File Extension Kütük Içerik Belirteni
File Filtering Dosya Süzme
File Folder Dosya Klasörü
File Format Dosya Biçimi
File Handle Kütük Tanıtıcı Değer
File Handling Keys Dosya Yönetim Tuşları
File Identifier Dosya Kimliği
File Identifier Kütük Kimliği
File Index Dosya Dizini
File Info Dosya Bilgileri
File Info Dosya Bilgisi
File Interchange Format Dosya Takas Biçimi
File Label Dosya Etiketi
File List Dosya Listesi
File List Error Dosya Listesi Hatası
File Locations Dosya Konumları
File Maintenance Dosya Bakımı
File Maintenance Kütük Bakımı
File Management Dosya Yönetimi
File Management Kütük Yönetimi
File Management System Kütük Yönetim Dizgesi
File Manager Dosya Yöneticisi
File Manager - Out Of Memory Dosya Yöneticisi - Bellekte Yer Yok
File Menu Dosya Menüsü
File Name Dosya Adı
File Name Extension Kütük Adı Uzantısı Dosya Adı Uzantısı
File Name Pattern Dosya Adı Örneği
File Naming Dosya Adlandırma
File Not Found Dosya Bulunamadı
File Open Dosya Aç
File Options Dosya Seçenekleri
File Organization Dosya Örgütleşimi
File Organization Kütük Örgütleşimi
File Origin Dosya Kaynağı
File Protection Dosya Koruması
File Protection Dosyaların Korunması
File Protection Ring Koruma Halkası
File Read Dosya Oku
File Read Error Dosya Okuma Hatası
File Replace Dosya Değiştirme
File Reservation Dosya Ayırma
File Save Dosya Kaydet
File Security Dosya Güvenliği
File Selection Dosya Seçimi
File Send Command Is In Progress Dosya Gönder Komutu Yürütülüyor
File Separator (Ascii Character) (Fs) Dosya Ayırıcısı Karakteri
File Server Dosya Dağıtıcı
File Server Dosya Paylaştırıcı
File Server Dosya Sunucusu
File Server Kütük Hizmet Programı
File Server Kütük Paylaştırıcı
File Service Protocol (Fsp) Dosya Hizmet Protokolü
File Set Dosya Kümesi
File Set For Microsoft Backup Microsoft Backup Için Dosya Kümesi
File Sharing Dosya Paylaşımı
File Sharing Dosya Paylaşma
File Size Dosya Boyutu
File System Dosya Sistemi
File System Dosya Yapısı
File System Attributes Dosya Sistemi Öznitelikleri
File System Compatibility Dosya Sistemi Uyumluluğu
File System Features Dosya Sistemi Özellikleri
File Transfer Dosya Aktarımı
File Transfer Api Dosya Aktarma Api
File Transfer Engine Dosya Aktarım Makinesi
File Transfer Error Dosya Aktarım Hatası
File Transfer Options Dosya Aktarma Seçenekleri
File Transfer Protocol Dosya Aktarım Protokolu
File Transfer Protocol Kütük Aktarım Protokolu
File Transfer Protocol (Ftp) Dosya Aktarma Protokolü
File Transfer Protocol (Ftp) Kütük Aktarım Protokolu
File Transfer Status Dosya Aktarımı Durumu
File Transfer Utility (Ftu)
File Transfer, Access, And Management (Ftam)
File Type Dosya Tipi
File Type Dosya Türü
File Type Details Dosya Türü Ayrıntıları
File Updating Dosya Güncelleme
File Updating Kütük Güncelleme
File Version Dosya Sürümü
File View Dosya Görünümü
File Write Dosya Yaz
File: My Presentation Dosya: Sunum
Filemanager Dosya Yöneticisi
Filename Dosyaadi
Filename Not Specified Dosya Adı Belirtilmemiş
Files Found Bulunan Dosyalar
Files Of Type Dosya Türü
Files To Compare Karşılaştırılacak Dosyalar
Files To Convert Dönüştürülecek Dosyalar
Files To Ignore Yoksayılacak Dosyalar
Files To Include İçerilecek Dosyalar
Files To Restore Geri Yüklenecek Dosyalar
Files To Send Gönderilecek Dosyalar
Files With Extension Dosya Uzantısı
File-Sharing Options Paylaşma Seçenekleri
File-Sharing Options For Dosya Paylaşma Seçenekleri
Fill Doldur
Fill Doldurma
Fill Dolgu
Fill Across Worksheets Çalışma Sayfaları Boyunca Doldur
Fill Across Worksheets Çalışma Sayfalarını Doldur
Fill Character Doldurma Karakteri
Fill Color Doldurma Rengi
Fill Color Dolgu Rengi
Fill Days Günleri Doldur
Fill Down Alta Kopyala
Fill Down Aşağı Doldur
Fill Formats Biçimleri Doldur
Fill Left Sola Doldur
Fill Liquid Iletim Sıvısı
Fill Months Ayları Doldur
Fill Pattern Doldurma Deseni
Fill Pattern Dolgu Örüntüsü
Fill Right Sağa Doldur
Fill Right Sağa Kopyala
Fill Series Serileri Doldur
Fill Specification Grid From Table Ayrıntı Kılavuzlarını Tablodan Doldur
Fill Up Yukarı Doldur
Fill Values Değerleri Doldur
Fill Weekdays İş Günlerini Doldur
Fill Years Yılları Doldur
Filled Arc Dolu Yay
Filled Band Dolu Bant
Filled Ellipse Dolu Elips
Filled Freeform Dolu Serbest Form
Filled Polygon Dolu Çokgen
Filled Rectangle Dolu Dikdörtgen
Filled-In Information (Önceden) Doldurulmuş Bilgi
Filler Dolgu
Filler Dolgu Gereci
Filler Dolgulama
Fillet File
Fillin Doldur
Fill-In Doldur
Fill-In (A Form) (Bir Formu) Doldurmak
Fill-In Box Doldurulacak Kutu
Fill-In Enabled Doldurma Etkin
Fill-In Field Doldurulacak Alan
Filling Cells Doldurulan Hücreler
Filling Material Dolgu Gereci
Fills Dolgular
Film Film
Filter Süz
Filter Süzgeç
Filter Süzgeçlemek
Filter (Dos) Süzmek
Filter Attenuation Band Süzgecin Zayıflatma Bandı
Filter By Form Forma Göre Süz
Filter By Selection Seçime Göre Süz
Filter Data Using Your Form Formu Kullanarak Veriyi Süz
Filter Design Süzgeç Tasarımı
Filter Discrimination Süzgecin Seçiciliği
Filter Excluding Selection Seçimi Dışta Tutarak Süz
Filter Gain Süzgeç Kazancı
Filter Mode Süzme Kipi
Filter Name Süzgeç Adı
Filter Options Süzme Seçenekleri
Filter Records Kayıtları Süz
Filter Selection Seçimi Süz
Filter Specification Süzgeç Belirtimi
Filter The List, In-Place Listeyi Yerinde Süz
Filter Title Süzgeç Başlığı
Filter Transfer Function Süzgecin Aktarım Işlevi
Filter/sort Süz/sırala
Filterbyselection Seçimegöresüz
Filterexcludingselection Seçimidıştatutaraksüz
Filtering Süzüyor
Filtering Articles Makaleleri Filtrelemek
Filterkeys Süzme Tuşları
Final Son
Final Controlling Element Son Denetim Öğesi
Final Copy Son Kopya
Final Form Text Son Biçimini Almış Metin
Finance Communications Bankacılık Iletişimi
Financial Finansal
Financial Parasal
Financial Issues Finansal Konular
Financial Tower System (Fts)
Financial Transaction And Information System (Ftis)
Find Bul
Find Bulma
Find All Tümünü Bul
Find All Word Forms Tüm Sözcük Formlarını Bul
Find And Replace Bul Ve Değiştir
Find Borders And Shading Kenarlıklar Ve Gölgeleme'yi Bul
Find Computer Bilgisayar Bul
Find Data Source Veri Kaynağını Bul
Find Entire Cells Only Sadece Tam Hücreleri Bul
Find Fast Hızlı Bul
Find Fast Browse Hızlı Bul Gözat
Find File Dosya Bul
Find Files Dosyaları Bulur
Find First Birinciyi Bul
Find First İlkini Bul
Find Frame Çerçeve Bul
Find In Field Alan Içinde Bul
Find In Field Alanda Bul
Find Language Dil Bul
Find Next Sonrakini Bul
Find Next After Accept/reject Benimse/reddet'den Sonrakini Bul
Find Next After Reject Reddettikten Sonra Sonrakini Bul
Find Now Şimdi Bul
Find Options Bulma Seçenekleri
Find Original Özgününü Bul
Find Paragraph Paragraf Bul
Find Prev Öncekini Bul
Find Previous Öncekini Bul
Find Record Kayıt Bul
Find Setup Wizard Bul Kurma Sihirbazı
Find Similar Benzerini Bul
Find Style Biçem Bul
Find Tabs Sekmeleri Bul
Find Target Hedef Bul
Find The Specified Text Belirtilen Metni Bul
Find What Aranan
Find What Bul
Find What Ne Bulunsun
Find What Style Aranan Biçem
Find What Text Metni Bul
Find Whole Words Only Sadece Tam Sözcükleri Bul
Find Whole Words Only Yalnızca Tam Sözcükleri Bul
Find.File Bul.Dosya
Finder Finder
Finding User Accounts Kullanıcı Adlarını (Hesaplarını) Bulma
Findnext Sonrakinibul
Findprevious Öncekinibul
Findrecord Kayıtbul
Fine Ince
Fine Print Ek Bilgi
Fine Tuning Ince Ayar
Fine-Grain Ince Taneli
Finger Finger
Finish Son
Finish Tamam
Finished Bitti
Finite Difference Approximation Sonlu Farklar Yaklaşımı
Finite Element Analysis Sonlu Elemanlar Analizi
Finite Game Sonlu Oyun
Finite Impulse Response (Fir) Sonlu Dürtü Yanıtı
Finite Machine Sonlu Makine
Finite Population Sonlu Evren
Finite Set Sonlu Küme
Finnish Fin Dili
Finnish Fince
Finnish Markkaa Fin Markkası
Fire Ateş
Fire Alarm Signal Yangın Alarm Sinyali
Fire Control Atış Kontrolu
Firewall Yangın Duvarı
Firewalls Yangından Korunma Duvarları
Firmware Bellenim
Firmware Code Üretici Kodu
Firmware Error Ürün Bilgisi Hatası
Firmware Revision Üretim Bilgisi
First Birinci
First İlk
First Capital İlk Harf Büyük1
First Column İlk Satır
First Column Contains İlk Sütun İçeriği
First Data Point İlk Veri Noktası
First Data Series İlk Veri Serisi
First Drive İlk Sürücü
First Generation Computer Birinci Kuşak Bilgisayar
First In First Out Stack Ilk Giren Ilk Çıkar Yığıtı
First Key Sort Order İlk Anahtar Sıralaması
First Line İlk Satır
First Name Ad
First Name İlk Ad
First Net Drive İlk Ağ Sürücüsü
First Network Drive İlk Ağ Sürücüsü
First Overlay Series İlk Yardımcı Seri
First Page İlk Sayfa
First Page Footer İlk Sayfa Altbilgisi
First Page Number İlk Sayfa Numarası
First Permanent Font İlk Kalıcı Yazıtipi
First Place Birinci
First Record İlk Kayıt
First Row Contains İlk Satır İçeriği
First Row Contains Field Names İlk Satır Alan Adları İçerir
First Second Third Birinci İkinci Üçüncü
First Slide İlk Slayda
Firstcap İlkbüyük
Firstcap İlkharfbüyük1
Firstname Ad
Fisher Fisher
Fit Bağdaştırmak
Fit Sığdır
Fit Uymak
Fit Both İkisine De Sığdır
Fit Height Yüksekliğe Sığdır
Fit Selection Seçimi Sığdır
Fit To Sığdır
Fit To Page Sayfaya Sığdır
Fit To Page: Fits The Active Window To The Slide Size Sayfaya Sığdır: Slayt
Boyutunu Etkin Pencereye Sığdırır
Fit To Window Pencereye Sığdır
Fit Width Genişliğe Sığdır
Fix Düzeltme
Fix Sbt
Fix Uydur
Fix It Sorunu Gider
Fix Level Düzeltme Düzeyi
Fixed Değişmez
Fixed Sabit
Fixed Sayidüzenle
Fixed Currency Symbol Yeri Değişmez Para Birimi Simgesi
Fixed Decimal Sabit Ondalık
Fixed Disk Sabit Disk
Fixed Equalizer Sabit Denkleştirici
Fixed Password Sabit Parola
Fixed Point Dabit Noktalı
Fixed Point Değişmez Noktalı
Fixed Point Representation Değişmez Nokta Gösterim
Fixed Point Representation Sabit Nokta Gösterim
Fixed Spaced Font Değişmez Aralıklı Yazıtipi
Fixed Spaced Font Sabit Aralıklı Font
Fixed Storage Değişmez Saklama Alanı
Fixed Storage Sabit Saklatım Alanı
Fixed System Font Değişmez Sistem Yazıtipi
Fixed Value Sabit Değer
Fixed Width Sabit Genişlikli
Fixed Word Length Sabit Sözcük Uzunluğu
Fixed-Height Character Değişmez Boylu Karakter
Fixed-Pitch Printer Sabit Karakter Sıklıklı Yazıcı
Fixed-Positioned Oject Sabit Konumlu Nesne
Fixed-Size Space Değiştirilemez Aralık
Fixing Saptama
Flag Bayrak
Flag Işaret
Flag Işaret Etmek
Flag Işaretlemek
Flag Sequence Bayrak Dizisi
Flags İşaretler
Flame Wars Parlama Savaşları
Flames (Hiddetten Dolayı) Parlamalar
Flaming Parlama
Flash Flaş
Flash İşıldama
Flash Parıltı
Flash Yanıp Sönmek
Flash Active Caption Bar Etkin Yazı Çubuğunu Yanıp Söndür
Flash Active Window Etkin Pencere Yanıp Sönsün
Flash Border Kenarlık Yanıp Sönsün
Flash Chars Karakterler Yanıp Sönsün
Flash Desktop Masaüstü Yanıp Sönsün
Flash Display Ekran Yanıp Sönsün
Flash Memory Çakarbellek
Flash Once, Fast Parla [Hızlı]
Flash Once, Medium Parla [Orta]
Flash Once, Slow Parla [Yavaş]
Flash Screen Ekran Yanıp Sönsün
Flash.Exe = "Flash Disk Cache Utility" Flash.Exe = "Flash Disk Önbellek Yardımcı
Programı"
Flash.Exe = "Flash Disk Cache Utility" Flash.Exe = "Flash Disk Önbellekleme
Programı"
Flat Düz
Flat (Large) Düz (Geniş)
Flat Fading Düz Sönümlenme
Flat File Düz Dosya
Flat File Düz Kütük
Flat Rate Götürü Ücret
Flat Screen Düz Ekran
Flat Screen Yassı Ekran
Flattening Video Files Hareketli Görüntü Dosyalarını Yassıltma
Flemish Flamanca
Flexible Esnek
Flexible Conductor Bükülgen Iletken
Flexible Disk Disket
Flicker Kırpışma
Flicker Titrek İşıltı
Flicker Effect Kırpışma Etkisi
Flight Yoke Uçuş Dümeni
Flip Çevirme
Flip And Rotate Döndür Ve Çevir
Flip Flop Tahteravalli
Flip Horizontal Yatay Çevir
Flip Horizontal Yatay Döndür
Flip Horizontal Yatay Ters Çevir
Flip On Long Edge Uzun Kenardan Çevir
Flip On Short Edge Kısa Kenardan Çevir
Flip Or Rotate Döndür Veya Çevir
Flip Over Ters Çevir
Flip Vertical Dikey Çevir
Flip Vertical Dikey Döndür
Flip Vertical Dikey Ters Çevir
Flip/rotate Döndür/çevir
Flip-Flop Iki Duraklı
Flip-Flop Ikidurumlu
Flip-Flop Kapan
Float Valve Yüzertoplu Vana
Floating Kayan
Floating Currency Symbol Yeri Değişir Para Birimi Simgesi
Floating Network Topraksız Devre
Floating Point Kayan Noktalı
Floating Point Representation Kayan Noktalı Gösterim
Floating Point Represntation Kayan Ayrımlı Gösterim
Floating Zero Kayan Sıfır
Floating-Point Constant Kayan Noktalı Değişmez
Floating-Point Format Kayan Noktalı Biçim
Floating-Point Unit Kayan Nokta Birimi
Flooding Sel Basma
Flooding Selbasma
Floor Taban
Floor Tabanayuvarla
Floor (Xy Plane) Taban (Xy Düzlemi)
Floor Brackets Alt Ayraçlar
Floppy Disket
Floppy Disk Disket
Floppy Disk Yumuşak Disk
Floppy Disk Controllers Disket Denetleyicileri
Floppy Disk Drive Disket Sürücü
Floppy Drive Disket Sürücü
Floppy Mode Disket Kipi
Flow Akış
Flow Akmak
Flow Chart Akış Çizelgesi
Flow Coefficient Akış Verim Katsayısı
Flow Control Akış Denetimi
Flow Direction Akış Yönü
Flow Rate Debi
Flowchart Akış Çizeneği
Flowchart Akış Şeması
Flowchart Symbol Akış Çizeneği Simgesi
Flowing Text Akan Metin
Flowing Text Kayan Metin
Flowmeter Akışölçer
Fltr Süz
Fluctuation Dalgalanma
Fluid Akışkan
Fluorescent Flüorışıl
Flush Yanaştırmak
Flush (Buffer, Etc.) Boşaltmak
Flush (Buffer, Etc.) Temizlemek
Flush (Memory) Bellek Dökümü
Flush Left Sola Yanaştır
Flush Left Soldan Hizalı
Flush Right Sağa Yanaştır
Flush Right Sağdan Hizalı
Flush Right/left Sağa/sola Yanaşık
Flux Akı
Fluxmeter Akıölçer
Fly From Bottom Alttan Uç
Fly From Bottom-Left Sol Alttan Uç
Fly From Bottom-Right Sağ Alttan Uç
Fly From Left Soldan Uç
Fly From Right Sağdan Uç
Fly From Top Üstten Uç
Fly From Top-Left Sol Üstten Uç
Fly From Top-Right Sağ Üstten Uç
Flying Spot Uçan Nokta
Flying Through Space Uzayda Yolculuk
Flying Windows Uçan Pencereler
Flying Windows Screen Saver Uçan Pencereler Ekran Koruyucusu
Fm Synth Fm Brleş
Fm Synthesis Input Level Fm Birleşimi Giriş Düzeyi
Fm Synthesis Mute Fm Birleştirici Sessiz
Fm Synthesis Volume Level Fm Birleştirici Ses Düzeyi
Fm Synthesizer Driver Alert Fm Birleştiricisi Sürücü Uyarısı
Fm Synthesizer Input Fm Birleştiricisi Girişi
Focal Length Odak Uzaklığı
Focus Odak
Focused Releases Belirli Bir Konuya Odaklanmış Sürümler
Focusing Odaklama
Focusing Coil Odaklama Sargısı
Focusing Electrode Odaklama Elektrodu
Focussing Odaklama
Fog Sis
Fold Kat
Fold Katlamak
Folder Klasör
Folder Klasör Dosya
Folder Details Klasör Ayrıntıları
Folder List Klasör Listesi
Folder Name Klasör Adı
Folders (Unix E-Mail) Klasörler (Unix E-Posta)
Folders And Forums Klasörler Ve Forumlar
Folders To Be Excluded Dışlanacak Klasörler
Folding Karakter Tamamlama
Folding Ratio Katlama Oranı
Folio Folio
Folio Klasör
Folio Yaprak
Folio Page Number Atanan Sayfa Numarası
Following Paragraph Sonraki Paragraf
Font Font
Font Yazı Tipi
Font Yazıtipi
Font Alignment Yazıtipi Hizala
Font Alignment Yazıtipi Hizalama
Font Assignment Table Yazıtipi Atama Tablosu
Font Cartridge Yazıtipi Kartuşu
Font Codes Yazıtipi Kodları
Font Color Yazıtipi Rengi
Font File Yazıtipi Dosyası
Font Formatting Yazıtipi Biçimlendir
Font Id Yazıtipi Kimliği
Font Id Yazıtipi Tanıtıcısı
Font Info Yazıtipi Bilgisi
Font Information Yazıtipi Bilgisi
Font Italic İtalik Yazıtipi
Font Manager Yazıtipi Yöneticisi
Font Mapping Yazıtipi Eşleme
Font Metrics Yazıtipi Özellikleri
Font Name Yazıtipi Adı
Font Preview Yazıtipi Önizleme
Font Selection Yazıtipi Seçimi
Font Set Yazıtipi Kümesi
Font Size Punto
Font Size Yazıtipi Boyutu
Font Size Options Yazıtipi Boyutu Seçenekleri
Font Style Yazıtipi Biçemi
Font Substitution Yazıtipi Değişimi
Font Substitutions Table Yazıtipi Eşleştirme Tablosu
Font Type And Size Yazıtipi Ve Boyutu
Font Underline Altı Çizili Yazıtipi
Font Using Id Yazıtipi Kimliği
Font Using Id Yazıtipi Tanıtıcısı
Font View Application Yazıtipi Görüntüleyicisi Uygulaması
Font Weight Yazıtipi Genişliği
Font.Properties Yazitıpı.Özellıklerı
Fonts Yazıtipleri
Fonts As Printed Yazdırıldığı Gibi
Fonts On Yazıtipleri
Fonts Used Kullanılan Yazıtipleri
Fontsize Yazıtipi Boyutu
Food Gıda
Foot Switch Ayak Anahtarı
Footer Altbaşlık
Footer Altbilgi
Footer Altlık
Footer Sayfa Altlığı
Footer Margin Altbilgi Boşluğu
Footer Sample Altbilgi Örneği
Footing Altlık
Footnote Dipnot
Footnote And Endnote Dipnot Ve Sonnot
Footnote Continuation Notice Dipnot Devam Uyarıcısı
Footnote Continuation Separator Dipnot Devam Ayırıcısı
Footnote Mark Dipnot İmi
Footnote Number Dipnot Numarası
Footnote Pane Dipnot Yarı Penceresi
Footnote Reference Dipnot Başvurusu
Footnote Reference Dipnot Referansı
Footnote Reference Mark Dipnot Referans Imi
Footnote Reference Number Dipnot Referans Numarası
Footnote Separator Dipnot Ayırıcısı
Footnote Text Dipnot Metni
Footprint Ayakizi
Footprint Kapladığı Alan
Fopen Dosya_aç
For İçın
For Category (X) Axis Labels (X) Ekseni Etiketleri Için
For Chart Title Grafik Başlığı Için
For Doughnut Slice Labels Halka Dilimi Etiketleri Için
For Legend Text Gösterge Metni Için
For Pie Slice Labels Pasta Dilimi Etiketleri Için
For Radar Axis Labels Radar Eksen Etiketleri Için
For Series (Y) Axis Labels (Y) Eksen Etiketleri Için
For Series Titles Seri Başlıkları Için
For Which Heading Hangi Başlık İçin
For Windows Nt Windows Nt Için
For X Data X Verisi Için
For Your Information (Fyi) Bilginiz İçin
For...Next Loop For...Next Döngüsü
Forbidden Yasak
Forbidden Band Yasak Bant
Forbidden Operation Yasak Işlem
Forbidden Transition Yasak Geçiş
Force Kuvvet
Force Zorlama
Force New Page Yeni Sayfaya Zorla
Force Revert Eski Haline Dönüştür
Force Start Zorlamalı Başlatma
Force Start Zorlayarak Başlatma
Forced Completion Zorlamalı Sona Erdirme
Forced Line Breaks Zoraki Satırbaşları
Forced Oscillation Güdümlü Salınım
Fore Color Önalan Rengi
Forecast Tahmin
Forecast Tahmin Etmek
Forecasting Öngörü
Foreground Ön Plan
Foreground Önalan
Foreground Önplan
Foreground Partition Ön Bellek Bölümü
Foreground Processing Öncelikli Işleme
Foreign Yabancı
Foreign Characters Yabancı Karaterler
Forest Orman
Form Biçim
Form Form
Form Alignment Form Hizalama
Form Datasheet Form Veri Sayfası
Form Design Form Tasarımı
Form Document Kabuk Belge
Form Factor Biçim Katsayısı
Form Feed Form Besleme
Form Feed Form Ilerletme
Form Feed Kağıt Besleme
Form Feed Sayfa Başı (Tuş)
Form Feed Sayfa Besleme
Form Feed Sayfa Ilerletme
Form Feed (Ascii Character) (Ff) Sayfa Ilerletme Karakteri
Form Feed After Job İşten Sonra Form Besle
Form Feed Not Needed Sayfa Besleme Gerekmiyor
Form Field Form Alanı
Form Field Help Form Alanı Yardımı
Form Field Help Text Form Alanı Yardım Metni
Form Field Options Form Alanı Seçenekleri
Form Field Shading Form Alanı Gölgele
Form Footer Form Altbilgisi
Form Header Form Üstbilgisi
Form Header/footer Form Üstbilgisi/altbilgisi
Form Letter Form Mektup
Form Letter Hazır Mektup
Form Letter Mektup Formu
Form Lines Sayfa Satırları
Form Name Form Adı
Form Report Design Form Rapor Tasarımı
Form Separator Form Ayırıcı
Form Template Form Şablonu
Form View Form Görünümü
Formal Biçimsel
Formal Resmi
Formal Language Biçimsel Dil
Formal Language Simgesel Dil
Formal Logic Biçimsel Mantık
Formal Method Biçimsel Yöntem
Formal Testing Resmi Sınama
Formalism Biçimcilik
Format Biçim
Format Biçimle
Format Biçimlemek
Format Biçimlendirme
Format Format
Format Formatlama
Format 3-D Area Group 3-B Alan Grubunu Biçimle
Format 3-D Bar Group 3-B Çubuk Grubunu Biçimle
Format 3-D Column Group 3-B Sütun Grubunu Biçimle
Format 3-D Line Group 3-B Çizgi Grubunu Biçimle
Format 3-D Pie Group 3-B Pasta Grubunu Biçimle
Format 3-D Surface Group 3-B Yüzey Grubunu Biçimle
Format 3-D View 3-B Görüntüyü Biçimle
Format Area Group Alan Grubunu Biçimle
Format Axis Ekseni Biçimle
Format Axis Title Eksen Etiketini Biçimle
Format Bar Biçim Çubuğu
Format Bar Group Çubuk Grubunu Biçimle
Format Callout Belirtme Çizgileri
Format Callout Belirtme Çizgisi Biçimlendir
Format Callout Biçim Belirtme Çizgisi
Format Category Labels Kategori Etiketlerini Biçimle
Format Cells Hücreleri Biçimle
Format Chart Grafiği Biçimle
Format Chart Area Grafik Alanını Biçimle
Format Chart Title Grafik Başlığını Biçimle
Format Check Format Denetimi
Format Codes Biçim Kodları
Format Column Group Sütun Grubunu Biçimle
Format Command Çıkıp Format Komutunu Çalıştırın
Format Complete Biçimleme Tamamlandı
Format Conversion Biçim Dönüşümü
Format Corner Köşeyi Biçimle
Format Data Labels Veri Etiketlerini Biçimle
Format Data Point Noktayı Biçimle
Format Data Point Veri Noktasını Biçimle
Format Data Series Veri Serilerini Biçimle
Format Delivery Address Fonts Teslim Adresi Yazıtiplerini Biçimlendir
Format Description Biçim Tanımı
Format Disk Disket Biçimle
Format Disk Error Disket Biçimleme Hatası
Format Doughnut Group Halka Grubunu Biçimle
Format Down Bars Aşağı Çubuklarını Biçimle
Format Drawing Object Çizim Nesnesi Biçimlendir
Format Drop Cap Büyütülen Başlangıcı Biçimlendir
Format Drop Lines İzdüşüm Çizgilerini Biçimle
Format Error Bars Hata Çubuklarını Biçimle
Format Floor Tabanı Biçimle
Format Font Yazıtipi Biçimlendir
Format Form Field Form Alanı Biçimi
Format Frame Çerçeve Biçimlendir
Format Frame/frame Picture Çerçeve/çerçeve Resmi Biçimlendir
Format Gridlines Kılavuz Çizgileri Biçimle
Format High-Low Lines Yük-Alç Çizgilerini Biçimle
Format Legend Göstergeyi Biçimle
Format Legend Entry Gösterge Girişini Biçimle
Format Legend Key Gösterge Anahtarını Biçimle
Format Line Group Çizgi Grubunu Biçimle
Format List Liste Biçimle
Format Name Biçim Adı
Format Number Sayıyı Biçimle
Format Object Nesneyi Biçimle
Format Page Number Sayfa Numarası Biçimlendir
Format Painter Biçim Boyacısı
Format Paragraph Paragraf Biçimlendir
Format Picture Resim Biçimlendir
Format Pie Group Pasta Grubunu Biçimle
Format Plot Area Çizim Alanını Biçimle
Format Radar Group Radar Grubunu Biçimle
Format Return Address Fonts Dönüş Adresi Yazıtiplerini Biçimlendir
Format Sample Biçim Örneği
Format Scatter (Xy) Group (Xy) Dağılım Grubunu Biçimle
Format Series Lines Seriler Çizgilerini Biçimle
Format Tape Teybi Biçimlendir
Format Text Metni Biçimle
Format Trendline Eğilim Çizgisini Biçimle
Format Type Biçimleme Türü
Format Up Bars Yukarı Çubuklarını Biçimle
Format Walls Duvarları Biçimle
Format X Error Bars X Hata Çubuklarını Biçimle
Format Xy (Scatter) Group Xy (Dağılım) Grubunu Biçimle
Format Y Error Bars Y Hata Çubuklarını Biçimle
Formats To Apply Uygulanacak Biçimler
Formats Used Kullanılan Biçimler
Formatted Biçimlenmiş
Formatted Information Biçimlendirilmiş Bilgiler
Formatted Page Biçimlenmiş Sayfa
Formatted Text (Rtf) Biçimlendirilmiş Metin (Rtf)
Formatted Text (Rtf) Biçimlenmiş Metin (Rtf)
Formatting Biçim
Formatting Biçimleme
Formatting Biçimlendirme
Formatting Biçimliyor
Formatting (Disk) Biçimlendirme (Disk)
Formatting Attribute Biçimlendirme Özniteliği
Formatting Instruction Biçimlendirme Komutu
Formatting Tags Şekillendirme Imleri
Formatting Tools Biçimlendirme Araçları
Form-Based Queries Form Tabanlı Sorgulamalar
Formfooter Formaltbilgisi
Formhdr/ftr Formaltbilgi/üstbilgi
Formheader Formüstbilgisi
Forms-Based Queries Form Tabanlı Sorgulamalar
Formula Formül
Formula Bar Formül Çubuğu
Formula Code Formül Kodu
Formula Reference Formul Referansı
Forum Manager Forum Yöneticisi
Forum Manager Approval Forum Yöneticisi Onayı
Forums Toplantılar
Forward (Başka Numaraya) Yönlendirmek
Forward Göndermek
Forward İleri
Forward Ileri Aktarmak
Forward İlet
Forward Iletmek
Forward and Right İleri Ve Sağa
Forward By E-Mail Elektronik Posta Ile Ilet
Forward Error Correction Gönderim Yönünde Hata Düzeltimi
Forward Error Correction Göndermede Hata Düzeltimi
Forward Path Ileri Yol
Forward Path Gain Ileri Yol Kazancı
Forward Shift Operator Ileri Kaydırma Işleci
Forward Signal Ileri Yönde Sinyal
Forward To İletilen Kişi
Forward Wave Ileri Yönde Dalga
Found A Solution Bir Çözüm Buldu
Four Dört
Four Digit Years Dört Haneli Yıllar
Four Headed Arrow Dört Başlı Ok
Four Quadrant Multiplier Dört Dördünlü Çarpıcı
Four Wire Channel Dört Telli Kanal
Four Wire Circuit Dört Telli Devre
Fourier Series Fourier Dizisi
Fourier Transform Fourier Dönüşümü
Four-Quadrant Multiplier Dört Dördünlü Çarpıcı
Fourth Dördüncü
Fourth-Generation Language (4gl)
Foxpro Database Foxpro Veritabanı
Fraction Kesir
Fraction And Radical Templates Kesir Ve Kök Şablonları
Fraction Bar Overhang Kesir Çizgisi Çıkıntısı
Fraction Bar Thickness Kesir Çizgisi Kalınlığı
Fractional Digit Kesir Basamağı
Fractional Moment Kesirli Moment
Fractional Widths Kesirli Genişlikler
Fractions (1/2) With Fraction Character (1/2) Kesirleri (1/2) Kesir Karakteri (1/2)
Ile
Fragment Bölümlenme
Fragmentation Parçalanma
Frame Çerçeve
Frame (Communication) Iletim Birimi
Frame Alignment Pattern Çerçeve Hizalama Örüntüsü
Frame Anchor Çerçeve Çapası
Frame Bit Çerçeve Biti
Frame Counts Çerçeve Sayısı
Frame Formatting Çerçeve Biçimlendir
Frame Indicator Çerçeve Göstergesi
Frame Move/size Çerçeve Taşı/boyutlandır
Frame Picture Resmi Çerçevele
Frame Position Çerçeve Konumu
Frame Positioning Çerçeve Konumlandırma
Frame Rate Çerçeve Hızı
Frame Relay Çerçeve Aktarıcı
Frame Relay Çerçeve Aktarım (Teknolojisi)
Frame Relay Çerçeve Iletimi (Aktarma)
Frame Sizing Çerçeve Boyutlandırma
Frame Slides Slaytları Çerçevele
Frame Type Çerçeve Türü
Framed Access Command Environment (Face)
Framework Iskelet
Framing Çerçeveleme
Free Boş
Free Boşalt
Free Erkin
Free Kullanıma Açık
Free Serbest
Free Ücretsiz
Free Call Ücretsiz Arama
Free Charge Serbest Yük
Free Electron Serbest Elektron
Free Field Serbest Alan
Free Field Delimitor Serbest Alan Sınırlayıcısı
Free Memory Boş Bellek
Free Motion Serbest Devinim
Free Of Charge Ücretsiz
Free Of Virus Virüssüz
Free Oscillation Serbest Salınım
Free Pages Exceeded Boş Sayfa Sayısı Aşıldı
Free Printer Memory Boş Yazıcı Belleği
Free Resources Boş Kaynaklar
Free Rotate Serbest Döndür
Free Software Ücretsiz Yazılım
Free Space Boş Alan
Free Space Boş Yer Boş Alan
Free Space Attenuation Boşlukta Zayıflama
Free Space Propagation Boşlukta Yayılım
Freecell Freecell
Freecell Options Freecell Seçenekleri
Freecell Statistics Freecell İstatistikleri
Freedom From Bias Error Of A Measuring Instrument Ölçme Aygıtının Yanlılık
Hatasızlığı
Freedom Of Speech Konuşma Özgürlüğü
Freeform Serbest Form
Freehand Serbest Çizim
Freehand Line Serbest Çizgi
Freehand Shape Serbest Şekil
Freehand Shape Tool Serbest Şekil Aracı
Freenets Kullanımı Ücretsiz Ağlar - Ücretsiznet'ler
Free-Nets Kullanımı Ücretsiz Ağlar - Ücretsiznet'ler
Free-Running Speed Denge Hızı
Freeware Kamuya Açık Yazılım
Freeware Ücretsiz Yazılım
Freeze Dondurmak
Freeze Column Sütunu Dondur
Freeze Frame Video Duruk Çerçeveli Video
Freeze Panes Parçaları Dondur
Freezecolumn Sütunudondur
French Fransızca
French (Belgian) Fransızca (Belçika)
French (Canadian) Fransızca (Kanada)
French (Luxembourg) Fransızca (Lüksemburg)
French (Standard) Fransızca (Standart)
French (Swiss) Fransızca (İsviçre)
French Canadian Fransızca (Kanada)
French Canadian Kanada Fransızcası
French Francs Fransız Frangı
Frequency Frekans
Frequency Sıklık
Frequency Agility Frekans Çevikliği
Frequency Agility Sıklık Çevikliği
Frequency Aliasing Distortion Spektral Örtüşme Bozulması
Frequency Aliasing Distortion Spektral Örtüşme Bozunumu
Frequency Assignment Frekans Tahsisi
Frequency Band Frekans Kuşağı
Frequency Band Sıklık Kuşağı
Frequency Bands Sıklık Bantları
Frequency Counter Frekans Sayacı
Frequency Counter Sıklık Sayacı
Frequency Distribution Frekans Dağılımı
Frequency Distribution Sıklık Dağılımı
Frequency Diversity Frekans Çeşitlemesi
Frequency Diversity Sıklık Çeşitlemesi
Frequency Division Frekans Bölüşümü
Frequency Division Sıklık Bölüşümlü
Frequency Division Multiple Access Frekans Bölüşümlü Çoklu Erişim
Frequency Division Multiple Access (Fdma) Sıklık Bölüşümlü Çoklu Erişim
Frequency Division Multiplexing (Fdm) Frekans Bölüşümlü Çoğullama
Frequency Division Multiplexing (Fdm) Sıklık Bölüşümlü Çoğullama
Frequency Domain Frekans Bölgesi
Frequency Domain Design Sıklık Bölgesi Tasarımı
Frequency Doubler Frekansı Ikiye Katlayan Devre
Frequency Downconverter Frekansı Aşağı Kaydırıcı
Frequency Hopping Frekans Hoplaması
Frequency Hopping Sıklık Hoplaması
Frequency Locking Frekans Kenetlemesi
Frequency Meter Frekansölçer
Frequency Meter Sıklıkölçer
Frequency Modulation (Fm) Frekans Kiplenimi
Frequency Modulation (Fm) Sıklık Kiplenimi
Frequency Range Frekans Erimi
Frequency Response Frekans Yanıtı
Frequency Response Sıklık Yanıtı
Frequency Response Characteristics Frekans Yanıtı Özellikleri
Frequency Selective Fading Seçici Sönümleme
Frequency Selective Fading Seçici Sönümlenme
Frequency Selectivity Frekans Seçiciliği
Frequency Selectivity Sıklık Seçiciliği
Frequency Shift Frekans Ötelemesi
Frequency Shift Keying (Fsk) Sayısal Frekans Kiplenimi
Frequency Shift Keying (Fsk) Sıklık Kaydırmalı Kiplenim
Frequency Stability Frekans Kararlılığı
Frequency Swing Uçtan Uca Frekans Değişimi
Frequency Upconverter Frekansı Yukarı Kaydırıcı
Frequently Asked Questions (Faq) Sıkça Sorulan Sorular (Sss)
Fresnel Region Fresnel Bölgesi
Fri Cum
Friction Sürtünme
Friday Cuma
Fridays Her Cuma
Friendly Name Kolay Ad
Fringe Area Girişim Alanı
From Başlangıç
From Çevrinin Yapıldığı Yer
From Gönderen
From İlk
From Kimden
From Yazan
From / To ...Dan / ...Ya
From Center Merkezden
From Corner Köşeden
From Edge Kenardan
From Edge Köşeden
From Edge Köşeden Uzaklık
From File Alınacak Dosya
From File Dosyadan
From Left Soldan
From Main Dictionary Only Sadece Asıl Sözlükten
From Program Group Eski Program Grubu
From Right Sağdan
From Template Şablondan
From Text Alındığı Metin
From Text Metinden
From Title Başlıktan
From Top Üstten
Front End Ön Uç
Front End Computer Ön Bilgisayar
Front End Processor (Fep) Ön Işlemci
Front Matter Ön Bölümler
Front Panel Ön Panel
Frontmost Window Is Minimized En Öndeki Simgeleşmiş Pencere
Frown Asık
F-Series Recommendations F-Serisi Tavsiyeler
Fuchsia Eflatun
Fuchsia Fuchsia
Fuchsia Fuşya
Fujitsu Fujitsu
Full Dolu
Full Tam
Full Tüm
Full Access Tam Erişim
Full Access Password Tam Erişim Parolası
Full Access Rights Tam Erişim Hakları
Full Adder Tam Toplayıcı
Full Automatic Tam Otomatik
Full Defragmentation (Both Files And Free Space) Tam Birleştirme (Dosyaları Ve
Boş Alanı)
Full Duplex Full Duplex
Full Duplex Communication Full Duplex Iletişim
Full Duplex Modem Full Duplex Modem
Full Frames (Uncompressed) Dolu Çerçeveler (Sıkıştırılmamış)
Full Justification Bloklama
Full Load Tam Yük
Full Load Speed Tam Yük Hızı
Full Menus Tam Menüler
Full Menus Tüm Menüler
Full Motion Video Tüm Devinimli Video
Full Name Tam Ad
Full Network Path Tam Ağ Yolu
Full Page Tam Sayfa
Full Page Of The Same Label Aynı Etiketten Tam Sayfa
Full Path Bütün Yol
Full Path Tam Yol
Full Pathname Tam Yol Adı
Full Pathname Tüm Yol Adı
Full Resolution Tam Çözünürlük
Full Resolution Tüm Çözünürlük
Full Save Tamamını Sakla
Full Screen Tam Ekran
Full Screen Tüm Ekran
Full Screen Application Tam Ekran Uygulaması
Full Screen Editing Tüm Ekran Kipinde Düzenleme
Full Screen Editing Tüm Ekranda Düzenleme
Full Screen Mode Tüm Ekran Kipi
Full Select (Sql) Tamseçim
Full Sheet Tam Sayfa
Full System Backup Tam Sistem Yedeği
Full Text Search Information Tüm Metin Arama Bilgisi
Full Variant Tam Değişke
Full Wave Rectifier Tam Dalgalı Doğrultucu
Full-Automatic Tam Otomatik
Fullbkup Tamsisyd
Full-Duplex Çift Yönlü
Full-Screen Tam Ekran
Full-Screen Tüm Ekran
Full-Screen Browser Tam Ekran Inceleyici
Full-Size Tam-Boyut
Full-Size Diagonal Fraction Tam Boyut Çapraz Kesir
Full-Size Vertical Fraction Tam Boyut Dikey Kesir
Fullword Tam Sözcük
Fullword Tümsözcük
Fullword Binary Ikili Tümsözcük
Fully Enclosed Tamamen Kapalı
Fully Qualified Domain Name (Fqdn) Tam Tanımlanmış Alan Adı
Function Fonksiyon
Function Görev Yapmak
Function Işlemek
Function Işlev
Function Category İşlev Kategorisi
Function Check Işlev Hatası
Function Generator Işlev Üreteci
Function Key Işlev Tuşu
Function Keyboard Işlev Klavyesi
Function Name İşlev Adı
Function Of A Real Variable Gerçek Işlev
Function Wizard İşlev Sihirbazı
Functional Işlevsel
Functional Işlevsi
Functional Block Işlevsel Öbek
Functional Chain Işlevsel Zincir
Functional Decomposition Diagram (Fdd)
Functional Diagram Işlevsel Şema
Functional Equation Işlevsel Denklem
Functional Unit Işlevsel Birim
Functional Unit Işlevsel Bölüm
Functional Unit Işlevsel Tesisler
Functionality Işlevsellik
Fundamental Temel
Fundamental Component Temel Bileşen
Fundamental Frequency Temel Frekans
Fundamental Frequency Temel Sıklık
Fundamental Harmonic Birinci Katsıklık
Fundamental Harmonic Temel Katsıklık
Fundamental Method Of Measurement Temel Ölçüm Yöntemi
Fundamental Mode Temel Kip
Funding Fonlama
Fuse Sigorta
Fuser Malfunction Isıtıcı Hatası
Fusion Kaynaşım
Fuzzify Bulanıklaştırma
Fuzzy Bulanık
Fuzzy Puslu
Fuzzy Logic Bulanık Mantık

