Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Sahabeye Yapılan İftiralara Cevaplar / Ebu Bekr İbnu'l-ArabîSahabeye Yapılan İftiralara Cevaplar

Ebu Bekr İbnu'l-Arabî
Rağbet YayınlarıElinizdeki bu kıymetli eser, Hz. Peygamberin vefatından sonra ashap arasında meydana gelen olay-ları konu edinmektedir. Müellif İbnu'l-Arabi eserinde öncelikle Hz. Ebu Bekir'in, Hz. Ömer'in ve Hz. Osman'ın hilâfete getirilişlerine kısaca yer vermektedir.

Daha sonra ise Hz. Osman'ın halifeliği döneminde cereyan eden bazı olayları, âsilerin çıkardıkları fitne hareketlerini, Hz. Osman'a ve diğer ashaba yöneltilen maksatlı suçlamaları ele almakta ve bunları delilleri ile çürütmekte, Hz. Ali'nin hilâfeti ile Cemel ve Sıffîn savaşlarında münafıkların düzenledikleri hileleri, uydurdukları yalanlan ve Şia'nın halifelikle ilgili iddialarını konu edinir ve gerekli izahları yapar.

Hz. Muâviye ile oğlu Yezîd'in halifeliklerini, Hz. Hüseyin'inle Emevi halifesi Yezîd arasında meydana gelen olaylara değinmekte ve siyaseten vuku bulanların yanlışlığını izah etmektedir.

Son bölümünde ise bazı itikadi mezheplere ve onların başlıca inançlarına değinir. İslâm kültürüne kötü maksatlarla sokulan Şia kaynaklı fikirleri ve bu fikirleri muhtelif isimler altında yayanları tenkit etmektedir.

Ashâb-ı kirama karşı yapılan gerçek dışı iddia ve görüşleri çürütmek, ashap arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkların asıl sebeplerini göstermek, büyük ashap çoğunluğuna sürülmek istenen lekeyi temizlemek, çeşitli gruplarca hilâfet konusu etrafında oluşturulan fikirlerin temelsizliğini ispat etmek bakımından bu eser, sahasında gayet değerli ve önemli bir eser olup kanaatimizce tüm Müslümanların okuması zaruridir.


Dini Kitaplar

MollaCami.Com