Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Kur'an Tercümesi Meselesi / Mustafa Sabri EfendiKur'an Tercümesi Meselesi

Mustafa Sabri Efendi
Bedir Yayınları1930'lu yıllarda Türkiye'de modernizm; Mısır'da reformizm ve tecdid adına, Kur'an-ı Kerim'e karşı sinsi ve açık suikastler tertiplenmişti. Türkiye'de Ezan-ı Muhammedi'den sonra Kur'an da Türkçeleştirilip, ibadet ve tilâvette tercümesi kullanılmak, Arapça aslı yasak edilmek; Mısır'da ise yüce Kitabımızın modern ve çağdaş Arapçaya çevirisi yapılmak isteniyordu. Bir takım reformcu müellifler, ilahi vahy olan asıl metin ile, kul yapısı tercümeyi eşit tutuyor, böylece İslâm dininin ana kaynağı olan nazm-ı ilâhîyi yürürlükten kaldırmak istiyorlardı.

İşte, bu son derece hâinâne ve tehkileli suikast teşebbüslerine karşı Osmanlı Hilâfet-i İslâmiyyesinin sâbık Şeyhülislâmlarından Tokatlı Mustafa Sabri Efendi merhum, «Kur'an Tercümesi Meselesi» adıyla bir kitap yazarak, ilmin ve din kurallarının ışığında bâtıl görüşleri çürütmüş, reformcu din tahripçilerinin bellerini kırmıştı.

Elinizdeki eser, son devir Ehl-i Sünnet âlimlerinin büyüklerinden olan M. Sabri Efendinin bu eserinin, Arapça aslından lisanımıza yapılmış dikkatli ve titiz bir tercümesidir.


Dini Kitaplar

MollaCami.Com