G


G Graphics Quality G Grafik Kalitesi
Gain Kazanç
Gain Bandwidth Product Kazanç Bantgenişliği Çarpımı
Gain Margin Kazanç Payı
Gain Sensitivity Kazanç Duyarlılığı
Gallery Galeri
Galley View Galeri Görünümü
Galvanometer Miniakımölçer
Game Oyun
Game Number Oyun Numarası
Game Pad Oyun Yüzeyi
Game Port Oyun Bağlantı Noktası
Game Settings Oyun Ayarları
Game Software Bilgisayar Oyunları Yazılımı
Game Sounds Oyun Sesleri
Game Theory Oyun Kuramı
Gameport Joystick Eğlence Çubuğu
Gameport Joystick Oyun Bağlantı Noktası
Gamma (Lower Case) Gamma (Küçük Harf)
Gamma (Upper Case) Gamma (Büyük Harf)
Gamma Table Gamma Tablosu
Gap (Elektriksel) Boşalma Aralığı
Gap Aralık
Gap Boşluk
Gap Character Aralık Damgası (Yazı Işleme)
Gap Depth Boşluk Derinliği
Gap Width Boşluk Genişliği
Garbage Anlamsız Veri
Garbage Atık
Garbage Çöp
Garbage Byte Işe Yaramaz Bayt
Garbage File Karmakarışık Dosya
Garbled File Karmakarışık Dosya
Gas Benzin
Gas Doğal Gaz
Gas Blast Circuit Breaker Gaz Üflemeli Kesici
Gas Filled Tube Gazlı Tüp
Gas Plasma Screen Gaz Plazmalı Ekran
Gas-Blast Circuit Gaz Üflemeli Kesici
Gate Geçit
Gate Array Geçit Dizilimi
Gate Pulse Geçit Darbesi
Gate Width Geçit Sinyal Süresi
Gateway Ağ Geçidi
Gateway Geçit
Gateway Programs Geçit Bilgisayarı Programları
Gateway Protocol Ağ Geçit Protokolu
Gateway Scripts Geçit Bilgisayarı Programcıkları
Gateways Geçit Bilgisayarları
Gather Toplamak
Gating Pulse Geçitleme Darbesi
Gating Signal Geçitleme Sinyali
Gauge Mastar
Gauge Ölçü
Gauge Pressure Göreli Basınç
Gauge Stick Ölçme Çubuğu
Gauge Tube Ölçme Borusu
Gauging Of A Measuring Instrument Ölçme Aygıtının Mastarlanması
Gcr Grup Kodlu Kayıt
Gem Image Gem Görüntüsü
General Genel
General Access Denied Error Genel Erişim Kabul Edilmeme Hatası
General Availability Hazır Olma Tarihi
General Date Genel Tarih
General Error! Genel Hata!
General Failure Genel Hata
General Midi Instrument Genel Midi Gereci
General Network Error Genel Ağ Hatası
General Number Genel Sayı
General Options Genel Seçenekler
General Purpose Genel Amaçlı
General Purpose Computer Genel Amaçlı Bilgisayar
General Purpose Control Genel Amaçlı Denetim
General Search Genel Arama
General Solution Genel Çözüm
General Switch Genel Anahtar
Generalized Genelleşmiş
Generalized Function Genelleştirilmiş Işlev
Generalized Inverse Genelleşmiş Evrik
Generally Faster Printing Genelde Daha Hızlı Yazdırma
Generally Slower Printing Genelde Daha Yavaş Yazdırma
General-Purpose Library Genel Amaçlı Kitaplık
Generate Oluşturmak
Generate Üretmek
Generate Report Rapor Üret
Generate Setup Script Kurma Komut Dosyası Oluştur
Generated Text (Computer) Sistemin Oluşturduğu Metin
Generation Kuşak
Generation Üretim
Generator Üreteç
Generator Program Üretici Izlence
Generator Program Üretici Program
Generic Generic
Generic Soysal
Generic Soyuna Özgü
Generic Üreysel
Generic Genel Özellikleri Olan
Generic - Cms Drive Soysal - Cms Sürücüsü
Generic / Text Only Soysal / Salt Metin
Generic Error Soysal Hata
Generic Font Name Soysal Yazıtipi Ismi
Generic Installer Error Soysal Yükleyici Hatası
Generic Irda Compatible Device Soysal Irda Uyumlu Aygıt
Generic Model Soysal Model
Generic Modem Drivers Soysal Modem Sürücüleri
Generic Search Soysal Arama
Generic Term Soysal Terim
Generic Term Üreysel Terim
Generic.Cpe Soysal.Cpe
Geneva Genova
Genre Tarz
Geodesic Kesel
Geographic Domain Names Coğrafi Alan Adları
Geographic Locations Coğrafi Bölgeler
Geographical Numbering Coğrafi Numaralandırma
Geomean Geoort
Geometric Mean Geometrik Ortalama
Geometry Type Geometri Türü
Geoset Harita
Geoset Manager Harita Yöneticisi
Geoset To Edit Düzenlenecek Harita
Geostationary Satellite Yerdurağan Uydu
Geosynchronous Orbit Yere Eşzamanlı Yörünge
German Almanca
German (Austrian) Almanca (Avusturya)
German (Ibm) Almanca (Ibm)
German (Liechtenstein) Almanca (Liechtenstein)
German (Luxembourg) Almanca (Lüksemburg)
German (Standard) Almanca (Standart)
German (Swiss) Almanca (İsviçre)
German Mark Alman Markı
Germany Almanya
Gesture Jest
Get Almak
Get Colors Renkleri Al
Get Connected Bağlanın
Get Data Veri Al
Get Details Ayrıntıları Al
Get Dir Path Dizin Yolunu Al
Get File Attributes Dosya Özniteliklerini Al
Get Help Yardım Al
Get Info Bilgiver
Get Information About The Custom Lists Özel Listelerden Bilgi Al
Get Memory Allocator Failure Bellek Ayırıcı Alma Hatası
Get More Done Daha Fazla Üretkenlik
Get Privileges Ayrıcalıkları Ildir
Get Volume Stats Birim Durumunu Al
Gft Daylight Time Yft Yaz Saati
Gft Standard Time Yft Standart Saati
Ghost Hayalet
Ghost Yankı Imgesi
Ghost Line Hayalet Çizgi
Gif Grafik Alışveriş Biçimi
Giga (1024*1024*1024 = 1,073,741,824) (G)
Gigabyte (Gb) Gigabayt
Giveaways Eşantiyonlar
Glass Box Model Beyaz Kutu Modeli
Global Genel
Global Küresel
Global (Available To All Documents) Genel (Tüm Belgelerde Kullanılabilir)
Global Backup Genel Yedekleme
Global Character Değiştirilebilir Damga
Global Character Joker
Global Communication Küresel Iletişim
Global File Name Character Genel Kütük Adı Karakteri
Global Key Assignments Genel Tuş Atamaları
Global Macro Genel Makro
Global Macros And Glossaries Genel Makrolar Ve Kavram Dizinleri
Global Name Evrensel Ad
Global Network Navigator (Gnn) Küresel Ağ Gezgini
Global Positioning Satellite (Gps) Küresel Konum Uydusu
Global Positioning Satellite (Gps) Küresel Yer Bildirim Uydusu
Global Protection Genel Koruma
Global Replace Genel Değiştirme
Global Satellite Messaging (Gsm)
Global Search Bütünsel Arama
Global Search Genel Arama
Global Settings Genel Ayarlar
Global Symbol Genel Sembol
Global Templates And Add-Ins Genel Şablonlar Ve İçine-Ekleler
Global Variable Evrensel Değişken
Globe Icon Küre Simgesi
Glossary Kavram Dizini
Glossary Kavramlar Dizini
Glossary Otomatıkdüzelt
Glossary Özel Sözlük
Glossary Terimler Sözlüğü
Glossary Entry Kavramlar Dizini Girdisi
Glossary Entry Terimler Sözlüğü Maddesi
Glossary Item Kavramlar Dizini Öğesi
Glossary Keyword Terimler Sözlüğü Anahar Sözcüğü
Glossary List Küçük Sözlük
Glossary List Lugatçe
Glossary List Sözcük Listesi
Glossary Name Kavramlar Dizini Adı
Glossy Parlak
Glossy (Extra Dry Time) Parlak (Fazladan Kurutma Süresi)
Glow Discharge Akkor Boşalma
Gls. Söz.
Glyph Glif
Gmt Daylight Time Gmt Yaz Saati
Gmt Standard Time Gmt Standart Saati
Gnn Küresel Ağ Gezgini
Go Back (Keyname) Gerı Gıt
Go To Git
Go To A Different Folder Farklı Bir Klasöre Git
Go To Annotation Ek Açıklamaya Git
Go To Bookmark Gidilecek Yer İmi
Go To Dialog Git
Go To Endnote Sonnota Git
Go To Field Alana Git
Go To Footnote Dipnota Git
Go To Hidden Slide Gizli Slayda Git
Go To Page Gidilecek Sayfa
Go To Property Özelliğe Git
Go To Record Kayıda Git
Go To Service Hizmete Git
Go To Slide Slayda Git
Go To Special Özel Git
Go To That Slide O Slayda Git
Go To What Gidilecek Yer
Go Word Gidiş Sözcüğü
Go Word Git Sözcüğü
Go-Ahead Ilerlemek
Goal Seek Hedef Ara
Goal Seek Status Hedef Arama Durumu
Gold Altın
Gold Altın Sarısı
Gold Weave Altın Örgü
Goodnes Of Fit Uyum Derecesi
Goodnes Of Fit Uyum Iyiliği
Goto Dallanma
Goto Git
Goto Procedure Yönteme Git
Goto Special Özele Git
Gotobutton Gıtdüğmesı
Gotobutton Destination Displaytext Gıtdüğmesı Hedef Görünümmetni
Gotocontrol Denetimegit
Gotopage Sayfayagit
Gotorecord Kayıdagit
Gov Domain Gov Devlet Etki Alanı
Government Hükümet
Grab Kavramak
Grab Tutmak
Graceful Degradation Dereceli Bozulma
Graceful Degradation Dereceli Kötüleşme
Gradation Dereceleme
Gradation Geçişme
Gradation Karartı Ölçeği
Grade Derece
Grade Level Sözvarlığı Düzeyi
Grade Of Service (Gos) Hizmet Niteliği
Gradient Bayır
Gradient Gradyan
Graduated Derecelendirilmiş
Graduated Symbol Derecelendirilmiş Simge
Graduated Symbol Options Derecelendirilmiş Simge Seçenekleri
Grain Tane
Grammar Dil Bilgisi
Grammar Dilbilgisi
Grammar Checker Dil Bilgisi Kılavuzu
Grammar File Dilbilgisi Dosyası
Grams Gram
Gram's Determinant Gram Belirteni
Grand Average Genel Ortalama
Grand Count Genel Sayı
Grand Max Genel En Büyük
Grand Min Genel En Küçük
Grand Product Genel Çarpım
Grand Stddev Genel Stdsapma
Grand Stddevp Genel Stdsapmas
Grand Total Genel Toplam
Grand Totals For Columns Sütunlar Için Genel Toplam
Grand Totals For Rows Satırlar Için Genel Toplam
Grand Var Genel Var
Grand Varp Genel Vars
Granite Granit
Grant Information Bağış Bilgileri
Granular Tanecikli
Granularity (Ortalama) Öğe Boyu
Granularity Öğe Boyu
Granule Tanecik
Graph Grafik
Graph Colors Follow Grafik Renkleri
Graph Of A Network Devrenin Çizgesi
Graphic Grafik
Graphic Animation Grafik Canlandırma
Graphic Character Grafik Damga
Graphic Character Grafik Karakter
Graphic Display Device Grafik Ekran
Graphic Editor Grafik Düzenleyici
Graphic Filters Grafik Süzgeçleri
Graphic Images Grafiksel Imgeler
Graphic Interchange Format (Gif) Grafik Alışveriş Biçimi
Graphic Newsreaders Grafik Tabanlı Ağ Haberleri Okuyucuları
Graphic Object Grafik Nesnesi
Graphic Symbol Grafik Simge
Graphic Terminal Grafik Uçbirim
Graphical Browsers Grafik İnceleyiciler
Graphical Interface Çizimsel Arabirim
Graphical Interface Grafiksel Arabirim
Graphical User Interface (Gui) Çizimsel Kullanıcı Arabirimi
Graphical User Interface (Gui) Grafik Kullanıcı Arabağı
Graphical User Interface (Gui) Grafik Kullanıcı Arabirimi
Graphical User Interface (Gui) Grafik Kullanıcı Arayüzü
Graphical User Interface (Gui) Grafiksel Kullanıcı Arabirimi (Gka)
Graphics Çizeylem
Graphics Çizim
Graphics Grafik
Graphics Grafik Tekniği
Graphics Capable Grafik Gösterebilen
Graphics Capable Workstation Grafik Gösterebilen Iş Istasyonu
Graphics Card Grafik Kartı
Graphics Conversions Çizim / Grafik Dönüştürümleri
Graphics Data Display Management (Gddm) Grafik Veri Görüntüleme Yönetim Programı
Graphics Data File Grafik Veri Kütüğü
Graphics Data File (Gdf) Çizim Veri Kütüğü
Graphics Data Format (Gdf) File Çizim Veri Biçim Kütüğü
Graphics Hierarchy Çizim Sıradüzeni
Graphics Mode Çizim Kipi
Graphics Mode Grafik Kipi
Graphics Options Grafik Seçenekleri
Graphics Primitive Çizim Temel Öğesi
Graphics Primitive Grafik Temel Öğesi
Graphics Resolution Çizim Netliği
Graphics Resolution Grafik Çözünürlüğü
Graphics Segment Çizim Parçası
Graphics Station Grafik Bilgisayarı
Graphics Symbol Set Çizim Simge Takımı
Graphics Symbol Set Grafik Simge Takımı
Graphics Text Çizimsel Metin
Graphics Text Grafik Metni
Graphics Window Çizim Penceresi
Graphics Window Grafik Penceresi
Graphics Workstation Grafik Iş Istasyonu
Grave Yavaş
Gravis Analog Joystick Gravis Örneksel Oyun Çubuğu
Gravis Analog Pro Joystick Gravis Örneksel Pro Oyun Çubuğu
Gravis Gamepad Gravis Oyun Yüzeyi
Gravis Max Installation Gravis Max Yüklemesi
Gravis Ultrasound Setup Gravis Ultrasound Kur
Gray Gri
Gray Silik
Gray Silikleştirmek
Gray Level Gri Düzeyi
Gray Scale Gri Ölçek
Gray Shading Gri Tonlama
Gray Tone Image Gri Tonlamalı Imge
Gray With White Fill Beyaz Dolgulu Gri
Grayed Silikleştirilmiş
Graying Silikleşme
Grayscale Gri Ton
Grayscale Gri Tonlama
Gray-Scale Image Gri Ölçekli Resim
Grayscale Options Gri Tonlama Seçenekleri
Greater Than Büyük
Greater Than Büyüktür
Greater Than Or Equal Büyük Veya Eşit
Greater Than Or Equal To Büyük Veya Eşittir
Greater Than Or Equal To Büyük-Eşittir
Greek Yunan
Greek Yunanca
Greek Characters (Lowercase) Yunan Harfleri (Küçük Harf)
Greek Characters (Uppercase) Yunan Harfleri (Büyük Harf)
Greek Language Support Yunanca Dil Desteği
Greek Latin Yunan Latincesi
Greek/symbol Yunan/simge
Green Yeşil
Green Marble Yeşil Mermer
Greenwich Daylight Time Greenwich Yaz Saati
Greenwich Standard Time Greenwich Standart Saati
Grey Gri
Grid İzgara
Grid Kılavuz
Grid Lines Kılavuz Çizgileri
Grid Sampling İzgara Örneklemesi
Grid Settings Izgara Ayarları
Grid Settings Kılavuz Ayarları
Grid X X Kılavuzu
Grid Y Y Kılavuzu
Gridholder Kılavuztutucu
Gridline Kılavuzçizgi
Gridline and Heading Color Kılavuz Çizgi Ve Başlık Rengi
Gridline Behavior Kılavuz Çizgileri Davranışı
Gridline Color Kılavuz Çizgileri Rengi
Gridline Effect Kılavuz Çizgileri Etkisi
Gridlines Izgara (Çizgileri)
Gridlines Kılavuz
Gridlines Kılavuz Çizgileri
Gridlines Kilavuz_çızgılerı
Gridlock İzgara Sakla
Gripper Yakalayıcı (Robot)
Groceries Yiyecek
Gross Brüt
Gross Kaba
Gross Income Brüt Gelir
Ground Taban
Ground Temellendirmek
Ground Toprak
Ground Topraklamak
Ground Yer
Ground Air Communications Yer-Hava Iletişimi
Ground Air Guided Missile Yerden Havaya Güdümlü Füze
Ground Clutter Yerden Parazit Yankılar
Ground Fault Toprak Arızası
Ground Mapping Üzerinde Uçulan Yörenin Haritası
Ground Radar Yer Radarı
Ground State Taban Durumu
Ground State Taban Hali
Ground Station Yer Istasyonu
Ground Truth Kesin Referans
Ground Wave Yer Dalgası
Grounding Topraklama
Group Grup
Group Grupla
Group Gruplandır
Group Küme
Group Address Grup Adresi
Group And Outline Grupla Ve Seviyelendir
Group Box Grup Kutusu
Group By Grupla
Group Carrier Grup Taşıyıcı
Group Communication Grup Içi Iletişimi
Group Edit Grup Düzeni
Group Edit Grup Düzenle
Group Edit Mode Grup Düzen Kipi
Group Error Grup Hatası
Group File Grup Dosyası
Group File Error Grup Dosyası Hatası
Group Footer Grup Altbilgisi
Group Header Grup Üstbilgisi
Group Interval Grup Sıklığı
Group Level Grup Düzeyi
Group License Information Grup Lisansı Bilgisi
Group Members Grup Üyeleri
Group Membership Grup Üyeliği
Group Objects Nesneleri Grupla
Group On Grupla
Group Order Grup Düzeni
Group Policies Grup Ilkeleri
Group Priority Grup Önceliği
Group Properties Grup Özellikleri
Group Properties Error Grup Özellikleri Hatası
Group Separator (Ascii Character) (Gs) Grup Ayırıcısı Karakteri
Group Velocity Grup Hızı
Group/user Management Grup/kullanıcı Yönetimi
Group/user Name Grup/kullanıcı Adı
Groupfooter Grupaltbilgisi
Groupheader Grupüstbilgisi
Grouping Gruplama
Grouping Öbekleme
Grouping Symbol Gruplandırma Simgesi
Groups/users Gruplar/kullanıcılar
Groups/users To Notify Bildirilecek Gruplar/kullanıcılar
Grow Selection Seçimi Büyült
Growth Büyüme
Growth Büyüyen
Growth Curve Büyüme Eğrisi
Growth Trend Gelişme Eğilimi
Grp Keep Together Grubu Birlikte Tut
G-Series Recommendations G-Serisi Tavsiyeler
Guard Band Koruma Bandı
Guess Tahmin Et
Guest Konuk
Guest File System Konuk Dosya Sistemi
Guest Machine Konuk Bilgisayar
Guest Machine Konuk Makine
Gui Grafik Kullanıcı Arayüzü
Gui Setup Gka Kurulum
Gui Word Processing Gka'lı Sözcük İşlemci
Guidance Yol Gösterme
Guide Kılavuz
Guide Rehber
Guided Aircraft Missile Güdümlü Uçak Füzesi
Guided Wave Kılavuzlu Dalga
Guideline Kılavuz
Guideline Kılavuz Kural
Guideline Kural
Guideline Yolgösterim
Guideline Yönerge
Guides Kılavuzlar
Gutter Cilt Payı
Gutter Kolon Arası
Gutter Margin Cilt Pay Boşluğu
Gyration Fırdolanım

H


H S
H Bar H Çubuk
Hack Hack
Hacker Bilgisayar Hastası
Hacker Bilgisayar Korsanı
Hair İpince
Hair Cross Artı Imleci
Hairline İnce Çizgi
Halation Hale
Halation Hale Oluşumu
Half Adder Yarı Toplayıcı
Half Adjust Yuvarlamak
Half Duplex Yarı Çift Yönlü
Half Sheet Yarım Sayfa
Half Wave Rectifier Yarım Dalgalı Doğrultucu
Half-Duplex Yarı Çift Yönlü
Half-Justify Yanaştırma
Halftoning Yarı Tonlama
Halftoning Method Yarı Tonlama Yöntemi
Half-Wave Rectifier Yarım Dalgalı Doğrultucu
Halfword Yarım Sözcük
Halfword Yarımsözcük
Halt Dur
Halt Durma
Halt Duruş
Hamming Distance Hamming Uzaklığı
Hand Annotation El Yazısı
Handle Dosya Aracı
Handle Işleyici
Handle Tanıtıcı (Değer)
Handle Tutaç
Handle Tutamak
Handler Işleyici
Handler Kotarıcı
Handling Işleme
Handling Kotarma
Handout Background Dinleyici Kopyası Artalanı
Handout Color Scheme Dinleyici Kopyası Renk Grubu
Handout Master Asıl Dinleyici Kopyası
Handout Master Layout Asıl Dinleyici Kopyası Düzeni
Handover El Değiştirme
Hand-Over El Değiştirme
Hands On Activity Uygulamalı Alıştırma
Hands On Training Pratik Eğitim
Handset Ahize
Handset Elaygıtı
Handset Eltakımı
Handsfree El Bağlantısız
Handsfree Elsiz
Handshake Anlaşma
Handshake Options Elsıkışma Seçenekleri
Handshake Protocol Tokalaşma Protokolu
Handshaking Anlaşma
Handshaking Elsıkışma
Handshaking Tokalaşma
Handshaking Procedure Tokalaşma Yordamı
Handwriting El Yazısı
Handwriting Recognition Elyazısı Tanıma
Handwriting Support Elyazısı Desteği
Hang Up Kapat
Hang Up Now Şimdi Kapat
Hanging Asılı
Hanging Indent Asılı Girinti
Hanging Indent Girintili Içerleklik
Hanging Indentation Asıl Paragraf
Hard Card Sabit Disk Için Kart
Hard Column Break Değişmez Sütun Sonu
Hard Copy Basılı Kopya
Hard Copy Reference Basılı Kopya Referansı
Hard Crash Onulmaz Arıza
Hard Crash Örseleyen Çöküm
Hard Decision Sıfır-Bir Kararı
Hard Disk Sabit Disk
Hard Disk Controller Sabit Disk Denetleyicisi
Hard Disk Drive (Hdd) Sabit Disk Sürücü
Hard Drive Sabit Disk
Hard Drive Sabit Sürücü
Hard Error Onulmaz Hata
Hard Hyphen Istenen Kısa Çizgi
Hard Io Error Donanım Gç Hatası
Hard Limiter Katı Kırpıcı
Hard Limiter Kesin Kırpıcı
Hard Page Break Değişmez Sayfa Sonu
Hard Page Break Istenen Sayfa Sonu
Hard Sector Fiziksel Kesim
Hard Sectored Fiziksel Olarak Kesimlenmiş
Hard Space Istenen Boşluk
Hard Stop Anında Durdurma
Hard Wired Logic Donanım Mantığı
Hardware Donanım
Hardware (Rts/cts) Donanım (Rts/cts)
Hardware Acceleration Donanım Ivmesi
Hardware Character Donanım Karakteri
Hardware Check Donanım Arızası
Hardware Compatibility Donanım Bağdaşırlığı
Hardware Controlled Donanımla Denetlenen
Hardware Description Language Donanım Tasarım Dili
Hardware Design Language Donanım Tasarım Dili
Hardware Detection Donanım Algılaması
Hardware Encryption Donanımla Kriptolama
Hardware Error Donanım Hatası
Hardware Failure Donanım Hatası
Hardware Installation Wizard Error Donanım Kurma Sihirbazı Hatası
Hardware Layer Donanım Katmanı
Hardware Monitor Donanım Gözleyici
Hardware Profiles Donanım Profilleri
Hardware Requirements Donanım Gereksinimleri
Hardware Requirements Donanım Isterleri
Hardware Security Donanım Güvenliği
Hardware Type Donanım Türü
Hardware Using The Setting Donanımın Kullandığı Ayar
Hardware Version Donanım Sürümü
Hardware Virus Donanım Virüsü
Hardwired Fiziksel Bağlantılı
Hardwired Logic Fiziksel Bağlantılı Mantık
Hard-Wired Logic Donanım Mantığı
Harmean Harort
Harmonic Harmonik
Harmonic Katsıklık
Harmonic Katsıklık Bileşeni
Harmonic Uyumcul
Harmonic Analyzer Dalga Çözümleyici
Harmonic Content Katsıklık Içeriği
Harmonic Distortion Katsıklık Bozunumu
Harmonic Motion Uyumcul Devinim
Harmonic Suppression Katsıklık Bileşenlerini Bastırma
Harpoon 2 Harpoon 2
Harvard Chart Harvard Çizelgesi
Harvard Presentation Harvard Sunusu
Harvest Harvest (Internet'te Arama Yapan Program)
Has Field Names Alan Adları Var
Hash Coding Hesaba Dayalı Adresleme
Hash Total Denetim Toplamı
Hashing Hesaba Dayalı Adresleme
Hat Şapka
Hate Mail Kınama Mektubu
Haven't Decided Henüz Karar Vermedim
Hawaiian Daylight Time Hawaii Yaz Saati
Hawaiian Standard Time Hawaii Standart Saati
Hd Backup Sd Yedekleme
Hd Sc Setup Sd Sc Kur
Head Kafa
Head Crash Kafa Arızası
Head Length Uç Uzunluğu
Head Per Track Disk Devinimsiz Kafalı Teker
Head Pressure Differential Düşü
Head Style Uç Stili
Head Switching Kafa Değiştirme
Head Width Uç Genişliği
Headend Kablo Başı
Headend Unit Kablo Başı
Header Başlık
Header Sayfa Başlığı
Header Üstbilgi
Header And Footer Üstbilgi Ve Altbilgi
Header Area Üstbilgi Alanı
Header Footer Edit Window Üstbilgi Ve Altbilgi Düzenleme Penceresi
Header Label Başlık Etiketi
Header Label Önetiket
Header Options Üstbilgi Seçenekleri
Header Page Üstbilgi Sayfası
Header Paragraph Üstbilgi Paragrafı
Header Record Başlık Kayıdı
Header Record Ilk Kayıt
Header Record Delimiters Üstbilgi Kaydı Sınırlayıcıları
Header Row Başlık Satırı Var
Header Row Üstbilgi Satırı Var
Header Sample Üstbilgi Örneği
Header Source Üstbilgi Kaynağı
Header Tag Başlık Imi
Header/footer Üstbilgi/altbilgi
Header/footer Pane Üstbilgi/altbilgi Penceresi
Headers And Footers Üstbilgiler Ve Altbilgiler
Heading Başlık
Heading 1 - 9 (Style) Başlık 1-9 (Biçem)
Heading Letter Başlık Harfi
Heading Level Başlık Düzeyi
Heading Level Style Başlık Düzeyi Biçemi
Heading Number Başlık Numarası
Heading Numbering Başlık Numaralandırma
Heading Paragraph Başlık Paragrafı
Heading Rows Başlık Satırları
Heading Separator Başlık Ayırıcısı
Heading Style(S) Başlık Biçemleri
Heading Text Başlık Metni
Head-Per-Track Disk Devinimsiz Kafalı Teker
Headphone Kulaklık
Headphone Jack Kulaklık Çıkışı
Headphones Telefon Kaskı
Headset Kulaklıklı (Telefon)
Heap Alt Yığın
Heart Kupa
Hearts Hearts
Hearts Network Hearts Ağı
Hearts Options Hearts Seçenekleri
Heat İsı
Heat Fixing İsıl Kaynaşma
Heat Sink İsı Alıcı
Heaviside Step Birim Basamak
Heavy Ağır
Heavy Kopkoyu
Heavy Koyu
Hebrew İbranice
Height Yükseklik
Height Control Yükseklik Kontrolü
Height Gain Yükseklik Kazancı
Helical Bourdon Spring Sarmal Bourdon Yayı
Helical Spring Sarmal Yay
Help Açıklama
Help Bilgi
Help Yardım
Help Button Yardım Düğmesi
Help Contents Yardım İçerikleri
Help Context Id Yardım İçeriği Kimliği
Help Context Id Yardım İçerik Numarası
Help Desk Yardım Masası
Help Desk Operator Yardım Masası Sorumlusu
Help Details Yardım Ayrıntıları
Help Dialog Yardım İletişim Kutusu
Help File Yardım Dosyası
Help File Name Yardım Dosyası Adı
Help Finder Yardım Bulucu
Help For Help Yardım Kullanımı
Help For Lotus 1-2-3 Users Lotus 1-2-3 Kullanıcıları Için Yardım
Help For Wordperfect Users Wordperfect Yardımı
Help For Wordperfect Users Wordperfect Yardımını Kullan
Help Function Yardım Işlevi
Help Index Yardım Dizini
Help Information Yardım Bilgisi
Help Level Yardım Düzeyi
Help Menu Yardım Menüsü
Help On Keyboard Klavye Yardımı
Help On Keyword Anahtar Sözcük Yardımı
Help On Mousekeys Fare Tuşları Için Yardım
Help On Slowkeys And Bouncekeys Yavaş Tuşlar Ve Sıçrama Tuşları Için Yardım
Help On Stickykeys Yapışkan Tuşlar Için Yardım
Help On Using Help Yardım Kullanma Için Yardım
Help Options Yardım Seçenekleri
Help Screen Yardım Ekranı
Help Search Yardım Ara
Help Select Yardım Seç
Help Text Yardım Metni
Help Topics Yardım Konuları
Help Type Yardım Türü
Helper Applications Yardım Uygulamaları
Helponinterface Arabirimyardımı
Helponkeyword Anahtarsözcükyardımı
Helv Helv
Here Syndrome Buraya Tıkla Hastalığı
Hermitian Matrix Eşlenik Bakışımlı Matris
Hermitian Matrix Hermit Matris
Hertz (Hz)
Heterogeneity Çoktürellik
Heterogeneous Computer Network Farklı Bilgisayarlar Ağı
Heterogeneous Network Çoktürel Ağ
Heuristic Buluşsal
Heuristic Routing Buluşsal Yol Atama
Heuristic Search Buluşsal Arama
Hewlett-Packard (Hp)
Hex Onaltılı
Hex Onaltılık
Hexadecimal Onaltılı
Hexadecimal Digit Onaltılı Sayamak
Hexadecimal Notation Onaltılı Gösterim
Hexadecimal Number System Onaltılı Sayı Dizgesi
Hexadecimal Number System Onaltılı Sayı Sistemi
Hexagonal Lattice Altıgenel Örgü
Hidden Gizlenmiş
Hidden Gizli
Hidden Saklı
Hidden File Saklı Kütük
Hidden Files Gizli Dosyalar
Hidden Layer Saklı Katman
Hidden Markov Model (Hmm) Saklı Markov Modeli
Hidden Objects Gizli Nesneler
Hidden Slides Gizli Slayt Sayısı
Hidden Slides Gizli Slayt
Hidden Text Gizli Metin
Hide Gizle
Hide Gizleme
Hide Access Control Page Erişim Denetim Masasını Gizle
Hide All Tümünü Gizle
Hide All Items On Desktop Masaüstü'ndeki Tüm Öğeleri Gizle
Hide Appearance Page Görünüm Sayfasını Gizle
Hide Background Page Zemin Sayfasını Gizle
Hide Boundaries Sınırları Gizle
Hide Box Kutu Gizle
Hide Branch Şube Gizle
Hide Celltips / Display Celltips Hücre İpuçlarını Gizle / Göster
Hide Change Passwords Page Parola Değiştir Sayfasını Gizle
Hide Clipboard Panoyu Gizle
Hide Columns Sütunları Gizle
Hide Cursor İmleci Gizle
Hide Detail Ayrıntı Gizle
Hide Device Manager Page Aygıt Yöneticisi Sayfasını Gizle
Hide Drives In 'My Computer' 'Bilgisayarım' Içindeki Sürücüleri Gizle
Hide Duplicates Yinelenenleri Gizle
Hide Fax Queue Viewer Faks Kuyruk Görüntüleyicisini Gizle
Hide Fax Status Faks Durumunu Gizle
Hide File System Button Dosya Sistemi Düğmesini Gizle
Hide Files Of These Types Bu Tür Dosyaları Gizle
Hide Filter Tab On Main Window Ana Penceredeki Sekmeyi Gizle
Hide Footer Altlığı Gizle
Hide General And Details Pages Genel Ve Ayrıntılar Sayfalarını Gizle
Hide Hardware Profiles Page Donanım Profilleri Sayfasını Gizle
Hide Header Başlığı Gizle
Hide Host Drive Ana Sürücüyü Gizle
Hide Host Drive X: Ana Sürücü X:
Hide Identification Page Kimlik Sayfasını Gizle
Hide Items Öğeleri Gizle
Hide Log Günlüğü Gizle
Hide Marks İmleri Gizle
Hide Network Neighborhood Ağ Komşuları'nı Gizle
Hide Page Breaks Sayfa Sonlarını Gizle
Hide Picture Resim Gizle
Hide Pointer And Button İşaretçiyi Ve Düğmeyi Gizle
Hide Pointer And Button Always İşaretçiyi Ve Düğmeyi Her Zaman Gizle
Hide Query Sorgu Gizle
Hide Remote Administration Page Uzaktan Yönetim Sayfasını Gizle
Hide Ruler Cetveli Gizle
Hide Ruler Lines Cetvel Çizglerini Gizle
Hide Rulers Cetvelleri Gizle
Hide Screen Saver Page Ekran Koruyucu Sayfasını Gizle
Hide Settings Page Ayarlar Sayfasını Gizle
Hide Share Passwords With Asterisks Paylaşım Parolalarını Yıldız Imi Ile Gizle
Hide Size Boyutu Gizle
Hide Slide Slayt Gizle
Hide Spelling Errors In Current Document Geçerli Belgede Yazım Hatalarını Gizle
Hide Start Menu Subfolders Başlat Menüsü Altdizinlerini Gizle
Hide Tab Ruler Tab Duraklarını Gile
Hide Table Tablo Gizle
Hide This Drive Bu Sürücüyü Gizle
Hide This Host Drive Bu Ana Sürücüyü Gizle
Hide Tips İpuçlarını Gizle
Hide Title Bar Başlık Çubuğunu Gizle
Hide User Log Kullanıcı Günlüğünü Gizle
Hide User Profiles Page Kullanıcı Profilleri Sayfasını Gizle
Hide Variations (Bold, Italic, Etc.) Değişimleri Gizle (Koyu, İtalik, Vs.)
Hide Virtual Memory Button Sanal Bellek Düğmesini Gizle
Hide While Not Playing Yürütülmezken Gizle
Hidecolumns Sütunlarıgizle
Hidetable Tablogizle
Hierarchical Sıradüzenli Sıradüzensel
Hierarchical Abstraction Sıradüzensel Soyutlama
Hierarchical Database Sıradüzenli Veritabanı
Hierarchical Database Sıradüzensel Veritabanı
Hierarchical Decomposition Sıradüzensel Ayrıştırma
Hierarchical File System Sıradüzensel Dosya Sistemi
Hierarchical Filtering Sıradüzensel Süzgeçleme
Hierarchical Network Sıradüzensel Ağ
Hierarchical Routing Sıradüzensel Yol Atama
Hierarchical Selection Sırasal Seçim
Hierarchical Structure Sıradüzensel Yapı
Hierarchy Hiyerarşi
Hierarchy Sıradüzen
Hierarchy Sıradüzeni
High Yüksek
High (More Than 12) Yüksek (12'den Fazla)
High Capacity (Hc)
High Capacity Input Yüksek Sığalı Giriş
High Capacity Output Yüksek Sığalı Çıkış
High Color (16 Bit) Yüksek Renk (16 Bit)
High Contention Yoğun Çekişme
High Contrast Yüksek Karşıtlık
High Contrast Yüksek Kontrastlı
High Contrast Black Yüksek Karşıtlık Siyah
High Contrast Black (Extra Large) Yüksek Karşıtlık Siyah (Çok Geniş)
High Contrast Black (Large) Yüksek Karşıtlık Siyah (Geniş)
High Contrast Color Scheme Yüksek Karşıtlık Renk Düzeni
High Contrast White Yüksek Karşıtlık Beyaz
High Contrast White (Extra Large) Yüksek Karşıtlık Beyaz (Çok Geniş)
High Contrast White (Large) Yüksek Karşıtlık Beyaz (Geniş)
High Definition Television (Hdtv) Yüksek Tanımlı Televizyon
High Density (Hd) Yüksek Yoğunlukta
High Density Floppy Disk Yüksek Yoğunluklu Disket
High End Üst Uç
High Level Language Üst Düzey Dil
High Level Language Yüksek Düzeyli Dil
High Level Protocol Üst Düzey Protokol
High Level Protocol Yüksek Düzeyli Protokol
High Level Representation Üst Düzey Gösterim
High Low Action Alçak Yüksek Eylem
High Memory Üst Bellek
High Memory Area (Hma) Üst Bellek Alanı
High Pass Filter Yüksek Geçiren Süzgeç
High Pass Process Yüksek Geçen Süreç
High Performance File System Yüksek Performanslı Dosya Sistemi
High Resolution Yüksek Çözünürlük
High Scores Yüksek Skorlar
High Speed Memory Yüksek Hızda Bellek
High Speed Memory Yüksek Hızlı Bellek
Highcontrast Yüksek Karşıtlık
High-Density Yüksek Yoğunluklu
High-Density Disk Yüksek Yoğunluklu Disk
Highest Speed En Yüksek Hız
High-Level Data Link Control (Hdlc)
High-Level Language Üst Düzey Dil
High-Level Language Yüksek Düzeyli Dil
High-Level Language Programming Interface (Hllapi)
Highlight Karartmak
Highlight Vurgu
Highlight Vurgulamak
Highlight An Icon Simgeyi Karartın
Highlight Box Vurgu Kutusu
Highlight Color Vurgu Rengi
Highlighted Kararmış
Highlighting Vurgulama
Highlights Taranmışlar
Highlights Vurgulanmışlar
High-Low Action Alçak-Yüksek Eylem
High-Low Lines Yüksek-Alçak Çizgileri
Highpass Filter Yüksek Geçiren Süzgeç
Highpass Process Yüksek Geçen Süreç
High-Resolution Graphics Yüksek Çözümlemeli Grafik
Highway Anayol
Hi-Lo Lines Min-Mak Çizgileri
Hindi Hindu Dili
Hint Ipucu
History File Geçmiş Kütüğü
History Lists Tarihçe Listeleri
History Log Geçmiş Günlüğü
Hit Isabet
Hit Vurgun
Hit Yakalama
Hit And Miss Transform İskala Yakala Dönüşümü
Hit Metrics Isabet Ölçümleri
Hit Ratio Başarı Oranı
Hit Ratio Yakalama Oranı
Hobbies Hobiler
Hold Basılı Tutmak
Hold Dur-Bekle
Hold Meşgul Etme
Hold Tut
Hold Tutma
Hold Tutmak
Hold Both Buttons Down For 2 Secs Her Iki Tuşu 2 Saniye Basılı Tut
Hold Down Basılı Tut
Hold Down (Mouse Button Or Key) Basılı Tutmak
Holding Meşgul Etme
Holding Current Tutma Akımı
Holding Time Tutma Süresi
Hole Delik
Hole Conduction Deliklerle Iletim
Hollow Conductor Ortası Boş Iletken
Home Ana
Home Başkonum
Home Ekran Başı
Home Ev
Home Hedefe Yaklaşmak
Home Yerel
Home Address Ev Adresi
Home Appliance Beyazeşya
Home Automation Ev Otomasyonu
Home Directory Ana Dizin
Home Key Home Tuşu
Home Page Açılış Sayfası
Home Page Ana Sayfa
Home Phone Ev Telefonu
Home Position Ana Konum
Home Position Başkonum (Ekran)
Home Telephone Ev Telefonu
Home Telephone Number Ev Telefon Numarası
Home Telephone Number Ev Telefonu
Home Wiring Ev Elektrik Tesisatı
Homegeneous Process Türdeş Süreç
Homegrown List Servers Yerinizde Meydana Getirdiğiniz Liste Hizmet Birimleri
Homeostatis Dengeleşim
Homeowner's Ev
Homephone Evtelefonu
Homing Özgüdüm
Homing Beacon Yaklaşma Radyo Parıldağı
Homodyne Receiver Homodin Alıcı
Homogeneous Computer Network Benzeşik Bilgisayarlar Ağı
Homogeneous Function Tektürel Işlev
Homogeneous Network Tektürel Ağ
Homogeneous Or Complementary Solution Tektürel Çözüm
Homogeneous Solution Tektürel Çözüm
Homothetic Transformation Benzeşim Dönüşümü
Hop Count Hoplama Sayısı
Hop Count Sekme Sayısı
Hopper Besleme Gözü
Hopping Hoplama
Horiz. Position Yatay Konum
Horizontal Yatay
Horizontal Axis Yatay Eksen
Horizontal Binding Yatay Ciltleme
Horizontal Center Yatay Ortala
Horizontal Gridlines Yatay Kılavuz Çizgileri
Horizontal Merge Yatay Birleştirme
Horizontal Only Salt Yatay
Horizontal Origin Yatay Başlangıç
Horizontal Parity Check Yatay Eşlik Denetimi
Horizontal Pitch Yatay Aralık
Horizontal Resize Yatay Boyutlandırma
Horizontal Right Arrow Yatay Sağ Ok
Horizontal Rules Yatay Çizgi
Horizontal Scroll Yatay Kaydırma
Horizontal Scroll Bar Yatay Kaydırma Çubuğu
Horizontal Scrolling Yatay Kaydırma
Horizontal Spacing Yatay Aralık
Horizontal Split Yatay Bölme
Horizontal Tabulation (Ascii Character) (Ht) Yatay Durak Karakteri
Horizontal Two-Headed Arrow Çift Başlı Yatay Ok
Horizontal-Feed Yatay Besleme
Horizontally Yatay
Horizontally Yatay Olarak
Hospital Information System Hastane Bilişim Sistemi
Host Ana Bilgisayar
Host Ana Makine
Host Anasistem
Host Barındırmak
Host Konakçı Olmak
Host A Virus Virüs Barındırmak
Host Address Sistem Adresi
Host Computer (Iletişim) Anasistem(I)
Host Computer Ana Bilgisayar
Host Computer Hizmet Bilgisayarı
Host Computer Sunucu Bilgisayar
Host Computer Name Ana Bilgisayar Adı
Host Controls Ana Bilgisayar Denetimleri
Host Information Ana Bilgisayar Bilgisi
Host Interface Ana Bilgisayar Arabağı
Host Interface Ana Bilgisayar Arayüzü
Host Language (Sql) Ana Program Dili
Host Name Ana Bilgisayar Adı
Host Name Ana Makine Adı
Host Node Ana Bilgisayar Düğümü
Host Node Ana Düğüm
Host Number Sistem Numarası
Host System (Iletişim) Anasistem(I)
Host System Ağ Bilgisayarı
Host System Merkezi Sistem
Hosting Konakçılık
Hostname Ana Makine Adı
Hostname Sistem Adı
Hot Key Geçiş Tuşu
Hot Key Sequence Geçiş Tuşu Bileşimi
Hot Line Service Doğrudan Hat Hizmeti
Hot Line Service Yardım Hattı Hizmeti
Hot Link Dinamik Link
Hot Link Sıcak Bağ
Hot List Popüler Liste
Hot Loaded Fabrikada Kurulmuş
Hot Loaded Fabrikada Yüklenmiş
Hot Spot Sıcak Nokta
Hot Standby Otomatik Yedekleme
Hot Start Otomatik Başlatma
Hot Start Sıcak Başlatma
Hot Zone Sıcak Bölge
Hotline Acil Hat
Hotspots Popüler Noktalar
Houndstooth Dişler
Hour Saat
Hour Glass Kumsaati
Hourglass Kumsaati
Hourglass On Kum Saati Açık
Hourglass Pointer Kum Saati (Şeklinde) Gösterge
Hours Saat
Housekeeping (Program) Önişlemleri
Housekeeping Operation Destek Işlem
Housekeeping Operation Hizmet Işleri
Housekeeping Operation Iç Yönetim Işlemi
Housekeeping Operations Ek Işlemler
Housekeeping Operations Hizmet Işlemleri
How Long Do You Want To Present? Sununun Ne Kadar Sürmesini Istiyorsunuz?
How To Play Nasıl Oynanır
How To Use Help Yardım Kullanımı
How To Use Help Yardım'ı Kullanma
How To Use The Font/desk Accessory Font/md Taşıtının Kullanımı
Hrs Saat
Hszfile Hszdosya
Http Servers Http Hizmet Birimleri
Hub Kablo Göbeği
Hub (Network) Yıldız Göbek
Hue Renk Özü
Hue Renk Tonu
Hue Ton
Human Factors Insanla Ilgili Etmenler
Human-Perceivable Form Insanın Algılayabileceği Şekil
Humor Mizah
Hundred Call Seconds (Ccs) Yüz Saniyedeki Çağrılar
Hungarian Macarca
Hungarian (101 Keys) Macarca (101 Tuş)
Hunting Boş Hat Arama (Telefon)
Hunting Çevrinme (Kontrol Sistemi)
Hurwitz Polynomial Hurwitz Çokterimlisi
Hybrid Karma
Hybrid Melez
Hybrid Computer Karma Bilgisayar
Hybrid Control Karma Denetim
Hybrid Interface Karma Arabağ
Hybrid Interface Karma Arayüz
Hybrid System Karma Dizge
Hybrid System Karma Sistem
Hybrid Virus Melez Virüs
Hypen Tire
Hypenation Sözcük Kesme
Hyperlinks Hiperbağlaç
Hypermedia Hiper Ortam
Hypersurface Aşırıyüzey
Hypersurface Üstün Yüzey
Hypertext Hipermetin
Hypertext Yardımlı Metin
Hypertext Anchor Hipermetin Sabitlemesi
Hypertext Format Hipermetin Şekli
Hypertext Format (Htf) Hipermetin Biçimi
Hypertext Jump Hipermetin Atlaması
Hypertext Link Hipermetin Bağlacı
Hypertext Markup Language (Html) Hipermetin İşaretleme Dili
Hypertext Transfer Protocol (Http) Hipermetin Aktarma Protokolü
Hyphen Kısa Çizgi
Hyphen Tire
Hyphen Drop Kısa Çizgileri Kaldırma
Hyphen Icon Tire Simgesi
Hyphenate Hecele
Hyphenate Sözcük Bölmek
Hyphenate At ...Da Tirele
Hyphenate At Hecele
Hyphenate Caps Büyük Harfleri Tirele
Hyphenate Words In Caps Büyük Harfli Sözcükleri Hecele
Hyphenation Hecele
Hyphenation Tireleme
Hyphenation File Heceleme Dosyası
Hyphenation File Tireleme Dosyası
Hyphenation Hot Zone Sıcak Tireleme Bölgesi
Hyphenation Point Tireleme Noktası
Hyphenation Zone Heceleme Bölgesi
Hyphenation Zone Sözcük Bölme Bölgesi
Hyphenation/spelling Bölme/yazım
Hypothetical Düşüncel
Hypothetical Varsayımsal
Hypothetical Reference Circuit Varsayımsal Dayanak Devresi
Hysteresis Histerez

I


I Frame Bilgi Iletim Birimi
I Will Create The Page Fields Sayfa Alanlarını Kendim Yaratacağım
I/o G/ç
I-Beam I-Imleç I-Çubuğu
I-Beam Pointer I-Imleci
Ibm Logo Program Ibm Adı Altında Pazarlanan Program
Ibm Pc Ibm Pc
Icelandic İzlandaca
Icon Ikon
Icon Simge
Icon Bar Simge Çubuğu
Icon Bar Mode Simge Çubuğu Modu
Icon Filename Simge Dosya Adı
Icon Files Simge Dosyaları
Icon Letter Simge Harfi
Icon Name Simge Adı
Iconize Ikonlaştırma
Iconize Simgeleştir
Icons (*.Ico) Simgeler (*.Ico)
Id Kimlik
Id No
Id Number Kimlik Numarası
Id Process Kimlik İşlemi
Id= Kimlik=
Ideal Attenuator Düşüncel Zayıflatıcı
Ideal Capacitor Düşüncel Sığaç
Ideal Diode Düşüncel Diyod
Ideal Filter Düşüncel Süzgeç
Ideal Inductor Düşüncel Irgiteç
Ideal Transformer Düşüncel Değiştirici
Ideal Transformer Düşüncel Trafo
Ideal Value Düşünsel Değer
Identical Özdeş
Identification Tanıma
Identification Tanımlama
Identification (Id) Kimlik
Identification (Id) Tanılama
Identification (Id) Tanıtma
Identification Character Tanıtma Damgası
Identification Label Tanıtma Etiketi
Identification Number (Id)
Identification Procedure Tanılama Yordamı
Identifier Kimlik
Identifier Tanımlayıcı
Identifier Tanıtıcı
Identifier Tanıtıcı Sözcük
Identifier Field Tanıtıcı
Identifier Field Tanıtıcı Alan
Identifier List Tanıtıcı
Identifier Text Tanımlayıcı Metin
Identity Kimlik
Identity Özdeşlik
Identity Matrix Birim Matris
Identity Operator Özdeşlik Işleci
Identity Proof Kimlik Belgesi
Identity Sign Özdeşlik Imi
Identity Signal Özdeşlik Imi
Identity Simulation Özdeşlik Benzetimi
Identity Token Kimlik Belgesi
Identity Token Kimlik Simgesi
Identity Validation Kimlik Doğrulama
Ideogram Kavramyazı
Idle Aylak
Idle Boş
Idle Boş Duran
Idle Boş Durma
Idle Boşta
Idle Etkin Olmayan
Idle Eylemsiz
Idle Character Boş Damga
Idle Character Eylemsiz Damga
Idle Character Uyum Karakteri
Idle Line Boş Hat
Idle Line Etkin Olmayan Hat
Idle Loop Işlevsiz Döngü
Idle Sensitivity Boş Duyarlığı
Idle Time Aylak Süre
Idle Time Boş Kalma Süresi
Idle Time Boş Süre
If Eğer
If...Then Eğer...İse
If...Then...Else... Eğer-İse-Değilse...
Ignore Geç
Ignore Göz Ardı Etmek
Ignore Yoksay
Ignore Yoksaymak
Ignore All Tümünü Geç
Ignore All Tümünü Yoksay
Ignore Character Unut Damgası
Ignore Dde Requests Dde İsteklerini Yoksay
Ignore Members Üyeleri Yoksay
Ignore Nulls Boşları Yoksay
Ignore Other Applications Diğer Uygulamaları Gözardı Et
Ignore Relative/absolute Göreceli/mutlak Olmasını Gözardı Et
Ignore Remote Requests Uzak İstekleri Gözardı Et
Ignore Rule Kuralı Geç
Ignore Uppercase Büyük Harfli Sözcüklere Bakma
Ignored Yoksayılmış
Ill Posed Kötü Konumlanmış
Illegal Geçersiz
Illegal Kuraldışı
Illegal Yasak
Illegal Access Yasadışı Erişim
Illegal Assignment Geçersiz Değer Atama
Illegal Assignment Kuraldışı Değer Atama
Illegal Character Geçersiz Damga
Illegal Character Kuraldışı Damga
Illegal Character Yasak Damga
Illegal Instruction Geçersiz Komut
Illegal Instruction Kuraldışı Komut
Illegal Instruction Yasak Komut
Illegal Operation Geçersiz Işlem
Illegal Operation Kuraldışı Işlem
Illegal Operation Yasak Işlem
Illegal Software Copy Yazılım Korsanlığı
Illegal Speech Kanunlara Aykırı Konuşma
Illegal Syntax Geçersiz Sözdizim
Illegal Syntax Kuraldışı Sözdizim
Ill-Posed Kötü Konumlanmış
Illuminated Text Aydınlatılmış Metin
Illusion Yanılsama
Illusory Correlation Aldatıcı Ilinti
Image Görüntü
Image Imge
Image Resim
Image Adapt Görüntü Bağdaş
Image Adapt Görüntü Bağdaştırma
Image Coding Imge Kodlama
Image Color Matching Görüntü Rengi Eşleştirme
Image Color Matching Component Görüntü Rengi Eşleştirme Bileşeni
Image Color Matching Method Görüntü Rengi Eşleştirme Yöntemi
Image Compression Görüntü Sıkıştırma
Image Compression Imge Sıkıştırma
Image Control Görüntü Denetimi
Image Dimensions Görüntü Boyutları
Image Enhancement Imge Pekiştirme
Image Files Resim Dosyaları
Image Format Görüntü Biçimi
Image Frame Resim Çerçevesi
Image Frequency Eşlenik Sıklık
Image Frequency Rejection Eşlenik Sıklığın Bastırılması
Image Interpolation Imge Aradeğerlemesi
Image Operator Imge Işleci
Image Plane Görüntüleme Düzlemi
Image Printer Imge Yazıcı
Image Printer Imgeyazıcı
Image Processing Görüntü Işlem
Image Quality Görüntü Kalitesi
Image Recontruction Imgenin Geriçatılması
Image Region Imge Bölgesi
Image Registration Imge Çakıştırma
Image Restoration Imge Onarımı
Image Symbol Set Görüntü Simge Takımı
Image Writer Imgeyazıcı
Imagemaps Görüntü Haritaları
Images Resimler
Imagewriter Imageriter
Imaginary Sanal
Imaginary Axis Sanal Eksen
Imaginary Line Sanal Çizgi
Imaginary Number Sanal Sayı
Imagination Imgelem
Imaging Device Görüntüleme Aygıtı
Imaging Device Imgeleme Aygıtı
Imaging Geometry Imgeleme Geometrisi
Immediate Anlık
Immediate Hemen
Immediate Address Dolaysız Adres
Immediate Data Anlık Veri
Immediate Data Dolaysız Veri
Immediate Instruction Doğrudan Komut
Immediate Instruction Mutlak Komut
Immediately Hemen
Immune Computer Virüssüz Bilgisayar
Imp Al
Impact Etki
Impact Etkililik
Impact Vuruş
Impact Pressure Vuruş Basıncı
Impact Printer Vurmalı Yazıcı
Impact Printer Vuruşlu Yazıcı
Impedance Empedans
Impedance (Modulus Of) Çeli Büyüklüğü
Impedance (Modulus Of) Empedans Büyüklüğü
Impedance Matching Çeli Uyumlama
Impedance Matching Empedans Uyumlama
Imperative Zorunlu
Imperfect Knowledge Eksik Bilgi
Imperfection Eksiklik
Imperfection Kusur
Implement Gerçekleştirmek
Implementation Gerçekleştirme
Implementation Yaşama Geçirme
Implication Gerektirme
Implication Içerme
Implicit Içkin
Implicit Örtük
Implicit Function Örtük Işlev
Implicit Selection (Tuşa) Basmadan Seçme
Implied Örtük
Import Al
Import Dışarıdan Almak
Import Getir
Import Içeri Aktarmak
Import Resımal
Import Veri Al
Import Veri Almak
Import Custom Lists Özel Listeler Al
Import Delimited Sınırlandırılmış Al
Import Excel Data Excel Verisi Al
Import Fixed Width Sabit Genişlikli Al
Import List From Cells Listenin Alınacağı Hücreler
Import Lists From Listelerin Alınacağı Yer
Import Objects Nesneleri Al
Import Queries Sorguları Al
Import Sound Ses Al
Import The Selected File Or A Document In The Selected File Seçilen Dosyayı Veya
Seçilen Dosyadaki Belgeyi Al
Import/export Setup Alma/verme Ayarları
Import/export Specs Alma/verme Özellikleri
Import/link Al/bağla
Important Önemli
Importing Alınıyor
Impregnated Paper Insulation Emdirilmiş Kağıt Yalıtım
Impregnated Paper Insulation Emdirilmiş Kağıt Yalıtkan
Improved Iyileştirilmiş
Impulse Vuruş
Impulse Function Dürtü Işlevi
Impulse Response Dürtü Yanıtı
Impulsive Noise Dürtün Gürültü
Impurity Katışkı
Impurity Atoms Katışık Atomlar
In İçinde
In Inç
In Yeri
In ... File Dosyasında
In Içinde
In Band Signalling Bantiçi Imleşim
In Basket Gelen Sepeti
In Database Window Veritabanı Penceresinde
In Field Aranacak Alan
In Folder Klasörde
In Line Hizada
In Margin Boşlukta
In My Humble Opinion (Imho) Benim Naçiz Görüşüme Göre
In Native Format Geçerli Biçimde
In Opposition Karşıt Evreli
In Phase Eşevreli
In Quadrature Dikevreli
In Quadrature Dördünevreli
In Reverse Order Ters Sırada
In Selected Paragraphs Seçilen Paragraflarda
In Sequence Sırayla
In System File Sistem Dosyası Içinde
In Template Şablonda
In Tray Tepsi İçinde
In Use Kullanımda
In Use Light Kullanılıyor İşığı
In Use Light Kullanımda İşığı
In. In.
Inactive Etkin Değil
Inactive Etkin Olmayan
Inactive Etkisiz
Inactive Eylemsiz
Inactive Line Etkin Olmayan Hat
Inactive Link Etkin Olmayan Bağlantı
Inactive Node Etkin Olmayan Düğüm
Inactive Node Eylemsiz Düğüm
Inactive Page Etkin Olmayan Sayfa
Inactive Program Askıdaki Program
Inactive Program Başlatılmamış Program
Inactive Program Etkin Olmayan Program
Inactive Record Etkin Olmayan Kayıt
Inactive State Etkin Olmayan Durum
Inactive Terminal Etkin Olmayan Uçbirim
Inactive Title Bar Etkin Olmayan Başlık Çubuğu
Inactive Window Etkin Olmayan Pencere
Inactive Window Border Etkin Olmayan Pencere Kenarlığı
Inadvertent Disclosure Bilginin Istemsizce Açığa Çıkması
In-Band Signaling Bantiçi Imleşim
In-Basket Gelen Sepeti
Inbound Gelen
Inbox Gelen Kutusu
Incandescent Akkor
Incentive Teşvik
Inch Inç
Inches Inç
Inching Darbeli Yol Verme
Incident Arıza
Incident Olay
Incident Ray Gelen İşın
Incident Record Olgu Kaydı
Incidental Frequency Modulation Istenmeyen Sıklık Kiplenimi
Inclination Eğilim
Inclination Eğim
Inclination Eğim Açısı
Inclined Tube Manometer Eğik Borulu Basıölçer
Include Ekle
Include Içermek
Include Chapter Number Bölüm Numarası Ile Birlikte
Include Chapter Number Bölüm Numarasıyla
Include Chapter Number Bölüm Numarasıyla Birlikte
Include Col Sütun İçer
Include Date Tarih İçer
Include Field Names Alan Adlarını Ekle
Include Footnotes And Endnotes Dipnotları Ve Sonnotları Say
Include Formatted Text In Clipboard Biçimli Metni Pano'da Bulundur
Include From Previous Level Önceki Düzeyden Başlayarak
Include Label And Number Etiket Ve Numarayla Birlikte
Include Linked Files Bağlantılı Dosyaları Ekle
Include On Page Sayfaya Ekle
Include On Slide Slayda Ekle
Include Powerpoint Viewer Powerpoint Görüntüleyici'yi Ekle
Include Row Satır İçer
Include Row/col Satır/sütun İçer
Include Subdirectories Alt Dizinlerle Birlikte
Include Time Saat İçer
Include With Document Belge Ile Birlikte
Includepicture Ekleresım
Includesubdir Alt Dizinlerle Birlikte
Includetext Eklemetın
Inclusion Sign Kapsama Imi
Inclusive Dahil
Incoherence Bağdaşmazlık
Incoherence Evreuyumsuzluk (Sinuzoid)
Incoherence Tutarsızlık
Incoherent Scattering Evreuyumsuz Saçılım
Income Data Gelirler
Incoming Gelen
Incoming Call Gelen Çağrı
Incoming Calls Barred Gelen Çağrılara Kapalı
Incoming Line Circuit Geliş Hattı Devresi
Incoming Newwave Links Gelen Newwave Bağlantıları
Incompatible Bağdaşmayan
Incompatible Uyuşmayan
Incompatible Partition Uyumsuz Bölüm
Incompatible Program Uyumsuz Program
Incompatible Remote Adapter Uyumsuz Uzak Bağdaştırıcı
Incompatible States Bağdaşmayan Durumlar
Incompatible Switches Uyumsuz Anahtarlar
Incompatible Terminals Bağdaşmayan Uçbirimler
Incompatible Version Of The Rpc Stub Rpc Saplamasının Geçersiz Sürümü
Incompatible Version Of The Serializing Package Serileştirme Paketinin Uyumsuz
Sürümü
Inconsistent Estimator Tutarsız Kestirici
Inconsistent Property Functions Tutarsız Özellik Işlevleri
Inconsistent Registry Contents Tutarsız Kayıt Defteri Içeriği
Incorrect Data Yanlış Veri
Incorrect Dos Version Hatalı Dos Sürümü
Incorrect Function Yanlış Işlev
Incorrect Number Of Parameters Yanlış Parametre Sayısı
Incorrect Parameter Yanlış Parametre
Incorrect Password Geçersiz Parola
Incorrect Response From Network Ağdan Geçersiz Yanıt
Increase Arttır
Increase Çoğalt
Increase Decimal Ondalık Artır
Increase Font Size Yazıtipi Boyutunu Artır
Increase Font Size Yazıtipi Boyutunu Büyüt
Increase Hanging Indent Asılı Girintiyi Arttır
Increase Horizontal Space Yatay Aralığı Arttır
Increase Indent Girintiyi Arttır
Increase The Point Size Puntoyu Büyült
Increase Vertical Space Dikey Aralığı Arttır
Increment Artan
Increment Artım
Increment Artırma
Increment Artma Miktarı
Increment Arttır
Increment Register Artım Yazmacı
Incremental Backup Artımlı Yedekleme
Incremental Backup Artımsal Yedekleme
Incremental Change Artış Değeri
Incremental Computer Artımlı Bilgisayar
Incremental Representation Artımlı Gösterim
Indefinite Integral Belgisiz Tümlev
Indefinite Integral (No Limits) Belirsiz Integral (Sınırsız)
Indent (Paragraf) Girintisi
Indent Girinti
Indent Girintile
Indent Içerlek Yazmak
Indent Satır Başı
Indent First Line İlk Satır Girintili
Indent From Left Soldan Girinti
Indent Graphic Grafik Içerden
Indent Marker Girinti İmi
Indent Position Girinti Konumu
Indent Rows Satırları Girintili Yaz
Indentation Girinti
Indentation Girintileme
Indentation Girintili Yazma
Indentation Satırbaşı Yapmak
Indentation Marker Satırbaşı Işartleyicisi
Indentations Girintiler
Indented Girintili
Indented Girintili Yazılmış
Indented Içerlek
Indented List Girintili Yazılmış Liste
Indented Paragraph Girintili Paragraf
Indented Paragraph Girintili Yazılmış Paragraf
Indented Paragraph Paragraf Başı
Indents And Spacing Girintiler Ve Aralıklar
Independent Bağımsız
Independent Current Source Bağımsız Akım Kaynağı
Independent Events Bağımsız Olaylar
Independent Identically Distributed (Iid) Bağımsız Özdeşçe Ayrılmış
Independent Identically Distributed (Iid) Bağımsız Özdeşçe Dağılmış
Independent Scale Bağımsız Ölçek
Independent Software Vendor (Isv)
Independent Trials Bağımsız Denemeler
Independent Variable Bağımsız Değişken
Index Dizin
Index Indeks
Index Indis
Index And Tables Dizin Ve Tablolar
Index Card Dizin Kartı
Index Delete Dizin Sil
Index Entry Dizin Girdisi
Index Entry Dizin Öğesi
Index Entry Codes Dizin Giriş Kodları
Index File Dizin Dosyası
Index File Dizin Kütüğü
Index File Dizinli Kütük
Index For Documents In And Below Dizin, Bu Dizinde Ve Altında Bulunan Belgeler
Için
Index Heading Dizin Başlığı
Index Information Dizin Bilgisi
Index Locale Yerel Dizin
Index Name Dizin Adı
Index Of Help Topics Yardım Konuları Dizini
Index On Field Alana Göre Dizin Yarat
Index Operation Dizin İşlemi
Index Properties Dizin Özellikleri
Index Register Dizi Saklayıcı
Index Register Dizin Yazmacı
Index Size Dizin Boyutu
Index Update Dizin Güncelleştir
Indexed Dizili
Indexed Dizinli
Indexed Access Dizinli Erişim
Indexed Address Dizinli Adres
Indexed File Dizin Kütüğü
Indexed File Dizinli Kütük
Indexed Sequential Access Dizin Sıralı Erişim
Indexed Sequential File Dizin Sıralı Kütük
Indexed Sequential Method Dizin Sıralı Yöntem
Indexes Dizinler
Indexing Dizinleme
Indexing Indisleme
Indexing Yazma Konumunu Aşağı Alma
India Daylight Time Hindistan Yaz Saati
India Standard Time Hindistan Standart Saati
Indicate Göstermek
Indicate Imlemek
Indicate Expandable Branches Alt Düzeyi Olanları Göster
Indicating (Measuring) Instrument Gösterici Alet
Indicating Circuit Gösterge Devresi
Indicating Device Gösterge Elemanı
Indicating Measuring Instrument Göstergeli Ölçme Aygıtı
Indication Of A Measuring Instrument Ölçme Aygıtının Gösterge Değeri
Indicator Belirteç
Indicator Gösterge
Indicator Travel Gösterge Yolalımı
Indirect Dolaylı
Indirect Acting Element Dolaylı Eylemli Alet
Indirect Addressing Dolaylı Adresleme
Indirect Experience (Product) Dolaylı Tecrübe
Indirect Instruction Dolaylı Komut
Indirect Measurement Dolaylı Ölçme
Indirect Method Of Measurement Dolaylı Ölçüm Yöntemi
Indirect Radiation Dolaylı İşıma
Indirect Ray Dolaylı İşın
Indirect User Dolaylı Kullanıcı
Indirect User Ikincil Kullanıcı
Indirection Operator Dolaylama Işleci
Individual Communication Bireysel Iletişim
Indonesian Endonezya Dili
Indoor Bina Içi
Indoor Yapı Içi
Indoor Antenna Bina Içi Anten
Indoor Communication Bina Içi Iletişim
Inductance Doğuşturu
Inductance Endüktans
Inductance Irgiti
Induction Doğuşturu
Induction Irgiti
Induction Tümevarım
Induction Coil Endüksiyon Sargısı
Induction Field Doğuşturu Alanı
Induction Instrument Doğuşturulu Alet
Induction Instrument Irgitili Alet
Induction Meter Doğuşturumölçer
Inductive Method Tümevarımlı Yöntem
Inductor Doğuşturucu
Inductor Indükleç
Inductor Irgiteç
Industrial Control Endüstriyel Denetim
Industrial Malls Endüstriyel Pazarlar
Industry Endüstri
Industry Standard Architecture (Isa)
Inelastic Esnemez
Inequality Constraint Eşitsizlik Kısıtı
Inert Etkisiz
Inert Eylemsiz
Inertia Atalet
Inertia Eylemsizlik
Inertia Compensation Eylemsizlik Dengelemesi
Inertial Coordinates Eylemsiz Konaçlar
Inertial Coordinates Eylemsizlik Konaçları
Inertial Coordinates Eylemsizlik Koordinatları
Inertial Guidance Ataletli Güdüm
Inertial System Atalet Sistemi
Inertial System Eylemsizlik Dizgesi
Inertial System Eylemsizlik Sistemi
Infected Application Virüslü Uygulama Programı
Infected Area Virüslü Alan (Disk)
Infected Disk Virüslü Disk
Infected File Virüslü Dosya
Infected Program Virüslü Program
Infection Signature Virüs Belirteci
Infer Çıkarsamak
Inference Çıkarım
Inference Çıkarsama
Infinite Sonsuz
Infinite Impulse Response (Iir) Sonsuz Dürtü Yanıtı
Infinite Impulse Response (Iir) Filter Sonsuz Dürtü Yanıtlı Süzgeç
Infinite Sequence Sonsuz Dizi
Infinite Sequence Sonsuz Sıra
Infinite Series Sonsuz Dizi
Infinite Series Sonsuz Seri
Infinitesimal Sonsuz Küçük
Infinity Sonsuz
Infix Içek
Infix Içtakı
Influence Quantity Etki Büyüklüğü
Info Bilgi
Info Categories Bilgi Türleri
Info Types Bilgi Türleri
Info Window Bilgi Penceresi
Info Window Is Frontmost En Öndeki Bilgi Penceresi
Informal Testing Resmi Olmayan Sınama
Informatic Bilişim
Informatics Bilişim
Information Bilgi
Information Bili
Information Enformasyon
Information About Hakkında Bilgi
Information Bit Bilgi Biti
Information Content Bilgi Içeriği
Information Control Bilgi Kontrolü
Information Databases Bilgi Veritabanları
Information Day Bilgilendirme Günü
Information Display Bilgi Gösterimi
Information Frame Bilgi Iletim Birimi
Information Highway Bilgi Otobanı
Information Highway Bilgi Otoyolu
Information Highway Elektronik Otoyol
Information Interchange Bilgi Takası
Information Junkies Bilgi Tiryakileri
Information Kiosk Bilgi Büfesi
Information Loss Bilgi Yitimi
Information Management System (Ims)
Information Measure Bilgi Ölçüsü
Information Message Bilgi Iletisi
Information Overload Aşırı Bilgi Yüklemesi
Information Overload Aşırı Enformasyon
Information Overload Bilgi Bombardımanı
Information Processing (Ip)
Information Processing Center Bilgi Işlem Merkezi
Information Processing System Bilgi Işlem Dizgesi
Information Providers Bilgi Sağlayıcılar
Information Rate Bilgi Hızı
Information Retrieval Bilgi Erişimi
Information Retrieval Bilgi Geri Kazanımı
Information Retrieval System Bilgi Erişim Dizgesi
Information Retrieval System Bilgi Erişim Sistemi
Information Security Bilgi Güvenliği
Information Security Administror Güvenlik Yöneticisi
Information Separator Bilgi Ayırma Damgası
Information Service Bilgi Hizmeti
Information Society Bilgi Toplumu
Information Superhighway Bilgi Otoyolu
Information Superhighway Bilgi Süperotobanı
Information Superhighway Elektronik Otoyol
Information System Bilgi Sistemi
Information System Bilişim Dizgesi
Information System Komuta Ve Kontrol Bilişim Sistemi
Information System Abuse Bilgisayarın Kötüye Kullanımı
Information Technology (It) Bilgi Teknolojisi
Information Theory Bilişim Kuramı
Information Traffic Bilgi Trafiği
Information Unit Bilgi Birimi
Information Warehouse Framework Bilgi Ambarı Çerçevesi
Information Window Bilgi Penceresi
Information Word Bilgi Sözcüğü
Informational Database Bilgilendirici Veritabanı
Informative Message Bilgilendirici Ileti
Infrared Kızılberisi
Infrared Kızılötesi
Infrared Communication Kızılötesi Iletişim
Infrared Detector Kızılberisi Sezici
Infrared Detector Kızılötesi Sezici
Infrasonic Sesaltı
Infrastructure Altyapı
Inherent Içsel
Inherent Characteristic Of A System Dizgenin Özeğrisi
Inherent Characteristic Of A System Sistemin Özeğrisi
Inheritance Kalıt
Inheritance Kalıtım
Inherited Error Kalıtsal Hata
Inhibit Ket Vurmak
Inhibit Ketleme
Inhibit Önlemek
Inhibit Pulse Ketleme Vurumu
Inhibit Signal Ketleme Sinyali
Inhibit Winding Ketleme Sargısı
Initial Başlangıç
Initial Ilk
Initial Caps Başlangıç Harfleri
Initial Col Width Başlangıç Sütun Genişliği
Initial Condition Başlangıç Koşulu
Initial Environment Başlangıç Ortamı
Initial Machine Load (Iml)
Initial Program Load (Ipl)
Initial Settings File Başlangıç Ayarları Dosyası
Initial Size Başlangıç Boyutu
Initialization Ilk Kullanıma Hazırlama
Initialization Ilklendirme
Initialization and Resource Loading Başlatma Ve Kaynak Yükleme
Initialization Failed! Sıfırlama Işlemi Başarısız!
Initialization Failure Sıfırlama Başarısız
Initialization File (.Ini) Başlangıç Dosyası (.Ini)
Initialization File Verification Log Başlatma Dosyası Doğrulama Günlüğü
Initialization Filename Başlatma Dosyası Adı
Initialization Segment Sıfırlama Parçası
Initialize Başlat
Initialize Ilk Değer Atama
Initialize Ilk Kullanıma Hazırlamak
Initialize Ilkleme
Initialize Sıfırlamak
Initialize Server Sunucuyu Başlat
Initialize This Disk? Bu Disk Sıfırlansın Mı?
Initialized Disk Disk Sıfırlandı
Initializer Ilkleyen
Initializing Başlatılıyor
Initializing Başlatıyor
Initializing Tanımlanıyor
Initializing Disk Disk Sıfırlanıyor
Initials (Adın) Baş Harfleri
Initials Baş Harfler (Bir Ismin)
Initiate Başlangiç
Initiate Başlatmak
Ink Mürekkep
Ink Jet Printer Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı
Inlet Giriş Noktası
Inline Satıriçi
In-Line Coding Yazı Içine Kodlama
In-Line Images Yazı Içi Resimler
Inner Iç
Inner Product Iç Çarpım
Inner Product Sayıl Çarpım
Inner Shell Electron Iç Kabuk Elektronu
Innocuous Virus Iyicil Virüs
Innovation Yenilenme
Inoperable Işlemeyen
Inoperable Işletilemeyen
Inoperable Time Işletim Dışı Süre
Inport Adapter Mouse Inport Bağdaştırıcılı Fare
Inport Mouse Inport Fare
Input Girdi
Input Giriş
Input Device Giriş Aygıtı
Input File Giriş Dosyası
Input Focus Giriş Odağı
Input Impedance Giriş Çelisi
Input Inhibited Time Girişin Önlendiği Süre
Input Level Control For Cd Cd Için Giriş Düzeyi Denetimi
Input Level Control For Cd-Rom Cd-Rom Için Giriş Düzeyi Denetimi
Input Level Control For Fm Synth Fm Brleş Için Giriş Düzeyi Denetimi
Input Level Control For Line In Gelen Hat Için Giriş Düzeyi Denetimi
Input Level Control For Mic Mic Için Giriş Düzeyi Denetimi
Input Level Control For Pc Spkr Pc Hprl Için Giriş Düzeyi Denetimi
Input Level Control For Playback Mix Kayıttan Yürütme Kar. Için Giriş Düzeyi
Denetimi
Input Level Control For Sb Wave Sb Dalgası Için Giriş Düzeyi Denetimi
Input Level Control For Synth Brleş Için Giriş Düzeyi Denetimi
Input Mask Giriş Maskesi
Input Node Giriş Düğümü
Input Output Analysis Girdi Çıktı Çözümlemesi
Input Paper Device Giriş Kağıt Aygıtı
Input Power Giriş Gücü
Input Range Giriş Aralığı
Input Stream Giriş Iş Kuyruğu
Input Translation Giriş Çevrimi
Input Tray Giriş Tepsisi
Input Tray Number Giriş Tepsi Numarası
Input Variable Girdi
Input Variable Giriş Değişkeni
Input/output (I/o) Girdi/çıktı (G/ç)
Input/output (I/o) Giriş/çıkış (G/ç)
Input/output Range Giriş/çıkış Aralığı
Input-Output Analysis Girdi-Çıktı Çözümlemesi
Inquiry Sorgu
Ins Key Ins Tuşu
Insert (Disketi) Takmak
Insert Araya Eklemek
Insert Araya s****k
Insert Belgeye Ekle
Insert Ekle
Insert Ekle Menüsü
Insert Eklenecek Sözcük
Insert A Picture From A File Dosyadan Resim Ekle
Insert A Special Character Özel Bir Karakter Ekle
Insert Address Adres Ekle
Insert An Automatic Number Otomatik Bir Sayı Ekle
Insert And Paste Selected Cells Seçili Hücreleri Araya Yapıştır
Insert Annotation Ek Açıklama Ekle
Insert Arc Yay Ekle
Insert As Ekleme Biçimi
Insert As Ekleme Türü
Insert As Plain Text Metin Ekle
Insert Autotext Otomatik Metin
Insert Autotext Otomatik Metin Ekle
Insert Axes Eksen Ekle
Insert Blank Line Between Messages İletiler Arasına Boş Satırlar Ekle
Insert Break Kesme Ekle
Insert Cells Hücre Ekle
Insert Cells Hücreler Ekle
Insert Cells/rows/columns Hücre/satır/sütun Ekle
Insert Chart Grafik Ekle
Insert Chart Sheet Grafik Sayfası Ekle
Insert Clip Klip Yerleştir
Insert Column Sütun Ekle
Insert Columns Sütun Ekle
Insert Contents Of The Clipboard Pano'nun Içeriklerini Ekle
Insert Control Denetim Ekle
Insert Copied Cells Kopyalanan Hücreleri Ekle
Insert Cut Cells Kesilen Hücreleri Ekle
Insert Data Veri Ekle
Insert Data As Field Veriyi Alan Olarak Ekle
Insert Data Labels Veri Etiketi Ekle
Insert Database Veritabanı Ekle
Insert Date And Time Tarih Ve Saat Ekle
Insert Destination Disk Hedef Disketi Yerleştirin
Insert Dialog İletişim Kutusu Ekle
Insert Disk Disket Yerleştir
Insert Disk Disketi Yerleştir
Insert Disk To Be Initialized Sıfırlanacak Diski Takın
Insert Disk: Takılacak Disk:
Insert Drawing Çizim Ekle
Insert Endnote Sonnot Ekle
Insert Entire Column Tüm Sütunu Ekle
Insert Entire Row Tüm Satırı Ekle
Insert Error Bars Hata Çubukları Ekle
Insert Excel Table Excel Tablosu Ekle
Insert Field Alan Ekle
Insert Field Characters Alan Karakterleri Ekle
Insert File Dosya Ekle
Insert Footnote Dipnot Ekle
Insert Frame Çerçeve Ekle
Insert Freeform Serbest Çizim Ekle
Insert From Spike Depodan Ekle
Insert Gridlines Kılavuz Çizgileri Ekle
Insert Icon Simge Ekle
Insert Keystrokes Tuş Vuruşu Ekle
Insert Line Çizgi Ekle
Insert Literal Text Edebi Metin Ekle
Insert Lookup Column Arama Sütunu Ekle
Insert Macro Sheet Makro Sayfası Ekle
Insert Mail Merge Field Adres-Mektup Birleştirme Alanı Ekle
Insert Merge Field Birleştirme Alanı Ekle
Insert Message İleti Ekle
Insert Microsoft Excel Worksheet Microsoft Excel Çalışma Sayfası Ekle
Insert Mode Araya Sokma Kipi
Insert Module Modül Ekle
Insert Movie Sinema Ekle
Insert Ms Excel Macro Ms Excel Makrosu Ekle
Insert New Object Yeni Nesne Ekle
Insert Note Not Ekle
Insert Object Nesne Ekle
Insert Ole Custom Controls Ole Özel Denetimleri Ekle
Insert Outline Anahat Ekle
Insert Page Break Sayfa Sonu İşareti Koy
Insert Paste Araya Yapıştır
Insert Paste Ekleyerek Yapıştır
Insert Paste Row Araya Satır Yapıştır
Insert Picture Resim Ekle
Insert Postal Bar Code Posta Bar Kodu Ekle
Insert Postal Bar Code Posta Barkodu Ekle
Insert Procedure Yordam Ekle
Insert Records Kayıt Ekle
Insert Reference To Başvuru Ekle
Insert Row Satır Ekle
Insert Rows Satır Ekle
Insert Ruler Cetvel Koy
Insert Shape Şekil Ekle
Insert Sound Ses Ekle
Insert Sound Object Ses Nesnesi Ekle
Insert Spike Depo Ekle
Insert Subdocument Alt Belge Ekle
Insert Symbol Simge Ekle
Insert Tab Sekme Ekle
Insert Table Tablo Ekle
Insert Text Metin Ekle
Insert Text From A File Dosyadan Metin Ekle
Insert The Data Into The Document Veriyi Belgeye Ekle
Insert This Text Eklenecek Metin
Insert Titles Başlık Ekle
Insert Trendline Eğilim Çizgisi Ekle
Insert Word Field Word Alanı Ekle
Insert Word Field: Ask Word Alanı Ekle: Sor
Insert Word Field: Fill-In Word Alanı Ekle: Doldur
Insert Word Field: If Word Alanı Ekle: Eğer
Insert Word Field: Next Record If Word Alanı Ekle: Uygunsa Sonraki Kayda Git
Insert Word Field: Set Word Alanı Ekle: Düzenle
Insert Word Field: Skip Record If Word Alanı Ekle: Uygunsa Kaydı Atla
Insert Word Table Word Tablosu Ekle
Insert Worksheet Çalışma Sayfası Ekle
Insertcolumn Sütunekle
Insertcontrol Denetimekle
Inserted By Ekleyen
Inserted Text Eklenen Metin
Insertfile Dosyaekle
Insertion Araya Sokma
Insertion Ekle
Insertion Character Araya Sokma Damgası
Insertion Gain Araya Sokma Kazancı
Insertion Loss Araya Sokma Yitimi
Insertion Point (Araya) Ekleme Noktası
Insertion Point Ekleme Noktası
Insertobject Nesneekle
Insertpicture Resimekle
Insertprocedure Yordamekle
Insertrow Satırekle
Inset Araya Sokulmuş
Inside İç
Inside İçeride
Inside Içerisi
Inside İçte
Inside Address Adres İçinde
Inside Border İç Kenarlık
Inside Height İç Yükseklik
Inside Margin Iç Kenar Boşluğu
Inside Width İç Genişlik
Inspection Denetleme
Instability Kararsızlık
Install Döşemek
Install Kurmak
Install Yerleştirmek
Install Yükle
Install Yüklemek
Install Yüklenecek
Install Button Yükle Düğmesi
Install Directory Yükleme Dizini
Install Embed Fonts Katıştırılmış Yazıtiplerini Yükle
Install Font Yazıtipi Yükle
Install For Windows Windows Için Kur
Install From Disk Disketten Yükle
Install In Place Yerinde Yükle
Install Location Yükleme Konumu
Install Midi Instruments Midi Gereci Yükle
Install Modem Modem Kur
Install New Yeni Yükle
Install New Font Yeni Yazıtipi Yükle
Install New Modem Yeni Modem Kur
Install New Modem Yeni Modem Yükle
Install New Ports Yeni Bağlantı Noktası Ekle
Install Now Şimdi Yükle
Install Path Yükleme Yolu
Install Policy Yükleme Ilkesi
Install Printer Driver Yazıcı Sürücüsünü Yükle
Install Printer Fonts Yazıcı Yazıtiplerini Yükle
Install Printer Software Yazıcı Yazılımını Yükle
Install Printserver Files Printserver Dosyalarını Yükle
Install The Font Yazıtipini Yükle
Install The Most Common Components (Recommended) En Genel Bileşenleri Yükle
(Önerilen)
Install To Yüklenecek Yer
Install Verification Yükleme Doğrulaması
Install Windows 95 Windows 95'i Yükle
Install Windows On A Floppy Disk Windows'u Diskete Yükle
Install/uninstall Yükle/kaldır
Installable Options Yüklenebilir Seçenekler
Installation Döşem
Installation Kurma
Installation Kuruluş
Installation Yükleme
Installation Disk Kurma Diski
Installation Diskette Kuruluş Disketi
Installation Manual Kurma Elkitabı
Installation Manual Kurma Kılavuzu
Installation Menu Kurma Menüsü
Installation Time Kurma Süresi
Installed Kuruldu
Installed Yüklü
Installed Gateways Yüklü Ağ Geçitleri
Installed Keyboard Languages And Layouts Yüklü Klavye Dilleri Ve Düzenleri
Installed Printers Yüklü Yazıcılar
Installed Ram Yüklü Ram
Installer Yükleyici
Installing Software Yazılım Kuruluşu
Installments Sayısı
Instance Of The Procedure Yordam Örneği
Instance Of The Word Sözcük Örneği
Instant Watch Anlık Gözcü
Instant Watch Anlık Gözlem
Instant Watch Anlık İzleme
Instantaneous Frequency Anlık Sıklık
Instantaneous Loss Function Anlık Yitim Işlevi
Instantaneous Particle Velocity Anlık Parçacık Hızı
Instantaneous Power Anlık Güç
Instantaneous Sound Pressure Anlık Ses Basıncı
Instantaneous Value Anlık Değer
Institute Of Electrical And Electronics Engineers (Ieee)
Instrinsic Error Of A Measuring Instrument Ölçme Aygıtının Yapısal Hatası
Instruction Komut
Instruction Talimat
Instruction Yönerge
Instruction Address Register Komut Adres Yazmacı
Instruction Counter Komut Sayacı
Instruction Fetch Komut Getirme
Instruction Page Yönerge Sayfası
Instruction Set Komut Takımı Yönerge Kümesi
Instruction Time Komut Süresi
Instructions Yönergeler
Instructions For Use Işletim Yönergesi
Instructions For Use Kullanım Yönergesi
Instrument Alet (Ölçme)
Instrument Gereç
Instrument Constant Alet Sabiti
Instrument Definition Gereç Tanımı
Instrument Definitions Gereç Tanımları
Instrument Landing System (Ils) Aletli Iniş Sistemi
Instrument Name Gereç Adı
Instrument Navigation Aletli Yöngüdüm
Instrument Transformer Alet Trafosu
Instrument With Contacts Değeçli Alet
Instrument With Locking Device Kilitlemeli Alet
Instrument With Optical Index İşıklı Göstergeli Alet
Instrument With Suppressed Zero Sıfırı Içermeyen Alet
Instrumental Variable Araç Değişken
Instrumentation Alet Düzeni
Instrumentation Enstrümantasyon
Insufficient Disk Space Yetersiz Disk Alanı
Insufficient Floppy Drive Capacity Yetersiz Disket Sığası
Insufficient Memory Yetersiz Bellek
Insufficient Number Of Filespecs Yetersiz Sayıda Dosya Özellikleri
Insufficient Privilege Yetersiz Öncelik
Insulated Yalıtık
Insulated Yalıtılmış
Insulating Bushing Geçit Yalıtıcısı
Insulating Tape Yalıtım Sargısı
Insulation Yalıtım
Insulation Fault Detecting Instrument Yalıtım Kaçağı Göstergesi
Insulation Resistance Yalıtım Direnci
Insulation Test Voltage Yalıtım Sınama Gerilimi
Insulator Yalıtıcı
Insurance Sigorta
Insurance Data Sigorta
Int Tam
Int Tamsayi
Integer Tamsayı
Integer Is Not Valid Tamsayı Geçerli Değil
Integer Programming Tamsayı Programlama
Integral Tümlenik
Integral Tümlev
Integral Tümlevsel
Integral Absolute Error Criterion Tümlenik Mutlak Hata Ölçütü
Integral Action Time Constant Tümlenik Davranış Zaman Sabiti
Integral Action Time Constant Tümlevsel Davranış Zaman Sabiti
Integral Equation Tümlevsel Denklem
Integral Square Error Criterion Tümlenik Karesel Hata Ölçütü
Integral Templates İntegral Şablonları
Integral Transform Tümlevsel Dönüşüm
Integral With Subscript Limit Altindis Sınırlı Integral
Integral With Underscript Limit Altyazı Sınırlı Integral
Integrate Tümlemek
Integrated Tümleşik
Integrated Browsers Tümleşik Inceleyiciler
Integrated Circuit Tümdevre
Integrated Circuit Tümleşik Devre
Integrated Data Processing Tümleşik Bilgi Işlem
Integrated Data Processing Tümleşik Veri Işleme
Integrated Database Tümleşik Veritabanı
Integrated Information System Tümleşik Bilişim Dizgesi
Integrated Modem Yerleşik Modem
Integrated Optical Circuit Optik Tümdevre
Integrated Optical Circuit Tümleşik Optik Devre
Integrated Services Digital Network (Isdn) Tümleşik Hizmetler Sayısal Ağı
Integrated Software Tümleşik Yazılım
Integrated Units Of Measurement Tümleşik Ölçüm Birimler Sistemi
Integrating Amplifier Tümlevsel Yükselteç
Integrating Amplifier Tümleyici Yükselteç
Integrating Measuring Instrument Tümlevli Ölçme Aygıtı
Integrating Measuring Instrument Tümlevsel Ölçme Aygıtı
Integrating Measuring Instrument Tümleyici Ölçme Aleti
Integrating Relay Tümlevsel Röle
Integrating Relay Tümleyici Bağlak
Integration Tümleştirme
Integration Tümlev Alma
Integration Tümlev Hesaplama
Integration Tümlevleme
Integration By Parts Parçalı Tümlev Alma
Integration Test Tümleştirme Sınaması
Integration Test Tümleştirme Testi
Integration Testing Tümleştirme Testi
Integrity Bozulmamışlık
Integrity Bütünlük
Integrity Tamlık
Integrity Of Information Bilginin Tamlığı
Integrity Shell Bütünlük Kabuğu
Intel Intel
Intel Applications Binary Interface (Iabi)
Intellectual Ownership Düşünce Iyeliği
Intelligence Anlak
Intelligence Zeka
Intelligent Akıllı
Intelligent Anlaşılabilir
Intelligent Sensor Akıllı Duyucu
Intelligent Terminal Akıllı Uçbirim
Intelligent Terminal Anlaklı Uçbirim
Intelligent Terminal Programlanır Uçbirim
Intelligent Tutoring System (Its) Bilgisayar Destekli Öğretim
Intelligible Crostalk Anlaşılabilir Çaprazkarışma
Intense Yeğin
Intensification Yeğinleme
Intensity Şiddet
Intensity Yeğinlik
Intensity Yoğunluk
Intensity Modulation Yeğinlik Kiplenimi
Intent Amaç
Intention Içlem
Inter Application Communication Uygulamalar Arası İletişim
Interaction Etkileşim
Interactive Etkileşimli
Interactive Banking Etkileşimli Banka Işlemleri
Interactive Computing Etkileşimli Bilgisayar Kullanım
Interactive Computing Etkileşimli Kullanım
Interactive Data Def. Utility (Iddu) Etkileşimli Veri Tanımlama Hizmet Programı
Interactive Operation Etkileşimli Işletim
Interactive Product Demonstrations Etkileşimli Ürün Tanıtımları
Interactive Settings Etkileşim Ayarları
Interactive Tv Etkileşimli Televizyon
Interactivity Etkileşim
Interactivity With Forms Formlar Aracılığıyla Etkileşim
Interblock Gap Öbekler Arası Boşluk
Interblock Gap Öbeklerarası Boşluk
Intercept Kesişmek
Intercept Kesmenoktasi
Intercept Yol Kesmek
Intercept A Conversation Bir Konuşmayı Kesmek
Intercepted Yolu Kesilen
Interception Activity Dinleme Etkinliği
Interception Service Dinleme Servisi
Interchange Alış Veriş
Interchange Değiş Tokuş
Interchange Değiştokuş Etmek
Interchange Takas
Interchange Takas Etmek
Interchangeable Değiştokuş Edilebilir
Interchangeable Takaslanır
Interchangeable Card Takaslanır Kart
Interchangeable Microprogram Takaslanır Mikroprogram
Interconnected Power Distribution Arabağlantılı Enerji Dağıtımı
Interconnected System Arabağlantılı Dizge
Interconnection Arabağlantı
Interest Faiz
Interests İlgi Alanları
Interface Arabağ
Interface Arabağlamak
Interface Arabirim
Interface Arayüz
Interface Arayüzlemek
Interface Adapter Arabağ Uyarlayıcısı
Interface Adapter Arayüz Uyarlayıcısı
Interface Data Unit (Idu)
Interface Message Processor (Imp)
Interface Test Arayüz Testi
Interface Testing Arayüz Testi
Interfaces Bağdaştırıcılar
Interference Araya Girme
Interference Girişim
Interference Karışma
Interference Field Karışma Alanı
Interference From Power Lines Güç Hatlarından Karışma
Interference Pattern Girişim Örüntüsü
Interfering Frequency Karışma Sıklığı
Interferometer Girişim Ölçer
Interferometer Girişimölçer
Interframe Coding Çerçevelerarası Kodlama
Interim Release Önsürüm
Interim Release Önsürüm (Yazılım)
Interleave Aralık
Interleave Dönüşümlü Çalışmak
Interleaving Biniştirme
Interleaving Serpiştirme
Interlock Kilitlemek
Intermediate Ara
Intermediate Deneyimli
Intermediate Orta
Intermediate Error Ortadaki Hata
Intermediate File Ara Kütük
Intermediate Frequency Ara Frekans
Intermediate Frequency (If) Ara Sıklık
Intermediate Frequency (If) Amplifier Ara Frekans Yükselteci
Intermediate Frequency (If) Amplifier Ara Sıklık Yükselteci
Intermediate Frequency (If) Rejection Ara Frekansın Bastırımı
Intermediate Frequency (If) Rejection Ara Sıklığın Bastırımı
Intermediate Level Representation Ara Düzey Gösterimi
Intermediate Storage Ara Bellek
Intermittent Duty Kesintili Çalışma
Intermodulation Distortion Arakiplenim Bozunumu
Intermodulation Frequencies Arakiplenim Frekansları (Sıklıkları)
Intermodulation Noise Arakiplenim Gürültüsü
Internal Iç
Internal Içsel
Internal Application Error İç Uygulama Hatası
Internal Authentication Error İç Kimlik Denetimi Hatası
Internal Details İç Ayrıntılar
Internal Drive Iç Disk Sürücü
Internal Drive Iç Sürücü
Internal Driver Iç Sürücü
Internal Error İç Hata
Internal Floppy Drive İç Disket Sürücü
Internal Line In İç Gelen Hat
Internal Margin İç Kenar Boşluğu
Internal Memory Iç Bellek
Internal Memory Error İç Bellek Hatası
Internal Modem İç Modem
Internal Name İç Adı
Internal Space Iç Boşluk
Internal Storage Iç Bellek
Internal String Error İç Dize Hatası
Internal Version İç Sürüm
International Uluslararası
International Alliance Uluslararası Işbirliği
International Business Machines (Ibm)
International Calls Uluslararası Aramalar
International Characters Uluslarası Karakterler
International Data Corporation (Idc)
International Data Group (Idg)
International Exchange Uluslararası Santral
International Organization For Standardization (Iso)
International Standard Uluslararası Standart
International Standards Organization (Iso)
International System Of Units (Si) Uluslararası Birimler Sistemi (Si)
International Telecommunication Union (Itu)
International View Uluslararası Görünüm
Internationalization Uluslararasılaştırma
Internationalize Uluslararasılaştırmak
Internet Ağlararası Ağ
Internet Internet
Internet Access Internet Erişimi
Internet Account Internet Hesabı
Internet Address Internet Adresi
Internet Connectivity Internet Bağlantısı
Internet Details Internet Ayrıntıları
Internet Directories Internet Dizinleri
Internet Engineering Task Force Internet Mühendislik Görev Kuvveti
Internet Engineering Task Force (Ietf) Internet Mühendislik Görev Ekibi
Internet Mailing Lists Internet Posta Listeleri
Internet Network Information Center (Internic) Internet Ağ Bilgi Merkezi
Internet Newsgroups Internet Haber Grupları
Internet Nodes Internet Düğümleri
Internet Population Internet Nüfusu
Internet Protocol Internet İletişim Kuralları
Internet Protocol (Ip) Internet Protokolü
Internet Protocol (Ip) Address Internet İletişim Kuralı (Ip) Adresi
Internet Protocol Details Internet İletişim Kuralı Ayrıntıları
Internet Relay Chat (Irc) Internet Bağlantılı Sohbet
Internet Service Provider (Isp) Internet Hizmet Sağlayıcı
Internet Service Providers (Isp) Internet Hizmet Sağlayıcılar
Internet Shortcut Internet Kısayolu
Internet Society Internet Topluluğu
Internet Video Conferencing Internet Üzerinde Video Konferans
Internet Worm Internet Solucanı
Internetwork Packet Exchange (Ipx)
Internetworking Ağlararası Iletişim
Interoffice Trunk Santrallararası Gövdeyol
Interoperability Birlikte Çalışabilirlik
Interpolate Aradeğerlemek
Interpolated Ara Değerler Ekli
Interpolation Aradeğerleme
Interpret Yorumlamak
Interpreter Yorumlayıcı
Interprocess Süreçler Arası
Interrecord Kayıtlar Arası
Interrogating Sorgulama
Interrupt Işkesme Sinyali
Interrupt Işkesmek
Interrupt Kesilme
Interrupt Kesinti
Interrupt Kesme
Interrupt Kesmek
Interrupt (Irq) Kesme (Irq)
Interrupt Connect Kesme Bağlantısı
Interrupt Handler Işkesme Kotarıcısı
Interrupt Handler Kesinti Işleyici Program
Interrupt Level Kesme Düzeyi
Interrupt Mask Işkesme Maskesi
Interrupt Priority Işkesme Önceliği
Interrupt Request (Irq) Kesme Isteği (Irq)
Interrupt Request Lines (Irq)
Interrupt Signal Işkesme Sinyali
Interrupt Switch Işkesme Anahtarı
Interrupt Switch Kesme Anahtarı
Interruption Kesilme
Interrupts In Service Hizmetteki Kesmeler
Intersection Arakesit
Intersection Kesişim
Intersection Kesit
Intersection Of Sets Kümelerin Kesişimi
Intersection With No Limits Sınırsız Kesişim
Intersection With Subscript And Superscript Limits Altindis Ve Üstindis Sınırlı
Kesişim
Intersection With Subscript Limit Altindis Sınırlı Kesişim
Intersection With Underscript And Overscript Limits Altyazı Ve Üstyazı Sınırlı
Kesişim
Intersection With Underscript Limit Altyazı Sınırlı Kesişim
Intersymbol Interference (Isi) Simgelerarası Karışma
Intersystem Dizgelerarası
Intersystem Sistemler Arası
Intersystem Communication Sistemler Arası Iletişim
Interval Aralık
Interval Sıklık
Interval Süre
Interval Estimation Aralık Kestirimi
Interval Timer Aralık Zamanlayıcısı
Intervention Araya Girme
Intervention Required Check Işlem Gerektiren Hata
Interview Mode Görüşme Kipi
Intraframe Coding Çerçeve Içi Kodlama
Intraframe Coding Çerçeveleriçi Kodlama
Intrasystem Dizge Içi
Intrasystem Sistem Içi
Intrasystem Communication Sistem Içi Iletişim
Intrinsic Iç
Intrinsic Yapıiçi
Intrinsic Error Of A Measuring Instrument Ölçme Aygıtının Yapısal Hatası
Intrinsic Function Iç Işlev
Intro Tanıtım
Intro Play Tanıtım Okuması
Introduction Giriş
Intruder Lockout Davetsiz Dışarda
Intrusion Araya Girme
Intrusion Güvenliği Kırma
Intrusion Tone Araya Girme Sinyali (Telefon)
Intuitive Sezgisel
Invalid Geçersiz
Invalid .Lbl File Name Geçersiz .Lbl Dosya Adı
Invalid Accelerator Table Handle Geçersiz Hızlandırma Tablosu Tutamağı
Invalid Access To Memory Location Bellek Konumuna Geçersiz Erişim
Invalid Address Geçersiz Adres
Invalid Assignment Geçersiz Atama
Invalid Bookmark Geçersiz Yer Imi
Invalid Character Geçersiz Damga
Invalid Data Geçersiz Veri
Invalid Date Geçersiz Tarih
Invalid Dates And Times Geçersiz Tarih Ve Saat
Invalid Destination Directory Geçersiz Hedef Dizini
Invalid Device Geçersiz Aygıt
Invalid Device Id Geçersiz Aygıt Tanıtıcı
Invalid Device Request Geçersiz Aygıt Isteği
Invalid Device Request Parameters Geçersiz Veri Isteği Parametresi
Invalid Drive Geçersiz Sürücü
Invalid Drive Specification Geçersiz Sürücü Tanımı
Invalid Drive Specification Geçersiz Sürücü Tanıtımı
Invalid File Geçersiz Dosya
Invalid File Access Geçersiz Dosya Erişimi
Invalid File Handle Geçersiz Dosya Tanıtıcı Değeri
Invalid File Name Geçersiz Dosya Adı
Invalid Function Geçersiz Işlev
Invalid Handle Geçersiz Işleyici
Invalid Handle Geçersiz Tanıtıcı
Invalid Hyphenation Geçersiz Bölme
Invalid Line Geçersiz Satır
Invalid Media Type Geçersiz Ortam Türü
Invalid Memory Configuration Geçersiz Bellek Yapılandırması
Invalid Merge Field Geçersiz Birleştirme Alanı
Invalid Network Name Geçersiz Ağ Adı
Invalid Operation Geçersiz Işlem
Invalid Orientation Geçersiz Yönelim
Invalid Output Line Geçersiz Çıkış Hattı
Invalid Output Tray Number Geçersiz Çıkış Tepsisi Numarası
Invalid Parameter Geçersiz Parametre
Invalid Password Geçersiz Parola
Invalid Path Geçersiz Yol
Invalid Phone Number Geçersiz Telefon Numarası
Invalid Request Geçersiz Istek
Invalid Switch Geçersiz Anahtar
Invalid Unit Geçersiz Birim
Invalid User Name Geçersiz Kullanıcı Adı
Invalidate Geçersiz Kıl
Invariance Değişimsizlik
Invariance Değişmezlik
Invariant Değişimsiz
Inventory Depo
Inventory Envanter
Inventory Sayım
Inventory Sayımca
Inventory Stok
Inverse Evrik
Inverse Ters
Inverse Character Ters Karakter
Inverse Correlation Ters Ilinti
Inverse Filtering Ters Süzgeçleme
Inverse Function Ters Işlev
Inverse Grayscale Gri Tonu Tersine Çevir
Inverse Of A Matrix Matrisin Evriği
Inverse Photoelectric Effect Ters İşılelektrik Etki
Inverse Problem Ters Problem
Inverse Transform Ters Dönüşüm
Inverse Transformation Ters Dönüşüm
Inversely Proportional Ters Orantılı
Inversion Evirme
Inversion Bit Evirici Bit
Inversion Gate Evirme Geçidi
Invert Evir
Invert Evirme
Invert Tersine Çevirmek
Invert Colors Renkleri Ters Çevir
Invert If Negative Negatifse Evir
Invert Image Görüntüyü Evir
Invert Selection Seçimi Evir
Inverted Phrases Evrilmiş Tümcecikler
Inverter Evirgeç
Inverter Evirme
Inverting Amplifier Evirici Yükselteç
Invisible Gizli
Invisible Görünmeyen
Invisible Grid Görünmeyen Izgara
Invite Çağırmak
Invocation Başlatma
Invocation Yürütme
Invoke Başlatmak
Invoke Çağırmak
Inward Içeriye Doğru
Io Gç
Io Active Gç Etkin
Io Base Address Gç Taban Adresi
Io Buffering Gç Arabellekleme
Ion Iyon
Ion Burning Iyon Yakması
Ion Density Iyon Yoğunluğu
Ionic Conduction Iyonik Iletim
Ionic Equilibrium Iyon Dengesi
Ionisation Energy Iyonlaşma Enerjisi
Ionisation Rate Iyonlaşma Hızı
Ionization Iyonlaşma
Ionization Current Iyonlaşma Akımı
Ionization Energy Iyonlaşma Enerjisi
Ionization Rate Iyonlaşma Hızı
Ionization Voltage Iyonlaşma Gerilimi
Ionosation Current Iyonlaşma Akımı
Ionosphere Ionosfer
Ionospheric Sounding Iyonyuvar Sondası
Ionospheric Wave Iyonyuvar Dalgası
Iota (Lower Case) Iota (Küçük Harf)
Iota (Upper Case) Iota (Büyük Harf)
Iran Daylight Time İran Yaz Saati
Iran Standard Time İran Standart Saati
Irish İrlandaca
Irrational Number Irrasyonel Sayı
Irrational Number Oransız Sayı
Irrecoverable Kurtarılamaz
Irrecoverable Onarılamaz
Irrecoverable Error Kurtarılamaz Hata
Irrecoverable Error Onarılamaz Hata
Irreducible Indirgenemez
Irreversibility Tersinemezlik
Irreversible Tersinemez
Irreversible Tersinmez
Irrotational Field Dönmesiz Alan
Is Not Eşit Değil
Isblank Eboşsa
Isdn Tümleşik Hizmetler Sayısal Ağı
Iserr Ehata
Iserror Ehataliysa
Islogical Emantiksalsa
Isna Eyoksa
Isnontext Emetındeğılse
Isnumber Esayiysa
Isochronous Izokron
Isochronous Sabit Aralık Zamanlı
Isolate Yalıtmak
Isolated Birbaşına
Isolated Yalıtık
Isolated Equilibrium State Birbaşına Denge Durumu
Isolation Birbaşınalık
Isolation Yalıtım
Isolation Amplifier Yalıtım Yükselteci
Isolator Yalıtkan
Isomorphic Eşbiçimli
Isomorphic Eşyapılı
Isotropic Yönbağımsız
Isotropic Radiator Yönbağımsız İşıyıcı
Isotropy Yönbağımsızlık
Isp Lists Internet Erişim Sağlayıcıları Listeleri
Israel Daylight Time İsrail Yaz Saati
Israel Standard Time Israil Standart Saati
Isref Erefse
Issue Basım Sayısı
Issue Sorun
Issue A Command Komut Vermek
Istext Emetınse
It Bilişim
It Will Be Displayed As An Icon Simge Olarak Görüntülenecek
Italian İtalyanca
Italian İtalyan
Italian (Standard) İtalyanca (Standart)
Italian (Swiss) İtalyanca (İsviçre)
Italian 142 İtalyanca 142
Italian Lire İtalyan Lireti
Italic Eğik (Yazı)
Italic İtalik
Italicized Cursor Eğik Imleç
Item Işlem Maddesi
Item Kalem
Item Madde
Item Öğe
Item Separator Öğe Ayırıcısı
Item Size Öğe Boyutu
Items In Drop-Down List Açılır Liste Öğeleri
Iterate Yinelemek
Iteration Dürüm
Iteration İterasyon
Iteration Yineleme
Iterative Yinelemeli
Iterative Method Dürümsel Yöntem
Iterative Process Özyineli Işleme
Iterative Process Yinelemeli Süreç
Iterative Solution Yinelemeli Çözüm

J


Jack Jak
Jack Priz
Jacket Gömlek
Jacket Kılıf (Kablo)
Jam (Elektronik) Boğmak
Jam Sıkışma
Jam Recovery Sıkışıklık Kurtarma
Jammer Boğucu
Jamming Boğma (Sinyal)
Jamming Resistance Boğulma Dayanaklılığı
Jan Oca
January Ocak
Japanese Japonca
Japanese Postcard 100 X 148 Mm Japanese Postcard 100 X 148 Mm
Japanese Yen Japon Yeni
Jerk Dürtme
Jet Recorder Püskürtmeli Kayıtçı
Jis Ordering Jis Sıralama
Jitter Seğirme
Job Iş
Job Batch Iş Topluluğu
Job Control Dialog Box İş Denetim Iletişim Kutusu
Job Control Statement Iş Güdüm Komutları
Job Description İş Tanımı
Job Description Iş Tanımlaması
Job Details İş Ayrıntıları
Job Dialog Iş Sorgu Kutusu
Job Informations İş Bilgileri
Job List İş Listesi
Job Log Iş Günlüğü
Job Number Iş Numarası
Job Offset İş Ofseti
Job Owner İş Sahibi
Job Queue Iş Kuyruğu
Job Scheduling Iş Çizelgeleme
Job Scheduling Iş Sıralama
Job Separation İş Ayrımı
Job Statement Iş Deyimi
Job Stream Iş Kuyruğu
Job Timeout Görev Zamanında Tamamlanamadı
Job Timeout İş Zaman Aşımı
Job Transfer And Management (Jtm)
Job/queue Management İş/kuyruk Yönetimi
Jobs/queues İşler/kuyruklar
Jobtitle İşünvanı
John Can
Join Bitişme
Join Katıl
Join (Sql) Birleştirmek
Join Logical File Birleşik Mantıksal Kütük
Join Now Şimdi Katıl
Join Properties Birleştirme Özellikleri
Join Tables Tabloları Birleştir
Join The Chat Üyeler Konuşmaya Katıldığında
Join Type Birleştirme Türü
Joinproperties Birleştirmeözellikleri
Joint Birleşik
Joint Ortak
Joint Distribution Birleşik Dağılım
Joint Distribution Ortak Dağılım
Joint Photographic Experts Group (Jpeg)
Jointables Tablolarıbirleştir
Joker Değiştirilebilir Damga
Joker Joker
Journal Günlük
Journal Entry Günlük Girişi
Journal Receiver Günlüğün Kaydedildiği Nesne
Journaling Günlüğe Kaydetme
Joy Stick Oyun Çubuğu
Joystick Denetim Kolu
Joystick Oyun Çubuğu
Joystick Calibration Oyun Çubuğu Ayarı
Joystick Configuration Oyun Çubuğu Yapılandırması
Joystick Control Panel Oyun Çubuğu Denetim Masası
Joystick Devices Oyun Çubuğu Aygıtları
Joystick Driver For Ibm-Compatibles Ibm Uyumlular Için Oyun Çubuğu Sürücüsü
Joystick Selection Oyun Çubuğu Seçimi
Joystick Settings Change Oyun Çubuğu Ayarları Değişikliği
Joystick Test Oyun Çubuğu Sınaması
Joystick Troubleshooter Oyun Çubuğu Sorun Gidericisi
Jpeg Jpeg Görüntü Saklama Biçimi
Juke Box Optik Disk Kutusu
Jul Tem
July Temmuz
Jump Atla
Jump Atlamak
Jump Sıçra
Jump Term (Help) Atlama Terimi
Jumper Atlama Kablosu (Teli)
Jumper Cable Atlama Kablosu
Jumper Cable Optik Atlatma Kablosu
Jun Haz
Junction Kavşak
Junctor Birleştirici
June Haziran
Jupiter Jüpiter
Just Discernible Difference Ancak Algılanabilen Fark
Just Discernible Difference Ancak Sezilebilen Ayrım
Just In Time (Jit)
Justification Bloklama
Justification Gerekçeleme
Justification Sayfa Yanaştırma
Justification Yaslama
Justification Gap Bloklama Boşluğu
Justified İki Yandan
Justified (Keyname) İkı Yana Yasli
Justify Blokla Iki Yana Yaslamak
Justify Gerekçelemek
Justify İki Yana Yasla
Justify Kenara Yanaştırmak
Justify Sayfa Yanaştırmak
Justify Yanaştırma
Justify Yaslamak
Justify Align İki Yana Yasla
Juxtaposed Yanyana
Jw-Crossing Sanal Eksen Kesişi

K


K K
K Available K Boş
K Available K Kullanılabilir
K Bytes K Byte
K Bytes Available K Byte Boş
K Free K Boş
K On Disk K Yer Kaplıyor
K-12 (Kid-12) Çocuk-12
K-12 Educational Resources Çocuk-12 Yaş Arası Eğitim Kaynakları
Kalman Filtering Kalman Süzgeci
Kappa (Lower Case) Kappa (Küçük Harf)
Kappa (Upper Case) Kappa (Büyük Harf)
Kb Kb
Kb/sec Kb/san
Kbytes/min Kbayt/dak
Keep Alık****k
Keep Koru
Keep Help On Top Yardımı Üstte Tut
Keep Lines Together Satırları Birlikte Tut
Keep Original Formatting Özgün Biçimi Koru
Keep Score Skoru Tut
Keep Together Birlikte Tut
Keep With Next Sonraki Ile Birlikte
Kelvin Bridge Kelvin Köprüsü
Kendall's Notation Kendall Simgelemi
Kermit Kermit
Kern Çiftleri Sıkıştırma
Kern Karakter Çiftlerini Sıkıştırmak
Kern At Aralık
Kernel Çekirdek
Kerning Karakter Aralığının Değiştirilmesi
Kerning For Fonts Yazıtipi Aralığı
Key Anahtar
Key Anahtarlamak
Key Etiket
Key Kiplemek (Sayısal)
Key Şifre
Key Tuş
Key Assignment Macro Tuş Atama Makrosu
Key Assignments Tuş Atamaları
Key Assignments For Document Template Belge Şablonu İçin Tuş Atamaları
Key Combination Tuş Bileşimi
Key Distribution Şifre Dağıtımı
Key Distribution Center Anahtar Dağıtım Merkezi
Key Distribution Center Şifredağıtım Merkezi
Key Field Anahtar Alan
Key Field Anahtar Alanı
Key Field Şifre Alanı
Key Generation Anahtar Üretimi
Key Generation Şifre Üretimi
Key Identification Anahtar Tanımlaması
Key In (Veri) Girmek
Key Layout Tuş Yerleşimi
Key List Anahtar Listesi
Key Management Anahtar Yönetimi
Key Management Şifre Anahtarı Yönetimi
Key Management Şifre Yönetimi
Key Pad Tuş Takımı
Key Sequence Tuş Bileşimi
Key Type Anahtar Tipi
Keyboard Klavye
Keyboard Tuş Takımı
Keyboard Clicker Tuş Seslendirici
Keyboard Commands Klavye Komutları
Keyboard Control Klavye Kontrolü
Keyboard Help Klavye Yardımı
Keyboard Indicator Klavye Göstergesi
Keyboard Language Indicator Applet Klavye Dili Gösterme Uygulaması
Keyboard Layout Klavye Düzeni
Keyboard Layout Klavye Yerleşimi
Keyboard Mapping Klavye Eşlemesi
Keyboard Overlay Klavye Şablonu
Keyboard Settings Klavye Ayarları
Keyboard Shortcut Kısayol Tuşları
Keyboard Shortcut Klavye Kısayolu
Keyboard Style Klavye Biçemi
Keyboard Template Klavye Şablonu
Keyboard Type Klavye Türü
Keyboardist Klavyeci
Keyboardless Computer Klavyesiz Bilgisayar
Keycaps (Da) Tuşlar (Md)
Keyed Sequence Access Path Anahtar Sıralı Erişim Yolu
Keyed Sequential Access Anahtar Sıralı Erişim
Key-Encrypted Anahtar Şifreli
Keylocks Tuş Kilitleri
Keyname Tuş Adı
Keypad Miniklavye
Keypad Özel Tuş Takımı
Keypad Tuş Bloğu
Keypad Tuş Takımı
Keypad Application Mode Tuş Takımı Uygulama Kipi
Keys Help Tuşlar Için Yardım
Keys Help Tuşlara Yönelik Yardım
Keystroke Tuşa Basma
Keystroke Tuş Vuruşu
Keystroke Sequence Tuşa Basma Sırası
Keystroke Verification Klavyede Doğrulama
Keyword Anahtar Söz
Keyword Anahtar Sözcük
Keyword Text Anahtar Metin
Keywords Anahtarsözcük
Killing Players (Mud) Oyuncuları Öldürmek (Mud)
Kilo (1024) (K)
Kilobyte (Kb) Kilobayt (Kb)
Kind Tür
Kiosk Büfe
Kit Kit
Kit Takım
Km Km
Knock Vuruntu
Know-How Bil-Yap
Know-How Yapabilme Bilgisi
Knowledge Based Method Bilgi Tabanlı Yöntem
Knowledge Based System Bilgi Destekli Sistem
Knowledge Based System Bilgi Tabanlı Sistem
Knowledge Engineering Bilgi Mühendisliği
Knowledge Gap Bilgi Uçurumu
Knowledge Representation Bilgi Gösterimi
Knowledge System Bilgi Destekli Sistem
Korean Korece
Korean (Johab) Korece (Johab)
Kurt Basiklik
Kurtosis Savrukluk

L


L L
L.C. Greek Küçük Yunan Harfi
Label Etiket
Label Marka
Label Align Etiket Hizalama
Label Details Etiket Ayrıntıları
Label Disk Disk Etiketle
Label Goes Here Etiket Buraya Gelir
Label Height Etiket Yüksekliği
Label Identification Etiket Tanıma
Label Information Etiket Bilgisi
Label Not Found Etiket Bulunamadı
Label Options Etiket Seçenekleri
Label Prefix Etiket Öneki
Label Products Etiket Ürünleri
Label Width Etiket Genişliği
Label X X Etiketi
Label Y Y Etiketi
Labeled Arrow Templates Etiketli Ok Şablonları
Labeler Etiketler
Labelled Etiketli
Labelled Set Etiketli Küme
Labelling Etiketlendirme
Ladder Network Merdiven Devre
Lag Gecikme
Lambda (Lower Case) Lambda (Küçük Harf)
Lambda (Upper Case) Lambda (Büyük Harf)
Lambda Bar Lambda Çizgi
Lambertian Reflection Lambert Yansıması
Laminar Flow Yaprak Tipi Akış
Laminated Core Sac Paketli Çekirdek
Lan Yerel Alan Ağı
Landing Iniş
Landing Beacon Inme Parıldağı
Landscape Peyzaj
Landscape Yatay
Landscape Printing Sayfa Boyuna Yazım
Landscape Sample Yatay Örnek
Landscape/portrait Yatay/dikey
Lane Kulvar
Lang Shift State Özel Dil Üst Karakter Durumu
Lang State Özel Dil Durumu
Language Dil
Language Code Dil Kodu
Language Mismatch Dil Uyuşmazlığı
Language Neutral Geçerli Dil
Language Properties Dil Özellikleri
Language Property Dil Özelliği
Language/country Dil/ülke
Laplacian Laplas Işleci
Laptop Dizüstü
Laptop Computer Dizüstü Bilgisayar
Large Büyük
Large Geniş
Large Buttons Büyük Düğmeler
Large Capacity Büyük Sığa
Large Capacity Geniş Sığa
Large Font Geniş Yazıtipi
Large Format Geniş Biçim
Large Icons Büyük Simgeler
Large Icons Geniş Simgeler
Large Integer Büyük Tamsayı
Large Object Büyük Nesne
Large Operator With Over-Script And Under-Script Limits Üst-Yazı Ve Alt-Yazı Sınırlı Büyük Işleç
Large Operator With Over-Script Limit Üst-Yazı Sınırlı Büyük Işleç
Large Operator With Subscript Limit Altindis Sınırlı Büyük Işleç
Large Operator With Superscript And Subscript Limits Üstindis Ve Altindis
Sınırlı Büyük Işleç
Large Operator With Superscript Limit Üstindis Sınırlı Büyük Işleç
Large Operator With Under-Script Limit Alt-Yazı Sınırlı Büyük Işleç
Large Scale Integration Büyük Çapta Tümleşim
Large Toolbar Buttons Büyük Araç Çubuğu Düğmeleri
Largeicons Büyüksimgeler
Laser Lazer
Laser Printer Lazer Yazıcı
Laser Videodisc Lazer Videodisk
Laserwriter Laserwriter
Lasso Kement
Lasso Kementle Tutma
Lasso-Tap
Last Son
Last Cell Son Hücre
Last Change Son Değişiklik
Last Changed Son Değiştirilme
Last Column Son Sütun
Last Detected Son Algılanan
Last Error Son Hata
Last Event Son Olay
Last Failure Son Başarısızlık
Last In First Out Queue Son Giren Ilk Çıkar Kuyruğu
Last In First Out Stack Son Giren Ilk Çıkar Yığıtı
Last Modification Date Son Değişiklik Tarihi
Last Modification Time Son Değişiklik Saati
Last Modified Son Değişiklik
Last Modified Son Değişme
Last Modified Date Son Değişiklik Tarihi
Last Month Geçen Ay
Last Name Soyad
Last Place Sonuncu
Last Position Son Konum
Last Printed Son Yazdırma
Last Printed Son Yazım Tarihi
Last Record Son Kayıt
Last Row Son Satır
Last Saved Kaydetme Tarihi
Last Saved Son Kayıt
Last Saved Son Kayıt Tarihi
Last Saved By Son Kaydeden
Last Saved Date Son Kayıt Tarihi
Last Slide Son Slayda
Last Slide Viewed Görüntülenen Son Slayda
Last Slide Viewed Görüntülenen Son Slayt
Last Update Son Güncelleştirme
Last Updated Son Güncelleştirme
Last Week Geçen Hafta
Last.Error Son.Hata
Last/surname Soyad
Lastname Soyad
Lastprinted Sonyazdırma
Lastsavedby Sonkaydeden
Lastsavedtime Sonkayıtsaati
Latch Mandal
Latching Mandal
Latching Circuit Mandal Devresi
Late Sunset Geç Gün Batımı
Latency Gecikme Süresi
Latency Yataklık Süresi
Latent Image Gizil Resim
Latent Variable Gizli Değişken
Lateral Acceleration Yanal Ivme
Lateral Deviation Yanal Sapma
Latin American Latin Amerika
Latitude Enlem
Lattice Kafes
Lattice Örü
Lattice Filter Kafes Süzgeç
Latvian Leton Dili
Latvian (Latin) Letonya Dili (Latin)
Launch Başlatmak
Launch Çalıştırmak
Launch Fırlatma
Launcher Fırlatıcı
Lavender 256 Lavanta 256
Law Of Conservation Of Energy Enerji Korunumu Yasası
Law Of Large Numbers Büyük Sayılar Yasası
Law Of Small Numbers Küçük Sayılar Yasası
Layer Katman
Layer Of Security Güvenlik Katmanı
Layered Architecture Katmanlı Mimari
Layered Machine Architecture Katmanlı Makine Mimarisi
Layout Düzen
Layout Serim
Layout Tasarım
Layout Yerleşim
Layout Yerleşim Planı
Layout For Print Yazdırma Yerleşimi
Layout Items Yerleşim Öğeleri
Layout Menu Tasarım Menüsü
Layout Preview Yerleşim Önizleme
Layout Properties Düzen Özellikleri
Leader Öncü
Leader Character (Sekme) İz Karakteri
Leading Başlangıç
Leading Başta Olan
Leading Önce Gelen
Leading Characters Önce Gelen Karakterler
Leading Coefficient Baş Katsayı
Leading Current Evresi Önde Akım
Leading Term Başat Terim
Leading Term En Önemli Terim
Leading Zero Önce Gelen Sıfır
Leading Zero Öndeki Sıfır
Leading Zeros In Dates Tarihlerde Baştaki Sıfır
Leakage Kaçak
Leakage Sızıntı
Leakage Current Kaçak Akım
Leakage Flux Kaçak Akı
Learn Öğren
Learn By Example Örnekten Öğren
Learning Öğrenme
Learning Algorithm Öğrenme Algoritması
Learningware Eğitim Yazılımı
Lease Expires Kira Bitişi
Leased Line Kiralanmış Hat
Leased Line Kiralık Devre
Leased Line Kiralık Hat
Leased Line Özel Devre
Least Action En Küçük Eylem
Least Mean Squares En Küçük Ortalama Kareler
Least Significant Bit En Önemsiz Bit
Least Significant Character En Önemsiz Damga
Least Significant Character En Sağdaki Damga
Least Significant Digit En Sağdaki Basamak
Least Squares En Küçük Kareler
Least Squares Estimator En Küçük Kareler Kestiricisi
Least Squares Method En Küçük Kareler Yöntemi
Leave Space For Long Text Uzun Metin Için Yer Ayır
Left Sol
Left Sol Ok
Left Sola
Left Solda
Left Soldan
Left Adjust Soldan Ayarlamak
Left Aligned Soldan Hizalı
Left Alignment Soldan Hizalama
Left And Right Arrow Sağa Ve Sola Ok
Left Angle Sol Açı
Left Angle Bracket Sol Açılı Ayraç
Left Arrow Sol Ok
Left Arrow Sol Ok Tuşu
Left Arrow Sola Ok
Left Arrow With Lower Text Slot Alt Metin Yuvalı Sola Ok
Left Arrow With Upper Text Slot Üst Metin Yuvalı Sola Ok
Left Border Sol Kenarlık
Left Brace Sol Süslü Ayraç
Left Bracket Sol Köşeli Ayraç
Left Button Sol Düğme
Left Centered Sola Ortalı
Left Column Sol Sütun
Left Double Bar Sol Çift Çubuk
Left Flush Sola Yanaştır
Left Harpoon Sola Süslü Ok
Left Indent Soldan Girinti
Left Indent Marker Soldan Girinti Imi
Left Justified Sola Yanaşık
Left Justified Solda Yaslı
Left Justify Sola Yanaştırmak
Left Justify Sola Yaslamak
Left Justify Soldan Bloklama
Left Key Sol Ok Tuşu
Left Margin Sol Kenar Boşluğu
Left Margin Sol Marj
Left Margin Marker Sol Kenar Boşluğu Imi
Left Margin Marker Sol Marj Işaretleyicisi
Left Parenthesis Sol Ayraç
Left Section Sol Kısım
Left Sides Sol Yanlar
Left Text Sol Metin
Left Vertical Bar Sol Dikey Çubuk
Left Windows Sol Windows
Left/inside Sol/ıç
Left-Aligned Soldan Hizalı
Leftb Solb
Left-Handed Sol Elli
Left-Handed Solak
Left-Justify Sola Yanaştırmak
Leftmost En Soldaki
Lefts Sol Kenarlar
Legal Legal
Legal Yasal
Legal File Name Geçerli Dosya Adı
Legal Notice Yasal Uyarı
Legal Number Format Yasal Numaralama Biçimi
Legal Trademarks Yasal Ticari Markalar
Legend Açıklama Gösterge
Legend Açıklamalar
Legend Gösterge
Legend Format Gösterge Biçimi
Legend Text Gösterge Metni
Legendentry Göstergegirişi
Legendkey Göstergetuşu
Legibility Okunabilirlik
Len Uzunluk
Lenb Uzunlukb
Length Uzunluk
Length Of Lay Adım
Lens Mercek
Less Az
Less Detail Daha Az Ayrıntı
Less Speed Daha Az Hız
Less Than Küçük
Less Than Küçüktür
Less Than Or Equal Küçük Veya Eşit
Less Than Or Equal To Küçük Veya Eşittir
Less Than Or Equal To Küçük-Eşittir
Lessonware Eğitim Yazılımı
Let Excel Automatically Hose Your Merge Excel, Birleştirme Işlemini
Kendiliğinden Yapsın
Letter Harf
Letter Mektup
Letter Heading Mektup Başlığı
Letter Paper (8.5x11 In) Mektup Kağıdı (8.5x11 In)
Letter Quality Daktilo Kalitesi
Letter Quality Kurye Niteliği
Letter Quality Mektup Kalitesi
Letter Quality Printer Daktilo Kalitesinde Yazıcı
Letter Template Mektup Şablonu
Letterhead Antet
Letterhead Space Antet Boşluğu
Letterhead Stock Antet Stoğu
Letters And Symbols Harfler Ve Simgeler
Level Düzey
Level Adjustment Düzey Ayarı
Level Crossing Düzey Ekseni Kesme
Level Of Heading Başlık Düzeyi
Level Of Significance Anlamlılık Düzeyi
Level Of Significance Birinci Tür Hata Olasılığı
Level Selected Seçilen Düzey
Lever Kol
Lever Arch Kol Yayı
Lexicographic Order Sözlük Sıralaması
Librarian Kitaplık Görevlisi
Librarian Kitaplık Programları
Libraries Kitaplıklar
Libraries (*.Dll) Kitaplıklar (*.Dll)
Libraries/databases Kitaplıklar/veritabanları
Libraries/workbooks Kütüphaneler/çalışma Kitapları
Library Kitaplık
Library Kütüphane
Library Yordamlık
Library (Of Data) Veri Kitaplığı
Library (Software) Belgelik (Yazılım)
Library (Software) Kitaplık
Library Automation Kütüphane Otomasyonu
Library List Kitaplık Listesi
Library Of Congress Kongre Kütüphanesi
Library Routines Belgelik Programları
Licence Izin
Licence Lisans
License Agreement Lisans Anlaşması
License Of Windows 95 Windows 95 Lisansı
Licensed Program Lisanslı Program
Licensed User (Software) Yetkili Kullanıcı
Licensing Driver Yetki Verme Sürücüsü
Life Hayat
Life Cycle Yaşam Çevrimi
Life Cycle Yaşam Döngüsü
Life Cycle Cost Toplam Maliyet
Life Cycle Cost Yaşam Çevrim Maliyeti
Life Test Ömür Deneyi
Life Test Ömür Sınaması
Lifestyle 28.8 External Lifestyle 28.8 Dış
Lifetime Ömür
Lifetime Yaşam Süresi
Light Açık
Light İnce
Light İşık
Light Beacon Parıldak
Light Brown Açık Kahverengi
Light Emitting Diode (Led) İşık Yayan Diyot
Light Gray Açık Gri
Light Grayscale Açık Gri Ton
Light Pen İşık Kalemi
Light Pen İşıl Kalem
Light Reading Wand İşık Okuyan Kalem
Light Shading Hafif Gölgeleme
Lightest En Açık
Lightguide Cable Optik Kablo
Lightwave İşıkdalga
Like Benzer
Likelihood Olabilirlik
Likelihood Ratio Olabilirlik Oranı
Likelihood Ratio Test Olabilirlik Oran Sınaması
Likelihood Ratio Test Olabilirlik Oranı Testi
Lilac Leylak
Lilac (Large) Leylak (Geniş)
Lime Açık Yeşil
Lime Limon Rengi
Limit Erey
Limit Limit
Limit Sınır
Limit Consecutive Hyphens To Ardarda Gelen Heceleri Sınırla
Limit Depth Derinlik Sınırı
Limit Height Yükseklik Sınırı
Limit Line Spacing Sınır Satır Aralığı
Limit To List Listeye Sınır
Limitcheck: Implementation Limit Exceeded - Offending Command Is ... Limitcheck:
Gerçekleme Sınırı Aşıldı - Karşı Koyan Komut ...
Limitedly Or Marginally Stable System Ucu Ucuna Kararlı Dizge
Limitedly Or Marginally Stable System Ucu Ucuna Kararlı Sistem
Limiting Case Limit Durumu
Limiting Case Sınır Durumu
Limiting Conditions Sınır Koşulları
Limiting Value Limitteki Değer
Limiting Value Sınır Değer
Limits Of Error Of A Measuring Instrument Ölçme Aygıtının Hata Sınırları
Limits Of Variation Istatistik Saçılma Sınırları
Limits Of Variation Saçılma Sınırları
Line Çizgi
Line Devre
Line Hat
Line Satır
Line Ton
Line Adapter Hat Uyarlayıcı
Line Adapter Hat Uyarlayıcısı
Line Amplifier Hat Yükselteci
Line Art Hassas
Line Between Ara Çizgi
Line Between Ara Satır
Line Between Araya Çizgi Koy
Line Break Satır Sonu
Line Break Satır Sonuna
Line Breaks And Satır Sonları Ve Yazıtipleri
Line Chart Çizgi Grafik
Line Chart Çizgisel Çizim
Line Chart Autoformat Çizgi Grafik Otomatik Biçim
Line Chart With 3-D Ribbons 3-B Şeritli Çizgi Grafik
Line Charts Çizgi Çizelgeler
Line Circuit Hat Devresi
Line Color Çizgi Rengi
Line Command Satır Komutu
Line Conditioning Hat Iyileştirme
Line Delay Satır Gecikmesi
Line Draw Character Çizgi Çizme Karakteri
Line Driver Hat Sürücü
Line Driver Hat Sürücüsü
Line Editing Satır Kipinde Düzenleme
Line Enhancer Ton Pekiştirici
Line Equalizer Hat Dengeleyicisi
Line Fault Hat Arızası
Line Feed Satır Atlama
Line Feed Satır Besleme
Line Feed Satır Ilerletme
Line Feed Yeni Satır
Line Feed (Ascii Character) (Lf) Satır Ilerletme Karakteri
Line Group Çizgi Grubu
Line Height Satır Yükseliği
Line Hit Hat Vurgunu
Line Hit Hatta Vurgunu
Line In Use Hat Kullanımda
Line Input Hat Girişi
Line Input Devices Hat Giriş Aygıtları
Line Integral Hat Tümlevi
Line Justification Satır Bloklama
Line Length Satır Uzunluğu
Line Meter Hat Ölçer
Line Monitor Hat Gözleyicisi
Line Mute Hat Sessiz
Line Number Satır Numarası
Line Numbering Satır Numaralandırma
Line Of Business Ana Iş Dalı
Line Out Mix Giden Hat Kar
Line Patch Mismatch Hat Yaması Uyuşmazlığı
Line Pattern Çizgi Deseni
Line Printer (Lp) Satır Yazıcı
Line Properties Hat Özellikleri
Line Protocol Hat Protokolu
Line Protocol Handler Hat Protokolu Işlemcisi
Line Ringing Current Hat Arama Akımı
Line Sampling Çizgi Örneklemesi
Line Sampling Çizgisel Örnekleme
Line Slant Eğik Çizgi
Line Space Change Satır Aralığı Değişiklikliği
Line Spacing Satır Aralama
Line Spacing Satır Aralığı
Line Spacing Icon Satır Aralama Ikonu
Line Spectrum Çizgisel Izge
Line Spectrum Çizgisel Spektrum
Line Speed Hattın Hızı
Line Splitter Hat Üleştirici
Line Style Çizgi Biçemi
Line Style Kenarlık Biçemi
Line Test Equipment Hat Test Donatımı
Line Test Set Hat Test Donatımı
Line Turnaround Hattın Yön Değiştirme Gecikmesi
Line Up Icons Simgeleri Diz
Line Up Icons Simgeleri Hizala
Line Up Icons Simgeleri Sırala
Line Volume Hat Sesi
Line Weight Çizgi Kalınlığı
Line.Print Satir.Yazdir
Line/cd Hat/cd
Line/column Chart Autoformat Çizgi/sütun Grafik Otomatik Biçim
Linear Doğrusal
Linear Doğrusal Aritmetik
Linear Combination Doğrusal Katışım
Linear Detector Doğrusal Algılayıcı (Sezici)
Linear Discriminant Doğrusal Ayırtaç
Linear Discriminant Function Doğrusal Ayırtaç
Linear Estimator Doğrusal Kestirici
Linear Function Doğrusal Işlev
Linear Independence Doğrusal Bağımsızlık
Linear Model Doğrusal Model
Linear Operator Doğrusal Işleç
Linear Organization Sıralı Organizasyon
Linear Phase Doğrusal Evre
Linear Programming (Lp) Doğrusal Izlenceleme
Linear Programming (Lp) Doğrusal Programlama
Linear Quadratic Game Doğrusal Karesel Oyun
Linear Regression Equation Doğrusal Bağlanım Denklemi
Linear Scale Doğrusal Ölçek
Linear Space Doğrusal Uzay
Linear System Doğrusal Dizge
Linear System Doğrusal Sistem
Linear Time Invariant Doğrusal Zamanda Değişmez
Linear Trend Doğrusal Eğilim
Linearity Doğrusallık
Linearly Separable Doğrusal Ayrılabilir
Linein Gelenhat
Line-In Gelen Hat
Line-In Connection Gelen Hat Bağlantısı
Line-In Input Level Gelen Hat Giriş Düzeyi
Line-In Input Meter Gelen Hat Giriş Ölçer
Line-In Mute Gelen Hat Sessiz
Line-In Volume Level Line-In Volume Level
Line-In/cd Gelen Hat/cd
Line-In/cd Input Level Gelen Hat/cd Giriş Düzeyi
Line-In/cd Input Meter Gelen Hat/cd Giriş Ölçer
Line-In/cd Mute Gelen Hat/cd Sessizmute
Line-In/cd Volume Level Gelen Hat/cd Ses Düzeyi
Linein2 Gelenhat2
Line-Mode Browsers Satır Yapılı Inceleyiciler
Lineout Giden Hat
Lines Satır Sayısı
Lines Per Inch Satır/inç
Lines To Drop Satır Sayısı
Lines With Arrows Signify A Column Break Oklu Satırlar Sütun Kesmelerini
Gösterir
Lines/text Satır
Linest Dot
Linguistics and Proofing Tools Dilbilim Ve Sağlama Araçları
Link Bağ
Link Bağla
Link Bağlamak
Link Bağlan
Link Bağlantı
Link Bağlantılama
Link Access Procedure (Lap)
Link Access Protocol (Lap) Bağ Erişim Protokolu
Link Address Bağlama Adresi
Link By Link Encipherment Bağdan Bağa Kriptolama
Link Child Fields Alt Alanları Bağla
Link Delimited Sınırlandırılmış Bağla
Link Edit Bağlantı Düzenlemek
Link Group Bağlantı Grubu
Link Here Buraya Bağla
Link Layer Bağlantı Katmanı
Link Margin Bağ Marjı
Link Margin Bağ Sınırı
Link Master Fields Üst Alanları Bağla
Link Properties Bağlantı Özellikleri
Link Properties Bağlantının Özellikleri
Link Protocol Bağ Protokolu
Link Protocol Hat Protokolü
Link Rename Bağlantıyı Yeniden Adlandır
Link To ...Ya Bağla
Link To Bağla
Link To Bağlan
Link To Content İçeriğe Bağlan
Link To Data Veriye Bağlantı Kur
Link To File Dosyaya Bağla
Link To Link Signalling Bağdan Bağa Imleşim
Link To Previous Bir Öncekine Bağla
Link To Previous Öncekine Bağla
Link To Query Sorguya Bağla
Link To Template Şablona Bağla
Link Unavailable Bağlantı Bulunamadı
Link Word Bağlama Sözcüğü
Link.Combo Link.Combo
Link.Format Bağlanti.Bıçım
Linkage Bağ
Linkage Bağlantı
Linkage Editor Bağ Düzenleyicisi
Linkage Editor Bağlantı Düzenleyicisi
Linkage Editor Bağlayıcı
Link-Attached Uzak Bağlı
Link-By-Link Encipherment Bağdan Bağa Kriptolama
Linked Bağlı
Linked Document Bağlantılı Belge
Linked Files Dosyaları Bağlantılama
Linked Headings Bağlantılı Başlıklar
Linked Object Bağlantılı Nesne
Linked Object Bağlantılı Nesnesi
Linked Object Bağlı Nesnesi
Linked Styles Bağlantılı Biçemler
Linked Text Bağlantılı Metin
Linked To Source Kaynağa Bağlı
Linked Whole Tables Bağlantılı Tüm Tablolar
Linker Bağ Düzenleyicisi
Linker Bağlayıcı
Linking Bağlanıyor
Linking And Embedding Objects Nesne Bağlama Ve Katıştırma
Linking Files Dosyaları Bağlama
Linking Within Documents Dökümanların Içinden Bağlaçlar
Links Bağlantılar
Links And References Bağlantılar Ve Başvurular
Linksys Linksys
Link-To-Link Signalling Bağdan Bağa Imleşim
Liquid Column Pressure Element Sıvı Dikeçli Basınç Aygıtı
Liquid Crystal Display (Lcd) Sıvı Kristal Görüntü Birimi
Liquid In Glass Thermometer Sıvılı Sıcaklıkölçer
Liquid Level Sıvı Düzeyi
Liquid Manometer Sıvılı Basınçölçer
Liquid Sealed Bell Sızdırmaz Sıvılı Çan
Liquid-In-Glass Thermometer Sıvılı Sıcaklıkölçer
List Döküm
List Liste
List Listele
List Listelemek
List Box Liste Kutusu
List Box Item Liste Kutusu Elemanı
List Bullet Liste Madde İmi
List Commands Komutları Listele
List Continue Liste Devamı
List Entries Liste Girdileri
List File Names With Listeleme Ölçütü
List Files By Listeleme Ölçütü
List Files Of Type Listelenecek Dosya Türü
List Handling Liste Kotarma
List Help Topics Yardım Konularını Listele
List Names Adları Listele
List Number Liste Numarası
List Of Fonts Yazıtipi Listesi
List Processing Liste Işleme
List Range Liste Aralığı
List Rows Satırları Listele
List Separator Liste Ayıracı
List Separator Liste Ayırıcısı
List Separator Liste Ayracı
List View Liste Görünümü
List View (Control) Liste Görünümü (Denetim)
List Width Liste Genişliği
Listed Files Listelenen Dosyalar
Listed In Listelenme Yeri
Listen Dinle
Listserv Listserv
Literal Değişmez
Literal Hazır Bilgi
Literal Kalıp Deyim
Litho Taşbaskı
Lithography Taşbaskı
Lithuanian Litvanca
Live Canlı
Live Gerilim Altında
Live Broadcast Canlı Yayın
Live Seminars (Online) Canlı Seminerler (Ağ Üzerinde)
Live Window Canlı Pencere
Live Wire Üzerinde Gerilim Olan Tel
Live Wire Yanan Tel
Living And Other Sabit Ve Diğer
Living Expenses Data Sabit Giderler
Lmi Mode Lmi Kipi
Load Yük
Load Yükleme
Load Yüklemek
Load Balancing Yük Dengelemesi
Load Capacitance Yük Sığallığı
Load Coils Yük Sargıları
Load Disconnector Yük Ayırıcısı
Load File Dosyayı Yükle
Load From Query Sorgudan Yükle
Load Impedance Diagram Yük Çeli Çizeneği
Load Impedance Diagram Yük Empedans Çizeneği
Load Module Yükleme Birimi
Load New Yeni Yükle
Load Postscript Error Handler Postscript Hata İşleyicisi'ni Yükle
Load Preferences Tercihleri Yükle
Load Regulation Yükle Değişme
Load Saved Search Kaydedilen Aramayı Yükle
Load Sharing Yük Paylaşımı
Load Text Metin Yükle
Load-And-Go Yükle Ve Yürüt
Load-Balance Yük Dengesi
Loaded Yüklü
Loaded Forms Yüklü Formlar
Loaded Reports Yüklü Raporlar
Loader Yükleyici
Loader Yükleyici Programı
Loadfromquery Sorgudanyükle
Loading Yükleme
Loading Documents Dökümanları (Bilgisayara) Yüklemek
Lobe Kulak
Lobe Lob
Local Yerel
Local Address Yerel Adres
Local Area Network (Lan) Yerel Alan Ağı
Local Area Network (Lan) Yerel İletişim Ağı
Local Average Yerel Ortalama
Local Bus Yerel Veriyolu
Local Call Yerel Çağrı
Local Central Office Yerel Santral
Local Clipbook Yerel Pano Defteri
Local Computer Yerel Bilgisayar
Local Connection Yerel Bağlantı
Local Controller Yerel Denetleyici
Local Disk Yerel Disk
Local Documents Yerel Dökümanlar
Local Echo Yerel Yankı
Local Exchange Yerel Santral
Local Fax Modems Yerel Faks Modemleri
Local Hard Drive Yerel Sabit Disk
Local Hard Drive Yerel Sabit Sürücü
Local Indexed Fields Yerel Dizili Alanlar
Local Linking Yerel Bağlantı
Local Loopback Yerel Döngü Sınaması
Local Loopback Yerel Döngüde Sınama
Local Memory Yerel Bellek
Local Network Yerel Ağ
Local Non-Indexed Fields Yerel Dizili Olmayan Alanlar
Local Oscillator Yerel Salıngaç
Local Phone Numbers Yerel Telefon Numaraları
Local Port Yerel Bağlantı Noktası
Local Printer Yerel Yazıcı
Local Registry Yerel Kayıt
Local Service Providers Yerel Hizmet Sağlayıcılar
Local Station Yerel Istasyon
Local Switch Yerel Santral
Local Terminal Yerel Uçbirim
Local Traffic Yerel Trafik
Local User Yerel Kullanıcı
Local Workstation Yerel Iş Istasyonu
Local-Attached Yerel (Bağlı)
Locale Yerel
Locale Yöre
Localfax Dedicated Fax Process Faks Işlemine Ayrılmış Yerel Faks
Localizer Yer Saptayıcı
Localizer Yerseyici
Locally Administered Address Yerel Yönetilen Adres
Localtalk Localtalk
Locate Bul
Locate Konumlandır
Locate Yerini Belirlemek
Locate Yersemek
Locate Data Map Folders Veri Haritası Klasörlerini Konumlandır
Locate Dealer Dağıtıcıya Git
Locate Directory Dizin Konumlandır
Locate File Dosya Yerleştir
Location Konum
Location Yer
Location Information Konum Bilgisi
Location Name Aygıt Adı
Location Name Sistem Adı
Location Of Konumu
Location Of Compare Karşılaştırma Konumu
Location Of Prntsrvr.Dat File Prntsrvr.Dat Dosyasının Yeri
Lock Kilit
Lock Kilitle
Lock Kilitlemek
Lock Anchor Demir At
Lock Anchor Kilit Tutturucu
Lock Anchor Kilitle
Lock And Save Template Şablonu Kilitle Ve Kaydet
Lock But Don't Save Kilitle Ancak Kaydetme
Lock Cell Hücreyi Kilitle
Lock Document Belge Kilitle
Lock Field (Keyname) Alan Kılıtle
Lock For Annotations Ek Açıklamaları Kilitle
Lock For Annotations Sadece Ek Açıklamaya Izin Ver
Lock In Kenetlenme
Lock Out Eşzamanlama Yitimi
Lock Result (To) Alan Güncelleştirilemesin
Lock Text Metni Kilitle
Lock Up (Network) Karşılıklı Ketlenme
Lock Violation Kilit Ihlali
Lock/save Sheet Sayfayı Kilitle/kaydet
Lock/unlock Frame Anchor Çerçeve Için Demir At/al
Locked Kilitli
Locked Cell Selected/cells Protected Kilitli Seçili/korumalı Hücreler
Locked Disk Kilitli Disk
Locked File Kilitli Dosya
Locked Volume Kilitli Oylum
Locking A Document Belge Kilitleme
Locking Keys Kilitleme Tuşları
Locking Tab Kilit Dili
Lock-Up Karşılıklı Ketlenme
Log (Sistem) Günlük
Log Günlük
Log Günlük Tutmak
Log Log
Log Enable Giriş Açık
Log File Günlük Dosyası
Log File Günlük Kütüğü
Log In Bağlanma
Log In Oturum Açmak
Log Level Oturum Açma Düzeyi
Log Message Kayıt İletisi
Log Messages Günlük İletileri
Log Off Bağlantıyı Kesme
Log Off Oturum Kapamak
Log On Bağlanma
Log On Oturum Açmak
Log On To Network Ağa Oturum Aç
Log On To Windows Nt Windows Nt'ye Oturum Başlat
Log On To Windows Nt Domain Windows Nt Etki Alanında Oturum Başlat
Log On/off Oturum Aç/kapat
Log Out Oturum Kapamak
Log Record Of System Events Bilgisayar Günlüğü
Log. Log.
Log10 Log10
Logarithmic Logaritmik
Logarithmic Amplifier Logaritmik Yükselteç
Logarithmic Scale Logaritmik Ölçek
Logest Lot
Logfilenum Günlük Dosyası Numarası
Logged In As Kullanıcı:
Logged On As: Kullanıcı:
Logging Günlük
Logging Günlük Tutma
Logging Günlük Tutmak
Logic Mantık
Logic Bomb Yazılım Bombası
Logic Diagram Mantık Çizeneği
Logic System Mantıksal Dizge
Logic Variable Anahtarlama Değişkeni
Logic Variable Boole Değişkeni
Logic Variable Mantıksal Değişken
Logical Lojik
Logical Mantıksal
Logical Character Styles Mantıksal Karakter Stilleri
Logical Column Sanal Sütun
Logical Connection Mantıksal Bağlantı
Logical Difference Küme Farkı
Logical Difference Mantıksal Fark
Logical Drive Mantıksal Sürücü
Logical Expression Mantıksal Deyim
Logical File Mantıksal Kütük
Logical Link Mantıksal Bağlantı
Logical Link Control (Llc)
Logical Not Mantıksal Değil
Logical Operator Boole Işleci
Logical Operator Mantık Işleci
Logical Or Mantıksal Veya
Logical Product Mantıksal Çarpım
Logical Record Mantıksal Tutanak
Logical Shift Mantıksal Kaydırma
Logical Style Mantıksal Stil
Logical Sum Mantıksal Toplam
Logical Symbols Mantıksal Simgeler
Logical Unit (Lu)
Logical Unit Number (Lun)
Logical Variable Mantıksal Değişken
Logicall Access Control Yazılımla Erişim Denetimi
Logicals Mantıksal
Login Bağlanma
Log-In Oturum Açmak
Login Name Oturum Açma Adı
Loginv Logters
Lognormdist Lognormdağ
Logo Amblem
Logo Logo
Logo Display Logo Görüntüleme
Logon Bağlanma
Logon Oturum Aç
Logon Oturum Açma
Logon Banner Oturum Açma Sayfası
Logon Domain Oturum Açma Etki Alanı
Logon Domain Oturum Etki Alanı
Logon Request Oturum Açma Isteği
Log-Out Oturum Kapamak
London Londra
Lone Electron Tek Elektron
Long Uzun
Long Binary Data Uzun Ikili Veri
Long Citation Uzun Atıf
Long Dash Uzun Tire
Long Date Uzun Tarih
Long Date Sample Uzun Tarih Örneği
Long Date Style Uzun Tarih Biçemi
Long Distance Calls Uzak Mesafe Aramaları
Long Distance Communication Şehirlerarası Iletişim
Long Distance Dialling Şehirlerarası Arama
Long Distance Signal Şehirlerarası Sinyal
Long Division Uzun Bölme
Long Division With Quotient Sınırlı Uzun Bölme
Long Edge Uzun Kenar
Long Edge Binding Kısa Kenardan Ciltle
Long Files Uzun Dosyalar
Long Haul Uzun Erimli
Long Integer Uzun Tamsayı
Long Menus Uzun Menüler
Long Time Uzun Saat
Longitude Boylam
Longitudinal Motion Boyuna Devinim
Longitudinal Parity Check Boylamasına Eşlik Denetimi
Longitudinal Parity Check Yatay Eşlik Denetimi
Longitudinal Redundancy Check Yatay Hata Denetimi
Longitudinal Wave Boyuna Dalga
Look At Bakılacaklar
Look For Ara
Look In Bak
Look In Bakılacak Yer
Look In Konum
Look In Favorites Sık Kullanılanlar'a Bak
Look Up Ara
Looked Up Aranan
Lookup Ara
Lookup Arama
Lookup Bak
Lookup Column Bakma Sütunu
Lookup Reference Arama Ve Başvuru
Lookup Table Başvuru Çizelgesi
Lookup Wizard Arama Sihirbazı
Lookup Wizard Bakma Sihirbazı
Lookupcolumn Bakmasütunu
Loop Döngü
Loop Antenna Döngü Anten
Loop Attenuation Döngü Zayıflaması
Loop Check Yankılayarak Denetim
Loop Continuously Until 'Esc' 'Esc' Tuşuna Basana Kadar Dön
Loop Continuously Until 'Esc' 'Esc' Tuşuna Basana Kadar Sürekli Dön
Loop Current Döngü Akımı
Loop Gain Döngü Kazancı
Loop Gain Characteristic Döngü Kazanç Işlevi
Loop Resistance Döngü Direnci
Loop Until Next Sonraki Sese Kadar
Loop/looping-Mechanism Döngü Mekanizması
Loopback Döngü Sınaması
Loopback Döngü Üzerinde Sınama
Loopback Failure Geri Çevrim Hatası
Loosely Coupled Gevşek Bağlı
Loosely Coupled Gevşekçe Bağlı
Loosely-Coupled Multi-Processing (Lcmp)
Loss Kayıp
Loss Yitim
Loss Angle Kayıp Açısı
Loss Matrix Kayıp Matrisi
Loss Matrix Yitim Matrisi
Lossless Coding Kayıpsız Kodlama
Lossless Coding Yitimsiz Kodlama
Lossless Network Kayıpsız Devre
Lossless Network Yitimsiz Devre
Losslessness Kayıpsızlık
Losslessness Yitimsizlik
Lossy Coding Kayıplı Kodlama
Lossy Coding Yitimli Kodlama
Lossyness Kayıplılık
Lossyness Yitimlilik
Lost Kayıp
Lost Chain Kopuk Bağlantı
Lost Cluster Kopuk Küme
Lot Arsa
Lot Öbek
Lot Parti
Lot Yığın
Lot Formation Parti Oluşumu
Lottery Sampling Adçekme Örneklemesi
Lotus (Wk1) Lotus (Wk1)
Lotus (Wk3) Lotus (Wk3)
Lotus (Wks) Lotus (Wks)
Lotus 123 Help Lotus 123 Yardımı
Lotus 1-2-3 Help Lotus 1-2-3 Yardımı
Lotus/intel/microsoft (Lim)
Loud Yüksek
Loudness Gürlük
Loudness Gürültü
Loudness Of Sound Ses Gürlüğü
Loudness Of Sound Ses Yeğinliği
Loudspeaker Hoparlör
Loudspeaker Sesyükseltir
Low Alçak
Low Altta
Low Düşük
Low Battery Düşük Akü
Low Density Düşük Yoğunlukta
Low Density Disk Düşük Yoğunluklu Disk
Low Disk Space Az Disk Alanı
Low Earth Orbit Alçak Yörünge
Low End Alt Uçtaki
Low End En Yalın
Low Frequency (Lf) Alçak Sıklık (30-300 Khz)
Low Level Language Alçak Düzeyli Dil
Low Level Language Alt Düzey Dil
Low Level Language Düşük Düzeyli Dil
Low Level Modulation Küçük Miktarda Kiplenim
Low Level Representation Alt Düzey Gösterim
Low Memory Alt Bellek
Low Noise Amplifier (Lna) Düşük Gürültülü Yükselteç
Low Pass Filter Alçak Geçiren Süzgeç
Low Pass Process Alçak Geçen Süreç
Low Resolution Düşük Çözünürlük
Low Resolution Displays Düşük Çözünürlüklü Ekranlar
Low Resources Düşük Kaynaklar
Low-Cost Accounts Düşük Maliyetli Internet Hesapları
Lower Alt
Lower Daha Düşük
Lower Küçükharf
Lower Bindings Alt Bağlantılar
Lower Case Letter Küçük Harf
Lower Feeder Alt Besleyici
Lower Heading Level Düşük Başlık Düzeyi
Lower Horizontal Brace Alt Yatay Süslü Ayraç
Lower Selection Alttaki Seçim
Lower Sideband Alttaki Yanbant
Lower Tray Alt Tepsi
Lower Triangular Matrix Alt Üçgenel Matris
Lower Triangular Matrix Altüçgenel Matris
Lowercase Küçük Harf
Lowercase Tümü Küçük Harf
Lowered Alçaltılmış
Lower-Right Sağ Alt
Lower-Right/left Corner Sağ Alt / Sol Alt Köşe
Lowest Level En Düşük Düzeyi
Low-Level Language Alt Düzey Dil
Lowpass Filter Alçak Geçiren Süzgeç
Lowpass Process Alçak Geçen Süreç
Low-Resolution Bitmap Düşük Çözünürlüklü Bit Eşlemi
Lozenge Baklava Biçimi
Lpdi Lpdi
Lpt Port Lpt Bağlantı Noktası
Luggable Computer Taşınabilir Bilgisayar
Lum Par
Lum Parlaklık
Lumen Lümen
Luminance Signal İşıklılık Işareti
Luminescence İşıma
Luminosity İşıklılık
Luminous Efficiency İşıma Verimi
Luminous Flux İşık Akısı
Lump Sum Abount That A Series Of Future Payments Is Rignt Now Gelecek
Yatırımların Uygunluğunu Belirleyen Küme Toplamı
Lumped Circuit Toplu Öğeli Devre
Lumped Parameter System Toplu Parametreli Dizge
Lunchbox Computer Taşınabilir Bilgisayar
Lurker Gizli Meraklı
Lurking Gizlice Dinlemek
Lurking Sessizce Dinlemek
Lux Lüks
Lynx Browser Lynx Inceleyici

M


M M
M Pts
M/d/yy G/a/yy
Mac To Ms-Dos Mac-Ms Dos
Mac To Prodos Mac-Prodos
Mac. Operating System Mac. İşletim Sistemi
Mac. Owners Guide Mac. Kullanıcı Kitabı
Mac. Printing Tools Mac. Baskı Gereçleri
Mac. System Tools Mac. Sistem Gereçleri
Machine Bilgisayar
Machine Makine
Machine Check Makine Arızası
Machine Check Handler Makine Arızası Işleyici Program
Machine Code Makine Dili
Machine Code Makine Kodu
Machine Cycle Bilgisayar Çevrimi
Machine Dependent Bilgisayar Tipine Bağımlı
Machine Dependent Bilgisayar Tipine Bağlı
Machine Directory Makine Dizini
Machine Directory Setup Makine Dizini Kurulumu
Machine Independent Bilgisayar Tipinden Bağımsız
Machine Instruction Bilgisayar Komutu
Machine Language Bilgisayar Dili
Machine Language Makine Dili
Machine Learning Bilgisayarla Öğrenme
Machine Learning Otomatik Öğrenme
Machine Learning Yapay Zeka Ile Öğrenme
Machine Positioning Precision Makine Konumlama Kesinliği
Machine Processing Makineyle Işleme
Machine Readable Bilgisayarca Okunur
Machine Readable Information Makinece Okunabilir Bilgi
Machine Translation Bilgisayarla Çeviri
Machine Type Makine Türü
Machine Vision Bilgisayarla Görü
Machine Word Bilgisayar Sözcüğü
Machine-Readable Makine Lisanında Okunabilir
Macintosh Macintosh
Macintosh Clipboard Format Macintosh Pano Biçimi
Macintosh User Interface Macintosh Kullanıcı Arayüzü
Macro Makro
Macro Builder Makro Oluşturucusu
Macro Button Makro Düğmesi
Macro Call Makro Çağrısı
Macro Control Makro Denetimi
Macro Conversions Makro Dönüşümleri
Macro Converter Makro Dönüştürücü
Macro Define Makro Tanımla
Macro Design Makro Tasarımı
Macro Editing Icon Bar Makro Düzenleme Simge Çubuğu
Macro Editing Window Makro Düzenleme Penceresi
Macro Editor Makro Düzenleyici
Macro Error Makro Hatası
Macro Flags Makro Denetimi
Macro Instructions Makro Yönergeleri
Macro Is Available With Makro Kullanılabilen Yerler
Macro Language Makro Dil
Macro Library Makro Kitaplığı
Macro Library Makro Kütüphanesi
Macro Name Makro Adı
Macro Name/reference Makro Adı/başvuru
Macro Options Makro Seçenekleri
Macro Record Makro Kaydet
Macro Sheet Makro Sayfası
Macro Sheet Makro Tablosu
Macro Single Step Adım Adım Makro
Macro Text Makro Metni
Macro Variables Makro Değişkenleri
Macro View Options Makro Görünümü Seçenekleri
Macro Virus Protection Warning Makro Virüsü Koruması Uyarısı
Macrocode Makrokod
Macrodefinition Makro Tanım
Macroelement Makroöğe
Macrogenerator Makro Üreteci
Macroinstruction Makro Komut
Macroinstruction Makrokomut
Macrolanguage Makro Dili
Macromaker Makroyapar
Macronames Makroadları
Macroprocessor Makroişlemci
Macros Available In Makroların Kullanılabileceği Yer
Macrosheet Cell Makro Sayfası Hücresi
Magazine Disket Takımı Kutusu
Magazine Magazin
Magenta Eflatun
Magenta Macenta
Magenta Mor Pembe
Magenta Pembe
Magnet Mıknatıs
Magnetic Manyetik
Magnetic Amplifier Manyetik Yükselteç
Magnetic Card Manyetik Kart
Magnetic Circuit Manyetik Devre
Magnetic Core Manyetik Çekirdek
Magnetic Disk Manyetik Teker
Magnetic Disk Unit (Mdu) Manyetik Disk Birimi
Magnetic Field Manyetik Alan
Magnetic Field Strength Manyetik Alan Kuvveti
Magnetic Field Strength Mıknatıslayan Alan Kuvveti
Magnetic Field Vector Manyetik Alan Vektörü
Magnetic Focussing Manyetik Odaklama
Magnetic Hand Scanner Manyetik El Tarayıcısı
Magnetic Induction Manyetik Irgiti (Indüklenme)
Magnetic Ink Manyetik Mürekkep
Magnetic Ink Character Reader Manyetik Mürekkepli Karakter Okuyucu
Magnetic Ink Character Recognition Manyetik Mürekkepli Karakter Tanıma
Magnetic Interference Manyetik Karışma
Magnetic Losses Manyetik Kayıplar
Magnetic Medium Manyetik Ortam
Magnetic Path Manyetik Yol
Magnetic Read-Write Head Manyetik Okuma-Yazma Kafası
Magnetic Remanence Kalıcı Mıknatıslık
Magnetic Saturation Manyetik Doyma
Magnetic Screen Manyetik Siper
Magnetic Screening Manyetik Ekranlama
Magnetic Slot Reader Yuvalı Manyetik Okuyucu
Magnetic Storage Manyetik Bellek
Magnetic Storm Manyetik Fırtına
Magnetic Stripe Manyetik Şerit
Magnetic Stripe Card Manyetik Şeritli Kart
Magnetic Stripe Reader (Msr) Manyetik Şerit Okuyucu
Magnetic Stripe Slot Reader Yuvalı Manyetik Şerit Okuyucu
Magnetic Stripe Wand Manyetik Şerit Okuma Kalemi
Magnetic Substance Manyetik Madde
Magnetic Susceptibility Manyetik Duygunluk
Magnetic Tape Library Manyetik Teyp Kütüphanesi
Magnetic Track Manyetik Iz
Magnetization Mıknatıslanma
Magneto-Optic Manyetooptik
Magnetostatics Duruk Mıknatıslık
Magnification Büyültme
Magnification Oran
Magnifier Büyüteç
Magnify Büyütmek
Magnitude Büyüklük
Magnitude Genlik
Mahogany Maun
Mail Posta
Mail Postalamak
Mail As Attachment İliştirerek Postala
Mail File Converter Mail Dosya Dönüştürücüsü
Mail List Posta Listesi
Mail Log Posta Günlüğü
Mail Login Posta Oturumu Aç
Mail Merge Adres-Mektup Birleştir
Mail Merge Adres-Mektup Birleştirme
Mail Merge Fields Adres-Mektup Birleştirme Alanı
Mail Merge Helper Adres-Mektup Birleştirme Yardımcısı
Mail Merge Main Document Adres-Mektup Birleştir Asıl Belgesi
Mail Merge Previous Record Önceki Kaydı Mektupla Birleştir
Mail Message Posta İletisi
Mail Message Subject Line Mektup İletisi Konu Satırı
Mail Recipient Posta Alıcısı
Mail Server Posta Bilgisayarı
Mailbox Posta Kutusu
Mailing Address Mektup Adresi
Mailing Address Posta Adresi
Mailing Label Posta Etiketi
Mailing Labels Mektup Etiketleri
Mailing List Posta Listesi
Mailing List Details Posta Listesi Ayrıntıları
Mailing Lists Posta Listeleri
Mailstop Posta Durağı
Main Ana
Main Ana Grup
Main Asıl
Main Başlıca
Main Main
Main Carrier Ana Taşıyıcı
Main Chart Ana Grafik
Main Chart Axis Ana Grafik Ekseni
Main Chart Type Ana Grafik Türü
Main Circuit Ana Devre
Main Circuit Board Ana Işlem Kartı
Main Circuit Connection Ana Besleme Hattı
Main Contact Ana Kontak
Main Dictionary Ana Sözlük
Main Dictionary Standart Sözlük
Main Distribution Frame Ana Dağıtım Çatısı
Main Document Ana Belge
Main Document Asıl Belge
Main Document Only Sadece Ana Belge
Main Entry Ana Girdi
Main Entry Asıl Öğe
Main Feedback Path Ana Geribesleme Yolu
Main File Ana Kütük
Main Group Ana Grup
Main Lobe Ana Kulak
Main Lobe Ana Lob
Main Logic Board Ana Işlem Kartı
Main Memory Ana Bellek
Main Motor Failure Ana Motor Hatası
Main Program Ana Program
Main Segment Ana Bölüt
Main Storage Ana Bellek
Main Unit Ana Birim
Mainframe Ana Bilgisayar
Mainframe Anabilgisayar
Mainframe Computer Anaçatı Bilgisayar
Mainframe Computer Büyükboy Bilgisayar
Mainframe Computers Anasistem Bilgisayarları
Mainline Ana
Mains Fluctuations Şebeke Gerilim Dalgalanması
Mains Switch Şebeke Kesicisi
Mainstreaming Anayola Sokma
Maintain Bakmak
Maintain Korumak
Maintainability Bakılabilirlik
Maintenance Bakım
Maintenance Mode Bakım Kipi
Maintenance Test Bakım Sınaması
Major Ana
Major Başlıca
Major Büyük
Major Event Code Ana Etkinlik Kodu
Major Grid Lines Ana Kılavuz Çizgiler
Major Gridlines Birincil Kılavuz Çizgileri
Major Unit Ana Birim
Majority Çoğunluk
Majority Carrier Çoğunluk Taşıyıcısı
Majority Operation Çoğunluk Işlevi
Make A Backup Yedeklemek
Make Add-In İçine-Ekle Oluştur
Make Autotext Entry Available To Otomatik Metin Girdisi Kullanılabilecek Yer
Make Changes Değişiklik Yapma Değişiklik Yetkisi:
Make Copies Kopya Yarat
Make Design-Master Tasarım Şablonu Yap
Make Editing Changes Düzenleme Değişikliklerini Yapar
Make Macro Available To Makronun Kullanılabileceği Yer
Make System Disk Sistem Disketi Hazırla
Make Table Query Tablo Yapma Sorgusu
Make Toolbar Available To Araç Çubuğunu Kullanılabilir Yap
Maketable Tabloyap
Make-Table Query Tablo Yapma Sorgusu
Making Capacity (Of A Switching Device) Kapama Yeteneği (Röle)
Malaysian Malezyaca
Malfunction Arıza
Malfunction Arızalı Çalışma
Malfunction Kusurlu Çalışma
Malicious Virus Kötücül Virüs
Malleability Dövülgenlik
Maltese Malta Dili
Malware Kötücül Yazılım
Man El Ile
Man Kent Çapında Ağ
Man Machine Interface Insan Makine Arabağı
Man Machine System Insan Makine Sistemi
Man Made Noise Endüstriyel Gürültü
Manage Fields Alanları Yönet
Management Yönetim
Management Capabilities Yönetim Yetileri
Management Game Yönetim Oyunu
Management Information System (Mis) Yönetim Bilişim Dizgesi
Management Information System (Mis) Yönetim Bilişim Sistemi
Manager Yönetici
Manager's Name Yönetici Adı
Managing Yönetim
Managing Documents Belge Yönetimi
Managing Your Money Para Yönetimi
Mandatory Zorunlu
Manipulate Değiştirmek
Manipulate Ellemek
Manipulate Işlemek
Manipulated Range Düzeltme Erimi
Manipulated Variable Ayarlanan Değişken
Manipulation Işleme
Man-Machine Interface Insan-Makine Arayüzü
Man-Machine System Insan-Makine Sistemi
Manometer Basıölçer
Mantissa Mantis
Manual El Ile
Manual El Kitabı
Manual Elcil
Manual Elkitabı
Manual İstenince
Manual Advance El İle İlerle
Manual Advance El İle İlerleme
Manual Answer El İle Yanıt
Manual Backup Elle Yedekleme
Manual Control Elle Denetim
Manual Data Input Elle Veri Girişi
Manual Devices El İle Çalışan Aygıtlar
Manual Dial El İle Arama
Manual Feed El İle Besleme
Manual Feed Elle Besleme El Ile Besleme
Manual Feed Guide Elle Besleme Kılavuzu
Manual Feed Tray Elle Besleme Kaseti
Manual Hyphenation Elle Sözcük Kesme
Manual Hyphenation El İle Heceleme
Manual Line Break El İle Satır Sonu
Manual Link El Ile Bağlantı
Manual Page Break El İle Sayfa Sonu
Manual Patching Elle Bağlantılama (Santral)
Manual Switch Elcil Anahtar
Manual Switch Fişli Santral
Manually El İle
Manufacture Imalat
Manufacture Yapın
Manufactured Mamul
Manufactured Yapınsal
Manufacturer Üretici
Manufacturing Automation Protocol (Map)
Manufacturing Message Standard (Mms)
Many Pages Çok Sayfa
Many Valued Logic Çoklu Değerli Mantık
Map Eşlem
Map Eşlemek
Map Eşlemlemek
Map Gönderim
Map Harita
Map Haritalamak
Map (Da) Harita (Md)
Map Feature Names Harita Özellik Adlarından
Map Feature To Label Etiketlenecek Harita Özelliği
Map Features Geçerli Harita Özelliklerini
Map Features Harita Özellikleri
Map Files Bölgelere Ayrılmış Görüntü Dosyaları
Map Format Harita Biçimi
Map Labels Harita Etiketleri
Map Library Harita Kitaplığı
Map Matching Harita Eşleştirme
Map Network Drive Ağ Sürücüsüne Bağlan
Map Network Here Burada Ağa Bağlan
Map Number Eşlem Numarası
Map Options Harita Seçenekleri
Map You Want To Display Haritasının Adını Seçin
Mapi Initialization Failed Mapi Başlatma Hatası
Mapinfo Data Installer Mapinfo Veri Yükleyici
Mapinfo Forum Mapinfo Forumu
Mapinfo Table Mapinfo Tablosu
Maple Akçaağaç
Mapped Eşlenmiş
Mapped Buffer Eşlenmiş Arabellek
Mapped Buffer Eşlenmiş Yastık Bellek
Mappers Eşleyiciler
Mapping Eşleme
Mapping Gönderim
Mapping Characters Eşleme Karakterleri
Mapping Over Eşlemlemek
Mar Mar
March Mart
Marching Ants Kayar Noktalı Çerçeve
Margin Kenar Boşluğu
Margin Kenar Boşluğu Marj
Margin Kenarlık
Margin Sayfa Kenarı
Margin Headings Kenar Boşluğu Başlıkları
Margin Marker Kenar Boşluğu Imi
Margin Marker Marj Işaretleyicisi
Margin Release Kenar Boşluklarını Bırak
Margin Sample Kenar Örneği
Margin Setting Kenar Boşluğu Ayarı
Marginal Probability Density Function Bileşen Olasılık Yoğunluk Işlevi
Margins (Inches) Kenar Boşlukları (Inç)
Margins (Millimeters) Kenar Boşlukları (Milimetre)
Marine (High Color) Deniz (Yüksek Renk)
Marine Radar Deniz Radarı
Marine Telephone Deniz Telefonu
Marital Status Medeni Durum
Maritime Radio Deniz Radyosu
Mark Belirteç
Mark Im
Mark İmle
Mark Imlemek
Mark İşaret
Mark Işaretlemek
Mark All Tümünü İmle
Mark All Read Tümünü Okundu Olarak İmle
Mark Citation Alıntı İmle
Mark Citation Atıf İmle
Mark Conversation As Read İletişimleri Okunmuş Olarak İmle
Mark Conversation As Unread İletişimleri Okunmamış Olarak İmle
Mark Conversation Read İletişimi Okundu Olarak İmle
Mark Conversation Unread İletişimi Okunmadı Olarak İmle
Mark Entry Öğe İmle
Mark Index Entry Dizin Öğesi İmle
Mark Message As Read İletileri Okunmuş Olarak İmle
Mark Message As Unread İletileri Okunmamış Olarak İmle
Mark New Text With Yeni Metni ... Ile İmle
Mark Position For Recording Kayıt Konumu İmle
Mark Read Okundu Olarak İmle
Mark Revisions Değişiklikleri Imle
Mark Revisions While Editing Düzenlerken Düzeltmeleri İmle
Mark Selected Text As Seçilen Metni İmle
Mark Table Of Contents Entry İçindekiler Girdisini İmle
Mark Table Of Contents Entry İçindekiler Tablosu Öğesini İmle
Mark Text Metin İmle
Mark Unread Okunmadı Olarak İmle
Mark With İşaret
Marker Belirteç
Marker İmleç
Marker Imler
Marker Imleyici
Marker Işaret
Markers Işaretleyiciler
Marketing Pazarlama
Marketing Plan Pazarlama Planı
Marking Ölçek Imleme
Marking Articles Makaleleri Işaretlemek
Marking Character Imleme Karakteri
Markov Chain Markov Zinciri
Markov Chain Model Markov Zincir Modeli
Markov Process Markov Süreci
Markov Random Field Markov Rasgele Alanı
Markup Language Biçimleme Dili
Markup Tags Anlamlandırma Imleri
Maroon Bordo
Maroon Kestane
Marquee Afiş
Marquee Kayan Kenarlık
Marquee Kayar Noktalı Çerçeve
Marquee Display Afiş Ekranı
Marquee Screen Saver Afiş Ekran Koruyucu
Married Evli
Mars Mars
Mask Maske
Mask Maskelemek
Mask Örtü
Mass Yığın
Mass Data Yığınsal Veri
Mass E-Mailings Toplu E-Postalamalar
Mass Memory Yığınsal Bellek
Mass Number Kütle Numarası
Mass Of An Electron Elektronun Kütlesi
Mass Storage Yığın Bellek
Massachusetts Institute Of Technology (Mit)
Massively Parallel Çok Büyük Ölçekte Paralel
Master Ana
Master Asıl
Master Clock Ana Saat
Master Copy Ana Kopya
Master Document Asıl Belge
Master Document View Asıl Belge Görünümü
Master File Ana Kütük
Master Layout Asıl Düzeni
Master List Ana Liste
Master Output Sources Ana Çıkış Kaynakları
Master Slave Ağa Köle
Master Slave Flip-Flop Usta-Yamak Kapanı
Master Station Ana Istasyon
Master Volume Ana Ses
Master Volume Control Ana Ses Denetimi
Master Volume Level Ana Ses Düzeyi
Master-Slave Flip-Flop Usta-Yamak Kapanı
Match Eş
Match Eşleşme
Match Eşleştir
Match Eşleştirme
Match Eşleştirmek
Match Kaçinci
Match Uyumlamak
Match Byte Bayt Eşleştir
Match Byte Eşleşme Baytı
Match Case Büyük Küçük Harf Duyarlı
Match Case Büyük Küçük Harf Eşleştir
Match Case Büyük Küçük Harfe Duyarlı
Match Case Büyük/küçük Duyarlı
Match Case Büyük/küçük Harf Eşleştir
Match Information Eşleme Bilgisi
Match Screen Ekran Eşleştir
Match Upper/lowercase Büyük / Küçük Harf Duyarlı
Match Whole Field Tüm Alanı Eşleştir
Match Whole Word Tüm Sözcüğü Eşleştir
Match Whole Word Only Tüm Sözcüğü Eşleştir
Matchcase Küçük Büyük Eşleştir
Matched Filter Uyumlu Süzgeç
Matched Load Uyumlanmış Yük
Matching Data Veri Eşleştiriliyor
Matching Network Uyumlama Devresi
Matching Screen Fonts Installed Eşleşen Ekran Yazıtipleri Yüklendi
Matching Transformer Uyumlama Trafosu
Material Gereç
Material Malzeme
Material Measure Maddi Ölçü
Material Risk Maddi Risk
Material Security Donanım Güvenliği
Math Matematik
Math Matematiksel
Math Coprocessor Matematik Işlemci
Math Coprocessor Matematik Yardımcı Işlemcisi
Math Co-Processor Matematiksel Yardımcı Işlemci
Math Trig Matematik Ve Trigonometri
Math-Axis Ellipsis Matematiksel Eksen Üç Noktası
Mathematical Asterisk Matematiksel Yıldız
Mathematical Dot Matematiksel Nokta
Mathematical Equation Matematiksel Denklem
Mathematical Expectation Matematiksel Beklenti
Mathematical Logic Simgesel Mantık
Mathematical Operator Matematiksel Işleç
Mathematical Typeface Matematiksel Yazı Karakteri
Mathematical Typesetting Matematiksel Yazı Karakteri
Mathematically Tractable Matematiksel Olarak Çözümlenebilir
Matrix Dizey
Matrix Matris
Matrix Change Dizey Değişikliği
Matrix Column Spacing Dizey Sütun Aralaması
Matrix Display Mozayik Gösterim
Matrix Inversion Matris Evirme
Matrix Printer Matris Yazıcı
Matrix Row Spacing Dizey Satır Aralaması
Matrix Templates Dizey Şablonları
Matrix-Vector Dizey-Vektör
Matter Konu
Matter Madde
Matter Özdek
Max En Büyük
Max En Çok
Max Mak
Max Button Ekranı Kapla Düğmesi
Maxa Maka
Maximization Problem Enbüyütme Problemi
Maximization Problem Enbüyütme Sorunu
Maximize (Pencereyi) Ekran Boyutuna Getirmek
Maximize Ekranı Kapla
Maximize Ekranı Kaplamak
Maximize Tam Büyütme
Maximize Button Ekran Boyutuna Getirme Düğmesi
Maximize Button Ekranı Kaplama Düğmesi
Maximize Document Belgeyi En Büyük Boyutuna Büyüt
Maximize The Window To Its Full Size Pencereyi Tam Boyutuna Getir
Maximized Ekranı Kaplamış
Maximum En Büyük
Maximum En Çok
Maximum Enbüyük
Maximum Change En Büyük Değişiklik
Maximum Change En Büyük Fark
Maximum Connections En Fazla Bağlantı
Maximum Disk Cache Size En Büyük Disk Önbelleği Boyutu
Maximum F-Ratio En Büyük F-Oranı
Maximum Iterations En Fazla Yineleme
Maximum Iterations: En Çok İtersyon:
Maximum Length En Fazla Uzunluk
Maximum Likelihood Estimation En Büyük Olabilirlik Kestirimi
Maximum Likelihood Receiver En Büyük Olabilirlik Alıcısı
Maximum List Size For Auto-Filter Otomatik Süzme Için En Büyük Liste Boyutu
Maximum Number Of Undos En Fazla Geri Alma Adedi
Maximum Packet Size En Büyük Paket Boyutu
Maximum Sessions En Fazla Oturum Sayısı
Maximum Sockets En Fazla Yuva Sayısı
Maximum Speed En Yüksek Hız
Maximum Usable Frequency En Yüksek Kullanılabilir Sıklık
Maximum Value En Büyük Değer
Maximum Voltage En Büyük Gerilim
Maxtor Maxtor
May Mayıs
Maze Type Labirent Türü
Mdb Mdb
Mdeterm Determınant
Mdy Agy
Mean Ortalama
Mean Free Path Ortalama Serbest Yol
Mean Free Time Ortalama Serbest Süre
Mean Holding Time Ortalama Meşguliyet Süresi
Mean Life Ortalama Ömür
Mean Opinion Score (Mos) Ortalama Yargı Değeri
Mean Power Ortalama Güç
Mean Square Convergence Ortalama Karesel Yakınsaklık
Mean Time Between Failures (Mtbf) Aksamalar Arası Ortalama Süre
Mean Time Between Maintenance (Mtbm) Bakımlar Arası Ortalama Süre
Mean Value Ortalama Değer
Meaning Anlam
Measurable Quantity Ölçülebilir Büyüklük
Measurand Ölçülen Büyüklük
Measure Önlem
Measured Signal Ölçülen Sinyal
Measured Variable Ölçülen Değişken
Measurement Ölçüm
Measurement Procedure Ölçüm Yordamı
Measurement Process Ölçüm Süreci
Measurement Relay Ölçme Rölesi
Measurement Signal Ölçülen Sinyal
Measurement Signal Ölçüm Sinyali
Measurement Standard Ölçüm Standardı
Measurement System Ölçü Sistemi
Measurement Units Ölçü Birimleri
Measurements Ölçü Birimi
Measuring Bridge Ölçme Köprüsü
Measuring Chain Ölçüm Zinciri
Measuring Element Ölçme Öğesi
Measuring Error Ölçme Hatası
Measuring Instrument Ölçme Aleti
Measuring Range Ölçme Erimi
Measuring Relay Ölçme Rölesi
Measuring Spark Gap Ölçen Tırnak Aralığı
Measuring System Ölçme Dizgesi
Measuring Transducer Ölçme Dönüştürücüsü
Mechanical Switching Device Mekanik Anahtar
Mechanical Zero Mekanik Sıfır
Mechanism Düzenek
Med Orta
Media Ortam
Media Access Control (Mac)
Media Archives Medya Arşivleri
Media Choice Ortam Seçimi
Media Clip Ortam Klibi
Media Clip and Text Ortam Klibi Ve Metin
Media Control Ortam Denetimi
Media Control Devices Ortam Denetim Aygıtları
Media Control Interface (Mci)
Media Conversion Ortam Dönüşümü
Media Handler Ortam İşleyici
Media Size Ortam Boyutu
Medialess Ortamsız
Median Ortanca
Median Filter Ortanca Süzgeci
Mediation Aracılık Etme
Mediation Dolayımlama
Medical Sağlık
Medium Normal
Medium Orta
Medium Ortam
Medium Conversion Ortam Dönüşümü
Medium Date Orta Uzunlukta Tarih
Medium Frequency (Mf) Orta Sıklık (300-3000 Khz)
Medium Scale Integration Orta Çapta Tümleşim
Medium Time Orta Uzunlukta Saat
Medium Wood Odun
Meeting Minder Toplantı Defteri
Meeting Minutes Toplantı Defteri
Meeting Minutes Toplantı Tutanakları
Mega (1024*1024 = 1,048,576) (M)
Mega Bits Per Second (Mbps) Saniyede Megabit
Megabyte (Mb) Megabayt
Megahertz (Mhz) Megahertz
Member Üye
Member Id Üye Kimliği
Member Name Üye Adı
Member Of Üye Olunan
Member Options Üye Seçenekleri
Member Properties Üye Özellikleri
Member Support Numbers Üye Destek Numaraları
Membership Sign Öğelik Imi
Membrane Zar
Membrane Keyboard Dokunma Duyarlı Klavye
Memo Hatırlatıcı Not
Memo Kısa Not
Memo Not
Memory Bellek
Memory Address Range Bellek Adres Erişimi
Memory Address Register Bellek Adres Yazmacı
Memory Allocation Error Bellek Ayırma Hatası
Memory Board Bellek Kartı
Memory Cache Önbelek
Memory Cache Card Önbellek Kartı
Memory Capacity Bellek Sığası
Memory Cell Bellek Gözesi
Memory Compaction Belleği Derleyip Toplama
Memory Config Bellek Yapılandırması
Memory Cycle Bellek Çevrimi
Memory Dump Bellek Dökümü
Memory Error Bellek Hatası
Memory Error: Local Heap Is Corrupted Bellek Hatası: Yerel Alan Bozulmuş
Memory Free: Boş Bellek:
Memory Full Bellek Dolu
Memory Interface Bellek Arayüzü
Memory Interleaving Bellek Serpiştirimi
Memory Interleaving Bellek Serpiştirme
Memory Is Nearly Full Bellek Oldukça Dolu
Memory Is Very Full Bellek Çok Dolu
Memory Location Bellek Yeri
Memory Management Unit (Mmu) Bellek Yönetim Birimi
Memory Manager Bellek Yöneticisi
Memory Map Bellek Haritası
Memory Mapping Bellek Haritalaması
Memory On Capture Card Yakalama Kartındaki Bellek
Memory Organization Bellek Örgütleşimi
Memory Page Bellek Sayfası
Memory Parity Error Detected Bellek Eşlik Hatası Algılandı
Memory Protection Bellek Korunumu
Memory Range Bellek Aralığı
Memory Resident Infector Bellekte Yerleşik Virüs
Memory Resident Program Bellekte Yerleşik Program
Memory Resource Bellek Kaynağı
Memory Restrictions Bellek Sınırlamaları
Memory Usage Bellek Kullanımı
Memory Used Kullanılan Bellek
Mentor Kılavuz
Mentor Yol Gösterici
Menu Menü
Menu Alteration Procedures Menü Değiştirme Yöntemleri
Menu Assignment Menü Ataması
Menu Bar Menü Çubuğu
Menu Blinking Menü Yanıp Sönmehızı
Menu Button Menü Düğmesi
Menu Changes Menü Değişiklikleri
Menu Command Menü Komutu
Menu Driven Menülerle Çalıştırılan
Menu Driven Menüyle Güdülen
Menu Editor Menü Düzenleyicisi
Menu Index Menü Dizini
Menu Item Menü Öğesi
Menu Item On Tools Menu Araçlar Menüsündeki Menü Öğesi
Menu Items Menü Öğeleri
Menu Macro Name Menü Makro Adı
Menu Name Menü Adı
Menu Popup Menü Açılışı
Menu Structure Menü Yapısı
Menu Sub Item Menü Alt Öğesi
Menu Text Menü Metni
Menu Title Menü Başlığı
Menu.Editor Menü.Düzenle
Merge Birleştir
Merge Birleştirme
Merge Birleştirme Seçenekleri
Merge Birleştirmek
Merge Kaynaştırmak
Merge Tümleştirme
Merge Address Birleştirme Adresi
Merge Cells Hücre Birleştir
Merge Cells Hücreleri Birleştir
Merge Codes Kodları Birleştir
Merge Field With Street Address Alanı Caddeyle Birleştir
Merge Field With Zip Code Alanı Posta Koduyla Birleştir
Merge Instructions Birleştirme Komutları
Merge It Birleştir
Merge Record # Birleştirkayıt#
Merge Record Number Kayıt Numarası Birleştirme
Merge Records Kayıtları Birleştir
Merge Revisions Birleştirme Düzeltmeleri
Merge Revisions Değişiklikleri Birleştir
Merge Revisions Düzeltmeleri Birleştir
Merge Scenarios Senaryoları Birleştir
Merge Scenarios From Senaryo Birleştirme Yeri
Merge Sequence # Birleştirsıra
Merge Sort Tümleştirerek Ayıklama
Merge Styles Biçem Birleştirme
Merge Styles From Biçemlerin Alınacağı Yer
Merge Subdocument Alt Belge Birleştir
Merge The Data With The Document Veriyle Birleştirilecek Belge
Merge To Birleştir
Merge To Fax Faksa Birleştir
Merge To Microsoft Mail System Microsoft Mail Sistemi'ne Birleştir
Merge To New Document Yeni Belgeye Birleştir
Merge To Printer Yazıcıya Birleştir
Merge To Setup Birleştirme Ayarı
Merge Type Birleştirme Türü
Merge.Styles Bırleştır.Bıçemlerı
Merge/sort Birleştir/sırala
Mergefield Bırleştıralan
Mergefield Birleştirme Alanı
Mergefield Fieldname Bırleştıralan Alanadı
Mergeformat Bırleştırbıçımı
Mergerec Bırleştırkayit
Mergeseq Bırleştırsira
Merging Documents Dokümanları Birleştirme
Merging Records Kayıtları Birleştrime
Mesh Göz
Mesh Connected Device Çokgen Bağlantılı Devre
Mesh Current Göz Akımı
Mesh-Connected Device Çokgen Bağlantılı Devre
Mesosphere Mesosfer
Message Ileti
Message Mektup
Message Mesaj
Message Bar İleti Çubuğu
Message Box Ileti Kutusu
Message Decryption İleti Şifresi Çözme
Message Format İleti Biçimi
Message Format Ileti Formatı
Message Format Ileti Yapısı
Message Format Mesaj Yapısı
Message Handler Ileti Işleyici
Message Handler Ileti Kotarıcı
Message Handler Mesaj Kotarıcı
Message Handling Systems (Mhs) Mesaj Işleme Sistemleri
Message Header İleti Başlığı
Message Length İleti Uzunluğu
Message Line İleti Satırı
Message Pop-Up Ileti Penceresi
Message Popup Utility İleti Gösterme Programı
Message Properties İleti Özellikleri
Message Queue Ileti Kuyruğu
Message Queue Mesaj Kuyruğu
Message Security Options İleti Güvenlik Seçenekleri
Message Switching Ileti Anahtarlaması
Message Switching Mesaj Anahtarlaması
Message Text İleti Metni
Message-Oriented Text Interchange Systems (Motis)
Messaging Service İleti Hizmeti
Meta Information Öte Bilgi
Metafile Metafile
Metafile Format Metafile Dosya Biçimi
Metafile Spooling Metafile Bekletme
Metal Clad Conductor Metal Kılıflı Iletken
Metal Links Metal Bağlantılar
Metalanguage Ötedil
Metal-Clad Conductor Metal Kılıflı Iletken
Metaphors Mecazlar
Metastable State Kararsız Durum
Method Yöntem
Method Of Measurement Ölçüm Yöntemi
Method Of Moments Momentler Yöntemi
Methodology Yöntem
Methodology Yöntembilim
Methods/properties Yöntemler/özellikler
Metric Metrelik
Metric Metrik
Metric Ölçev
Metric Prefixes Metrik Öntakılar
Metric Space Metrik (Ölçevli) Uzay
Metric Space Ölçevli Uzay
Metric Wave Metrelik Dalga
Metrology Metroloji
Metrology Ölçüm Bilgisi
Metrology Ölçümbilim
Metropolitan Area Network (Man) Kent Çapında Ağ
Mexican Spanish Meksika İspanyolcası
Mexico Daylight Time Meksika Yaz Saati
Mexico Standard Time Meksika Standart Saati
Mfm Değiştirilmş Frekans Modülasyonu
Mic Mik
Michele Mehmet
Micro Mikro
Micro- Mikro-
Micro Channel Architecture Mikro Kanal Mimarisi
Microarchitecture Mikromimari
Microbend Minik Kıvrım
Microcard Mikrokart
Microchannel Architecture (Mca)
Microchannel Channel Adapter (Mcca)
Microcode Mikrokod
Microcomputer Mikrobilgisayar
Microcopy Mikrokopya
Micron Mikron
Microphone Mikrofon
Microphone Directivity Mikrofon Yönselliği
Microphone Input Mikrofon Girişi
Microphone Input Level Mikrofon Giriş Düzeyi
Microphone Input Meter Mikrofon Giriş Ölçer
Microphone Mute Mikrofon Sessiz
Microphone Noise Mikrofon Gürültüsü
Microphone Volume Level Mikrofon Ses Düzeyi
Microprocessor Mikroişlemci
Microprogram Mikroizlence
Microprogram Mikroprogram
Microsoft (Ms) Microsoft
Microsoft (R) Windows(Tm) Operating System Microsoft (R) Windows(Tm) İşletim Sistemi
Microsoft 32-Bit Network Api Library Microsoft 32-Bit Network Api Kitaplığı
Microsoft Access Microsoft Access
Microsoft Access Custom Icon Handler Microsoft Access Özel Simge Tutucusu
Microsoft Access Database Microsoft Access Veritabanı
Microsoft Access Extension Microsoft Access Uzantısı
Microsoft Access Form Shortcuts (*.Maf) Microsoft Access Form Kısayolları
(*.Maf)
Microsoft Access Macro Shortcuts (*.Mam) Microsoft Access Makro Kısayolları
(*.Mam)
Microsoft Access Module Shortcuts (*.Mad) Microsoft Access Modül Kısayolları
(*.Mad)
Microsoft Access Query Shortcuts (*.Maq) Microsoft Access Sorgu Kısayolları
(*.Maq)
Microsoft Access Report Shortcuts (*.Mar) Microsoft Access Rapor Kısayolları
(*.Mar)
Microsoft Access Shortcuts Microsoft Access Kısayolları
Microsoft Access Table Shortcut Microsoft Access Tablo Kısayolu
Microsoft Access Table Shortcuts (*.Mat) Microsoft Access Tablo Kısayolları
(*.Mat)
Microsoft Applications Microsoft Uygulamaları
Microsoft At Work Fax Address Book Microsoft At Work Faks Adres Defteri
Microsoft At Work Fax Address Book Root Container Microsoft At Work Fax Adres
Defteri Ana Kabı
Microsoft Audio Codecs Microsoft Ses Codecleri
Microsoft Audio Compression Manager Microsoft Ses Sıkıştırma Yöneticisi
Microsoft Audio Hardware Driver Microsoft İşitsel Donanım Sürücüsü
Microsoft Avi File Support Library Microsoft Avi Dosya Destek Kitaplığı
Microsoft Avi Files Microsoft Avi Dosyaları
Microsoft Backup Microsoft Backup
Microsoft Backup Application Microsoft Backup Uygulaması
Microsoft Client For Netware Networks Netware Ağları Için Microsoft İstemcisi
Microsoft Consulting Services (Mcs)
Microsoft Corp. Microsoft Corp.
Microsoft Cover Page Editor Microsoft Kapak Sayfası Düzenleyicisi
Microsoft Create System Disks Microsoft Sistem Disketi Yaratma
Microsoft Data Map Microsoft Veri Haritası
Microsoft Data Map Version Microsoft Veri Haritası Sürüm
Microsoft Dial-Up Networking Microsoft Çevirmeli Ağ
Microsoft Disk Defragmenter Microsoft Disk Birleştiricisi
Microsoft Document Converters Microsoft Belge Dönüştürücüleri
Microsoft Encarta Viewer Microsoft Encarta Görüntüleyici
Microsoft Equation Microsoft Denklem
Microsoft Equation Editor Microsoft Denklem Düzenleyicisi
Microsoft Excel Microsoft Excel
Microsoft Excel Documents Microsoft Excel Belgeleri
Microsoft Excel Files (*.Xl*) Microsoft Excel Dosyaları (*.Xl*)
Microsoft Excel Help Topics Microsoft Excel Yardım Konuları
Microsoft Excel List Or Database Microsoft Excel Listesi Veya Veritabanı
Microsoft Excel Menus Microsoft Excel Menüleri
Microsoft Excel Object Library Microsoft Excel Nesne Kitaplığı
Microsoft Excel Workbook Microsoft Excel Çalışma Kitabı
Microsoft Excel Workbooks (*.Xl*) Microsoft Excel Çalışma Kitapları (*.Xl*)
Microsoft Exchange Viewer Microsoft Exchange Görüntüleyicisi
Microsoft Exchange Viewer Folder Microsoft Exchange Görüntüleyici Klasörü
Microsoft Exchange Viewer Message Store Microsoft Exchange Görüntüleyici İleti Deposu
Microsoft Fax Address Book Microsoft Fax Adres Defteri
Microsoft Fax Address Book Provider Microsoft Fax Adres Defteri Sağlayıcısı
Microsoft Fax Configuration User Interface Microsoft Fax Yapılandırması
Kullanıcı Arabirimi
Microsoft Fax Net Fax Dll Microsoft Fax Ağ Faksı Dll
Microsoft Fax Netfax Server Dll Microsoft Fax Netfax Sunucusu Dll
Microsoft Fax Print Monitor Dll At Work Faks Yazdırma Ekranı Dll
Microsoft Fax Printer Device Layer Dll Microsoft Fax Yazıcı Sürücüsü Katmanı Dll
Microsoft Fax Printer Installer Microsoft Fax Yazıcı Yükleyicisi
Microsoft Fax Request Microsoft Faks İsteği
Microsoft Fax Scheduler Dll Microsoft Fax Zaman Belirleyicisi Dll
Microsoft Fax Services Microsoft Faks Hizmetleri
Microsoft Fax Status Microsoft Fax Durumu
Microsoft Fax Transport Microsoft Fax Taşıyıcısı
Microsoft Fax Viewer Microsoft Fax Görüntüleyicisi
Microsoft Fax Wizard Microsoft Faks Sihirbazı
Microsoft File And Printer Services For Netware Netware Için Microsoft Dosya Ve Yazdırma Hizmetleri
Microsoft File Transfer Microsoft Dosya Aktarımı
Microsoft Find Fast Control Panel Microsoft Hızlı Bul Denetim Masası
Microsoft Find File Microsoft Dosya Bul
Microsoft Foundation Classes Microsoft Foundation Classes
Microsoft Foxbase+ Microsoft Foxbase+
Microsoft Foxpro Microsoft Foxpro
Microsoft Gsm Codec Configuration Microsoft Gsm Codec Yapılandırması
Microsoft Gsm Codec Configuration Error Microsoft Gsm Codec Yapılandırma Hatası
Microsoft Ima Adpcm Codec Configuration Error Microsoft Ima Adpcm Codec
Yapılandırma Hatası
Microsoft Inport Adapter Mouse Microsoft Inport Bağdaştırıcılı Fare
Microsoft Lan Manager Microsoft Lan Manager
Microsoft Mail Microsoft Mail
Microsoft Mail Services Microsoft Mail Hizmetleri
Microsoft Make Utility Microsoft Make Hizmet Programı
Microsoft Mouse Microsoft Fare
Microsoft Network Microsoft Network
Microsoft Network Bbs Navigator Microsoft Network Bbs Kılavuzu
Microsoft Network Central Microsoft Network Central
Microsoft Network Client Microsoft Ağ İstemicisi
Microsoft Network Desktop Ui Handlers Microsoft Network Masaüstü Ui İşleyicileri
Microsoft Network Directory Service Navigator Microsoft Network Dizin Hizmeti Kılavuzu
Microsoft Network Directory Service Node Editor Microsoft Network Dizin Hizmeti Düğüm Düzenleyicisi
Microsoft Network Explorer Microsoft Network Gezgini
Microsoft Network Monitor Agent Microsoft Ağ Monitörü Aracısı
Microsoft Network Monitor Driver Microsoft Ağ Monitörü Sürücüsü
Microsoft Network Monitor Property Pages Microsoft Ağ Monitörü Özellik Sayfaları
Microsoft Network Server Microsoft Ağ Sunucusu
Microsoft Networking Microsoft Networking
Microsoft Networking File And Print Services Microsoft Networking Dosya Ve
Yazıcı Himetleri
Microsoft Networking File And Print Services Microsoft Networking Dosya/yazıcı Hizmetleri
Microsoft Object Linking And Embedding Libraries For Windows Windows Için
Microsoft Nesne Bağlama Ve Katma Kitaplığı
Microsoft Office Binder Microsoft Office Ciltçi
Microsoft Office Binder -- Unbind Microsoft Office Ciltçi -- Ciltten Çıkar
Microsoft Office Binder Document Unbinder Microsoft Office Cilt Belgesi Ciltten Çıkarıcı
Microsoft Office Binder Reconciler Microsoft Office Cilt Uzlaştırıcısı
Microsoft Office Binder Template Microsoft Office Çiltçi Şablonu
Microsoft Office Binder Wizard Microsoft Office Çiltçi Sihirbazı
Microsoft Office Files Microsoft Office Dosyaları
Microsoft Office Find Fast Microsoft Office Hızlı Bul
Microsoft Office Find Fast Help Microsoft Office Hızlı Bul Yardımı
Microsoft Office Wrapper Microsoft Office Örtüsü
Microsoft Ole 2.2 16/32 Interoperability For Windows 95 Microsoft Ole 2.2 16/32
Windows 95 Için Birlikte Çalışabilirlik
Microsoft Organization Chart Microsoft Kuruluş Şeması
Microsoft Organization Chart Was Developed By The Makers Of Org Plus For
Windows, A Program With Larger Capacity And Many Additional Org Charting
Capabilities Microsoft Kuruluş Şeması, Daha Geniş Sığalı Ve Ek Kuruluş Şeması Yetileri Olan Windows Için Org Plus Programını Yapanlar Tarafından
Geliştirilmiştir
Microsoft Pc-Joystick Driver Microsoft Pc Oyun Çubuğu Sürücüsü
Microsoft Pcm Converter Microsoft Pcm Dönüştürücü
Microsoft Pcmcia Services Support Microsoft Pcmcia Hizmetleri Desteği
Microsoft Pointing Device Driver Microsoft Gösterme Aygıtı Sürücüsü
Microsoft Powerpoint Microsoft Powerpoint
Microsoft Powerpoint For Windows 95 Windows 95 Için Microsoft Powerpoint
Microsoft Powerpoint Help Topics Microsoft Powerpoint Yardım Konuları
Microsoft Powerpoint Mail Routing Microsoft Powerpoint Posta Dolaştırma
Microsoft Powerpoint Presentation Microsoft Powerpoint Sunusu
Microsoft Powerpoint Presentations Microsoft Powerpoint Sunuları
Microsoft Powerpoint Program Microsoft Powerpoint Programı
Microsoft Powerpoint Slide Microsoft Powerpoint Slaydı
Microsoft Powerpoint Viewer Microsoft Powerpoint Göstericisi
Microsoft Powerpoint Viewer Setup Microsoft Powerpoint Görüntüleyici Kur
Microsoft Powerpointer Viewer Setup Microsoft Powerpointer Görüntüleyici Kur
Microsoft Print Agent For Netware Networks Netware Ağları Için Microsoft
Yazdırma Aracısı
Microsoft Print Provider For Netware Netware Için Microsoft Yazdırma Sağlayıcısı
Microsoft Program Group Microsoft Program Grubu
Microsoft Project Microsoft Project
Microsoft Project Files Microsoft Project Dosyaları
Microsoft Ps/2 Port Mouse Microsoft Ps/2 Bağlantı Noktası Faresi
Microsoft Registration Wizard Microsoft Kayıt Sihirbazı
Microsoft Remote Registry Microsoft Uzaktan Kayıt
Microsoft Rich Text Format Documents Microsoft Rtf Dosyası Belgeleri
Microsoft Schedule+ Microsoft Schedule+
Microsoft Serial Ballpoint Microsoft Seri Ballpoint
Microsoft Serial Easyball Microsoft Seri Easyball
Microsoft Serial Mouse Microsoft Seri Fare
Microsoft Setup Microsoft Kur
Microsoft Setup For Windows Windows Için Microsoft Kur
Microsoft Setup Tool Microsoft Kur Aracı
Microsoft Smb Peer Services Microsoft Smb Eşdeğer Hizmetleri
Microsoft Snmp Agent Microsoft Snmp Aracısı
Microsoft Sound Mapper Microsoft Ses Eşleştiricisi
Microsoft Sound Recorder Server Microsoft Ses Kaydedici Sunucusu
Microsoft System Info Microsoft Sistem Bilgisi
Microsoft System Info Status Microsoft Sistem Bilgisi Durum
Microsoft System Info. Version ... Microsoft Sistem Bilgisi. Sürüm ...
Microsoft System Information Microsoft Sistem Bilgisi
Microsoft System Information Browser Microsoft Sistem Bilgisi Gözatıcısı
Microsoft Universal Printer Driver Library Microsoft Universal Yazıcı Sürücü
Kitaplığı
Microsoft Video 1 Microsoft Video 1
Microsoft Video 1 Compressor Microsoft Video 1 Sıkıştırıcı
Microsoft Video Codecs Microsoft Video Codecleri
Microsoft Video For Windows Dll Microsoft Video For Windows Dll
Microsoft Waveform Microsoft Waveform
Microsoft Waveform Audio Files Microsoft Waveform Ses Dosyaları
Microsoft Windows Driver Upgrade Microsoft Windows Sürücü Güncellemesi
Microsoft Windows Help Microsoft Windows Yardım
Microsoft Windows Incorporates Microsoft Windows Şirketleri
Microsoft Windows Network Driver Microsoft Windows Network Sürücüsü
Microsoft Windows Nt Microsoft Windows Nt
Microsoft Windows Popup Utility Microsoft Windows Popup Hizmet Programı
Microsoft Windows Telephony Dll Microsoft Windows Telefon Dll
Microsoft Windows Version Microsoft Windows Sürüm
Microsoft Windows(Tm) Ole 2.0 User Interface Support Microsoft Windows(Tm) Ole
2.0 Kullanıcı Arabirim Desteği
Microsoft Windows(Tm) Ole 2.0 User Interface Support Microsoft Windows(Tm) Ole
2.0 Kullanıcı Arabirimi Desteği
Microsoft Winnews Microsoft Winnews
Microsoft Word Microsoft Word
Microsoft Word - Document Microsoft Word Belgesi
Microsoft Word - Picture Microsoft Word Resmi
Microsoft Word Conversion Microsoft Word Dönüşümü
Microsoft Word Document Microsoft Word Belgesi
Microsoft Word For Windows/macintosh Conversion Windows Için Microsoft
Word/macintosh Dönüşümü
Microsoft Word Help Topics Microsoft Word Yardım Konuları
Microsoft Word Picture Microsoft Word Resmi
Microsoft Word Table Microsoft Word Tablosu
Microwave Mikrodalga
Microwave Relay System Mikrodalga Röle Sistemi
Mid Parçaal
Mid-Atlantic Daylight Time Orta Atlantik Yaz Saati
Mid-Atlantic Standard Time Orta Atlantik Standart Saati
Midb Ortab
Middle Orta
Middle Ortaya
Middle Centered Merkeze Ortalı
Middle Tray Orta Tepsi
Middles Merkezden Yatay
Midi Midi
Midi Configuration Midi Yapılandırması
Midi Devices And Instruments Midi Aygıt Ve Gereçleri
Midi Driver For Mpu-401 Compatibles Mpu-401 Uyumlular Için Midi Sürücüsü
Midi Input Midi Girişi
Midi Instrument Definition Midi Gereç Tanımı
Midi Instrument Installation Wizard Midi Gereci Kurma Sihirbazı
Midi Instrument With Drums On Channel 16 Kanal 16 Üstünde Davullu Midi Gereci
Midi Interface Cable Midi Arabirimi Kablosu
Midi Mapper Midi Eşleyicisi
Midi Music Midi Müziği
Midi Output Midi Çıkışı
Midi Port Midi Bağlantı Noktası
Midi Properties Midi Özellikleri
Midi Scheme Midi Düzeni
Midi Sequence Midi Serisi
Midi Sequencer Midi Sıralayıcı
Midi Sequencer Device (Media Control) Midi Sıralama Aygıtı (Ortam Denetimi)
Migrate Geçirmek
Migrate Geçmek
Migration Geçiş
Milestone Aşama
Milestone Kilometre Taşı
Millimeters Milimetre
Million Instructions Per Second (Mips) Saniyede Milyon Komut
Millions Of Instruction Per Second (Mips) Saniyede Milyon Komut
Millisecond (Ms) Milisaniye
Mime (Multipurpose Internet Mail Extensions) Çok Amaçlı Internet Posta
Uzantıları
Min Dak
Min En Az
Min En Küçük
Min Mın
Min Button Simge Durumuna Küçült Düğmesi
Mina Mına
Mines Mayın
Minesweeper Mayın Tarlası
Minesweeper Error Mayın Tarlası Hatası
Mini Block Mini Block
Mini Slotted Alternating Priorities (Msap)
Mini Windows Subdirectory Empty Mini Windows Altdizini Boş
Miniature Küçük
Miniature Title Bar Minyatür Başlık Çubuğu
Minicomputer Minibilgisayar
Minimax Principle En Küçük-En Büyük Ilkesi
Minimization Problem Enküçültme Sorunu
Minimize (Pencereyi) Ikon Durumuna Getirmek
Minimize Simge Durumuna Küçült
Minimize Tam Küçültme
Minimize Simge Durumuna Küçültme
Minimize All Tümünü Simgeleştir
Minimize All Windows Tüm Pencereleri Simgeleştir
Minimize Button Ikon Durumuna Getirme Düğmesi
Minimize Button Simge Durumuna Küçültme Düğmesi
Minimize Document Belgeyi Simge Boyutuna Küçült
Minimize On Use Kullanımda Simge İle Göster
Minimized Simge Durumuna Küçültülmüş
Minimized Window Simge Durumuna Getirilmiş Pencere
Minimum En Az
Minimum En Küçük
Minimum Enküçük
Minimum Disk Cache Size En Küçük Disk Önbelleği Boyutu
Minimum Gap En Küçük Aralık
Minimum Phase System Enküçük Evreli Dizge
Minimum Phase System Enküçük Evreli Sistem
Minimum Row Height En Az Satır Yüksekliği
Minimum Value En Küçük Değer
Minimum Windows Password Length En Az Windows Parola Uzunluğu
Minitel Minitel
Minitower Ufak Dikey Çatı
Minitower Ufak Dikey Şasi
Minor Altbelirten
Minor Ikincil
Minor Küçük
Minor Küçümen
Minor Önemsiz
Minor Grid Lines İkincil Kılavuz Çizgileri
Minor Gridlines İkincil Kılavuz Çizgileri
Minor Matrix Küçümen Matris
Minor Unit İkincil Birim
Minority Carrier Azınlık Taşıyıcısı
Mins Dak
Mins Dk
Minuend Çıkartılan
Minus Eksi
Minus Or Plus Eksi Veya Artı
Minus Sign Eksi İmi
Minus Sign Eksi Işareti
Minute Dakıka
Minute(S) Dakika
Minutes Dakika Bekle
Minutes Between Retries Yinelemeler Arasındaki Süre
Minutes Of Inactivity Dakika Boş Kalırsa Ayrıl
Minverse Dızey ters
Mirr Dıç verım orani
Mirror Ayna
Mirror Image Ayna Görüntüsü
Mirror Image Ikiz Görüntü
Mirror Margins Karşılıklı Kenar Boşlukları
Mirror Margins Yapışık Sayfaların Iç Kenar Boşlukları
Mirror Option Ayna Seçeneği
Mirror Symmety Ayna Bakışımı
Mirror Symmety Ayna Simetrisi
Mirrored Pair Ikizlenmiş Çift
Mirrored Unit Ikizlenmiş Birim
Mirroring Ayna Imgesi
Mirroring Disk Ikizleme
Mirroring Ikizleme
Misc Diğer
Miscellaneous Diğer
Miscellaneous Entertainment Expenses Diğer Eğlence Giderleri
Miscellaneous Expenses Diğer Giderler
Miscellaneous Loans Diğer Krediler
Miscellaneous Mca Adapter Çeşitli Mca Bağdaştırıcısı
Misfire Kusurlu Ateşlenme
Mismatch Uyumsuzluk
Miss Error İskalama Hatası
Missile Tracking Radar Füze Izleyen Radar
Missing Atlanmış
Missing Eksik
Missing An End.If Function Son.Eğer Işlevi Eksik
Missing Cache Program Eksik Önbellek Programı
Missing Close Brace Eksik Kapatma Parantezi
Missing Close Brace Eksik Parantez Kapatma Karakteri
Missing Configuration Parameter Eksik Yapılandırma Parametresi
Missing Document Font Eksik Belge Yazıtipi
Missing Face Name Eksik Yüz Adı
Missing If Eğer Eksik
Missing Loop Döngü Eksik
Missing Next Or Wend Next Veya Wend Eksik
Missing Parameter Eksik Parametre
Missing Shortcut Eksik Kısayol
Mission Statement Görev Belirtici Cümle
Misspelling Yazım Hatası
Mistake Yanılgı
Mistake Yanılmak
Mistake Yanlış
Mix Kar
Mix Input Karıştırıcı Girişi
Mix Input Level Karıştırıcı Girişi
Mix Input Meter Mik Giriş Ölçer
Mix Meter Kar Ölçer
Mix With File Dosyayla Karıştır
Mixed Karışık
Mixed Karma Karışık
Mixed Chart Karma Çizim
Mixed Mode Karma Veri Tipli
Mixed Model Karma Model
Mixed Node Karma Düğüm
Mixed Radix Her Sayı Tabağının Aynı Olmadığı Bir Sayıya Ilişkin
Mixed Radix Karma Tabanlı
Mixed-Recording Karıştırılmış Kayıt
Mixed-Value Karışık Değer
Mixer Karıştırıcı
Mixer Controls Karıştırıcı Denetimi
Mixer Device Karıştırıcı Aygıt
Mixer Exit Karıştırıcı Çıkışında
Mixer For Için Karıştırıcı
Mixer Input Karıştırıcı Girişi
Mixer Input Level Karıştırıcı Giriş Düzeyi
Mixer Startup Karıştırıcı Başlangıcında
Mix-Record Kar-Kayıt
Mm Mm
Mm/dd/yy Gg/aa/yy
Mm-Dd-Yy Aa-Gg-Yy
Mmm D, Yyyy G Aaa, Yyyy
Mmmm D, Yyyy Aaaa G, Yyyy
Mmmm, Yy Aaaa Yy
Mmm-Yy Aaa Yy
Mmult Dçarp
Mnemonic Anımsanır
Mnemonic Anımsatıcı
Mnemonic Bellenir
Mnemonic Symbol Anımsatıcı Simge
Mnemonic Symbol Bellenir Simge
Mno Mno


Bilgisayar

MollaCami.Com